Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka a materiál na 2 zasadnutie MsZ - 23.1.2007

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 2. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Primátor
mesta
Banská Bystrica
                                                                                                                                                                                          Banská Bystrica, 10. 1. 2007

 

P O Z V Á N K AV zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

23. január 2007 (utorok) o 8.00 hdo Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánka


1. O t v o r e n i e  8.00 – 8.10 h

2. Zloženie sľubu neprítomných poslancov na prvom zasadnutí MsZ 8.10 – 8.20 h

3. Voľba návrhovej komisie 8.20 – 8.30 h

4. Informácia o zložení poslaneckých klubov
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta 8.30 – 8.50 h

5. Voľba zástupcu primátora mesta
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta 8.50 – 9.10 h

6. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta 9.10 – 9.30 h

P r e s t á v k a  9.30 – 9.40 h

7. Voľba uvoľnených poslancov
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta 9.40 – 10.10 h

8. Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov materiál 8
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta 10.10 – 10.30 h

9. Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba členov a predsedov komisií MsZ materiál 9
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta 10.30 – 11.10 h

P r e s t á v k a  11.10 – 11.20 h

10. Návrh na zaradenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností a nadácií založených mestom, resp. s účasťou mesta materiál 10
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta 11.20 – 12.00 h

11. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2007 materiál 11
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta 12.00 – 12.20 h

12. Návrh zasadacieho poriadku poslancov MsZ materiál 12
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ                                12.20 – 12.35 h

13. Návrh platu primátora mesta materiál 13
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ 12.35 – 12.50 h

P r e s t á v k a  12.50 – 13.00 h

14. Interpelácie poslancov

15. D i s k u s i a

16. Ukončenie mestského zastupiteľstva

O B E D
Ivan S a k t o r
primátor mesta

Informatívny materiál:
- Vyhodnotenie zverejňovania informácií na úradných a informačných tabuliach mesta
Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. Bc. Antona Víglaského, náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 

 

 


 


1378129

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka