Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 17. zasadnutie MsZ - 21.10.2008

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 17. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                                                            V Banskej Bystrici, 13.10. 2008

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

21. október 2008 (utorok) o 9.00 hdo Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánka

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 – 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 – 9.15 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.15 – 9.25 h

3. Návrh na odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 3
9.25 – 9.55 h

4. Zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici na obdobie október – december 2008
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 4
9.55 – 10.15 h

 

5. Návrh na 6. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 5
10.15 – 10.30 h

 

P r e s t á v k a 10.30 – 10.40 h

 

6. Prezentácia prípravy rekonštrukcie krytej plavárne
10.40 – 10.50 h materiál 6

7. Územný plán aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky – lokalita 171, Podlavice – Na Stráni
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 7
10.50 – 11.10 h

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2008 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 8
11.10 – 11.30 h

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2008 o školských obvodoch
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 9
11.30 – 11.40 h

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2008 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10
11.40 – 11.50 h

11. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 162/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v úplnom znení
Predkladá:Mgr. Asen Almáši, predseda Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ materiál 11
11.50 – 12.00 h

12. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 162/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v úplnom znení
Predkladá: RNDr. Ladislav Topoľský, predseda Komisie MsZ pre školstvo a šport materiál 12
12.00 – 12.10 h

 

P r e s t á v k a 12.10 – 12.20 h

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 13
12.20 – 12.35 h

14. Návrh na riešenie ďalšieho prevádzkovania očného a rehabilitačného sanatória
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 14
12.35 – 12.50 h

15. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Banská Bystrica na obdobie zima 2008-2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 15
12.50 – 13.15 h

16. Dodatok k zriaďovacím listinám pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 16
13.15 – 13.30 h

17. Menovanie riaditeľky MŠ Magurská 14, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 17
13.30 – 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A  13.45 – 14.15 h

18. Návrh Štatútu činnosti výborov a občianskych rád
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 18
14.15 – 14.30 h

19. Informácia o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu – „Klientsky orientovaná administratíva Mesta Banská Bystrica“
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 19
14.30 – 14.40 h

20. Návrh na realizáciu projektu „IMBA“ - koncepcia rozvoja informačných systémov v podmienkach mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 20
14.40 – 14.50 h

21. Informácia o postupe prerokovania ÚPN mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Anna Brašeňová, poverená vedením ÚHA mesta materiál 21
14.50 – 15.05 h

22. Personálne otázky
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
15.05 – 15.15 h

23. Slovo pre verejnosť
15.15 – 15.45 h

 

P r e s t á v k a 15.45 -15.55 h

24. Aktualizácia cenníka cintorínskych služieb
Predkladá: Ing. Vincent Chlepko, CSc., riaditeľ organizácie ZARES materiál 24
15.55 – 16.10 h

25. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností materiál 25
16.10 – 16.20 h

26. Umiestnenie pamätníka Jána Langoša – návrh na zmenu uznesenia č. 181/2008 – MsZ zo 4. 2. 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 26
16.20 – 16.30 h

27. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2007 v Materskej škole Trieda SNP 77 Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.30 – 16.40 h

28. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov za odpredané druhotné suroviny a výdavkov na prevádzku zberne triedeného odpadu – Dechetteries za rok 2007
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.40 – 16.50 h

29. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia uznesení MsZ v Banskej Bystrici za rok 2007
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.50 – 17.00 h

30. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 27. 8. 2008 do 15. 10. 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.00 – 17.10 h

31. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 26. augusta 2008
(poslancom MsZ boli interpelácie rozdané do priečinkov na MsÚ) materiál 31

32. Interpelácie poslancov

33. D i s k u s i a

34. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. zástupcu náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 

 


 


1378492

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka