Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 18. zasadnutie MsZ - 2.12.2008

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 18. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                                               V Banskej Bystrici, 24.11. 2008

 

P O Z V Á N K AV zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

2. december 2008 (utorok) o 9.00 hdo Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánkaSkúška hlasovacieho zariadenia 9.00 – 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 – 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 – 9.15 h

3. Vystúpenie primátora mesta k odpočtu Rozvojového programu mesta Banská Bystrica na roky 2008 – 2014
9.15 – 9.35 h

4. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2009 – 2011
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 4
9.35 – 10.30 h
P r e s t á v k a 10.30 – 10.40 h

5. Koncepcia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 5
10.40 – 11.00 h

6. Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 6
11.00 – 11.20 h

7. Návrh na 7. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 7
11.20 – 11.30 h

8. Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 8
11.30 – 11.40 h

9. Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 9
11.40 – 12.00 h

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa menia niektoré Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10
12.00 – 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 – 12.20 h

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 11
12.20 – 12.45 h

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 12
12.45 – 13.05 h

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008 o zabezpečovaní sociálnych služieb krízovej intervencie u poskytovateľov sociálnych služieb v meste Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 13
13.05 – 13.15 h

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXX. etapa, lokalita 171 Podlavice – Na Stráni
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 14
13.15 – 13.30 h

15. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica podľa Zmeny a doplnky XXXI. etapa, Pršianska terasa
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 15
13.30 – 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 – 14.15 h

16. Urbanistická štúdia Uľanka - Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 16
14.15 – 14.45 h

17. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2008 o zápise detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 17
14.45 – 14.55 h

18. Menovanie riaditeľky ZŠ Tr. SNP 20, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 18
14.55 – 15.05 h

19. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 19
15.05 – 15.15 h

20. Zásady zabezpečovania občianskych obradov a slávností v meste Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 20
15.15 – 15.25 h

21. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2007
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 21
15.25 – 15.35 h

22. Návrh na poverenie poslanca MsZ vykonávaním občianskych obradov
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 22
15.35 – 15.45 h

P r e s t á v k a 15.45 – 15.55 h

23. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008 o pravidlách a dopravnom režime v peších zónach a o sezónnych posedeniach v centrálnej časti mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 23
15.55 – 16.00 h

24. Prerokovanie súborného stanoviska z prerokovania konceptu ÚPN – mesta – žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 24
16.00 – 16.05 h

25. Návrh na zriadenie komisie odborníkov na vyhodnotenie pripomienok ku Konceptu územného plánu mesta - žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 25
16.05 – 16.10 h

26. Návrh na zriadenie Redakčnej rady Radničných novín a menovanie jej členov
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 26
16.10 – 16.30 h

27. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2009
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 27
16.30 – 16.45 h

28. Analýza situácie pri riešení dočasného a núdzového bývania v areáli Kotva a na Internátnej 12 aj s návrhmi opatrení
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 28
16.45 – 17.10 h

29. Informatívna správa o Programe odpadového hospodárstva a odpadovom hospodárstve v meste Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 29
17.10 – 17.25 h

P r e s t á v k a 17.25 – 17.35 h

30. Informatívna správa o príprave materiálu: „Dokument starostlivosti o dreviny na území mesta Banská Bystrica“
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 30
17.35 – 17.50 h

31. Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013 v roku 2008
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 31
17.50 – 18.00 h

32. Informácia o investičných možnostiach v meste
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 32
18.00 – 18.15 h

33. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov v Základnej škole Bakossova 5 Banská Bystrica a príslušných referátov MsÚ Banská Bystrica za rok 2007
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
18.15 – 18.25 h

34. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta materiál 34
18.25 – 18.35 h

35. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 22. 10. do 27. 11. 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
18.35 – 18.45 h

36. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 21. októbra 2008
(poslancom MsZ boli interpelácie rozdané do priečinkov na MsÚ) materiál 36

37. Interpelácie poslancov materiál

38. Slovo pre verejnosť

39. D i s k u s i a

40. Ukončenie mestského zastupiteľstva


Informatívny materiál:
- Informatívna správa o vykonanom rozpočtovom opatrení č. 5
- Informatívna správa o možnostiach vytvorenia systému integrácie Správy majetku Mesta Banská Bystrica, organizácií zriadených Mestom Banská Bystrica a obchodných spoločností založených Mestom Banská Bystrica


Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica


 


1378482

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka