Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rozpočet mesta na rok 2009

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na roky 2009 - 2011

 

Uznesenie z 27. januára 2009 číslo 362/2009 - MsZ

 

K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009 – časť Kapitálové výdavky a rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií
___________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
a)Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009
b)Rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2009-2011
II.s ch v a ľ u j e
Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009, zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 46 207 594,77 eur (1 392 050 tis. Sk), v nasledovnej štruktúre:

Bežné príjmy 39 711 544,84 eur (1 196 350 tis. Sk)
Kapitálové príjmy 5 311 027,02 eur (160 000 tis. Sk)
Príjmové finančné operácie 1 185 022,90 eur (35 700 tis. Sk)

Bežné výdavky 37 331 740,03 eur (1 124 656 tis. Sk)
Kapitálové výdavky 7 367 855,01 eur (221 964 tis. Sk)
Výdavkové finančné operácie 1 507 999,73 eur (45 430 tis. Sk)

III.p r e s ú v a
sumu 20 000 euro z podprogramu 12.2 (Príležitostné kultúrne podujatia – Klub Iliaš – realizácia) návrhu kapitálových výdavkov na rok 2009 do podprogramu 13.5. (Prostredie pre život – Údržba a výsadba mestskej zelene) za účelom obnovy mobiliáru v Jeľšovom hájiku na sídlisku Rudlová – Sásová
IV.r u š í
uznesenie č. 324/2008 – MsZ z 2. 12. 2008 v časti II. a) v znení: MsZ schvaľuje Programový rozpočet mesta Banská Bystrica na rok 2009 len v časti bežných výdavkov a príjmov ako aj finančných transferov s vylúčením kapitálových príjmov a výdavkov v ňom navrhovaných (tzv. kapitálový rozpočet v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Banská Bystrica, časti II. Rozpočet mesta, článok 3, bod 10)


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica


 

Uznesenie z 28. apríla 2009 číslo 401/2009 - MsZ

K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 1
___________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na zmenu rozpočtu č. 1
II.s ch v a ľ u j e
Návrh na zmenu rozpočtu č. 1


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 7. mája 2009


 

Uznesenie z 23. júna 2009 číslo 462/2009 - MsZ
 

K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
___________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh na zmenu rozpočtu č. 2
b) návrh na použitie prostriedkov z fondu minulých rokov
c) navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu transferu poskytnutého MF SR na úseku sociálnej pomoci
d) vytvorenie nového podprogramu programovej štruktúry 11.5: Správa športových a telovýchovných zariadení, ktorého cieľom je zabezpečiť spoľahlivú prevádzku športovísk a športových zariadení v meste
II.s ch v a ľ u j e
a) návrh na zmenu rozpočtu č. 2
b) návrh na použitie prostriedkov z fondu minulých rokov
c) vytvorenie nového podprogramu programovej štruktúry 11.5: Správa športových a telovýchovných zariadení, ktorého cieľom je zabezpečiť spoľahlivú prevádzku športovísk a športových zariadení v meste
 

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


 

Uznesenie zo 7. septembra 2009 číslo 542/2009 - MsZ

K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy
_____________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
dôvodovú správu k Návrhu na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy
II.s ch v a ľ u j e
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b) viazanie rozpočtovaných výdavkov do 31.12.2009,
c) viazanie prostriedkov fondu minulých rokov do 31.12.2009.
III.u k l a d á
prednostovi MsÚ,
na MsZ v septembri 2009 predložiť vyhodnotenie účinnosti opatrení na riešenie dopadov finančnej krízy, prijatých uznesením č. 402/2009 dňa 28. 4. 2009, resp. ich aktualizáciu
IV.s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska na Rudohorskej ulici 25, poskytnutie prostriedkov sa viaže na schválenie dotácie Úradom vlády podľa Výnosu 4537. Do schválenia dotácie na Úrade vlády budú tieto prostriedky v rozpočte mesta vo výške 35 000 eur viazané v zmysle pôvodného návrhu.
Termín: okamžite
V.s c h v a ľ u j e
nevyplatenie odmien poslancom za účasť na 25. zasadnutí MsZ dňa 7. septembra 2009, ktoré bolo pokračovaním 24. zasadnutia MsZ, konaného dňa 25. augusta 2009


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


 

Uznesenie z 15. decembra 2009 číslo 676/2009 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 6
________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na zmenu rozpočtu č. 6
II.s ch v a ľ u j e
Zmenu rozpočtu č. 6
 

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 21. decembra 2009
 


 


1378478

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka