Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ - 28.4.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 21. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

 

V Banskej Bystrici, 16. 4. 2009

 


 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na


28. apríl 2009 (utorok) o 9.00 h


do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 – 9.05 h

 

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h


2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

 

3. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 3
9.15 - 9.45 h

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 4
9.45 - 10.00 h

5. Návrh opatrení na riešenie dopadu hospodárskej a finančnej krízy
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.00 - 10.30 h materiál 5
 

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h


6. Odpredaj a iné nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 6
10.40 - 11.00 h

 

7. Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Skuteckého ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Skuteckého ulica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 7
11.00 - 11.20 h

 

8. Územný plán zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 8
11.20 - 11.40 h


9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 9
11.40 - 11.55 h

 

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2009 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10
11.55 - 12.10 h
 

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

 

11. Návrh organizačného usporiadania Mestského úradu Banská Bystrica a východiská v uplatňovaní systému riadenia kvality
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 11
12.20 - 12.35 h

 

12. Návrh Organizačnej štruktúry Mestskej polície Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP materiál 12
12.35 - 12.50 h

 

13. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 13
12.50 - 12.55 h

 

14. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - šport
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 14
12.55 - 13.00 h

 

15. "Prerokovanie Súborného stanoviska z prerokovania Konceptu ÚPN - mesta Banská Bystrica" - žiadosť o odklad
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 15
13.00 - 13.05 h

 

16. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007-2013 za rok 2008 - žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 16
13.05 - 13.10 h

 

17. Koncepcia rozvoja športu v Banskej Bystrici - žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 17
13.10 - 13.15 h

 

18. Slovo pre verejnosť
13.15 - 13.45 h

 

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 – 14.15 h

 

19. Organizácia mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici na rok 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 19
14.15 - 14.45 h
 

20. Personálne otázky
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.45 - 15.00 h
 

21. Delegovanie poslanca MsZ do Rady školy pri ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 21
15.00 - 15.05 h

 

22. Návrh na odvolanie člena komisie z radov neposlancov v Komisii pre mládež a šport pri MsZ v Banskej Bystrici a návrh na menovanie nových členov
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 22
15.05 - 15.10 h

 

23. Prezentácia prieskumu verejnej mienky občanov mesta Banská Bystrica v oblasti:
- odpadového hospodárstva,
- zimnej údržby komunikácií,
- starostlivosti o zeleň,
- systému parkovania v meste
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 23
15.10 - 15.30 h

 

24. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Spojová 14, Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 24
15.30 - 15.35 h

 

25. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Komunitné multifunkčné centrum, Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 25
15.35 - 15.45 h
 

P r e s t á v k a 15.45 - 15.55 h
 

26. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Golianova ul., Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 26
15.55 - 16.00 h

 

27. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Materskej školy Tatranská 63, Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 27
16.00 - 16.05 h

 

28. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - Dom opatrovateľskej služby, Krivánska ul., Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 28
16.05 - 16.10 h

 

29. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Moskovská 2, Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 29
16.10 - 16.15 h

 

30. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 30
16.15 - 16.20 h

 

31. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Trieda SNP 20, Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 31
16.20 - 16.25 h

 

32. Správa o legislatívnych súvislostiach a finančných dopadoch potencionálneho merania hluku zo strany Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 32
16.25 - 16.40 h


33. Správa o riešení sporu so spoločnosťou TIKKA INVESTMENTS LIMITED
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 33
16.40 - 16.55 h

 

34. Správa o cestovnom ruchu v Banskej Bystrici
Predkladá: Ľubomír Motyčka, poslanec MsZ materiál 34
16.55 - 17.10 h

 

35. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v zmysle uznesenia č. 324/2008 - Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za rok 2008 na propagáciu a prezentáciu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.10 - 17.15 h

 

36. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.15 - 17.20 h

 

37. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25. marca 2009 do 22. apríla 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.20 - 17.25 h

 

P r e s t á v k a 17.25 - 17.35 h


38. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 24. marca 2009 materiál 38

 

39. Interpelácie poslancov

 

40. D i s k u s i a

 

41. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

Informatívny materiál:
- Informatívna správa o výsledkoch inventarizácie Mesta Banská Bystrica
- Informatívna správa o plnení rozpočtu k 28. 2. 2009
- Informatívna správa o možnostiach zavedenia elektronickej aukcie do verejného obstarávania tovarov, prác a služieb zo strany Mesta Banská Bystrica
- Informácia o postupe Mestského úradu pri možnostiach získania podpory zo štrukturálnych fondov zameraných na marginalizované rómske komunity v zmysle uznesenia č. 398/2009 - MsZ


Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1377818

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka