Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 22. zasadnutie MsZ - 26.5.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 22. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 


Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                                 V Banskej Bystrici, 14. 5. 2009

 

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a uzn. č. 444/2009 - MsZ zo dňa 28. apríla 2009 z v o l á v a m 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

26. máj 2009 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

 

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

 

3. Racionalizácia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: RNDr. Ladislav Topoľský, predseda Komisie MsZ pre školstvo a šport materiál 3
9.15 - 10.30 h

 

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

 

4. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica" z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 4
10.40 - 10.50 h

 

5. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Spojová 14, Banská Bystrica" z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 5
10.50 - 11.00 h

 

6. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Moskovská 2, Banská Bystrica" z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 6
11.00 - 11.10 h

 

7. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Golianova ul., Banská Bystrica" z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 7
11.10 - 11.20 h

 

8. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Trieda SNP 20, Banská Bystrica" z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 8
11.20 - 11.30 h

 

9. Slovo pre verejnosť
11.30 - 12.00 h

 

10. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 28. apríla 2009 materiál 10

 

11. Interpelácie poslancov

 

12. D i s k u s i a

 

13. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

O B E D

 

 

 

 


Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica
 


 


1377669

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka