Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 23. zasadnutie MsZ - 23.6.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 23. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                                                                                            V Banskej Bystrici, 15. 6. 2009

 

 


P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

23. jún 2009 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

 

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

 

3. Personálne otázky
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 3
9.15 - 9.25 h
 

4. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 4
9.25 - 10.00 h

 

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 materiál 5
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
10.00 - 10.15 h

 

6. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2009
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 6
10.15 - 10.30 h
 

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 7
10.40 - 10.50 h

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 8
10.50 - 11.10 h

 

9. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Banská Bystrica za obdobie zimy 2008 - 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 9
11.10 - 11.30 h

 

10. Komunitný plán sociálnych služieb
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10
11.30 - 11.45 h

 

11. Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 11
11.45 - 12.05 h

 

12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 12
12.05 -12.10 h
 

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h
 

13. Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 13
12.20 - 12.40 h

 

14. Menovanie riaditeľov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 14
12.40 - 12.45 h

 

15. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Tr. SNP 20 a ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 15
12.45 - 12.50 h

 

16. Organizácia mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici na rok 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 16
12.50 - 13.15 h

 

17. Slovo pre verejnosť
13.15 - 13.45 h
 

O B E D Ň A J Š I A  P R E S T Á V K A 13.45 - 14.15 h

 

18. Harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu ObÚ až po Nám. H. Vajanského
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 18
14.15 - 14.30 h

 

19. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007-2013 za rok 2008
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 19
14.30 - 14.40 h


 

20. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie – „Dom opatrovateľskej služby Krivánska ul. 16 – 26, Banská Bystrica“
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 20
14.40 - 14.50 h
 

21. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie – „Komunitné multifunkčné centrum, Banská Bystrica“
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 21
14.50 - 15.00 h

 

22. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Inovatívna forma a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Banská Bystrica“ z fondov Európskej únie - Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os č. 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie č. 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 22
15.00 - 15.10 h

 

23. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 23
15.10 - 15.20 h

 

24. Správa o dopadoch zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 24
15.20 - 15.30 h

25. Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie závad zistených na objekte Zimného štadióna
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 25
15.30 - 15.45 h

 

P r e s t á v k a 15.45 - 15.55 h


26. Odpredaj akcií Komunálnej poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 26
15.55 - 16.05 h

 

27. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Parku kultúry a oddychu Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 27
16.05 - 16.15 h
 

28. Informatívna správa o možnostiach zavedenia elektronickej aukcie do procesu verejného obstarávania tovarov, prác a služieb zo strany Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 28
16.15 - 16.25 h

 

29. Informatívna správa k uzneseniu č. 457/2009 - MsZ z 26. mája 2009 - klaster
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 29
16.25 - 16.35 h

 

30. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.35 - 16.45 h

 

31. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta materiál 31
16.45 - 16.55 h

 

32. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 27. mája 2009 do 15. júna 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.55 - 17.05 h

 

33. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 26. mája 2009 materiál 33

 

34. Interpelácie poslancov

 

35. D i s k u s i a

 

36. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Informatívne materiály:
- Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia č. 404/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 materiál
- Informatívna správa o plnení rozpočtu k 30. 4. 2009 materiál
- Informatívna správa o postupe prác a prehľade aktivít Mesta pri zabezpečení spustenia prevádzky Komunitného centra na sídlisku Rudlová - Sásová materiál
- Informatívna správa o prerokovaní Konceptu ÚPN mesta Banská Bystrica materiál

  

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica
 


 


1378481

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka