Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zápisnice MsZ z voleb. obdobia (r. 2001-2002)

Zápisnica z 24. MsZ

Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
20. februára 2001 v Banskej Bystrici


Prítomní: 48 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Michal Bucek, PaedDr. Tatiana Kamenská, Ing. Ján Biba, Ing. Ján Bočkay, MUDr. Tivadar Tuharský, Ing. Jana Brázdilová, PaedDr. Michal Mikula, JUDr. Ján Hrubala,

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 27

K bodu číslo 1:
Rokovanie dvadsiatehotštvrtého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,20 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Jozefa Buriša a Ing. Máriusa Miku.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 30 poslancov - za hlasovali poslanci: 30,0,0
prezentovalo sa 30 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,30,0,
prezentovalo sa 30 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,30,

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol Ing. Dušana Kvasnu a za členov návrhovej komisie Ing. Jozefa Haška, Ing. Janku Gregorovú, Mgr. Jozefa Donovala a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 33-31,1,1


K programu rokovania:

Ing. Králik, CSc.- predložil návrh na stiahnutie bodov číslo 12 a 16 z programu rokovania. Ďalej navrhol zaradiť do programu bod číslo 15/ Personálne otázky- návrh na menovanie likvidátora podnikov.
p. Čierny – požiadal o zaradenie bodu 15 b/ Návrh za zmenu člena Komisie pre dopravu a VPS .
PaedDr. Borguľová - predložila návrh na zaradenie bodu 16 c/ Listy došlé na MsZ.

Hlasovanie o vypustení bodov 12 a 16 z pôvodného programu rokovania: 32-30,1,1.
Hlasovanie o doplnení bodov Personálne otázky a Rôzne c/ 31-30,0,0 – 1 nehlasoval

Program rokovania:
1. O t v o r e n i e
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Voľby prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici
8. Priebežné hodnotenie programu “Bezpečnejšia Banská Bystrica”
9. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods.2, písm.a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov) a iné
10.Dôvodová správa k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ číslo 217/2000 zo dňa 29. novembra 2000, ktorým bol schválený úver na výplatu kupónov z KO

11. Dôvodová správa k návrhu na prijatie uznesenia vo vzťahu k ekonomickej stabilite a finančnej samostatnosti obcí, ktorý presadzuje ZMOS
12. Informácia o zmene doby splatnosti úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
13. Príprava projektu “Podnikateľský inkubátor a technologické centrum Banská Bystrica”
14. Správa z kontroly nájomných zmlúv
15 a)Personálne otázky – Návrh na menovanie likvidátora podnikov
a/ KOVO-DREVO Banská Bystrica, š.p. “v likvidácii”
b/ Bystričan Banská Bystrica, š.p. “v likvidácii”
c/ Práčovne a čistiarne, mestský podnik Banská Bystrica
“v likvidácii”
15 b) Personálne otázky – Návrh na zmenu člena Komisie pre dopravu a verejno prospešné
služby MsZ
16 a) Žiadosť o použitie erbu mesta pre firmy: AB ART PRESS Banská Bystrica, DATA-
PRESS Prešov, UMB Banská Bystrica
16 b) Ústna informácia o príprave projektu núdzového a chráneného dočasného bývania
16 c) Informácia o došlých listoch na MsZ
17.I n t e r p e l á c i e
18.D i s k u s i a
19.Záver mestského zastupiteľstva

Hlasovanie o celom programe: 32-30,0,1- 1 nehlasoval.


K bodu číslo 4:

Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc.- informoval MsZ o rokovaniach, ktoré uskutočnil od ostatného zasadnutia MsZ / 21.12- 14.2.2000/
Informácia tvorí prílohu zápisnice číslo 3.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie: 38- 34,1,3

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak – informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Plne sa venoval kontrole nájomných zmlúv. Kontrolu začali v ZARES-e od nájmov krytej plavárne, cez plážové kúpalisko, skleníky, administratívnu budovu. Ďalej prezreli zmluvy v PKO a IÚM, kde prezreli zmluvy v súvislosti s exekučnými vzťahmi a prevodom správy majetku. Najviac času strávili na jednotlivých referátoch MsÚ, kde bolo veľmi veľa zmlúv. Správa bude predmetom rokovania MsZ v mesiaci apríl.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
Hlasovanie: 35-31,2,2.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Muroň - predložil ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta B.Bystrica k 31.12. 2000. Celkom je evidovaných na území mesta 4 205 nezamestnaných. Z toho je 2 107 mužov, 2.099 žien a % nezamestnanosti je 10,46.

PhDr. Hradecký - opýtal sa, ako boli realizované ďalšie projekty VPP. Či mestský úrad s týmto uvažoval.

Ing. Muroň - odpovedal poslancovi v tom zmysle, že MsÚ na toto reagoval. Boli predložené projekty a požiadavky na zamestnancov VPP od 1. apríla 2001.

JUDr. Múkera - uviedol, že viaceré politické strany mali vo svojich programoch riešenie problematiky zamestnanosti v tomto meste, ale nedarí sa to. Stúpa nezamestnanosť. Treba toto urýchlene riešiť.Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
Hlasovanie: 37-35,1,1.

K bodu číslo 7:
Voľby prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici

Ing. Králik,CSc.- predložil návrh na uznesenie k tomuto bodu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. volí
Mgr. Martu V a l o c k ú
Ing. Andreu V a l a š ť a n o v ú
Mgr. Jaroslava K r u ž l i c a
Dušana V e s e l o v s k é h o
Ing. Jozefa P o c k l a n a

za prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2001-2004

Bolo prijaté uznesenie číslo 232/2001-MsZ
Hlasovanie: 36-34,1,1.


K bodu číslo 8:
Priebežné hodnotenie programu “Bezpečnejšia Banská Bystrica”

p. Bielik - predseda Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ uviedol, že bol absolvovaný prvý rok v rámci tohto projektu. Za tento rok predkladá MsZ hodnotenie tohto projektu, z tých častí, ktoré MsP v tomto projekte vykonáva. Správa o činnosti MsP bude predložená v mesiaci apríl 2001. Materiál, ktorý je predložený dnes, bol prerokovaný v MsR a príslušnej komisii. Bolo dohodnuté, že v tomto roku sa vytypujú okruhy dvoch, troch problematík, a na túto problematiku sa zamerajú, aby mohli robiť určité cielené kroky. Tiež povedal, že problematika bezpečnosti a verejného poriadku je prejednávaná aj v iných častiach, v iných sektoroch / tretí sektor/. Čiže vidí, že tento projekt sa bude postupne implantovať do činnosti tretieho sektora, do činností štátnej správy. Je potrebné hľadať granty na zabezpečenie určitých projektov v tejto oblasti.

prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - mal otázku k zabezpečovaciemu systému, ktorý bol prezentovaný na MsZ. Ďalej uviedol, že z tabuľky je vidieť, že je značný nepomer medzi kontrolou motorových vozidiel a kontroly v pohostinstvách, ktorá je zameraná na podávanie alkoholu mladistvým. Opýtal sa, či majú nejaký program , aby bola v ňom zaradená práve táto riziková oblasť.

JUDr. Smetana - zdôraznil, že táto správa je prvý krôčik v tom smere, aby situácia na území mesta B.Bystrica zaznamenala v oblasti bezpečnosti kvalitatívny krok dopredu. Apeloval, aby túto správu nebrali len kampaňovite, ale aby to bol systematický, sústavný spôsob a aj činnosť MsZ pre vytváranie lepších podmienok v oblasti bezpečnosti. Rizikové oblasti sú známe, a treba ich postupne odstraňovať. Je potrebné odstraňovať faktory, ktoré ovplyvňujú trestnú činnosť. Napr. riešiť osvetlenie na rizikových miestach. Tento program je potrebné brať v určitom vzájomnom kontexte aj pri prerokovávaní iných materiálov. Aby sa všetci cítili bezpečne.

PhDr. Hradecký - uviedol, že už na MsR sa opýtal, či tento materiál je vyhodnotenie činnosti MsP. Dostal odpoveď, že nie, ale stále si myslí, že tento program, tak ako bol predložený MsZ, je vyhodnotenie podielu MsP na činnosti programu Bezpečnejšia B.B. Je potrebné vyzdvihnúť to, čo robí MsP na zabezpečenie tohto programu, ale je potrebné do tohto zapojiť ďalšie subjekty. Na MsR vyslovil tiež požiadavku, aby v materiáloch boli dané porovnateľné údaje o kriminalite v meste. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že mu v správe chýba forma konkrétnych krokov.

Ing. Haško - zdôraznil, že je rád, že sa do materiálu dostal jeho návrh, ktorý znie: po dohode a v spolupráci s vedením škôl vykonať dohľad pred a po vyučovaní s cieľom zabezpečiť dopravnú disciplínu.

Ing. Toman - uviedol, že je alarmujúci stav počtu zamestnancov MsP. Za tohoto stavu policajtov má obavy, či MsP dokáže plniť úlohy vyplývajúce z tohto programu.

RNDr. Topoľský - vyjadril sa k prvému bodu A/ v priebežnom vyhodnotení, a to je úsek rodiny a školy. Je veľká prehustenosť dopravy v meste, a toto súvisí aj s ďalšími otázkami. Opýtal sa, že ak budeme robiť prevenciu u mladej generácie, či im zabezpečíme aj podmienky. Je treba sa pozrieť na to, ako sú ošetrené komunikácie z hľadiska bezpečnosti. Napr. v Parku je zlý prechod cez cestu, sú ohrozené detí. Tiež lokalita na Tajovského je zlá, nakoľko je tu veľká koncentrácia škôl. Preto je potrebné vyriešiť svetelnú signalizáciu, venovať tomuto veľkú pozornosť.

p. Bielik - zaujal stanovisko k príspevkom jednotlivých poslancov. Konštatoval, že vystúpenia smerujú k určitým cieleným krokom. Vyjadril sa k monitoringu, kde majú prísľub na zabezpečenie ďalších kamier v roku 2001, na tie časti mesta, ktoré sú z hľadiska trestnej činnosti najviac atakované. Monitoring už priniesol svoje výsledky, v týchto častiach mesta je znížená hliadková činnosť vzhľadom na monitoring. Zaujal stanovisko ku kriminalite mládeže. MsP sa pohybuje práve v týchto častiach mesta, kde dochádza najviac k takejto kriminalite. Je potrebné, aby poslanci tiež vstupovali do tohto programu, svojou aktivitou, návrhmi, ktoré môžu predkladať náčelníkovi MsP, alebo priamo Komisii pre bezpečnosť a VP. Ostatné pripomienky, ktoré sa týkajú signalizácie, bezbariérových chodníkov atď., toto bude predmetom diskusie v rámci správy o MsP. Na MsÚ sú odborné referáty, ktoré sú zamerané na riešenie problémov, ktoré nastolili poslanci vo svojich vystúpeniach. Čo sa týka počtu členov MsP, k tejto problematike sa vyjadrí pri predkladaní správy MsP za rok 2000, kde to bude chronologicky uvedené.

Mgr. Lešníková – vyslovila poďakovanie členom MsP za VO č. 4, za aktívny prístup k plneniu povinností v jej VO. Do konca decembra sa dvakrát za mesiac zúčastňovali stretnutí poslancov s občanmi, kde riešili a doriešili problémy súvisiace s bezpečnosťou občanov v mieste ich bydliska. Robili v tom čase aj obchôdzkovú službu. Požiadala o obnovenie tejto služby.

Ing.Mika - povedal, že mu chýba v správe ochrana verejného poriadku. Je potrebné sa aj v týchto prioritách venovať tejto otázke. Hromadia sa sťažnosti občanov k parkovaniu áut po chodníkoch. Znížila sa priechodnosť chodníkov, napr. v Národnej ulici. Prečítal text zo zápisnice, ktorá bola napísaná na schôdzi, ktorá sa konala v klube Harmónia. ... výhrady voči polícii: prehodnotiť ich vzťah k motorizovaným návštevníkom, zaviesť uprednostňovanie pomoci občanom, keď sa nevyznajú v meste, a nie pokutovať, či prenasledovať ich. Sú výhrady k správaniu sa niektorých policajtov, vysedávaniu v autách a občania majú dojem, ako keby sa zabávali. Je potrebné sa týmto zaoberať . MsP by mala mať lepší vzťah k občanovi, zlepšiť komunikáciu.

JUDr. Vančo - vyjadril sa k úseku výchovnej prevencie. Celá táto problematika súvisí aj s prácou jeho komisie pre mládež a šport. Ide tu o problém mladých ľudí z rozšíreného používania drog na území mesta. Upriamil pozornosť na túto problematiku. Komisia pre mládež a šport spolupracuje s Poradenským centrom prevencie drogových závislostí, s Dr. Bindasovou, ktorá je členkou komisie pre mládež a šport.

p. Bielik - uviedol, že vo svojich vystúpeniach poslanci zachádzajú do problematiky činnosti svojich komisií. K tomu názoru, že sa zvyšujú sťažnosti na činnosť MsP, zaujal stanovisko v tom smere, aby bola premietnutá do konkrétnych sťažností, priamo na jednotlivých policajtov s uvedením časového obdobia. Tomuto venuje náčelník MsP dostatočnú pozornosť. Čo sa týka státia a parkovania , je potrebné urobiť revíziu dopravného značenia.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
priebežné hodnotenie programu “Bezpečnejšia Banská Bystrica”

Bolo prijaté uznesenie číslo 233/2001-MsZ
Hlasovanie: 36-34,1,1.

K bodu číslo 9:
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle § 9, odst. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí / v znení zmien a doplnkov/ a iné.

Ing. Gregorová - predsedníčka Komisie finančnej, pre správu a hospodárenie s majetkom mesta MsZ predniesla úvodné slovo k dôvodovej správe. Pod por. číslo 4- predaj pozemkov pod garážami vo VO č.7– komisie doporučuje odsúhlasiť cenu pod bodom b/ 15,- Sk za m2, vo VO č.1– komisia doporučuje tento pozemok predať za cenu dohodou, bod b/. Ďalej uviedla, že finančná komisia nesúhlasila s opravou časti uznesenia MsZ č. 215/2000, a preto tento návrh stiahla z rokovania MsZ.

PaedDr. Borguľová - vyjadrila sa pozemkom vo VO č. 7 a požiadala, aby sa odsúhlasila cena pod bodom b/ 15,- Sk za m2.

JUDr. Smetana - povedal, že pokiaľ ide o jednotlivé alternatívy, nie sú mu jasné dôvody, prečo by mala byť odsúhlasená cena dohodou, čo sa týka pozemku na Cikkerovej ulici. Ide o jeden z najlukratívnejších pozemkov na území mesta. Nesúhlasil s cenou dohodou , ale je za cenu podľa cenovej mapy.

Ing. Mika - uviedol, že komisia ŽP, ÚR , A a V sa zaoberala predajom pozemku vo VO č. 1, odhlasovali odpredaj podľa alternatívy a) . Navrhol hlasovať o tomto bode zvlášť.

Ing. Buriš - vyjadril sa k bodu č. 6 – VO 1. Je členom aj stavebnej komisie a aj finančnej. Na komisii stavebnej nebolo všetko vysvetlené. Povedal, že niektorí poslanci nechápu dobre, čo je to cenová mapa mesta. Pretože v cenovej mape mesta hodnota 5 700,- Sk neexistuje. Najvyššia hodnota je 2 850,- Sk. Cena tohto pozemku je zdvojnásobená z dôvodu lukratívnosti. Keď ďalej rozoberieme tento priestor, je tu veľké znečistenie, a práve toto miesto by sa malo zastavať. Ďalej sa vyjadril k vecnému bremenu, ktoré zaberá viac ako tretinu plochy, ktorú odkupuje firma REAL s.r.o. Ide tu o vchod do kina a aj východ, staviteľ tiež nebude môcť stavať prvé a druhé podlažie, ale iba vo výške tretieho podlažia. Ďalej uviedol, že je v tomto priestore veľa neporiadku, a touto výstavbou by sa upravila táto časť pozemku. Keďže sú tu takéto problémy, firma povedala, že je ochotná zaplatiť cenu pod bodom a). Na tomto sa zhodla aj finančná komisia.

p. Ríša - zdôraznil, že pri predaji garáží si všimol jeden aspekt. Ide o garáže, ktorých majitelia nebývajú v blízkosti garáží a zrejme ich prenajímajú. Javí sa mu to tak, že dnes chceme predať pozemky za starú cenu, ale títo majitelia garáží buď garáž prenajímajú, alebo ju ponúkajú na odpredaj vo výške aj 164 000 Sk. Tak prečo by sme im mali zľavovať z tej sumy. Preto je proti odpredaju za 15,- Sk.

Ing. Toman - vyjadril sa k návrhu VO č. 3. Prihovoril sa za to, aby sa vychádzalo podnikateľom v ústrety. To sa týka aj odpredaja pozemku na Cikkerovej ulici. Ak sa bude podnikateľom vychádzať v ústrety, tak budeme môcť od nich čakať podporu vo veciach, ktoré mesto potrebuje. Prihovoril sa za to, aby vo VO č. 3 súhlasili s návrhom úpravy ceny.

JUDr. Smetana - nesúhlasil s Ing. Burišom. Cenová mapa obsahuje aj ustanovenia o zvyšovaní a znižovaní tých základných sadzieb. Čiže je to súčasť cenovej mapy takto vypočítaná cena. Táto cena teda nie je v rozpore s cenovou mapou. Druhá vec je to, že tam tá situácia nie je tak katastrofálna, nehovoriac o tom, že sa dá zabezpečiť aj iným spôsobom. Ale isté je, že keď ho predáme hlboko pod cenu, viac na toto mesto nemá dosah. Navrhol hlasovať o návrhu osobitne.
p. Bielik – žiadal zaprotokolovať svoje vystúpenie:

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,
ja som veľmi rád obsahu tejto diskusie a dovolím si hneď v tej súvislosti Vám pripomenúť jeden taký drobný materiál, ktorý sa volá Štatút Mesta Banská Bystrica. Ja som si po nejakom tom čase, vzhľadom k tomuto materiálu, ktorý tu máme, odpredaj majetku a tej ekonomickej situácie, ktorá v meste je, trošku zalistoval v štatúte mesta a predovšetkým ma zarazila, alebo nie že zarazila, to je nesprávny výraz, dočítal som sa opätovne v Štatúte Mesta, ako sa má narábať s prostriedkami, ktoré získame za odpredaj nehnuteľností. Ja nebudem ďalej toto rozvádza, prosím Vás, po dnešnom rokovaní pozrite sa na to, a zistíte zaujímavú vec. V podstate v Štatúte sa hovorí, že ak sa v danom obvode volebnom odpredá určitá nehnuteľnosť, zvyčajne sa tie prostriedky by mali investovať v danom obvode. Narážam tým aj na predchádzajúci bod, ktorý sme mali v projekte Bezpečná Bystrica o jednotlivých problémoch, ktoré sú v častiach mesta, a vyplývajú z tzv. finančnej nedostatočnosti. Lebo je pravdou tou a odznieva to aj v tejto diskusii, určitý princíp, že často krát stačí len práca ľudského faktoru, urobiť niečo, alebo proste nechovať sa tak, ako sa chová člen MsP, to isté platí aj v tomto prípade, že stačí si tu uvedomiť jednu zásadnú vec, že o čo sa vlastne jedná. A teraz by som chcel konkrétne a vecnej hovoriť k tomuto materiálu, k odpredaju. Celkove z tohto materiálu, odpredaj nehnuteľností, ak si načítate predpokladaný príjem za odsúhlasenie celého materiálu, vyjde Vám x- rádovo niekoľko stotisíc korún. Keď si pozriete tento materiál, poviete si, no to je dobrá suma, to by sme mohli sanovať toto a toto. Pozrite si volebné časti, v ktorých sa to odpredáva a hneď si to môžete premietnuť na konkrétne veci, ktoré by sme mohli sanovať. Samozrejme v štruktúre dlhov a ostatných vecí, ktoré mám. Ale treba sa aj pozrieť na obsah odpredaja. Pokiaľ sa tu jedná o pozemky pod garáže, alebo pokiaľ sa to jedná o určité drobnosti, myslím si, že je to štandartná situácia, kde skutočne môžeme byť radi, že občania si vysporiadavajú, alebo si upravujú svoje vlastnícke vzťahy, tým pádom aj spriehľadňujú tok peňazí. Pretože, keď má niekto jasne vysporiadané vlastníctvo, v najbližšom období, v daňovom roku správca dane MsÚ B. Bystrica zase dostane nejaké prostriedky. Čiže toto vítam. Ale pokiaľ sa jedná o odpredaj, aj keď malého pozemku, v určitej časti mesta , a teraz smerujem na Cikkerovu ulicu, a zase som si pozrel niektoré materiály aj 10 rokov dozadu, pretože musíme vychádzať z genézy rekonštrukcie Nám. SNP a Dolnej ulice, ktorá sa konala v marci, v apríli až auguste 1994. To je pekných 6,5 roka. V tej súvislosti, možno ktorí sú tu a pamätajú si, že keď sa toto zrealizovalo, to bol krok prvý. Viete čo boli za problémy s podnikateľmi v Dolnej ulici, proste atď. Dneska už na to aj zabudli. Ale my sme neurobili v tejto oblasti v rámci urbanizácie krok b. My nemáme obslužné komunikácie celého centrálneho priestoru mesta B.Bystrica. Ešte raz zopakujem. Nemáme dokončený krok b. A to sú obslužné komunikácie na námestie z jednej i druhej strany a Dolnej ulice z jednej a z druhej strany. To je veľmi vážny urbanistický krok, ktorý by mal byť zohľadnený v určitých odpredajoch. Odpredajoch určitého cieľu, kde myslím si, že niekedy predať malý pozemok so strategickým cieľom je často krát väčšia chyba, keď sa nezohľadnia všetky okolnosti, ktoré sú. Narážam tu na celkovú urbanizáciu centrálnej časti mesta. Tieto širšie súvislosti. A potom nám vystane možná aj argument, proti argument a ja neviem čo, že akým spôsobom, a za koľko, prípadne v zmysle platných predpisov, máme predávať pozemok aj v tomto priestore. Čiže , či je opodstatnené to čo tu je povedané, to vecné bremeno. Či pri odpredaji tohto pozemku vieme to aj právne tak ošetriť, aby to vecné bremeno tam aj zostalo, alebo , vážení členovia MsZ, pozemok predáme, a právnici sú beťári, ten paragraf je taký, aký je, keď bude mať majiteľ záujem môže sa stať, že to deklarované vecné bremeno, ktoré tu je, zrazu sa dostane z toho von a nebude vecným bremenom. Čiže dôjde tak k stopu. Také drobnosti, ako tu boli argumenty, že sa tam odstráni špina a čo ja viem čo, prepáčte, myslím si, že interpelácie tu už v predchádzajúcich obdobiach k tomuto priestoru zazneli a sú odborné útvary mesta, ktoré si majú splniť svoju povinnosť. Skôr prikladám k tomuto priestoru , hodnotíme to negatívne, ak to dodnes nebolo tam zrealizované, ak tam firmy, ktoré majú, odvážajú smeti, nemajú vyčlenené miesta na kontajnery. Toto všetko už MsÚ po predchádzajúcej interpelácii, asi pol roka dozadu, už mal dávno ošetriť. Takže neznižujme sa k lacným faktom. Alebo k lacným argumentom. Myslím si , že dovolil som si Vás upriamiť vo Vašom myslení pri tomto odpredaji trošku hlbšie do toho priestoru. A ak každý poznáte, alebo väčšinou ste sa zoznámili a boli ste v tých zadných traktoch od Námestia SNP, od Kapitulského kostola, smerom trakty dole, od našej Radnice smerom do dvora, ak ste tam boli, ak ste si to tam pozreli, kolegyne , kolegovia poslanci, ak ste si pozreli aj ďalšie domy, trojku, päťku, ktoré majú dvorné traky smerom dole, ak ste zoznámení so zámerom, ktorý sa má v tomto trakte, v tom dvorovom trakte, medzi kinom Urpín a budovami na Nám.SNP, ktoré majú čelo do námestia, zoznámili, že čo sa tam má tiež stavať, ako sa má urbanizovať, tak minimálne by som očakával, že k tomuto odpredaju vystúpia ľudia, ktorí sú fundovaní právne, ekonomicky z pohľadu poslancov bolo povedané, že pri takomto odpredaji bude zachované to vecné bremeno. Prepáčte, ak som hovoril trošku dlhšie, ale myslím si, že k niektorým veciam treba zásadne hovoriť. Hovoriť vecne a zohľadňovať všetky tie súvislosti, ktoré následkom odpredaja tohto pozemku by mohli, a nakoniec nechcem to ani spochybňovať, nemusia vzniknúť. Pokiaľ bude príslušný odborný orgán, to znamená MsÚ, ÚHA v oblasti urbanizácie tohto priestoru a následných krokov aj nakoniec OÚ- stavebný úrad, pretože predpokladám, že ten pozemok sa tam chce kupovať, lebo pozemky sa väčšinou kupujú preto, aby sa tam stavalo. Čiže stanovisko mesta tu musí zásadne dopredu byť jasné. A v tej súvislosti by som chcel upozorniť na tie drobnosti toho jasného stanoviska MsÚ. Pár krát sa nám podarilo tu v MsZ odpredať určité pozemky pre podnikateľov, či to boli menšie, väčšie, ktorí chceli stavať na týchto pozemkoch. Žiaľ musím konštatovať, že aj v mojom volebnom obvode došlo v predchádzajúcom volebnom období k odpredaju jedného pozemku s tým, že ten pozemok nebol dostatočne zmapovaný, a nakoniec aj moja posledná praktická skúsenosť predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov, keď sme požiadali vodárne a elektrárne, aby nám vytýčili siete, nesprávne nám vytýčili siete. Čiže chcem povedať toľko, že pokiaľ aj predávame pozemky, a robíme niektoré ďalšie odpredaje, našou povinnosťou je, aby boli všetky siete, všetky ostatné ťarchy na týchto pozemkoch jasne zadokumentované, pretože ak v tom prvom kroku pri odpredaji urobíme chybu, tá chyba sa nám bude neustále vracať v tom, že nakoniec ten podnikateľ v dobrej viere bude spochybňovaný, bude ho to stáť neskonalé množstvo peňazí, úradníci budú otrávení, a my budeme možno mnohí zahadzovať rukou, že čo to sa tu robí. Chcel som Vás trošku upozorniť na určité aspekty, skúsenosti za toto obdobie a ešte raz chcem zopakovať. Tento priestor je príliš drahý, príliš vzácny pre Mesto B. Bystrica, aby v širších súvislostiach, rádovo 10-20 až 50, 100 rokov, ako tí, ktorí stavali to námestie, že tie budovy tam zostali, že tie budovy sa dneska dajú rekonštruovať modernými technológiami a majú stále tú kvalitatívnu hodnotu urbanistického celku, prípadne určitej drobnej architektúry, ktorá môže byť aj celá budova, a stále prináša určitú radosť občanom mesta B.B. Z tohto pohľadu, prosím Vás, ja ako poslanec sa dívam na tento odpredaj. Z pohľadu praktického. To znamená tej ceny za ten pozemok. Mne nič iné nezostáva, len aby som sa spoľahol na to, že odborný útvar vychádzal z príslušných právnych predpisov a navrhovaná cena tak, ako tuná je, je cena reálna, cena ktorá zohľadňuje všetky okolnosti. Čiže cena a vlastne tie širšie súvislosti, ktoré rádovo budú sa ukazovať možná tých pokolení, ktoré tam prídu po nás a budú hodnotiť, že tento odpredaj bol dobrý, tento zámer architektonický bol dobrý, technické riešenie celého priestoru bolo vynikajúce. Takže toto je môj príspevok a v tejto súvislosti prosím, keby ste všetci zvážili možnosť budúcnosti vzácneho priestoru v centre mesta B.B. a všetkých tých súvislostí, ktoré súvisia s odpredajom. Každá časť mesta má svoje centrálne zóny, má určité prirodzené zoskupovania ľudí , ktoré vytvárame našimi rozhodnutiami. Takže, aby sme my dneska vytvárali aj dobrý priestor do budúcnosti. Samozrejme navrhujem z praktického hľadiska, aby sme o odpredaji tohto pozemku , to znamená VO č. 1, pozemok tak, ako tu je, hlasovali samostatne.

Ing. Cmarko - zaujal stanovisko k dvom problémom. Nesúhlasil s tým, čo povedal JUDr. Smetana a ani p. Bielik, že miesto na Cikkerovej je miesto, ktoré sa dá vyriešiť nejakým administratívnym ošetrením. Pokiaľ sa priestor dostane do solídneho obhospodarovania, viď priestor IRB a ďalšie pasáže, tak sa to ošetrilo, že dnes sú tu veľmi pekné priestory. Pokiaľ toto nebude uzavretý dvor, bude tu vždy neporiadok. Druhá vec je, že ak záujemca má záujem tu stavať a prijme tú podmienku vecného bremena, urobiť nástup do obslužnej komunikácie, čo je s urbanizáciou v tomto priestore plne v kontexte, tak treba mu dať možnosť a vyjsť mu v ústrety. Preto je za pôvodnú cenu. Opačný názor má na to, čo povedal Ing. Toman. Nie je za zníženie ceny. Preto navrhol hlasovať za alternatívu a.

Ing. Pupala - priklonil sa k argumentácii p. Bielika, JUDr. Smetanu a p. Ríšu. Argumentácia, aby sme predali niečo podnikateľovi za protislužbu by mala byť v zmluvnej rovine. MsZ je orgán, ktorý by mal používať systémové a štandartné postupy. Pokiaľ ide o ceny pozemkov pod garážami za 15,- Sk, zdá sa mu táto cena nízka. Čiže predaj pozemkov za 10-15 Sk je v dnešných časoch hazardovanie.

Ing. Mika – uviedol, že vecné bremeno pre pozemok na Cikkerovej ulici nie je negatívnou stránkou. Pretože tým, že sa vytvorí pasáž, ktorá bude spájať túto ulicu s námestím, kde sa presunie časť chodcov, ktorí budú prechádzať touto pasážou na námestie, odbremení sa Národná ulica, a tým sa zatraktívni celý tento priestor. Neporiadok, ktorý tam je , nie je dôvodom, aby cena išla dole. Toto musí doriešiť MsP.

Ing. Toman – uviedol, že stavebná komisia si vymedzila určité právo na posudzovanie pozemkov aj z hľadiska stavebného, čo je správne a bolo by potrebné dať do materiálov pre budúcnosť, komplexnú informáciu a stanovisko stavebnej a finančnej komisie k predaju pozemku, lebo je potrebné vidieť aj čo bude na tomto pozemku stáť, a aká je investícia do tohto pozemku. Bolo by tiež dobré, keby poslanci mali informáciu z rokovania s týmito záujemcami. Pre mesto je výhodnejšia investícia, ktorú projekt prinesie oproti cene pozemku, ktorú teraz tu vidíme na stole, ale nevidíme, aká veľká bude tá investícia.

Ing. Buriš - FP - povedal, že čo sa týka Cikkerovej ulice, to je nie vec dojednania s investorom, ale to sú normatívy a vecné bremeno je určitý normatív, na základe ktorého bude vydané záväzné stanovisko mesta. Požiadal, aby sa k normatívnom vyjadril riaditeľ ÚHA. Čiže aký široký musí byť podchod, aký vysoký podchod. Koľko nevyužije z tejto plochy podnikateľ.

Ing. Lichý – vyjadril sa k VO č. 7 – pripojil sa k tomu, čo povedala Dr. Borguľová. Ide tu o to, že majitelia požiadali odkúpenie pozemkov 12.9.1993 v zmysle uznesenia MsZ. Ide tu o nápravu záležitostí z minulosti. Ďalej sa vyjadril k Cikkerovej ulici. Je ochotný akceptovať odpredaje za najvyššiu ponuku. Je za predaj pozemku podľa cenovej mapy mesta.

JUDr. Múkera - otvorene povedal, že tu ide o obyčajný biznis. Mal realitnú kanceláriu a vie, že na niektorých pozemkoch a nehnuteľnostiach sa dá zarobiť. Ide o jeden z posledných lukratívnych pozemkov mesta. Tiež povedal, že lobizmus je bežný aj vo svete a je za to, aby poslanci lobovali za určité predaje pozemkov. V závere uviedol, že cenová mapa je všeobecne záväzný predpis a musíme sa týmto predpisom riadiť. Položil otázku, či máme takýto pozemok predať? A ak predáme, tak za cenu, ktorá je najvýhodnejšia pre mesto. Navrhol jednotlivo hlasovať o jednotlivých bodoch pri predaji pozemkov.

Ing. Buriš – FP- prehlásil, že v živote nehovoril s nikým s REAL-u.

Ing. Králik, CSc. - povedal, že ešte máme pozemky v centre mesta a tiež, že každý kto v meste požiada mesto o odpredaj pozemku, je na to smernica, ktorá jasne hovorí o postupe a konečný odpredaj schvaľuje MsZ:

Ing. Toman - FP- zdôraznil, že pri predaji garáží ide o spravodlivosť voči tým ľuďom, ktorí dostali pozemky v Sásovej za to, že stratili pozemky v Radvani. Bolo problémom mesta tieto pozemky vysporiadať.

JUDr. Múkera - uviedol, že problém bol na strane zákona a nie na strane mesta. Znovu zdôraznil, že podporuje zdravý lobizmus.

p. Bielik - FP- žiadal svoje vystúpenie zaprotokolovať.

Ing. Cmarko- FP- predložil návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu.

Hlasovanie: 44-28,7,9.

Hlasovanie VO č. 1 – odpredaj nehnuteľnosti bod b) 44-7,22,15
bod a) 43-33,3,7

Hlasovanie VO č. 7- garáže 15,- Sk za m 2 – 42-28,9,4 – 1 nehlasoval.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Dôvodovú správu k návrhu na odpredaj nehnuteľností majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov) a iné.


II. schvaľuje

v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov)

A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - budov, stavieb a pozemkov, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami a iné.

Volebný obvod č. 2

1/ Nehnuteľnosti :
a) neobytná budova - s.č. 4344 s pozemkom parc. č. KN 5293/3 - zast. pl. o výmere 258 m2 v kúpnej cene 711 646,-Sk (budova 505 246,-Sk, pozemok 800,-Sk za 1 m2 celkom za 258 m2 206 400,-Sk),
b) neobytná budova - s.č. 4345 s pozemkom parc. č. KN 5293/4 - zast. pl. o výmere 316 m2 v kúpnej cene 760 792,-Sk ( budova 507 992,-Sk, pozemok 800,-Sk za 1 m2 celkom za 316 m2 252 800,- Sk),
c) neobytná budova - s.č. 4346 s pozemkom parc. č. KN 5293/5 - zast. pl. o výmere 315 m2 v kúpnej cene 741 643,-Sk (budova 489 643,-Sk, pozemok 800,-Sk za 1m2 celkom za 315 m2 252 000,-Sk),
d) nebytová budova - s. č. 4347 s pozemkom parc. č. KN 5294/5 - zast. pl. o výmere 353 m2 v kúpnej cene 471 536,-Sk, ( budova 189 136,-Sk, pozemok 800,- Sk za 1 m2 celkom za 353 m2 282 400,- Sk),
e) ploty vo výške 19 338,- Sk
f) vonkajšie úpravy (vodovod, kanalizácia, betónová plocha, asfaltová cesta č. I, II a III) vo výške 127 358,- Sk,
g) pozemky :
- parc. č. KN 5293/6 - zast. pl. o výmere 53 m2
- parc. č. KN 5297/24 - zast. pl. v podiele 4174/8739 zo 700 m2 ( 334,35 m2)
- parc. č. KN 5297/55- zast. pl. o výmere 129 m2
- parc. č. KN 5297/56 - zast. pl. o výmere 710 m2
- parc. č. KN 5297/57 - zast. pl. o výmere 701 m2
- parc. č. KN 5297/58 - zast. pl. o výmere 1245 m2
- parc. č. KN 5297/59 - zast. pl. o výmere 570 m2
- parc. č. KN 5297/60 - zast. pl. v podiele 576/1316 z 248 m2 ( 108,55m2)
- parc. č. KN 5297/63 - zast. pl. o výmere 94 m2,
spolu o výmere 3944,90 m2, v kúpnej cene 736,- Sk za 1m2, čo pri výmere 3944,90 m2 predstavuje kúpnu cenu 2 903 446,- Sk, všetky kat. územie Banská Bystrica (ul. Mičinská cesta) pre BPM, s.r.o., ul. Timravy č. 12 Banská Bystrica, v kúpnej cene celkom 5 735 760.- Sk.

Volebný obvod č. 3

2/ Pozemok parc. č. KN 3681/35 - zast. pl. o výmere 866 m2, kat. územie Radvaň (Pršianska terasa - 3.stavba) pre Ing. Miroslava Hýbla a manž. Ing. Jaroslavu Hýblovou, obaja bytom Sládkovičova č. 64 Banská Bystrica v cene 280,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 866 m2 predstavuje kúpnu cenu 242 480,- Sk.
Zároveň MsZ zruší časť uz. MsZ č. 163/2000 z 27. 4. 2000 pod por. č. II/A/5.

Volebný obvod č. 4

3/ Pozemky parc. č. KN 2087/17 - zast. pl. o výmere 11 m2, parc. č. KN 2179/14 - zast. pl. o výmere 16 m2, parc. č. KN 2179/15 - zast. pl. o výmere 15 m2 a parc. č. KN 2179/16 - zast. pl. o výmere 28 m2, spolu o výmere 70 m2, kat. územie Radvaň (Kyjevské nám.) pre GAMO, spol. s r.o. Banská Bystrica v cene 1 100,-Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 70 m2 predstavuje kúpnu cenu 77 000,- Sk.


Volebný obvod č. 6

4/ Pozemok parc. č. KN 874/5 - záhr. o výmere 42 m2, kat. územie Podlavice ( ul. Lipová) pre Ing. Bronislava Matoušeka a manž. Margitu Matoušekovú, obaja bytom ul. Lipová č. 63 Banská Bystrica v cene 288,- Sk za
1 m2, čo za celkovú výmeru 42 m2 predstavuje kúpnu cenu 12 096,- Sk.


Volebný obvod č. 7

5/ a) Pozemok parc. č. KN 1200- zast. plocha o výmere 36 m2, kat. územie Sásová ( ul. Chabenecká) pre Milana Šávolta a manž. Máriu Šavoltovú, obaja bytom v B. Bystrici, Ďumbierka 22, v cene 15,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 36 m2 predstavuje kúpnu cenu 540,- Sk.
b) Pozemok parc.č. KN 1201 - zast. plocha o výmere 25 m2, kat. územie Sásová ( ul. Chabenecká) pre Petra Dupeja, bytom v B. Bystrici, Sladkovičova 50, v cene 15,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 25 m2 predstavuje kúpnu cenu 375,- Sk.
c) Pozemok parc. č. KN 1202 - zast. plocha o výmere 24 m2, kat. územie Sásová ( ul. Chabenecká) pre Vieru Fodorovú, bytom v B. Bystrici, Ďumbierska 22, v cene 15,- Sk za 1m2, čo za celkovú výmeru 24 m2 predstavuje kúpnu cenu 360,- Sk.
d) Pozemok parc. č. KN 1203 - zast. plocha o výmere 24 m2, kat. územie Sásová ( ul. Chabenecká) pre Júliusa Kraushubera a manž. Máriu Kraushuberovú, obaja bytom v B.Bystrici, Ďumbierska 22,v cene 15,- Sk za 1 m2 čo za celkovú výmeru 24m2 predstavuje kúpnu cenu 360,- Sk.
e) Pozemok parc. č. KN 1204 - zast. plocha o výmere 25 m2, kat. územie Sásová ( ul. Chabenecká) pre Františka Kmeťa a manž. Vieru Kmeťovú, obaja bytom v B. Bystrici - Nový Svet č. 30, v cene 15,- Sk za 1m2 čo za celkovú výmeru 25 m2 predstavuje kúpnu cenu 375,- Sk.
b)V cene dohodou 15,- Sk za 1 m2, čo za výmeru celkom 134 m2 predstavuje kúpnu cenu 2010,- Sk.


B/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI - pozemok spolu so zriadením vecného bremena

Volebný obvod č. 1

6/ Pozemok parc. č. KN 1462/2 - zast. pl. o výmere 165 m2, kat. územie Banská Bystrica (Cikkerova ulica) pre REAL s.r.o. ul. Horná č. 65 Banská Bystrica spolu so zriadením vecného bremena právo prechodu v trase vymedzenej geometrickým plánom v prospech Mesta Banská Bystrica v cene :
a) podľa cenovej mapy mesta Banská Bystrica 5700,- Sk za 1m2, čo za výmeru celkom 165 m2 predstavuje kúpnu cenu 940 500,- Sk.C/ JEDNOSTRANNÉ PREHLÁSENIE VKLADATEĽA

Volebný obvod č. 9

7/ Jednostranné prehlásenie vkladateľa - Mesto Banská Bystrica v zast. Ing. Jánom Králikom, CSc., primátorom mesta v zmysle zakladateľskej listiny, ktorým sa vkladá do spoločnosti BPM, s. r. o. Banská Bystrica nehnuteľný majetok :
- budova na bývanie ul. Rudohorská č. 11 s.č. 6735, sit. na pozemku parc. č. KN 2544/18, kat. územie Sásová (bez pozemku) vedená na LV 1000 v hodnote 2 667 421,- Sk.

D/ MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTI

Volebný obvod č. 3

8/ Dohodu o zrušení spoluvlastníctva dom súp. č. 5925, Nám. Ľ.Štúra č. 15 až 20, kat. územie Radvaň, sit. na pozemku parc. č. KN 3363/1 a 3364/1 pre LOBB, š.p. Banská Bystrica v podiele 781592/998019, pre PIMM, s.r.o. Banská Bystrica v podiele 128396/998019 a pre MESTO Banská Bystrica v podiele 88031/998019. K finančnému vyrovnaniu nedochádza.

E/ ZRUŠENIE ČASTI UZNESENÍ

Volebný obvod č. 8

9/ Ruší časť uznesenia MsZ v Banskej Bystrici č. 174/2000 zo dňa 17. 5. 2000, ktorým bol schválený pod por. č. II/A/21 odpredaj pozemkov parc. č. KN 2495/133 - zast. plocha o výmere 7500m2, kat. územie Sásová (ul. Rudohorská) pre DELVITU SR, s.r.o., Tomášikova 14, Bratislava v cene 1168,- Sk za 1m2, t.j. v celkovej kúpnej cene 8 760 000,- Sk.
( Zdôvodnenie v texte) .

Volebný obvod č. 10

10/ Ruší časť uznesenia MsZ v Banskej Bystrici č. 277/1993 zo dňa 26. 8. 1993, ktorým bol schválený pod por. č. II/a/16 odpredaj pozemku parc. č. KN 713/4 - diel “e” o výmere 54 m2, kat. územie Senica pre Slovenský plynárenský priemysel, š.p. Zvolen v cene 285,- Sk za lm2, t.j. v celkovej kúpnej cene 15 390,- Sk.
( Zdôvodnenie v texte).


Bolo prijaté uznesenie číslo 234/2001-MsZ
Hlasovanie:43-36,2,5.

K bodu číslo 10:
Dôvodová správa k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ číslo 217/2000 zo dňa 29.novembra 2000, ktorým bol schválený úver na výplatu kupónov z KO.

Ing. Gregorová - predsedníčka Komisie finančnej , pre správu a hospodárenie s majetkom mesta MsZ predložila dôvodovú správu k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ číslo 217/2000. Zaplatenie kupónov sa bude realizovať vrátením zexekvovaných finančných prostriedkov z účtu súdneho exekútora, tak nie je potrebné zobrať úver.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na zrušenie uznesenia číslo 217/2000-MsZ
II. ruší
uznesenie č. 217/2000 z 29. novembra 2000 – MsZ v plnom znení

Bolo prijaté uznesenie číslo 235/2001-MsZ
Hlasovanie: 39-37,1,1.K bodu číslo 11:
Dôvodová správa k návrhu na prijatie uznesenia vo vzťahu k ekonomickej stabilite a finančnej samostatnosti obcí, ktorý presadzuje ZMOS.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na prijatie uznesenia vo vzťahu k ekonomickej stabilite a finančnej samostatnosti obcí, ktorý presadzuje ZMOS

II. schvaľuje
a) uskutočnenie systémových zmien vo forme decentralizácie finančných tokov a úpravy právnych predpisov, ktoré majú priamy a nepriamy dopad na hospodárenie miest a obcí,
b) legislatívne zakotvenie povinnosti rokovať o východiskách rozpočtov obcí s reprezentatívnou organizáciou miest a obcí,
c) pristúpenie Slovenskej republiky k zostávajúcim článkom Európskej charty miestnej samosprávy, najmä k článkom dotýkajúcich sa finančných otázok


Bolo prijaté uznesenie číslo 236/2001- MsZ
Hlasovanie: 40-38,1,1.


K bodu číslo 12:
Informácia o zmene doby splatnosti úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ing. Králik, CSc.- informoval MsZ , že pri podpisovaní zmluvy na schválenie úveru mali možnosť splácania úveru na 30 rokov, zistili, že je možnosť znížiť dobu splácania na 20 rokov. Je to pre mesto výhodnejšie. Všetko je podrobne zdôvodnené v správe.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o zmene doby splatnosti úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Hlasovanie: 39-38,1,0.

K bodu číslo 13:
Príprava projektu “ Podnikateľský inkubátor a technologické centrum Banská Bystrica”.
Ing. Kollár - uviedol, že zakladateľmi bude Mesto B. Bystrica a BIC s.r.o. Podnikateľský inkubátor je najefektívnejšou formu vytvárania pracovných miest, čo poukazujú aj skúsenosti z ČR. Cieľom projektu je podchytiť malé začínajúce podniky a vytvoriť pre nich priestor na realizáciu svojej podnikateľskej myšlienky. Mesto by do projektu dalo určité objekty, ktoré budú dobudované a tu bude vytvorený inkubátor.

JUDr. Múkera – nerozumel tomu, čo znamená slovo inkubátor. Prečo sa používa toto slovo.

Ing. Kollár - inkubátor je na to, aby sa určité technologické prvky vyzdvihli. Držal sa názvu, ktorý predložila firma BIC, s.r.o.

Mgr. Goštan - podporil kladne túto myšlienku, lebo sa urobí veľká časť práce aj pre Sásovú.

MUDr. Vnenčáková - uvítala túto iniciatívu, ktorá by sa mala podporiť.

MUDr. Mesík - pogratuloval predkladateľovi, a plne to podporil, aj s tou lokalitou v Sásovej.

Ing.Buriš – informoval poslancov , že spoluvlastníkom BIC- u je Mesto B.B.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I berie na vedomie
prípravu projektu: “ Podnikateľský inkubátor a technologické centrum Banská Bystrica”
III. odporúča
aby Mesto Banská Bystrica v zastúpení IÚM a BIC Banská Bystrica, s.r.o. pripravili všetky technické a legislatívne podklady pre vytvorenie realizácie a fungovania podnikateľského inkubátora a technologického centra Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 237/2001- MsZ
Hlasovanie: 42-41,0,1.

K bodu číslo 13:
Správa z kontroly nájomných zmlúv.
Ing. Spišiak - predniesol úvodné slovo k správe z kontroly nájomných zmlúv. V dobe od 15. decembra do 10. februára vykonávali túto kontrolu. Kontrola nezahŕňa BPM s.r.o a ML s.r.o. Správu doplnil o dve nájomné zmluvy týkajúce sa ML s.r.o. Ide o zmluvu z 5.4. 1994, ktorou mesto prenajíma poľovníckemu združeniu Podlavice lesné porasty do 31.12.2003. Druhá zmluva je z 12.7.1994 –umožňuje poľovnému združeniu Vlkanová užívať poľovný revír o rozlohe 400 ha na dobu 10 rokov za nájomné 2 794,- Sk / rok. Nedostatkom tejto zmluvy je, že v hlavičke je prenajímateľ ML s.r.o. , hoci vtedy neboli ešte konštituované. Úroveň zmlúv časom vzrástla, keď boli posudzované právnym referátom. Zmluvy sú evidované na právnom referáte. Požiadal poslancov, aby predloženú správu zobrali na vedomie a odporúčania správy uložili uznesením príslušným správcom zmlúv.

JUDr. Múkera - vyjadril sa k zmluvám , ktoré po právnej stránke nie sú celkom správne. Požiadal všetkých správcov, aby tie zmluvy dali do poriadku.

Ing. Pupala - opýtal sa HK, či pri tejto kontrole zistili niektoré skutočnosti, ktoré by signalizovali stratu alebo schodoch fin. prostriedkov z titulu toho, že príslušné predmety nájmu neboli zahrnuté v zmluvách, a ak neboli vyčíslené, opýtal sa , prečo neboli vyčíslené straty mesta.

p. Ríša - uviedol, že občania mestskej časti Jakub dostali do správy športový areál, ktorý bol budovaný v akcii Z. V roku 1991 tento areál zhorel a museli znovu dobudovať tento areál. Žiadali od mesta pomoc, ale Ing. Mika, bývalý primátor mesta, im nevyhovel žiadosti. TJ v Jakube na vlastné náklady postavila šatne na pozemku, robilo sa i oplotenie a hracia plocha. Ale nie sú teraz jasné majetkové vzťahy mesta. Mestu patrí len pozemok pod šatňami a oplotenie ihriska. Preto by sa chcel dohodnúť s príslušnými referátmi mesta, aby sa ujasnil vzťah mesta voči ich TJ a objektom, ktoré sú tam.

JUDr. Smetana - ocenil snahu, že sa robí poriadok v nájomných zmluvách, ktoré sú ekonomicky zaujímavé pre rozpočet mesta. Chýbajú mu ale v správe niektoré údaje, napr. či sa podmienky zmlúv plnia alebo nie. Nebude sa vyjadrovať ku všetkým častiam zmlúv. Táto správa by sa mala vrátiť na dopracovanie a uviesť v nej tiež časové údaje.

Ing. Spišiak – zodpovedal Ing. Pupalovi, že nebolo zistené nejaké právne porušenie predpisov a zásad, je len otázne posúdenie výšky nájmu. Vyčíslenie straty nebolo urobené. Čo sa týka poznámky p. Ríšu, pokiaľ objekt nie je majetkom mesta, mesto nemôže prikazovať poistenie tohto objektu. Je to otázka vyjasnenia vzťahu vlastníka k objektu. K pripomienkam JUDr. Smetanu uviedol, že toto je možné riešiť len zmenou zmluvy. Finančný postih z tohto titulu nie je možný. Opatrenia by mali smerovať k náprave a stav sa potom napraví.

JUDr. Smetana - FP- povedal, že nemal na mysli vyvodzovať zodpovednosť voči tým, ktorí tieto zmluvy podpisovali. Je potrebné doriešiť niektoré veci v zmluvách.

JUDr. Múkera- FP- doporučil, aby sa toto schválilo tak, ako navrhol JUDr. Smetana. Je to potrebné právne vyčistiť.

JUDr. Smetana - FP- navrhol text uznesenia – vracia predkladateľovi text na doplnenie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
II. ukladá
hlavnému kontrolórovi dopracovať správu o pripomienky vznesené na MsZ dňa 20.2.2001 a predložiť ju na najbližšie rokovanie MsZ.

Bolo prijaté uznesenie číslo 238/2001-MsZ
Hlasovanie: 45-40,0,5.


K bodu číslo 15 a:
Personálne otázky – Návrh na menovanie likvidátora podnikov

a/ KOVO-DREVO Banská Bystrica, š.p. “v likvidácii”
b/ Bystričan Banská Bystrica, š.p. “v likvidácii”
c/ Práčovne a čistiarne, mestský podnik Banská Bystrica “v likvidácii”

Ing. Králik, CSc.- predložil návrh na menovanie likvidátora podnikov.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. menuje
Mgr. Máriu Bellákovú za likvidátorku podnikov:
a/ KOVO-DREVO Banská Bystrica, š.p. “v likvidácii”
b/ Bystričan Banská Bystrica,š.p. “v likvidácii”
c/ Práčovne a čistiarne, mestský podnik Banská Bystrica “ v likvidácii”

Bolo prijaté uznesenie číslo 240/2001-MsZ
Hlasovanie: 45-44,0,1

K bodu číslo 15 b:

Personálne otázky – Návrh na zmenu člena Komisie pre dopravu a verejno – prospešné služby MsZ

p. Čierny – predložil návrh na zmenu člena Komisie pre dopravu a vereno-prospešné služby MsZ.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. odvoláva
z funkcie člena Komisie pre dopravu a verejno-prospešné služby MsZ Ing. Radoslava Lukaja
II. volí
JUDr. Františka Vaškoviča, náčelníka Mestskej polície
za člena Komisie pre dopravu a verejno-prospešné služby MsZ dňom 20. februárom 2001

Bolo prijaté uznesenie číslo 239/2001-MsZ
Hlasovanie: 4646-43,1,2.

K bodu číslo 16 a :
Žiadosť o použitie erbu Mesta Banská Bystrica.
PaedDr. Borguľová – predložila 4 žiadosti na použitie mestského erbu firmy: AB ART PRESS Banská Bystrica, DATAPRESS Prešov, UMB Banská Bystrica
Ing. Pupala - dal na zváženie, že pokiaľ ide komerčné účely je potrebné dať podmienku, že z celkového nákladu počtu kalendárov bude mať mesto za každý kalendár 1,- Sk.

prof. MUDr. Dluholucký, CSc.- zdôraznil, že použitie erbu mesta je vlastne prezentácie mesta a je v záujme mesta, aby sa jeho znak publikoval v materiáloch. Čiže je na zváženie, či žiadať nejaký poplatok za použitie erbu mesta na propagačných materiáloch.

Ing. Lačný - navrhol, aby na primátora mesta, ako štatutára mesta, prešla právomoc schvaľovať erby mesta..

Ing. Toman – súhlasil s návrhom MUDr. Dluholuckého, CSc.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. splnomocňuje
primátora mesta poskytovať udelenie Mestských symbolov firmám a inštitúciám, ktoré o to požiadali.
II. schvaľuje
1. použitie mestského erbu pre AB ART PRESS v publikácii Banská Bystrica a okolie za 1.- Sk.
2. použitie mestského erbu pre vydanie knihy Historické mestá a hrady a zámky za 1.- Sk.
3. použitie mestského erbu pre DATAPRESS do ministolového kalendára za protihodnotu 20 kusov zdarma.
4. použitie mestského erbu pre univerzitnú vlajku UMB za 1.- Sk.

Bolo prijaté uznesenie číslo 241/2001-MsZ
Hlasovanie: I- 42-29,7,6, II.- 43-42,0,1.

K bodu 16 b:
Ústna informácia o príprave projektu núdzového a chráneného dočasného bývania
Ing. Králik, CSc. - v úvodnom slove povedal, že problematike rodín s deťmi nachádzajúcich sa v akútnej soc. núdzi sa spolu s BPM s.r.o. pripravuje návrh realizácie prijatého uznesenia. Výsledkom je príprava bývania núdzového, chráneného a dočasného bývania. Konkrétne sa vyjadril k jednotlivých druhom núdzového bývania a konkretizoval počty lôžok. Výška nákladov na rekonštrukčné práce spojené s prípravou takéhoto bývania nesmie prekročiť 2 mil. Sk. Následne budú prebiehať ďalšie rokovania.

Ing. Toman - zdôraznil, že sa čoraz častejšie objavujú ľudia, ktorí potrebujú takúto pomoc. Je potrebné, aby súčasťou projektu bola aj vysvetľovacia kampaň, aby sa nestalo to, že občania budú proti umiestneniu takýchto ľudí vo svojom okolí.

JUDr. Múkera - doplnil, že by bolo potrebné zaoberať sa aj problematikou občianskeho zákonníka, lebo sa nevieme vysporiadať s neplatičmi. Možno táto forma ubytovania by bola vhodná na vyriešenie týchto problémov.

p. Čierny - FP - zdôraznil, že táto aktivita sa robí v spolupráci s BPM s.r.o. Bol schválený odpredaj objektov Kotva, kde je uvažované umiestnenie neplatičov.

Ing. Kollár - upresnil, že táto iniciatíva vyšla z IÚM. Je potrebné riešiť ubytovanie ľudí, ktorí nemajú kde bývať, je veľa neplatičov, a týmto ich zmobilizujeme, aby začali platiť. Čiže tento problém je potrebné riešiť v rámci celého mesta. Bol by rád, keby poslanci podporili tento program.

Ing. Králik, CSc. - uviedol, že všetko musí vychádzať z legislatívy a pojem sociálne bývanie neexistuje v legislatíve štátu. Čiže mesto preberá zodpovednosť za to, čo nedokáže tento štát v legislatívne ošetriť.

Ing. Toman - súhlasil s názorom pána primátora, že to nie sú sociálne byty. Ide o núdzové ubytovanie, a nie je to zadarmo. Vyberajú sa určité poplatky, aby sa ľudia snažili nájsť si normálne bývanie. Ale ide o sociálne správanie mesta voči občanom, keďže toto nerieši štát.

JUDr. Múkera - FP - povedal, že pán primátor povedal tie riziká pravdivo.

Ing. Haško - vo VO č. 3 majú situáciu, že v dome, kde bývali 6 ľudia, býva ich teraz 20. Čiže požiadal, aby na MsÚ nedali povolenie na trvalý pobyt pre taký veľký počet ľudí bývajúcich v jednom byte.

JUDr. Smetana - súhlasil, že základná myšlienka je správna. Je tu určité riziko a preto pri prihlasovaní trvalého bydliska by sa mali skúmať podmienky na toto bývanie. Ale v zásade je myšlienka a koncepcia správna.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o príprave projektu núdzového a chráneného dočasného bývania

Hlasovanie: 45-44,0,0, 1 nehlasoval.

K bodu číslo 16 c:
PaedDr. Borguľová - informovala poslancov o listoch, ktoré došli na MsZ.
1) Krasokorčuliarky klub Iskra Banská Bystrica
2) Zástupcov petície občanov vo veci prevádzkovania krytej plavárne B.Bystrica / listy tvoria prílohu zápisnice/

Ing. Toman - vyjadril sa k problému listu ohľadne plavárne. K tejto problematike bolo už prijaté uznesenie. Medzičasom došlo k nejakému finančnému vysporiadaniu tejto plavárne, ale toto nepokladá za riešenie problému. Preto je za to, aby sa pristúpilo k posúdeniu ďalšieho fungovania organizácie ZARES. Doporučil prijať uznesenie: MsZ odporúča primátorovi mesta, predložiť do komisií MsZ a následne na najbližšie rokovanie MsZ návrh na reštrukturalizáciu ZARES-u, s dôrazom na riešenie krytej plavárne.

JUDr. Vančo - skonštatoval, že na zasadnutí komisie pre mládež a šport neboli tieto listy prerokované, nakoľko prišli na referát až po jej zasadnutí. No na zasadnutí komisie 15.2. prerokovali problematiku využívania zimného štadióna , hokej, krasokorčuľovanie. Sú veľké dlhy klubov voči SMM. Preto je prvotne potrebné vyrovnať si tieto dlhy. Komisia môže v rovine proklamácie podporiť hokej a korčuľovanie. V prvom rade možno toto vyriešiť len cez SMM.


Hlasovanie o návrhu Ing. Tomana – 36-15,0,21- návrh neprešiel

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o došlých listoch na mestské zastupiteľstvo

Hlasovanie: 38-37,1,0

K bodu číslo 17:

Interpelácie poslancov
V rámci bodu interpelácie interpelovali poslanci: Ing. Pavol Katreniak, Ing. Miroslav Toman, Ing. Milan Lichý. / interpelácie tvoria prílohu zápisnice/

Hlasovanie o ukončení bodu interpelácie: 35-33,0,l.


K bodu číslo 18:

D i s k u s i a

Ing. Ondrej Kvasna – žiadal zaprotokolovať svoj diskusný príspevok :
Dostal som dnes ráno zápis z 12.2.2001 napísaný na MsZ o odovzdaní ihriska v Rakytovciach obce Badín. Aby som Vám povedal, že o čo sa jedná. Vstúpil so do miestnych národných výborov v roku 1957. Od vtedy sa podieľam na skrášľovaní a prakticky výstavbe našej časti bývalej obce Rakytovce. A už teraz aj obce Kremnička, za ktorú som spoločný poslanec. Odrobil som manuálne, niečo som robil projekčne, administratívne, 5900 brigádnických hodín, ktoré mám presne zaevidované, občania vyše 49 tis. . Robili sme si kanál, vodu, plyn, postavili sme si dva kultúrne domy, postavili sme si ihrisko, postavili sme si kancelárie, MNV, všetko v akciách “Z”. Chcem povedať, ako sme dopadli. V Kremničke v roku 1990 zobrali kultúrny dom bez toho, že by boli poslanci vedeli. Dnes sa nemajú kde schádzať, nemajú kde mať OV. Toho roku sme odsúhlasili predať studenú vývarovňu jedál v Kremničke. Žiadna koruna do Rakytoviec a ani do Kremničky neprišla. Nám ste odovzdali sálu, ktorú sme postavili za 3 mil. Sk na pozemku, ako nadstavbu na objekt Jednoty, bezplatne. Boli tam všetky záclony, závesy, stoličiek 200, stolov 10. Budova sa odovzdala , to ostatné sa rozkradlo. Zástupcovia mesta nerobia inventúru. Neviem, či je to takto možné. Máme budovu, čo postavil MNV, ktorá sa postavila v roku 58, mali sme ju v evidencii požiarnej ochrany, mesto nám ju pred 4 rokmi zobralo. Majetok je nie vysporiadaný. Keď prišiel občan za pani Koscovou, aby ho prijala, povedala, že v ten deň nemá čas, on pracoval na diaľnici v Trenčíne, aby prišiel druhý deň. Prišiel, čakal dve hodiny, ona sa nedostavila. Tento pracovník si dal urobiť po dvoch priepisoch u notára na kat. úrade a dal si urobiť výňatok. Povedali, že je vlastníkom. Nakoniec, keď si dal za 12 tis. robiť geometrický plán, som to ako poslanec musel zastaviť, pretože ja som si spomenul, ako bývalý funkcionár MNV, že to bolo odkúpené, mesto si to na seba nepreviedlo, je to v katastri tam zaevidované, nikto nechcel jednať, obecný úrad chátra, nikto sa o to nestará. Čo naviac. V minulom roku si tretia osoba vytvorila tam spevnené parkovanie a parkuje tam s autobusmi. I napriek tomu, že v daňovom priznaní si to uvádzal, platil, z ohlásenia túto budovu vybral, nikoho nenapadlo, aby sa táto vec dotiahla. Je to 411 m2 po 790,- Sk, ktoré by sme mali mať na liste vlastníctva. Zmenil sa nám kataster. Tam , kde je postavená ČOV zobrali nám skoro hektár a dali k Badínu. Zase nevedeli sme nič občania a ani poslanci a hektár prišili k Badínu. Keď sme chceli ľuďom vyplatiť, musela naša pani doktorka na právnom oddelení Gerhartová, ktorá si považovala ma o tom upovedomiť , ako poslanca, že dáva ten kataster naspäť, aby ľuďom vyplatila 1 mil. Sk a nie 40 tis. Preto taká je taxa v meste a Badíne. Potom sa stalo, že druhú časť, tam kde máme to ihrisko, o ktoré sa teraz jedná, že nám tak isto mesto dalo súhlas na odčlenenie pozemku ku katastru Badín. Druhá vec bola, že sme požadovali zámenu pozemkov pod kostol v Skubíne a uvoľniť 4 – 5 árov na výstavbu šatní, ktoré sú postavené. Staval ich IÚM. Dostali sme stavebné povolenie, ja Vám môžem povedať, že ako poslanec z MNV, vtedy ešte v roku 86-90 som chodil okolo tohto. Pomáhala mi jedna osoba a vybavil som, že ten pozemok sa zaviedol na evidenciu mesta. Postavili sme šatne, potrebujeme toto dokončiť, chodil som okolo toho, je tam vodná plocha, bývalý starý potok, je tam pozemok cirkvi a je tam pozemok mesta. A na tom je celý areál. Čo sa stalo. V utorok zvolala pani Koscová jednanie, kde pozvala pána starostu z Badína, svoju kolegyňu, ona a zavolala aj predsedu TJ. Žiaľ, nevidel som pozvánku, ten mi prehlásil, že na tej pozvánke nebola hodina. Nechcem jej krivdiť, ja som tú pozvánku ofotil, ja sa pokúsim či je to pravda alebo nie. Ale prišiel o 14.OO hodine s tým, že na tej pozvánke je to v prezenčke dopísané. Nevedel o tom nič pán Kollár, nevedel ako investor, ktorý má rozostavanú stavbu, ktorý do toho dal 3 590 000,- a pozemok je v Badíne po 20,-. Keby sme požiadali mi o odčlenenie z katastra Badína ku mestu, tak sme mohli to speňažiť. Len vlastné ihrisko, ktoré má 9 932 m2 x 790,- Sk. Prosím Vás je to 7 mil. 900 tis. Sk. Pán primátor o tom nevedel. Je oprávnená pani Koscová bez poslancov takúto vec dať, aj keď to zo zákona vyplýva, že by sme o tom neboli informovaní. A som doma, že by mi zatelefonovala, Dušanovi na mobil Kvasnovi zatelefonovala, aby sa tohto zúčastnili a našli riešenie, že dáte nám to za 1,- Sk na 99 rokov užívania. Čiže mesto dalo takéto peniaze a ideme to dať bezodplatne Badínu. Badín má dve futbalové ihriská, nepotrebuje nič robiť a my potrebujeme hrať, hráme tretiu ligu a dorast hrá piatu ligu. Kremnička tak isto má problémy s ihriskom. Môžeme sa tu podeliť. Chceli sme odpredať šatne, súkromníci sú tam, aj tí hrajú tretiu ligu. 8 mančaftov je na tomto území. Sponzori nám to nechcú financovať, to znamená, že sa na jar sa do súťaže nebudeme môcť prihlásiť. Zvážte, či sme urobili pre šport dobre. Ja myslím, že by tento môj príspevok bol daný do zápisnice. Pán primátor mi povedal, že dá prešetriť všetky tieto veci. Prosím, aby bola nám daná odpoveď všetkým trom poslancom.

Ing. Pavol Katreniak - diskutoval k sčítaniu obyvateľov a požiadal, aby boli občania o tomto informovaní, aby sa nebáli tohto sčítania ľudu. Je to nie vec kritiky, ide len o to, aby sa na toto pamätalo. Ďalej v diskusii upozornil na problém, ktorý vznikol na Nám. SNP, kde sa vyberajú dlažobné kocky v čase, keď sa montuje tam tá hala, ako pódium. Potom sa kocky nadajú naspäť a je možné ich odcudziť, alebo je možné riziko úrazu. Tiež v súvislosti so snehom, ktorý bol nahrnutý na šachty a na vpuste a tým pádom voda neodtekala a chodci mali sťažený priechod. Upozornil na to, aby sa urobili opatrenia, aby boli miesta kanálov označené a tieto sa mohli očistiť. Dal do pozornosti MsP, aby si všímala, či sa v garážach nezdržujú bezdomovci, aby nedošlo k požiaru, ako to bolo na Sídlisku.

p. Koscová - reagovala na vystúpenie p. Kvasnu. Odpoveď na jeho otázky mu dá písomne. Uviedla, že nerobí v rozpore so zákonom 138/91.

Mgr. Ladislav Javorský - oboznámil s projektom, ktorého sa zúčastnili mladí ľudia z B. Bystrice. Projekt prebiehal od októbra 2000 do februára 2001. Akcia bola spolufinancovaná Európskou radou. Vyjadril poďakovanie prednostovi OÚ, tlačovej tajomníčke MsÚ a viceprimátorke Mesta Banská Bystrica. Projekt mal význam aj pre prezentáciu mesta.

MUDr. Ivan Taufer - informoval poslancov o počte pôrodov v meste B.Bystrica 1167, čo je o 13 menej ako v roku 1999.

Ing. Dušan Kvasna - znovu sa dotkol témy, ktorú spomínal p. Ondrej Kvasna. Zdôraznil, že pri rozhodovaní o tak vážnych vecí by mali byť prítomní poslanci MsZ a aj primátor mesta.

PaedDr. Jana Borguľová - oboznámila poslancov , že mesto má viaceré kontakty s mestom Darhem a úzko s ním spolupracuje. Darhem napr. robil súťaž pre mladých ľudí vo videozáznamoch z ich životného prostredia, kde vyzval všetky partnerské mestá , aby poslali po dvoch zástupcoch súťažiacich. B.Bystrica si splnila túto povinnosť .

MUDr. Plintovič - oboznámil poslancov , že úmrtnosť detí v našom okrese najnižšia.

PhDr. Roman Hradecký - poďakoval za predložený materiál “Metodický pokyn čerpania fondov výborov mestských častí”. Bolo týmto splnené uznesenie MsZ. Mal otázku, prečo sa finančné prostriedky preniesli do roku 2001.

Hlasovanie o ukončení bodu diskusia: 39-27,1,9- 2 nehlasovali.


Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

I. u k l a d á

prednostovi MsÚ predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ Správu o stave kultúrnych pamiatok na úrovni mesta vo vlastníctve mesta s návrhom na ich záchranu.

Bolo prijaté uznesenie číslo 242/2001- MsZ
Hlasovanie: 38-35,1,2.

Týmto bodom bol program rokovania 24. MsZ vyčerpaný. Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta, poďakoval prítomným poslancom za účasť na ukončil MsZ o 14.00 hod.


Ing. Ján K r á l i k , CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ

Ing. Jozef B u r i š Ing. Márius M i k a
I. overovateľ II. overovateľ

Zapísala: Ž. Gernicová


 

Zápisnica z 25. MsZ

Zápisnica z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
28. marca 2001 v Banskej Bystrici

Prítomní: 48 z 56 poslancov
Ospravedlnení: Ing. Ján Bočkay, p.Elena Šupolová, Mgr. Július Goštan, Ing. Janka Gregorová, MUDr. Juraj Mesík, Ing. Pavel Sabo, p. Peter Uhrík,
Neospravedlnený: MUDr. Gabriela Gémešová, p. Stanislav Mičev, MUDr. Michal Bucek, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, MUDr. Andrej Faglic
Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta, Ing. Pavol Spišiak, HK, Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ, vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov

K bodu číslo 1:
Rokovanie 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,25 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Milana Vanču a MUDr. Vladimíra Plintoviča.

K bodu číslo 2:
Nakoľko došlo ku chybe hlasovacieho zariadenia nebola prevedená skúška hlasovania, ale hlasovalo sa pomocou skrutátorov.
Za skrutátorov určil: p. Jána Valašťana a p. Želmíru Gernicovú.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol PaedDr. Tatianu Kamenskú a za členov návrhovej komisie Ing. Romana Rosiara, Mgr. Jozefa Donovala, Ing. Jozefa Mrázika a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 39-36,0,3

K programu rokovania:
Ing. Toman – navrhol zaradiť bod č. 11/ Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MsZ č. 210/2000 z 26.10.2000

Ing. Ján Králik, CSc.- neodporučil zaradiť tento bod do programu, lebo pri prerokovávaní musí byť prítomný prokurátor.

PaedDr. Borguľová - požiadala ukončiť MsZ o 13.00 hod. V miestnosti je plánované už dlhodobo podujatie, ktoré je potrebné pripraviť.

Hlasovanie o ukončení MsZ o 13.00 hod – 38 – 31,4,3 .

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 91/2001, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatku VZN č. 81/2000.
8. “Podnikateľský inkubátor a technologické centrum Banská Bystrica”
9. Žiadosť o pridelenie štátnej dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. Návrh na zmenu kupujúceho v už schválenom uznesení MsZ číslo 174/2000-MsZ zo dňa 17.5. 2000, vo volebnom obvode číslo 9, bod 22.
11. Personálne otázky – Návrh na menovanie likvidátora podniku Hotel LUX Banská
Bystrica, štátny podnik “v likvidácii”.
12. Interpelácie
13. Diskusia
14. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie o celom programe: 36-34,0,2.


K bodu číslo 4:

Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc.- primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ. 21.2. sa uskutočnilo v Košiciach stretnutie k otázkam reformy verejnej správy a riešenie rómskej problematiky. 22.2. bolo rokovanie s PKB o vyrovnanie prebytku na účte exekútora za záväzky mesta voči daňovým subjektom. 26.2. bolo rokovanie s primátormi Zvolena a Sliača k úprave stanov a zmluvy Multimediálneho centra.27.2. rokovanie so štátnym tajomníkom Min. hospodárstva p.Brňom, k investičným ponukám mesta, budovanie priemyselných parkov na Slovensku. 28.2. návšteva obchodného radcu USA v B.Bystrici- možnosti investovania . 1.3. rokovanie s firmou Progres- investovanie do osvetlenia. 6.,7., a 8.3. – služobná cesta v Japonsku. Ponuka firmy TOYOTA. 12.3. účasť na reg. konferencii ZMOS. 14.3. rokovanie so zástupcami firmy SIEMENS – investovanie do verejného osvetlenia. 15.3. rokovanie so zástupcami dvoch spoločností z Talianska – možnosť podnikateľských aktivít na území mesta. 15.3. sa uskutočnilo rokovanie s 1.BBES – bola podpísaná kúpna zmluva na akcie tejto spoločnosti. 19.3. – rokovanie s odborovou organizáciou MsP ku KZ. 20.3. prijatie riaditeľa Európskej delegácie autobusových prepravcov pre Európu. 21.3. rokovanie so zástupcami rómskych občanov – možnosti nájomnej bytovej výstavby určenej pre rómske rodiny. 21.3. rokovanie so zástupcom Prvej aukčnej spoločnosti o ponuke na sprostredkovanie predaja starej Radnice – nejde o predaj Radnice, ale o ponuku možnosti zúčastniť sa na doinvestovaní a spoločnom užívaní s mestom rozostavanej Radnice. 24.- 25.3. – účasť na reprezentačnom plese v Hr. Králové. 26.3. sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Zvolena, Sliača – pripomienky k stanovám a k zmluve Multimediálneho centra. 27.3. rokovanie s Min. školstva p. Ftáčnikom - financovanie komplexnej bytovej výstavby v roku 2001 a plány na rok 2002.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie: 37- 22,7,8
K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak – informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Plne sa venoval na doplnení podkladov ku kontrole nájomných zmlúv. Správa bude predložená 24.apríla 2001. Tiež v súvislosti s prípravou stanoviska k záverečnému účtu 2000 vykonali kontrolu tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov, a to sociálneho fondu a cestného fondu. Majú rozpracovaný fond rozvoja bývania a kontrolu vykonania inventúr. Výsledky týchto kontrol budú prezentované súčasne so stanoviskom k záverečnému účtu v apríli t.r. Ďalej uviedol, že sa zúčastnil zasadnutia ekonomickej odbornej komisie združenia HK. 21. marca vyhodnocovali na zasadnutí združenia HK v Detve úspešnosť vzdelávacích akcií v rámci združenia HK.
JUDr. Múkera - predložil podnety pre HK. Uviedol, že HK má právo kontrolovať aj podniky, ktorých zriaďovateľom je Mesto B. Bystrica. Preto dal podnet na prekontrolovanie preinvestovaných finančných prostriedkov IÚM
(Radnica, výstavba areálu určeného pre výstavy na Nám. Slobody, Nám. Š. Moysesa).

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie: 39-33,1,5.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
Ing. Muroň - predložil ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta B. Bystrica v mesiacoch január a február. V januári bolo evidovaných 4526 nezamestnaných a vo februári 4 668. Z toho v januári mužov 2 349, žien
2 177, vo februári mužov 2 471 a žien 2 197. Miera nezamestnanosti bola v januári 11,10 % a vo februári 11,45 %. Nárast oproti decembru je o 1 %.
PaedDr. Mikula – uviedol, že by bolo dobre vedieť aj štruktúru nezamestnanosti, koľko je tam mladých ľudí, aby sa vedelo z toho vychádzať .
Ing. Pupala – požiadal o doplnenie informácie v budúcnosti o to, ktoré inštitúcie spôsobili zmenu zamestnanosti pozitívne alebo negatívne.
Ing. Muroň – čo sa týka prvej pripomienky, je to možné, ale čo sa týka druhej pripomienky takéto podrobné informácie nám ani úrad práce neposkytuje, ktoré podniky sa podieľajú na zvyšovaní nezamestnanosti.
JUDr. Múkera - Okresný úrad práce má k dispozícii zo zákona nahlasovanie o hromadnom prepúšťaní. Doporučil, aby o tomto bolo MsZ informované.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie č. 6 : 37-36,0,1.

K bodu číslo 7:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatku VZN č. 81/2000.

JUDr. Koreňová - navrhla zmeny úprav vo VZN. Na str. 3 ods. 6 - .... poplatníkovi rozhodnutie. Ostatný text vypadáva. Ods. 8 str. 3 – vypustiť. V súvislosti s vydávaním parkovacích kariet sa rozhodli doplniť v § 12 na str. 6 odst. 5, ktorý by mal znieť: predplatné parkovacie karty sú v majetku mesta. Držiteľ predplatnej parkovacej karty je povinný túto chrániť pred poškodením, stratou a zneužitím. Poškodenie a stratu park. karty je povinný držiteľ ohlásiť MsÚ v B.B. – ref. dopravy a KS do 7 dní. V prípade preukázania zavinenia týchto skutočností, držiteľom predplatnej parkovacej karty, je tento povinný uhradiť mestu B.B. hodnotu výrobných nákladov predplatnej parkovacej karty.
p. Ríša - upozornil na bod číslo 4 na str. 3. Predaj zeleniny, alebo iného tovaru. Upozornil na to, že hlavne v okrajových častiach sa stáva, že prichádza do okrajových častí vozidlo aj z iných miest, a vyberať za to 1000,- Sk sa mu vidí tvrdé, lebo druhý krát obchodníci k nim neprídu predávať. Tieto služby využívajú najmä starší obyvatelia. Vidí to ako diskrimináciu. Požiadal udeliť výnimku hlavne pre okrajové časti.
JUDr. Múkera - FP - navrhol do uznesenia text k tomuto bodu ...ak primátor mesta nerozhodne inak.
Ing. Katreniak - navrhol jednotnú sumu parkovného 10,- Sk aj na Námestí Š. Moysesa. Je to pozmeňovací návrh k tým 20,- Sk.
p. Čierny - uviedol, že poslanci obdržali aj výpis uznesenia Komisie pre dopravu a VPS. Upriamil pozornosť na toto uznesenia a požiadal, keby tieto návrhy, ktoré sú obsahom tohoto výpisu uznesenia sa stali aj návrhom pre pozmenenie, prípadne doplnenie VZN. Dali návrh, aby bezplatné parkovacie karty, neprenosné, boli vydané primátorovi, prednostovi, poslancom MsZ, pre služobné vozidlá MsÚ, pre podniky riadené mestom a pre vybraných pracovníkov MsÚ. Toto je naša vnútorná norma a nie je to v rozpore so zákonom. Ďalej sa vyjadril k návrhu minimalizovať vydávanie rozhodnutí na vyhradené parkovisko mimo centrálnej mestskej zóny. Tiež žiadali zjednotiť parkovné na 10,- Sk. Naviac uviedol informáciu, že by bolo dobré, aby za celú prípravu zavedenia spoplatnenia parkovania v CMZ a výberom poplatkov sa poveril ref. MsÚ- DKS. V poslednom bode komisia doporučila predať kartu na vyhradenie miesta pre TAXI - službu mimo Nám. Š. Moysesa vo výške 20.000,- Sk.
p. Bielik - vyjadril sa ako predseda Komisie pre bezpečnosť a VP. Upozornil na niekoľko základných faktov. Tento materiál je potrebný dopracovať do celkového materiálu, aby poslanci mali kontinuitu celého materiálu. Druhá vec je, že sa podarilo presadiť, že súčasťou tohto materiálu je časové, finančné a vecné doplnenie VZN. Budú potrebné na financovanie tohoto VZN aj finančné prostriedky, ktoré sú mimo rozpočtu mesta. Doporučil dodržiavať harmonogram, ktorý zodpovedá určitej časovej relácii napĺňania potrieb možnosti realizácie v praxi tohto VZN. Tretia vec, a to sú najhoršie veci pre daňového poplatníka, sú to formy sankcií. Treba aj toto riadne zapracovať do VZN. Ďalej uviedol, že je potrebné citlivo zvážiť, či môžeme zabrániť tomu, aby si niekto mohol kúpiť parkovacie miesto, alebo nie. A v poslednom rade nezabudnúť na ťažko postihnutých občanov mesta, ktorých v B.B. je dosť.
JUDr. Múkera - povedal, že toto VZN je kompromis. Všetci vieme, aká je ťaživá situácia občanov. Upozornil na to, aby sme sa nebáli predplatných parkovacích kariet. Tieto využijú najmä podnikatelia.
PaedDr. Mikula – zdôraznil, že je potrebné myslieť aj na organizácie, ktoré sa budú približovať a chcú pomáhať širšej skupine zdravotne postihnutým. Čiže navrhol, aby aj niekoľko stanovíšť bolo pre takéto organizácie, ako je Červený kríž, charita a pod.
Ing. Rosiar - vyjadril sa k bodu č. 8 časového harmonogramu. Navrhol tento bod vypustiť a toto doriešiť v organizačnom poriadku MsÚ.
JUDr. Smetana - uviedol, že mesto je zahltené dopravou a práve toto je potrebné riešiť. V tejto súvislosti si myslí, že je potrebné aj cestou tejto cenovej politiky riešiť kritické miesta v meste, najmä centrálnu zónu. Je potrebné donútiť vodičov, aby parkovanie obmedzili na nevyhnutnú mieru. Nerozumel dobre tomu, že by mali byť posunuté kompetencie niekde inde. Nie je to rozumné. Čo bráni pokračovať v tom, aby to bolo ako doteraz.
Ing. Kollár - doplnil niektoré údaje do VZN. Je potrebné určiť hodiny, kedy sa vyberá parkovanie. Doplniť VZN o ulice, ktoré patria do CMZ. Chýbajú parkoviská pred VÚB, MsÚ a StVaK-om. Vyjadril sa k rezidentskej parkovacej karte – súčasťou žiadosti o vydanie rezidentskej parkovacej karty by malo byť prehlásenie, že rezident nevlastní garáž. Navrhol doplniť bod I. f/ organizovanie veľtrhov a výstav v dočasných objektoch organizátora na verejnom priestranstve , konkrétne Nám. Slobody, znížiť poplatky za jeden výstavný deň na 4,- Sk/m2. Príprava, výstavba a demontáž dočasných objektov by sa spoplatňovala bez obmedzenia plochy na zaujatie za každý deň 500,- Sk.
Ing. Biba - FP- nepovažuje za vhodné, aby si pracovníci MsÚ a IÚM tu robili poradu. Tieto veci si mali už doriešiť vopred.
Ing. Haško - pripojil sa k poslancovi Ríšovi, aby predaj zeleniny bol nižší s tým, že to určí pán primátor. Ďalej navrhol, že keď doslúžia automaty, bolo by dobré prejsť na lístkový systém, ako majú iné mestá.

Ing. Toman - vyjadril sa k časovému, finančnému a vecnému harmonogramu realizácie VZN. Bol by rád, aby boli použité na toto tie finančné prostriedky, ktoré sa vyberú z parkovania. Preto navrhol doplnenie uznesenia III. MsZ odporúča primátorovi mesta, alebo prednostovi MsÚ, aby finančný príjem mesta za parkovanie bol vedený na zvláštnom účte s účelom využitia výhradne pre výdavky spojené s údržbou dopravných zariadení na území mesta B.Bystrica.
Ing. Ďurečka - zareagoval na niektoré pripomienky, ktoré odzneli. VZN nerieši samotné dopravné značenie. Toto sa bude riešiť iným spôsobom. Vyjadril sa k parkovaniu dopravne postihnutým, toto rieši aj samotný zákon. K pripomienke jedného pracovníka – celý servis by zostal na IÚM. Ak sa dohodnú nebudú potrebovať pracovníka.
Ing. Muroň - doplnil vyjadrenie k zmene prechodu na iný systém, ako navrhoval Ing. Haško. Uvažovali o tejto zmene, ale zatiaľ sú funkčné automaty. Na inú alternatívu sa pripravia. Dal do úvahy, či by nebolo vhodné uvažovať o prenájme určitým percentom z vybraného nájomného pri výstavách, ktoré vyberie prevádzkovateľ.

JUDr. Múkera - uviedol, že výstavníctvo ako také je nadstavba pri podnikaní. Táto nadstavba padá smerom dolu, a preto došli k tomu názoru, že sa pripraví kompromisné riešenie medzi záujmami podnikateľa a záujmami mesta. Požiadal o podporu pri hlasovaní za tento doplnok.
Ing. Pupala - FP - zareagoval k téme výstav. Výstavy majú problém s prežitím a prihovoril sa za to, aby sa podnikateľom prenajal tento priestor len za náklady, ktoré má mesto s tým, aby sa ten priestor znovu upravil. Podmieniť to, aby od jednotlivých vystavovateľov ani oni neinkasovali poplatky s tým, že oni platia za nájom.
Ing. Králik,CSc. - navrhol určiť percento z uzavretej nájomnej zmluvy, ktorú uzavrie vystavovateľ na m2 vo výške 10 %. Lebo mesto vynaložilo dosť finančných prostriedkov na zabezpečenie tohto priestoru.
JUDr. Múkera – FP- prestavba stála 90 mil. Sk. Kde je tých 90 mil. Sk. Bola chyba v tom, že sa to odhlasovalo. Výstavníctvo to nemôže zaplatiť.
Hlasovanie č.7: o zmene § 6 bod 2/ cirkus, lunapark, výstavy, veľtrhy, predajné trhy, zábavné zariadenia - 41 - 24,3,14.

Hlasovanie č. 8: o vypustení bodu číslo 4 v § 6 a prečíslovaniu tohto VZN – 42 - 29,5,8

Hlasovanie č. 9: doplniť d/ mimo Námestia Š.Moysesa pre taxi 20 tis. Sk /rok - 42- 16-11,15 – návrh neprešiel.
Hlasovanie č. 10: § 12 bod 1/ parkovanie 10,- Sk za 1 hod. pre Nám. Š.Moysesa - 41- 15,16,11 návrh neprešiel. / návrh Ing. Katreniaka/
Hlasovanie č. 11: § 12 bod 1/ Nám. Š. Moysesa, Bakossova, Horná Strieborná, Lazovná, Národná a Kapitulská ul.- 20,-Sk / hod. – 43 - 26,6,10 – nehlasoval 1.
Hlasovanie č. 12: str. 6 § 12 bod 3 odsek doplniť bod d/ bezplatné parkovacie karty budú vydané pre primátora, prednostu MsÚ, pre poslancov MsZ, pre služobné autá MsÚ, pre podniky riadené mestom a pre vybratých pracovníkov MsÚ - 42 - 38,0,3 nehlasoval 1.
Hlasovanie č. 13: § 12 bod 5/ : predplatné parkovacie karty sú v majetku mesta. Držiteľ predplatnej parkovacej karty je povinný túto chrániť pred poškodením, stratou a zneužitím. Poškodenie a stratu predplatnej park. karty je povinný držiteľ ohlásiť MsÚ v B.B. – ref. dopravy a KS do 7 dní. V prípade preukázania zavinenia týchto skutočností, držiteľom predplatnej parkovacej karty je tento povinný uhradiť mestu B.B. hodnotu výrobných nákladov predplatnej parkovacej karty – 40 - 19,2,19 – návrh neprešiel.
Hlasovanie č. 14: Je tento povinný uhradiť mestu B..B. hodnotu obstarávacích nákladov parkovacej karty. / bez 1000 Sk/ - 40 - 32,1,7
Hlasovanie č. 15: predaj zeleniny, alebo iného tovaru priamo z mobilných vozidiel individuálne povolených primátorom mesta sa spoplatňuje paušálnou sadzbou 1000,- Sk/deň a vozidlo, ak primátor mesta nerozhodne inak 41 – 11,5, 25 – 1 nehlasoval - návrh neprešiel.
Hlasovanie č. 16: návrh Ing. Pupalu - predaj zeleniny, alebo iného tovaru priamo z mobilných vozidiel individuálne povolených primátorom mesta sa spoplatňuje paušálnou sadzbou 300,- Sk/deň a vozidlo. Sankcia vypadá. 36 - 21,1,13 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie č. 17: v časovom harmonograme- vypustiť bod č. 8 - 37- 26,0,10 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie č. 18: o uznesení I: 39 - 38,0,1
Hlasovanie č. 19: o uznesení II: 40- 30,2,8
Hlasovanie č. 20: o uznesení III a: 39 - 31,0,7 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie č. 21: o uznesení III b: 40 - 34,0,6
Hlasovanie č. 22: o uznesení IV: 40- 36,0, 4

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
časový, finančný a vecný harmonogram realizácie Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatku VZN č. 81/2000.
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.91/2001, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatku VZN č. 81/2000 s účinnosťou od 20.4.2001.
III. odporúča
a) primátorovi mesta, aby finančný príjem mesta za parkovanie bol vedený na zvláštnom účte s účelom využitia výhradne na výdavky spojené s vybudovaním a údržbou dopravných zariadení a komunikácií na území Mesta B.Bystrica.
b/ minimalizovať vydávanie rozhodnutí na vyhradené parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny.
IV. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ, za celú prípravu zavedenia spoplatnenia parkovania centrálnej mestskej zóny a výberom poplatkov poveriť MsÚ referát DKS Banská Bystrica.

Bolo prijaté uznesenie číslo 243/2001-MsZ

K bodu číslo 8:
Podnikateľský inkubátor a technologické centrum Banská Bystrica

Ing. Kollár - uviedol, že materiál obdržali poslanci písomne. Prešiel všetkými komisiami. Požiadal doplniť do uznesenia výšku znaleckého posudku, ktorá je 23 299 390,- Sk, vyhotovený 26.3.2001 Ing. Rybárikom.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
V zmysle uznesenia MsZ č. 237/2001 zo dňa 23. 2. 2001 návrh na založenie združenia “Podnikateľského inkubátora Technologického centra Banská Bystrica”. (Ďalej len BI a TC Banská Bystrica).
II. schvaľuje
a/ Založenie združenia BI a TC Banská Bystrica
b/ Zakladateľskú zmluvu BI a TC Banská Bystrica
c/ Stanovy BI a TC Banská Bystrica
d/ Zápisné za Mesto Banská Bystrica vo výške 20.000,- Sk.
e/ Nepeňažný vklad Mesta Banská Bystrica do združenia BI a TC rozostavanú občiansku podstavanosť na ulici Rudohorská 7B, vo výške 23 299 390., Sk, ocenenú znaleckým posudkom zo dňa .26. 3. 2001.vypracovaného Ing. Rybárikom uvedenej na LV 1000 k.ú. Sásová.

Bolo prijaté uznesenie číslo 244/2001-MsZ.
Hlasovanie číslo 23: 35- 34,0,1

K bodu číslo 9:
Žiadosť o pridelenie štátnej dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ing. Králik, CSc. – predložil materiál poslancom MsZ.
Ing.Kollár - uviedol, že na základe žiadosti, ktorú pripravil IÚM pre mesto B.B., lebo mesto je nositeľom, boli vlani na PT 301 získané dotácie a podarilo sa podať žiadosti na 3 bytové domy na Kráľovohoľskej, na Rudohorskej a nadstavbu na Sládkovičovej. Ide ďalej o inžinierske siete. Podrobný materiál bude v apríli.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I . berie na vedomie
dôvodovú správu k Žiadosti o pridelenie štátnej dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
II. schvaľuje záväzok mesta, že:

a) budúci nájomcovia bytov budú spĺňať aspoň jednu z nasledovných podmienok
1.) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok) neprevyšuje trojnásobok životného minima (§ 2 zákona č. 125/1998 v znení Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 160/1999 Z.z. o úprave súm životného minima) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých príjem poberal),
2.) nájomca je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, uvedeným v prílohe č. 1 Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.8/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov,
3.) nájomca je občan, ktorý potrebuje pomoc podľa osobitného predpisu (§ 30 zákona č. 195/1998 Z.z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu),
b) nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši tri roky s výnimkou, ak nájomca je občan so zdravotným postihnutím, u ktorého doba nájmu neprevýši desať rokov,
c) nájomná zmluva na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (Vyhl. MŽP SR č. 192/1994 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu) bude uzavretá len s občanom so zdravotným postihnutím, ak takýto občan nepožiadal o uzavretie nájomnej zmluvy, možno uzavrieť s iným občanom na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok,
d) v nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v osobitnom predpise.

Bolo prijaté uznesenie číslo 245/2001-MsZ
Hlasovanie: 36- 36,0,0

K bodu číslo 10:
Návrh na zmenu kupujúceho v už schválenom uznesení MsZ číslo 174/2000-MsZ zo dňa 17.5.2000, vo volebnom obvode číslo 9, bod 22.

Ing. Králik,CSc.- materiál obdržali poslanci písomne. Neboli k nemu žiadne pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
Dôvodovú správu k návrhu na odpredaj nehnuteľnosti majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, odst. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/.

II. schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a / zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov)

A/ Odpredaj nehnuteľnosti – pozemok
Volebný obvod č. 9

1.) Pozemok parc. č. KN 2568/9 – zast. plocha o výmere 7694 m2, kat. územie Sásová ( ul. Tatranská) pre MEDINVEST, s.r.o. Budatínska 12, Bratislava, IČO 35714492 v cene 1 340,- Sk za 1 m2 , čo za celkovú výmeru 7694 m2 predstavuje kúpnu cenu 10 309 960,-Sk.
Zároveň ruší časť uznesenia MsZ č.174/2000 zo dňa 17. mája 2000 pod por. č. II./ A/22.

Bolo prijaté uznesenie číslo 246/2001-MsZ
Hlasovanie: 38 - 33,0,5

K bodu číslo 10:
Personálne otázky:
a) Návrh na menovanie likvidátora š.p. Hotel Lux Banská Bystrica, š.p. “ v likvidácii”
Ing. Králik,CSc.- predložil návrh na menovanie likvidátora š.p. Hotel Lux – Mgr. Bellákovú.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
menuje
Mgr. Máriu Bellákovú za likvidátorku podniku: Hotel LUX Banská Bystrica, štátny podnik “v likvidácii”.

Bolo prijaté uznesenie číslo 247/2001-MsZ
Hlasovanie: 37 - 35,0,2
K bodu číslo 11:
Interpelácie poslancov:
V rámci bodu interpelácie vystúpili poslanci: p. Ondrej Kvasna, p. Stanislav Ríša, Ing. Miroslav Toman, Ing. Jana Brázdilová, JUDr. Ján Hrubala, p.Milan Smädo, Ing. Milan Lichý, MUDr. Tivadar Tuharský, PaedDr. Tatiana Kamenská, Ing. Alena Kúdelová, Ing. Pavol Katreniak, JUDr. Peter Múkera.

Ukončenie bodu interpelácie: Hlasovanie číslo 27 - 38 - 37,0,1.

K bodu číslo 12:
Diskusia poslancov - do diskusie neboli písomne prihlásení poslanci.
Nakoľko si poslanci odhlasovali ukončenie MsZ o 13.00 hod. primátor mesta ukončil rokovanie MsZ o 13.03 hod.


Ing. Ján K r á l i k, CSc. Ing. Miroslav Muroň
primátor mesta prednosta MsÚ
Ing. Milan Vančo MUDr. Vladimír Plintovič
I. overovateľ II. Overovateľ

Zapísala: Gernicová


 

Zápisnica z 26. MsZ

Zápisnica z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
24. apríla 2001 v Banskej Bystrici

Prítomní: 45 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, MUDr. Mária Červeňová, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,CSc, JUDr. Tibor Bandzi, MUDr. Tivadar Tuhársky, JUDr. Milan Vančo, Ing. Pavel Sabo
Neospravedlnení: p. Stanislav Mičev, MUDr. Michal Bucek, Ing. Jana Brázdilová, MUDr. Juraj Mesík,
Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 25

K bodu číslo 1:
Rokovanie dvadsiatehošiesteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,25 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Zdeňka Pupalu a JUDr. Marcelu Gajdošovú.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 32 poslancov - za hlasovali poslanci: 32,0,0
prezentovalo sa 33 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,33,0,
prezentovalo sa 34 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,34,

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol p. Dušana Čierneho a za členov návrhovej komisie Ing. Dušana Kvasnu, Ing. Jozefa Haška, p. Milana Smädu a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 35-32,1,2 hlasovanie číslo 5.

K programu rokovania:

Ing. Ján Králik, CSc.- navrhol stiahnuť bod č. 10 z rokovania- Novelizácia organizačného poriadku MsÚ v B.Bystrici.
Ing. Mika – požiadal, aby v prestávke od 12,30 zasadlo valné zhromaždenie Mestské lesy, s.r.o.
JUDr. Hrubala – požiadal zaradiť do programu bod - Prerokovanie urbanistickej štúdie Obchodno-obslužné centrum Radvaň.
Ing. Cmarko – navrhol prerokovať tento bod po bode 9.
Ing. Muroň – navrhol doplniť bod Rôzne a/ Návrh na vyplatenie ročných odmien pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra a návrh na úpravu platu primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra, b/ Návrh na uvoľnenie člena v Komisii pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry MsZ, c/ Návrhy na poverenie poslanca MsZ vykonávaním občianskych obradov, d/ Listy došlé na MsZ.
JUDr. Múkera – požiadal, aby návrhy na úpravu platov boli predložené poslancom vopred, ako aj iné body, ktoré sa predkladajú poslancom.

Hlasovanie číslo 6 - vypustenie bodu č.10 – 37-36,0,1.
Hlasovanie číslo 7 - hlasovanie o návrhu JUDr. Hrubalu – 37 – 21,7,8 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie číslo 8 - o návrhu Ing. Muroňa – bod Rôzne a,b,c,d - 37-34,1,2.
Hlasovanie číslo 9 - prestávka od 12,30 hod. – 37-34,1,1 – 1 nehlasoval.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Protest Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici proti uzneseniu číslo 210/2000-MsZ, z 26. októbra 2000.
8. Návrh Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici na zrušenie VZN o podmienkach podnikania na území mesta B.Bystrica č. 28/95 v znení dodatku VZN č.77/2000.
9. Správa k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia mesta Banská Bystrica za rok 2000 a Záverečný účet mesta Banská Bystrica za rok 2000
10. Prerokovanie urbanistickej štúdie – Obchodno-obslužné centrum Radvaň
11. Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania SR
12. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj nehnuteľností - budov, stavieb, bytov, pozemkov Mesta Banská Bystrica a zámenu nehnuteľností v zmysle § 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/ a iné.
13. Návrh VZN Mesta Banská Bystrica č.92/2001 ,, Trhový poriadok trhoviska na Námestí
Š. Moysesa č.29, Banská Bystrica”
14. Informácia o priebehu bytovej výstavby, ktorú zabezpečuje Mesto Banská Bystrica
15. Informácia o stave a využívaní objektov majetku mesta zapísaných do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.
16. Príprava a výstavba severného obchvatu cesty I / 66 v Banskej Bystrici
17.Správa z kontroly nájomných zmlúv 2001- doplnok
18. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2000
19. Rôzne
a) Personálne návrhy - návrh na vyplatenie ročných odmien pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra a návrh na úpravu platu primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra
b) Návrh na uvoľnenie člena v Komisii pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry MsZ
c/ Návrh na poverenie poslanca MsZ vykonávaním občianskych obradov
d/ Došlé listy na MsZ
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia
22. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie číslo 10 o celom programe: 37- 35,1,1.


K bodu číslo 4:

Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc.- primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ. Od 2.4. do 6.4. – účasť za ZMOS spolu so skupinou primátorov z Únie miest – študijná cesta v Bruseli – ponuka možností podnikania. 11.4. pracovná cesta do partnerského mesta Darhem. 17.4. – rokovanie s primátorom Zvolena o upresnení podmienok zmluvy o regionálnom vysielaní. 18.4.- rokovanie s obyvateľmi Jegorovovej ulice – nevhodné umiestnenie tenisovej haly. Rokoval tiež so zástupcom úradu vlády o audite k predaju budov a pozemkov na území mesta.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie č.11 : 35-33,1,1.

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak – informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Spolu so svojimi pracovníkmi pracoval na doplnení správ z kontroly nájomných zmlúv, ktorá bude predmetom samostatného bodu rokovania dnešného MsZ. Venovali sa aj kontrole podkladov, ktoré sú súčasťou vyhodnotenia výsledkov hospodárenia mesta za rok 2000 a záverečného účtu.

JUDr. Múkera FP - uviedol, že ho hlavne zaujíma, čo hlavný kontrolór zistil, čo predloží a či tu naozaj vládne naozaj taký poriadok, keďže HK nikdy nič nezistí.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie č. 12 : 33-24,1,8.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Muroň - predložil ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta B.Bystrica.
V mesiaci marec bolo na území mesta celkom evidovaných 4 666 nezamestnaných, z toho mužov 2486, žien 2 180. Absolventov 208, riziková skupina 303, osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou 183. Miera nezamestnanosti 11,44 %. Z 270 absolventov je 28 VŠ, 118 stredné odborné školy, 41 gymnazistov, 43 – SOU s maturitou, 40 – SOÚ bez maturity. Ďalej uviedol firmy, ktoré nahlásili prepúšťanie. Dopravná banka – 125 zamestnancov, firma BEOH, s.r.o. – 180 zamestnancov, pripravujú ďalšie prepúšťanie. Ďalej Stredoslovenské telekomunikácie – 13 zamestnancov. Stredoslovenské cementárne, s.r.o. - tiež uvažujú o prepúšťaní. 50 voľných pracovných miest má organizácia - Slovenské obecné pokladnice.

JUDr. Múkera - vyjadril sa k prepúšťaniu zamestnancov v Stredoslovenských cementárňach.
Ing. Pupala – vyslovil uspokojenie s obsahom ústnej informácie prednostu MsÚ.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie č. 13: 30-28,0,1 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 7:
Protest Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici proti uzneseniu číslo 210/2000-MsZ, z 26.októbra 2000.

Ing. Ján Králik, CSc.- dňa 13.11.2000 v zmysle ust. § 13, odsek 5, zákona 369 pozastavil výkon uznesenia MsZ 210/2000-MsZ , nakoľko sa domnieval, že toto uznesenie odporuje zákonu. Na základe tohto podal 27.11.2000 podnet na Okresnú prokuratúru v B.Bystrici za účelom preskúmania tohto uznesenia. Okresný prokurátor 25.1.2001 adresoval na MsZ protest v zmysle ustan. § 11, ods. 1, zákona 314/96 Zb. proti uzneseniu č. 210/2000-MsZ. Okresný prokurátor navrhuje uznesenie zrušiť ako nezákonné.
Ing. Toman - konštatoval, že aj v budúcnosti by si mali dávať pozor pri prijímaní uznesení, aby nedochádzalo k prijatiu zlých uznesení.

p. Čierny – povedal, že by chcel pri tomto bode predložiť návrh na uznesenie, ktorým by uložili prednostovi MsÚ, aby pripravil materiál pre rokovanie komisií na prerokovanie urbanistickej štúdie Radvaň, a potom sa môže opätovne prerokovať toto v MsZ. Potom by bol bod č. 10 považoval za bezpredmetný.
JUDr. Múkera - požiadal, aby sa najprv napravilo to, čo káže zákon. Bod č. 10 je o niečom inom. Čiže najprv dajme do súladu to, čo uviedol prokurátor a navrhol pán primátor.
JUDr. Hrubala - opätovne zdôraznil, že to čo povedal pán Čierny má svoju logiku v rámci bodu 10. Ďalej sa vyjadril k tomuto bodu v tom zmysle, že sme sa alibisticky zbavili povinnosti zaujať stanovisko k štúdii. Poslanci majú usmerňovať ekonomickú činnosť v meste a majú právo povedať to, čo si myslia. Tu vznikla chyba, a treba povedať, za aký názor sme, a toto prejaviť hlasovaním. Napriek tomu, že má odborné výhrady voči rozhodnutiu, rešpektuje to rozhodnutie a myslí si, že prokuratúra je potrebná ako orgán ochrany zákonnosti. Ale to neznamená, že nemáme právo napraviť svoju chybu pri prerokovávaní aj ostatných investičných zámerov.
Ing. Buriš - bol proti zaradeniu bodu č.10 do programu rokovania. Lebo nevie, o čom chcú poslanci rokovať v tom bode. Je platné rozhodnutie z mája a rozhodnutie z 13.11. je neplatné. Žiadne ďalšie uznesenie k tomuto neobstojí. Právny stav je s uznesením zo 17.5.2000.
Ing. Cmarko – navrhol, aby pri hlasovaní sa dalo hlasovať najprv o zrušení uznesenia, a ak to neprejde, tak sa protest zoberie na vedomie.

JUDr. Múkera – predložil návrh na uznesenie: na základe protestu prokurátora MsZ vyhovuje protestu a ruší uznesenie číslo...

Mgr. Gállová, okresná prokurátorka - objasnila pár skutočností ohľadne protestu prokurátora. Po preštudovaní zápisníc z rozpráv má dojem, že poslanci si neboli celkom vedomí právnych následkov do budúcnosti, keď 17.5. rokovali o urbanistickej štúdie. Bolo na poslancoch, či ten investičný záver posunú na odborný orgán pre konanie v zmysle stavebného zákona, resp. či zastavia úvahu o realizácii tohto investičného zámeru. Keby ho boli vypustili z rokovania MsZ, znamenalo by to, že urbanistická štúdia nebola prerokovaná, a teda nemohla by byť do budúca podkladom pre konanie v zmysle stavebného zákona. Ale poslanci sa týmto zaoberali, čo bolo dostatočným pre to, aby investor mohol uplatniť možnosť pred stavebným úradom, ako odborným orgánom, podať žiadosť o územné a následne stavebné konanie. Teda je nelogické, aby po polroku chceli poslanci odstrániť ten stav, že v máji niečo prerokovali.
PaedDr. Kamenská - opýtala sa a vrátila sa k rokovaniu MsZ v máji, keď boli poslanci presviedčaní, že o nič nejde, pracovníkmi MsÚ, vedúcimi referátov. Nič neschvaľujete, iba sa to tuná prerokováva. Opýtala sa prokurátorky, že akú to má právnu váhu, keď na základe tohto prerokovania, ktoré nič neznamenalo, iba sa tým zaoberalo, na základe tohto bolo začaté stavebné konanie.
PhDr. Hradecký - opýtal sa pani prokurátorky k vydávaniu záväzných stanovísk. Čiže, že toto prerokovanie nemuselo byť automaticky podkladom pre súhlasné stanovisko.
Mgr. Gállová - znovu zdôraznila, že poslanci nevedeli pri prerokovávaní tohto bodu, k čomu ich to zaväzuje. Poslanci toto mohli zastaviť, nemali túto štúdiu prerokovať. Ona nebola schválená, lebo sa nemôže schvaľovať, len prerokovať. Poslanci konštatovali prerokovanie materiálu. V záväznom stanovisku môže byť uvedené, aké podmienky sa stanovujú, alebo či s tým súhlasia alebo nesúhlasia. V tomto prípade už bolo vydané záväzné stanovisko. Tu je potrebné uviesť ohľadne záväzného stanovisko mesta, že neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by určovala, aké podklady musí stavebník predložiť mestu k vydaniu záväzného stanoviska. Mesto zvažuje výslovne na základe svojich kritérií, ktoré si samo určí, či určitú stavbu pripustí až k jej realizácii alebo nie. Druhá vec je to, že netreba brať súhlasné stanovisko mesta ako niečo, od čoho sa odvíja skutočnosť, či stavebný úrad vydá súhlasné stanovisko alebo nie. Je to jeden z podkladov. Stavebný úrad skúma všetky záležitosti v zmysle stavebného zákona.

Ing. Toman FP - prerokovanie urbanistickej štúdie, táto môže a nemusí byť podkladom pre stavebný úrad. Čiže toto je ešte závislé na posúdení stavebného úradu.
PaedDr. Kamenská - požiadala o vyjadrenie Ing. Babjaka čo ho viedlo na základe iba prerokovania materiálu v MsZ, aby on , ako vedúci referátu za mesto sa vyjadril kladne v tomto konaní.
Ing. Babjak - uviedol, že ako podklad pri rozhodovaní o umiestňovaní stavieb pre mesto slúži ÚP, alebo ďalšie územno-plánovacie dokumentácie. V čase, keď stavebníci prejavili záujem realizovať v tomto priestore dve stavby, poslali k nám žiadosť realizovať túto stavbu. Bolo im povedané, aby spravili urbanistickú štúdiu, neboli k nej vydané záporné stanoviská. Opierali sme sa o územný plán v záväznom stanovisku a v ňom sa upresnili ešte ďalšie podmienky, ktoré by mali byť v tejto lokalite rešpektované. Napr. križovatka, riešenia odstavných plôch. V závere stanoviska informovali stavebný úrad aj o petícii občanov, ktorú pripojili k stanovisku.
JUDr. Múkera - upozornil všetkých, že úrad mesta postupoval v súlade so zákonom.
Ing.Králik,CSc.- uviedol, že tento bod bol zaradený na program rokovania mimo programu, neprešiel všetkými komisiami. Napriek tomu skupina poslancov trvala na zaradení tohto bodu do programu a preto v stanovisku bol vyjadrený aj obsah petície.

JUDr. Hrubala - nik nechce, aby sme mi schvaľovali urbanistickú štúdiu, jediné čo tu odznelo v tejto diskusii, že výsledkom prerokovania musí byť vyslovenie nejakého názoru . Ohľadne protestu prokurátora nemá námietky. Bude hlasovať za zrušenie toho rozhodnutia. Veci sa vrátia do pôvodného stavu. Ale trvá na prerokovanie vecí opätovne.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. vyhovuje
protestu Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici č. Pd.4030/00-16 z 19.1.2001 proti uzneseniu MsZ v Banskej Bystrici č. 210/2000 – MsZ z 26.10. 2000.
II. ruší
časť II. uznesenia č. 210/2000 – MSZ z 26.10. 2000 z dôvodu nezákonnosti..

Hlasovanie číslo 14: 41-36,0,5 - bolo prijaté uznesenie číslo 248/2001-MsZ


K bodu číslo 8:

Návrh Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici na zrušenie VZN o podmienkach podnikania na území mesta Banská Bystrica č.28/95 v znení dodatku VZN č. 77/2000.

Ing. Králik,CSc.- požiadal prokurátorku Mgr. Gállovú o vystúpenie.
Mgr. Gállová - uviedla, že tento poznatok bol vyťažený v rámci oboznamovania sa s materiálmi územnej samosprávy. Návrh vychádza z takých istých príčin nezákonnosti, ako to už bolo pri VZN o parkovaní a reklamnej a propagačnej činnosti. Preštudovala si VZN a zistila, že ide o totožné VZN ako v Topoľčanoch. Ústavný súd vyslovil taký právny názor, že v rámci výkonu samosprávnych funkcií nie je možné, aby mesto vydalo VZN, ktorým by nad rámec zákona stanovovalo podmienky pre možnosť podnikania a umiestňovania prevádzok na území mesta B.Bystrica.
Ing. Mika - zdôraznil, že ako poslanec má povinnosti, ktoré vyplývajú aj z § 4, písm. 3, zákona o obecnom zriadení, kedy obec pri výkone samosprávnych funkcií vydáva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, zaujíma stanoviská k zámeru ich činnosti , ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce. Z tohto dôvodu MsZ prijalo VZN, ktoré určitým spôsobom obmedzuje niektoré podnikateľské aktivity. Ide o zábavné podniky, prevádzky, kde sa podáva alkohol, a z tohto dôvodu by sa nemalo toto VZN zrušiť. Aj keď v určitých momentoch je v rozpore so zákonom. Navrhol ponechať toto VZN v platnosti.
Ing. Pupala - opýtal sa, či správne formulovali uznesenie, že sa vyhovuje protestu prokurátora. Druhá vec je, že keď sme niečo stanovili nad rámec zákona, akú inú možnosť máme, či máme túto možnosť formou podmienenia naplnenia tej želanej skutočnosti formu dvojstrannej zmluvy pred vydaním nášho záväzného rozhodnutia k predmetnej veci.
JUDr. Múkera FP - ako právnik povedal, že uznesenie bolo formulované na základe podnetu prokurátora, čiže je správna formulácie, že sme vyhoveli. Je to v poriadku.
PaedDr. Kamenská - opýtala sa právneho oddelenia, že keď sme schvaľovali toto VZN, či neprišli na to, že je to materiál v rozpore s vyššou právnou normou.
JUDr. Koreňová - v roku 1994 bola novela zákona o živnostenskom podnikaní. Do tej novely živnostenský úrad nevydal živn. list bez záväzného stanoviska mesta. Ak mesto povedalo, že nesúhlasí s touto prevádzkou na území mesta, tak živ. úrad toto zohľadňoval a nevydal živ. list. V roku 1994 bola táto právomoc mesta odňatá touto novelou. Živnostenský list je vydaný bez toho, aby sa žiadalo záväzné stanovisko mesta. Podnikateľ má iba ohlasovaciu povinnosť. Dostali sme stanovisko z min. vnútra, aby sa toto riešilo záväzným nariadením. Riešili to všetky mestá. Minulý rok bolo zrušené VZN mesta Topoľčany a začína tu reťazová reakcia typu parkovanie.
PaedDr. Kamenská FP- chcela som vedieť o doplnku, ktorým sme sa zaoberali v roku 2000.
Jedná sa o to, že dostávame materiál, ktorý nie je právne v celkom v poriadku. Minule sme prijali VZN, kde na základe predloženého VZN hneď po predložení VZN právnička vystúpila a okamžite menila veci. Dali sme hlasovať o nejakých veciach, a hneď bolo povedané, že to nie je dobré po právnej stránke.
JUDr. Hrubala - vyjadril sa k inštitútu protestu prokurátora, kde by návrhová komisia mala formulovať uznesenie, že buď vyhovuje alebo nevyhovuje protestu prokurátora. Lebo prokurátor sa môže obrátiť aj na ústavný súd. Mali by sme vychádzať z rozhodnutia. I keď súhlasí s obsahom VZN je našou povinnosťou hlasovať za vyhovenie tomuto protestu.
Ing. Muroň - vyjadril sa k poznámke PaedDr. Kamenskej, že ak je chyba v právničke mesta, tak všetci právnici na Slovensku sú tak isto slabí ako naša právnička, lebo všetky VZN na Slovensku išli do takéhoto spôsobu. Všetky VZN sú robené podľa metodiky ZMOS-u prípadne Únie miest. Na minulom MsZ sme predkladali VZN o parkovaní a zvrhlo sa to na zásobovanie a pod. veci. To nebola naša chyba. Toto nebolo účelom predchádzajúceho schvaľovania.
Ing. Biba - súhlasil s tým, čo povedal JUDr. Hrubala, ale s jeho názorom, ktorý povedal v závere nesúhlasil. Je potrebné dať do poriadku legislatívnu dieru. Bude proti tomu, aby sa urobila akákoľvek korekcia.
Ing. Toman - mali by sme všetci ctiť zákon, bije sa praktické s tým, čo hovorí zákon. Chcel by vedieť, aká páka zostane mestu ak má mesto výhrady voči umiestneniu prevádzky.
Ing. Muroň – mesto nemá žiadne páky.
Ing. Lačný - mesto dáva predchádzajúci súhlas k uzavretiu nájomnej zmluvy, kde sú vypísané predmety činnosti, na čo sa nájomná zmluva uzatvára. To sú všetky tie prevádzky. Pokiaľ je to vo vlastnom objekte, to je problém. Druhá páka je v tom, že mesto dáva záväzné stanovisko k začatiu podnikateľskej činnosti.
JUDr. Múkera - VZN bolo nedostatočné. V NR poslanci naburávajú koncepciu jednotlivých zákonov, vsúvajú tam vety, ktoré sú v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a potom nastáva pre právnikov právny chaos. VZN je právny akt, kde si mesto upravuje na vlastné podmienky určitú činnosť v súlade s ostatnými právnymi predpismi a s Ústavou SR. Uznesenie, alebo nález ÚS hovorí len o meste Topoľčany. Musí byť nový nález pre B.Bystricu. Upozornil, že regulatív v zákone 116 z roku 1990 Zb. je nedostatočný. Stojí teraz na dvoch vážkach. Ako má mesto usmerňovať ekonomickú činnosť obcí. Preto sa zdrží hlasovania hlavne preto, aby sa konalo tak rýchlo, ako pri VZN o parkovaní, aby sa urobila novela, aby obec mohla takýto regulatív vydať.
Ing. Muroň - primátor mesta dáva predbežný súhlas na začatie podnikateľskej činnosti, ale len keď sa týka služieb a obchodu . A na základe čoho môže primátor nesúhlasiť? Je to jeho subjektívny názor, či vydá alebo nie predbežný súhlas.

Ing. Cmarko- klub ľavicových poslancov sa stotožňuje s návrhom pána Ing. Miku.
Ing. Lačný - je aj toto spôsob, ktorý navrhuje Ing. Cmarko. Citoval § 4 zo zákona o obecnom zriadení. Obec keď zdôvodní, tak môže nevydať súhlas na prevádzku, napr. pohostinstvo v rodinnom dome. Aj k zmene účelu objektu musí dať mesto stanovisko. No je potrebné na toto mať VZN. Máme chrániť záujmy občanov.
JUDr. Múkera FP - Ing. Lačný má pravdu. Ale v praxi to vyzerá ináč. Kto chce podnikať nasľubuje hory-doly, ale skutočnosť je potom iná.
RNDr. Topoľský - FP- je rozpor medzi praxou a teóriou. Pridal sa k tomu, aby sa chránili občania.

Navrhol formou osobitnej FP ukončiť diskusiu k tomuto bodu: Hlasovanie číslo 15: 40-32,1,6- 1 nehlasoval.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici na zrušenie VZN o podmienkach podnikania na území mesta Banská Bystrica č. 28/95 v znení dodatku VZN č.77/2000.
II. nevyhovuje
návrhu Okresného prokurátora v Banskej Bystrici č. Pd 5001/01-8 zo dňa 19.3. 2001 a VZN o podmienkach podnikania na území Mesta Banská Bystrica č. 28/95 v znení VZN č. 77/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 28/95 ponecháva v platnosti.

Bolo prijaté uznesenie číslo 249/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 16 : 43-38,0,5


K bodu číslo 9:

Správa k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia mesta Banská Bystrica za rok 2000 a Záverečný účet mesta Banská Bystrica za rok 2000

Doc. Ing. Glos - v prvej časti konštatoval, že tento dokument je spracovaný veľmi dobre ale má k nemu aj pripomienky. Zadĺženosť mesta nemá žiadnu vypovedaciu schopnosť. K tomuto sa chce vyjadriť. Nesúhlasil s tým, čo je napísané k úverom. Ku krátkodobým úverom nemal výhrady, ale čo sa týka dlhodobých úverov, v tom vidí veľký problém. Je to časovaná bomba, dochádza k splatnosti veľkých úverov, najmä komunálnych obligácií v Slovenskej sporiteľni. Bližšie sa vyjadril k jednotlivým úverom a k splácaniu úrokov. Prepočítal, že do konca roku budeme musieť zaplatiť 207 mil. Sk. Ak k tomu priráta nesplatené úvery organizácií budeme musieť splatiť 1 mld. 478 mil. Sk. To je zadĺženosť mesta do konca budúceho roku. Kriticky sa vyjadril k PKB, ktorá nám napriek tomu, že sme jej akcionári spôsobila ohromný nárast dlhového zaťaženia. Riešiť toto odpredajom nie je reálne, nemáme čo predávať. Bol by potrebné vziať si jeden väčší dlhodobý úver a týmto poriešiť túto situáciu. Vo výdajoch ho zarazilo aj to, že JUDr. Koval má záväzky z predchádzajúcich období vo výške 5 mil. 287 tis. Sk. Nebolo by lepšie najať jedného komerčného právnika, aby sme nemuseli takéto vysoké čiastky platiť týmto právnikom. Tiež ostatné poplatky sú skutočne veľmi vysoké. Vyjadril sa vo svojom vystúpení k zmenke, ktorú podpísal primátor, nevieme o nej nič, čo sa s ňou urobilo. Mali by sme byť o tomto informovaní. Aj občanom treba povedať pravdu, aká je situácia v zadĺžení mesta a uviesť spôsoby, ako sa toto mieni riešiť.
Ing. Katreniak - pán Doc. Glos zosumarizoval hlavné výhrady, ktoré má klub k vyhodnoteniu rozpočtu. I keď je materiál spracovaný lepšie, nemôžme súhlasiť s takýmito závermi a hospodárením. Majú výhrady aj k tomu, že boli obrovské zmeny počas roka a rozpočet stále platil. Neboli urobené zmeny rozpočtu. Na klube sa dohodli , že tento záverečný účet nemôžu podporiť. Ani tie závery, ktoré primátor propaguje na verejnosti, s tými sa tiež nestotožňuje.
Ing. Biba – vystúpenie tvorí prílohu zápisnice číslo 3.
Ing. Gregorová - finančná komisia doporučila MsZ tento záverečný účet schváliť tak, ako bol predložený.
Ing. Katreniak – hlavná výhrada, nebola urobená zmena rozpočtu v priebehu roka.
p. Bielik - upozornil, že v jednotlivých kapitolách by bolo potrebné , aby sme sa poobhliadli do praktickej činnosti a života mesta B.B. Je otázne , či rozpočet a jeho čerpanie splnilo požiadavky občanov mesta, jednotlivých VO, jednotlivých častí mesta a občanov. Z tohto pohľadu môžeme potom hovoriť, či sme rozpočet správne čerpali. Platí jedna zásada, že toto MsZ môže kedykoľvek odhlasovať rozhodnutím jedného klubu to, čo uzná za vhodné. Preto hovorím, že nechcem hovoriť o politike, lebo tu sedím nie ako zástupca politickej strany, ale ako zástupca občanov, voličov. Musím konštatovať, že toto MsZ sa chová macošsky k návrhom, ktoré predkladajú poslanci za ich VO, konkrétne VO č. 8. Čerpanie rozpočtu voči VO č.7, 8, 9 absolútne nesplnil očakávania občanov. Čiže čerpania v ňom vzbudzujú dojem, že je to aj záležitosť politická. A podľa tohto bude aj hlasovať v konečnej fáze.
Ing. Buriš - odznelo tu niekoľko vystúpení. Je vidieť, aké sú ťažké chvíle vedenia mesta po prevzatí moci po posledných voľbách. Nezávisle od toho by bolo vhodné, keby aj Doc. Glos poukázal na to, akým spôsobom, a kde smeruje hospodárenie mesta od momentu, kedy nastúpilo toto MsZ a primátor po p. Presperínovi. Výsledky jasne dokazujú neustále sa zlepšovanie ekonomickej situácie mesta nezávisle od toho, že niektorí operujú globálnymi číslami, lebo zlepšenie je aj tendencia, smer,a spôsob a forma, ako sa z takýchto ťažkých situácií dá vymôcť. To znamená, že ak sme docielili to, že už nám nehrozí exekúcia, lebo sme rapídne znížili zadĺženosť voči našim dodávateľom mesta, a to nielen za obdobie, odkedy sme my v MsZ, ale aj za predchádzajúce obdobie, rapídne sme napravili situáciu voči bankám. Hospodárenie mesta je pod maximálnou kontrolou. Za zostávajúce obdobie si dovolím tvrdiť, že je možné, aby sme vyšli na jedno z popredných miest v rámci republiky v plnení a v tom, ako sa majú veci plniť. Chcem vyvrátiť aj to, že aký podtón má financovanie jednotlivých VO. Pán Bielik poukázal na tieto veci. Ale v obvode 7,8.9 majú prevahu poslanci ľavicového klubu, a napriek tomuto majú tiež výhrady, že nedošlo k plneniu v týchto mestských častiach tých vecí, čo požadujú poslanci a občania. V závere uviedol, že smer, spôsob práce vedenia mesta bol správny. K tomuto dospela aj finančná komisia. Povedal, že plne podporuje hospodárenie mesta.
Ing.Katreniak FP - povedal, že sú to frázy čo tu hovorí Ing. Buriš. Treba si tu hovoriť reálne. Situácia je vážna.
JUDr. Múkera – poukázal na niektoré fakty. Mesto má dlh 1 mld. 529 mil. Sk. Na jedného občana je to 18 646 Sk . Takže toto je ten problém. Primátor mesta bol poslancom MsZ a nesie tiež politickú zodpovednosť za to, ako sa hlasovalo. Treba tiež povedať, že cestu, ktorú sme pred dvomi rokmi nastúpili, tak inú nik nenavrhol. Konštatoval, že sa urobilo dosť roboty aj pod vedením primátora mesta. K správe povedal, že je veľmi dobrá. Mohli by sme jej vyčítať určité závady, ale aj napriek tomu je dobre spracovaná. Skúsme navrhnúť riešenia, ako vyriešiť túto situáciu. Musíme prísť s predajom majetku mesta. Ešte je bonitný majetok, aby toto vyriešil. Do tejto situácie sa už nemôžme dostať. Pri prijímaní ďalších úverov musíme povedať aj to, z čoho ich splácať.
Ing. Králik,CSc. - zareagoval na vystúpenia poslancov. Bol by rád, keby poslanci predložili aj konkrétne návrhy riešenia. Ďalej uviedol, že keď sa zoberie záväzok, musí sa aj z niečoho splácať. Keď hovoríme o príjmoch, musíme vidieť aj to, že mnohí tí, ktorí nie sú zadĺžení, ich mesto je tiež v obdobnom stave ako naše. Toto je boj za reformu verejnej správy, aby sa zvýšili podielové dane, lebo aj napr. cesty sú v zlom stave. Musíme splácať staré úvery a musíme krátiť to, čo by sme mali dať na údržbu. Vyjadril sa k mestu Zvolen, ktoré tiež nemá financie na vybudovanie nového námestia, tiež nesvietia všetky svetlá, cesty sú v zlom stave, tiež chýbajú kanalizačné poklopy ako u nás. Naše mesto je väčšie, a preto sú aj väčšie problémy. Toto ale nie je predmetom prerokovávania záverečného účtu. Dobrá správa je, že mesto už nie je pod exekúciou a nemá väčšie dlhy voči dodávateľom mesta. Uviedol, tiež, že právny útvar je posilnený dvomi právničkami, púšťame sa i mi do exekúcií, i keď to nie je populárne. Ďalej sa vyjadril k riešeniu dlhodobých úverov. Napr. obligácie v Slovenskej sporiteľni sa preklopia na úver a tento pôjde do Konsolidačnej banky a s ňou dohodneme proces splácania. V návrhoch je proces na odpustenie kupónov. Čiže je potrebné vyriešiť dlhodobé úvery. PKB ponúkla, že spraví celú transformáciu našich úverov, ale musí sa čakať v súvislosti s privatizáciou Sporiteľne. Budú sa riešiť aj ostatné dlhy v iných bankách. Pripravuje sa to v spolupráci s odbornými pracovníkmi mesta. Bude toto prerokované aj v MsZ. Do EÚ nemôžu vstupovať zadĺžené mestá a týmto sa bude musieť vláda zaoberať, lebo je toto vecou finančného auditu, ktorý musí prebehnúť. Je úvaha o zaručení úveru lesmi štátu, ktoré riešenie je výhodnejšie, ako ponúkané riešenie PKB. V závere povedal, že je posilnené ekonomické oddelenie, je lepšia evidencia vďaka výpočtovej technike. Pracuje sa odborne. Poďakoval MsÚ, pracovníkom , že v tých ťažkých podmienkach, pod tým tlakom, dokázali v roku 2000 spraviť to, čo sa spravilo a je to dnes premietnuté aj do rozpočtu mesta.
JUDr. Hrubala – osobne sa s kritickými pripomienkami stotožňujem, zároveň sa pripájam k tým , ktorí ocenili kvalitu tohto materiálu. Mali by sme sa zaoberať vecnými údajmi v rozpočte a považujem za potrebné chyby napraviť, a ak tam takéto chyby nie sú, tak napriek tomu, že kritické ohlasy môžu byť na mieste, tak nevidím dôvod, aby nebol záverečný účet schválený. Jediná pripomienka bola JUDr. Múkeru, aby boli špecifikované trovy súdnych poplatkov. Preto diskusia by mala byť vedená v tomto smere.
Ing. Lichý - vyjadril sa k výsledkom hospodárenia organizácií zriadených mestom. Ide hlavne o organizáciu ZARES, kde je uvedené, že v súvislosti s medializáciou problémov okolo plavárne a reštrukturalizáciou ZARES-u sa začali dodávatelia domáhať svojich pohľadávok. Pripojil sa k názoru p. Bielika. Tiež zastupuje občanov a obvody 7,8,9 sú v zlom stave, a preto bude hlasovať tak, ako pán poslanec Bielik. V závere sa vyjadril k rozpočtu na rok 2002, ktorý by sa mal pripravovať za spolupráce všetkých poslaneckých klubov a mali by sa zohľadniť záujmy jednotlivých mestských častí.
Ing. Toman – uviedol, že nemá problém s výsledkami plnenia rozpočtu za rok 2000. Skôr sa chce venovať tej stránke správy, ktorá hodnotí stav majetku, aktív, pasív a naznačuje trend do budúceho roka. Pán primátor šetrí na výdavkoch, ktoré sú ovplyvňované trvajúcou exekúciou. Vadí mu ale to, že primátor mesta dnes informuje o strategických veciach, uvádza štyri alternatívy, ale prečo sa poslanci nezúčastňujú na príprave stratégie a nie sú o nej informovaní. V ekonomike by sme mali prestať hovoriť o politike. Za dva roky vidieť, že sa tu šetrí, ale chýba mu zdravé riskovanie pri zdrojoch. Investície do tohto mesta neplynú. Tiež sa vyjadril k Zvolenu, kde sa stavia, poslanci sa zúčastňujú stratégie mesta. Rozhoduje sa na inej úrovni. Do Zvolena prúdia investície. A toto sú zdroje, ktoré tomuto mestu pomôžu vynahradiť tú chýbajúcu čiastku, ktorú nevieme získať z iných zdrojov. Bez strategických investícií, podnikateľských, nevyriešime problém zadĺženosti.
p. Bielik - tým, že vystupujem cítim spoluzodpovednosť za to, čo sa tu deje. Cítim, že tu zlyháva určitý kompromis politický, občiansky. Nemáme sa baviť len v rovine čísel, ale aj odbornej a politickej. Je potrebné zhodnotiť záverečný účet komplexne. Treba si uvedomiť jednu zásadnú vec, že tu zlyháva politická spolupráca. Preto dochádzame do paradoxných situácií. Vidieť to na obsadzovaní organizácií mesta, podnikov mesta. Je potrebné voliť vhodnú formu demokracie.
RNDr. Topoľský - je smutný z toho, že bolo povedané, že aj v ekonomike by malo byť zohľadnené politické hľadisko. S týmto nemôže súhlasiť. Požiadal o vystúpenie Ing. Hýblovej.
Ing. Biba - nadviazal na RNDr. Topoľského, ktorého zaujali tri príspevky. Nesúhlasil s tým, aby sa pýtali poslanci Ing.Hýblovej, ako a čo robiť. Toto nepatrí na rokovanie MsZ. To patrí do MsR, komisií a ostatných orgánov MsZ. Vyjadril sa k tomu, že ako môžeme hovoriť o spolupráci, ak sa obchádza zákon, neurobila sa zmena rozpočtu. Ak člen MsR hovorí, že počúva informácie primátora, o ktorých by mal vedieť ako člen MsR a člen fin.komisie je to zlé. Keď si pozriete zápisnice MsR, vidíte, že primátor neinformoval MsR o svojich rokovaniach. Schvaľovanie záverečného účtu podľa zákona je vyslovene formálny krok, lebo audítor zistil, že účty sedia. Ale treba sa bližšie pozrieť na jednotlivé položky rozpočtu, napr. čo skutočne išlo na zeleň a čo splácame ešte z minulosti. Toto nie je v správe riadne špecifikované. Preto hovoriť o spolupráci je nie možné, ak sa ignoruje MsZ , komisie, MsR.
Ing. Buriš FP – vyjadril sa k vystúpeniu Ing. Bibu, ktoré je demagogické.
JUDr. Múkera FP – je potrebné akceptovať názory, ktorú sú iné ako naše.
Ing. Kollár - po určitej stagnácii, ktorá tu nastala, do mesta idú úvery – 80 mil. Okrem toho natieklo 100 mil. dotácie, ktorá nezaťažuje mestský rozpočet ničím, z hľadiska toho, že sú nenávratné. Toto sú objektívne čísla, ktoré sú podpísané zmluvne. Prvých 90 bytov sa začína stavať na PT. Je to aj určité úsilie pracovníkov IÚM a MsÚ. Okrem toho som viazaný určitou mlčanlivosťou k MBB, ale aj tu budú určité investície do mesta. Hľadajú sa zdroje aj z iných sfér.
Ing. Spišiak – zdôraznil, že stanovisko, ktoré dal k záverečnému účtu k výsledkom hospodárenia, za tým si stojí. Plnenie rozpočtu nie je podľa predstáv, ale v tých podmienkach, ktoré mesto malo je výsledok dobrý a treba si to priznať.
Ing. Katreniak - aj toto MsZ a poslanci, ktorí v ňom boli hlasovali za to, aby k oddĺženiu došlo. On sám v BPM hlasoval za tie kotolne, kde prišlo do mesta 40 mil. Sk. Trend je lepší ako za p. Presperína, ale ak sa poslanci dožadujú nejakých alternatív, mali by sme to mať predložené. Nenavodzujme nejakú zlú atmosféru. Situácia je vážna, ale tieto naružovo natreté reči nie sú dobré. Netreba to tu polarizovať.
Ing. Hýblová - reagovala na pripomienky, ktoré boli vznesené poslancami. Záväzky sú rozšpecifikované na záväzky po lehote splatnosti a v lehote splatnosti. V lehote splatnosti sú záväzky i budúcich období. Ďalej sa vyjadrila k zadĺženosti mesta k jednotlivým bankám. V rozpočte mesta sú odlišnosti oproti plneniu rozpočtu mesta, ale ani v jednom prípade sa nejednalo o zmenu, ktorá by podliehala schváleniu MsZ. Jednalo sa o povolené prekročenie výdavkov v zmysle rozpočtových opatrení a v súlade s rozpočtovými pravidlami. Čo sa týka ZARES-u mesto znížilo záväzky voči nemu a v súčasnosti tvorí záväzok voči nemu 7.7 mil. Sk. Bol poskytnutý v celej výške príspevok na dostavbu krytej plavárne. Čiže do konca roka bude organizácia ZARES v plnej miere doriešená. Čo sa týka jednotlivých VO, bude toto v priebehu tohto roka vyriešené. Úverová zaťaženosť je záväzok, ale nie je dobré stanovovať si riešenia v tejto dobe. Môže dôjsť ešte k rôznym zmenám. Tento záväzok sa musí splatiť buď predajom majetku alebo reštrukturalizáciou.
JUDr. Múkera FP- opýtal sa Ing.Hýblovej , či bude vyriešený ZARES a záväzok voči nebu bude splatený.
Ing. Hýblová – mesto plní rozpočet voči ZARES-u. Ukončením exekúcie bude možné istinu pretransformovať práve do riešenia záväzku organizácie ZARES.
Ing. Biba FP – nie je pravda to čo povedala Ing.Hýblová, napr. MsP nedostala to, čo mali schválené v rozpočte napriek tomu, že príjmy vzrástli.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia mesta Banská Bystrica za rok 2000.
II. schvaľuje
a) záverečný účet mesta Banská Bystrica za rok 2000 s príjmami 450 755 tis. Sk, výdavkami 446 445 tis. Sk a rozdielom + 4 310 tis. Sk
b) účtovnú závierku príspevkovej organizácie
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica
Investorský útvar Mesta Banská Bystrica
Park kultúry a oddychu Banská Bystrica
Správa majetku mesta Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 250/2000-MsZ
Hlasovanie číslo 17 : 42-31,2,9


K bodu číslo 10:

Prerokovanie urbanistickej štúdie – Obchodno-obslužné centrum Radvaň. Primátor odovzdal vedenie MsZ PaedDr. Jane Borguľovej pri tomto bode o 14.24 hod.

JUDr. Hrubala - k tomuto bodu bolo viacero návrhov, bolo povedané, aby toto posúdili odborníci v rámci stavebného konania. Ale pokiaľ chceme urobiť zadosť príslušnému paragrafu zákona o obecnom zriadení, ktorý hovorí o tom, že sme povinní usmerňovať investičnú ekonomickú činnosť v obci, tak ak toto máme naplniť, nepostačuje to, aby sme konštatovali prerokovanie správy. Musíme vyjadriť k tomuto stanovisko. Či sme za, alebo sme proti. O tomto bola diskusia aj v máji. Prerokovanie znamená vyjadrenie názoru. MsZ došlo k vyjadreniu názoru, pretože sa prijal pozmeňujúci návrh JUDr. Smetanu, ktorý navrhol spracovať dopravnú situáciu, ktorá súvisí s vyriešením tej križovatky. Je toho názoru, aby poslanci opätovne vyjadrili stanovisko. Umiestnenie čerpacej stanice je v rozpore s územným plánom a toto bolo potvrdené aj stanoviskom Min. živ. prostredia. Urbanistická štúdia v tomto prípade môže slúžiť len ako podklad územno-plánovacej dokumentácie. Ak tu chceme mať pumpu, tak je potrebná zmena ÚPD. Najdôležitejšie je to, že neutícha aktivita ľudí, ktorí prezentujú názor proti tomu, aby súčasťou obchodno-obslužného centra v Radvani bola pumpa. Nazbieraných bolo vyše 1400 podpisov a je minimálne nezodpovedné hazardovať s ich názorom. Preto je za uznesenie, ktorým sa skonštatuje opätovné prerokovanie všetkých materiálov a zmeniť stanovisko primátora k výstavbe tejto pumpy. Vyjadriť negatívne stanovisko.
Ing. Buriš - mrzí ho, že celú záležitosť začína JUDr. Hrubala, ktorý podnecuje niečo, čo rozporuje zákonom a ústave. Investor požiadal o odkúpenie priestoru pred rokom a pol. Mesto mu tento priestor predalo, ale následne exekútor zabránil riadnej kúpno-predajnej zmluve, bola robená dražba, kde znovu uspel investor. Tento chcel tento priestor upraviť vhodným spôsobom. Následne požiadal mesto o stanovisko, o vyjadrenie sa k jeho zámeru. Mala by tam byť tržnica, s garážami a v rámci tejto štúdie bola aj benzínová pumpa. Následne došlo k ďalším krokom zo strany občianskej iniciatívy. Ďalej sa vyjadril k chronologickému postupu kauzy okolo tejto pumpy. Investor požiadal normálou cestou a podal návrh na urbanistickú štúdiu, ktorá nevybočuje z územného plánu mesta B.Bystrica a z toho dôvodu nie je žiadny dôvod, ktorým by sa dalo zakázať potencionálnym investorom na vlastnom území stavať. So zmenou majiteľov okolitých budov došlo k určitým zmenám a preto podali žiadosť, aby sa povedalo , či tam môžu uvažovať s výstavbou navrhovaných objektov. Povedal, že podpis pána Podmanického je na týchto dokumentoch. Tiež Min. životného prostredia nikdy nevykonalo žiadnu ohlásenú kontrolu, z ktorej by bol výstup alebo výsledok. Min. životného prostredia v tejto veci nemohlo konať, na to boli iné orgány. Ubezpečil občanov Radvane a JUDr. Hrubalu, že jediné rozhodnutie Min. životného prostredia bolo vydané na jedného zo spoluinvestorov na tržnicu, kde bolo napísané, že všetko je v zmysle riadneho ÚPD. Čiže riadnou formou sa nič už nedá riešiť, len protizákonnou. Jediný spôsob ako sa dá toto riešiť je, že investor odstúpi od zámeru a dá priestor inému investorovi, ktorý predloží nový návrh, a ten dá svoj návrh na posúdenie.
PaedDr. Borguľová - do mojej agendy patria aj listy aj petície občanov. Upozornila na to, čo dostali poslanci do priečinkov. Ide o výzvu primátorovi. Ale všetky dôvody už odzneli na rokovaní viac krát. Listom sa komentuje predmetné dianie celej veci. Občianska iniciatíva žiada poslancov, aby sa vyjadrili k zámeru výstavby čerpacej stanice PH Radvaň. Aby bol vypracovaný ÚP. Na MsR mali byť tlmočené požiadavky, aby sa pri bode protest prokurátora prijalo uznesenie, ktorým sa zaviažeme opätovne vrátiť k predmetnej veci. Keďže dve MsR neboli uznášania schopné, nemohli tak urobiť na MsR. K tejto veci by bolo vhodné prijať uznesenia, aby sa prostredníctvom komisií vrátilo k tejto veci a následne na MsZ v júni t.r. sa vec doriešila v zmysle právnych krokov.
Ing. Mika - povedal, že niektoré veci povedal už Ing. Buriš. Komisia pre výstavbu sa týmto problémom zaoberala 6 krát. Čo sa týka vlastných podkladov, boli to odborné posudky. V tomto prípade musí povedať, že informácie, ktoré povedal JUDr. Hrubala boli chybné a mylné. Lebo Min. živ. prostredia nezamietlo, alebo nevyjadrilo sa k nemožnosti výstavby benzínovej pumpy. Územný plán sa vzťahuje aj na takýto objekt. Väčšina členov komisií si vedela predstaviť riešenie tohto územia aj bez tejto pumpy. Ale žiadne iné vhodné riešenie tohto územia komisia nemala k dispozícii. Ak by občianska iniciatíva mala iné vhodné riešenie, mohla toto predložiť a komisia by sa bola týmto zaoberala.
p. Čierny FP - pripojil sa k informácii tým, že aj komisia pre dopravu a VPS sa 3 krát zaoberala týmto problémom. Zúčastnil sa aj stretnutia občanov k tejto veci. Na záver povedal, že neodporúča prijať iné uznesenie k tomuto, kým nebude predložený iný návrh na riešenie tohto územia v rámci ÚPD.
JUDr. Hrubala FP - prečítal rozhodnutie v rámci posudzovania, či predmetná stavba / tržnica/ bude podliehať konaniu, t.j. posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie. Orgán neposudzoval pumpu, ale len tržnicu. Takto to treba čítať.
Ing. Buriš FP - jasne povedal, že jediný dokument k tomuto má on. Treba riadne čítať.
Ing. Toman - ak sme vyhoveli protestu prokurátora, nemožno toto vyjadrenie vziať späť. Aj občianska iniciatíva je účastník konania. Povedal, že sa odmieta podieľať na niečom, čo nie je v rámci zákona. Opýtal sa, kto bude hradiť škody, ktoré vzniknú v časovom úseku od schválenia uznesenia , konanie v prospech toho, ktorého uznesenie je, po jeho zmenu. Pretože ak sme právny štát, my musíme uznávať aj iné vyššie zákony. A tým je Ústava SR. Čiže hneď rozhodovať o revokácii nášho stanovisko spred roka sa mu nezdá dobré. Treba znovu posúdiť ako riešiť situáciu v Radvani v odborných komisiách.
PhDr. Hradecký - povedal, že sa na toto pokúsi nastoliť iný uhol pohľadu. Dnes riešime problém, či bude toto regulovať alebo nie. Rozhlas už uverejnil správu, že poslanci dali súhlas s výstavbou pumpy v Radvani a nerešpektovali názor občanov. V máji bola petícia občanov nad 500 podpisov, ktorá bola proti výstavbe tejto pumpy, preto sa opýtal, prečo poslanci nebrali názor občanov do pozornosti. Mesto vo svojom stanovisku neurobilo nič iné, len regulatívy, ktoré navrhli poslanci do uznesenia, dalo do svojho stanovisko. Čiže reagovali na hlasovanie poslancov. Upozornili stavebný úrad o tom, že existuje petícia občanov, no stanovisko mesta je súhlasné. Oboznámil poslancov na riešenie priestoru v Podlavicich, kde pacujú občania, poslanci a odborníci na riešení voľného priestoru. Takto by to malo byť riešené aj v Radvani. Treba rešpektovať názor občanov, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Koho mesto zastupuje, podnikateľov, alebo občanov, ktorí tam bývajú. Máme dve možnosti. Buď budeme trvať na stanovisku z mája, alebo vyhovieme názoru občanov.
Ing. Lichý - požiadal o pozornosť pri zmenách ÚPD a aj keď prebieha pripomienkové konanie. Upozornil na Malachovské skalky, kde je výstavba v blízkosti chráneného územia. Vyjadril sa k protestu prokurátora. Treba brať do pozornosti predovšetkým názory ľudí, ktorí tam bývajú.
Ing. Buriš FP – žasol z toho, ako prečítal rozhodnutie okresného prokurátora Ing. Lichý. To čo tam je napísané sa týka ďalších rozhodnutí MsZ a nie tohto, ktoré je už zrušené.
p. Čierny FP- bolo chybou , že MsZ nepredalo tento pozemok investorovi za 700,- Sk a on toto potom vydražil za polovičnú sumu.
JUDr. Múkera – povedal, že bol poslancom za VO Radvaň. Môžu sa tam ísť všetci pozrieť, že za 20 rokov tam Radvančani nič nevybudovali. Verejne sa opýtal, čo urobili Radvančani pre to, aby tam postavili park, zasadili stromy, urobili posedenie a rok už tlačia na investorov, ktorí tam chcú urbanizovať tento priestor. Každý má rozhodovať o svojom. Čo sa týka Podlavíc, tam sa rozhoduje o mestskom majetku. Ale kto má majetok vo vlastníctve, má právo s ním aj nakladať. Upozornil, že ak budú investori prichádzať s ponukou investovania a dozvedia sa o tomto precedense, nebudú mať záujem začínať nejaké investičné akcie. Ale tretia najzávažnejšia vec je tá, že zákon hovorí o prerokovaní, a že je to len jeden z dokumentov, o ktorých bude rozhodovať miestna štátna správa OÚ, odbor životného prostredia. Voči listu z Min. ŽP neexistuje opravný prostriedok. Ale voči rozhodnutiu zo správneho konania sú možné riadne alebo opravné prostriedky. A účastníci stavebného konania sa môžu tohto dožadovať. Primátor mesta svojim podpisom neporušil zákon a je neetické vyvesiť meno primátora na barák.
p. Smädo – navrhol FP ukončiť diskusiu k tomuto bodu: Hlasovanie číslo 18: 36-21,8,7.

Hlasovanie číslo 19 o skončení bodu bez uznesenia: 35-17,6,12 – návrh neprešiel.

Návrh JUDr.Hrubalu: MsZ na základe výzvy OI za dôstojnú Radvaň opätovne prerokovalo urbanistickú štúdiu Obchodno-obslužné centrum B.B. – Radvaň. MsZ nesúhlasí so zámerom výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v rámci štúdie obchodno-obslužného centra. Doporučuje primátorovi zmeniť súhlasné záväzné stanovisko mesta k výstavbe čerpacej stanice pohonných hmôt- o tomto návrhu sa nehlasovalo.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
diskusiu k predmetnému bodu.

Hlasovanie číslo 20: 36-21,8,7.


K bodu číslo 11:
Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania SR

Ing. Kollár - predložil návrh na uznesenie, ktorý prešiel príslušnými komisiami.

JUDr. Múkera - mal otázku, keď sa hovorí o poliklinike, či tam zostane aj časť pre občanov ako poliklinika.

Ing. Kollár - časť prízemia by mala byť pripravená pre lekárov. Zatiaľ sa jedná len o bytovú časť.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje

a) žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR vo výške 15,961 mil. Sk na výstavbu 3 bytových domov na Kráľovohoľskej ulici; vo výške 29,762 mil. Sk na dostavbu bytového domu na Rudohorskej ulici a vo výške 3,333 mil. Sk na nadstavbu bytového domu na Sládkovičovej ulici, čo spolu predstavuje sumu 49,056 mil. Sk. Úroková sadzba úveru je 4,4% p.a., splatnosť je 20 rokov.

b) Zabezpečenie úveru: Zmluvou o poistení úveru s Dopravnou poisťovňou, a.s., Bratislava.

II. schvaľuje záväzok,

a) že byty sa budú využívať na nájom najmenej počas 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia,

b) nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši tri roky, s výnimkou, ak nájomcom je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorého doba nájmu neprevýši desať rokov,

c) nájomná zmluva na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, bude uzavretá len s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ak takýto občan nepožiadal o uzavretie nájomnej zmluvy, možno uzavrieť nájomnú zmluvu s iným občanom na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok,

d) v nájomnej zmluve bude upravené právo nájomníka na opakované uzavretie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, a v osobitnom predpise (všetky záväzky vyplývajú z programu rozvoja bývania, § 3, odst. 2).


Bolo prijaté uznesenie číslo 251/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 21: 33-33,0,0. 

K bodu číslo 12:

Dôvodová správa k návrhu na odpredaj nehnuteľností – budov, stavieb, bytov, pozemkov Mesta Banská Bystrica a zámenu nehnuteľností v zmysle § 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí / v znení zmien a doplnkov/ a iné.

Ing. Gregorová - návrh na odpredaj nehnuteľností mesta obdržali poslanci písomne. Prvú časť tvorí návrh na odpredaj nehnuteľností, druhú časť tvorí jednostranné prehlásenie vkladateľa, tretiu časť tvorí oprava časti uznesení, štvrtá časť je návrh zmluvy o výstavbe nebytových priestorov medzi mestom a BPM. Na základe nej sa prevedie podiel z BPM do vlastníctva mesta. Poukázala na bod č. 1- odpredaj pozemku na Cikkerovej ulici. K tomuto bodu finančná komisia nezaujala žiadne stanovisko.
p. Čierny – požiadal vypustiť bod E/ z dôvodovej správy – jednostranné prehlásenie vkladateľa z dôvodu, že nie je jasné stanovisko daňového úradu, či by toto nespôsobilo finančnú ujmu z prevodu. Mesto nie je platcom dane. Požiadali o stanovisko k tomuto problému.
JUDr. Gajdošová - chcem sa vyjadriť k bodu 3, VO č. 2. Ide o nehnuteľnosť, nebytový priestor, kancelária číslo 41 na Mičinskej ceste. Z textu uznesenia nie je jasné či ide o predaj podielu na dome, na stavbe a nie na nebytovom priestore. Ja rozdiel, či sa predáva podiel na nebytovom priestore, alebo podiel na dome. Ďalej sa opýtala, aká je cena podľa znaleckého posudku a či cena dohodou je vyššia alebo nižšia.
p. Koscová - je to nebytový priestor nachádzajúci sa v adm. budove. Je presne zadefinovaný z dražby, ktorá prebiehala. Je to k celku. Nie je tam nacitovaný znalecký posudok, bol objednaný, ale je problém s objednaním listu vlastníctva. Znalec vyšpecifikoval nehnuteľnosť v cene, ktorá bola stanovená do posledného kola dražby – 205 tis. Sk.

Ing. Mika - mal výhrady k bodu 1, VO č. 1. Pozemok Cikkerova ulica. Minule sme schválili určitú cenu. Teraz prichádza nová cena nižšia. Upozornil na to, že je to posledný pozemok lukratívny v meste. Nesúhlasil s takouto cenou.
Ing. Katreniak - nie je toto postup korektný. Treba extra o tomto hlasovať.
JUDr. Smetana – doplnil tie isté výhrady, uznesenie z minulého MsZ je platné.
JUDr. Múkera – verí, že niekto má záujem, aby sa tento pozemok záujemcovi predal. Opýtal sa či meno PhDr. Hradecký je meno poslanca MsZ.

Ing. Pupala – krátko sa kladne vyjadril v tom smere, čo žiadal p. Čierny. Neodporučil toto jednostranné prehlásenie prerokovať v MsZ.
p. Koscová - vyjadrila sa k firme REAL a prečo došlo znovu k predloženiu návrhu na odpredaj v inej cene. Návrh na zrušenie MsZ je tam uvedený.
Ing. Mika – chápe firmu, ktorá sa snaží získať pozemok za nižšiu cenu. Ale nechápe to, že sa dostal materiál na stôl bez zrušenia uznesenia.
Ing. Gregorová - firma REAL sa k cene vyjadrila, ale nakoľko finančná komisia sa k cene nevyjadrila, neodhlasovala žiadny návrh, preto bol predložený návrh MsZ, aby poslanci o tomto rozhodli.
Ing. Muroň – už dva krát tu rezonovala poznámka, že sa predkladajú materiály, ktoré tu nemajú čo robiť a obviňujú sa pracovníci MsÚ. List, ktorý predložila firma bol predložený MsR a komisii finančnej. Poslanci môžu o tomto návrhu rozhodnúť.
Ing. Pupala – povedal, že nechce teraz tvrdiť či má, alebo nemá list. Ale podstatné je to, že v dôvodovej správe sa malo objaviť, že treba uznesenie z minulého MsZ rušiť a upraviť nové.
Ing. Mika - nebudem opakovať, čo povedal predrečník. Chcel by som vedieť, aby Ing.Kollár povedal, že akú pohľadávku predal v takejto hodnote.
JUDr. Múkera - ide o citlivý pozemok. Máme tu zlý systém. Raz sme nižšiu cenu zamietli a preto by sa to nemalo prerokovávať.
Ing. Kollár - povedal, že prvý raz počuje o predaji pohľadávky. A k Múkerovi povedal, že ak uvoľní pán Koval pozemky na Pršianskej terase, tak tí, čo boli vybratí, tak im budú pozemky predané.
p. Bielik - uviedol, že v dôvodovej správe našiel návrh na zrušenie uznesenie a tak isto v návrhu na uznesenie je návrh na zrušenie uznesenia. Tento postup je procedurálne nesprávny. Tiež sa treba zamyslieť nad tým, že v minulosti išli všetky veci cez pani prednostu, ktorá viedla ekonomické oddelenie. Nad týmto sa treba zamyslieť.

Hlasovanie číslo 22 – odpredaj nehnuteľností vypustenie bodov 1 a 16 - 37-35,0,2,

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Dôvodovú správu k návrhu na odpredaj nehnuteľností - budov, stavieb, bytov, pozemkov majetku Mesta Banská Bystrica a zámena nehnuteľností. v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov) a iné.

II. schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov)

A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - budov, stavieb a pozemkov

Volebný obvod č. 1

1. Pozemky - parc. č. KN 2530/160 - orná pôda o výmere 35 m2 a parc. č. KN 2530/161 - orná pôda o výmere 49 m2, kat. územie Banská Bystrica, pre Ing. Dušana Gajdoša, a manž. Jaroslavu Gajdošovú rod. Janovskú, obaja trvale bytom Na Graniari č. 24 Banská Bystrica, v kúpnej cene 306.- Sk za 1 m2, čo pri výmere 84 m2 predstavuje kúpnu cenu 25 704,- Sk.


Volebný obvod č. 2
2. Nehnuteľnosť - nebytový priestor (kancelária č. 41 nachádzajúca sa na 2. poschodí v AB ul. Mičinská cesta č. 27 s. č. 2621 v podieli 550/13953 s podielom na pozemku parc. č. KN 5339/9 - zast. pl. vo veľkosti 550/13953 z výmery 573 m2 vedených na LV 5265, podiel na pozemku parc. č. KN 5339/43 - zast. pl. vo veľkosti 13/880 z výmery 1448 m2 vedený na LV 5242 a podiel na trafostanici s. č. 1279 s podielom na pozemku parc. č. KN 5339/8 - zast. pl. vo veľkosti 86/13000 z výmery 88 m2 vedených na LV 5241, kat. územie B. Bystrica, pre Mgr. Idu Cabanovú, rod. Porubskú, trvale bytom Tulská 32, B. Bystrica, v kúpnej cene dohodou 102 000,- Sk.

Volebný obvod č. 2 a 5

3. a) 1/2-ica stavby - garáž s.č. 7174 a 1/2 pozemok parc. č. KN 926-zast. pl. o výmere 18 m2,
vedené na LV č. 489, v kúpnej cene 25 740,- (garáž 10 260,- Sk, pozemok 1 720,- Sk za
1 m2, celkom za 9 m2 15 480,- Sk), kat. územie B.Bystrica (ul. Jegorovova),
b) 1/2-ica stavby - garáž s.č. 7178 a 1/2 pozemok parc. č. KN 939-zast. pl. o výmere 20 m2, vedené na LV č. 211, v kúpnej cene 29 260,- (garáž 12 060,- Sk, pozemok 1 720,- Sk za 1 m2, celkom za 10 m2 17 200,- Sk), kat. územie B. Bystrica (ul. Jegorovova),
c) 1/2-ica stavby - garáž s.č. 7774 vedená na LV 211, sit. na pozemku parc. č. KN 3527a 1/26 pozemok parc. č. KN 3527 - zast. pl. o výmere 20 m2, vedený na LV 143 v kúpnej cene celkom 11 676,- Sk ( garáž 10 730,- Sk, pozemok 1 230,- Sk za 1 m2, prislušný podiel (1/26) celkom za 0,769 m2 946,- Sk ), kat. územie B. Bystrica (ul. Švermova) pre Helenu Jankechovú, r. Valovú, trvalé bytom Švermova ul. č. 2, B. Bystrica.

Volebný obvod č. 3

4. Pozemok parc. č. KN 2407/2 - zast. plocha o výmere 29 m2 vedeného na LV 2724, kat.územie Radvaň (ul. Poľná) pre Ivana Krajčiho, a manž. Ivicu Krajčiovú, rod. Krnáčovú, obaja bytom ul. L. Svobodu 4, Badín v kúpnej cene 400,- Sk za 1m2, čo za celkovú výmeru 29 m2 predstavuje kúpnu cenu 11 600,- Sk.Volebný obvod č. 4

5. Pozemok - parc. č. KN 2039/219 - ost. pl. o výmere 11 m2, kat. územie Radvaň,(ul. Tulská), pre Petra Kucbela, a manž. Máriu Kucbelovú rod. Badinskú, obaja trvale bytom Sládkovičova č. 60 Banská Bystrica v kúpnej cene 1 170,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 11 m2 predstavuje kúpnu cenu 12 870,- Sk.

Volebný obvod č. 5

6. Pozemok - parc. č. KN 464/3 - iné pl. o výmere 30 m2, kat. územie Radvaň (Nám. Ľ. Štúra), pre Ing. arch. Mikuláša Rohrböcka, a manž. Ing. Ľubicu Rohrböckovú, rod. Galbavú , obaja trvale bytom Slnečná č. 36, Banská Bystrica, v kúpnej cene 2 220,- Sk za 1m2, čo pri výmere 30 m2 predstavuje kúpnu cenu 66 600,- Sk.

Volebný obvod č. 6

7.a) Pozemok parc. č. KN 953/2 - zast. pl. diel “1” o výmere 16 m2 a parc. č. KN 954/3 - záhr. diel “2” o výmere 6 m2 pre Mgr. Karola Kralinského, a manž. Annu Kralinskú rod. Cígerovú, obaja bytom ul. Gaštanová č. 5, B. Bystrica, v cene 750,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 22 m2 predstavuje kúpnu cenu 16 500,- Sk.
b) Pozemok parc. č. KN 954/4 - záhr., diel “3” o výmere 16 m2 pre PhDr. Romana Hradeckého, a manž. Boženu Hradeckú rod. Škureková, obaja bytom ul. Gaštanová č. 11, B. Bystrica, v cene 750,- Sk za 1m2, čo pri výmere 16 m2 predstavuje kúpnu cenu 12 000,- Sk.
c) Pozemok parc. č. KN 954/5 - záhr. diel “4” o výmere 21 m2 pre Eduarda Černáka, a manž. Gabrielu Černákovú rod. Sádovskú, obaja bytom Limbová č. 21 B. Bystrica, v cene 750,- Sk za 1m2, čo pri výmere 21 m2 predstavuje kúpnu cenu 15 750,- Sk, všetky kat. územie Podlavice.

Volebný obvod č. 7

8. Pozemky parc. č. KN 326/4 - záhrada o výmere 36 m2, parc. č. KN 326/5 - trvalý trávny porast o výmere 23 m2, kat. územie Sásová (ul. Na plaváreň) pre Moniku Kollárovú, bytom Beskydská 9, Banská Bystrica v kúpnej cene 555,- Sk za 1m2, čo pri výmere 59 m2 predstavuje kúpnu cenu 32 745,- Sk.

9. Pozemky parc. č. KN 2000/17 - zast. plocha o výmere 21 m2, parc. č. KN 2000/18 - zast. plocha o výmere 17 m2, parc. č. KN 2000/19 - zast. plocha o výmere 53 m2, kat. územie Sásová ( ul. Dedinská) pre Ing. Vladimíra Vigaša, a manž. Ing. Evu Vigašovú rod. Kovaľakovú, obaja bytom Dedinská 13, Banská Bystrica v kúpnej cene 540,- Sk za 1m2, čo pri výmere 91 m2 predstavuje kúpnu cenu 49 140,- Sk.

Volebný obvod 12

10. Pozemky parc. č. KN 1758/8 - zast. plocha diel “2”o výmere 17 m2, parc. č. KN 1758/9 - zast. plocha diel “3”o výmere 7 m2, parc. č. KN 1484/1 - zast. plocha o výmere 102 m2, kat. územie Kostiviarska (ul. Topoľová) pre PALAS - B.B. spol. s r.o. Bakossova 10, B. Bystrica, v kúpnej cene 560,- Sk za 1m2, čo pri 126 m2 predstavuje kúpnu cenu 70 560,- Sk.


Katastrálne územie Kordíky

11. Pozemok parc. č. KN 131/2 - zast. plocha o výmere 25 m2, kat. územie Kordíky vytvorený pre Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, odštepný závod Wolkerova 34 Banská Bystrica v kúpnej cene 20,- Sk za 1m2, čo za celkovú výmeru 25m2 predstavuje kúpnu cenu 500,- Sk.


B/ MAJETKOVOPRÁVNE VYSPORIADANIE POZEMKOV (ZÁMENA, ODPREDAJ, NADOBÚDANIE)

Volebný obvod č. 1

12. a) Zámenu nehnuteľností - pozemkov
- parc. č. KN 1939/139 - zast. plocha diel “2” o výmere 12 m2, k. ú. B. Bystrica /ul. Na Karlove) z vlastníctva Martiny Tančinovej, slob., bytom Na Karlove č. 8 B. Bystrica do vlastníctva Mesta B. Bystrica, v cene 750,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 12 m2 predstavuje hodnotu 9 000,- Sk,
za
- parcela č. KN 1939/139 - ost. pl. diel “7” o výmere 12 m2, k. ú. B. Bystrica ( ul. Na Karlove) z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, do vlastníctva Martiny Tančinovej, bytom Na Karlove č. 8, B. Bystrica v cene 750,- Sk za 1m2, čo za celkovú výmeru 12 m2 predstavuje hodnotu 9 000,- Sk.
K finančnému vyrovnaniu u zamieňaných pozemkov nedochádza, nakoľko ide o rovnaké výmery a aj rovnaké hodnoty zamieňaných pozemkov.

b) Odpredaj nehnuteľností - pozemkov :

- parc. č.KN 1939/140 - ost. plocha diel “9” o výmere 12 m2, pre Jaroslava Kymana, a manž. Ing. Ľudmilu Kymanovú rod. Šuchterovú,
obaja bytom Horné Záhrady č.17 B. Bystrica, v kúpnej cene 6 840,- Sk.
- parc. č. KN 1939/142 - ost. plocha diel “13” o výmere 12 m2, pre Jozefa Švarbu, a manž. Zitu Švarbovú, rod. Lepkovú, obaja bytom Beskydská č. 24 B. Bystrica, v kúpnej cene 6 840,- Sk.
- parc. č. KN 1939/144 - ost. plocha diel “17” o výmere 12 m2, pre Ing. Bohumila Plšika, a manž. Romanu Plšikovú rod. Ivaničovú, obaja bytom T. Vansovej č.18 B. Bystrica, v kúpnej cene 6 840,- Sk.
- parc. č. KN 1939/146 - ost. plocha diel “21” o výmere 11 m2, pre Ivana Ševčíka, a manž. Ing. Annu Ševčíkovú rod. Maďarovú, obaja bytom Gerlachovska č.7 B. Bystrica, v kúpnej cene 6 270,- Sk, kat. územie Banská Bystrica.

c) Nadobúdanie nehnuteľností - pozemkov

- parc. č. KN 1939/141 - zast. pl. diel “3” o výmere 12 m2 z vlastníctva Ing. Ladislava Ješíka, a manž. Boženy Ješíkovej, rod. Pohankovej, obaja bytom Kráľovohoľská č. 8 B. Bystrica, v kúpnej cene 6 840,- Sk.
- parc. č. KN 1939/143 - zast. pl. diel “4” o výmere 12m2, z vlastníctva Ing. Petra Morovjana, bytom Magurská č. 6 B. Bystrica, v kúpnej cene 6 840,- Sk.
- parc. č. KN 1939/145- zast. plocha diel “5” o výmere 12 m2, z vlastníctva Ivana Ivaniča, a manž. Márie Ivaničovej rod. Soliarovej, obaja bytom ul. 9. mája 21 B. Bystrica, v kúpnej cene 6 840,- Sk.
- parc. č. KN 1939/147 -zast. plocha diel “6” o výmere 11 m2,z vlastníctva od Mariana Bartošku, a manž. Margity Bartoškovej, rod. Hudecovej , obaja bytom Severná č. 26 B. Bystrica, v kúpnej cene 6 270,-Sk,
všetky kat. územie B. Bystrica.

C/ ZÁMENU NEHNUTEĽNOSTÍ - POZEMKOV

Volebný obvod č. 1

13. Zámena nehnuteľností - pozemkov :
- parc. č. KN 1939/170 diel “1” -ost. plocha o výmere 1 m2, kat. územie B. Bystrica z vlastníctva Ing. Miloša Kuceja a manž. Evy Kucejovej rod. Hraškovej, obaja bytom Rudohorská č. 28 B. Bystrica do vlastníctva Mesta B. Bystrica, v cene 570,- Sk za 1m2,
za
- parc. č. KN 1939/1 - diel “2” - ost. plocha o výmere 1 m2, kat. územie B. Bystrica (ul. Na Karlove) z vlastníctva Mesta B. Bystrica do vlastníctva Ing. Miloša Kuceja, a manž. Evy Kucejovej rod. Hraškovej, obaja bytom Rudohorská č. 28 B. Bystrica, v cene 570,- Sk za 1m2.
K finančnému vyrovnaniu u zamieňaných pozemkov nedochádza, nakoľko ide o
rovnaké výmery a aj rovnaké hodnoty zamieňaných pozemkov.

Volebný obvod č. 7

14. Zámena nehnuteľností - pozemkov :
- parc. č. KN 1105/18 - zast. plocha o výmere 27 m2, kat. územie Sásová (ul. Haškova) z vlastníctva Mesta B. Bystrica do vlastníctva PALAS BB spol. s r.o. Banská Bystrica v cene 730,- Sk za 1m2, čo za celkovú výmeru 27 m2 predstavuje hodnotu 19 710,- Sk
za
- parc. č. KN 1109/29 - ost. plocha o výmere 7 m2 a parc. č. KN 1109/17 - ost. plocha o výmere 17 m2 (ul. Haškova) spolu o výmere 24 m2 z vlastníctva PALAS BB, spol. s.r.o. Banská Bystrica do vlastníctva Mesta B. Bystrica., v cene 730,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 24 m2 predstavuje hodnotu 17 520,- Sk.
K finančnému vyrovnaniu u zamieňaných pozemkov dochádza zo strany spoločnosti v prospech Mesta Banská Bystrica a to za 3 m2, t. j. vo výške 2 190,- Sk.
.
D/ OPRAVA ČASTI UZNESENÍ

Volebný obvod č. 1 a 2

15. Oprava časti uznesenia MsZ č.163/2000 zo dňa 27. 4. 2000 por. č. II/B/11 nasledovne:
Text :
Volebný obvod č. 2
Zámena pozemkov :
- parc. č. KN 473/28 - zast. plocha o výmere 1510 m2
- parc. č. KN 473/36 - zast. plocha o výmere 789 m2
- parc. č. KN 473/75 - zast. plocha o výmere 84 m2
- parc. č. KN 473/76 - zast. plocha o výmere 358 m2
- parc. č. KN 473/96 - zast. plocha o výmere 206 m2,
t.j. celkom o výmere 2947 m2, kat. územie B. Bystrica ( ul. Partizánska cesta) z vlastníctva Mesta B. Bystrica do vlastníctva SR - Krajská prokuratúra B. Bystrica v cene 1 887,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 2947 m2 predstavuje hodnotu 5 560 989,- Sk
za pozemok

Volebný obvod č. 1
- parc. č. KN 109 - zast. plocha o výmere 2582, kat. územie B. Bystrica ( ul. Šoltésovej) z vlastníctva SR - Krajská prokuratúra B. Bystrica do vlastníctva Mesta B. Bystrica v cene 2 170,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 2582 m2 predstavuje hodnotu 5 602 940,- Sk.
K finančnému vyrovnaniu rozdielu zamieňaných nehnuteľností nedochádza.
Za text :
Volebný obvod č. 2
Zámena pozemkov :
- parc. č. KN 473/28 - zast. plocha o výmere 1510 m2
- parc. č. KN 473/36 - zast. plocha o výmere 789 m2
- parc. č. KN 473/75 - zast. plocha o výmere 84 m2
- parc. č. KN 473/76 - zast. plocha o výmere 358 m2
- parc. č. KN 473/96 - zast. plocha o výmere 206 m2,
- parc. č. KN 473/104 - zast. plocha o výmere 23 m2,
t.j. celkom o výmere 2970 m2, kat. územie B.Bystrica ( ul. Partizánska cesta) z vlastníctva Mesta B. Bystrica do vlastníctva SR - Krajská prokuratúra B. Bystrica v cene 1 887,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 2970 m2 predstavuje hodnotu 5 604 390,- Sk za pozemok

Volebný obvod č. 1
- parc. č. KN 109 - zast. plocha o výmere 2582, kat. územie B. Bystrica ( ul. Šoltésovej) z vlastníctva SR - Krajská prokuratúra B. Bystrica do vlastníctva Mesta B. Bystrica v cene 2 170,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 2582 m2 predstavuje hodnotu 5 602 940,- Sk.
K finančnému vyrovnaniu u zamieňaných pozemkov dochádza zo strany Krajskej prokuratúry Banská Bystrica v prospech Mesta Banská Bystrica vo výške 1 450,- Sk.

Volebný obvod č. 2

16. Oprava časti uznesenia MsZ č.288/97 zo dňa 19. 6. 1997 por. č. II/A nasledovne :
Text :
1/ V celosti prevádzková stavba - objekt dielní v Banskej Bystrici, ul. Mičinská cesta č. 47, súp. č. 2627 situovaná na pozemku parc. č. KN 5339/40 - zast. pl. o výmere 570 m2, kat. územie B. Bystrica, pozemky parc. č. KN 5339/39 - zast. pl. o výmere 146 m2,KN 5339/40 - zast. pl. o výmere 570 m2, kat. územie B. Bystrica.
2/ 1/13 - ina prevádzkovej stavby - trafostanica v B. Bystrici, ul. Mičinská cesta č. 27, s. č. 1279 situovanej na pozemku parc. č. KN 5339/8 - zast. pl. o výmere 88 m2, kat. územie B. Bystrica,1/13 - ina pozemku parc. č. KN 5339/8 - zast. pl. o výmere 88 m2, 1/11 - ina pozemku parc. č. KN 5339/43 zast.- pl. o výmere 1449m2, kat. územie B. Bystrica.
3/1/13 - ina plotu
4/ Vonkajšie úpravy :
- 1/13 - ina prípojky vody
- 1/13 - ina prípojky kanalizácie
- 1/13 ina teplovodu
- v celosti spevnené plochy panelové a betónové, sit. na pozemku parc. č. KN 5339/39
- 1/11 - ina spevnené plochy betónové a panelové, sit. na pozemku parc. č. KN 5339/43 pre Ivana Muku, a manž. Annu Mukovú rod. Hrachovinovú, obaja bytom B. Bystrica ul. Tulská č. 51 v cene 3 266 724,- Sk z toho :
- prevádzkové stavby - objekt dielní vo výške 2 424 495,- Sk a podiel trafostanice vo výške 34 874,- Sk,
- pozemky vo výške 683 600,- Sk (t.j. o celkovej výmere 854,50 m2 po 800,- Sk/1m2),
- ploty vo výške 5 312,- Sk,
- vonkajšie úpravy vo výške 118 443,- Sk.
Za text :
1/ V celosti prevádzková stavba - objekt dielní v B. Bystrici, ul. Mičinská cesta č. 47, č. 2627 situovaná na pozemku parc. č. KN 5339/40 a pozemky parc. č. KN 5339/39 - zast. pl. o výmere 147 m2, KN 5339/40 - zast. pl. o výmere 567 m2, kat. územie B. Bystrica.
2/ 1/13 - ina prevádzkovej stavby - trafostanica v B. Bystrici, ul. Mičinská cesta č. 27, s. č. 1279 situovanej na pozemku parc. č. KN 5339/8 a 1/13 - ina pozemku parc. č.
KN 5339/8 - zast. pl. o výmere 88 m2, 1/11 - ina pozemku parc. č. KN 5339/43 zast. pl. o výmere 1448m2, kat. územie B. Bystrica.
3/ 1/13 - ina plotu
4/ Vonkajšie úpravy
- 1/13 - ina prípojky vody
- 1/13 - ina prípojky kanalizácie
- 1/13 - ina teplovodu
- v celosti spevnené plochy panelové a betónové, sit. na pozemku parc. č. KN 5339/39
- 1/11 - ina spevnené plochy betónové a panelové, sit. na pozemku parc. č. KN 5339/43, pre Ivana Muku, IČO 32011237, a manž. Annu Mukovú
rod. Hrachovinovú, obaja bytom B. Bystrica ul. Tulská č. 51, v cene dohodou 3 266 724,- Sk z toho :
- prevádzkové stavby - objekt dielní vo výške 2 424 495,- Sk a podiel trafostanice vo výške 34 874,- Sk.
- pozemky vo výške 683 600,- Sk (t.j. o celkovej výmere 854,50 m2 po 800,- Sk/1m2),
- ploty vo výške 5 312,- Sk,
- vonkajšie úpravy vo výške 118 443,- Sk.

Cena nehnuteľností uvedených pod par. č.1 - 17 predstavuje hodnotu 987 885,- Sk.


K bodu: “ Zmluva o výstavbe nebytových priestorov” na Rudohorskej ulici v k.ú.Sásová

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
V zmysle § 9 ods. 2 písm, a) zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov uzatvorenie Zmluvy o výstavbe nebytových priestorov v dome súp. č. 6735, ulica Rudohorská 7, 9, 11 medzi Mestom Banská Bystrica a BPM s.r.o. Banská Bystrica podľa § 21 a nasl. Zákona č. 182/1993 Z. z. v znení zmien na základe ktorej sa prevedie podiel na spoločných častiach a zariadeniach súp. č. 6735 zodpovedajúci novovybudovaným nebytovým priestorom v dome vo veľkosti 217107/430924 z BPM s.r.o. Banská Bystrica do vlastníctva Mesta Banská Bystrica.

II. schvaľuje
V zmysle § 9 ods. 2 písm, a) zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov uzatvorenie Zmluvy o výstavbe nebytových priestorov v dome súp. č. 6735, ulica Rudohorská 7, 9, 11 medzi Mestom Banská Bystrica a BPM s.r.o. Banská Bystrica podľa § 21 a nasl. Zákona č. 182/1993 Z. z. v znení zmien na základe ktorej sa prevedie podiel na spoločných častiach a zariadeniach súp. č. 6735 zodpovedajúci novovybudovaným nebytovým priestorom v dome vo veľkosti 217107/430924 z BPM s.r.o. Banská Bystrica do vlastníctva Mesta Banská Bystrica.


K bodu: Návrh na prevod vlastníctva bytov z majetku Mesta Banská Bystrica do osobného
vlastníctva podľa zák. NR SR č. 182/93 Z.z. v znení zák. č. 151/95 Z.z. a zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí / v znení zmien a doplnkov/.

V zmysle zákona NR SR č. 182/93 Z.z. v znení zák. č. 151/95 Z.z. a žiadostí nájomcov bytov v nájomných domoch, vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, predkladáme návrh na prevod bytov z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, do osobného vlastníctva nájomcov, včítane zastavaných pozemkov, v súlade so VZN Mesta Banská Bystrica č.76/99 o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva Mesta Banská Bystrica
Mestské zastupiteľsvo
I. berie na vedomie
návrh na prevod vlastníctva bytov z majetku Mesta Banská Bystrica do osobného vlastníctva podľa zák. NR SR č. 182/93 Z.z. v znení zák. č. 151/95 Z.z. a zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí / v znení zmien a doplnkov/.

II. schvaľuje
Odpredaj nehnuteľností – bytov a zastavaných pozemkov súčasným nájomcov bytov za podmienok uvedených v predloženom návrhu:

Volebný obvod č. 4
Obytný dom s 36 bytovými jednotkami na Tulskej ulici č.67-71, súpisné č.5318, vedený na liste vlastníctva č.2724, k.ú. Radvaň včítane zastavaného pozemku s výmerou 872 m2 , parcelné č.2104, 2105 a 2106. Obstarávacia cena domu podľa kúpnej zmluvy zo dňa 23.9.1999 je 4 726 733,- Sk. Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení zák. 151/95 Z.z. je 462,- Sk. Cena pozemku bola v súlade s výmerou MF SR zo dňa 2.4.1996 č. M-1/55/1996 o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica stanovená na 800,- Sk/m2 .

TULSKÁ 69
byt č. 3 – kupujúca Mgr. Eva MAZÁROVÁ, rod. Špeníková, rod. Špeníková, spoluvlastnícky podiel 692/20476. Dohodnutá kúpna cena bytu je 31 970,- Sk, po poskytnutí zákonnej 30 % zrážky 22 379,- Sk. Cena pozemku 23 597,- Sk.

Obytný dom s 81 bytovými jednotkami na Tulskej ulici č.107-111, súpisné č. 5307, vedený na liste
vlastníctva č.2724, k.ú. Radvaň včítane zastavaného pozemku s výmerou 860 m2, parcelné č. 2131, 2132, 2133/2. Obstarávacia cena domu podľa kúpnej zmluvy zo dňa 23.9.1999 je 9 066 544,- Sk. Cena za 1m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení zák. 151/95 Z.z. je 399,- Sk. Cena pozemku bola v súlade s výmerou MF SR zo dňa 2.4.1996 č. M-1/55/1996 o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica stanovená na 800,-Sk/m2.

TULSKÁ 107
byt č.5 – kupujúca Petra RIEDEL, rod. Mináriková, spoluvlastnícky podiel 306/45496. Dohodnutá kúpna cena bytu je 12 209,- Sk, po poskytnutí zákonnej 30 % zrážky 8 546,- Sk. Cena pozemku 4 621,-Sk.

byt č. 27 – kupujúci Ivan VÍZNER, s manželkou Elenou, rod. Fellnerová, spoluvlastnícky podiel 705/45496. Dohodnutá kúpna cena bytu je 28 130,- Sk, po poskytnutí zákonnej 30 % zrážky 19 691,- Sk. Cena pozemku 10 646,-Sk.

TULSKÁ 109
byt č.16 – kupujúci Dušan SOLIVAJS, s manželkou Janou, rod. Vajsová, spoluvlastnícky podiel 688/45496. Dohodnutá kúpna cena bytu je 27 451,- Sk, po poskytnutí zákonnej 30 % zrážky 19 216,- Sk. Cena pozemku 10 389,

byt č.17 – kupujúci Imrich BELKO,, spoluvlastnícky podiel 298/45496. Dohodnutá kúpna cena bytu je 11 890,- Sk, po poskytnutí zákonnej 30 % zrážky 8 323,- Sk. Cena pozemku 4 500,-Sk.

TULSKÁ 111
byt č. 15 – kupujúca Alena KÁLUSOVÁ, rod. Jurečková, spoluvlastnícky podiel 687/45496. Dohodnutá kúpna cena bytu je 27 411,- Sk, po poskytnutí zákonnej 30 % zrážky 19 188,- Sk. Cena pozemku je 10 374,- Sk.


Volebný obvod č. 7
Obytný dom s 36 bytovými jednotkami na Gerlachovskej ulici č. 1-2, súpisné č. 4025, vedený na liste vlastníctva č.1000, k.ú. Sásová, na nevysporiadanej parcele č.1187. Hodnota domu podľa znaleckého posudku č.93/1997 zo dňa 12.8.1997 je 8 302 167,- Sk. Cena za 1m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení zák. 151/95 Z.z. je 686,- Sk/m2 pre rok 2001, dohodnutá cena predstavuje 600,- Sk/m2 .


GERLACHOVSKÁ 2
byt č.11- kupujúci Ondrej RUSNÁK, s manželkou Agnesou, rod. Janabová, spoluvlastnícky podiel 671/24219. Dohodnutá kúpna cena bytu je 40 260,- Sk, po poskytnutí zákonnej 30 % zrážky 28 182,- Sk.

Prevod vlastníctva bytov a príslušných pozemkov z majetku Mesta Banská Bystrica sa uskutoční za podmienok uvedených vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Bystrica č. 76/99 o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva Mesta Banská Bystrica schváleného uznesením MsZ č. 129/99 MsZ zo dňa 16.12.1999.

Bolo prijaté uznesenie číslo 252/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 23 – 37-35,0,2.

K bodu číslo 13 :

Návrh VZN Mesta Banská Bystrica č.92/2001 “ Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š.Moysesa č. 29, Banská Bystrica.”

JUDr. Múkera - predložil návrh VZN “ Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š.Moysesa č. 29, Banská Bystrica”. Podľa zákona 178/98 Zb. zákonov obec VZN upraví predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Podnikateľská komisia nemala žiadne vážnejšie výhrady k textu. Došlo len k zmene ceny, nakoľko teraz to vlastník IKM prenajal inému podnikateľovi.
Ing. D. Kvasna – opýtal sa predkladateľa na bod č. 7 f/ používať elektronickú pokladnicu podľa osobitných predpisov. Či je možné predávať aj bez nej.
JUDr. Múkera - povedal, že je možné predávať prebytky aj bez pokladnice. Títo predajcovia nie sú živnostníci.
Ing. Kvasna – opýtal sa, či musia byť váhy overené príslušným štátnym orgánom. Čiže či musia byť certifikované váhy.
JUDr. Múkera – áno , váhy musia byť certifikované.
Ing. Pupala - otázku k bodu V. kde sú uvedené ceny. Navrhol ujednotenie cien, Bude jednoduchšia administratíva okolo toho.
PhDr. Hradecký FP- tiež ho toto zaujíma, lebo pri zmene ceny by sme znovu museli schvaľovať nové VZN. Nemala by byť uvedená vo VZN cena. Aký je zmysel tejto ceny.
JUDr. Múkera - cena je na návrh správcu. Cena je objektívne primeraná.

PaedDr. Kamenská FP – opýtala sa k bodu 1 f/ na trhovisku je povolené predávať výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu ... a zase je to uvedené v zakazovacej časti 3/k . Toto je kontratvrdenie.
JUDr. Múkera – vyjadril sa k tomuto textu. Je zakázané predávať to, čo podľa zákona je zakázané. Výrobky musia spĺňať určité podmienky.
p. Bielik - diskutoval k spôsobu prevádzkovania tržnice. Myslel si , že bude predložený nejaký ekonomický prepočet. Vyslovil taký názor, že tento priestor mal zostať vo vlastníctve mesta B.Bystrica. Tiež zdôraznil, že či tu musíme stanoviť ceny. Ďalej povedal svoju predstavu, že by tržnica mohla byť umiestnená aj na námestí, ako to bolo niekedy.
JUDr. Múkera – uviedol, že zákon hovorí , že tam musí byť určená cena. Výška ceny je vecou diskusie. Mesto platilo za prenájom 1,- Sk za rok. Ale boli tu náklady na čistenie. Nájomná zmluva bola na dva roky.
PaedDr. Kamenská - znovu upozornila na totožnosť textu III. 1 f/ a III. 3 k/
Ing. Muroň – reagoval na vystúpenie PaedDr. Kamenskej. V bode III. 3 k/ by mal byť vypustený text.
Ing. Katreniak – keby bola pripravená dôvodová správa nemuseli sa mnohé otázky klásť.
JUDr. Múkera - pripomenul, že dôvodová správa bola predložená predtým, pretože nedošlo k zmene VZN, došlo len k úprave ceny.

Hlasovanie o úprave textu str. 2 bod III. Na trhovisku je zakázané predávať, ak nie je záväzným právnym predpisom a týmto VZN stanovené inak. – Hlasovanie číslo 24- 33-28,0,5.
Hlasovanie o cene jednotnej : Hlasovanie číslo 25 – 32-7,15, 10.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica “ Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa č.29 Banská Bystrica”

Bolo prijaté uznesenie číslo 253/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 26: 32-27,1,2 – 2 nehlasovali.


K bodu číslo 14:

Informácia o priebehu bytovej výstavby, ktorú zabezpečuje Mesto Banská Bystrica.

Ing. Kollár - materiál dostali poslanci písomne. Materiál prešiel cez odborné komisie. Sú tu jednotlivé objekty, na ktoré požiadalo mesto dotácie. Bližšie špecifikoval, na ktoré domy sa dotácia žiada. Všetko je ale uvedené v písomnej správe.
Ing. Haško – požiadal o podporu tohto projektu, pretože sa vyrieši hlavne nadstavba na Sládkovičovej ulici.
Ing.Katreniak – vyjadril sa k textu uznesenia, že nevidí v materiáloch žiadnu zmluvu. Preto toto nie je celkom dobrá formulácia uznesenia.
Ing. Kollár – keď sa uzatvárala zmluva o nadstavbe na Sládkovičovej ulici, vlastníkom bol BPM s.r.o a s ním uzatvorila firma SYN s.r.o, ako s jediným vlastníkom, zmluvu. Keďže teraz po 4 rokoch si občania odkúpili byty, z tohto dôvodu sa vlastníci musia podpísať na zmluvu, lebo táto musí byť odovzdaná Štátnemu fondu rozvoja bývania, nakoľko všetci sú účastníci konania.

p. Čierny - požiadal o podporu predloženého návrhu.
Ing. Pupala FP - povedal, že by chcel v zmysle toho čo pán Katreniak hovoril, aby sme mali k dispozícii aspoň podmienky zmluvy. Alebo ide o schvaľovanie predaja bytov v nadstavbe podľa zákona č.182/93?
p. Bielik - zdôraznil, že nemôže takýto bod podporiť. Navrhol tento bod stiahnuť.
Ing.Kollár – ak to stiahnete, dostávame sa do situácie, že budeme musieť zvolať mimoriadne MsZ. Nedoporučoval, lebo ostáva 17 bytov problémových.
JUDr. Múkera - navrhol a doporučil, že keďže ide o zmluvu, aby sa doporučilo primátorovi mesta túto zmluvu podpísať.
Ing. Katreniak - navrhol text uznesenia... súhlasíme s uzatvorením zmluvy o nadstavbe.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o priebehu bytovej výstavby, ktorú zabezpečuje Mesto Banská Bystrica

II. súhlasí
s uzatvorením zmluvy o Nadstavbe bytov v bytovom dome, súp. číslo 5322 na Sládkovičovej ulici v Banskej Bystrici, uzatvorenej v zmysle zákona číslo 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Bolo prijaté uznesenie číslo 254/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 27: 33-32,0,1.

Poslanci hlasovali o tom, že budú pokračovať v rokovaní bez prestávky. Hlasovanie číslo 24 – chceme prestávku? : 32-8,20,3 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 15 :

Informácia o stave a využívaní objektov majetku mesta zapísaných do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.

Ing. Muroň – uviedol tento bod. Materiál bol predložený písomne.
p. Smädo - vyjadril sa k pomníku a hrobu v Kremničke. Povedal, že navrhované opatrenia v správe sú nepostačujúce.
Ing. Rosiar - medzi kultúrne pamiatky bolo zapísané nejaké dielo, ktoré je v Dolnom Harmanci a je v majetku mesta. Pre budúcnosť prosí, aby toto bolo zobraté na vedomie.
PaedDr. Borguľová - bolo rokovanie so Židovskou náboženskou obcou, budú prostriedky zabezpečené a pomník bude daný do pôvodného stavu. K tomu čo povedal Ing.Rosiar – túto kultúrnu pamiatku zaevidujeme do zoznamu.
PaedDr. Kamenská – tento materiál nebol zaradený do kultúrnej komisie.
Ing. Pupala FP - doporučil rozšíriť uznesenie o bod, že MsZ odporúča tento materiál dodatočne prerokovať v komisii kultúrnej.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave a využívaní objektov majetku mesta zapísaných do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok

II. odporúča
dodatočne predložiť materiál na prerokovanie do Komisie pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry MsZ

Bolo prijaté uznesenie číslo 255 /2001-MsZ
Hlasovanie číslo 24: 32-31,0,1.


K bodu číslo 16:

Príprava a výstavba severného obchvatu cesty I/66 v Banskej Bystrici.

Ing. Mika - tento materiál predkladáme z toho dôvodu, že v súčasnosti sa pripravuje štátna expertíza ohľadom výstavby tohto obchvatu. Informácie, ktoré doteraz sa nám dostali sú dosť nepriaznivé, a preto chceme Vašu podporu, aby výstavba tohto obchvatu sa dostala do záväzného plánu realizácie. Požiadal Ing.arch. Kupca zdokumentovať na mape, o čo ide a v čom sú problémy.
p. Čierny - dopravná komisia sa zaoberala informáciou, ktorá k nám prenikla o prípadnom znemožnení výstavby tohto severného obchvatu. Vypracováva na objednávku Min. ŽP expertízne stanovisko, ktoré spochybňuje výstavbu severného obchvatu v dvoch bodoch. Čiže je možnosť, že by mohlo dôjsť k výstavbe tohto obchvatu, ale expertíza má spochybniť doteraz platné a schválené technické parametre štvorpruhu v celej svojej dĺžke. Z tohto titulu dopravná komisia zaujala stanovisko, že je potrebné o tomto informovať MsZ. Aby nedošlo k spochybneniu meraní rýchlosti na ceste I/66. Upozornil za zmenu uznesenia v časti III.- vyvolať , alebo uchádzať sa o rokovanie.
Ing. Kupec - doplnil informácie o niekoľko základných údajov. Severný obchvat sa spracovával na základe dvoch územných plánov. Na základe týchto dokumentov sa rozpracovala štúdia v roku 1996. Štúdia bola ukončená v r. 1997. Následne boli spracované aj dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré bolo vydané v roku 2000. Podľa zákona sa musí na všetky verejné investície nad 200 tis. Sk spracovať expertízny posudok. Čiže dodatočne sa tento spracoval Prof. Mederskou , ktorá práve tento zámer spochybnila s tým, že by bolo výhodnejšie, aby sa tento severný obchvat nerealizoval v tejto trase, ale aby sa rozširovala existujúca komunikácia popri Hrone na osem pruhovú cestu. V predloženom materiály poukazujeme na to, že toto nie je možné aplikovať v B.Bystrici a uviedol konkrétne dôvody. Preto je na MsZ vyjadril svoje stanovisko, aby sa zástupcovia mesta mohli zúčastniť na rokovaní na ministerstve..
Ing. Pupala - vyslovil názor, že je dosť absurdné, aby sa prekrýval Hron. Opýtal sa, že pred pár rokmi sa nechávalo počuť riešenie nejakého podjazdu popod Urpín. Či nestojí za zmienku vyjadriť sa aj k tejto problematike.
Ing. arch. Kupec - zodpovedal na otázku poslanca. Uviedol, prečo je výhodnejšie budovať severný obchvat tak, ako je navrhnutý. Ďalej sa vyjadril k viacúčelovému tunelu, tento slúži hlavne na vodohospodárske účely. Nemôže preniesť celú záťaž, lebo v prípade vysokých vôd by bol vyradený z prevádzky. Je to len doplnkový systém.
p. Ondrej Kvasna – doplnil Ing. arch. Kupca a požiadal o podporu tohto návrhu. Povedal, že tento tunel bol navrhnutý na jeho podnet. Uviedol dôvody, ktoré by sa mohli použiť ako podpora pri podpore severného obchvatu.
p. Smädo – komunikácia I/66 po sčítaní vozidiel je najzaťaženejšou na území Slovenska. Denne prechádza po nej 40 tis. vozidiel. Náš názor je, že toto bolo rozhodnutie politické.

Ing. Mika – zmienil sa o tunely popod Urpín. Tento tunel nemal riešiť dopravu ale protipovodňové opatrenia.
MUDr. Vnenčáková – opýtala sa, ako bude zaťažené životné prostredie starej nemocnice, čo sa týka hlučnosti, prašnosti.
Ing.arch.Kupec – toto všetko je ošetrené v rámci dokumentácie. Je uvažované aj s protihlukovými zábranami.
JUDr. Múkera – zdôraznil, že dopravná situácia je najhoršia oproti iným mestám, ako je napr. Žilina.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o príprave a výstavbe Severného obchvatu cesty I/66 v Banskej Bystrici.

II. trvá
na dodržaní pôvodnej koncepcie riešenia dopravy- vedenia trasy Severného obchvatu cesty I/66 podľa Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica schváleného uznesením vlády SR č.262/1976 zo dňa 15.9.1976

III. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, primátorovi mesta

1) Vyvolať rokovanie na Ministerstve výstavby a verejných prác SR Bratislava pred vyhotovením protokolu o vykonaní štátnej expertízy k stavebnému zámeru Severného obchvatu cesty I/66 v Banskej Bystrici.
2) Na základe rokovania na Ministerstve výstavby a verejných prác Bratislava:
zabezpečiť ďalšími rokovaniami na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Bratislava premietnutie Severného obchvatu cesty I/66 do rezortných koncepcií dopravy a do plánu na realizáciu v roku 2003
požiadať Slovenskú správu ciest GR Bratislava o pokračovanie v projektovej príprave severného obchvatu podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie a vydaného územného rozhodnutia na stavbu.


Bolo prijaté uznesenie číslo 256/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 30: 35-35,0,0.


K bodu číslo 17:
Správa z kontroly nájomných zmlúv 2001-doplnok

Ing. Spišiak – v zmysle požiadavky z prerokovania správy z kontroly nájomných zmlúv som spracoval doplnok k tejto správe, kde sú predložené čerpania a pohľadávky z plnenia týchto nájomných zmlúv.
p. Ríša - požiadal o zrušenie nájomnej zmluvy v budove starého MNV, ktorá bola prenajatá nejakej hudobnej skupine.
MUDr. Plintovič - doporučil na str. 7 bod č. 3 preformulovať nasledovne: hľadať v spolupráci s klubom lacnejší priestor, a až potom zrušiť nájom so ZK Slovenka.

JUDr. Múkera - podotkol, prečo sú také veľké pohľadávky aké vykazuje ZARES, PKO, IÚM. Tieto peniaze chýbajú mestu Banská Bystrica. Na toto sa musíme pozerať. Táto správa má aj kladné stanovisko, je zmapovaná situácia v meste. Je tu kus roboty ukázanej. Poďakoval novým manažérom za prácu.
Ing. Buriš - na str. 3 odsek 3/ ako sa myslí s tým dlhodobým nájmom, ktorý je nevýhodný pre mesto.
p. Uhrík - opýtal sa, či boli kontrolované zmluvy na SMM.
Ing. Spišiak - k Ing.Burišovi. Je to myslené v takom zmysle, že pôvodná zmluva s nájomcom pozemkov na Štiavničkách bola podpísaná s tým, že nájomca vybuduje športové zariadenie a bola tam veľmi výhodná zmluva za nízky poplatok. Tento pôvodný nájomca už ukončil výstavbu športových zariadení a predal tie zariadenia ďalšiemu. Tento platí podľa tej pôvodnej nájomnej zmluvy, ale sú tam už splnené podmienky na to, aby mohol IÚM uzatvoriť novú nájomnú zmluvu. K p. Uhríkovi – na SMM sme robili samostatnú kontrolu, ktorá bola prerokovaná na MsZ.
JUDr. Múkera FP- tenisové kurty sú vybudované v jeho VO. Je tu otázka, či šport dokáže zaplatiť to, čo dokáže zaplatiť obchod.
Ing. Kollár – IÚM má 145 súdnych sporov. Sú to resty z predchádzajúceho obdobia. za každý súdny spor treba zaplatiť 4 %. Súdne spory sa riešia. Od roku 1999 pohľadávky zo 42 mil. klesli na 6 mil. Ďalší problém tenisový areál, je tam 100,- Sk nájom. Hľadajú riešenie, aby sa využil tento priestor aj pre školy.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu z kontroly nájomných zmlúv 2001 vrátane doplnku

II. ukladá
a/ Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ a riaditeľom organizácií PKO, ZARES a IÚM zabezpečiť realizáciu opatrení navrhnutých v správe
b/ referátu sociálnych a zdravotných služieb hľadať v spolupráci s klubom lacnejší priestor a až potom zrušiť nájom v ZK Slovenka.

Bolo prijaté uznesenie číslo 257/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 31-31-29,0,2.


K bodu číslo 18:
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2000

p. Bielik - predložil úvodné slovo k správe o činnosti MsP za rok 2000. Prečítal závery komisie k tejto správe, ktoré boli poslancom predložené pred začiatkom MsZ.
JUDr. Smetana - pripojil sa k tomu, čo uviedol predseda komisie. Otázka bezpečnosti je jedna z priorít z hľadiska celospoločenského. Pri súčasných trendoch by ochranu mali preberať zložky MsP. Znižovanie stavov MsP je nevyhovujúce. Čiže bezpečnosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a podporiť návrhy, ktoré sú predložené.
p. Smädo – poukázal na to, že MsP má malé právomoci. Sú zdevastované značky, chodníky, zastávky. Toto je potrebné riešiť. Legislatíva je nedostačujúca. Čo to je za policajt, ktorý nemá rešpekt. Ale oni nemajú práva a toto je práve tá chyba, ktorá sa musí riešiť.

FP Pupalu – správu vrátiť do komisie a navrhnúť riešenie problémov.
p. Bielik- informoval, že sa pripravuje rozpočet na rok 2002.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2000 a stanovisko Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ zo dňa 9. apríla 2001.

Hlasovanie číslo 32: 29,1,2 –1 nehlasoval.


K bodu číslo 19 a)

Rôzne- personálne návrhy
Návrh na vyplatenie ročných odmien pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra a návrh na úpravu platu primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra

Ing. Muroň – predniesol návrh k tomuto bodu .
p. Ríša – opýtal sa, že dosť často prichádza do styku s pracovníkmi mesta, ktorí za posledné 4 roky nemali zvýšené platy. Je inflácia a rastú ceny. Toto treba riešiť. Chce informáciu od prednostu, či sa toto zakladá na pravde.
Ing.Muroň – neboli min. 4 roky upravované platy zamestnancom. Koncom roka sa hlasovalo o zvyšovaní platov, ale toto nebolo odhlasované.
p. Ríša FP- žiada návrhovú komisiu, aby sa hlasovalo o prípadnom zvýšení platov o výšku inflácie.
JUDr. Múkera - v decembri vystúpil k tejto problematike. Ak chceme mať vynikajúceho pracovníka musíme ho zaplatiť. My sme si urobili z úradníkov mesta zajatcov. Keby bola nezamestnanosť menšia už by sa boli rozpŕchli. Navrhol doplniť bod do uznesenia, že treba urobiť zmenu rozpočtu a tieto náklady sa budú kryť z predaja majetku mesta B.B.
Ing. Pupala - navrhol vyplatiť primátorovi 3 mesačné odmeny.
JUDr. Múkera – je tu aj etický problém, pán primátor si zaslúži plat aj odmeny. Tiež uviedol, aby sa neodkladal problém s úpravou platov zamestnancov mesta. Nárast platu motivuje pracovníkov.
Ing. Katreniak - povedal, že tieto otázky treba riešiť komplexne.
JUDr. Smetana – súhlasil s tým, čo otvoril p. Ríša. Nevie či ten spôsob je vhodný. To je otázka pre Ing.Hýblovú. Navrhol, aby sa do uznesenia uložila úloha, aby pripravili podkladový materiál na najbližšie MsZ.
p. Smädo – predložil návrh, aby sa o odmenách hlasovalo zvlášť.
JUDr. Múkera - predložil návrh, že ak prejde návrh primátorovi na 3 platy, aby všetci traja mali odmenu vo výške 3 platov.
Ing.Hýblová - požiadala, aby uznesenie bolo odporúčanie, kde sa odporučí primátorovi mesta, aby urobil rozpočtové opatrenie na zvýšenie miezd zamestnancom mesta.

Hlasovanie číslo 33 o tom, aby sa o každom návrhu hlasovalo zvlášť: 29-17,7,5.

Hlasovanie číslo 34- vyplatenie odmeny primátorovi – 30-21,5,4
Hlasovanie číslo 35 - vyplatenie odmeny viceprimátorke – 30-29,0,1
Hlasovanie číslo 36 – vyplatenie odmeny HK - 30-22,1,7
Hlasovanie číslo 37 - úprava platu primátorovi – 30-28,1,1
Hlasovanie číslo 38- úprava platu viceprimátorke – 30-26,1,3
Hlasovanie číslo 39 – úprava platu HK – 29-21,1,7.
Hlasovanie číslo 40 – zvýšenie platov zamestnancov mesta o 10 % - 30-28,0,2.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. s c h v a ľ u j e
vyplatenie ročnej odmeny za rok 2000:
a) pre primátora mesta Ing. Jána Králika, CSc. – vo výške dvoch mesačných platov

b) pre zástupkyňu primátora PaedDr. Janu Borguľovú – vo výške dvoch mesačných platov.
c) pre hlavného kontrolóra Ing. Pavla Spišiaka – vo výške dvoch mesačných platov

II. upravuje
a) plat primátora mesta Ing. Jána Králika, CSc. v zmysle zákona č. 253/94 Z. z. v znení zmien a doplnkov na 48.000, Sk mesačne s účinnosťou od 1.4. 2001.
b) plat zástupkyni primátora mesta PaedDr. Jany Borguľovej po zohľadnení miery inflácie a medziročného nárastu priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR na 30.000, Sk mesačne s účinnosťou od 1.5. 2001
c) plat hlavného kontrolóra mesta Ing. Pavla Spišiaka v zmysle nariadenia vlády SR č. 249/92 Zb. v znení nariadenia vlády SR č. 193/96 Z.z. na 25.000,- Sk s účinnosťou od 1. 5. 2001.

III. odporúča
primátorovi mesta
vykonať rozpočtové opatrenia a zvýšiť položku mzdy o 10 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2001 za účelom upravenia platov pre pracovníkov s účinnosťou od 1. 5. 2001.

Bolo prijaté uznesenie číslo 258/2001-MsZ


K bodu číslo 19 b)
Návrh na uvoľnenie člena v Komisii pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry MsZ

PaedDr. Kamenská – predložila návrh na uvoľnenie p. Michala Kališku z tejto komisie

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo
odvoláva
z funkcie člena Komisie pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry MsZ p. Michala Kališku, neposlanca na vlastnú žiadosť dňom 24. aprílom 2001.

Bolo prijaté uznesenie číslo 259/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 41: 30-29,1,1


K bodu číslo 19 c)
Návrh na poverenie poslanca MsZ vykonávaním občianskych obradov

PaedDr. Borguľová – predložila návrh na vykonávanie občianskych obradov PaedDr.Tatiany Kamenskej v meste B.Bystrica

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo
Poveruje

PaedDr. Tatianu Kamenskú vykonávaním občianskych obradov 24. aprílom 2001

Bolo prijaté uznesenie číslo 260/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 42: 30-28,1,0 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 19 d)
Došlé listy na MsZ

PaedDr. Borguľová predložila listy, ktoré došli na MsZ.
1.Petícia občanov Gorkého ulice – riešenie rekonštrukcie havarijného stavu tejto ulice
2. Petícia občanov Internátna 49-59 – žiadosť prechod áut cez ich dvor
1. List od Slovenského syndikátu novinárov- žiadosť o prehodnotenie VZN 2001
2. List od APOLO TRANS - pomoc pri riešení problému- skrátenie pracovného času
/ Listy tvoria prílohu zápisnice/

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
došlé listy na MsZ Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 43: 29-28,1,0.

K bodu číslo 20:
Interpelácie poslancov

V rámci tohto bodu vystúpili poslanci: Ing.Peter Lačný, písomná interpelácia, Ing. Pavol Katreniak, JUDr. Peter Múkera.

Interpelácie tvoria prílohu zápisnice

Hlasovanie číslo 44 o ukončení bodu interpelácie: 29-29,0.0.

K bodu číslo 21 - Diskusia

Ing.Jozef Haško - poďakoval za vybudovanie mostu v Iliaši a aj za kanalizáciu na Ul. Malachovská.
Ing. Ján Bočkay - informoval , že v dňoch 10.-13. mája navštívi nás delegácie z Halberštatu
Ing. Miroslav Muroň - v piatok si poslanci môžu prísť po parkovacie karty.
Ing. Zdeněk Pupala - doporučil Komisii pre bezpečnosť a VP, aby na najbližšie MsZ predložili návrh, ktorým by podporili iniciatívu na legislatívne zmeny v prospech ochrany človeka pred zvieratami, typu pes.
PhDr. Hradecký - poďakoval pracovníkom živ. prostredia a ZARES-u za pomoc pri upratovaní.
p. Dušan Čierny - požiadal o účasť na VZ BPM s.r.o. – 3.mája 2001 o 15,30 hod.
Ing. Jozef Haško FP – požiadal PhDr. Jozefa Ivana informovať o sčítaní ľudu.
PhDr. Jozef Ivan,CSc.- informoval o sčítaní ľudu, ktoré sa uskutoční 25. a 26. mája 2001.
PaedDr. Borguľová - upozornila na to, že poslanci dostali písomne plnenie dohody s Banskobystrickým združením neziskových organizácií.

Hlasovanie číslo 45 o ukončení bodu diskusia: 29-29,0.0.


Týmto bodom bol program rokovania 26. MsZ vyčerpaný. PaedDr. Jana Borguľová, zástupkyňa primátora mesta poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie MsZ o 19.10 hod.Ing. Ján K r á l i k ,CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ

Ing. Zdeněk Pupala JUDr. Marcela Gajdošová
I. overovateľ II. overovateľZapísala: Gernicová


 

Zápisnica - 27. MsZ

Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,
konaného 19. júna 2001 v Banskej Bystrici
__________________________________________________
Prítomní: 37 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, MUDr. Vladimír Plintovič, MUDr. Ivan Taufer, p. Stanislav Mičev, PaedDr. Tatiana Kamenská, JUDr. Tibor Bandzi, Ing.Zdeněk Pupala, Ing. Roman Rosiar, RNDr. Ladislav Topoľský, p. Dušan Čierny, Ing. Miroslav Kollár, MUDr. Eva Vnenčáková, Ing. Milan Lichý, JUDr. Ján Hrubala, Ing.Miroslav Muroň- prednosta MsÚ

Neospravedlnení: MUDr. Michal Bucek, Ing. Jana Brázdilová, PaedDr. Michal Mikula, Ivan Saktor, Ing. Jozef Mrázik,

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 21

K bodu číslo 1:
Rokovanie dvadsiatehosiedmeho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,25 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Jozefa Haška a JUDr. Milana Vanču.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 29 poslancov - za hlasovali poslanci: 29,0,0
prezentovalo sa 29 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,29,0,
prezentovalo sa 29 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,29,

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol MUDr. Máriu Červeňovú a za členov návrhovej komisie Ing. Jozefa Buriša, p. Petra Uhríka, p. Jozefa Donovala a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 29-26,1,2 hlasovanie číslo 6 .

K programu rokovania:
Ing. Ján Králik, CSc.- navrhol stiahnuť bod č.8 z rokovania Predstavenie projektu „Banská Bystrica kanalizácia a ČOV“ a miesto neho zaradiť bod Zakladateľská zmluva o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, Agentúra podporovaného zamestnávania,n.o . Ďalšia zmena je, za bod 11 zaradiť bod 12 Všeobecne záväzné nariadenie č..../2001, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatkov VZN č.81/2000 a VZN č. 91/2001 a bod 13/ Informácia o došlých petíciách na MsZ.

JUDr. Múkera - je nesprávne, že sme dostali tak závažný materiál tesne pred rokovaním MsZ. Nemôžem si ho dôkladne naštudovať.


Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie MsZ na II. polrok 2001
8. Zakladateľská zmluva o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, Agentúra podporovaného zamestnávania,n.o.
9. Informácia o skládke PDO Horné Pršany
10. Kontrola inventarizácie majetku mesta Banská Bystrica za rok 2000
11. Zmena zriaďovacej listiny mestskej organizácie Investorský útvar Mesta B.Bystrica
11. Všeobecne záväzné nariadenie č..../2001, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatkov VZN č.81/2000 a VZN č. 91/2001
12. Informácia o došlých petíciách na MsZ
14. Interpelácie poslancov
15. D i s k u s i a
16. Ukončenie mestského zastupiteľstva


Hlasovanie číslo 7 o celom programe: 29-27,1,1.


K bodu číslo 4:

Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc.- primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ. V úvode informoval poslancov o úmrtí skladateľa Tibora Andrašovana, ktorého pamiatku si uctili minútou ticha.
Ing. Biba – je mi ľúto, ale je už štandardným stavom, že o svojich rokovaniach, ktoré v stručnosti vymenúvate na rokovaniach MsZ neinformujete MsR, ktorá je iniciatívnym orgánom MsZ a Vašim poradným orgánom. Je to v rozpore s princípom činnosti obecnej samosprávy a ja, ako poslanec MsZ a člen MsR vyslovujem nad touto skutočnosťou poľutovanie.
Ing. Toman – povedal, že ho zaujal údaj zo 7. júna, rokovanie s firmou ADJ. Ide o rokovanie s firmou o odpredaji Trosiek. Požiadal o odpovede na otázky, kto sa stal víťazom výberového konania, kedy bude s víťazom rokovania uzatvorená zmluva a kedy prídu na účet MBB finančné prostriedky.
p. Bielik – uviedol, že o týchto informáciách nebola oboznámená MsR. Nesúhlasil tiež s postupom, že primátor mesta niečo rozjedná a ďalšie rokovania pokračujú na IÚM. Konštatoval, že nie je možné v dostatočnej miere zoznámiť sa s podkladmi a materiálmi k týmto rokovaniam, a potom je ťažko rokovať. Čiže ťažko sa rozhodne, ako sa k tejto informácii vyjadrí pri hlasovaní.
JUDr. Múkera – pán primátor, k tejto informácii mám len toľko, že pravdepodobne pri podávaní informácií nepodávate nám informácie o všetkých Vašich významných stretnutiach. Ja som sa napr. o jednom dozvedel, na krajskej konferencii HZDS, kde som bol hosťom a niekto potom nehovorí pravdu. Lebo to stretnutie s p. Mečiarom prebehlo na MsÚ, alebo neprebehlo. Budem to interpelovať.
MUDr.Mesík – opýtal sa , či sa primátor bojí písomne informovať ľudí.
PhDr. Hradecký – opýtal sa ako je to reálne s Barbakanom a jeho ďalšie perspektívy. Tiež ako je to s privatizačným projektom mesta ohľadne Polikliniky.
PaedDr. Borguľová – upozornila, že v bode pod č. 4 je napísané ústna informácia primátora mesta. Pokiaľ sa toto nezmení bude primátor ústne informovať.
Ing. Biba FP - povedal, že keď pán primátor neuzná dať niečo písomne, alebo neuzná za vhodné informovať poslancov, nič na tom nezmenia.
Ing. Králik,CSc.- rokovací poriadok aj Štatút hovoria, že MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom MsZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Vyjadril sa k rokovaniu 7. júna – bolo to na žiadosť tejto spoločnosti, bolo im oznámené, že výberové konanie bolo uskutočnené. Následne táto firma oznámila, že záujem o Trosky nemá. Výberové konanie na Trosky bolo neúspešné. O tomto sú podrobné zápisy, s ktorými sa môžu poslanci, pokiaľ to stanovy dovoľujú, oboznámiť. Čo sa týka Barbakanu, zatiaľ sa nič nebude konať. Musia byť ešte ďalšie rokovania s investormi. K privatizácii Polikliniky uviedol, že nebol ešte prijatý zákon o privatizácii zdravotníckych zariadení. Ale Poliklinika do privatizácie ide. Mesto dalo žiadosť na privatizáciu polikliniky.
Ing. Toman - vyjadril sa k neúspešnému výberovému konaniu na Trosky. Táto investícia mala dosiahnuť 1 mld. Sk. Zdôraznil, že 12.6. vyzval primátora mesta, aby zvolal mimoriadne valné zhromaždenie MBB za účasti predstavenstva a DR, aby informácie, ktoré prenikli na verejnosť, a ktoré hlboko poškodzujú toto mesto, poškodzujú ho v zahraničí, aby sa tieto prerokovali. Lebo neúspešný výber partnera na Trosky bude znamenať priamu škodu pre toto mesto.
Ing.Králik, CSc.- rokovanie sa týkalo i účasti tejto firmy na nájomnej bytovej výstavbe. Keď firma príde rokovať do mesta, vopred sa nevie o čo majú záujem. Preto sa s ňou rokuje a nemôže sa povedať, že s ňou nebolo rokované. Už bolo výberové konanie a nemôže sa v tejto veci konať. Mali záujem aj o iné pozemky, ktoré sú ale v súkromnom vlastníctve a o tomto nemohol s nimi rokovať. Tiež treba si pozrieť stanovy, kto môže valné zhromaždenie zvolávať.
p. Bielik – vyjadril sa k nezastupiteľnému postaveniu komisií MsZ. Predsedovia komisií by mali dostať prvotné dôležité informácie, či už ide o bytové otázky, výstavbu v meste a pod. Následne by komisie mali byť informované odbornými pracovníkmi úradu. Kooperácia primátor mesta a MsÚ je skratová.
Ing. Biba - pán primátor, Vaša odpoveď na moje vyjadrenie nebola vecná. Zdôrazňujem opakovane, že MsR nemôže plniť svoje zákonné povinnosti v plnom rozsahu, keď ju o svojich rokovaniach neinformujete napriek tomu, že ide o dôležité informácie dotýkajúce sa riadenia mesta.
Ing. Králik,CSc.- prosím, aby bolo zaprotokolované, ktoré dôležité informácie sú to, o ktorých neinformujem.
Ing. Biba - pán primátor, ani o jednej informácii, ktorú ste dneska predniesli ste neinformovali MsR.
Ing. Králik,CSc.- čiže všetky sú dôležité
Ing. Biba – pán primátor, nepovažujem za dôležité na takúto otázku odpovedať.
Ing. Králik,CSc.- ja potom neviem aké mám dať informácie, keď Vy neviete, ktoré sú informácie dôležité.
MUDr. Dluholucký,CSc.- mal pripomienku, či o všetkých rokovaniach, aj keď nie sú dôležité je potrebné informovať MsZ ? Dávam na zváženie ďalšiu diskusiu k tejto téme.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 8: 30-22,3,3 – 2 nehlasovali.

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak – informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Na základe podnetu poslancov vykonali kontrolu inventúry majetku mesta, v príspevkových organizáciách a rozpočtovej organizácii mesta ÚHA a tiež MsÚ. Výsledkom je písomná správa, ktorá bude samostatným bodom rokovania MsZ. Zúčastnil sa snemu združenia HK v Tatranských Matliaroch. Rokovali o transformácii verejnej správy. Združenie vypracovalo a predložilo svoje legislatívne návrhy na usporiadanie kontroly vo verejnej správe v niekoľkých alternatívach. Konštatoval, že činnosť združenia HK je zmysluplná a je prínosom pre každého jej člena. Zabezpečuje odborný rast svojich členov.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie č. 9 : 30-26,0,2- 2 nehlasovali.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

PhDr. Jozef Ivan, CSc.- predložil informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica. K 30. aprílu bolo na území mesta celkom evidovaných 4 687 nezamestnaných, z toho mužov 2217, žien 2 470, absolventov 202, osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou 182. Miera nezamestnanosti 11,49 %. Čo sa týka hromadného prepúšťania z dôvodu zníženia plánu výroby bolo prepustených 300 zamestnancov v B.O.H. s.r.o. S trvalým pobytom v okrese B.Bystrica 180.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie č. 10: 30-29,0,0 – 1 nehlasoval.
K bodu číslo 7:
Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie MsZ na II. polrok 2001

Ing. Toman - navrhol na program rokovania augustového MsZ bod/ Návrh na riešenie dostavby mestskej Radnice, ktorý predloží Ing. Muroň, prednosta MsÚ.
p. Bielik- požiadal presunúť bod č. 2 z augustového MsZ na mesiac október a z rokovania MsZ v mesiaci október bod č. 2 presunúť na mesiac august. Ide o výmenu týchto dvoch bodov.
PhDr. Hradecký – navrhol do decembrového MsZ dať informatívnu správu Stav a koncepcia rozvoja regionálnych a medzinárodných vzťahov Mesta Banská Bystrica. Predkladá Ing. Bočkay, predseda Komisie pre regionálne a medzinárodné vzťahy MsZ.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II.polrok 2001 s pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii.

Hlasovanie č. 11: 30-29,0,1.
Bolo prijaté uznesenie číslo 261/2001-MsZ

Primátor odovzdal vedenie PaedDr. Jane Borguľovej, zástupkyni primátora mesta o 9,34 hod.

K bodu číslo 8:
Zakladateľská zmluva o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, Agentúra podporovaného zamestnávania,n.o.

Ing. Filipová - oboznámila poslancov s predloženým materiálom, ktorý bol predložený pred zasadnutím MsZ písomne.

PaedDr. Borguľová - je teba oceniť prácu aj pani Ing. Filipovej v súčinnosti s občianskym združením Divadlo z Pasáže. Je to taká pionierska činnosť na území Slovenska a dobre nás to reprezentuje aj navonok.
p. Bielik – je mnoho ľudí, ktorí možno povedia o tomto materiály, že je to zbytočné. Ale tento projekt postihuje jednu časť problematiky postihnutých ľudí. Toto v našom meste potrebujeme. Európska únia poskytuje rozbehové obdobie financovania, rok, dva, tri a potom vyškolení ľudia rozbiehajú túto činnosť v našich legislatívnych podmienkach. Prihovoril sa za tento materiál.
Ing. Toman - privítal takýto projekt, ktorý iste bude aj úspešne naplnený.
JUDr. Vančo - vyslovil podporné stanovisko k tomuto projektu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. Zakladateľskú zmluvu o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby – Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o.
2. Štatút Agentúry podporovaného zamestnávania

Bolo prijaté uznesenie číslo 262/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 12- 31-29,0,2.

K bodu číslo 9:
Informácia o skládke PDO Horné Pršany

Ing. Rybárik - zástupca riaditeľa IÚM. Uviedol, že táto problematika je preberaná už v MsZ tretí krát. Predložená správa je len doplňujúca. Stav sa z hľadiska finančného nezmenil, finančné prostriedky neboli pridelené. Nebol poskytnutý príspevok zo štátneho fondu ŽP. Zatiaľ sa podarilo predĺžiť platnosť stavebného povolenia do roku 2002. Je nutné upozorniť, že pokiaľ sa naďalej nebude na skládke nič robiť môže dôjsť k ekologickej havárii. Celkove by bolo potrebné na dokončenie jednotlivých stavieb 90 mil. Bol by rád, keby MsZ venovalo tejto problematike pozornosť.

p. Smädo - požiadal o riešenie tejto vážnej situácie, lebo môže dôjsť k požiaru, ktorý ohrozí nie len Kremničku, ale celé mesto.
p. Bielik - informoval o tom, že MsR prijala uznesenie voči HK, pretože tam boli vznesené otázky, ako sa kumulovali finančné prostriedky podľa príslušných legislatívnych noriem. Požiadal Ing. Spišiaka, aby informoval o tom, čo odznelo na MsR. Treba si uvedomiť, že skládka na Horných Pršanoch je jedna vec. Tento materiál je druhá vec. Z diskusie na MsR odzneli ďalšie návrhy na podporu riešenia tohto problému.
Ing. Spišiak - z diskusie k tomuto bodu na MsR vzišla požiadavka, aby som preveril možnosti a uznesenia MsZ , ktoré smerovali k tomuto zabezpečeniu skládky na Horných Pršanoch. Ak mi to uložíte, tak to preverím od roku 1992, a budem Vás informovať o krokoch, ktoré prijali predošlé MsZ.
Ing. Babjak - informoval o rokovania na Slovenskej agentúre Životného prostredia, kde rokovali v sekciách. Pracoval v skupine, ktorá sa zaoberala odpadovým hospodárstvom a vodným hospodárstvom. Experti boli informovaní o stave nie len novej skládky, ale aj o tejto skládke, na ktorej treba vykonať rekultiváciu. Hovorilo sa o výške finančných zdrojov. Nedarí sa presadiť, aby na túto investíciu dostali zdroje z podporných zdrojov európskych. Navrhol prijatie jedného záveru, aby sa toto doriešilo pri schvaľovaní rozpočtu mesta. Musíme prepracovať príslušnú dokumentáciu na európskej úrovni, ktorá by mohla slúžiť ako príloha k žiadostiam o získaní financií z európskych fondov.
Ing. Mika – ako predseda komisie ŽP, ÚR,A a V MsZ sa vyjadril k tomuto problému. Na zasadnutí komisie viac krát prerokovávali tento problém a preto požiadal, aby poslanci podporili návrh, ktorý predložil Ing. Babjak.
Ing. Biba - požiadal zaprotokolovať: po prvé MsR nedostala odpoveď na otázku, či existuje finančný fond, do ktorého sa mali kumulovať finančné prostriedky na sanáciu a rekultiváciu skládky na Pršanoch, po druhé, na MsR s; a opätovne konštatovalo, že sanácia skládky bola pozastavená za bývalého primátora Igora Presperína bez rozhodnutia MsZ. V tom istom čase začala rekonštrukcia Radnice na základe projektu, ktorý nebol schválený MsZ. Ja ešte k tomu dodávam, že možno jedným z dôvodov nezískania štátnej dotácie na sanáciu a rekultiváciu skládky na Horných Pršanoch mohol byť aj tento neseriózny postup mesta v minulosti.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

„Informáciu o skládke PDO Horné Pršany- Banská Bystrica“

II. ukladá
Ing. Pavlovi Spišiakovi, hlavnému kontrolórovi mesta preveriť plnenie uznesení MsZ o používaní finančných prostriedkov z fondu sanácie skládky PDO Horné Pršany v rokoch 1992-2001
T: do októbra 2001
III. odporúča
primátorovi mesta predložiť návrh úpravy rozpočtu pre získanie finančných prostriedkov na preprojektovanie sanácie a rekultivácie skládky PDO Horné Pršany.
Termín: august 2001

Bolo prijaté uznesenie číslo 263/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 13- 31-30,0,0 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 10:
Kontrola inventarizácie majetku mesta Banská Bystrica za rok 2000 – správu predložil Ing. Pavol Spišiak, hlavný kontrolór.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z kontroly inventarizácie majetku mesta za rok 2000
II. ukladá
riaditeľovi IÚM Ing. Miroslavovi Kollárovi - pripraviť návrh na riešenie „ zmarených stavieb“ na prerokovanie v komisiách MsZ stavebnej a finančnej
T: september 2001

Bolo prijaté uznesenie číslo 264/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 14- 31-28,0,2 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 11:
Zmena zriaďovacej listiny mestskej organizácie Investorský útvar Mesta Banská Bystrica

p. Steinsdorferová , pracovníčka IÚM - uviedla všetky zmeny, ktoré sú v zriaďovacej listine. Tieto sú uvedené aj písomne v dôvodovej správe k tomuto bodu.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
Zriaďovaciu listinu mestskej organizácie Investorského útvaru Mesta Banská Bystrica prijatú Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici zo dňa 24.6.1999
II. schvaľuje
Zriaďovaciu listinu mestskej organizácie Investorský útvar Mesta Banská Bystrica s platnosťou od 19.6.2001

Bolo prijaté uznesenie číslo 265/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 15- 29-26,1,2 .


K bodu číslo 12:
Všeobecne záväzné nariadenie č..../2001, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatkov VZN č.81/2000 a VZN č. 91/2001

JUDr. Koreňová - po prijatí VZN č. 91, ktoré zaviedlo nový miestny poplatok, a to je poplatok za dočasné parkovanie na verejných priestranstvách sa začali množiť žiadosti o zavedenie bezplatných parkovacích kariet. Vzhľadom k tomu, že ide o miestny poplatok, musí sa toto urobiť formu oslobodenia od miestneho poplatku. Toto sa musí urobiť formou doplnku VZN.
Ing. Haško – požiadal, aby sa pre Rímsko-katolícky úrad dala jedna karta.
Ing. Mika - mal pripomienku ohľadom odťahovania motorových vozidiel z parkovísk. Nerobí nám toto dobré meno, že za nezaplatenie poplatku sa hneď odťahujú autá. Teba využívať iné prostriedky, napr. papuče na tento účel. Požiadal, aby náčelník MsP dohliadol na tieto veci.

Ing. Toman – navrhol vypustiť slovo verejnoprávne.
p. Bielik - v zmysle rokovacieho poriadku tento materiál nespĺňa podmienky na predloženie do MsZ. Neprešiel všetkými príslušnými komisiami.
p. Smädo - navrhol, aby sa neudeľovali žiadne výnimky, lebo je nedostatok finančných prostriedkov.
JUDr. Smetana – podľa jeho názoru býva povinnosťou, aby z materiálu bol zrejmý predkladateľ. Druhá poznámka je k tomu, že nie sú dostatočne konkrétne výnimky, napr. koľko by malo byť pridelených bezplatných kariet pre jednotlivé politické strany, komu a pod. Požiadal náčelníka MsP , aby sa vniesli určité pravidlá do toho, z kade sa odťahuje. Nesúhlasil s odťahom z parkoviska.
JUDr. Vaškovič - odťah motorových vozidiel sa robí na základe požiadania vodičov trolejových vozidiel na otočke trolejov. Na ostatných miestach odtiahnú auto vtedy, keď je vážnou prekážkou v doprave. Čo sa týka ceny za odťah, táto je stanovená na 1300 Sk , odťahovka má z toho 920,- Sk a zbytok ide na účet MsP. Čo sa týka stavu papúč, týchto je nedostatok. Tiež MsP nemá k dispozícii vhodné auto na prepravu papúč. Týmto by bol tiež určitý príjem do pokladnice mesta zabezpečený.
Ing. Ďurečka – vyjadril sa k zavedeniu parkovania na území mesta. Toto funguje od 20.4. a do dnešného dňa vybrali cca 1,5 mil. Sk. 800 tisíc bolo priamo z automatov a ostatok sú parkovacie karty. Čo sa týka odťahu je veľmi účinný, tržby stúpli trojnásobne. Služba MsP je veľmi dobrá a musíme naučiť ľudí, aby platili za parkovanie.
Ing. Buriš - nevidí žiadny väčší nedostatok, aby nemalo byť prijaté toto VZN. Nesúhlasil len s bezplatným parkovaním starostov obcí.
Ing. Mika – reagoval na vystúpenie náčelníka MsP, povedal, že apeloval na to, že niekedy sa treba dívať aj na to, z akého dôvodu došlo k porušeniu zákazu parkovania, napr. pri nemocniciach a pod.
JUDr. Múkera - treba si uvedomiť jednu vec, že pokiaľ budeme obmedzovať právomoci polície, tak sa nám to vráti, lebo ľudia porušujú VZN a musí byť disciplína. Pán primátor by mal mať možnosť, aby individuálne mohol udeliť nejakú výnimku. Napr. aj tie návrhy, čo tu padli pre cirkev a podobne. Opýtal sa, kto je zodpovedný za takto predložený materiál, ktorý
nie je dobrý a je nedostatočne predložený. Nebol predložený do komisií.
p. Bielik – znovu zdôraznil, že materiál nie je dobre pripravený. Vidí určité chyby v komunikácii a dôvere. Toto treba doriešiť.
Ing. Katreniak - navrhol stiahnuť materiál z rokovania MsZ, dopracovať v komisiách a predložiť na MsZ.
MUDr. Mesík – požiadal náčelníka MsP, aby venoval pozornosť rozširujúcemu sa bezplatnému parkovania vo vnútroblokoch v CMZ.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. sťahuje
Všeobecne záväzné nariadenie č..../2001, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatkov VZN č.81/2000 a VZN č. 91/2001
II. ukladá
predsedom komisií MsZ prerokovať materiál v komisiách MsZ a predložiť na rokovanie MsZ v auguste 2001 s plnením vecného a časového harmonogramu.

Hlasovanie číslo 16: o návrhu Ing. Haška : 16-30,18,4,7- 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 17: o návrhu Ing. Tomana :29-12,8,8,- 1 nehlaloval
Hlasovanie číslo 18: návrh Ing. Katreniaka : 30-18,4,7 – 1 nehlasoval.

Bolo prijaté uznesenie číslo 266/2001-MsZ


K bodu číslo 13:
Informácia o došlých petíciách na MsZ

PaedDr. Borguľová – na MsÚ prišli dve petície. Prvá petícia je od občanov Oremburskej číslo 4 až 14 B.B. za rozšírenie parkovacej plochy pred obytným domom na Oremburskej 4 až 14. Táto petícia vylučuje výstavbu garáží v tejto časti mesta. MsÚ odpovedal Ing. Hruškovi písomne. Druhá petícia je od občanov mestskej časti Nový Svet. Nesúhlasia s výstavbou a prevádzkou plynovej pumpy v blízkosti rodinných domov.

p. Ríša - pumpou na Novom Svete sa obchádzajú predpisy, na ktorých sme sa tu dohodli už dávno. Vždy v príslušnej časti mesta, kde sa bude počítať s výstavbou pumpy, bude oboznámený aspoň poslanec príslušnej časti mesta. Na výstavbu plynovej pumpy je potrebný súhlas susedov. Nik sa ich na toto nespýtal.
Ing. Babjak - stavebník predložil zámer výstavby v tejto lokalite. Min. ŽP, ktoré nás požiadalo, aby sme formou verejného oznámenia to vyvesili na úradnú tabuľu. 26. júna sa končí lehota, či sa stavba bude posudzovať aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Ministerstvo ŽP dá stanovisko aj stavebnému úradu a v týchto intenciách bude stavebný úrad postupovať.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o došlých petíciách na MsZ

Hlasovanie číslo 19: 30-27,1,2.

K bodu číslo 13:
Interpelácie poslancov
V rámci bodu interpelácie vystúpili poslanci: Ing. Jana Brázdilová - písomne prostredníctvom Ing.Katreniaka, Ing. Pavol Katreniak, Ing. Jozef Haško, Ing.Miroslav Toman, JUDr.Peter Múkera, Ing.Ján Biba, p. Ondrej Kvasna

Ing.Ján Biba
Vážený pán primátor, vážené MsZ, vážení hostia,

na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 27.marca t.r. som pána primátora v rámci interpelácií opakovane žiadal o odstránenie stôp „zasvätenia“ mesta Banská Bystrica ako „ Mesta mieru SRI CHINMOY“ (Šrí Činmoj) a opakovane protestoval proti tomu, aby mesto propagovalo predstaviteľa sekty deštruktívneho charakteru.
Ak ste pán primátor na moju prvú interpeláciu z decembra r.2000 reagovali odpoveďou, že inštaláciu pamätníka nepovažujete za hanbu mesta, tak opakovanú interpeláciu v marci t.r. ste odmietli vyhlásením, že vo výkone Vašej funkcie nie je umiestňovanie ani likvidovanie pamätníkov. Vaše vyhlásenie sa vyhýba problému „zasvätenia“ mesta a nezodpovedá rozsahu zodpovednosti a právomoci primátora, ako najvyššieho výkonného orgánu mesta. Váš postoj som pochopil ako odmietnutie mojich argumentov a vyjadrenie Vášho nezáujmu týmto problémom sa ďalej zaoberať. Obrátil som sa preto ako poslanec mestského zastupiteľstva a člen mestskej rady mesta Banská Bystrica na inštitúcie profesionálne zaoberajúcich sa problematikou siekt a ich vplyvom na spoločnosť.
Písomné vyjadrenie k osobe Šrí Činmoja, jeho kultu a aktivite „Mierových kvetov Šír Činmoja“ som obdržal od týchto inštitúcií:
- Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt, Bratislava (l list),
- Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, Banská Bystrica ( 3 listy),
- Společnosť pro studium sekt a nových náboženských směru, Praha (5 listov)

Kópie vyjadrení sú prílohou mojej interpelácie. Ich obsah potvrdzuje, že som sa vo svojej doterajšej argumentácii nemýlil. Kvôli stručnosti uvádzam zo spomenutých vyjadrení krátky výber niektorých konštatovaní:
- učenie Šrí Činmoja vychádza z tzv. integrálnej jógy a on sám sa stotožňuje s „ Najvyšším“ ( s Bohom),
- skupina, resp. hnutie Šrí Činmoja považuje ľudí mimo nej za nepriateľských, pretože nevyznávajú guru Šrí Činmoja,
- manipulatívne praktiky hnutia Šrí Činmoja môžu vyvolať vážne psychické poruchy a zmeny identity,
- osobu Šrí Činmoja považujú znalci za náboženského eskamotéra a nezodpovedného exhibicionistu, ktorý si nechá stavať pomníky po celom svete,
- relatívny úspech Šrí Činmoja v Slovenskej i Českej republike sa vysvetľuje neinformovanosťu oslovených osobnosti, presvedčovacou schopnosťou jeho nasledovníkov a zneužívaním fotografií zo stretnutí Šrí Činmoja s významnými osobnosťami, ktoré však nie zriedkavo jeho učenie odmietajú.

Vo vyjadrení Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne (KPPP) v Banskej Bystrici sa odporúča zasväcujúci pamätník odstrániť čím skôr, pretože ide o verejne prezentovaný súhlas mesta so zhubným kultom Šrí Činmoja. Propagácia hnutia Šrí Činmoja je v rozpore s prevenčným pôsobením KPPP, ktoré je zamerané na ochranu mladých ľudí pre vplyvom zhubných kultov a siekt.
Ku svojim doterajším tvrdeniam dodávam, že pri akte „zasvätenia“ mesta išlo o zjavné zneužitie inštitútu mesta ako samosprávneho celku a o neoprávnené vyhlásenie v mene občanov Banskej Bystrice . Svedčí o tom aj záznam v Kronike mesta z r. 1997, kde sa na str. 45 o tejto udalosti okrem iného píše nasledovné:
„ Banská Bystrica- mesto mieru SRI CHIMNOYA
Dňa 7. mája 1997, pri príležitosti Svetového behu mieru 1997 obyvatelia mesta Banská Bystrica prehlásili svoje mesto MESTOM MIERU SRI CHINMOYA... Pri tejto príležitosti bola vydaná PROKLAMÁCIA- BANSKÁ BYSTRICA MESTO MIERU SRI CHINMOYA“.
V kronike sa neuvádza, akým spôsobom bola spomenutá „ PROKLAMÁCIA“ zverejnená a komu bola odovzdaná. Pozoruhodným je, že sa autor textu odvoláva na nikdy neuskutočnené, vymyslené „ prehlásenie obyvateľov mesta“. Akt „zasvätenia“ mesta a vydanie „PROKLAMÁCIE“ sa neuskutočnili ani na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ani na základe miestneho referenda ani na základe zvolaného zhromaždenia obyvateľov mesta Banská Bystrica.
Vážený pán primátor,
po tretí raz opakujme , že „zasvätenie“ Banskej Bystrice ako „Mesta mieru Šrí Činmoja“ a tým tiež propagáciu Šrí Činmoja ako predstaviteľa kultu deštruktívneho charakteru považujem za hanbu mesta a za urážku cyrilometodejských tradícií.
Je vo Vašej zodpovednosti aj kompetencii, aby ste čin bývalého primátora Igora Presperína anulovali a zbavili Banskú Bystricu zdedenej hanby.
S ohľadom na význam krajského mesta, ktoré je aj sídlom Univerzity Mateja Bela pokladám za rozumné neodkladne anulovať „zasvätenie“ Banskej Bystrice ako“ Mesta mieru Šrí Činmoja“ a pamätník zlikvidovať ešte pred vrcholom letnej turistickej sezóny.
Keďže ide o tretiu interpeláciu v tej istej veci, ktorá má naviac aj vážny dosah na verejný život mesta, očakávam pán primátor Vašu písomnú odpoveď.


Hlasovanie o ukončení bodu interpelácie: 29-29,0,0.

K bodu číslo 14:
Diskusia

Ing. Pavol Katreniak – dal do pozornosti doplnenie smetných nádob odpadových košov na Nám. Slobody, ďalej dal do pozornosti chodník, ktorý spája autobusovú stanicu so železničnou stanicou. Dal návrh na uznesenie, aby sa spracoval materiál o riešení situácie na autobusovej stanici, ide o čakacie a vybavovacie priestory.
p. Smädo – oznámil poslancom, že dostali list od majiteľa pozemkov v Kremničke, že majú uvoľniť priestory futbalového štadiónu Kremnička. Zároveň pozval všetkých 27.júna o 12.00 hod. na športové stretnutie, bude odveta s Nemcami.
JUDr. Vančo - pozval všetkých na otvorenie Behu olympijského dňa o 16.00 hod.
p. Bielik – informoval poslancov o niektorých aktivitách, ktoré zastrešuje ako poslanec MsZ. Komisia sociálno-bytová pripravuje niektoré materiály do MsZ, ktoré sú zahrnuté aj v RPP na II. polrok 2001. Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok- vyjadril sa k práci MsP, k jej právomociam, delimitáciám a kompetenciám. Zdôraznil potrebu pridelenia auta pre MsP. Informoval , že bude výberové konanie na MsP. Ako člen MsR sa dotkol určitých problémov, ktoré vidí, a ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú. Požiadal poslancov, aby sa viac venovali práci MsÚ, komunikácii s MsÚ. Má pocit, že začala veľmi tvrdá predvolebná kampaň. Informoval o rokovaní poslednej MsR, kde MsR zamietla zmenu organizačného poriadku z dôvodu nepripravenosti, je toho len dôkazom, že tá komunikácia medzi primátorom a MsÚ nie je taká, aká by mala byť.

JUDr. Smetana - vystúpil ako člen MsR - povedal, že nedošlo k zamietnutiu návrhu ako dôsledok nejakej zlej komunikácie, ale materiál bol stiahnutý z rokovania primátorom.
JUDr. Vančo FP - oznámil, že od 17.00 hod. je otvorená mestská plaváreň aj pre verejnosť zdarma.
JUDr. Múkera FP - upresnil, že mestský policajt pokiaľ je v službe je verejný činiteľ. Zamestnanci mesta nemajú ochranu verejného činiteľa, sú to zamestnanci mesta.
Mgr. Goštan - povedal, že realizácia chodníka Starohorská-Rudohorská – VO č. 9 bola nešťastne riešená. Ide o strmý svah, je to samé schodište. Kto to bude v zime čistiť.
Ing. Biba – doplnil informáciu z MsR- mestská rada rokovala o návrhu zmeny organizačného poriadku MsÚ. Predkladateľom bol pán primátor, ktorý ho sám aj skritizoval a požiadal radu, aby ho neodporučila na prorokovanie v MsZ. Ďalej venoval pozornosť bodu, ktorý je naplánovaný na august. Ide o správu o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2001. Upozornil na to, že nie je schválený objem finančných prostriedkov na údržbu, zametanie chodníkov do druhého polroka 2001. Obrátil sa na všetkých, či si toto uvedomili. Druhá vec, ktorá ho zaskočila, že sa tu spomínal 1 mil. Sk do VO. Myslel si, že ten 1 milión je určený na rozhodovanie v rámci občianskych rád, že sa použije na najnutnejšie, operatívnejšie veci. Teraz ale vidí, že kompletná údržba mesta sa má zmestiť do 1 milióna. Treba si toto preveriť.
Ing. Sabo – informoval, že v Šalkovej začínajú turisti splavovať Hron, a preto požiadal príslušný útvar o pristavenie kontajneru na odpadky pre tých ľudí, ktorí tam stanujú. Vyjadril sa tiež k parkovaniu, či sa robí kontrola času na parkovacích lístkoch a taktiež nesúhlasil s odťahom motorových vozidiel tak, ako sa to robí.
p. Ríša - diskutoval ako člen Klubu dôchodcov, ktorí sa schádzajú v klube Slovenka. Ide o 408 členov. Činnosť tohto klubu asi končí, lebo mesto nechce predĺžiť zmluvu, ktorá predstavuje 14.800 Sk mesačne. Prihovoril sa za udržanie tejto zmluvy. Ďalej sa opýtal, že či veci, ktoré je potrebné urobiť v jednotlivých VO, či to ide z ich pridelenej čiastky finančných prostriedkov, alebo z fondu opráv, a v akej výške. Nesúhlasil s tým, aby sa pokračovalo v tendenciách, že sa nič neurobilo v okrajových častiach. Blížia sa voľby a poslanci sa musia pred voličmi zodpovedať.
JUDr. Múkera - vyjadril sa k problematike mestských lesov, k ich predaju. Pohrávať sa s myšlienkou na odpredaj je trestné. Odkázal tým, ktorí chcú toto urobiť, že bude proti odpredaju a urobí všetko pre to, aby toto zvrátil. K Radnici povedal, že jej stav je veľmi zlý. Je potrebné stretnúť sa a veci doriešiť. Je to tam otrasné. Musia sa tam urobiť dve veci, a to budovu zastrešiť, aby do nej netieklo a tiež je potrebné opraviť fasádu. Čistenie mesta, oprava ciest- mesto vyzerá otrasne. Nie sú urobené základné asfalty, nečistí sa mesto. Toto nám naši voliči spočítajú.
p. Bielik - pokiaľ Vám chýba vzťah k mestu, vyhľadajte si Almanach Mesta Banská Bystrica. Tam sa dozviete niektoré údaje, ako sa žilo v meste. Mestské lesy sú rentabilné. Pouvažujte všetci, že firmy krachujú, že nemajú odbyt alebo majú zlé vedenie.

K bodu číslo 16:
Ukončenie mestského zastupiteľstva
Týmto bodom bol program rokovania 27. MsZ vyčerpaný. PaedDr. Jana Borguľová, zástupkyňa primátora mesta poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie MsZ o 13.35 hod.


Ing. Ján K r á l i k ,CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ

Ing. Jozef Haško JUDr. Milan Vančo
I. overovateľ II. overovateľ


Zapísala: Gernicová


 

Zápisnica - 28. MsZ

Zápisnica z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
19. júla 2001 v Banskej Bystrici
__________________________________________________

Prítomní: 43 z 56 poslancov
Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, MUDr. Vladimír Plintovič, MUDr. Mária Červeňová, Doc.Ing. Ján Glos, Ing. Jozef Haško, JUDr. Milan Vančo, Pavol Bielik, Ing. Peter Lačný, Ing. Jana Brázdilová, Ing. Janka Gregorová, Ivan Saktor, Stanislav Ríša, MUDr. Juraj Mesík
Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 20
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l 

K bodu číslo 1:
Rokovanie dvadsiatehoôsmeho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 14,20 hodine.

Za overovateľov zápisnice určil Petra Uhríka a Ing. Dušana Kvasnu.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 39 poslancov - za hlasovali poslanci: 39,0,0
prezentovalo sa 40 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,40,0,
prezentovalo sa 39 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,39,

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol JUDr. Jána Smetanu a za členov návrhovej komisie JUDr. Petra Múkeru, Ing. Milana Lichého, Ing.Máriusa Miku a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 40-38,1,1 hlasovanie číslo 5.
K programu rokovania:

Ing. Ján Králik,CSc.- predložil návrh na zmenu názvu bodu a to „ Návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a.s. a Mestom Banská Bystrica. Požiadal o udelenie možnosti vystúpenia zástupcom PKB a to Ing. Pavla Ďuriníka,CSc., generálneho riaditeľa PKB,a.s. a p. Gernota Daumanna, viceprezidenta PKB, a.s.

Hlasovanie číslo 6 – zmena programu – 40-36,1,3
Hlasovanie číslo 7 - súhlas pre vystúpenie PKB – 40-38,1,1.


Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a.s. a Mestom Banská Bystrica
5. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie číslo 8 - celý program – 39 – 36,1,2.

K bodu číslo 4:
Návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a.s. a Mestom Banská Bystrica.

Ing. Králik, CSc.- predložil návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB,a.s. a Mestom Banská Bystrica. Návrh vychádza z požiadaviek poslancov, aby mesto zabezpečilo reštrukturalizáciu úverového zaťaženia. Ide o rozloženie a zníženie úverového zaťaženia mesta. Urobili sa aj doteraz určité kroky a dnes by malo dôjsť k definitívnej ekonomickej stabilite mesta. Poďakoval Slovenskej sporiteľni za ústretový krok voči mestu, ide o zníženie dlhu. Uviedol, že polemiku vyvolal návrh zmluvy, ale ide o zásadné otázky, ako je napr. výška úveru, doba splácania úveru. Čaká nás ešte veľa rokovaní. Na záver povedal, že dôvodom hrubej informovanosti bola požiadavka druhej strany a tú treba rešpektovať.

p. Daumann - požiadal poslancov o schválenie reštrukturalizácii úveru na dobu 15 rokov. Banka má dlhodobý záujem o krajinu a mesto a týmto chcú preukázať, že využívajú svoje skúsenosti na reštrukturalizáciu úveru Mesta Banská Bystrica. Vyjadril sa k stretnutiam s primátorom Ing. Králikom, CSc., kedy nebola veľmi priateľská situácia. Teraz je spolupráca lepšia. Prejavujú záujem spolupracovať dlhodobo. Výsledok rokovaní je veľmi dobrý a dosiahli riešenie najlepšej varianty návrhu zmluvy. Dúfa, že sa schváli ponuka úveru. Je to veľká výhra pre Mesto Banská Bystrica.

Ing. Ďuriník, CSc.- v úvode povedal, prečo bola exekúcia potrebná. Začala po vzájomnej dohode banky a mesta. Je to obrana pred ďalšími veriteľmi, zvýšil sa poriadok vo financiách, záväzkoch a pohľadávkach, zviacnásobila sa tvorba disponibilného cash-flow mesta. Zlepšili sa východiskové pozície na jednania s veriteľmi a bola to jediná možnosť presvedčiť o schopnosti splácania nového úveru- dlhodobého. Ďalej sa vyjadril k práci PKB, a.s. doteraz. Ide o úzku spoluprácu s mestom pri hľadaní riešenia, podrobné finančné analýzy mesta a jeho organizácií, rokovania s veriteľmi a finančnými ústavmi o možnostiach riešenia záväzkov mesta, odkúpenie pohľadávok od SLSP, čim sa PKB, a.s. stala najväčším veriteľom mesta. Navrhol riešenia a to, zníženie zadĺženosti, navýšenie angažovanosti PKB, a.s., reštrukturalizácia zostávajúcej časti úveru- ponechaný rozvoj mesta, optimálne hospodárenie a dozor nad financiami. V závere uviedol, že PKB, a.s. má záujem riešiť zadĺženosť mesta, je presvedčená, že navrhnutá reštrukturalizácia a kontrola je potrebná pre ďalší rozvoj mesta. K dosiahnutiu tohto cieľa je potrebná vzájomná dôvera a spolupráca.

Ing. Toman – vyjadril svoj názor na reštrukturalizáciu úveru a poukázal na príčiny tohto stavu, v ktorom sa nachádzame. Hlavnou príčinou je spôsob hospodárenia mesta v rokoch 1996-1998, mesto sa zadĺžilo bez toho, aby malo spracovaný podnikateľský zámer. Druhá príčina je na poslancoch, že po voľbách 1998 sa napriek snahe neuzatvorili medzi sebou ponúkanú dohodu, že vo všetkých veciach môžu bojovať na tejto pôde okrem jedinej a to je ekonomická stabilita mesta. Hľadanie riešení od roku 1999 prebehli tým spôsobom, že väčšinou sa rozhodnutia udiali na báze primátor, poslanci sú v tom slede druhoradý. V čase, keď sa hľadajú cesty, ako sa dostať s problémov, nepokúšali sa nájsť cestu dohody a hľadania strategických krokov. Mali sa hľadať aj iné cesty, nie len dohody s veriteľmi, ale vytvárať podmienky na to, aby sa veriteľ aktívne zapájal do rôznych aktivít mesta. Ak dnes prijmeme podmienky návrhu, je tu stále možnosť na posun dohody mimo majetku mesta. Čo sa týka návrhu zmluvy, je lepšia dohoda dlžníka s jedným veriteľom ako s viacerými veriteľmi. V návrhu na uznesenia požiadal o zmenu v časti I.b – nie predkladanie návrhu rozpočtu mesta..., ale prerokovanie návrhu rozpočtu mesta.

Ing. Katreniak - vyhlásenie poslaneckého klubu KDH mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice k návrhu na prijatie dlhodobého úveru 560 mil. Sk. Súčastná kritická ekonomická situácia mesta je dedičstvom zlého finančného hospodárenia počas funkčného obdobia primátora Igora Presperína s podporou poslancov za SDĽ, HZDS, DU, ktorí odmietali návrhy poslancov KDH a JDS zamerané na racionálne hospodárenie mesta a dodržiavanie platných zákonov. Náš Klub KDH na svojom júlovom zasadnutí konštatoval, že reálnym východiskom zo súčasnej neutešenej finančnej situácie mesta je prijatie dlhodobého úveru. Vôbec však nesúhlasíme s postupom, aký pre toto tak závažné rozhodnutie zvolil primátor Ján Králik. Celý zámer pripravoval bez účasti mestskej rady a finančnej komisie. Návrh predložil v poslednej chvíli na mestskú radu, na ktorú prizval zástupcov banky. Nevyužil možnosť rokovať najprv s mestskou radou ako so svojím poradným orgánom a iniciatívnym orgánom mestského zastupiteľstva. Za poľutovaniahodný musíme označiť fakt, že skôr, ako mohli informáciu o podmienkach prijatia úveru prerokovať poslanci vo svojich kluboch, zvolal primátor tlačovú besedu a aj na tomto MsZ vystavuje poslancov časovému stresu. Predloženú dôvodovú správu považujeme za nedostatočnú a formuláciu uznesenia za právne nejasnú. Návrh uznesenia MsZ nie je zosúladený so zákonom o obecnom zriadení a nepočíta s ratifikáciou znenia úverovej zmluvy v MsZ. Táto skutočnosť má osobitnú váhu v spojitosti s právnymi nedostatkami a neprijateľnými požiadavkami PKB, ktoré obsahoval návrh zmluvy predložený na prerokovanie v mestskej rade na začiatku tohto mesiaca. Vzhľadom na uvedené nepovažujeme materiál predložený na rokovanie MsZ za dostatočný, žiadame jeho dopracovanie v súlade so zákonom o obecnom zriadení a jeho predloženie na riadne prerokovanie vo finančnej komisii a mestskej rade.

Požiadavky na dopracovanie materiálu návrhu prijatia úveru od PKB:
- doplniť dôvodovú správu o výsledky rokovania s ostatnými bankami a finančnými inštitúciami,
- doplniť dôvodovú správu o presne pomenované zdroje na splácanie úveru, resp. definovať spôsob reštrikcie výdavkov v rozpočte mesta,
- zhodnotiť, aký dosah bude mať realizácia splátkového kalendára na plnenie základných funkcií mesta,
- vysvetliť a seriózne dokladovať viacznačný význam textu, ktorý uvádza, že PBK odkúpila od Slovenskej sporiteľne dlh v komunálnych obligáciách s pôvodnou výškou 720 mil. Sk iba za 360 mil. Sk,
- vysvetliť a zrozumiteľne dokladovať, alebo primerane upraviť návrh uznesenia, ktorý hovorí o prijatí dlhodobého úveru 580 mil.Sk, zatiaľ čo návrh splátkového kalendára predpokladá splácanie úveru 360 mil. Sk,
- zdôvodniť, prečo mesto zakladá práve majetok uvedený v návrhu uznesenia a doplniť jeho hodnotu,
- špecifikovať a zdôvodniť výber veriteľov mesta, na rokovanie s ktorými by mala dostať PKB mandát,
- zreteľne definovať, akým spôsobom a s akou záväznosťou by chcela PKB požadovať prípadnú zmenu návrhu rozpočtu mesta,
- dať serióznu právnickú garanciu, že návrh uznesenia MsZ nie je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a s Ústavou, najmä jej článkom č. 65.

Návrh poslaneckého klubu KDH a SZS na uznesenie MsZ:

MsZ po prerokovaní návrhu na prijatie dlhodobého úveru od PKB žiada predkladateľa návrhu, t.j. primátora mesta Ing. Jána Králika, CSc.:

I.
a) doplniť dôvodovú správu o výsledky rokovania s ostatnými bankami a finančnými inštitúciami,
b) doplniť dôvodovú správu o presne pomenované zdroje na splácanie úveru, resp. definovať spôsob reštrikcie výdavkov v rozpočte mesta,
c) zhodnotiť, aký dosah bude mať realizácia splátkového kalendára na plnenie základných funkcií mesta,
d) vysvetliť a seriózne dokladovať viacznačný význam textu, ktorý uvádza, že PBK odkúpila od Slovenskej sporiteľne dlh v komunálnych obligáciách s pôvodnou výškou 720 mil. Sk iba za 360 mil. Sk,
e) vysvetliť a zrozumiteľne dokladovať, alebo primerane upraviť návrh uznesenia, ktorý hovorí o prijatí dlhodobého úveru 580 mil.Sk, zatiaľ čo návrh splátkového kalendára predpokladá splácanie úveru 360 mil. Sk,
f) zdôvodniť, prečo mesto zakladá práve majetok uvedený v návrhu uznesenia a doplniť jeho hodnotu,
g) špecifikovať a zdôvodniť výber veriteľov mesta, na rokovanie s ktorými by mala dostať PKB mandát,
h) zreteľne definovať, akým spôsobom a s akou záväznosťou by chcela PKB požadovať prípadnú zmenu návrhu rozpočtu mesta,
i) dať serióznu právnickú garanciu, že návrh uznesenia MsZ nie je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a s Ústavou, najmä jej článkom č. 65.

II.
Prepracovaný návrh na prijatie dlhodobého úveru predložiť v najkratšom možnom termíne na prerokovanie vo finančnej komisii, mestskej rada aj potom na prerokovanie v MsZ.

Ing. Lichý – zdôvodnil, prečo sa pridali k takémuto návrhu na uznesenie. Uviedol, že potrebuje sa uistiť o tom, či boli vyčerpané všetky možnosti rokovania. Pre budúce generácie je potrebné ponechať možnosť rozhodovania a návrh, ktorý je pred nami je obmedzením možnosti rozhodovania. Po zvážení všetkých rizík sa javí najprijateľnejšie prijatie dlhodobého úveru. Ale na to, aby sa vedeli poslanci rozhodnúť potrebujú viac informácií. Chce vedieť, aká je hodnota majetku, aby prebiehali ďalšie rokovania s bankou o podmienkach. Niektoré sú veľmi tvrdé. Bremeno zodpovednosti preniesť aj na členov MsR. Postup primátora hodnotia pozitívne, ale chcú k tomuto pristupovať zodpovedne.

Ing. Buriš - dnešné zasadnutie MsZ je za posledných 10 rokov jedno z najdôležitejších zasadnutí. Dnešné MsZ dá smer akým spôsobom, pri dôkladnej spolupráci, uvážlivých krokov sa dá docieliť to, čo sa ináč veľmi ťažko môže získať. Vyslovil verejne pochvalu primátorovi Ing. Králikov, CSc., manažérom MsZ, ktorí veľmi zodpovedne pomáhali primátorovi a vytvorili veľmi dobrý úverový rámec. Povedal, že dnes prvý krát môžeme mestu darovať balík peňazí, doteraz sme len brali pôžičky. Musíme dokázať, že sme boli zvolení správne. Bolo dosť analýz a každý sa k nim môže vyjadriť. Každý má právo na svoj názor. Ale mali by sme byť nadpolitickí a prijať návrh.

Ing. Kvasna - vyjadril sa k návrhu na uznesenie. Všetkým je jasné, že jediná cesta na riešenie finančnej situácie v meste je dlhodobý úver. Opýtal sa pána primátora a žiadal odpoveď, čo sa myslí pod predkladaním návrhu rozpočtu mesta na posúdenie PKB, pred jeho schválením v MsZ. Ako to bude fungovať. Tiež by chcel vysvetliť vyžiadanie súhlasu PKB,a.s. pri prijímaní nových úverov, vystavovaní záruk a realizovaní investičných akcií. Je tu trošku obava, či v budúcnosti sa naši nástupcovia nedostanú do područia veriteľa PKB,a.s. Na záver sa opýtal, prečo nie je vyčíslený majetok, ktorým mesto pri tomto úvere ručí.

JUDr. Múkera - predložil poslancom zakladaciu listinu Mesta Banská Bystrica. Povedal, že história je pre nás poučením, povedala, že takto sa hospodáriť nedá. Toto MsZ hasí problémy, ktoré nám predchodcovia nechali. Treba hľadať cestu, aby mesto sa dostalo z úverového zaťaženia. Ak bude podpísaná zmluva môže sa stať, že sa mesto môže dostať do zlej situácie. Nesúhlasil s názorom, že bola exekúcia potrebná. Majetok sa predával pod cenu. Našou povinnosťou bolo nájsť banku, ktorá by náš úver rozložila na viac rokov a tak by sme vyriešili túto situáciu. Materiál, ktorý bol predložený poslancov na zasadnutí MsR považoval za nútenú správu mesta aj podmienky boli neprijateľné. O podmienkach, ktoré sme počuli dnes, nad nimi sa dá už uvažovať, i keď riziká sú tu. Klub SDKÚ je za kompromis a ak bude úver schválený verí, že bude na prospech mesta.

MUDr. Vnenčáková – ako predsedníčka sociálne zdravotnej komisie sa zúčastnila na zasadnutí MsR. Skutočne predkladaný návrh boli omnoho podrobnejšie, ako sú publikované dnes v predloženom materiály a vzhľadom na tú svoju podrobnosť nás provokovali v tom zmysle, že materiál mal charakter, ktorý sa dá hodnotiť skutočne tak, ako nútená správa banky nad mestom. Nesúhlasila s názormi predrečníkov, že sa z mnohých požiadaviek PKB ustúpilo. To, že tu nie sú špecifikované ešte neznamená, že z nich bolo ustúpené. Texty, ktoré boli predložené treba brať záväzne a nie viesť kvetnaté reči. Pán Doc. Glos svojho času odstúpil, lebo neuniesol také veľké dlhové zaťaženie. Treba niesť zodpovednosť za to, ako bude fungovať mesto. Opýtala sa akým spôsobom prijmeme polikliniku do majetku mesta, čo na to povie banka. Či sú si istí, že ak tento návrh prijmeme, či aj o 5-10 rokovať budeme spokojní a nebudeme mať výčitky.

Ing. Mika – s veľkým dojatím si vypočul ako banka pomáhala mestu a ako mu chce pomáhať. Rozhodujeme o budúcnosti mesta na 15-20 rokov. Dôvodová správe je krátka. Ako člen MsR povedal, že informácie o rokovaniach primátora s bankovými inštitúciami boli veľmi strohé. Citoval odstavec č. 5 z dôvodovej správy. Keď spočítal uvedené sumy tu uvedené, tak mu to dáva sumu 1,230 mld. Sk. V návrhu na vytvorenie rámca sa hovorí o 580 mil. Sk. Nikde nie je reč o poskytnutí daru pre mesto. Odvolal sa na to, že „co je psáno, to je dáno“. Nikde nie sú záruky daru. Z tohto dôvodu veľmi bude zvažovať o tom, aké stanovisko zaujme. Priklonil sa k návrhu Ing. Katreniaka.

Ing. Cmarko – povedal, že sa nezúčastnil zasadnutia MsR. Tiež ho pobúrili mnohé body navrhovanej zmluvy. Zvolal zasadnutie klubu a rokovali o všetkých bodoch zmluvy. Otázky boli zodpovedané. Alternatívy návrhov zmlúv boli rôzne. Víta diametrálne odlišný postoj PKB. Všetci mohli využiť právo pozvať si odborníkov na zasadnutie klubov. Najviac ho poburovalo a to, založenie všetkého majetku mesta. No pokiaľ toto bude mať založené nemôže sa stať, že príde náhla exekúcia. A ak by sme spadli do veľkej exekúcie tak by sme mohli prísť o majetok. Čiže riešenie situácie, v ktorej sa nachádzame, je prijatie predloženého návrhu. KĽP podporí tento návrh.

Ing. Ďuriník – vyjadril sa k otázkam poslancov. Mesto má svoje príjmy a výdavky. Rozdiel medzi nimi je zdroj splácania dlhu. Banka urobila návrh splácania dlhu tak, aby to bolo možné splácať i s nejakou rezervou. K podmienkam, ktorú sú kladené do zmluvy uviedol, že banka chce mať dosah na to, koľko záväzkov mesto vyrobí. Aby to nebolo ako v minulosti. Banka odpúšťa časť dlhu a aj sankcie z dôvodu, aby sa mesto dostalo na hranicu splatiteľnosti dlhu. Banku treba brať tak, že dáva svoje peniaze a chce vedieť na čo mesto dáva peniaze, chce mu poradiť.

Ing. Králik, CSc.- reagoval na niektoré otázky, ktoré boli položené v rozprave. Pokiaľ sa týka vyčíslenia záložnej hodnoty , je to účtovná hodnota vo výške 1 mld. 2 mil. 764 tis. Sk. Túto hodnotu založených vecí je ochotná PKB akceptovať. Či boli vyčerpané všetky možnosti treba uviesť, či niekto definoval tie možnosti. MsZ doteraz nerozhodlo o žiadnej alternatíve, čo vlastne umožnilo pokračovať v rokovaniach o všetkých alternatívach. Dnes je predložená tá alternatíva, ktorú sa podarilo doviesť do úspešného konca. Čo sa týka iných alternatív, nikdy nedostal inú alternatívu v takej vecnej podobe, aby nemala politický charakter. Pokiaľ sú námietky voči postupu, primátor povedal, že dodržiaval určitý stupeň ochrany obchodného rokovania, aby neboli predčasne predkladané a aby nedochádzalo k dezinformáciám a nebude sa môcť dosiahnuť výsledok. PKB mestu nebude robiť žiadne obmedzenia, aby sa nemohla urobiť transformácia polikliniky na mesto a sú známe aj tie okolnosti, že táto poliklinika by nemala zaťažiť ani rozpočet mesta, lebo pôjde o akciovú spoločnosť. Dnes ťažko povedať kto bude druhým partnerom. Čo sa týka predkladania rozpočtu, ide o to, aby banka videla, že návrh do MsZ ide s tým, že sme si vedomí, aký dlh v tom roku máme splatiť. To je v podstate všetko. V zmysle zákona nemá banka právo, aby nám rozpočet upravila.


Hlasovanie číslo 9 o návrhu Ing. Tomana – 39-36,2,1
Hlasovanie číslo 10 o návrhu Ing. Katreniaka - 41-15,18,8

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Dôvodovú správu k návrhu na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a.s. Žilina a Mestom Banská Bystrica

Podmienky PKB, a. s. Žilina pre poskytnutie úverového rámca a to:
 udelenie mandátu na rokovanie s vybranými veriteľmi mesta
 predkladanie návrhu rozpočtu mesta na posúdenie PKB, a. s. pred jeho schválením v MsZ
 prerokovanie s PKB, a.s. pri prijímaní nových úverov, vystavovaní záruk a realizovaní investičných akcií
 vykonanie externého ekonomického a právneho auditu
 zaručenie úveru vybraným majetkom mesta
 spísanie notárskej zápisnice

II. schvaľuje

prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a.s. Žilina a Mestom Banská Bystrica s nasledovnými podmienkami :

 výška dlhodobého úveru je 580 mil. Sk
 doba trvania dlhodobého úveru 15 rokov
 úroková sadzba je 11 % p.a. pre výpočet splátkového kalendára a úroková sadzba bude variabilná
 záložné právo na nehnuteľný majetok a to:

- Centrálna prípravovňa jedál Kremnička 5/2738 k.ú. Kremnička s pozemkami, parc. č. KN 284 - 5020 m2 zast. pl., parc. č. KN 285/1 - 2594 m2 zast. pl., parc. č. KN 285/2 - 1494 m2 zast. pl., parc. č. KN 285/6 - 100 m2 zast. pl., parc. č. KN 285/8 - 1788 m2, parc. č. KN 285/30 - 5857 m2 zast. pl.;
- Nám. SNP 14/14 k.ú. B. B. s pozemkom parc. č. KN 1751/1 - 508 m2 - zast. pl.;
- Hotel Národný dom 11/790, k. ú. B.B. s pozemkom parc. č. KN 1424 - 1363m2 zast. pl. + nebytový priestor „bar“ o výmere 283,5 m2, sit. na pozemku parc. č. 1425/1 (bez pozemku) ;
- Kino Hviezda Skuteckého 3/116, k.ú. B.B. s pozemkom parc. č. KN 23/1 - 4407 m2 zast. pl.;
- Kino Urpín Cikkerova 5/1761 k. ú. B.B. (okolie + kotolňa) s pozemkami parc.č. KN 1459 - 1991 m2 zast. pl., 1462 - 532 m2 zast. pl.;
- Krematórium Kremnička 60/5520, 60A/4522,13414, k. ú. Kremnička s pozemkami parc.č. KN 909/1 - 273 m2 zast. pl., parc. č. KN 909/2 - 1455 m2 - zast. pl., parc. č. KN 909/5 - 199 m2 - zast. pl.;


- Nebytový priestor Rudohorská 37/6743, kat. územie Sásová s pozemkami parc. č. KN 2544/24 - 225 m2 zast. pl., parc. č. KN 2544/25 - 558 m2 zast. pl.;
- Budova MsÚ ČSA 26/1141, k.ú. B.B. s pozemkom parc. č. KN 1202/1 7057m2 zast. pl. ;
- Krytá plaváreň Cesta na štadión 50/1624, k.ú. B.B. s pozemkom parc.č. KN 3441- 3599 m2 zast. pl.;
- Robotnícky dom Robotnícka 5/841, k.ú. B.B. s pozemkom parc. č. KN 1261 - 957 m2 zast. plocha ;
- Plážové kúpalisko a parkovisko pri plážovom kúpalisku, k.ú. B.B. s pozemkami parc. č. KN 3446/2 - 10344 m2 ost. pl., 3451 - 503 m2 zast. pl., 3449 - 25 m2 zast. pl., 3450 - 63 m2 zast. pl., 3448 - 41 m2 zast. pl., 3447 - 29106 m2 vodná pl., 3446/1 - 47733 m2 ost. pl., parkovisko 3452/5 - 4965 m2 - ost. pl. ;
- Areál ZARES ul. Švermova č.45 A/4288, 4287, 4289, 327, 4292, k.ú. B.B. s pozemkami parc. č. KN 3453/1- 4, 3453/6, 3453/8-10, 3453/15-57, 3453/61 -63, 3456/63 ;
- Kultúrne a spol. stredisko Spojová 19/6308 (Šalgotarján), k.ú. Radvaň s pozemkom parc. č. KN 1798/24 1051 m2 zast. pl. ;
- Usvit reštaurácia + predaj potravín ul. kpt. Nálepku 5/1464, k.ú. Radavaň s pozemkom parc. č. KN 219/1 - 1849 m2 zast. pl.;
- Nebytový priestor Rudohorská 35/6863, k.ú. Sásová s pozemkami parc. č. KN 2544/26 - 250 m2 zast. pl., KN 2544/27 - 535 m2 zast. pl.;
- Garáže a dielne Hurbarova 20/712, k.ú. B.B. s pozemkami parc. č. KN 2651/2 - 9323 m2 záhr., KN 2651/10 - 1173 m2 - záhr., KN 2652 - 297 m2 zast. pl., KN 2653/1 - 95 m2 zast. pl., KN 2653/3 - 15 m2 zast. pl.;
- Práčovne a čistiarne Majerská cesta 67/6959, k.ú. B.B. s pozemkami parc. č. KN 2972/2 - 3983 m2 zast. pl., 2972/3 - 503 m2 zast. pl., 2972/4 - 37 m2 zast. pl., 2972/5 - 46 m2 zast. pl., 2972/6 - 42 m2 zast. pl.,2972/7 - 102 m2 zast. pl., 2972/8 - 7793 m2 zast. pl, 1787 m2 orná pôda, 439 m2 ost. pl., 2972/10 - 102 m2 zast. pl., 2972/11 - 5675 zast. pl., 70 m2 ost. pl., 2972/14 - 326 m2 ost. pl., 1114 m2 orná pôda, 247 m2 zast. pl., 2972/15 - 4416 m2 orná pôda ;

- záložné právo na listinné akcie na meno a to v spoločnostiach
- 1.BBES, a.s. v nominálnej hodnote 110.307.000
- MBB, a.s. v nominálnej hodnote 468.240.000

III. odporúča
predsedovi Finančnej komisie pre správu a hospodárenie s majetkom mesta MsZ
prizývať zástupcov PKB, a.s. na zasadnutia Finančnej komisie pre správu a hospodárenie s majetkom mesta MsZ

IV. ukladá
prednostovi MsÚ
písomne informovať MsZ o čerpaní jednotlivých tranží v rámci schváleného dlhodobého úveru ako úverového rámca

Hlasovanie číslo 11- 32-30,0,2
Bolo prijaté uznesenie číslo 267/2001-MsZ

K bodu číslo 5:

Ukončenie mestského zastupiteľstva

Týmto bodom bol program rokovania 28. MsZ vyčerpaný. Ing.Ján Králik,CSc., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ o 17.30 hod.Ing. Ján K r á l i k ,CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ


Peter Uhrík Ing. Dušan Kvasna
I. overovateľ II. overovateľ


Zapísala: Gernicová


 

Zápisnica - 29. MsZ

Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
30. augusta 2001 v Banskej Bystrici

Prítomní: 43 z 56 poslancov
Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, MUDr. Vladimír Plintovič, Ing. Igor Cmarko, MUDr. Andrej Faglic, Ing. Jozef Haško, Ing. Ján Bočkay, Elena Šupolová, Ing. Milan Lichý, MUDr. Juraj Mesík, PaedDr. Michal Mikula, Peter Uhrík, Ing. Dušan Kvasna
Neospravedlnení: Stanislav Mičev
Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 26
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l 
K bodu číslo 1:
Rokovanie dvadsiatehodeviateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,40 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Pavla Katreniaka a p. Ondreja Kvasnu.

K bodu číslo 2:
Nakoľko došlo k poruche sčítacieho zariadenia primátor mesta určil za skrutátorov Michala Javorčíka a Tomáša Tomengu.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol JUDr. Milana Vanču a za členov návrhovej komisie PaedDr. Tatianu Kamenskú, p. Dušana Čierneho , JUDr. Marcelu Gajdošovú a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 35-30,0,2- 3 nehlasovali - hlasovanie číslo 1 .
K programu rokovania:

Ing. Ján Králik, CSc. - navrhol stiahnuť z rokovania body č. 9 Odporúčanie na výber nájomníkov do nájomných bytov v bytovom dome PT 301. Tento materiál bol daný poslancom len ako informatívny. Ďalej navrhol stiahnuť z rokovania MsZ bod č. 11- VZN, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta B.Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatkov VZN č. 81/2000 a VZN č. 91/2001 a bod č. 14- Územný plán CZM B.Bystrica – zmeny a doplnky Hurbanova ulica a VZN k schválenému ÚP CMZ B.B. – zmeny a doplnky Hurbanova ulica. Namiesto tohto bodu bude prerokovaný bod Rôzne- listy došlé na MsZ.

p. Čierny - navrhol stiahnuť bod č. 12 – Návrh na zmenu Organizačného poriadku MsÚ v B.B.
Ing. Králik,CSc. - trvá na prerokovaní tohto bodu.

Hlasovanie číslo 2 - o vypustení bodu 9 - 38-37,1,0.
Hlasovanie číslo 3 – o vypustení bodu 11 – 39-30,5,2 – 2 nehlasovali.
Hlasovanie číslo 4- o vypustení bodu 14-39-38,0,1.
Hlasovanie číslo 5- o vypustení organizačného poriadku – 39-17,15,5, - 2 nehlasovali

P r o g r a m r o k o v a n i a :
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Protest prokurátora podľa § 22 odst. 1 písm.a) bod 2 Zákona č. 153/2001 Z.Z. o prokuratúre
8. Správa k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2001
9. Predstavenie projektu “ Banská Bystrica kanalizácia a ČOV”
10. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
11. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov )
12. Došlé listy na MsZ
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie číslo 6- o celom programe: 37-31,0,3- 3 nehlasovali
Hlasovanie číslo 7- o použití kartičiek na hlasovanie: 36-36,0,0.

K bodu číslo 4:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc.- primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ.

Ing. Kúdelová - mala otázku v súvislosti s odpredajov mestských lesov

Ing. Králik, CSc. - odpovedal, že materiál na odpredaj mestských lesov štátu je v úvahe pracovných rokovaní.

Ing. Biba - povedal, že informácia o predaji lesov je veľmi závažná. O tomto nerokovala ani MsR a ani Dozorná rada MsL.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
Hlasovanie číslo 8: 40-32,1,4 – 3 nehlasovali.

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak – informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Najviac sa venoval príprave na vykonanie kontroly plnenia uznesení MsZ o využívaní finančných prostriedkov určených na sanáciu skládky PDO Horné Pršany od roku 1992. Správu predloží na októbrové MsZ.

JUDr. Múkera - mal otázky či boli zistené nejaké nedostatky pri kontrole a koľko ľudí pracuje na úseku HK.

Ing. Spišiak - uviedol, že je predčasné hovoriť o nedostatkoch, správa bude predložená na rokovanie MsZ v mesiaci október. Na úseku HK pracujú 2 zamestnanci.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie č. 9 : 38-34,2,0- 2 nehlasovali.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Miroslav Muroň - predložil informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica. K 31.7. bolo na území mesta celkom evidovaných 4 642 nezamestnaných, z toho mužov 2357, žien 2285. Miera nezamestnanosti 11,38 %.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie č. 10: 35-34,0,1

K bodu číslo 7:
Protest prokurátora podľa § 22 odst. 1 písm.a) bod 2 Zákona č. 153/2001 Z.Z. o prokuratúre

Mgr. Gállová – uviedla, že je opäť MsZ predložený zo strany prokuratúry protest prokurátora proti VZN Mesta o podmienkach podnikania na území mesta a jeho doplnku. Toto VZN už bolo predmetom rokovania MsZ v mesiaci apríl, kde bol zo strany prokuratúry podaný návrh na jeho zrušenie z dôvodu rozporu s platnou právnou úpravou. Vtedy prebehla rozsiahla rozprava a návrhu prokurátora vyhovené nebolo. Následne od 1.5.2001 nadobudol účinnosť nový zákon o prokuratúre, č. 153/2001, ktorý rozšíril oprávnenie prokurátora, a síce umožňuje mu napádať protestom nezákonné VZN obcí a miest , bez časového obmedzenia. Preto bolo opätovne využité oprávnenie, aby ste sa znovu protestom zaoberali. Ústavný súd vydal nález o vyslovenie nesúladu VZN mesta Levice. Dôvody nezákonnosti sú v proteste popísané.


p. Bielik – uviedol, že VZN, ktoré mesto prijíma postihuje širšie spektrum aktivít. Po skúsenostiach za minulé obdobia sme zrušili niektoré VZN, možno len na základe niektorých indícií alebo protestoch prokurátora. Došlo k tomu, že sme zrušili aj také potrebné ustanovenia, ktoré v tom VZN boli, ktoré by určitým spôsobom poškodzovali ďalšiu činnosť v meste. Prípadne aj tá legislatíva nebola až tak silná, resp. tak cielená, aby mesto konalo v smere ukončenia, resp. zrušenia VZN. Čiže ja by som sa pýtal, ktoré sú to tie konkrétne činnosti, ktoré presahujú rámec možností mesta vo výkone svojich samosprávnych činností.

JUDr. Múkera - uviedol, že nedokonalá legislatívna neumožňuje riadiť život v obci, niektoré kompetencie sú prenesené na štátnu správu, ale obec musí usmerňovať podnikateľskú činnosť na svojom území. Rozhodnutie platné pre Levice naplatí pre mesto B.Bystrica a pokiaľ toto zamietneme, rozhodne o tom ústavný súd. Mesto musí regulovať podnikanie. Napr. určovať zatváracie hodiny a pod. Ak nebudeme súhlasiť s protestom prokurátora dôjde k časovému posunu a medzi tým prejde kompetenčný zákon a časť kompetencií prejde na mesto B.B. Požiadal poslancov, aby nesúhlasili s týmto protestom.

Prof. Dluholucký,CSc.- opýtal sa či teoreticky je možné otvoriť si rôzne prevádzky bez toho, aby sa mesto k tomu vyjadrilo ?

JUDr. Hrubala – súhlasil s tým, že prokuratúra si plní svoju povinnosť, vychádza zo stanovísk ústavného súdu, ktoré sa vzťahujú na presne tento istý prípad. Verejnosť by mala rešpektovať chyby v legislatíve. Malo by dôjsť k zmene niektorých zákonov, ale teraz by sme mali zákon rešpektovať.

Ing. Mika - uviedol, že v predloženom materiáli nie je uvedené nič nové, a preto znovu podporil predrečníkov, ktorí potvrdili to, že v prípade, že mesto porušuje zákon je tu ústavný súd, ktorý môže konkrétne porušenie napadnúť. Preto by bol rád, aby MsZ prijalo uznesenie, že berie na vedomie protest.

Mgr. Gállová – na základe opatrení prokurátor vo vzťahu k MsZ bolo zrušené VZN o parkovaní, ktoré ako sa neskôr ukázalo bolo v rozpore so zákonom. Nebolo napádané niečo, čo bolo nečisté. Dôkazom bolo aj prijatie legislatívnej zmeny k zákonu o miestnych poplatkoch. Ďalšie VZN, ktoré bolo napadnuté, bolo VZN o reklamnej a propagačnej činnosti. V tomto prípade bolo protestu prokurátora vyhovené. Dnes napadnuté VZN je svojich obsahom totožne s napadnutými VZN, ktoré boli ústavným súdom zrušené. O každom napadnutom VZN rozhoduje ústavný súd osobitne. Nie je to pre Vás vodítkom. Základný rozpor je vo výklade § 6, zákona o obecnom zriadení v súvislosti s článkami ústavy a síce v tom, že oblasť úpravy podnikateľských aktivít a vôbec podnikania nepatrí do výkonu samosprávnych funkcií mesta, čím sa takéto nariadenie dostáva do rozporu s § 6 zákona o obecnom zriadení. Obec prekračuje rámec pôsobnosti , ktorý je jej vymedzený zákonom. Takýto je súčasný právny stav. Preto bol podaný protest prokurátora.

Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
Protest prokurátora podľa § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre .
II. nevyhovuje
Protestu prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, proti VZN Mesta Banská Bystrica č. 28/95 - o podmienkach podnikania na území Mesta Banská Bystrica a VZN Mesta Banská Bystrica č. 77/2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 28/95.

Bolo prijaté uznesenie číslo 268/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 11 – I. 37-26,2,5 – 4 nehlasovali
Hlasovanie číslo 12 - II. 32-20,1,6 – 5 nehlasovali


K bodu číslo 8:
Správa k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2001

Ing. Králik, CSc. - uviedol, že materiál bol v dostatočnom časovom rozsahu predložený komisiám a MsR. Pripomienky boli zapracované do správy. Boli pripomienky hlavne v tom smere, aby sa viac vyjadrila perspektíva II. polroku. Za I. polrok je prebytok hospodárenia 39 mil. Sk, toto zodpovedá aj stavu finančnej hotovosti k tomuto dátumu. Príjmy sú podrobne špecifikované v správe a aj výdavky. Týmto sa nebudeme bližšie zaoberať. Podstatné je to, že príjmy predstavujú 56,96 % a výdavky sú plánované vo výške 49,44 %, čiže z hľadiska časovej zosúladenosti zodpovedajú potrebe. I keď naša potreba je oveľa väčšia. Exekučné konania boli ukončené zo strany PKB v apríli. Mesto má uzatvorené dlhodobejšie splátkové kalendáre, ktoré uzavrie do konca t.r. Znížili sa záväzky z obchodného styku na 16 mil. Sk. Ešte je 6 mil. voči ZARES. Mesto nemá pohľadávky, ktoré by ohrozovali jeho finančné toky. Ďalej sa vyjadril k jednotlivým častiam rozpočtu a k financiám pre jednotlivé mestské časti.

Ing. Gregorová - uviedla, že rozpočtom sa riadi rozpočtové hospodárenie. Je treba venovať pozornosť vyhodnoteniu rozpočtu. Materiál je dobre, prehľadne spracovaný. Príjmy celkove v porovnaní s minulým rokom sú vyššie. Sú vymožené nedoplatky. Tiež sú vyššie príjmy z predaja majetku. Toto sa potom odráža na výdavkovej časti rozpočtu, ako napr. prebieha realizácia stavieb PT 301, tiež sú zabezpečené kapitálové výdavky plynúce do jednotlivých volebných obvodov. Stav záväzkov k 30.6.2001 je nižší a je predpoklad do konca roku už staré záväzky splatiť. Situácia je veľmi priaznivá. Došlo k reštrukturalizácii úverov s PKB. Budú vytvorené predpoklady na plnenie všetkých funkcií, ktoré vyplývajú mestu zo zákona. V mene členov finančnej komisie sa poďakovala za prácu referátu ekonomickému a právnemu. V závere uviedla, že neboli porušené zásady hospodárenia s majetkom mesta a ani finančné hospodárenie nebolo porušené.

p. Bielik – vyjadril sa k hodnoteniu rozpočtu z pohľadu predsedu Komisie pre bezpečnosť a VP, predsedu Komisie sociálno-bytovej a člena MsR. Zdôraznil, že je ťažká reštrikcia v príjmovej časti rozpočtu. Predávame také veci, ktoré by v budúcnosti mesto potrebovalo. Voči životného prostrediu sa nerobia všetky kroky tak, ako by sa to vyžadovalo. Je druhotná zaťaženosť občanov mesta. Ako predseda Komisie pre bezpečnosť a VP konštatuje, že práca MsP je primeraná stavu počtu zamestnancov MsP, ktorých je nedostatočný stav ( malo by byť 90 členov MsP). Čerpanie rozpočtu je vyváženejšie, ale aj tu sme museli zaplatiť staré záväzky. Očakávania v bytovej oblasti sú pozitívne. Je predpoklad získať finančné prostriedky pre vybudovanie bytov na území mesta. Ďalej sa vyjadril k financiám, ktoré sú určené pre jednotlivé VO. Konštatoval, že vo volebnom obvode č.8 sa z investičných akcií nič nerealizovalo. Dodávatelia neodvádzajú kvalitnú prácu. Táto musí byť kontrolovaná príslušnými zamestnancami MsÚ. Ďalej zdôraznil, že ak chceme, aby sa začala výstavba IBV, tak mesto by malo investovať do Digitálnej mapy mesta a nebudú problémy s odpredajom pozemkov. V oblasti príjmov upozornil, že sú rezervy za dane z miestnych poplatkov. Treba tiež vymáhať daňové nedoplatky. Zlepšili sa poplatky za psov, ale na druhej strane chýba útulok pre psov. V ďalšej časti diskusie sa vyjadril k jednotlivým kapitolám rozpočtu. Napr. pri položkách pokuty a penále uviedol, že MsP vybrala dosť pokút. Peniaze sa použijú na rozvoj polície. No možno za týmto vysokým výberom pokút sú nedostatky v odbornej činnosti. Na záver po podrobnej analýze rozpočtu sa poďakoval za predložený návrh rozpočtu.

Doc. Ing. Glos,CSc. - konštatoval, že správa bola spracovaná dobre, poďakoval za túto prácu spracovateľom materiálu. Mal pripomienku a otázku k zníženiu zadĺženosti mesta z 1 mld. na 700 mil. Sk. Uviedol, že záväzky a pohľadávky sú vyrovnané, je potrebné znižovať nie len záväzky, ale aj pohľadávky. Napr. za tabak. liehové nápoje, hracie automaty. Uviedol, že je nízke plnenie kapitálových príjmov. K výdajom uviedol, že sú vysoko plnené cestové výdavky, treba trošku zahamovať. Tiež čiastka určená na poslancov 1.7 mil. Sk je neprimerane vysoká. Mal otázku, z čoho sa tieto výdaje skladajú. Tiež výdavky na právne služby sú vysoké. Ide tu aj staré hriechy. Tak isto sú vysoké sankčné poplatky. Na záver ešte raz poďakoval spracovateľom. Odporučil predložený návrh schváliť.

Ing. Biba – vo svojom vystúpení zdôraznil, že reštrikciu rozpočtu cítime všetci. Je skrytá materiálna zadĺženosť mesta, ktorá narastá. Nesúhlasil s predložený hodnotením rozpočtu. Správa obsahuje niekoľko štylistických nepresností a nezrozumiteľných formulácií. Celý materiál, ako správa nie je určený ani pre účtovníkov a ani pre audítorov, ale pre poslancov MsZ, a preto by som očakával, že v dôvodovej správe bude uvedené:
1.stručné a vecné hodnotenie čerpania jednotlivých kapitol, hlavne v tých prípadoch, pri ktorých došlo k nejakému riziku plnenia úloh, t.j. k presunu termínov, úloh do II. polroku,
2.vysvetlenie k zjavným disproporciám medzi plánovanými výdavkami a skutočným čerpaním, aspoň tých najdôležitejších položiek
3.aspoň stručne zhodnotiť vyhliadky na čerpanie rozpočtu v II. polroku kalendárneho roku.

Mgr. Lešníková - vyjadrila sa k čerpaniu výdavkov vo VO č. 4. Čerpali sa finančné prostriedky na opravu ihrísk, lavičiek, vyčistil sa potok Udurna, urobili sa sadové úpravy na Kyjevskom námestí. Vyslovila spokojnosť so spoluprácou so ZARES-om. Tiež poďakovala za prácu oddeleniu ÚR a KV a referátu životného prostredia.

Ing. Hýblová – reagovala na pripomienky poslancov. Čo sa týka MsP, čerpanie predstavuje 50 %. Voľné zdroje predstavujú 500 tis. Sk. Bol kontaktovaný účastník digitálnej mapy, bude sa pokračovať v ďalšom konaní. Čo sa týka príjmov za výherné automaty, tieto budú splatné v mesiaci december. Ďalej sa vyjadrila bližšie k poplatkom za rozhodnutia, kapitálovým príjmom za predaj nehnuteľností ( chaty na Králikoch)- dražobná cena bola vyššia než bol znalecký posudok. Ide o plnú mieru kompetencie exekútora. Čo sa týka Doc. Glosa, ide o rekapituláciu záväzkov, o reštrukturalizáciu dlhodobých záväzkov, ktoré k 30.6. neevidovala vo svojom majetku Slovenská sporiteľňa, ale PKB v hodnote 360 mil.Sk. Čo sa týka právnych služieb z minulých období, tie budú vysporiadané do konca r. 2001. K Ing. Bibovi povedala, že dôvodová správa nemôže byť ťažiskovou časťou. Dôvodová správa sa dáva k návrhu na uznesenie, v ktorej sa zdôvodňuje, prečo sa takéto uznesenie predkladá. Všetky pripomienky poslancov by sa mali do materiálu zapracovať v záverečnom účte za celý rok.

Doc. Glos,CSc.- vyjadril pochybnosť, či tento dlh bude mestu odpustený.

Ing. Hýblová – uznesenie MsZ schválilo likvidáciu pohľadávky v PKB o 350 mil. Sk.

Ing. Biba FP- toto je vecou predmetu zmluvy medzi mestom a PKB.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
Správu k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2001.

Hlasovanie číslo 13: 36-28,1,3 – 4 nehlasovali.

K bodu číslo 9:
Predstavenie projektu “ Banská Bystrica kanalizácia a ČOV”

Ing. Miroslav Muroň – predniesol úvodné slovo k materiálu- Predstavenie projektu “ Banská Bystrica kanalizácia a ČOV”. Mesto sa podieľalo na projekte čo sa týka financií.

Ing. Lačný – mal otázku, kto bude investorom tejto stavby a aký bude dopad investícií na transformáciu StVaK-u.

Ing. Muroň - v súčasnosti je stav taký, že prijímateľom dotácie z EÚ sú vodárne a kanalizácie. Pri transformácií dôjde k zmene financovania. Toto bolo predmetom jednania všetkých zúčastnených. 25 % budú musieť financovať obce a mestá.

Ing. Kollár - jeho diskusný príspevok smeroval k tomu, aby sa nestalo, že sa do mesta prídu robiť veľké firmy ako Hydrostav, Váhostav a domáce firmy toto nebudú robiť. Bystrické firmy sú dostatočne zdatné a môžu tieto práce robiť.

Ing. Králik,CSc. - prijímateľom grandu ISPA sú vodárne a kanalizácie. Finančné memorandum si môže každý preštudovať na internete. Ministerstvo životného prostredia má vytvorený útvar, ktorý robí výberové konanie a tendre na realizáciu tých finančných častí, ktoré dáva EÚ z fondov ISPA. Problém mesta je v tom, aby sme odborne posúdili, či to čo predložili vodárne a kanalizácie a bude sa z projektov dávať do realizačných projektov, je skutočne potrebné v takej nákladovosti a rozsahu, ako to naprojektovali odborné útvary StVaK-u. Najťažšie bude radenie priorít, čo skôr robiť. Chceme transformovať vodárne a kanalizácie v takej skladbe ako sú. Nechceme ich rozčleňovať. Vytvorila sa odborná komisia, ktorá pripraví materiál pre založenie a.s. Vodárne a kanalizácie. Je tu potrebné povedať, že mesto bolo predtým iniciátorom, aby bol predložený tento projekt. Toto je všetko rozbehnuté aj v EÚ. Mesto na toto nemá finančné prostriedky, sme ochotní poskytnúť majetok na založenie úveru, keď to urobia aj iné mestá a obce, ktoré budú v budúcej a.s. Zatiaľ neustúpim, aby mesto bolo založené úverovými zdrojmi. Mesto je pred vážnou úlohou rekonštrukcie rozvodov a preto treba podniknúť všetko možné, aby sme 1 mld. dostali od štátu.

O. Kvasna - uviedol, že na minulom MsZ vystúpil a požadoval, aby tento projekt, ktorý sa dnes predkladá bol daný na odborné posúdenie komisii ŽP. Navrhol, aby dnes tento projekt zobrali na vedomie a požiadali, aby tento projekt bol odbornými útvarmi mesta posúdený, pretože podľa neho dávajú posúdenia o jednotnej alebo delenej kanalizácii. Ide o veľké peniaze a bude sa musieť na tom podieľať StVaK. Rozsah prác je veľmi veľký a je potrebné toto spravodlivo rozdeliť.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Predstavenie projektu “ Banská Bystrica kanalizácia a ČOV”
II. ukladá
prednostovi Mestského úradu Banská Bystrica
Predložiť uvedený materiál na prerokovanie a odborné posúdenie do komisie výstavby, architektúry a životného prostredia pri MsZ.

Bolo prijaté uznesenie číslo 269/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 14- 32-31,0,1.

K bodu číslo 10:
Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
Ing. Králik,CSc.- organizačný poriadok prepracovávame z dôvodov koncepčnej práce MsÚ, pracovníkov MsÚ, je možné včleniť do konkrétnej práce s ich súhlasom. Organizačný poriadok je členený na mieru zodpovednosti. Tento organizačný poriadok zabezpečuje začlenenie činností po presune kompetencií. Do materiálu je potrebné doplniť čísla zákonov, z ktorých vyplýva zodpovednosť príslušného útvaru. Doplniť tiež zodpovednosť za vybavovanie sťažností občanov. Je tu i pripomienka na inú grafickú schému, aby odlišovala čo je metodické a čo je v priamom riadiacom vzťahu. Oj tom, či tam musí byť uvedený zástupca primátora a MsZ, alebo tam nechať len MsÚ nech rozhodne MsZ.. Považuje za dobré vyjadriť väzbu medzi MsZ, primátorom a MsÚ.

JUDr. Múkera - jeden účel, ktorý treba akceptovať je zlepšenie práce pracovníkov MsÚ. Podľa nového zákonníka práce sa nebude môcť zmeniť funkcia tam, kde vzniká pracovnou zmluvou , nie menovaním. Opýtal sa, či táto organizačná štruktúra nevedie k tomu, aby došlo k výrazným personálnym zmenám vo vedúcich funkciách na MsÚ. Ďalšia vec je, že prvý krát sa stretáva s termínom zástupcovia primátora mesta. My dnes poznáme len zástupcu jedného.

Ing. Lačný – stotožňuje sa skôr s návrhmi poslancov, ktorí požadujú stiahnutie tohto materiálu z rokovania a predložiť len vtedy kedy budú jasné kompetencie po prerokovaní zákona v NR SR. Chýba mu v materiáloch útvar HK a zamestnancov HK. Žiadalo by sa aj toto doriešiť. Tiež MsP. Ďalej uviedol, že si myslí, že ide o absolútne nepochopenie funkcie KZM. Je to ponížením jeho významu, pretože KZM je o našom životnom štýle. Tiež odd. soc. vecí by malo byť samostatné oddelenie.

p. Bielik – treba si uvedomiť dôležitosť tohto materiálu aj pre prácu poslancov. Z jeho pohľadu ho zaujíma efektivita tohto rozhodnutia, praktický prínos. Z toho vyplýva efektivita z dôvodu zmien územného členenia. Preto by sme mali počkať určitý čas, a preto konštatoval, že tento materiál nepodporí.

PhDr. Hradecký - predložený materiál je výsledkom rokovania viacerých ľudí, ktorí sa mu snažili dať určitý systém. Materiál by mal byť predložený na začiatku volebného obdobia, keď si primátor určuje organizačnú štruktúru, alebo sa predloží na základe istého poznania situácie. Tento materiál je dobrým základom pre diskusiu, pripomienkovanie, ale nesúhlasil so schválením na dnešnom MsZ. Musia byť zapracované odvolávky na zákon- za čo mesto zodpovedá. Navrhol zamerať sa skôr na systém práce. Tiež je dôležitá otázka kompetencií. Počkať na kompetenčný zákon. Preto navrhol stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Ing. Biba - už na MsR predniesol niektoré námietky. Vzniesol námietku, že sa mu nezdá šťastné kategorizovať činnosti jednotlivých referátov takým štýlom, že zodpovedá, organizuje, informuje a pod. , pretože môže dôjsť k takému výkladu, že zodpovedá sa iba za to čo je uvedené pod klauzulou zodpovedá. Napr. ref. právny- zodpovedá za zastupovanie mesta v konaní pred súdom, poskytuje právne stanoviská k návrhom zmlúv, VZN. Ak poskytuje právne stanoviská, nie je zodpovedné za tieto právne stanoviská ? Tiež grafické znázornenie nie je dobré. Zástupca primátora nemôže byť nadriadený prednostovi MsÚ, alebo ukladať jednotlivým referátom žiadne úlohy. Je neprehľadnosť v čiarach. Priklonil sa za odloženie materiálu.

PaedDr. Kamenská – tomuto materiálu by sme mali venovať veľkú pozornosť. Predložený materiál je dobrý, ale je statický. Nájdeme tam popisy prác jednotlivým oddelení ale zefektívnenie práce je možné len vtedy, keď budeme vedieť aký je tok informácií po MsÚ. Ak sa dostane nejaký doklad a informácia na MsÚ, má byť jasné kto sa má k nej vyjadriť, kde je na vybavovaní. Toto má byť jasné aj občanom mesta. Mali by byť aj doriešené kompetenčné vzťahy, aby bolo jasné kto čo robí.

MUDr. Klvač - volenou osobnosťou je primátor mesta, ale nevie, že na rovnakej úrovni by mal byť zástupca primátora a tobôž nie zástupcovia primátora mesta. Navrhol, aby od rubriky primátor mesta sa odvíjala kolónka zástupca primátora mesta. Primátor mesta má pod priamym riadením prednostu MsÚ, kanceláriu primátora mesta. Nemyslí si, že je logické, aby zástupcovia primátora, máme jednu viceprimátorku, by mala byť na úrovni prednostu MsÚ.

Ing.Králik,CSc.- reagoval na pripomienky poslancov. Tento materiál umožňuje prehľadný prechod kompetencií, umožňuje vykonať personálny audit tohto MsÚ. Vôbec nemení počty pracovníkov smerom hore a nevedie k výrazným personálnym zmenám. Chýba nám organizačný poriadok MsZ, ktorého súčasťou by mal byť aj HK. Bolo by jednoduchšie uzavrieť toto len schémou MsÚ. Pokiaľ hovoríme o zástupcoch, bolo tu viac zástupcov primátora, tak aby nebolo to obmedzené len na jedného, preto tam toto bolo takto napísané. Ku KZM uviedol, že pracovná morálka bola nedostatočná, pretože nikde nepodliehal, mal určitú anonymitu. Ide toto z daní občanov, a preto je treba vedieť čo títo ľudia kedy robia a akú činnosť vykonávajú. Čo sa týka prehľadu toku dokladov. Žiadny organizačný poriadok neobsahuje prehľad toku dokladov. Tomuto slúžia doplňujúce smernice, ktoré zachytávajú tok dokladov. Tento organizačný poriadok už teraz vytvára predpoklady na preberanie kompetencií.

Ing. Lačný – súhlasil s tým, že ak je niekto zamestnancom MsÚ musí mať takú istú pracovnú disciplínu a taký istý vzťah k úradu. Nie je šťastím, aby KZM bol pod odd. ŽP. Mal by byť priamo riadený prednostom MsÚ.

MUDr. Klvač - FP- MsZ je volebné, primátor mesta je volený občanmi mesta. Zástupca primátora a prednosta MsÚ sú volení MsZ. Je nelogické, aby zástupca primátora mal tie isté úlohy, ktoré primátorovi určuje MsZ.

Ing.Králik,CSc.- zástupca primátora podlieha len MsZ.

PhDr. Hradecký – MsZ je na jednej úrovni s primátorom mesta.

p. Bielik- z hľadiska organizačného poriadku MsÚ je nepodstatná technická kolónka MsZ. Hovoríme o MsÚ. Vrátil sa k vyjadreniu primátora, že takto postavený organizačný poriadok vytvára predpoklady na presun kompetencií. Vyslovil skôr obavy, že takto schválený org. poriadok môže vytvoriť, že za niektoré činnosti budeme musieť zaplatiť dva krát. Keď bude schválený zákon, aby sme nemuseli vytvoriť iné kolónky. Vyslovil názor, aby sme sa neunáhlili s jeho prijatím.

Ing. Králik,CSc. - ide tu o sprehľadnenie činností jednotlivých odborných útvarov.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Organizačný poriadok Mestského úradu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. septembra 2001 s pripomienkami, ktoré odzneli na zasadnutí MsZ a budú zapracované do Organizačného poriadku MsÚ v Banskej Bystrici.

Bolo prijaté uznesenie číslo 270/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 15: 32-18,10,4.

K bodu číslo 11:
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov )

Ing. Gregorová - predniesla úvodné slovo k dôvodovej správe. Konkrétne uviedla, že v časti A/ bod 9 a 10- finančná komisia odporúča schváliť odpredaj pozemkov v cene podľa cenovej mapy , t.j. 1 141 Sk m2, pod bodom 11,12 – VO č. 7 - finančná komisia odporúča schváliť cenu pod písmenom b/- rozdiel uhradí kupujúci. Bod A doplnila o odpredaj 4 bytov na Sládkovičovej ulici. Vysvetlila opravu časti uznesenia pre Hotel Lux. Poslanci dostali ešte písomný materiál, ktorý sa týka firmy DRUKOS. Vzhľadom na to, že firma sa pretransformovala na DRUKOS a.s. je potrebné toto uznesenie zmeniť.

Ing.Katreniak – navrhol o bode č. 15 hlasovať osobitne. Finančná komisia dostala nedostatočné zdôvodnenie.

p. Bielik - vyjadril sa k odpredaju pozemkov vo VO č. 5. Keď sme v roku 1999 predali pozemky bez inžinierskych sietí oproti cenovej mape za cca 45 % a dnes v tomto pokračujeme. Toto mesto by sa malo zaoberať štandardnými postupmi. Štandardné postupy sú budovanie digitálnej mapy, podľa ktorej budeme vedieť aké máme siete a toto mesto bude budovať inžinierske siete, aby nemusel robiť takéto kroky pri odpredajoch. Mesto potrebuje peniaze. Vyjadril sa k predaju bytov pre BPM. Ide o byty na Sládkovičovej ulici. Opýtal sa prečo tieto byty predávame BPM, keď na Zelenej ulici nevieme predať byty. Opýtal sa na ekonomické argumenty a zdôvodnenie takéhoto predaja.

MUDr. Klvač - FP - opýtal sa predrečníka, aké návrhy predkladá.

Ing. Lačný - uviedol, že s JUDr. Múkerom podali žiadosť o odpredaj pozemkov na Pršianskej terase a doteraz im nebola daná žiadna odpoveď. Mal výhrady k predaju pozemkov vo VO č. 5. Žiadal odpoveď, kto a koľko zaplatil za znalecké posudky vypracované Ing. Rybárom z IÚM.

JUDr. Múkera - hotel LUX bol predaný v súlade so zákonom a za cenu určenú súdnym znalcom. Cena nemôže byť dodatočne znižovaná. Čo sa týka cenovej mapy je to všeobecne záväzný predpis a nemáme ísť pod túto cenu. Lebo je potrebné každú korunu zhodnotiť. Prečo nejdeme na odpredaje verejnou dražbou. Žiadal stiahnuť tieto odpredaje z dôvodovej správy.

Ing. Kollár - vyjadril sa k VO č. 5- sú tu uvedené dve ceny a poslanci sa môžu hlasovaním k tomuto vyjadriť. Ďalej sa vyjadril k odpredaju bytov na Sládkovičovej ulici. K nechceme stratiť dotáciu mesta musíme tieto byty predať BPM, s.r.o. Čo sa týka znaleckého posudku, tento urobil Ing. Rybárik za 2.500 Sk. Ešte raz uviedol, že predaj nehnuteľností-bytov je vedený jedine tým spôsobom, aby sme získali 8,1 mil., aby sme ich mohli preukázať ako vlastné zdroje a aby sme mohli získať 6,1 mil. dotáciu. Aby sme mohli dokončiť nadstavbu. Získame tam ďalších 13 bytov.

Ing. Lačný - FP- o verejných veciach treba verejne hovoriť. Nechcel nič spochybňovať.

p. Bielik - FP- vyjadril sa k bodu č. 9 a 10 – odpredaje majú sa realizovať v zmysle cenovej mapy.

Ing. Gregorová – finančná komisia predložila 2 možnosti , podľa cenovej mapy a ceny dohodou. K Luxu – ide o výber majetku potrebný pre hotel LUX. Ostatný majetok zostane v správe SMM. K Sládkovičovej ulici uviedla, že nám ide hlavne o to, aby smej dostali od štátu o dotáciu 6,1 mil. Sk.

Ing. Katreniak - FP - na finančnej komisii nebola dostatočne zdôvodnená oprava uznesenia týkajúca sa hotela LUX. Preto nesúhlasil s opravou tohto uznesenia.

MUDr. Klvač - FP - zodpovedal p. Bielikovi, že pozemky v bode 9,10,11,12 sú presne prepočítané a ceny súhlasia.

Ing. Králik, CSc. - povedal, že materiál nepredkladá, predkladá ho finančná komisie. Materiál vrátil na dopracovanie, aby bol jasný a zrozumiteľný.

Hlasovanie číslo 16: VO č. 5 bod 9 – 30-29,0,1.
Hlasovanie číslo 17: VO č. 5 bod 10 – 31-30,0,1
Hlasovanie číslo 18: VO č. 7 bod 11 – 32-23,3,5 – 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 19: VO. č. 7 bod 12- 31-25,2,3 – 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 20: oprava VO č. 2 bod 15 – 31-16,7,8

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie

dôvodovú správu k návrhu na odpredaj nehnuteľností majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov ).


II. schvaľuje

v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov)


A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - stavieb, bytov pozemkov, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami

Volebný obvod č. 1

1.Pozemok - parc. č. KN 1245/5 – zast. pl. o výmere 19 m2, kat. územie Banská Bystrica (Robotnícka ulica), pre Ing. Zuzanu Púčikovú, trvale bytom Robotnícka č. 15 Banská Bystrica, v kúpnej cene 2 300.- Sk za 1 m2, čo pri výmere 19 m2 predstavuje kúpnu cenu 43 700.-Sk.

2.Pozemok - parc. č. KN 1245/6 – zast. pl. o výmere 19 m2, kat. územie Banská Bystrica (Robotnícka ulica), pre Ing. Milana Lukáča a manž. Máriu, rod. Hadvičákovú, obaja trvale bytom Robotnícka č. 15 Banská Bystrica, v kúpnej cene 2 300.- Sk za 1 m2, čo pri výmere 19 m2 predstavuje kúpnu cenu 43 700.- Sk.

3.Pozemok - parc. č. KN 1245/8 – zast. pl. o výmere 19 m2, kat. územie Banská Bystrica (Robotnícka ulica), pre Mgr. Miroslava Okáľa, a manž. Soňu, rod. Chmelíkovú, obaja trvale bytom Robotnícka č. 11 Banská Bystrica, v kúpnej cene 2 300.- Sk za 1 m2, čo pri výmere 19 m2 predstavuje kúpnu cenu 43 700.- Sk.


Volebný obvod č. 2

4. Pozemok - parc.č. KN 707 - zast. pl.o výmere 20 m2, kat.územie Banská Bystrica, (Tr. SNP), pre Štefana Fukasa, a manž. Cecíliu, rod. Kubinovú, obaja trvale bytom Trieda SNP č.62, Banská Bystrica v kúpnej cene 1 720.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 20 m2 predstavuje kúpnu cenu 34 400.-Sk.

5. Pozemok parc.č. KN 4265/5 - ost. pl. diel “2" o výmere 119 m2 a parc.č. KN 4266/3 - záhr. diel “8" o výmere 31 m2, kat.územie Banská Bystrica (ul. 9. mája) pre Ing. Miroslava Václavíka, a manž. Ing. Janu Václavíkovú, rod. Debelkovú, obaja bytom Hviezdoslavová č.21 Banská Bystrica v kúpnej cene 774.- Sk za 1 m2 za pozemok parc. č. KN 4265/5, čo pri výmere 119 m2 predstavuje kúpnu cenu 92 106.- Sk a kúpnej cene 864.- Sk za 1 m2 za pozemok parc. č. KN 4266/3, čo pri výmere 31 m2 predstavuje kúpnu cenu 26 784.- Sk, spolu
118 890.-Sk.

6. Pozemok parc.č. KN 4802- zast. plocha o výmere 18 m2, kat. územie Banská Bystrica (ul.Jesenského) pre PhMr. Ivana Saucha, a manž.Evu Sauchovú rod. Ráczovú, obaja bytom v Banská Bystrica, Na Uhlisku 22, v kúpnej cene 1 300.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 18 m2 predstavuje kúpnu cenu 23 400.-Sk.

Volebný obvod č. 3

7. Odpredaj nehnuteľností bytov:

Obytný dom ul. Sládkovičova č. 38-48, s.č. 5322 vedený na LV 4448, kat. územie Radvaň, sit. na pozemkoch par. č. KN 3225 až 3230:


a)byt č. 16, 6. poschodie, vchod č. 48, podiel 1/1 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 8203/812018 v cene 1 648 000,- Sk,
b)byt č. 18, 6. poschodie, vchod č. 48, podiel 1/1 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 5948/812018 v cene 1 134 000,- Sk,
c)byt č.21, 6. poschodie, vchod č.46, podiel 1/1 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 10043/812018 v cene 2 020 000,- Sk,
d)byt č.22, 6. poschodie, vchod č. 46, podiel 1/1 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 12025/812018 v cene 2 313 000,- Sk

všetky pre BPM s.r.o. Timravy č. 12 Banská Bystrica.


Volebný obvod č.5

8. Pozemok parc.č. KN 193 - zast.pl. o výmere 20 m2, kat. územie Radvaň (ul. Jilemnického) pre Stavoinvestu s.r.o. Banská Bystrica ul. Kuzmányho 16, v kúpnej cene 1 640.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 20 m2 predstavuje kúpnu cenu 32 800.-Sk.

9. Nehnuteľnosť - neobytná budova ul. Cesta na štadión s.č. 6372 s pozemkom parc.č. KN 2993/2 - zast. plocha o výmere 153 m2, kat. územie Banská Bystrica, pre Miroslava Krála, trvale bytom Moskovská ul č.7 Banská Bystrica, v kúpnej cene celkom 367 320.-Sk.

10. Pozemok - parc.č. KN 1428/127 - ost. plocha o výmere 911 m2, kat.územie Radvaň (v lokalite Jazmínová ul. - nad THK Banská Bystrica), pre Ing. Jozefa Smoleňa a manž. Magdalénu Smoleňovú rod. Neštepnú, obaja bytom ul.Internátna 22, Banská Bystrica ,v kúpnej cene 1141.- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 911 m2 predstavuje kúpnu cenu
1 039 451.- Sk

11. Pozemok parc.č. KN 1428/119 - ttp o výmere 515 m2, kat.územie Radvaň ( v lokalite Banská Bystrica Podlavice IBV Pod Stráňou), pre Ing. Ivana Rybárika, bytom ul. Bakossova č.64 Banská Bystrica a manž. Ing. Janku Rybárikovú, rod. Jablonskú, bytom ul.Na plaváreň č.1 Banská Bystrica, v kúpnej cene 1141.- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 515 m2 predstavuje kúpnu cenu 587 615.-Sk

Volebný obvod č.7

12. Pozemok - parc. č. KN 326/6 - záhrada o výmere 50 m2, kat. územie Sásová (ul. Na plaváreň) pre Ondreja Bartoša, a manž. Martu rod. Voskárovú, obaja bytom Na plaváreň č. 4, Banská Bystrica, v kúpnej cene dohodou 45.- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 50 m2 predstavuje kúpnu cenu 2 250.- Sk.

13. Pozemok - parc. č. KN 326/7 - záhrada o výmere 40 m2, kat. územie Sásová (ul. Na plaváreň) pre Júliusa Voskára a manž. Annu, rod. Fraňovú, obaja bytom Na plaváreň č.5 Banská Bystrica, v kúpnej cene dohodou 45.- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 40 m2 predstavuje kúpnu cenu 1 800.- Sk.

Volebný obvod č.10

14. Pozemky parc.č. KN 735/25, 735/34-54 o celkovej výmere 4129 m2, kat.územie Senica záhradkárska osada Pod dubom 17- 68 nasledovným užívateľom:

- pozemky parc.č. KN 735/25 - ttp o výmere 35 m2 a parc.č. KN 735/37 - ttp diel “26" o výmere 2 m2, diel “52" o výmere 240 m2, v celkovej výmere 277 m2, pre Ivana Košíka a manž. Helenu Košíkovú rod. Fajtová, obaja bytom Banská Bystrica Radvanská 11,

- pozemky parc.č. KN 735/26 ttp o výmere 16 m2 a parc.č. KN 735/43 ttp diel “31" o výmere 14 m2, diel “58" o výmere 335 m2, o celkovej výmere 365 m2 pre Ing. Jána Leskovjanského a manž. Annu Leskovjanskú rod. Laurikovú, obaja bytom Banská Bystrica Kalinčiakova 17,

- pozemky parc.č. KN 735/34 ttp diel “49" o výmere 74 m2, parc.č. KN 735/35 ttp diel “50" o výmere 243 m2 a parc.č. KN 735/36 ttp o výmere 18 m2, o celkovej výmere 335 m2, pre Emila Behúňa a manž. Štefániu Behúňovú rod. Libjakovú, obaja bytom Banská Bystrica Rázusova 13,

- pozemky parc.č. KN 735/38 ttp diel “27" o výmere 78 m2, diel “53" o výmere 253 m 2 a parc.č.KN 735/39 ttp o výmere 17 m2, o celkovej výmere 348 m2, pre Jozefa Hambáleka a manž. Annu Hambálekovú rod. Rybárovú, obaja bytom Banská Bystrica Ďumbierska 20,

- pozemky parc.č. KN 735/40 ttp diel “28" o výmere 60 m2, diel “55" o výmere 284 m2, o celkovej o výmere 344 m2, pre Bohumila Cienika a manž. Evu Cienikovú rod. Kaštierovú, obaja bytom Banská Bystrica Školská 2,

- pozemky parc.č. KN 735/41 ttp diel “29" o výmere 38 m2, diel “56" o výmere 335 m2, o celkovej výmere 373 m2, pre Valériu Juríčekovú rod. Nagyovú, bytom Banská Bystrica Družby 16,

- pozemky parc.č. KN 735/42 ttp diel “30" o výmere 28 m2, diel “57" o výmere 330 m2, o celkovej výmere 358 m2, pre Štefana Krisztiána a Ľudmilu Krisztiánovú rod. Antalíkovú, bytom Banská Bystrica Kalinčiakova 13,

- pozemky parc.č. KN 735/44 ttp diel “32" o výmere 3 m2, diel “59" o výmere 401 m2, o celkovej výmere 404 m2, pre Ing. Miroslava Kolesára a manž. Stanislavu Kolesárovú rod. Abrahámfyovú, obaja bytom Banská Bystrica ul. 29. augusta 25,

- pozemky parc.č. KN 735/45 ttp o výmere 378 m2 a KN 735/46 ttp o výmere 18 m2, o celkovej výmere 396 m2, pre Ivanu Mikulášovú rod. Honzírkovú, bytom Banská Bystrica Strážovská 2 a manž. Františka Mikuláša, bytom Banská Bystrica Kukučínova č.6,

- pozemky parc.č. KN 735/49 ttp diel “46" o výmere 69 m2, diel “64" o výmere 198 m2 a parc.č. KN 735/50 ttp diel “65" o výmere 6 m2, o celkovej výmere 273 m2, pre Miroslava Miháľa a manž. Ľubicu Miháľovú rod. Šebovú, obaja bytom Banská Bystrica, Bernolákova 35,

- pozemky parc.č. KN 735/4 ttp diel “62" o výmere 390 m2 a parc. č. KN 735/48 ttp o výmere 21 m2, o celkovej výmere 411 m2 pre Jozefa Majzela, rozvedeného, bytom Banská Bystrica Podháj 39,

- pozemky parc.č. KN 735/51 ttp diel “66" o výmere 112 m2 a parc.č. KN 735/52 ttp diel “67" o výmere 8 m2, o celkovej výmere 120 m2, pre Jozefa Simana a manž. Máriu Simanovú rod. Šatarovú, obaja bytom Banská Bystrica Tatranská 103,

- pozemok parc.č. KN 735/53 ttp diel “68" o výmere 125 m2 pre Jána Koštiaľa a manž. Evu Koštiaľovú rod. Čelinskú, obaja bytom Banská Bystrica Partizánska 13,
všetky uvedené prípady v cene 9.- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 4129 m2 predstavuje kúpnu cenu 37 161.- Sk.

Katastrálne územie Dolný Harmanec

15. Pozemky parc. č. KN 36/2 - zast. plocha o výmere 35 m2, parc.č. KN 37/2 - záhrada o výmere 8 m2 a parc.č. 37/3 - záhrada o výmere 15 m2, kat.územie Dolný Harmanec, pre Vojtecha Babiaka a manž. Matildu Babiakovú rod. Vajsovú, obaja bytom Dolný Harmanec 54, v kúpnej cene 20.-Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 58 m2 predstavuje kúpnu cenu 1 160.-Sk.


.
B/ OPRAVU ČASTI UZNESENIA

Volebný obvod č. 2

16. Oprava časti uznesenia MsZ č. 225/2000 zo dňa 14. 12. 2000 por. č. II/D/11 ODPREDAJ HIM
a) Bytové zariadenie v hodnote celkom 561 896.- Sk
b) Stroje a strojné zariadenia v hodnote celkom 833 800.- Sk
c) Spotrebná elektronika v hodnote celom 330 745.- Sk
d) Dopravné prostriedky v hodnote celkom 6 131.- Sk
e) Obrazy a umelecké diela v hodnote celkom 233 610.- Sk
f) Plošina hliníková v hodnote celkom 12 710.- Sk
pre Hotel LUX BB, s.r.o. Banská Bystrica v celkovej kúpnej cene 1 978 892.- Sk
za text:

a) Stroje, prístroje a zariadenia v hodnote celkom 474 192.- Sk
b) Dopravné prostriedky v hodnote celkom 18 841.- Sk
c) Inventár v hodnote celkom 683 459.-Sk
pre Hotel LUX BB, s.r.o. Banská Bystrica v celkovej kúpnej cene 1 176 492.- Sk.

17. Oprava časti uznesenia MsZ č.138/2000 zo dňa 17.2.2000 pod por. č. II/A/1
Nehnuteľnosť – neobytná budova nachádzajúca sa na ul. Hronské predmestie č. 11, súp. č.704, sit. na pozemku parc. č. KN 4231/2 (bez pozemku), kat. územie Banská Bystrica pre DRUKOS, spol. s.r.o. so sídlom ul. prof. Sáru č. 5 Banská Bystrica v cene 6 952 398,- Sk
za text:
Nehnuteľnosť – neobytná budova nachádzajúca na na ul. Hronské predmestie č. 11, súp. č. 704, sit. na pozemku parc. č. KN 4231/2 (bez pozemku), kat. územie Banská Bystrica pre DRUKOS, a.s. so sídlom ul. prof. Sáru č. 5 Banská Bystrica v cene 6 952 398,- Sk

C/ ZRUŠENIE ČÁSTI UZNESENÍ

Volebný obvod č. 3

18. Zrušiť časť uznesenia MsZ č. 215/2000 zo dňa 29.11.2000,


 

18. Zrušiť časť uznesenia MsZ č. 215/2000 zo dňa 29.11.2000, ktorým bol pod por. č. II/A/8 schválený odpredaj pozemku parc.č. KN 3251/141 - ost.plocha o výmere 20 m2, kat. územie Radvaň (ul.Sládkovičová) pre Branislava Peržela, a manž. Ivanu Perželovú rod. Šuhajdovú, obaja bytom ul. Kalinčiaková č.20, Banská Bystrica v cene 530.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 20m2 predstavuje kúpnu cenu 10 600.-Sk.

Volebný obvod č. 6

19. Zrušiť časť uznsenia MsZ č. 225/2000 zo dňa 14.12.2000 ktorým bol pod por.č. II/A/6 schválený odpredaj pozemku parc.č. KN 1541/161 - zast.plocha o výmere 864 m2, kat.územie Podlavice (ul.Gaštanová) pre Jaroslava Smädu, a manž. Helenu Smädovú rod. Púpalovú, obaja bytom Limbová č. 21, Banská Bystrica v cene 800.-Sk za 1 m2, t.j. v celkovej cene 691 200.-Sk.


Cena nehnuteľností a HIM uvedených pod por.č. 1- 16 predstavuje :
a) 3 599 739.-Sk
b) 2 639 773.-Sk


K bodu : Návrh na prevod vlastníctva bytov z majetku Mesta Banská Bystrica do osobného
vlastníctva podľa zák. NR SR č. 182/93 Z.z. v znení zák. č. 151/95 Z.z. a zákona
č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov).
V zmysle zákona NR SR č. 182/93 Z.z. v znení zákona č. 151/95 Z.z. a žiadostí nájomcov
bytov v nájomných domoch, vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, predkladáme návrh
na prevod vlastníctva bytov z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, do osobného vlastníctva
nájomcov, včítane zastavaného pozemku, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Mesta Banská Bystrica č. 76/99 o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva
Mesta Banská Bystrica.

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
návrh na prevod vlastníctva bytov z majetku Mesta Banská Bystrica do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/93 Z.z. v znení zák. č. 151/95 Z.z. a zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov).
II. schvaľuje
Odpredaj nehnuteľností – bytov a zastavaného pozemku súčasným nájomcom bytov za podmienok uvedených v predloženom návrhu.

Volebný obvod č. 5
Obytný dom s 3 bytovými jednotkami na Švermovej ulici č. 45B, súpisné č. 5557, vedený na
liste vlastníctva č. 5906, k.ú. Banská Bystrica, včítane zastavaného pozemku s výmerou
129 m2, parcelné číslo 3453/71. Obstarávacia cena bytovej časti domu je 238 973.-Sk. Cena
za 1 m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení zák. 151/95 Z.z.
je 351,-Sk. Cena pozemku bola v súlade s výmerom MF SR zo dňa 2.4.1996 č.M-1/55/1996
o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica stanovená na 780,-Sk/m2.

ŠVERMOVA 45B
byt č. 1 – Kupujúci Viktor HLAVÁČ, spoluvlastnícky podiel 8800/27200. Dohodnutá kúpna cena bytu je 30 888.-Sk, poposkytnutí zákonnej 30 % zrážky 21 622.-Sk. Cena pozemku je 32 560.-Sk.
byt č. 3 – Kupujúci Ing. Pavel SLÁVIK, a manželka Viera SLÁVIKOVÁ, rodená Lovecká, spoluvlastnícky podiel 9030/27200. Dohodnutá kúpna cena bytu je 31 695.-Sk., po poskytnutí zákonnej 30 % zrážky 22 186.-Sk. Cena pozemku je 33 411.-Sk.


Bolo prijaté uznesenie číslo 271/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 21- 31-30,0,1.


K bodu číslo 12:
Došlé listy na MsZ

PaedDr. Borguľová - prečítala list, ktorý prišiel na MsZ od Marty Holkovej, Tr. SNP 59 B.Bystrica vo veci odkúpenia časti mestského pozemku v katastri obce Dolný Harmanec . / List tvorí prílohu zápisnice č. 3/

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
došlé listy na MsZ

II. ukladá
p r e d n o s t o v i MsÚ
zaujať stanovisko k listu p. Holkovej, ktorý bol prečítaný na zasadnutí MsZ, predložiť ho do príslušnej komisie a následne na zasadnutie MsZ.


Bolo prijaté uznesenie číslo 272/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 22 – 29-28,0,0 – 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 23- 29-27,0,2.

K bodu číslo 13:
Interpelácie poslancov.
V rámci tohto bodu vystúpili poslanci: Ing.Roman Rosiar, PaedDr. Tatiana Kamenská, Ing.Ján Biba, Ing. Pavol Katreniak, Ing. Pavol Katreniak v zastúpení Ing. Milana Lichého.
/ Interpelácie tvoria prílohu zápisnice č. 4/

Ing. Ján Biba,
interpelácia - SRI CHINMOY (Šrí Činmoj)

Vážený pán primátor,
na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 19. júna t.r. ste sa ospravedlnili a vzdialili ste sa pred prerokovaním schváleného programu.
V rámci interpelácií som Vás vo Vašej neprítomnosti už po tretí raz žiadal o odstránenie stôp "zasvätenia" mesta Banská Bystrica ako "Mesta mieru Šrí Činmoja" (o ktorom svedčí viackrát spomínaný pamätník a záznam v kronike mesta) s uvedením ďalších argumentov a troch písomných vyjadrení od inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou siekt a ich pôsobením v spoločnosti.
Okrem ústne prednesenej interpelácie som ju v tom istom dni odovzdal v prijímacej kancelárii primátora formou Vám adresovaného listu, v ktorom som Vás žiadal o písomnú odpoveď. Uplynulo už viac ako 60 dní a Vy ste na môj list doteraz neodpovedali.
Vaše vyjadrenie k ústnej interpelácii (ktorú ste ale nemohli počuť) ste dali do súhrnu vyjadrení vydávaného pre poslancov vo forme "Správy o vybavovaní interpelácií". K vyjadreniam uvedeným v "Správe" je pripojené iba meno interpelujúceho, ale chýba predmet interpelácie, t.j. vyjadrenie sa uvádza bez uvedenia otázky alebo problému. "Správa" preto nie je zrozumiteľná pre tých, ktorí si interpelácie nemohli vypočuť na rokovaní mestského zastupiteľstva (platí to pre neprítomných poslancov a pochopiteľne pre celú verejnosť).
Úplný text Vášho vyjadrenia v spomenutej "Správe", ktorým reagujete na moju ústne prednesenú interpeláciu a na tri pripojené vyjadrenia od inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou siekt a ich pôsobením v spoločnosti (písomne odovzdané na zaprotokolovanie do zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva), má nasledovné znenie:
"K riešeniu problematiky týkajúcej sa odstránenie pamätníka Sri Chinmoy je potrebné vyjadrenie mestského zastupiteľstva a jeho poslaneckých klubov. V prípade iniciatívy je možné pripraviť kompletný materiál do mestského zastupiteľstva, a na základe záverov riešiť tento problém. Zástupcovia Behu mieru prejavili záujem priblížiť myšlienku projektu s tým, že chcú oboznámiť poslancov MsZ o celom projekte osobne."
Pre úplnosť si dovoľujem uviesť súhrn Vašich doterajších vyjadrení:
1.na moju prvú interpeláciu z decembra r.2000 ste reagovali odpoveďou, že inštaláciu pamätníka nepovažujete za hanbu mesta a poskytli ste mi dokumenty „projektu“, ktorý mal zdôvodniť „zasvätenie“ mesta;
2.opakovanú interpeláciu z marca t.r., v ktorej som spochybnil Vami predložený „projekt“ a poukázal na jeho absurdnosť, ste odmietli vyhlásením, že vo výkone Vašej funkcie nie je umiestňovanie ani likvidovanie pamätníkov,
3.na tretiu interpeláciu doloženú vyjadrením troch inštitúcií ste reagovali úmyslom posunúť vyriešenie problému do mestského zastupiteľstva, ktoré však s vykonaním pochybného aktu "zasvätenia" mesta nemá nič spoločného a dokonca ponúkate vysvetľovanie "zástupcov Behu mieru", ktorí do "zasväcovania" mesta nemajú čo hovoriť.
Konštatujem, že ste sa vo Vašich troch doterajších vyhláseniach ani raz nevyjadrili ku kľúčovým aspektom mojich opakovaných interpelácií:
neplatnosť aktu "zasvätenia" mesta Banská Bystrica ako "Mesta mieru Šrí Činmoja" bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva, resp. bez vyjadrenia obyvateľov mesta;
nezákonnosť rozhodnutia o postavení pamätníka s použitím erbu mesta a jeho realizácie na verejnom priestranstve bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva;
nepravdivý, zavádzajúci záznam v Kronike mesta, v ktorom sa tvrdí, že "obyvatelia mesta Banská Bystrica prehlásili svoje mesto MESTOM MIERU SRI CHINMOYA";
negatívne vyjadrenia k osobe Šrí Činmoja a k aktivitám jeho hnutia od inštitúcií
Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt, Bratislava,
Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, Banská Bystrica,
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, Praha,
ktoré potvrdzujú, že propagácia osoby Šrí Činmoja znamená propagáciu nezodpovedného náboženského exhibicionistu a predstaviteľa spoločensky nebezpečného kultu.

Pán primátor,
po štvrtý raz opakujem, že "zasvätenie" Banskej Bystrice ako "Mesta mieru Šrí Činmoja" a tým tiež propagáciu Šrí Činmoja ako predstaviteľa kultu deštruktívneho charakteru považujem za hanbu mesta a za urážku cyrilometodejských tradícií.
Je vo Vašej zodpovednosti aj kompetencii, aby ste čin bývalého primátora Igora Presperína anulovali a zbavili Banskú Bystricu zdedenej hanby.
Váš zámer preniesť prerokovanie svojvoľného kroku bývalého primátora na pôdu mestského zastupiteľstvo považujem za alibistický a nebezpečný, lebo by sa mohol vysvetľovať ako nepriame uznanie legitimity "zasvätenia" mesta. A to by v dnešnej dobe dalo tomuto problému nezanedbateľný politický podtón (mám na mysli Vašu funkciu v Strane demokratickej ľavice a snahu významného reprezentanta SDĽ, ministra školstva Milana Ftáčnika zaviesť vyučovanie jogy do škôl).
Dovoľujem si Vám pripomenúť, že v prípade „zdedenia“ zmenky na 100 mil. Sk, ktorú bývalý primátor Igor Presperín podpísal tiež bez vedomia mestského zastupiteľstva, ste si nežiadali vyjadrenie mestského zastupiteľstva, ani ste neponúkali vysvetľovanie tohto nezákonného kroku prostredníctvom druhej zúčastnenej strany, ktorej bola zmenka odovzdaná. Zmenku ste vo svojej kompetencii jednoznačne odmietli ako neplatnú. Zmenka sa nenachádzala v účtovnej evidencii mesta a ani „zasvätenie“ mesta nie je zdokumentované v materiáloch mestského zastupiteľstva. Podobný postup ako v prípade „dedičstva“ zmenky žiadam od Vás aj v prípade „zdedenia“ pamätníka a "zasvätenia" mesta.
Opätovne na Vás nalieham, aby ste vo Vašej kompetencii anulovali všetky kroky bývalého primátora súvisiace s aktom "zasvätenia" Banskej Bystrice ako "Mesta mieru Šrí Činmoja" a potvrdili tak neplatnosť tohto kroku od samého začiatku.
S ohľadom na Vaše doterajšie postoje a tiež na doterajší priebeh "vybavovania" problému "zasvätenia" Banskej Bystrice ako "Mesta mieru Šrí Činmoja" pochybujem, či ešte môžem očakávať Vašu písomnú odpoveď. Netajím, že by ma príjemne prekvapilo, ak by ste vo veci "zasvätenia" mesta zjednali nápravu bez ďalších prieťahov. V opačnom prípade budem v úsilí o dosiahnutie anulovania "zasvätenia" Banskej Bystrice ako "Mesta mieru Šrí Činmoja" naďalej pokračovať.

Hlasovanie číslo 24- ukončenie bodu interpelácie: 32-31,1,0.

K bodu číslo 14:
Diskusia

PaedDr. Jana Borguľová
Požiadala poslancov, ktorí sú členmi školských rád, aby sa zúčastnili otvorenia školského roku na tej škole, kde sú v školskej rade. V dňoch 12-13. septembra sa uskutočnia Dni mesta a 334. Radvanský jarmok. Požiadala poslancov o účasť na jednotlivých podujatiach. Predložila návrhy na vystúpenie Ing. Dušana Štrausa a p. Ľubomíra Vágnera.

PaedDr. Tatiana Kamenská – predložila návrh na uznesenie:
MsZ ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť doručovanie termínovaných pozvánok na domácu adresu poslancom MsZ a to v dostatočnom časovom predstihu. Termín ihneď.

Ing. Peter Lačný
Predniesol svoj názor na KZM. Je dosť nezmyselné, keď KZM, ktorý pripravoval projekt Zdravé mesto, má byť v jednom oddelení, ktoré musí možno niekedy robiť aj pravý opak. Poukázal to názorne na jednej bytovke na Starohorskej ulici, kde sa občania chcú odpojiť od centrálneho zásobovania teplom. Referát ŽP muselo tejto žiadosti vyhovieť. Jediná možnosť je tá, aby komín bol umiestnený na štítovú stenu tohto objektu. Na druhej strane máme projekt na znižovanie emisií. Neviem ako by pracovníčky KZM obhajovali umiestnenie takéhoto komína, ktorý na druhej strane muselo mesto z hľadiska dnešnej legislatívy schváliť.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa venoval zásobovaniu tepla v našich partnerských mestách.

Hlasovanie o vystúpení p. Ľubomíra Vágnera, občana mesta – hlasovanie č. 25: 33-31,1,1.
Hlasovanie o vystúpení Ing. Dušana Štrausa – SRI CHINMOY – hlasovanie č. 26: 33-28,1,3.

p. Ľubomír Vágner – diskutoval k problematike prideľovania bytov. Uviedol, že byty sa nemajú ako prideľovať, lebo nemá o tom kto rozhodnúť. Povedal, že sa stavajú byty, ktoré sú drahé a nemôžu si ich občania kúpiť. Poukázal na voľné byty v meste Banská Bystrica na Internátnej 12 . Požiadal, aby mu bol pridelený jeden byt na Internátnej 12 .

p. Dušan Štraus – vyjadril sa k činnosti SRI CHINMOY. Základným cieľom je šíriť myšlienku vnútorného mieru. Potom sa môže všetko okolo nich meniť. Hnutie sa vo svete stretáva s obrovským ohlasom.

MUDr. Jaroslav Klvač
Povedal, že vôbec nepochopil o čom bola reč vo vystúpení p. Štrausa. Myslí si, že úroveň tohto vystúpenia nepatrí na pôdu MsZ.

p. Dušan Čierny FP- reagoval na vystúpenie občana Vágnera

Čo sa týka prideľovania bytov, za BPM s.r.o môže prehlásiť, že prideľovanie bytov uznesením VZ z 24. mája 1999 bolo odobraté právo prideľovania bytov BPM s.r.o. Táto úloha pripadla komisii MsZ. Zatiaľ neboli určené zásady pre prideľovanie bytov. Čo sa týka bytov na Internátnej č. 12 je voľných 5 bytov. Ide o byty, ktoré sú dávané ako náhradné byty pre neplatičov, ktorým bude okresným súdom vydaný rozsudok o deložácii bytu, v ktorom doteraz bývali. Súd eviduje 9 našich žiadostí, aby bolo možné vypratať neplatiča. Byty sú vo vlastníctve mesta a mali by byť použité pre sociálne odkázané osoby. Pán Vágner od nadobudnutia rozsudku, ktorým mu bolo zrušené právo spoločného užívania bytu na ul. Družby, neoprávnene tento byt užíva viac rokov a nikto ho odtiaľ nesťahuje.

JUDr. Múkera - súhlasil s tým, čo povedal p. Čierny

Ing. Ján Biba
Povedal, že považuje sa absurdné zasväcovať mestá, pozoruhodné prírodné výtvory. Mesto bolo zasvätené bez dovolenia MsZ, bez vyjadrenia obyvateľov mesta B.Bystrica. Bol realizovaný pamätník bez rozhodnutia MsZ. V kronike mesta existuje nepravdivý záznam, podľa ktorého údajne obyvatelia mesta B.Bystrica vyhlásili mesto B.B. za Mesto mieru- SRI CHINMOY.

Milan Smädo
Pozval poslancov MsZ na stretnutie do Kremničky - 710. výročie založenia Kremničky.

PaedDr. Tatiana Kamenská
Žiadala odpoveď, či pamätník SRI CHINMOY bol postavený v súlade so zákonom, alebo boli porušené nejaké právne záležitosti. Kultúrna komisia sa bude touto problematikou zaoberať.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. ukladá
prednostovi Mestského úradu B. Bystrica
zabezpečiť doručovanie terminovaných pozvánok na domácu adresu poslancov MsZ, a to v dostatočnom časovom predstihu.
Termín : ihneď

Bolo prijaté uznesenie číslo 273/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 27- 34-22,1,10- 1 nehlasoval.


K bodu číslo 15:

Ukončenie mestského zastupiteľstva
Týmto bodom bol program rokovania 29. MsZ vyčerpaný. Ing.Ján Králik, CSc., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ o 17.35 hod.Ing. Ján K r á l i k ,CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ


Ing. Pavol Katreniak Ondrej Kvasna
I. overovateľ II. overovateľ
Zapísala: Gernicová


 

Zápisnica - 30. MsZ

Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
27. septembra 2001 v Banskej Bystrici


Prítomní: 40 z 56 poslancov
Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, MUDr. Vladimír Plintovič, MUDr. Mária Červeňová, MUDr. Andrej Faglic, Stanislav Mičev, Ing. Jozef Haško, PaedDr. Tatiana Kamenská, MUDr. Jaroslav Klvač,MPH, MUDr. Tivadar Tuhársky, Pavol Bielik, MUDr. Cyril Klement, MUDr. Eva Vnenčáková, MUDr. Juraj Mesík, PaedDr. Michal Mikula,

Neospravedlnení: MUDr. Michal Bucek, Ivan Saktor
Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 26
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l 

K bodu číslo 1:
Rokovanie tridsiateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 9,21 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Petra Lačného a Mgr. Zuzanu Lešníkovú.


K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 33 poslancov - za hlasovali poslanci: 33,0,0 – hlasovanie číslo 2
prezentovalo sa 34 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,34,0 – hlasovanie číslo 4
prezentovalo sa 33 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,33 – hlasovanie číslo 7

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol Dušana Čierneho a za členov návrhovej komisie JUDr. Marcelu Gajdošovú, Stanislava Ríšu a Prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého,CSc. a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 36-33,1,2 hlasovanie číslo 8.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh na rozšírenie záložného práva k dlhodobému úveru ako úverovému rámcu medzi PKB, a.s. a Mestom Banská Bystrica schváleného dňa 19.7.2001 uznesením č. 267/2001
5. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie číslo 9 : 34-32,1,1.

K bodu číslo 4:
Ing. Králik, CSc.- uviedol, že na meste prebehol personálny a ekonomický audit. Bude ho hradiť PKB, ktorá si vyhradzuje právo narábať s týmto auditom. Audit personálny a ekonomický vyznel podporne pre to, aby mohol byť poskytnutý úverový rámec mestu B.Bystrica. Ekonomický audit konštatoval, že zaručenie, ktoré bolo schválené v MsZ je nepostačujúce. Z hľadiska likvidity banky je potrebné likviditu počítať z majetku, a to jeho reálnej hodnoty speňaženia do 30 dní. Tento materiál dostala MsR a finančná komisia. Boli veľké diskusie k tomuto, alebo banka trvá na doručení majetku. Z tohto dôvodu je predložený materiál do MsZ.

JUDr. Múkera - opýtal sa prečo poslanci nemajú zdôvodnenie ohodnotenia aktív, ktoré banka poskytla listom. Žiadal, aby mu bol tento list predložený.

Ing. Ján Králik, CSc.- prečítal list, ktorý obdržal od PKB.

Ing. Katreniak - týmto materiálom sme sa zaoberali podrobne už pred prvým zastupiteľstvom na našom klube. Zaoberali sme sa s ním aj v súčasnosti. Prvou závažnou vecou, ktorú načal aj pán Múkera je to, že poslanoci nedostali kompletný materiál, dokonca dôvodová správe je veľmi nepresná, lebo hovorí to, že je to list z 10.9. taký list sme vôbec nemali, teraz pán primátor čítal list zo 6.9. teda aj v dôvodovej správe je chyba a vlastne ten list má iný dátum. Naozaj sme si včera na klube nevedeli poradiť s tým, koľko tých listov je, aké sú tie listy, bola chyba v dôvodovej správe dátumová, po druhé tento materiál nemali poslanci k dispozícii všetci. Ten dôležitý materiál, o ktorom hovorí pán primátor mali členovia MsR a členovia fin. komisie a ten materiál hovorí asi toľko, že založený majetok je v sume 1 mld. 218 mil. 638 tis. Sk a založený majetok po precenení na min. hodnotu je 273 mil. 458 tis. aj 25 Sk. To znamená, že vlastne je to zhruba štvrtina až pätina toho majetku, ktorý má určitú hodnotu a banka ho zrezala na takúto hodnotu. To je prvá dôležitá informácia, ktorú pán primátor teraz nepovedal, ktorá je vlastne súčasťou toho materiálu, ktorý mala finančná komisia a aj súčasťou toho listu, ktorá mala MsR. Myslím si, že je to veľká chyba, že sme tento materiál nemali vopred. Ďalej chcem povedať, že predstavitelia banky sedeli tu na MsZ a nehovorili nič o tom, že zmenia kritériá hodnotenia majetku. Čo je minimálne podivné ich správanie. Viete dobre, že v minulosti na tomto MsZ na predchádzajúcom klub KDH dal protest a vlastne protest súvisel s tým, že sme vnímali a uvedomovali sme si, že materiál, ktorý bol na MsZ bol nekompletný, žiadali sme niektoré dopracovania na MsZ, to sa nestalo, dodatočne pani Ing.Hýblová na niektoré otázky odpovedala ale nie na všetky. Na minulom MsZ sme riešili výšku úveru 360 mil. Sk. Z tohto úveru po16 rokoch nám zostane 150 mil. Sk v roku 2016 a za toto zaplatíme 651 mil. Sk. To znamená, tá tragédia o ktorej sme hovorili a ktorú neradi počúvajú poslanci SDĽ je tu obrovská čo sa v minulom období stalo a naozaj si spytujte svedomie tí, vrátane pána primátora terajšieho, ktorí sedeli v poslaneckých laviciach a hlasovali za Presperína za túto situáciu. Dnes sme tlačení k múru, hovorí sa o tom, že mesto musí z tohto vykorčuľovať, zároveň pán primátor nechce počuť, dokonca sa vyhrážal, ak niekto túto krízu v meste nazve nútenou správou. Ale ja sa pýtam, čo je to za situácie, že sme takto bankou tlačení, čo je to za stav v tomto meste, keď musíme takéto riešenia prijať pod takýmto obrovským náporom a tlakom. Preto žiadam pred hlasovaním o tomto bode, aby bola vyhlásená prestávka. Okrem toho si myslím, že materiál, ktorý sme dnes mali dostať, by mal obsahovať ďalšie skutočnosti . Mala by existovať tabuľka, ktorá by mala hovoriť o harmonograme splácania istiny a úrokov z hodnoty 580 mil. Sk. Na minulom MsZ operovalo sa s dvomi hodnotami 350 mil. Sk a 580 mil. Sk. Rovnako toto MsZ by malo povedať niečo aj k zmluve, ktorú uzavrie mesto a PKB. Ďalej neexistuje od banky žiadna záruka, garancia, že PKB bude považovať obligácie odkúpené od sporiteľne za hodnotu 360 mil. Sk nižšiu. O tomto budeme ešte v diskusii hovoriť. A čo ostatné dlhy, toto všetko by malo byť súčasťou tohto materiálu.

Doc. Ing. Glos, CSc. - vzhľadom na závažnosť dnešného rokovania MsZ, ktoré je zamerané na riešenie kľúčového problému mesta - nadmernej zadĺženosti, považovali poslanci KDH spoločne sa poradiť a zaujať stanovisko k predloženému návrhu. Po dôkladnom uvážení bolo mi uložené, aby som vo svojom vystúpení oboznámil MsZ so stanoviskom KDH a toto patrične zdôvodnil. Skôr než to urobím, považujem za potrebné a správne informovať všetkých poslancov MsZ o okolnostiach, ako toto nadmerné dlhové zaťaženie mesta vzniklo. Stalo sa to v období primátorovania Dr. Presperína,CSc., ktorý za pomoci svojich nohsledov-poslancov a funkcionárov mesta a svojim nezodpovedným šafárením s majetkom mesta zapríčinil jeho nadmerné a neúnosné dlhové zaťaženie, ktoré na mesto stále viac dolieha. Ja osobne som s veľkou nádejou prijímal informácie p. primátora o obsahu rokovaní s predstaviteľmi zainteresovaných finančných inštitúcií-SS a PKB. Na viacerých zasadnutiach MsZ nás p.primátor informoval o prejavenej ochote a sľuboch predstaviteľov týchto inštitúcií poskytnúť mestu potrebnú pomoc pri riešení neúnosnej dlhovej zaťaženosti mesta prijateľnou formou reštrukturalizácie dlhu poskytnutím nového dlhodobého úveru za prijateľnú ÚM. Dnes, keď som sa oboznámil s obsahom návrhu na riešenie problému-neúnosného dlhového zaťaženia mesta, ktorý na dnešné rokovanie pripravila PKB, bol som hlboko sklamaný a šokovaný spôsobom, ako chce PKB splniť svoj sľub o poskytnutí sľubovanej pomoci. Zrejme som sa naivne domnieval, že predstavitelia týchto inštitúcií aspoň čiastočne uprednostnia záujem obyvateľom nášho mesta pred ich dielčími a osobnými ekonomickými záujmami, ale tak,aby pritom dosiahli aj očakávaný primeraný zisk. Žiaľ, nestalo sa tak. Moja predstava o poskytnutí pomoci mestu zo strany predstaviteľov uvedených inštitúcií SS a PKB bola taká, že predovšetkým SS ponúkne mestu ako prvému možnosť odkúpenia svojej pohľadávky voči mestu v hodnote 720 mil. Sk za zníženú cenu, t.j. za sumu 360 mil.Sk, začo túto pohľadávku predala PKB. Ďalej som očakával pomoc od PKB v tom, že táto na odkúpenie tejto pohľadávky poskytne mestu dlhodobý úver vo výške 360 mil. Sk s primeraným úrokom. Veľmi som sa mýlil. Predstavitelia týchto inštitúcií uprednostnili svoje skupinové a osobné záujmy pred záujmom mesta a jeho obyvateľov. Ich návrh na riešenie kľúčového problému mesta, jeho neúnosného zadĺženia musíme rozhodne odmietnuť, ako neprijateľný a nehorázny. Predložený návrh vyvolal vo mne nielen rozhorčenie a hnev, ale aj podozrenie, že tu ide nielen o tunelovanie štátneho peňažného ústavu-SS na úkor občanov nášho mesta, ktorí aj túto čiastku 360 mil. Sk, ktorú SS opustila PKB pri nákupe uvedenej pohľadávky napokon zaplatia občania vo forme daní. To je jedna stránka problému. Druhá stránka problému je pre mesto ešte závažnejšia. Podklady, ktoré len niektorí poslanci obdržali spracované PKB sú pre mesto neprijateľné z viacerých dôvodov. Na prvom mieste uvádzam ocenenie nehnuteľností, na ktoré má byť zriadené záložné právo. Tzv. audit PKB, ktorý ocenenie robil, určil na tieto nehnuteľnosti tzv. minimálnu trhovú cenu, ktorej výška u pozemkov a lesov predstavuje nie celých 5 % ich skutočnej hodnoty podľa cenovej mapy a obvyklých cien, ktoré sa používajú pri predaji lesov. Obdobne pri stavbách- objektoch, na ktoré má byť zriadené záložné právo je ich ocenenie veľmi nízke a dosahuje približne len 1/3 ich skutočnej hodnoty. V priemere to vychádza tak, že tzv. minimálna trhová cena určená auditom PKB predstavuje približne 22 % ich skutočnej hodnoty. Ak k tomu ešte pripočítam požiadavku PKB na ďalšie zvýšenie nehnuteľností pre zriadenie záložného práva, na ktoré v súčasnej dobe má záložné právo Banka Slovakia, vrátane akcií nášho mesta v tejto banke a za predpokladu ich obdobného precenenia, dospel som k záveru, že mestu hrozí v prípade nesplnenia dohodnutých záväzkov voči PKB ich rozpredanie na dražbe za tieto nízke ceny, ľudovo povedané za babku. Na základe týchto skutočností som prišiel k záveru, že PKB namiesto sľubovanej pomoci sa uvedenými opatreniami pripravuje na rabovanie majetku mesta. Toto nie je pomoc, to je nútená správa! t.j. diktát veriteľa! Na základe týchto zreteľahodných skutočností dospel klub KDH k tomu, že predložený návrh PKB je pre mesto neprijateľný a tento treba jednoznačne odmietnuť. Poslanci za klub KDH tento návrh nepodporia a vyzývame aj ostatných poslancov, aby predložený návrh odmietli. Na záver mi dovoľte povedať ešte niekoľko vážnych slov aj na adresu p. primátora a vedúcich pracovníkov finančného odboru MsÚ, aby v budúcnosti boli pri riešení týchto problémov opatrnejší a dôslednejší pri obhajovaní záujmov mesta. A celkom na záver. Ak by sa predložený návrh zrealizoval p. primátor a vedúci pracovníci mesta by si pre ďalšie funkčné obdobie vytvorili pomerne dobré ekonomické podmienky, ale celá ťarcha nadmerného dlhu mesta by sa zvalila na plecia funkcionárov a poslancov MsZ ďalšieho desaťročia, ktorí by sa z toho mohli nervove zrútiť. Ľudovo povedaná zblázniť. Ďakujem za pozornosť.

Ing. Mika - vyjadril sa k listu, ktorý mali dostať v materiáloch, a síce k tomu prvému odstavcu, kde sa hovorí o audite. Uviedol, že chápe predpisy banky, ale má pochybnosti v tom, že tieto slúžia pre úverové konanie, pre firmy, ktoré sú schopné do jedného mesiaca sa zlikvidovať. Toto ale neplatí pre mesto, ktoré sa nezlikviduje, ale bude existovať. Preto banka by mala zohľadňovať komunálne problémy. Prístup banky k mestu nie je dobrý. Súčasťou listu je tabuľka, ktorá rozpisuje majetok na úver. V nej je vidieť, ako hodnotí audit majetok, ktorý mesto v úverovom rámci založilo. Predstavitelia banky ani slovom sa nevyjadrili k tomu, že majetok, ktorý mesto ocenilo ako účtovnú hodnotu je nedostatočný. Toto ho prekvapilo. Ďalej vzhľadom k tomu, že pracuje ako funkcionár MBB upozornil na ďalšiu vec. Majetok MBB je vyčíslený na 448 mil.Sk. Jeho precenenie je 100 mil. Sk. V súčasnosti predávame pozemok na Troskách. Tento pozemok bude predávať MBB za 80 mil. Sk. Ďalšie pozemky, o ktoré je záujem je ďalších 100 mil.Sk. Nemáme doklad o tom, že tieto pozemky sú ochotní záujemci kúpiť. Ale tieto pozemky sa takto budú predávať. Na záver uviedol, že ak sme predtým založili majetok v účtovnej hodnote a banka by neprijala túto cenu, ale znížila ju podľa svojich predpisov, pýtal sa, či nepríde zajtra nikto a nepovie, že znovu je tu taký istý problém, znovu je to podľa účtovnej hodnoty. Uvoedol, že toto sú neseriózne prístupy a nebude môcť za tento návrh hlasovať. Ešte sa vrátil k tomu, že keď sa predávali akcie 1. BBES- predaj nebol výhodný. Toto je potvrdené aj v liste, kde banka píše, že akcie 1. BBES nie sú zaujímavé.

Ing. Toman - odrazil sa od problému, ktorý riešili na minulom MsZ. Prijali návrh, aby sme mali iba jedného zmluvného veriteľa. Toto je východisková situácia, ktorú musíme všetci rešpektovať. Musíme urobiť všetko pre to, aby zmluva s týmto veriteľom bola výhodná aj pre mesto a aj pre veriteľa. Ak nebude zmluva prijatá budeme tam, kde sme boli predtým. Môže byť uplatnená exekúcia na majetok mesta a budeme pod týmto tlakom. Padajú tu veľmi silné slová, treba ich vážiť. Dnes rokujeme len o čiastkovej veci. Nie je dobré pre obchodné rokovania vysielať signál, ktorý nás môže znevýhodniť. My spravujeme majetok verejný. Príčina tohto stavu spočíva v minulosti, a o tom sa tu nejdem zmieňovať. Treba spraviť východiskový audit. Možno by bolo vhodné, keby sme si dali urobiť aj mi audit od nezávislej agentúry. Ale sme v situácii, keď máme pred sebou návrh PKB. Treba sa pokúsiť nastoliť ovzdušie dôvery medzi veriteľom a dlžníkom. Toto si vyžaduje veľmi citlivý a uvážlivý prístup. Veriteľ má väčšie práva ako mesto. Nezaznelo tu nič o tom, ako sa z tohto problému dostať. Ak budeme splácať úroky banka nesiahne na majetok. Jedno riešenie, o ktorom by sme mali možnosť diskutovať a prekročiť začarovaný kruh tkvie v tom, že ak chce byť mesto lídrom tohoto kraja malo by prilákať investorov do mesta. Mesto neurobilo všetko to, čo by sme mohli urobiť. Neriešime problém toho, aby sme vtiahli napr. PKB do investícií, do priestoru metropolitného centra. Týmto by sa mesto dostalo zo začarovaného kruhu. Banke je jedno odkiaľ prídu peniaze. Prevádzkovanie letiska Sliač je prvoradé pre to, aby sem prišli investori. Podmienky banky sú tvrdé, ale sú bežné v obchodnom styku. Názor je, že za tých podmienok, ktoré sme na fin. komisii a MsR prerokovali, že keď budeme splácať dlhy nebude sa exekuovať. Bude sa postupne majetok uvoľňovať. Toto je cesta dostať sa z tohto začarovaného kruhu.

JUDr. Múkera - toto bude pohľad z druhej strany. Môj kolega po mojej ľavici je veľmi dobrý právnik, ja ho aj pochválim, a trošku sa nudil, keď tu pán Doc. Glos rozprával. Nie je ekonóm a toho čísla veľmi nezaujímali. Ja mám na pána Doc. Glosa jednu poznámočku. Pán Doc., keď chcete robiť v politike, tak musíte byť pripravený na všetko. Ja tak isto mám poznámku na pána Ing.Miku. To asi nemyslíte vážne pán poslanec, že cena Trosiek je 80 mil. Sk. Veď tá cena sa pohybuje okolo 150-200 mil. A pán Toman som rád, že dneska som počul to čo som ja hovoril pred 3 rokmi, že treba hľadať nie konfrontáciu, ako sme to videli v prvom roku, za primátorovania nášho terajšieho primátora, ale dnes budeme všetci hľadať spoločnú cestu, ako z tejto situácie vybŕdnuť. Výnimočne sa nebudem vracať do minulosti, nebol som vtedy poslanec a nenesiem žiadnu, v prvom rade ako poslanec, morálnu zodpovednosť za niečo, čo tu urobili moji predchodcovia. Budem hovoriť ako právnik o rizikách tohoto úveru. Lebo ako ste si všimli nikto nehovoril o rizikách prijatia takéhoto úveru. Všetci ho buď prehodili cez palubu , že je nanič , alebo druhý predkladateľ požiadal nás, aby sme ho schválili. Ja budem hovoriť ako právnik o rizikách. Nemal som túto tabuľku pred sebou, a preto Vám prečítam čo je precenenie podľa partnera. Tento partner, PKB, chce za dom na Nám. SNP č. 14- 1 mil. 914 tis. Takto si ho ocenil. Národný dom si ocenil na 3 milióny. Kino Urpín cez 3 mil.Sk. Robotnícky dom 1,5 mil. Sk. Mohol by som takto pokračovať ďalej ale vráťme sa k rizikám. Poďme a modelujme si situáciu tak, že mesto z nejakého dôvodu nebude schopné splácať tento prijatý úver, také riziká máme. Ja by som ich vedel aj namodelovať. Ale obrovské množstvo skrachovaných podnikov, obrovské množstvo skrachovaných podnikateľov nám len potvrdzujú to, že za danej situácie to môže čakať aj toto mesto, že sa dostane do situácie tak, ako sa dostalo do situácie u pána Presperína, že nebude môcť splácať tento úver. A tie riziká sú tu. Poznám všetkých poslancov čo robia. Ja som bol od roku 1993 samostatne zárobkovo činná osoba, podľa daňového zákona som patril medzi veľkopodnikateľov, mal som realitnú kanceláriu. Teda tomu rozumiem, rozumiem predaju realít, nikdy som nepredával budovu, ktorá patrila verejno-právnej inštitúcii. Nikdy nie štátnu, vždy to boli súkromné budovy, pretože tieto budovy sa ponúkali vždy iným spôsobom ale pre mňa nie prijateľným. Ja mám navyše morálku. Pán primátor naznačil niečo a použil slovo obcia. Obcia je vynikajúca vec pokiaľ chcete niečo kúpiť a máte nekalý úmysel. Predstavte si, a vyberiem si ten dom na námestí, že ja dnes som schopný zložiť do 30 dní 2 mil.Sk a uzavriem obciu, že do 30 dní tieto peniaze v hotovosti zaplatím pokiaľ mesto B.B. nebude schopné splácať úver. A mám dom za 2 mil. Sk. Môžete mi páni poslanci povedať, že dobre, exekútori brali a predávali majetok. Ale pozor, tam je jeden háčik právny a ten je veľmi jednoduchý. Pokiaľ cena klesne pod 50 % predaja za znalecký posudok, tak ho môže predať z 10 mil. len za 5 mil. a keď kupca za 5 mil. nenájde musí ho vrátiť mestu. Čo sa samozrejme stalo. Tu máme riziko, že určitá skupina podnikateľov jednoducho obciou si zaviaže 5 budou a má ich za 10 mil.Sk. Skúsme, Nám.SNP 14, Národný dom, Robotnícky dom, predajňa. Keby sme zobrali tieto vysoko zaujímavé tržné veci, tak za 10 mil. mám niekoľko násobný zisk. Toto je to nebezpečenstvo, na ktoré som chcel upozorniť a tu je to riziko, ktoré nám bude hroziť pokiaľ mesto nebude splácať. A mesto nemusí splácať úmyselne, pokiaľ by tá skupina ovládla toto mesto a táto skupina by sa dostala k majetku veľmi lacno. A druhá, keby sme nedokázali splácať tento úver. Takže tieto riziká sú tu. Ak si pamätáte klub DS a SDKÚ zobral vtedy keď sme hlasovali, a keď som ukazoval tú zakladateľskú listinu mesta, zobral na seba to riziko, hovorím teraz za klub SDKÚ, ale klub DS urobil skoro to isté, hľadali sme cestu ako tomuto mestu pomôcť. Iná cesta vtedy a v tom stupni poznania nebola. A teraz banka zmenila rétoriku, PKB nie je komunálnou bankou na podporu komunálnej sféry, ale je obyčajnou obchodnou bankou, ktorá z baránka sa stala vlkom, ktorý urobil to, že takto ohodnotil nehnuteľnosti ako ich ohodnotil. Na pána Tomana budem mať ďalšiu poznámočku, a to znovu z oblasti legislatívy a práva. Do tej ekonomickej časti sa veľmi púšťať nemôžem. Áno, stojí pán primátor, ako štatutárny zástupca mesta pred podpísaním zmluvy, ale pán Toman, pri tej zmluve pri podpise a pri rokovaní tých jednotlivých viet tej zmluvy nebudeš ani ty, ani ja, a nevieš aké riziká táto zmluva môže priniesť. Môže mať plusy ale aj mínusy. Môže sa stať, že o veľmi cenné budovy toto mesto príde. Preto zvážte tieto riziká, ktoré sú pred nami. Zvážte svoju zodpovednosť, ktorú ste celý klub SDĽ za primátora Presperína zadĺžili toto mesto tak, že terajší pán primátor robí len kroky, kde sa snaží nájsť nejaké riešenie. Ale toto riešenie a takto podpísať ceny za predaj nehnuteľností jednoducho nie je možné.

Ing. Buriš- FP- pán JUDr. Múkera tu modeloval situáciu, ktorá je pravdepodobná. Lenže zabudol, alebo nenamodeloval jednu situáciu, ktorá je 100 % istá- čo sa stane, keď sa nepodpíše zmluva s PKB.

Ing. Lačný - na úvod povedal, že JUDr. Múkera išiel do hĺbky problému. Je dobrý právnik a robí na OÚ ako zástupca prednostu. Dnešné MsZ je historické . Ako poslanec sa mám rozhodovať slobodne, ale dnes sa nemôžem rozhodnúť slobodne, lebo buď prijmeme podmienky PKB, ešte som sa s takýmito podmienkami nestretol vo svojej praxi, alebo na druhej strane nám veriteľ hrozí tým, že bude vymáhať svoje podlžnosti. Preto ja za toto uznesenie hlasovať nebudem.

Ing. Cmarko- reagoval na pripomienky poslancov. Ďalej uviedol, že banky fungujú na základe svojich smerníc. Uviedol príklad, že na rodinný dom v hodnote 2 mil. Sk banka dala úver 220 tis. Sk. Takto fungujú banky. Alternatíva KDH je neschváliť toto dozaloženie. Čiže neschváliť tento úver. Znamená to každý mesiac 12 mil. navýšenie dlžoby. Od 1.1. sa mesto dostane do nútenej správy. Máme tu exekúciu na 800 mil. Sk. Potom za náš majetok dostane banka peniaze, ale len nízku sumu. Je len zlé riešenie a katastrofické riešenie.

JUDr. Múkera- žiadal svoj predchádzajúci príspevok zaprotokolovať.

Ing. Spišiak - odporučil schváliť návrh uznesenia nakoľko nemáme iné lepšie riešenie.

Ing. Lichý- stanovisko poslaneckého klubu SZS. Klub SZS nesúhlasí s návrhom na rozšírenie záložného práva k dlhodobému úveru, ako úverovému rámcu medzi PKB a Mestom B.B. Nesúhlasíme predovšetkým s rozšírením záložného práva o lesné pozemky vo vlastníctve mesta. Rozsah navrhovaného založeného majetku považujeme za neadekvátne vysoký. Reálna cena je značne podhodnotená. Máme za to, že ak by sa na 28. MsZ akceptoval návrh poslaneckých klubov KDH a SZS, rokovanie s PKB o uzavretí úverovej zmluvy by prebiehalo za priaznivejších okolnosti. Návrh, ktorý máme pred sebou znižuje našu dôveru voči PKB. Pokladáme to za ďalšie obmedzenie rozhodovania pre mesto a pre tých čo prídu po nás. Východisko je ďalšie rokovanie s PKB o zmiernení týchto tvrdých podmienok. Dnešný návrh nepokladáme za dobré vyhliadky pre mesto, teda rozšírenie záložného práva. Tento návrh nepodporíme. Prosím zaprotokolovať.

Prof. MUDr. Dluholucký, CSc - mal otázku, či nebude zase robený audit, ktorý by omeškal definitívne rozhodnutie. Čiže dávam na zváženie a návrh, či je možné s bankou fixovať účtovnú hodnotu cenu budov a pozemkov tak, ako je to v dôvodovej správe.
JUDr. Hrubala – pripomenul obsah a cieľ rokovania. Veriteľ tlačí ceny dole a nie hore. Banka bola výrazne lepšia vo vyjednávaní ako my. Moja otázka je nasledovná, zakladajú sa budovy, ktorých účtovná hodnota je podľa vyhl. z roku 91, ale banky v rámci svojich metodických pokynov vypočítavajú tzv. všeobecnú hodnotu nehnuteľností. Táto všeobecná hodnota sa blíži k trhovej hodnote nehnuteľností podľa dostupných informácií. Preto mám otázku, akým spôsobom sa dospelo k týmto uvedeným cenám. Dosiahnuté výsledky nepovažuje za dobré a bude sa snažiť mesto do ďalšieho rokovania, vyjednávania. Scenár JUDr. Múkeru môže nastať. Aké sú šance dosiahnuť zmenu.

Ing. Rosiar - v materiáloch nie je súčet výmer, preto uvádzam, že zo 7 300 ha lesa, ktoré má mesto je navrhnuté 1 300 ha, čo je 18 % výmery mestských lesov. Čiže založenie 18 % pozemkov nebude ohrozovať hospodárenie MsL, prípadne výnosov z nich.

JUDr. Múkera - uviedol, že mestské lesy nemajú skoro žiadny zisk.

Ing. Toman – povedal, že kladie dôraz na zmluvu, ktorá bude podpísaná s PKB a v súvislosti s ňou dal návrh na uznesenie, aby MsZ odporučilo primátorovi mesta prerokovať návrh úverovej zmluvy s PKB pred jej podpisom s predsedami poslaneckých klubov MsZ.

Ing. Katreniak FP - pán primátor toto nemusí robiť, toto je len zahmlievajúci návrh. Je potrebné sa vážne vecami zaoberať. Pred hlasovaním dať čas sa poradu poslaneckých klubov.

Ing. Hýblová – účtovná hodnota pre hospodárenie obce je tzv. nadobúdacia hodnota, keď to mesto získalo do majetku mesta.

JUDr. Hrubala FP - opýtal sa prečo v tomto prípade nebolo postupované podľa metodických postupov bánk, a prečo nebol posudok spracovaný znalcom. Prečo za takúto nízku cenu boli budovy ohodnotené. Prečo sme banku natlačili do toho, aby sa cena blížila trhovým hodnotám. Prečo sme dospeli k záveru, že je potrebné zakladať ďalší majetok.

Ing. Hýblová- banka nepožadovala znalecký posudok. Považovala toto za dostatočné a my sme neboli v tomto smere aktívny, keď jej stačila táto účtovná cena.

Ing. Biba - vyjadril sa k vystúpeniu Ing. Cmarku. V roku 1996, keď sme prijímali pol mil. injekciu od sporiteľne, predniesol som za klub KDH stanovisko k tomuto úveru. Žiadali vtedy, aby sa schválenie tejto podmienky odložilo o 15 dní , aby mesto mohlo oboznámiť zákonným spôsobom obyvateľov mesta o zámere prijať takýto veľký záväzok a spolu so schválením tejto formy úveru budú schválené aj projekty, ktoré zabezpečia návratnosť úveru. Tento návrh bol odmietnutý. Ďalej uviedol, že niekoľko krát sa tu spomínal list PKB , ktorý mali dostať poslanci a nedostali ho. V liste sa uvádza skutočnosť, že podľa zakladacej listiny 1. BBES sa má táto zlúčiť s EMG, čím momentálne existujúci blokačný balík mesta stratí svoju cenu. Predkladatelia návrhu na odpredaj akcií 1.BBES ubezpečovali všetkých, že odpredaj neohrozí blokačný balík. Všetci títo nás podvádzali. Ak nevedeli o tejto klauzule, potom Vás iba nekompetentne zavádzali. Na záver uviedol, že zváži, či svoj hlas do dnešného rozhodovania pridá.

Ing. Králik, CSc. - povedal, že ho uráža, keď sa hovorí, že rozkráda mesto. Bol by veľmi rád, aby sa naplnila predstava jeho i predstava poslancov, že príde do banky a oni dajú úver bez toho, aby vedeli na čo a čím sa bude ručiť. Toto vyplýva z niektorých vystúpení. Pán Doc. Glos mal povedať, skadiaľ mesto malo zobrať 360 mil. na odkúpenie pohľadávky od slovenskej sporiteľne. Ďalej uviedol, že dnes nič nemusíme schváliť. Banka si dáva podmienky lebo dáva peniaze. Majú zlé skúsenosti s mestom, lebo v minulosti mesto svoje dlhy neplatilo. Na rokovanie s bankou môžu prísť poslanci rokovať. Vyjadril sa k auditu, ktorý nerobila banka, ale tento robila nezávislá audítorská spoločnosť. Vyzval poslancov, že ak vedia o lepšom riešení nech ho predložia. K spoločnosti MBB sa vyjadril, že je tam možné točiť investičný proces. K 1.BBES uviedol, že bude snaha mesta za tú istú nominálnu hodnotu akcie odkúpiť alebo sa znova zúčastňovať ako akcionár. Čiže nikto nikoho neklamal a neodborne zavádzal. Čo sa týka vecí, ktoré súvisia s tým listom, 6.9. prišiel fax a 10.9. prišiel list oficiálny na MsÚ. Na záver uviedol, že vystúpenia sa niesli v politickom duchu a zaznelo tu málo odborného. Čiže nech odborníci predložia to, čo sa stane, ak sa zmluva neschváli.

Ing. Katreniak - uviedol, že list PKB nie je súčasťou materiálu. Nesúhlasil, aby bola kladená zodpovednosť na ich klub, lebo oni za tieto dlhy nikdy nehlasovali. Mesto sa nespráva ako šťuka , dravec, ako bolo povedané.

Ing. Mika – na MsR primátor vyzval všetkých poslancov, ktorí majú nejaké kontaky získať nejaký úver, aby prišli na MsÚ. Preto zaviedol svojich priateľov za primátorom mesta, aby počuli podmienky, za akých by bolo mesto schopné a ochotné prijať úver. Pán primátor povedal toľko, že ak máte úver, ktorého úroková sadzba bude do 4 % mesto je ochotné ho prijať. Ktorá banka dá úver na 4 %.

Ing. Králik , CSc. – opravil Ing. Miku, že ide o pribor + 4 %. My máme pribor + 3 %. Čiže som ešte nadstavil.

Ing. Hýblová - vyjadrila sa k listu z 10.9. a k dôvodovej správe. Chybu urobila ona ako predkladateľka. Mala byť vypustená veta v dôvodovej správe, že bude list predložený poslancom MsZ.

JUDr. Múkera – FP – uviedol, že fax je jediná uznávaná elektronická pošta. Na pána primátora mal pripomienku, že cesta konfrontácie nie je cestou správnou. Cesta bojom nie je schodná. Dnešné riešenie je zlé, ale sú aj horšie riešenia.

JUDr. Hrubala – uviedol, že veriteľ nebude mať záujem predávať budovy za trhovú cenu, vzniká tu riziko, že potom sa nejako dohodne s dotyčným, že túto budovu za trhovú cenu predá. To isté môže dôjsť aj v opcii. Opäť vniknú lobistické skupiny. Preto je potrebné rokovať s PKB a založiť nehnuteľnosti v rozumnej miere.

Doc. Ing. Glos - uviedol, že nie je proti zmluve, ale nemôžu nás tlačiť, aby sme sa dostali do zlého položenia. Každá zmluva má charakter aj morálny a nie len ekonomický. K primátorovi povedal, že sa vzdal funkcie predsedu fin. komisie proti zlému hospodáreniu pána Presperína.

Ing. Králik, CSc.- FP- navrhol, aby s bankou rokovali Doc. Glos a predsedovia poslaneckých klubov. On len podpíše zmluvu. Bude akceptovať ich rokovanie s PKB.
PaedDr. Borguľová - urobila výklad diskusie, je potrebné vybrať si správnu cestu. Rokovanie s PKB trvá dosť dlho a kto chce rokovať s bankou a dohodnúť lepšie podmienky, nech sa ozve.

JUDr. Múkera FP – povedal , že je ochotný rokovať s bankou.

p. Čierny - povedal, že si veľmi váži Doc. Glosa, ale uviedol, že každý kto sa ocitol na strane dlžníka voči banke, každý pocítil neserióznosť zo strany budúceho veriteľa. Čiže hovoriť o tom, že ako sa PKB chová v tomto prípade je nosením dreva do lesa. Dnes treba schváliť predložený návrh na uznesenie a vytvoriť skupinu odborníkov, ktorí budú s bankou jednať. Založené objekty boli doteraz založené v prospech inej banky. Aj lesy boli založené. Poslanci by mali pristupovať zodpovedne k tým veciam

Ing. Katreniak- ako člen fin. komisie a člen MsR mal list zo 6.9. 2001. List, ktorý mu predložila Ing. Hýblová mal pečiatku 10.9. Ale list bol napísaný 6.9., i keď bol na MsÚ doručený 10.9.

Ing. Lačný - predložil protinávrh na uznesenie: MsZ neschvaľuje predložené rozšírenie záložného práva k dlhodobému úveru ako úverového rámca medzi PKB a. s. a Mestom B.B. schváleného dňa 19. júna 2001 uzn. 267/2001 o nasledovný nehnuteľný majetok... II. odporúča primátorovi mesta znovu rokovať s PKB a.s. o rozšírení záložného práva za účasti poslancov, odborníkov z radov ekonómov a právnikov.


Nakoľko počet prítomných poslancov klesol na 28 nebolo k tomuto bodu prijaté uznesenie.
Primátor mesta Ing. Ján Králik, CSc. ukončil rokovanie 30. MsZ o 12.30 hod. s tým, že zvolá nové zasadnutie na 29. 9. 2001.

Ing. Ján Králik,CSc. Ing. Miroslav Muroň
primátor mesta prednosta MsÚ


Ing. Peter Lačný Mgr. Zuzana Lešníková
I. overovateľ II. overovateľ

Zapísala: Gernicová


 

Zápisnica - 31.MsZ

Zápisnica z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
28. septembra 2001 v Banskej Bystrici


Prítomní: 43 z 56 poslancov
Ospravedlnení: Mgr. Ladislav Javorský, Ing. Márius Mika, MUDr. Vladimír Plintovič, MUDr. Mária Červeňová, MUDr.Michal Bucek, Ing. Jozef Haško, PaedDr. Tatiana Kamenská, Ing.Ján Biba, JUDr. Marcela Gajdošová, Ing. Jana Brázdilová, Ing. Milan Lichý , MUDr. Juraj Mesík, PaedDr. Michal Mikula,

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 13

K bodu číslo 1:

Rokovanie tridsiatehoprvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik, CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 15,42 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil JUDr. Tibora Bandziho a JUDr. Jána Hrubalu.

K bodu číslo 2:

Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 38 poslancov - za hlasovali poslanci: 38,0,0 – hlasovanie číslo 3
prezentovalo sa 38 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,38,0 – hlasovanie číslo 4
prezentovalo sa 38 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,38 – hlasovanie číslo 6


K bodu číslo 3:

Za predsedu návrhovej komisie navrhol Dušana Čierneho a za členov návrhovej komisie JUDr. Petra Múkeru, p. Stanislava Ríšu, MUDr. Tivadara Tuharského a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 39-36,1,2 hlasovanie číslo 7.

K programu rokovania:

Ing. Králik,CSc.- predložil návrh na zaradenie bodu č. 5 do programu rokovania a to Oprava časti uznesenia 267/2001 zo dňa 19.7. 2001
Hlasovanie číslo 8 o doplnení bodu č. 5 do programu rokovanie : 39-34,4,1.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh na rozšírenie záložného práva k dlhodobému úveru ako úverovému rámcu medzi PKB, a.s. a Mestom Banská Bystrica schváleného dňa 19.7.2001 uznesením č. 267/2001
5. Oprava časti uznesenia 267/2001 zo dňa 19.7. 2001
6. Ukončenie mestského zastupiteľstva


Hlasovanie číslo 9 - celý program rokovania : 39-36,3,0.

K bodu číslo 4:
Návrh na rozšírenie záložného práva k dlhodobému úveru ako úverovému rámcu medzi PKB, a.s. a Mestom Banská Bystrica schváleného dňa 19.7.2001 uznesením č. 267/2001

Ing. Králik,CSc.- v úvodnom slove k tomuto bodu povedal, že sa dnes uskutočnilo plánované rokovanie s PKB a.s. a tohto prerokovávania sa zúčastnili poslanci JUDr. Hrubala a JUDr. Múkera. Všetky požiadavky mesta boli akceptované a napriek tomu vyzval poslancov, že zmluva je k dispozícii na sekretariáte primátora, môžu sa k tejto poslanci vyjadriť.

Ing.Lačný - povedal, že by rád počul stanoviská poslancov JUDr. Múkeru a JUDr. Hrubalu.

Ing. Katreniak - priklonil sa k návrhu Ing. Lačného , ale to neznamená, že sa mení postoj klubu KDH. Nezbavujú sa zodpovednosti, ale za uznesenie nebudú hlasovať.

Ing. Toman – ospravedlnil sa za to, že z minulého MsZ odišiel pred hlasovaním o uznesení.

JUDr. Hrubala – uviedol, že je pravdou, že zmluva je tvrdá voči nám. PKB chce mať istotu, že sa bude úver splácať. Jeho pohľad na rokovanie je taký, že obava formulovaná z množstva zakladaného majetku je tu. V prípade neplnenia zmluvných podmienok môže dôjsť k viac krát opisovanému spôsobu tunelovania tohto mesta. Obava je odstránená zmluvne jednoduchým spôsobom. V záložných zmluvách, ktoré budú prílohou zmluvy o úverovom rámci bude uvedené, že sa zaväzuje záložný veriteľ predávať tieto nehnuteľnosti minimálne za súdno-znalecký posudok. Ceny upravuje vyhláška z roku 1991, ktorá neodráža trhové ceny ani všeobecné ceny, ktoré sa vyčísľujú podľa vnútorných pokynov banky. Vyhláška sa má novelizovať. Napriek tomu odporúčam sledovať, čo sa s týmito nehnuteľnosťami bude diať. Jeho subjektívny pocit z tohto rokovania je, že pracovníci mesta, ktorí tam boli boli pripravení na toto rokovanie . Aj z našej strany boli vznesené pripomienky k zmluve a boli vo veľkej miere zapracované. Na záver povedal, že je ochotný podporiť tento pripravovaný krok. Poznamenal, že niektorí poslanci sa v tejto veci angažovali spôsobom, ktorý neprináleží poslancom.

JUDr. Múkera - viedol, že videl záložnú zmluvu č.7, kde je jasne napísané, že minimálna cena do dražby a minimálna cena pri priamom predaji vychádza zo súdno-znaleckého posudku. Čiže obava, ktorá tu bola týmto pádom padla. Jeden bod tejto zmluvy sa aj týmto zaoberá a odvoláva sa na tieto zmluvy. Tiež pracovníci MsÚ boli z ekonomického a právneho hľadiska veľmi dobra pripravení. Bola akceptovaná väčšina našich návrhov. Trošku sa uvoľnili ruky mesta. Prístup banky je jasný. Chce mať svoje peniaze zaistené. Toto riešenie nie je dobré ale nie je ani lepšie riešenie.

Ing. Lačný - opýtal sa či je to pravda, že sa niektorí poslanci angažovali v banke o odpredaj takétoho majetku.

JUDr. Hrubala – áno

JUDr. Múkera – boli to 4 poslanci.

JUDr. Hrubala - povedal, nech povedia poslanci kto to bol To čo sa udialo v minulosti je neskutočne zlé. Je to fakt a nebudem sa k tomu vracať. Treba myslieť na budúcnosť.

Ing. Katreniak - povedal, že je veľmi rád, že poslanci KDH prispeli k tomu, že bolo rokovanie s bankou a uvoľnili sa ruky. Keby sa bolo včera hlasovalo, boli by tie podmienky oveľa ťažšie. Chcel počuť mená poslancov.

Ing. Králik, CSc. – uviedol, že nie je šetrenie poslancov ale treba sa venovať bodu. Mená nepadli na rokovaní.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

a./ dôvodovú správu k návrhu na rozšírenie záložného práva k dlhodobému úveru ako úverovému rámcu medzi PKB, a.s. a Mestom Banská Bystrica schváleného dňa 19.7.2001 uznesením č. 267/2001

b./ že schválený dlhodobý úver ako úverový rámec zahŕňa nominálnu hodnotu komunálnych obligácií vo výške 150 mil. Sk, spravovaných PKB, a.s.

II. schvaľuje

rozšírenie záložného práva k dlhodobému úveru ako úverovému rámcu medzi PKB, a.s. a Mestom Banská Bystrica, schváleného dňa 19.7. 2001 uznesením č. 267/2001 o
nasledovný hnuteľný majetok :

1. Budova ul. Lazovná č. 19/250 s pozemkom parc.č. KN 1801- zast.pl.o výmere 644 m2, kat. územie Banská Bystrica.

2. Budova ul. Lazovná č. 21/252 s poz emkami parc.č. KN 1802/1- záhrada o výmere 322 m2 a parc.č.KN 1803-zast.pl. o výmere 315 m2, kat.územie Banská Bystrica

3. Kaštieľ ul. Sládkovičova č. 1/2067 s pozemkami parc.č. KN 3357- zast.pl o výmere 1938 m2, parc.č. KN 3358/2 -ost.pl. o výmere 15658 m2, parc.č. KN 3359- zast.pl. o výmere 3620 m2 a parc.č. KN 3360/1-ost.pl. o výmere 2497 m2, kat. územie Radvaň.

4. Pozemky kat. územie Staré Hory ( pred THM ), vedené na LV 761:
parc.č. KN 5439/1 lesný pozemok o výmere 3524071 m2
parc.č. KN 5439/5 lesný pozemok o výmere 66 m2.

Pozemky kat. územie Harmanec register „ E“, vedené na LV 50:
parc.č. KN 356/4 lesný pozemok o výmere 1225009 m2
parc.č. KN 362 lesný pozemok o výmere 12351 m2
parc.č. KN 371 TTP o výmere 1405 m2
parc.č. KN 436/1 lesný pozemok o ýmere 4442204 m2
parc.č KN 438 lesný pozemok o výmere 391347 m2
parc.č. KN 444 lesný pozemok o výmere 5805 m2
parc.č. KN 451 lesný pozemok o výmere 510419 m2
parc.č KN 499/32 lesný pozemok o výmere 422051 m2.

Pozemky kat.územie Dolný Harmanec register „ C“, vedené na LV 342 :
parc.č. KN 82 lesný pozemok o výmere 2126 m2
parc.č. KN 747 lesný pozemok o výmere 1216 m2
parc.č. KN 782 v častiach: 1272 m2 lesný pozemok a 186 m2 ostatné plochy
parc.č. KN 812 lesný pozemok o výmere 3827 m2
parc.č. KN 815 lesný pozemok o výmere 4592 m2
parc.č. KN 818 lesný pozemok o výmere 2693 m2
parc.č. KN 873 lesný pozemok o výmere 5793 m2
parc.č. KN 921 lesný pozemok o výmere 1367 m2
parc.č. KN 922 lesný pozemok o výmere 1579 m2
parc.č. KN 923 lesný pozemok o výmere 2577 m2
parc.č. KN 924 lesný pozemok o výmere 10712 m2
parc.č. KN 926 lesný pozemok o výmere 1212 m2
parc.č. KN 955/5 zast.plocha o výmere 60 m2
parc.č. KN 980 lesný pozemok o výmere 2906 m2
parc.č. KN 985 lesný pozemok o výmere 7595 m2
parc.č. KN 986 lesná pozemok o výmere 1929 m2
parc.č. KN 988 lesný pozemok o výmere 2907 m2
parc.č. KN 989 lesný pozemok o výmere 6028 m2
parc.č. KN 1004 lesný pozemok o výmere 8532 m2

Pozemky kat.územie Dolný Harmanec register„ E“, vedené na LV 342

parc.č. KN 48 lesný pozemok o výmere 3338 m2
parc.č. KN 289 lesný pozemok o výmere 268128 m2
parc.č. KN 306 lesný pozemok o výmere 559 m2

parc.č. KN 524 lesný pozemok o výmere 673 m2
parc.č. KN 525 lesný pozemok o výmere 2392 m2
parc.č. KN 526 lesný pozemok o výmere 719 m2
parc.č. KN 527 lesný pozemok o výmere 183 m2
parc.č. KN 528 lesný pozemok o výmere 129 m2
parc.č. KN 529 lesný pozemok o výmere 755 m2
parc.č. KN 530 lesný pozemok o výmere 557 m2
parc.č. KN 531 lesný pozemok o výmere 1726 m2
parc.č. KN 562 lesný pozemok o výmere 7769 m2
parc.č. KN 563 lesný pozemok o výmere 1439 m2
parc.č. KN 564 TTP o výmere 1565 m2
parc.č. KN 566 lesný pozemok o výmere 3830 m2
parc.č. KN 568 lesný pozemok o výmere 252 m2
parc.č. KN 569 lesný pozemok o výmere 2895 m2
parc.č. KN 570 lesný pozemok o výmere 230 m2
parc.č. KN 571 lesný pozemok o výmere 291 m2
parc.č. KN 578 lesný pozemok o výmere 4327 m2
parc.č. KN 579 lesný pozemok o výmere 1151 m2

parc.č. KN 580 lesný pozemok o výmere 16904 m2
parc.č. KN 581 lesný pozemok o výmere 3224 m2
parc.č. KN 687 lesný pozemok o výmere 169 m2
parc.č. KN 688 lesný pozemok o výmere 360 m2
parc.č. KN 689 lesný pozemok o výmere 655 m2
parc.č. KN 690 lesný pozemok o výmere 655 m2
parc.č. KN 699 lesný pozemok o výmere 2154386 m2
parc.č. KN 735 lesný pozemok o výmere 31325 m2
parc.č. KN 736 lesný pozemok o výmere 2715 m2

III. neschvaľuje

záložné právo na zaknihované akcie Banky Slovakia, a.s.

IV. odporúča
primátorovi mesta

a) žiadať PKB zapracovať do návrhu zmluvy podmienku, aby každoročne prehodnotila výšku zábezpeky a l krát ročne uvoľňovala záložné právo o výšku zaplatenej istiny podľa precenenia vykonaného ekonomickým auditom.

b) prerokovať návrh úverovej zmluvy pred jej podpísaním s predsedami poslaneckých Klubov MsZ.


Bolo prijaté uznesenie číslo 274/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 10- 37-34,0,3.

K bodu číslo 5:

Oprava časti uznesenia 267/2001 zo dňa 19.7. 2001

p. Koscová – zdôvodnila potrebu opravy uvedeného uznesenia 267/2001 zo dňa 19.7.2001.
Z dôvodu overenia geometrického plánu, ktorý súvisí s odpredajom pozemku sa zrealizovala táto zmena. Nedochádza k zmene výmery.

JUDr. Pupala – mal otázku, prečo bol tento bod zaradený na dnešné rokovanie MsZ.

Ing.Králik,CSc.- uviedol, že do zmluvy sa musia zapísať opravené vec.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

Opravu časti uznesenia č. 267/2001 zo dňa 19.7. 2001

Pozemok par. č. KN 285/8 – zastavaná plocha o výmere 3761 m2
Pozemok par. č. KN 285/30 – zastavaná plocha o výmere 3884 m2
obe katastrálne územie Kremnička

Parcela č. KN 1462/1 – zastavaná plocha o výmere 367 m2; katastrálne územie Banská Bystrica.


Bolo prijaté uznesenie číslo 275/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 11- 38-36,1,1Týmto bol program 31. MsZ vyčerpaný. Primátor mesta Ing. Ján Králik,CSc., poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ o 16.15 hod.
Ing. Ján Králik,CSc. Ing. Miroslav Muroň
primátor mesta prednosta MsÚ


JUDr. Ján Hrubala JUDr. Tibor Bandzi
I. overovateľ II. overovateľZapísala: Gernicová


 

Zápisnica - 32. MsZ

Zápisnica z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
23. októbra 2001 v Banskej Bystrici

Prítomní: 43 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, MUDr. Vladimír Plintovič, Doc. Ing. Ján Glos,CSc., MUDr. Michal Bucek, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,CSc., PaedDr. Tatiana Kamenská, Ing. Roman Rosiar, RNDr. Ladislav Topoľský, MUDr. Cyril Klement,CSc., JUDr. Ján Hrubala, MUDr. Juraj Mesík
Neospravedlnení: Stanislav Mičev, Ivan Saktor

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 23

K bodu číslo 1:

Rokovanie tridsiatehodruhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,35 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil p. Elenu Šupolovú a Ing. Máriusa Miku

K bodu číslo 2:

Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 33 poslancov - za hlasovali poslanci: 33,0,0 – hlasovanie číslo 5
prezentovalo sa 35 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,35,0 – hlasovanie číslo 6
prezentovalo sa 35 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,35 – hlasovanie číslo 8

K bodu číslo 3:

Za predsedu návrhovej komisie navrhol JUDr. Tibora Bandzi a za členov návrhovej komisie Ing. Pavla Sabu, Ing. Jozefa Haška, Jozefa Donovala a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 34-32,1,1 - hlasovanie číslo 9.

K programu rokovania:

Ing. Ján Králik,CSc.- doplnil do bodu 17 Rôzne a) Listy a petície došlé na MsZ, ktoré predloží PaedDr. Borguľová

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2002
8. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj nehnuteľností - budov, stavieb, bytov, pozemkov Mesta Banská Bystrica a zámenu nehnuteľností v zmysle § 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/ a iné.
9. Návrh na odpredaj akcií mesta Banská Bystrica v Banke Slovakia a.s.
10. a) Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica-zmeny a doplnky Hurbanova ulica
b) Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica- zmeny a doplnky Hurbanova ulica
11. a) Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov VI. etapa
b) Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – zmeny a doplnky VI. Etapa
12. Informatívna správa o realizácii dočasného a núdzového bývania areálu “KOTVA”, Zásady poskytovania dočasného a núdzového bývania, Návrh na vyňatie z odpredaja bytov vo vlastníctve mesta
13. Informácia o priebehu výstavby investičných akcií, ktoré zabezpečuje IÚM Banská Bystrica pre Mesto Banská Bystrica
14. Návrh na dostavbu Radnice Mesta Banská Bystrica
15. Informatívna správa o plnení uznesenia č. 263/2001-III.- MsZ
16. Kontrola plnenia uznesení MsZ o používaní finančných prostriedkov z fondu sanácie skládky PDO Horné Pršany v rokoch 1992-1998
17. R ô z n e
a) došlé listy na MsZ
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia
20. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie č. 10 o programe: 35- 33,0,1 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 4:

Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc. - primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 11 : 35-31,1,2 –1 nehlasoval.
K bodu číslo 5:

Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak - informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Najviac sa venoval dokončeniu kontroly uznesení MsZ týkajúcich sa skládky PDO Horné Pršany. Zúčastnil sa na 4. kongrese hlavných kontrolórov v Maďarsku.

JUDr. Múkera - mal otázky či boli zistené nejaké nedostatky pri kontrole.

Ing. Spišiak - uviedol, že sa kontrolujú najviac 3 roky spätne. Neboli žiadne problémy, mali len sťaženú pozíciu.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie č.12 : 34-32,2,0.

K bodu číslo 6:

Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Miroslav Muroň- predložil informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica. K 30.9. bolo na území mesta celkom evidovaných 4 594 nezamestnaných, z toho mužov 2293, žien 2263. Miera nezamestnanosti 11,17 %. Absolventov 360, riziková skupina 284, znížená pracovná schopnosť 166.
Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie č. 13: 34-28,0,6

K bodu číslo 7:

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2002
Ing. Gregorová - v úvodnom slove povedala, že treba príprave tohto materiálu venovať veľkú pozornosť, nakoľko príjmy tvoria jednu z hlavných zložiek príjmu mesta. Predložený návrh na rok 2002 je vypracovaný v súlade so zákonom a sadzby sú totožné s tými, ktoré platili na rok 2001. Predložila nový návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje VZN s tým, že v § 5 , odsek 1, daň zo stavieb, v poslednej vete vypúšťa sa písmeno a) Nové znenie vety: správca dane znižuje sadzbu dane zo stavieb podľa §- u 5, ods. 1, písmeno b) tohto nariadenia o 50 %, zvyšuje sadzbu dane zo stavieb písmeno c) a d) o 25 %, písmeno e) o 60 %, písmeno f) o 120 %, písmeno g) o 100 %. Ďalej v komentári §-u 5 na str. 3 vypúšťa sa v tabuľke v riadku a) suma 50 hal. Týmto sa zabezpečí jednotná základná sadzba dane za stavby a dane za byty.
Ing. Katreniak - navrhol bod a) ponechať, doplniť do čl. 5, § 7 bod 2) Správca dane znižuje sadzbu z dane podľa písmena 1 o 50 %. Ostatné body prečíslovať.
Ing. Cmarko - predložil návrh, aby sa VZN schválilo v pôvodnom znení bez úpravy.
Ing. Katreniak - keď sme si toto všetko rozdiskutovali boli sme všetci za predložené riešenie.
p. Ríša - prekvapuje ho, že sa zvyšujú dane. Nesúhlasil s úpravou daní v okrajových častiach.
Ing. Lačný - klub KDH vyjadril svoj názor.
Ing. Toman - včera na zasadnutí komisie vychádzala úvaha z toho, aby sa zrovnoprávnilo bývanie v panelákoch a rodinných domoch. Ak sa znížia dane za domy, nech sa povie čo to urobí v rozpočte.
JUDr. Múkera – povedal, že sa chystá reforma. Nebudú sa vyberať poplatky ale dane. Myslí si, že je to demokracia, že jedna strana dáva návrh a druhá strana oponuje. Mesto potrebuje príjmy, a to sú aj dane. Treba zrovnoprávniť systém daní.
Ing. Gregorová - na referáte daní eviduje mesto 4 368 rodinných domov a 14 691 bytov. Pomer je jasný. Zvýšenie na 1 rodinný dom by to bolo v prepočte 20 %. Predpokladaný príjem by činil 1,5 mil. Sk do rozpočtu mesta.
Ing. Lačný - mal otázku, koľko bytov je v osobnom vlastníctve?
Ing.Králik,CSc - ide o byty odpredané.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2002

II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.93/2001 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2002 v znení písomne predloženom návrhu.

Bolo prijaté uznesenie číslo 276/2001-MsZ
Hlasovanie č.14 : 32-20,1,11.
K bodu číslo 8:

Dôvodová správa k návrhu na odpredaj nehnuteľností - budov, stavieb, bytov, pozemkov Mesta Banská Bystrica a zámenu nehnuteľností v zmysle § 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/ a iné.

Ing. Gregorová - zaujala stanovisko k dôvodovej správe k návrhu na odpredaj nehnuteľností. Predložila návrh na opravu textu uznesenia v bode c), kde je potrebné uviesť rozpis bytov a nebytových priestorov.


Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
a) Dôvodovú správu k návrhu na odpredaj nehnuteľností majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov ) a v zmysle zák. č. 182/93 Z.z. (v znení zmien a doplnkov) a iné.
b) Stanovisko k listu pani Holkovej.

II. schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov) a v zmysle zák. č. 182/93 Z.z. (v znení zmien a doplnkov) a iné.


A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov

Volebný obvod č. 7

1.Pozemok - parc. č. KN 2111/4 – zast. pl. o výmere 133 m2, kat. územie Sásová (Chabenecká ulica -ul. Pod Hôrkou), pre Ing. Ivana Krušpána, a manž. Blanku Krušpánovú rod. Štiegelovú, obaja trvale bytom Pod Hôrkou č. 17 Banská Bystrica, v kúpnej cene 1030.- Sk za 1 m2, čo pri výmere 133 m2 predstavuje kúpnu cenu 136 990.- Sk.

2.Pozemok - parc. č. KN 2111/5 – zast. pl. o výmere 75 m2, KN 2132/8- orná pôda o výmere 84 m2, kat. územie Sásová (Chabenecká ulica-ul. Pod Hôrkou), pre Ing. Romana Ružicu a manž. Ing. Danicu Ružicovú rod. Krušpánovú, obaja trvale bytom Pieninská č. 25 Banská Bystrica, v kúpnej cene 670.- Sk za 1 m2 za pozemok parc. č. KN 2132/8, čo pri výmere 84 m2 predstavuje kúpnu cenu 56 280.- Sk a v kúpnej cene 1030.-Sk za 1 m2 za pozemok parc.č. KN 2111/5, čo pri výmere 75 m2 predstavuje kúpnu cenu 77 250.-Sk. Kúpna cena oboch pozemkov predstavuje 133 530.-Sk.


B/ OPRAVU ČASTI UZNESENIA

Volebný obvod č. 4

3.Oprava časti uznesenia MsZ č. 175/2000 zo dňa 17.5.2000 pod. por. č. II/A


Text :
Obytný dom s 36 bytovými jadnotkami na Tulskej ulici č. 67-71, súpisné č. 5318, vedený na liste vlastníctva č. 2724, k.ú. Radvaň včítane zastavaného pozemku s výmerou 872 m2, parcelné č.2104, 2105 a 2106. Obstarávacia cena domu 4 726 733.-Sk. Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení zák. 151/95 Z.z. je 462.-Sk. Cena pozemku bola v súlade s výmerou MF SR zo dňa 2.4.1996 č. M-1/55/1996 o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica stanovená na 800.-Sk/m2.

TULSKÁ - 67
 byt č. 4 - Kupujúca Ing. Oľga KOZÁROVÁ, rod. Tomová, nar. 26.10.1948, vdova spoluvlastnícky podiel 667/20476. Dohodnutá kúpna cena bytu je 30 815.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 21 570.-Sk. Cena pozemku 22 745.-Sk.
 byt č. 6 - Kupujúci Marian TOMKA, nar. 19.8.1943, s manž. Eleonórou, rod. Mojžišová, nar. 10.9.1946, spoluvlastnícky podiel 698/20476. Dohodnutá kúpna cena bytu je 32 248.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 22 574.-Sk. Cena pozemku 23 802.-Sk.

TULSKÁ - 69

 byt č. 5 - Kupujúca Oľga CIBUĽOVÁ, rod. Halasová, nar. 16.2.1926, vdova, spoluvlastnícky podiel 310/20476. Dohodnutá kúpna cena bytu je 14 322.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 10 025.-Sk. Cena pozemku 10 571.-Sk.
 byt č. 7 - Kupujúci Ľubomír SUCHÝ, nar. 27.4.1954, s manž. Vierou, rod. Škandíková, nar. 31.5.1951, spoluvlastnícky podiel 728/20476, dohodnutá kúpna cena bytu je 33 634.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 23 544.-Sk. Cena pozemku 24 825.-Sk.

TULSKÁ - 71

 byt č. 6 - Kupujúci František ŠALATA, nar. 6.1.1947, s manž. Annou, rod. Glembová, nar. 12.11.1952, spoluvlastnícky podiel 707/20476, dohodnutá kúpna cena je 32 663.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 22 864.-Sk. Cena pozemku 24 109.-Sk.

Za text :
Obytný dom s 36 bytovými jednotkami na Tulskej ulici č. 67-71, súpisné č. 5318, vedený na liste vlastníctva č. 2724, k.ú. Radvaň včítane zastavaného pozemku s výmerou 838 m2, parcelné č. 2104, 2105 a 2106. Obstarávacia cena domu je 4 726 733.-Sk. Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení zák. 151/95 Z.z. je 462.-Sk. Cena pozemku bola v súlade s výmerom MF SR zo dňa 2.4.1996 č. M-1/55/1996 o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica stanovená na 800.-Sk/m2.

TULSKÁ - 67

 byt č.4-Kupujúca Ing. Oľga KOZÁROVÁ, rod. Tomová, nar. 26.10.1948, vdova, spoluvlastnícky podiel 667/20476. Dohodnutá kúpna cena bytu je 30 815.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 21 570.-Sk. Cena pozemku 21 838.-Sk.

 byt č.6-Kupujúci Marian TOMKA, nar. 19.8.1943, s manž. Eleonórou, rod. Mojžišová, nar. 10.9.1946, spoluvlastnícky podiel 698/20476. Dohodnutá kúpna cena bytu je 32 248.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 22 574.-Sk. Cena pozemku 22 853.-Sk.

TULSKÁ - 69

 byt č. 5-Kupujúca Oľga CIBUĽOVÁ, rod. Halasová, nar. 16.2.1926, vdova, spoluvlastnícky podiel 310/20476. Dohodnutá kúpna cena bytu je 14 322.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 10 025.-Sk.Cena pozemku 10 149.-Sk.

 byt č. 7 - Kupujúci Ľubomír SUCHÝ, nar. 27.4.1954, s manž. Vierou, rod. Škandíková, nar. 31.5.1951, spoluvlastnícky podiel 728/20476, dohodnutá kúpna cena bytu je 33 634.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 23 544.-Sk. Cena pozemku 23 835.-Sk.

TULSKÁ - 71

 byt č. 6 - Kupujúci František ŠALATA, nar. 6.1.1947, s manž. Annou, rod. Glembová, nar. 12.11.1952, spoluvlastnícky podiel 707/20476, dohodnutá kúpna cena je 32 663.-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 22 864.-Sk. Cena pozemku 23 148.-Sk.


C/ MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE KOMPLEXU RUDOHORSKÁ ULICA

Volebný obvod č. 9

Dohodu o zrušení spoluvlastníctva domu č. 6734, Rudohorská ul. č. 1.,3.,5 a 31, kat. územie Sásová, sit. na pozemkoch par. č. KN 2544/58, 2544/57, 2544/40, 2544/41, 2544/42, ktorý je v spoluvlastníctve Mesta Banská Bystrica v podiele 377019/544263, Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava v podiele 14455/544263, Slovenských telekomunikácií, a.s. Bratislava, Nám. Slobody č. 6, Riaditeľstva telekomunikácií, Stredné Slovensko, odštepný závod Banská Bystrica v podiele 47041/544263 a SR Ministerstva obrany, Bratislava v podiele 105748/544263.
Na základe tejto dohody nadobúda do výlučného vlastníctva Mesto Banská Bystrica byty č. 16-36 s podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu a nebytové priestory č. 1.,2.,3.,4.,5.,6 a 7 s podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu.
SR - Ministerstvo obrany, Bratislava nadobúda do výlučného vlastníctva byty č. 1 až 15 s podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu, Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava nadobúda do výlučného vlastníctva nebytový priestor č. 8 s podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu, Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava, Nám. Slobody č.6 Riaditeľstvo telekomunikácií, Stredné Slovensko, odštepný závod Banská Bystrica nadobúdajú do výlučného vlastníctva nebytový priestor č. 9 a 10 s podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu.
K finančnému vyrovnaniu nedochádza.

Bolo prijaté uznesenie číslo 277/2001-MsZ
Hlasovanie č. 15 : 35-29,0,5 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 9:

Návrh na odpredaj akcií mesta Banská Bystrica v Banke Slovakia a.s.

Ing. Králik,CSc. - preložil úvodné slovo k návrhu na odpredaj akcií mesta B.Bystrica v Banke Slovakia a.s.
Ing.Lačný - mal pripomienku, aby bolo uznesenie doplnené o počet odpredávaných kusov akcií, cena za akciu a budúci majiteľ akcií. Nesúhlasil s uznesením, treba počkať, aby prebehla celá akcia a potom je nutné rokovať o tomto.
Ing. Gregorová - všetci členovia finančnej komisie sa uzniesli na podpore uznesenia.
Ing. Toman - povedal, že beží 3 tender na odpredaj Banky Slovakia investorovi. Dôvod odpredaja akcií je ten, že treba splatiť do konca roka úver a tieto prostriedky boli plánované aj v rozpočte na rok 2001. Už existuje uznesenie MsZ, kde sme schvaľovali predaj akcií FNM. Navrhované uznesenie otvára manévrovací priestor pre tých, ktorí v tejto veci rokujú. Buď sa to predá BPM s.r.o. alebo tretej osobe. Ak bude známy kupec, ešte sa toto musí prerokovať v MsZ.
Ing. Pupala - požiadal o vysvetlenie problému v tom smere, že schvaľujeme odpredaj akcií, či sa budeme týmto ešte zaoberať.
Ing.Králik,CSc.- už sa schválil odpredaj akcií v MsZ za cenu akú dá FNM. Fond národného majetku nás z predaja vylúčil, ide si svojou cestou. Nie je možné určiť cenu, táto sa dojednáva na trhu. Možno oslovíme predajcov na burze cenných papierov.
JUDr. Múkera - upozornil na riziká tohto biznisu. Ak mesto je v časovej tiesni kupujúci pôjde pod cenu. Preto nesúhlasil s predajom akcií v časovej tiesni.
Ing.Králik,CSc.- mesto nie je v časovej tiesni. V tiesni je ten kto predáva Banku Slovakia. Nie je problém predať akcie. My nemusíme konať nič. Akcie sme dostali na budovu. Nekupovali sme akcie. Mesto nech má možnosť vyjednávať, aby nedošlo k znehodnoteniu akcií. Uznesenie hovorí o odpredaji akcií FNM. Preto mesto musí mať vyjednávaciu pozíciu.
JUDr. Múkera - uviedol, že nepozná na Slovensku banku, ktorej akcie by poklesli. Akcie prudko stúpajú. Musí sa otvoriť priestor manipulovací.
Ing. Pupala - povedal, že ak máme hovoriť o cene, poznáme 3 druhy stanovenia cien. Dohodou, rozpočtom , kalkuláciou. Navrhol doplniť uznesenie o formuláciu spôsobu stanovenia ceny, alebo dopracovania sa k cene.
Ing.Králik,CSc.- cena bankových akcií sa neustanovuje dohodou, na to je presný postup stanovený Národnou bankou.
Ing. Lačný - opýtal sa pána Čierneho, či BPM má na to tých 52 mil, a či BPM má na stratu.
p. Čierny - pohľadávka BPM voči mestu je vo výške 43mil. Sk, čo predstavuje vyrovnanie dlhov, ktoré sme my vyrovnali minulý rok voči dodávateľom za odpredaj tepelných zdrojov. Jednou z možností je zápočtom odkúpiť akcie. BPM vždy hospodáril so stratou. A tam je problém, že BPM tohto roku prvý krát hrozí zisk. Ak by sa toto uskutočnilo musí to byť so súhlasom Národnej banky. Akcie by sa odkúpili do výšky pohľadávky, ktorú voči mestu má. Vychádza to asi 800 Sk za jednu akciu. BPM by si tieto akcie mohol držať stále, ak by nebola nutnosť ich predávať. Ale ak to kúpi niekto iný, môže sa kapitál navŕšiť a už podiel BPM nebude 6,9 % ale môže byť 3 %. A potom môžeme predať akcie cez burzu bez straty pre BPM. Mestu sa vytvorí priestor pre manipuláciu. O tomto musí rozhodnúť DR a VZ.
Ing. Pupala – ide o dva aspekty, aspekt operatívny a strategický. Narábanie s akciami na meste je kvalifikovanejšie než na BPM.
Ing. Katreniak – ak nedáme minimálnu cenu za akciu je to nezodpovedné. Znovu by sme išli do rizika, nebudú jasné uznesenia.

Ing. Buriš -FP - nesúhlasil s tým, aby sa určila minimálna cena. Lebo ona potom nikdy nebude vyššia. Lebo žiadny z kupujúci už viac nedá. A tiež povedal, že ten kto vlastní akcie nepotrebuje mať na to špecialistu. Na to sú špecializované pracoviská.
Ing. Toman - uviedol, že je tu vôľa predať akcie. Netreba dávať obmedzenia. Vyjednávači toto vyjednajú. Ešte nepoznáme cenu akcií a ani kupca. Týmto uznesením vytvárame manévrovací priestor pre vyjednávačov. Dnes nie sme v stave naformulovať nejaké čísla, minimálnu hodnotu.
Ing. Cmarko -FP - už sme dva krát odsúhlasili, že predáme akcie. Ide o rozšírenie manévrovacieho priestoru.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
dôvodovú správu k bodu Návrh na odpredaj akcií Banky Slovakia a.s.

II. schvaľuje
odpredaj akcií Banky Slovakia počtom 52.200 kusov

III. ukladá
prednostovi MsÚ Banská Bystrica Ing. Muroňovi
podať informáciu o odpredaji akcií Banky Slovakia pokiaľ tento bude zrealizovaný v mesiaci december 2001


Bolo prijaté uznesenie číslo 278/2001-MsZ
Hlasovanie č. 16 – 36-23,1,12.


K bodu číslo 10:
a) Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica-zmeny a doplnky Hurbanova ulica

b) Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica- zmeny a doplnky Hurbanova ulica

Ing. Mika - oboznámil poslancov o aký priestor ide. Tento priestor je vymedzený Hurbanovou ulicou, Tajovského ulicou a ul. J.Kráľa. Hlavným dôvodom je požiadavka na dostavbu školských zariadení, ktoré sa na Hurbanovej ulici nachádzajú. V tejto súvislosti bola snaha spracovateľa doriešiť celú rekonštrukciu mestského parku. V parku sa zatiaľ budú robiť len minimálne úpravy.
Ing. Lichý – mal otázku pre Ing. arch. Kupca. V materiáloch sa uvádza, že cieľom je dosiahnuť bezkolízny rozvoj CZM. Ale znižuje sa rozloha mestského parku. Územný plán bude mať za následok zníženie zelene v meste. Ako sa nahradí parková zeleň v meste.

PaedDr. Mikula – upozornil na potrebu doriešiť komunikáciu na Tajovského ulici, ktorá je veľmi problémová.
Ing.arch. Kupec – uviedol, že v parku sa len posúva stromoradie, zeleň zostáva.
Ing.Lichý FP- navrhol, aby sa hľadalo kompromisné riešenie. Zámer bol ďaleko veľkorysejší. Ideme urbanizovať lokalitu za mestským parkom a tiež lokalitu na Troskách. Kde budú mestské parky.
Ing. Kollár – nová koncepcia výstavby polyfunkčného objektu na Troskách uvažuje so zazelenením strechy tohto objektu.
Ing. arch. Kupec – takýto úbytok zelene nemôže v meste urobiť defekt. Navrhované je vytvorenie zelene aj v Národnej ulici.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo
k bodu: a) Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - zmeny a doplnky Hurbanova ulica

I. schvaľuje
V zmysle §-u 4 ods. 3 písm. ch) zákona 369/90 Zb. a vyhl. č. 55/201 Zb Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica –zmeny a doplnky Hurbanova ulica.

II. konštatuje, že
vznesené pripomienky boli pri prerokovaní zapracované do Územného plánu

III. berie na vedomie
stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica

IV. ukladá
Ing. Jurajovi Babjakovi, vedúcemu oddelenia ÚR a KV MsÚ Banská Bystrica
zabezpečiť uloženie- archiváciu čistopisu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - zmeny a doplnky Hurbanova ulica
- 1 x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ Banská Bystrica,
- 1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica,
- 1 x na Okresnom úrade, odbore ŽP Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 279 /2001-MsZ
Hlasovanie č. 17 34- 30,0,4.


Mestské zastupiteľstvo
k bodu b) Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmeny a doplnky Hurbanova ulica

I. schvaľuje

V zmysle §-u 6 a §-u 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/90 Zb., zák. č.50/76 Zb. a vyhl.č. 55/2001 Zb. Všeobecne záväzné nariadenie č.94/2001 Mesta Banská Bystrica k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica- zmeny a doplnky Hurbanova ulica

Bolo prijaté uznesenie číslo 280/2001-MsZ
Hlasovanie č. 18. I. b- VZN- 36-32,0,4.


K bodu číslo 11:
a) Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov VI. etapa

b) Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – zmeny a doplnky VI. etapa

Ing. Mika - uviedol, že etapovanie vyplýva z toho, že nám vystupujú ďalšie požiadavky na urbanizovanie ďalších častí mesta. Pri procese odsúhlasovania došlo k vyradeniu 3 lokalít. Zoznam lokalít poslanci obdržali písomne. Upozornil na čl. 3, kde sa vymenovávajú verejno-prospešné stavby. Odporučil tento materiál schváliť.
Ing. Lichý - vyjadril sa k lokalite č. 50 . Ide o predstaničný priestor. Tento priestor sme schválili v roku 1999 s tým, že tento priestor budeme urbanizovať s vylúčením dopravnej vybavenosti , čiže stanice pohonných hmôt. Toto všetko ide na úkor zelených plôch. Je proti realizácii dopravnej vybavenosti v predstaničnom priestore a tak isto, je proti navrhovaným zmenám, ktoré sa týkajú lokality Fončorda, priestory za Moskovskou ulicou. Dal návrh na uznesenie vypustiť z VZN body č. 2 a 3. Ide o lokality 50 a 55.
Ing. Cmarko - uviedol, že je poslancom za časť mesta, kde sa uvažuje s vyriešením dopravnej vybavenosti. Ťažiskom, prečo sa stiahlo vyriešenie tejto časti mesta bola petícia občanov, ale nezistil, ktorí občania toto iniciovali. Má vážne podozrenie, že toto bola aktivita dvoch susediacich púmp. Treba riešiť stanovisko k výstavbe. Odporučil spracovať generel tak, ako je to navrhované.
Ing. arch. Kupec - povedal, že všetky zmeny v ÚP sa nediali živelne, ale existuje komplexný systém územnej stability mesta. Na základe tohto dokumentu boli prehodnocované lokality. Postupujeme v zmysle tohoto plánu. Lokalitu č. 55 predkladáme už druhý krát. Po obhliadke špecialistom a ochranárom bolo dohodnuté, že časť tejto lokality môže byť urbanizovaná. Je dôležité vytvoriť prechod medzi tou panelovou zástavbou a krajinou. Má to aj ďalší zmysel. Dostali sme kladné stanovisko aj s KÚ.
Ing.Kollár - vyjadril sa k predstaničnému priestoru a autobusového nádražia, ktoré je nedobudované. Táto lokalita sa rieši komplexne.
JUDr. Múkera - povedal, že toto územie pozná dobre. Ide o 3 roviny. Cesta je veľmi zaťažená, sú to 3 mosty. Je potrebné doriešiť tieto mosty.
Ing. Lichý - ak vypustíme túto lokalitu zostáva platné predchádzajúce uznesenie s vylúčením stanice pohonných hmôt.
Ing. arch. Kupec - reagoval na pripomienky k lokalite č. 50. Predmetom tohto riešenia nie je lokalizovať stavbu, ale len určiť základnú funkciu lokality. Neumiestňujeme tu benzínové čerpadlá. K zaťaženosti tejto cesty uviedol, že sa pripravuje vybudovanie severného obchvatu, ktorý zníži zaťaženosť tohto úseku. Klesne doprava na 7000 jednotkových vozidiel na deň.
p. Čierny - vyjadril sa k tomuto predstaničnému priestoru. Autobusová stanica bude potrebovať plochy aj na druhej strane. Podľa možností sem nie je vhodné umiestniť čerpaciu stanicu. K lokalite 55 uviedol, že sa týmto vytvoria lepšie podmienky pre zabezpečenie ďalšej výstavby Pršianskej terasy a zrekonštruuje sa aj koridor potoka v Radvani.
Ing. Cmarko povedal, že ide mu o to, aby architekti celý priestor vyriešili. Dnes sa nemá hovoriť o tom, čo tam môže byť.

JUDr. Múkera FP - uviedol, že hovoril len o zaťaženosti tejto cesty.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo
k bodu: a) Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov VI. etapa

I. schvaľuje
V zmysle §-u 4, ods. 3, písm. ch) zákona č. 369/90 Zb. a vyhl. č. 55/2001 Z.z. Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – návrh Zmien a doplnkov VI. etapa

II. konštatuje, že
vznesené pripomienky pri prerokovaní boli do územného plánu zapracované podľa prílohy č. 1 k dôvodovej správe o schválení územného plánu

III. berie na vedomie
stanovisko Krajského úradu Banská Bystrica k uzn. č. 281/2001 – MsZ

IV. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ Banská Bystrica
zabezpečiť uloženie – archiváciu čistopisu Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica návrh Zmien a doplnkov VI. etapa
- 1 x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ Banská Bystrica
- 1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica,
- 1 x na Krajskom úrade, odbore ŽP Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 281/2001-MsZ
Hlasovanie č. 19 39- 33,2,4.


Mestské zastupiteľstvo
k bodu b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 95/2001 k schválenému územnému
plánu aglomerácie Banská Bystrica zmeny a doplnky VI. etapa

I. schvaľuje

V zmysle §-u 6 a § 11, ods. 4, písm.c) zákona č. 369/90 Zb., zák. č. 50/76 Zb. a vyhl. č. 55/2001 Z.z. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.95 / 2001 k schválenému Územnému plánu Aglomerácie Banská Bystrica – zmeny a doplnky VI. etapa


Bolo prijaté uznesenie číslo 282/2001-MsZ
Hlasovanie č. 20. I. b- VZN- 39-33,3,3.
K bodu číslo 12:

Informatívna správa o realizácii dočasného a núdzového bývania areálu “KOTVA”, Zásady poskytovania dočasného a núdzového bývania, Návrh na vyňatie z odpredaja bytov vo vlastníctve mesta

p. Bielik - uviedol, že v meste tento materiál prináša určité nové kvalitatívne podmienky. Zohľadňuje podmienky a potreby občanov. Ekonomická situácia určitej skupiny obyvateľov sa práve rieši týmto materiálom.
PaedDr. Mikula - poďakoval za prípravu materiálu. Chyba je v terminológii, keďže je v materiáloch uvedený termín chránené bývanie. Toto je iná kategória. Upozornil sa no, že si málo uvedomujeme, že práve keď sa takáto sieť začne rozbiehať, tento systém počíta s tým, že toto je úvod a tí, ktorí sa osvedčia v núdzovom bývaní, títo by mali dostávať od mesta byty, aby sa mohli zaradiť do spoločnosti.
p. Čierny - ako jeden z autorov predloženého materiálu, vyjadril sa k spôsobu, ako by sa mal uberať systém prevádzkovania bytov pre sociálne odkázané vrstvy. Mesto prostredníctvom BPM kúpilo zariadenie za 9 mil. 700 tis. . Vytvorili sa tam hodnoty pre 258 sociálne odkázaných ľudí. Budú tu žiaľ umiestňovaní aj špekulatívni neplatiči a to sa uskutoční do pol roka. Mesto B.Bystrica by malo pristúpiť k výpovediam neplatičov bývajúcich na Internátnej ul., oni by sa mali ocitnúť v KOTVE. Preto predložil návrh, ktorý je súčasťou uznesenia. Domy na Internátnej 12 a na Podháji by mali byť vyňaté z prevodu vlastníctva na doterajších nájomníkov. Žiadal o podporu tejto časti uznesenia, aby resocializácia mohla byť uskutočňovaná.
Ing. Pupala - požiadal, aby otázka nákladov sa uviedla na pravú mieru. Aby projekty boli odôvodnené.
Ing. Lačný - navrhol text uznesenia – návrh na vyňatie bytových a nebytových priestorov v obytných domoch .... do osobného vlastníctva.
PaedDr. Mikula - ak by toto malo fungovať, nebude stačiť aby tento problém zohľadnila bytová komisia. Je potrebná spolupráca komisií.
MUDr. Faglic - mal otázku, čo bude stáť prevádzka tohto zariadenia. Či s tým rozpočet ráta.
Ing.Kollár - vyjadril sa k technickej stránke veci. Objekt je vykurovaný ústredným kúrením a preto bolo potrebné ho zatepliť, opraviť okná, dlážky. Firma EMG zafinancovala kotolňu z vlastných zdrojov. Mesto dokončí nové nájomné byty a je možné, že sa sem dostanú aj neplatiči z týchto bytov, a toto práve tento objekt rieši.

Ing. Toman - povedal, že je rád, že sa podarilo nájsť riešenie pre občanov, ktorí stratili ubytovanie. Je potrebné oboznámiť, že ide o bývanie, ktoré je pod kontrolou. Aby neboli pripomienky občanov bývajúcich v tesnej blízkosti.

PhDr. Hradecký - uviedol že práve pre to, že sa uvažovalo s riešením, že ak sa osvedčia ľudia bývajúci v tomto zariadení, je potrebné pre nich hľadať ďalšie ubytovanie. Toto je prvý krok. Bytová komisia nebude rozhodovať o zaradení do zoznamu. O tomto rozhodne primátor v spolupráci s komisiou. Je potrebné urobiť zmenu VZ.

p. Bielik - reagoval na pripomienky poslancov. Toto robíme pre občanov mesta B.Bystrica. Prípravu VZN cítime ako nutnosť v náväznosti na tento materiál.

p. Čierny - navrhol znenie uznesenia : III. uložiť prednostovi MsÚ zapracovať do rozpočtu na rok 2002 príjmy a výdaje na prevádzku KOTVA.
JUDr. Múkera - vyjadril sa k prideľovaniu bytov na Hornej ulici. Ďalej uviedol, že sa bol pozrieť na byty na Internátnej ulici, kde je veľmi zlá situácia.
PaedDr. Mikula - povedal, že nezdá sa mu tých 5 rokov, že by mali mať nárok len tí, ktorí majú trvalý pobyt v B.Bystrici na pridelenie bytu.
p. Bielik – FP- musíme zvažovať a pomáhať hlavne občanov bývajúcim v Banskej Bystrici.
PhDr. Hradecký – FP – treba zvažovať všetky veci, aby sa B.Bystrica nestala lievikom pre bezdomovcov.
PaedDr. Mikula- FP- mal otázku, kde poslať tých ostatných občanov
MUDr. Faglic – potvrdil, že okolo Večierky sa zgrupujú občania aj iných miest.

p. Bielik – uviedol, že dôjde k dohode medzi pracovníkmi mesta a BPM s.r.o s tým, že za toto obdobie prevádzky toto pôjde na náklady BPM s.r.o. s tým, že budúci rok už bude zapracovaný do rozpočtu mesta.

p. Čierny FP- vzhľadom na to, že tam nepredpokladáme tohto roku nejaký veľký nával, teraz sú tam náklady len so strážnou službou a odpisom, preto sme pripravili nájomnú zmluvu s mestom od 1.1.2002.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

 Informatívnu správu o realizácii dočasného a núdzového bývania areálu “KOTVA”
 Zásady poskytnutia dočasného ubytovania v zariadení dočasného a núdzového bývania “v bývalom areáli KOTVA”

II. schvaľuje
Návrh na vyňatie nebytových a bytových priestorov obytných domov vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, ulica Podháj 51,53 a Internátna 12 z odpredaja do osobného vlastníctva .

III. ukladá

Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ B.Bystrica
Zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2002 príjmy a výdavky súvisiace s prevádzkou na areáli Kotva Banská Bystrica.


Bolo prijaté uznesenie č. 283/2001-MsZ
Hlasovanie č. 21: 40-39,0,1


K bodu číslo 13:
Informácia o priebehu výstavby investičných akcií, ktoré zabezpečuje IÚM Banská Bystrica pre Mesto Banská Bystrica

Ing. Kollár - informoval o priebehu výstavby investičných akcií. Do konca roku by sa malo pripraviť vyše 100 bytov a to na Pršianskej terase a Sládkovičovej ulici. Pripravuje sa výstavba PT 302 a PT 303- 60 bytov. Pripravuje sa realizácia inžinierskych sietí k týmto bytom. Dokončuje sa areál KOTVA, pracuje sa na Podnikateľskom inkubátore na Rudohorskej ulici. Urobil sa most cez Hron v Iliaši a ďalšie akcie.
Ing. Lačný - opýtal sa na nájomný dom na Rudohorskej ulici. Má informáciu, že druhá firma ponúkla o 7 mil. lacnejšiu realizáciu tohto domu.
Ing. Kollár - súťaže sa zúčastnilo 9 firiem. Je zavádzajúce hodnotenie podľa výšky nákladov. Lebo firma nemá šancu toto dostavať vo výške nákladov, aké ona uvádzala. Je potrebné akciu dokončiť, aby nám neprepadli štátne dotácie. Všetky dokumenty sú na IÚM k nahliadnutiu.
JUDr. Múkera - uviedol, že on toto nevie posúdiť. Ale bol sa pozrieť na stavbu, ktorá bude okrasou. Firma SLOVEKO sa snaží a na cenu nech sa pozrú odborníci. Poďakoval predkladateľom za pripravený materiál.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
informáciu o priebehu výstavby investičných akcií, ktoré zabezpečuje IÚM Banská Bystrica pre Mesto Banská Bystrica

Hlasovanie č. 22: 38-37,0,1.


K bodu číslo 14:
Návrh na dostavbu Radnice Mesta Banská Bystrica

Ing. Muroň - predniesol úvodné slovo k návrhu na dostavbu Radnice Mesta Banská Bystrica. Uviedol, že materiál vyčísľuje finančné prostriedky, ktoré boli doteraz vynaložené a tiež uvádza finančné prostriedky, ktoré bude potrebné na dostavbu Radnice, resp. jej najnutnejšie opravy. V závere správy sú uvedené možné varianty riešenia.
Ing.Kollár - uviedol, že materiál slúži k informovanosti poslancov. Všetky podklady k tomuto sú dostupné na IÚM. Vyjadril sa k firme BB Stav, ktorá realizovala dostavbu Radnice.
Ing. Lačný - povedal, že materiál je prehľadne spracovaný. Zobrať na vedomie návrh na dostavbu Radnice je nie dobré riešenie. Týmto problémom sa treba vážne zaoberať, aby sme tú škodu odstránili a v druhom bode sa zaoberať tým, čo s týmto objektom ďalej. Preto treba prijať návrh na uznesenie, že MsZ schvaľuje finančné prostriedky pre rok 2002 na zastrešenie objektu, na statické zabezpečenie a na fasádu. Všetko v cenových úrovniach uvedených v správe.
Ing. Toman - tento materiál má slúžiť k tomu, aby sme rozhodli, čo vlastne s touto stavbou bude. Treba povedať, či ideme pokračovať v realizácii projektu tak, ako bol navrhovaný, alebo dôjde k prehodnoteniu tohto projektu. Zatiaľ by sme mali v rozpočte na rok 2002 vyčleniť finančné prostriedky na vyriešenie statiky, fasády a pod. Teda je potrebné pripraviť na najbližšie MsZ návrh rozpočtu na dostavbu Radnice s etapizáciou výstavby v roku 2002 a nasledujúcich.
Ing. Katreniak - apeloval na to, čo povedal Ing. Lačný. V susednej budove je stena vlhká a odutá. Treba riešiť strechu a statiku.
Ing. Pupala - je potrebné zamedziť vzniku škôd z titulu vlastníctva. Mal otázku, či existuje statický protokol.
Ing. Kollár - zdôraznil, že sú s dodávateľmi v súdnom spore, statický projekt je spracovaný a nie je problémový z hľadiska realizácie ale z hľadiska dodávateľského. Hľadajú možnosti vycúvať zo zmluvy, nie je dobrá. Bude sa hľadať iný dodávateľ.
JUDr. Múkera - pozastavil sa nad tým, že je tam prestavaných 92 mil. Tieto peniaze tam nevidí.
Ing. Gregorová - navrhla z uznesenia stiahnuť schvaľovaciu časť
MUDr. Vnenčáková - navrhla stiahnuť materiál z rokovania
PaedDr. Mikula - je potrebné vyšpecifikovať čo na stavbe treba urobiť
Ing. Pupala – FP - predložil návrh na uznesenie, ktorý by sa mohol akceptovať

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
Informáciu o možnosti dostavby Radnice Mesta Banská Bystrica

II. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ B. Bystrica

a) prijať opatrenia na zamedzenie ďalších škôd na objekte radnica
b) predložiť na novembrové zasadnutie MsZ návrh rozpočtu na dostavbu radnice s etapizáciou výstavby v roku 2002 a v rokoch ďalších.

Bolo prijaté uznesenie číslo 284/2001-MsZ
Hlasovanie č. 23: 34-29,2,3


K bodu číslo 15:

Informatívna správa o plnení uznesenia č. 263/2001-III.- MsZ

Ing. Ján Králik,CSc.- uviedol, že aj táto správy si vyžaduje finančné prostriedky na sanáciu skládky. Ide o umŕtvené finančné zdroje, ktoré sa ťažko zháňajú. Vhodné zdroje by boli z fondov, alebo prijať lacný úver. Toto bude možné až v roku 2003, a bude potrebné zohnať zdroje z európskych fondov. Rokuje sa o úvere vo výške 30 mil. na 20 rokov vo výške úveru 3,5 až 4,5 %. Zdroje treba hľadať. Vysporiadané sú pozemky urbárskej spoločnosti. Navrhol zobrať správu na vedomie. Do pripravovaného rozpočtu na rok 2002 toto bude zapracované.

Ing. Biba - povedal, že skládka PDO Horné Pršany je dedičstvo po komunistoch. V roku 1996 boli pozastavené všetky práce. Ak by neboli peniaze vyhodené na Radnicu bola by skládka dokončená. Skôr by očakával, keby sa tento bod spojil so správou HK.


p. Smädo - zdôraznil, že už viac krát sa vraciame k správe. Dnes sa platia podlžnosti voči urbárskej spoločnosti. Z tohto miesta poprosil riaditeľa IÚM, aby sa zabránilo dovozu odpadu na túto skládku.

Ing.Lichý - víta aktivity primátor v tejto oblasti. Tu tiká časovaná bomba. Mal otázku, ako je to s obsadením miesta referenta pre odpadové hospodárstvo.

Ing. Muroň - povedal, že prebehlo výberové konanie a dnes je návrh na stole.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
informatívnu správa o plnení uznesenia č. 263/2001-III.- MsZ

Hlasovanie č. 24: 35-31,1,2- 1 nehlasoval.


K bodu číslo 16:

Kontrola plnenia uznesení MsZ o používaní finančných prostriedkov z fondu sanácie skládky PDO Horné Pršany v rokoch 1992-1998

Ing. Spišiak - hlavný zámer správy, ako sa tvorili zdroje na rekultiváciu skládky, na aký účel boli použité, či sú naakumulované zdroje na rekultiváciu skládky a v akej výške. Navrhol vyčleniť časť prostriedkov z rozpočtu r.2002 a tiež hľadať mimorozpočtové zdroje.
Ing. Kollár - nesúhlasil s bodom č.1 v návrhu uznesenia.

Ing. Mika - uviedol, že je potrebné spracovať novú projektovú dokumentácia a možno tým by sa aj náklady znížili.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ o používaní finančných prostriedkov z fondu sanácie skládky PDO Horné Pršany v rokoch 1992-1998

II. ukladá

Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
 do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2002 zapracovať prostriedky na prepracovanie projektovej dokumentácie skládky PDO Horné Pršany.
 hľadať ďalšie zdroje mimo rozpočtu mesta na financovanie rekultivácie skládky Horné Pršany.
 prijať opatrenia na zamedzenie nelegálneho ukladania odpadu na skládke PDO Horné Pršany.


Bolo prijaté uznesenie číslo 285/2001-MsZ
Hlasovanie č.25-37-34,0,2 – 1 nehlasoval.


K bodu číslo 17:

Rôzne - listy došlé na MsZ

PaedDr. Borguľová - na MsZ prišla petícia z 16.10.2001 od rodičov a občanov ZŠ Bakossova ulica a list zo 17.10.2001 od Anny Krištofovej, Tatranská 7 Banská Bystrica týkajúci sa vojny v Afganistane.
Ing. Lačný - uviedol, že petícia nespĺňa základné predpoklady je neopodstatnená. Škola bude zachovaná, nepočíta sa s jej zrušením.
Mgr. Goštan - došlo k mylnej informácii, nebolo tak prezentované, že sa táto škola ide rušiť. Ale táto situácia môže nastať. Táto situácia sa dá riešiť postupným prechodom.
MUDr. Taufer - povedal, že sa zúčastnil na zasadnutí školskej rady na ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, kde bol delegovaný ako poslanec. Toto bolo riešené v kľudnej atmosfére. Až potom začalo slovné atakovanie od pána riaditeľa Bakšu pána riaditeľa Vasilku. Nie je záujem zlikvidovať ZŠ na Bakossovej ulici.

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
došlé listy MsZ Banská Bystrica

Hlasovanie č.26-34-29,0,2 – 3 nehlasovali.

K bodu číslo 18:

Interpelácie poslancov

V rámci tohto bodu vystúpili poslanci: Ing. Zdeňek Pupala, Ing. Pavol Katreniak, Ing. Milan Lichý, Ing. Miroslav Toman, Peter Uhrík

Interpelácie tvoria prílohu zápisnice
Hlasovanie č.27 - 32-32,0,0.

K bodu číslo 19:

Diskusia poslancov

PaedDr.Borguľová - oboznámila s pozvánkou na združenie obcí vo Vedeckej knižnici v B.B.
p. Bielik - informoval o príprave rozpočtu na rok 2002 za komisiu pre bezpečnosť a VP. Ďalej sa vyjadril k pripomienkam občanov na prácu MsP. Je potrebné aby tieto pripomienky boli vecné. Diskutoval k pasívnym prvkom bezpečnosti, ako je verejné osvetlenie, chodníky cesty, k počtu policajtov, ktorých je málo. Uviedol tiež, že komisia sociálno-bytová pripravuje VZN o správe a prideľovaní bytov. Je tam pracovná skupina, a kto má záujem môže sa pripojiť k ich činnosti. Na záver povedal, že sa zvolebnieva a treba všetky sľuby plniť.
p. Ríša - diskutoval k daniam v meste B.Bystrica. Povedal, že všetci občania mesta sú si rovní, ale niekto je rovnejší. Do jednotlivých volebných obvodov boli pridelené finančné prostriedky vo výške 1 mil. Sk a 40,- Sk na občana. Pre okrajové časti, kde sa robí málo finančných akcií, je táto suma nedostačujúca. Oboznámil poslancov tiež s problémom, ktorý vznikol na Topoľovej ulici, kde majiteľ jedného pozemku vyrúbal topoľ bez povolenia mesta, ale dostal povolenie z OÚ. Na záver znovu podotkol, že mesto sa snaží centrum upravovať, ale nie prímestské časti, tiež je tu problém s dopravou, ktorá chodí raz za 2 hodiny.
Ing. Lačný - FP - ak je podozrenie, že pracovník OÚ jednal protizákonne, nech dajú občania podnet a on vyvodí z toho závery.
JUDr. Múkera - povedal, že dá príkaz toto prešetriť ohľadne výrubu topoľa.


Hlasovanie č.28 o ukončení bodu diskusia: 31-31,0,0.


Týmto bodom bol program MsZ vyčerpaný. Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta, poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil rokovanie 32. MsZ o 15.35 hod.Ing. Ján Králik,CSc. Ing. Miroslav Muroň
primátor mesta prednosta MsÚ


Elena Šupolová Ing. Márius Mika
I. overovateľ II. overovateľ


Zapísala: Gernicová

 

Zápisnica - 33. MsZ

Zápisnica z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
27. novembra 2001 v Banskej Bystrici
_________________________________________________
Prítomní: 44 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, Doc. Ing. Ján Glos, CSc., Stanislav Mičev, MUDr. Michal Bucek, Ing. Jozef Haško, Ing. Zdeňek Pupala, Ing. Ján Bočkay, PhDr. Roman Hradecký, MUDr. Cyril Klement,CSc.,

Neospravedlnení: Ivan Saktor, JUDr. Ján Hrubala, MUDr. Juraj Mesík

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 24
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l 

K bodu číslo 1:
Rokovanie tridsiatehotretieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,35 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil p. Dušana Čierneho a Prof.MUDr. Svetozára Dluholuckého,CSc.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 34 poslancov - za hlasovali poslanci: 34,0,0 – hlasovanie číslo 2
prezentovalo sa 34 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,35,0 – hlasovanie číslo 3
prezentovalo sa 35 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,35 – hlasovanie číslo 4 Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č. 2.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol RNDr. Ladislava Topoľského a za členov návrhovej komisie JUDr. Marcelu Gajdošovú, Ing. Romana Rosiara, Ing. Dušana Kvasnu a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 35-33,0,2 - hlasovanie číslo 5.

K programu rokovania:
Ing.Ján Králik,CSc.- navrhol doplniť do programu rokovania bod Návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a.s. Žilina a Mestom Banská Bystrica a do bodu Rôzne- Listy došlé na MsZ

MUDr. Vnenčáková - požiadala zaradiť do programu bod – Informácia o realizácii projektu rozšírenia sociálnych služieb pre starších a zdravotne postihnutých občanov
p. Čierny - navrhol stiahnuť bod číslo 11 z programu rokovania.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Pamätník SRI CHINMOY na Nám.slobody v Banskej Bystrici
8. Voľba prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002-2006
9. Informatívna správa o príprave na výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste Banská Bystrica na zimné obdobie 2001-2002
10. Údržba a dostavba detských nenáročných ihrísk na území mesta Banská Bystrica

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území mesta Banská Bystrica
12. Kontrola chovu spoločenských a túlavých zvierat, legislatíva a čistota verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
13. Stav prípravy monografie mesta Banská Bystrica
14. Návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a.s. Žilina a Mestom Banská Bystrica
15. Informácia o realizácii projektu rozšírenia sociálnych služieb pre starších a zdravotne postihnutých občanov
16. Rôzne
a) došlé listy na MsZ

17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia
19. Ukončenie mestského zastupiteľstva


Hlasovanie č. 6 o programe: 36- 33,0,3.

K bodu číslo 4:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc.- primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ. 25.10. rokoval s min. dopravy o dostavbe autobusovej stanice, 29.10. bola na návšteve veľvyslankyňa Rakúska, 30.10. rokovanie o reštitúcii na pozemkoch Trosky, 2.11. prijatie zástupcov z Alby, 6.11. otvorenie konferencie o boji proti závislosti, otvorenie KOTVY, 7.11. prijatie misie EÚ- k otázkam samosprávy, jej kontrole, k ekonomike, 9.11-11.11- vykonal cestu do Alby, kde sa konala konferencia na tému začleňovanie cudzincov do ekonomiky a spoločnosti v Albe a v partnerských mestách, 12.11-14.11. návšteva v Taliansku- rekvalifikácie 15 nezamestnaných v Taliansku, 15.11.-21.11.- návšteva partnerského mesta Tarnobrzek, 23.11.- rokovanie s ministrom Magvašim o možnostiach odpustenia penálov organizácii ZARES a zvýšenia limitu VPS pre B.Bystricu, 23.11. rokovanie
a účasť na celoslovenskej konferencii Zborov pre občianske záležitosti, 26.11. rokovanie s podpredsedom vlády- prechod kompetencií na samosprávu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 7 : 34-32,0,2 .

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak – informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Najviac sa venoval štúdiu podkladov k rozpočtu mesta na rok 2002, uskutočnil pohovory s predkladateľmi podkladov, študoval nové zákony, vybavoval sťažnosti a podnety, zúčastnil sa konferencie združenia HK.
JUDr. Múkera - mal otázky či štúdium podkladov bude mať prínos, koľko sťažností bolo prijatých, vyriešených , opodstatnených.
Ing. Spišiak - uviedol, že štúdium podkladov je dôležité a vyhodnotenie sťažností bude v samostatnej správe za rok 2001.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie č.5 : 29,1,5.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Miroslav Muroň- predložil informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica. K 31.10. bolo na území mesta celkom evidovaných 4 111 nezamestnaných, z toho 2087 mužov , žien 2024. Miera nezamestnanosti 10,08 %. Absolventov 313.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie č. 9: 33-31,0,2


K bodu číslo 7:

Pamätník SRI CHINMOY na Nám.slobody v Banskej Bystrici

PaedDr. Borguľová - keďže mestská rada neprijala žiadne uznesenie posunula tento problém na rokovanie MsZ. Od rokovania MsR prišli dve vyjadrenia od VÚB a od štátneho tajomníka Jána Fígeľa. / prílohy zápisnice/

Ing. Biba:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vážení hostia,

v súlade s rokovacím poriadkom žiadam, aby bolo moje vystúpenie zaprotokolované v zápisnici z dnešného rokovania.

Na dnešné rokovanie sa dostáva problém tzv. „zasvätenia“ Banskej Bystrice ako „Mesta mieru SRI CHINMOY“.
Zdá sa, že aj po 11-ich mesiacoch opakovaných interpelácií žiadajúcich odstránenie stôp nelegálneho aktu, ktorým bolo zneužité meno Banskej Bystrice a jej obyvateľov na propagáciu duchovného vodcu náboženského hnutia Šrí Činmoja, predkladateľ materiálu zástupkyňa primátora pani PaedDr. Borguľová a spracovateľ materiálu vedúci oddelenia MsÚ pán PaedDr. Chladný nevedia, alebo nechcú pomenovať podstatu problému. Informácia predložená mestskému zastupiteľstvu je faktograficky neúplná a zmätočná. Čitateľa môže viesť k pocitu, že okrem akejsi výhrady jedného z občanov k prekladu textu tabule a len tak, do vzduchu zavesenej žiadosti akéhosi poslanca o odstránenie pamätníka, vlastne o nič nejde.

Nezostáva mi nič iné, ako priebeh udalostí uplynulých 11 mesiacov zhrnúť a mestskému zastupiteľstvu predložiť doplňujúce informácie.

Akt tzv. „zasvätenia“ som v interpelácii adresovanej pánu primátorovi Ing. Jánovi Králikovi, CSc. a predloženej na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 13. decembra 2000 označil za hanbu mesta a urážku cyrilo-metodských tradícií. Žiadal som odstránenie stôp zasvätenia. Miesto seriózneho preverenia dôvodov mojej ráznej interpelácie, bola ako celok označená za neopodstatnenú a bol mi poskytnutý materiál, ktorý mal zdôvodniť tzv. „zasvätenie“ mesta.

Po preštudovaní materiálu som na marcovom rokovaní svoju interpeláciu opakoval s poukázaním na tri do očí bijúce skutočnosti:
 na absurdnosť masovosti tzv. „zasväcovania“ miest, hôr, hradov a dokonca národov ako „Mierových miest, hôr, atď. Šrí Činmoja“;
 na kontroverznosť osoby Šrí Činmoja označovaného odbornými kruhmi za duchovného vodcu deštruktívneho kultu s hinduistickým pozadím;
 na realizáciu aktu tzv. „zasvätenia“ Banskej Bystrice a na postavenie pamätníka bez prerokovania a schválenia v mestskom zastupiteľstve.

Podľa informácií z poskytnutého materiálu som uviedol, že ak sme po páde komunistického režimu mohli chodiť na Rysy po červených stopách V. I. Lenina namaľovanými na tatranskej žule tamojšími recesistami, tak dnes možno po tých istých červených stopách vystupovať na Rysy ako na „Mierovú horu Šrí Činmoja“. Súčasného primátora som sa dokonca opýtal, či si vie predstaviť, ako bývalý primátor PhDr. Igor Presperín, CSc. vo funkcii podpredsedu Národnej rady SR predkladá návrh na vyhlásenie slovenského národa za „Mierový národ Šrí Činmoja“?
Ani poukázanie na absurdnosť celej veci, na kontroverznosť osoby Šrí Činmoja a ani expresívne otázky neodradili pána primátora Ing. Králika, CSc. od opätovného zamietnutia interpelácie.

Obrátil som sa preto na odborné kruhy s vysvetlením situácie a s požiadavkou o vyjadrenie, resp. o charakteristiku, ktorá by mohla kauzu tzv. „zasvätenia“ Banskej Bystrice objasniť. Na júnovom rokovaní MsZ som interpeláciu opakoval a zároveň predložil písomné vyjadrenia nasledovných inštitúcií:
 Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt, Bratislava;
 Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, Banská Bystrica;
 Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, Praha.
Z vyjadrení vyplynulo, že propagácia osoby Šrí Činmoja znamená propagáciu nezodpovedného náboženského exhibicionistu stavajúceho si pomníky po celom svete a predstaviteľa spoločensky nebezpečného kultu. Krajská pedagogicko-psychologická poradňa dokonca priamo odporúčala odstránenie pamätníka, na ktorom dáva mesto zhubnému kultu Šrí Činmoja svojím menom punc dôveryhodnosti, čo je v rozpore s prevenčným pôsobením poradne v záujme ochrany mládeže.
Aj tentoraz pán primátor odmietol vo veci konať a naznačil úmysel posunúť problém na rokovanie mestského zastupiteľstva spolu s ponukou účasti a vysvetlenia od tzv. „zástupcov Behu mieru“.
Neudialo sa však nič a preto som na augustovom rokovaní MsZ interpeláciu opakoval znova. Je v dokumentácii MsZ a je prístupná aj na internetovej stránke mesta (www.banskabystrica.sk).
Pán primátor znova odmietol konať s tým, že „predmetom jeho práce nie je stavanie ani búranie pamätníkov“. Listom zo dňa 9. septembra 2001 som ho preto žiadal, aby umožnil konať mestskej rade, ktorá je podľa zákona o obecnom zriadení iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva aj poradným orgánom primátora.
Pán primátor na moju žiadosť nereagoval. Po šiestich týždňoch, dňa 23. októbra 2001 sme preto spolu s poslancami a členmi mestskej rady pánmi Pavlom Bielikom, Pavlom Katreniakom, Máriusom Mikom a Miroslavom Tomanom požiadali pána primátora v zmysle rokovacieho poriadku o zvolanie rokovania mestskej rady vo veci tzv. „zasvätenia“ Banskej Bystrice a tiež o predloženie príslušnej dokumentácie.

Pán primátor na našu žiadosť neodpovedal, ale aspoň „kauzu“ zaradil do programu rokovania mestskej rady dňa 8. novembra 2001. Predkladateľom bodu bola zástupkyňa primátora pani PaedDr. Borguľová, ktorá v rozpore s rokovacím poriadkom rady a bez ohľadu na osobitnú žiadosť piatich členov rady nepredložila žiadny písomný podklad, ktorý by bolo možné vopred preštudovať a prekonzultovať. Materiál v štyroch exemplároch bol deviatim členom rady predložený priamo na rokovaní a bez udelenia času na jeho prečítanie, takže členovia rady sa materiálu venovali súbežne s rokovaním. V rozpore s rokovacím poriadkom chýbala tiež základná súčasť materiálu – návrh predkladateľa na uznesenie rady.

S ohľadom na vývoj situácie od augustového rokovania mestského zastupiteľstva som mestskej rade predložil novšie informácie z rokovania komisie mestského zastupiteľstva pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry o pamätníku Šrí Činmoja, ktorého som sa zúčastnil.
Komisia sa zaoberala tiež listom pána PaedDr. Štrausa zo dňa 16. septembra 2001 adresovanom pánu primátorovi Ing. Jánovi Králikovi, CSc, v ktorom bola žiadosť o zachovanie pamätnej tabule tzv. „zasvätenia“. Na niektoré časti tohto listu súvisiace s vystúpením pána PaedDr. Štrausa na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 30. augusta 2001 som upozornil mestskú radu a rovnako chcem informovať aj Vás:

1) pisateľ listu ďakuje pánu primátorovi „za priazeň a ochotu objektívne posúdiť hodnovernosť pamätnej tabule a opodstatnenosť sťažnosti poslanca Ing. Jána Bibu“. Ďalej uvádza, že návrh na umiestnenie pamätnej tabule predložil „Sri Chinmoy Marathon Team“, ktorý je, citujem: „... výlučne športovou organizáciou, ktorej cieľom je šírenie mieru, porozumenia a harmónie ...“. Lenže vo svojom vystúpení 30. augusta nám pán PaedDr. Štraus povedal, citujem: „...začal som meditovať a modliť sa, pretože som členom Srí Činmoy maratón tímu ...“.V liste napísanom iba dva týždne po svojom verejnom vystúpení si protirečí tvrdením, že „Sri Chinmoy Marathon Team“ je výlučne športovou organizáciou. Ďalej sa sťažuje na, citujem: „zavádzajúce a často nepravdivé informácie o osobnosti Sri Chinmoya a nášho hnutia“ a pokračuje „... Žiaľ, v dnešnej dobe, kvôli neúplnej a zastaranej legislatíve musíme navonok vystupovať v rámci občianskych združení, až dokiaľ sa neupraví zákon č. 308 (O slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských skupín v spoločnosti)". Z listu teda vyplýva, že „výlučne športová organizácia“ je zároveň akýmsi „hnutím“, ktoré má problémy so zákonom o slobode náboženskej viery a postavení cirkví;
2) list uvádza, že moje tvrdenia, citujem: „... sa opierajú o tzv. odborné posudky organizácií, ktoré sú kresťanské, alebo čerpajú z kresťanskej literatúry...“ a pokračuje: „... Náboženské skupiny by sa mali hodnotiť vo vnútri svojho tradičného a kultúrno-špecifického kontextu a nie podľa meradiel iného náboženstva...“. Aký „kultúrno-špecifický kontext“ charakterizuje „výlučne športovú organizáciu“, či „hnutie“, či „náboženskú skupinu“, kde je pán PaedDr. Štraus členom, funkcionárom či predstaviteľom, sa v liste neuvádza. Spochybňuje sa profesionalita a odbornosť posudkov od oficiálne uznávaných, vládami finančne dotovaných alebo do štátnej správy patriacich organizácií a na druhej strane sa dovoláva jedného, pozitívneho, citujem: „... vyjadrenia katolíckeho farára..., ktorý odborne vedecky posúdil hnutie...“. Skrátka, oficiálne, kritické vyjadrenia serióznych inštitúcií a uznávaných profesionálov sú iba takzvane odborné, ale priaznivé vyjadrenie jednotlivca je výsledkom „odborného, vedeckého posúdenia“;
3) podľa listu nie je označenie hnutia Šrí Činmoja ako sekty dovolené v Rakúsku a Nemecku. Mám k dispozícii informáciu z Wiener Zeitung (12. marca 1998), podľa ktorej viedenský súd zamietol žalobu "Meditačnej jednoty Šrí Činmoj Centrum (Meditationsverein Sri Chinmoy Centre)" proti brožúre „Sekty – poznanie chráni“, ktorú vydalo ministerstvo rodiny. Minister považoval rozhodnutie súdu za podporu pokračovania vo vydávaní informácií o sektách a pseudo-náboženských organizáciách. Na internetovej stránke krajiny Dolné Rakúsko (Niederösterreich) sa zase doslova uvádza, že medzi stovkami otázok z oblasti siekt sa spomína, citujem: :...predovšetkým ezoterika, satanizmus a sekty sahaja joga, Sri Chinmoy a scientológovia. Na aktuálnej oficiálnej internetovej stránke mesta Berlín s názvom „Sekty – riziká a vedľajšie účinky“ sa zase možno dozvedieť, že v dôsledku spoločenských zmien sa v Nemecku vytratila príťažlivosť neo-hinduistických skupín ako Ananda Marga, Sri Chinmoy a Brahma Kumaris;
4) dňa 30. augusta 2001 nám pán PaedDr. Štraus povedal, citujem: „... Oslo bolo zasvätené práve Šrí Činmojovi, alebo Mierovým kvetom Šrí Činmoja, lebo hlásanie mieru je hlavným poslaním tohto hnutia...“. Spomínaný list uvádza, citujem: „... Mierové posolstvo Sri Chinmoya je jednoduché : Mier začína u mňa...“. Nikto nebráni Šrí Činmojovi, aby sám seba považoval za počiatok, alebo originálny zdroj mieru. Nikto zrejme Šrí Činmojovi nebráni, ak sa podľa informácie Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave, stavia na rovnakú úroveň ako Kristus či Budha. Ak ho za takého považujú jeho nasledovníci, je to výlučne vec ich viery.
Ale ak túto svoju vieru realizujú tak, že Šrí Činmojovi zasväcujú mestá, vrchy, rieky, vodopády, hrady, regióny, celé krajiny a dokonca aj národy, pre ktoré je „tradičný a kultúrno-špecifický kontext“ učenia Šrí Činmoja (povedané slovami pána PaedDr. Štrausa) cudzím prvkom, potom je namieste otázka, či naozaj ide o mier, toleranciu a porozumenie, alebo sa tieto ušľachtilé slová používajú ako pláštik propagácie akejsi „výlučne športovej organizácie“ či akéhosi „hnutia“ a mena jeho vodcu.
Zástupkyňa primátora pani PaedDr. Borguľová vystúpenie pána PaedDr. Štrausa označila za nešťastné, lebo vraj v danom časovom limite nestihol povedať všetko čo chcel. Ja si však myslím, že pán PaedDr. Štraus povedal toho dosť.

Ak som pri citovaní z internetovej stránky krajiny Dolné Rakúsko (Niederösterreich) uviedol, že z oblasti siekt sa často spomínajú aj scientológovia, potom si dovoľujem upozorniť na články z denníka PRAVDA uverejnené v dňoch 10.,16., 19, 21. a 23. novembra 2001. Jeden z nich pod názvom „Podarí sa vládnu sieť vytrhnúť z rúk sektárov?“ hovorí, že projekt vládnej informačnej siete Govnet realizujú údajne ľudia s prepojením na scientologické organizácie a že vraj ide o tajný vládny materiál. Všetky články sa zaoberajú otázkou zainteresovanosti kompetentných firiem a osôb v „scientologickej cirkvi“, ktorú napríklad v Nemecku považujú za hospodársku a netransparentnú lobistickú organizáciu presadzujúcu sa v riadení niektorých rezortov a veľkých firiem. Scientologická cirkev je okrem iného známa tým, že svojich členov získava prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj tvorivého myslenia, intelektuálnych a riadiacich schopností, jazykových znalostí a podobne. V Banskej Bystrici niekoľko rokov účinkuje jazyková škola LITE a z jej reklamných plagátikov sa dá vystopovať adresa scientologickej cirkvi. Cez internet sa dajú v tejto súvislosti nájsť zaujímavé stránky s adresami svedčiacimi o umiestnení na serveri UMB v Banskej Bystrici. V banskobystrických školách sa usiluje prezentovať isté občianske združenie, ktoré propaguje striedme vzťahy medzi pohlaviami, brojí proti promiskuite a vyzdvihuje manželskú vernosť, ako súčasť vyspelého, morálneho životného štýlu a ochranu proti AIDS. Veľmi chvályhodná aktivita, za ktorou sa však skrýva Moonova sekta. To je iba malé odbočenie poukazujúce na perfídne spôsoby skupín prenikajúcich k nám z rôznych kútov sveta a na neznalosť, nepripravenosť slovenskej spoločnosti čeliť týmto vplyvom.

Vrátim sa však k pamätníku tzv. „zasvätenia“. Medzi argumentmi na potvrdenie dôveryhodnosti osoby Šrí Činmoja sa uvádza podpora zo strany vládnych činiteľov. Vedúci oddelenia MsÚ pán PaedDr. Chladný mi poskytol kópiu listu Ministerstva zahraničných vecí SR podpísaného pravdepodobne štátnym tajomníkom Jánom Figeľom a kópiu listu podpredsedu vlády SR podpísaného pravdepodobne Ivanom Miklošom. „Pravdepodobne“ hovorím preto, lebo ide o nečitateľné, alebo málo čitateľné podpisy a listy nie sú na hlavičkovom papieri. List podpredsedu vlády Ivana Mikloša nemá dokonca ani pečiatku. Nechýba však na ňom faxová hlavička bývalého podpredsedu vlády Kozlíka. Formálna úroveň listov svedčí o biede štábnej kultúry zainteresovaných úradníkov a možno tiež o chvate, v akom boli listy pripravované.

Listy sú krátke a ich obsah je veľmi podobný. Citát z každého na ilustráciu:

 „Vyjadrujem podporu nepolitickému medzinárodnému projektu „Mierové kvety Srí Chinmoya“, ktorého cieľom je posilniť vieru ľudí v hlbšie hodnoty ako je vzájomné porozumenie, tolerancia a priateľstvo.“
 „Vyjadrujem týmto plnú podporu medzinárodnému projektu „Mierové kvety Srí Chinmoya“, ktorého cieľom je inšpirovať ľudí k väčšiemu úsiliu o mier a vzájomné porozumenie.“

Aké ušľachtilé a pateticky formulované myšlienky. Kto by sa pod ne nepodpísal? Iná vec je, ak sa podpora porozumenia a mieru medzi národmi zneužije na propagáciu náboženského hnutia a mena jeho vodcu.

K zneužívaniu politikov a verejne známych osobností hnutím Šrí Činmoja sa v závere vyjadrenia „Společnosti pro studium sekt a náboženských směrů, Praha“ hovorí:
„Jeho relatívny úspech na územiach Českej a Slovenskej republiky je pravdepodobne daný dvomi faktormi. Jedným z nich je neinformovanosť politikov a verejne známych osobností, ktoré sa nevedomky stávajú súčasťou účinnej stratégie náboru a „public relations“. Robia tak nezištne, vďaka presvedčivosti a úprimnosti nasledovníkov Šrí Činmoja... Druhým faktorom je slabosť politikov a verejných činiteľov, ktorá je príčinou strachu, že odmietnutím krásnych slov a ušľachtilých ideálov mieru by mohli poškodiť svojej kariére.“
V informácii od Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave sa medzi iným hovorí: „...Podobne ako iní guruovia, aj Sri Chinmoy sa za účelom reklamy rád necháva fotografovať so známymi a populárnymi osobnosťami politického, verejného či cirkevného života, ktoré však s ním zväčša nemajú nič spoločné, a dokonca sa od jeho učenia aj dištancovali (napr. pápež Ján Pavol II.).“

Zaujímavý je aj dátum listov - 12. a 13. november 1998. Teda hektická doba po parlamentných voľbách, keď boli obrovské problémy s formovaním vládnej koalície, vlády a s prípravou programového vyhlásenia. Kto vie, koľko hodín spánku bolo vtedy dopriate vládnym činiteľom a ich spolupracovníkom. Za tejto situácie im boli predložené na podpis listy naplnené ušľachtilými slovami a adresované akejsi „Mierovej komisii Šrí Činmoj (Sri Chinmoy Peace Commitee)“. Aktéri tejto hry veľmi premyslene využili časový stres i psychickú vyčerpanosť oboch činiteľov a podstrčili im listy na podpis. Takto vyrobené dokumenty majú svedčiť o korektnosti a serióznosti pozadia celého projektu?

Z informácie predloženej na dnešné rokovanie vidieť, že v čase prípravy tzv. „zasvätenia“ Banskej Bystrice nebol v podobnom strese ani vtedajší primátor PhDr. Igor Presperín, CSc., ani prednostka mestského úradu Oľga Snopková a ani vedúci oddelenia mestského úradu PaedDr. Ján Chladný. Príprava aktu tzv. „zasvätenia“ mesta spojeného s postavením obelisku prebiehala celý rok. Môžeme byť vlastne „radi“, že je to iba pamätníček a nie megalomanské mramorové dielo. Celý rok prebiehala príprava poza chrbát mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Všetko sa dialo poza chrbát obyvateľov mesta. Ak najvyšší výkonný orgán mesta a predstavitelia MsÚ naleteli sympatickému „mierovému návrhu“, neboli ani prví, ani poslední. Čo je však naozaj poľutovaniahodné, že svojím konaním obišli právomoci mestského zastupiteľstva, zneužili meno mesta, meno obyvateľov krajského mesta s ambíciou stať sa tretím metropolitným centrom Slovenskej republiky.

Tým viac ma udivuje, že aj terajší pán primátor Ing. Ján Králik, CSc. a zástupkyňa primátora pani PaedDr. Borguľová túto kauzu zľahčujú.
Ako ináč chápať tvrdenie, že „zasvätenie“ nie je vraj zasvätenie, ale že ide iba o pojem použitý v knižnom význame. Základný význam slova je v slovenčine aj angličtine jednoznačne sakrálny. Ak sa teda „zasvätenie“ spája s menom duchovného vodcu náboženského hnutia, ťažko možno hovoriť o inom, ako o sakrálnom význame použitého pojmu.
Na augustovom rokovaní nás pán PaedDr. Štraus informoval, že „Oslo bolo zasvätené Šrí Činmojovi“. Podľa knižného významu bolo teda Oslo obetované alebo venované Šrí Činmojovi. Pýtam sa, na základe čoho bývalý primátor PhDr. Igor Presperín, CSc. zasvätil, obetoval, či venoval Banskú Bystricu Šrí Činmojovi?

Keď bola na mestskej rade dňa 8. novembra reč o nelegálnom umiestnení erbu mesta na pamätníku tzv. „zasvätenia“, musel som svoje tvrdenie dokladovať citovaním ôsmej časti, druhého článku Štatútu mesta, ktorý v odseku 4 určuje, kde sa erb mesta v slávnostnej forme používa. O výnimke použiť erb na pamätníku mohlo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo uznesením podľa odseku 7 spomenutého článku. Takéto uznesenie nebolo prijaté. Bývalý primátor PhDr. Igor Presperín, CSc. konal svojvoľne v rozpore so svojím podpisom na Štatúte mesta. Aj napriek tomu, že podľa odseku 8 toho istého článku Štatútu sa zneužitie mestského erbu vystavuje zákonným sankciám.
K tomu pán primátor Ing. Ján Králik, CSc. iba poznamenal, že Štatút je nedokonalý a že on vlastne nemá ako postihnúť tých, ktorí erb mesta svojvoľne použijú. Pýtam sa, čo možno čakať od ostatných, keď najvyšší výkonný orgán miestnej samosprávy ako prvý koná proti zákonom mesta, alebo sa na dôsledky takého nelegálneho aktu iba nečinne prizerá?

Podľa materiálov mestského zastupiteľstva a mestskej rady tieto orgány nikdy nerokovali o tzv. „zasvätení“ Banskej Bystrice, ani o pamätníku. Opakujem, že bývalý primátor PhDr. Igor Presperín, CSc. konal v tejto veci svojvoľne a poza chrbát všetkých občanov Banskej Bystrice.

Záznam Kroniky mesta, v ktorom sa tvrdí, že "obyvatelia mesta Banská Bystrica prehlásili svoje mesto MESTOM MIERU SRI CHINMOYA", nie je pravdivý. Podľa platnej legislatívy môžu obyvatelia mesta vyjadriť svoju vôľu využitím petičného práva, v hlasovaní vyhlásenom mestským zastupiteľstvom, alebo na verejnom zhromaždení zvolanom mestským zastupiteľstvom. Nič z toho sa neuskutočnilo.
Podľa spomenutého záznamu Kroniky bola tiež vydaná „PROKLAMÁCIA – BANSKÁ BYSTRICA MIEROVÉ MESTO SRI CHINMOYA“. Z predošlého je zrejmé, že aj tento akt bol iba svojvoľným činom bývalého primátora PhDr. Igora Presperína, CSc..

Dnes stojí mestské zastupiteľstvo pred rozhodnutím, čo s týmto urobiť. Všetky možnosti sa pravdepodobne môžu zmestiť do rámca troch postupov:
1) v nadväznosti na aktuálne šetrenie môže mestské zastupiteľstvo konštatovať nelegálnosť postupu pri tzv. „zasvätení“ Banskej Bystrice ako „Mesta mieru SRI CHINMOY“ vrátane výstavby pamätníka a potvrdiť neplatnosť týchto aktov od samého začiatku;
2) mestské zastupiteľstvo môže Banskú Bystricu vyhlásiť dodatočným uznesením za „Mesto mieru SRI CHINMOYA“ a prezentovať tak „Srdce Slovenského národného povstania“, „Perlu Pohronia“ ako mesto s „novým imidžom“ a v nadväznosti pripraviť „zaškolenie“ obyvateľov Banskej Bystrice do tajov učenia duchovného vodcu Šrí Činmoja;
3) mestské zastupiteľstvo môže tiež obrazne povedané „mávnuť rukou“ a zobrať iba na vedomie informáciu, tak ako to navrhuje zástupkyňa primátora pani PaedDr. Borguľová a vedúci oddelenia MsÚ pán PaedDr. Chladný. Bol by to však dôkaz, že mestskému zastupiteľstvu Banskej Bystrice je úplne jedno, ako sa nakladá s menom mesta i jeho zákonmi a s menom obyvateľov mesta.

Dnes už možno viacerí poslanci rozumejú môjmu vyhláseniu z 13. decembra 2000, že tzv. „zasvätenie“ Banskej Bystrice považujem za urážku cyrilometodských tradícií a hanbu mesta.
Banská Bystrica týmto nelegálnym a aj z kultúrneho hľadiska poľutovaniahodným aktom vstúpila do relatívne krátkej histórie miestnej samosprávy, ako príklad zneváženia a hrubého zneužitia mena mesta i jeho občanov.
Príbeh Banskej Bystrice sa dostane aj do programu konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Deformovaná religiozita na prahu 3. tisícročia“, ktorá sa uskutoční v decembri a kde budú prítomní tiež zástupcovia Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SR.

Na dnešnom rokovaní môžeme zmyť z Banskej Bystrice aspoň časť nánosu dôsledkov „gubernátorsko-kocúrkovského“ rozhodovania z uplynulého volebného obdobia.


Navrhujem preto, aby mestské zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo konštatuje,:
1) k tzv. „zasväteniu“ Banskej Bystrice ako „Mesta mieru SRI CHINMOY“ došlo v roku 1997 bez prerokovania a schválenia mestským zastupiteľstvom, ako aj bez vyjadrenia občanov mesta;
2) s ohľadom na bod 1) je text tabúľ na pamätníku tzv. „zasvätenia“ Banskej Bystrice neplatný, umiestnenie slávnostného erbu mesta na pamätníku je v rozpore so Štatútom mesta Banská Bystrica, pravde nezodpovedá ani príslušný záznam v Kronike mesta a celý akt tzv. „zasvätenia“ nie je legálny.

Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi Mestského úradu:
a) zabezpečiť odstránenie textových tabúľ a erbu mesta z pamätníka tzv. „zasvätenia“ umiestneného na námestí Slobody;
b) zabezpečiť uvedenie plného textu tohto uznesenia v tohtoročnom zázname Kroniky mesta spolu s ozrejmujúcim komentárom, že pôvodný text Kroniky mesta z roku 1997 s nadpisom „Banská Bystrica – mesto mieru SRI CHINMOYA“ nie je pravdivý.


Návrh uznesenia predkladám návrhovej komisii v piatich exemplároch, aby si ho mohli preštudovať všetky poslanecké kluby mestského zastupiteľstva.

Zároveň sa týmto prihlasujem na druhé vystúpenie v diskusii k tomuto bodu, aby som mohol reagovať na prípadné otázky či námietky.

PaedDr. Kamenská – položila otázku pánu prednostovi, ako sa plní uznesenie komisie pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry.

JUDr. Múkera – stotožnil sa so slovami pána primátora, že búranie pamätníkov nie je náplňou práce primátora mesta. Mnohé pamätníky, pokiaľ sú politické, neprežijú ani jednu generáciu. Presperín urobil v tomto meste v podstate viac prehmatov a chýb. Bývalý primátov mesta bez súhlasu MsZ dal postaviť pamätník. Možno, že on patrí do tejto „sekty“, skupiny obyvateľov, a preto dal postaviť tento pamätník. Toto považuje za protizákonné. Mesto Banská Bystrica nie je mestom sekty. Bude hlasovať za zrušenie pamätníka.
PaedDr. Mikula – tento problém má aj iné rozmery. Je to oblasť sociálnej patológie. Je možné, že toto hnutie má napojenie na iné zhubné sekty, ktoré vytvárajú vo svete situáciu, kedy sa mladí ľudia stanú ich rukojemníkmi. Navrhol zlikvidovať tabuľu.
Ing. Lichý – ako predseda klubu má rozsiahly materiál k tomuto bodu. Zaujalo ho vyjadrenie Krajskej psychologickej poradne, kde sa hovorí, že by bolo vhodné pomník zrušiť. Oprel sa o toto vyjadrenie.
Ing. Toman – uviedol, že problém treba vyriešiť. Použitie erbu mesta nebolo v súlade so zákonom. Druhý problém je, čo s týmto pomníkom. Je to osadené na exponovanom mieste a uráža toto istú časť verejnosti. Podľa vyjadrenia odborníkov je otázne, či sme neprisúdili tomuto hnutiu taký význam, aký ani toto hnutie nemá. Priklonil sa k tomu, aby tieto tabule boli sňaté. Je potrebné toto riešiť v spolupráci s VÚB. Je za to, aby sa tabule odstránili a nie len túto informáciu zobrať na vedomie.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc.- vidieť, že poslanec Ing. Biba sa problematikou dôkladne zaoberal. Z tohto vyplynulo niekoľko vecí. Je to otázka právnych aspektov a otázka zasvätenia. Či je možné mesto, ktoré má už titul perla Pohronia a mesto SNP a pod. istým spôsobom takto proklamatívne zasvätiť. Uviedol, že pozná túto sektu iba z počutia. Nemyslí si, že môžeme túto vec zobrať jednoducho na vedomie. B.Bystrica nie je zasvätená tomuto hnutiu. I keď je proti búraniu pamätníkov, ale nemôže súhlasiť, aby bolo mesto zasvätené nejakej sekte. Bolo by normálne a liberálne skonštatovať, že sme neodhlasovali to, že mesto je zasvätené tomuto hnutiu. Otázka použitia erbu je otázka pre právnikov.
PaedDr. Kamenská FP- mala otázku na prednostu a je slušné , aby odpovedal.
PaedDr. Borguľová – doplnila niektoré údaje, aby sa mohli poslanci vyjadriť. Hnutie je zaregistrované ako platné združenie a má svoje stanovy. Na zasadnutí komisie bolo povedané, že jediný, kto môže podať stanovisko je min. kultúry- sekcia cirkví. Uviedla ďalej, že v stanovách je uvedené, že pokiaľ je mesto spolučiniteľom istej aktivity, má právo použiť erb mesta bez MsZ. Druhá vec je to, že primátor Presperín sa opieral o uznesenie komisie pre mládež a šport.
Ing. Toman – povedal, že tu nejde o to, že mier nie je pekný, ale tu ide o to, či poslanci si prajú, aby toto mesto bolo zasvätené SRI CHINMOY.
Ing. Buriš - uviedol, že najväčší mierutvorca je Pápež.
Ing. Mika – reagoval na vystúpenie Dr. Borguľovej. Komisia nie je ten orgán, aby dávala záväzné stanovisko. Ďalej uviedol, že pred nedávnom sa udeľovalo čestné občianstvo jednému pánovi z Talianska, toto bolo schválené v MsZ. Nie je dobré, keď chceme porovnávať B.Bystricu, ako mesto SNP, a na jednu úroveň postavíme Mesto mieru s tým, že sem prišlo zopár ľudí. Treba toto uvážiť.
RNDr. Topoľský - v tomto vidí dve roviny, ideovú a technickú. Chýba mu vyjadrenie najvyššieho orgánu, a to je min. kultúry. Preto aj MsR toto posunula na rozhodnutie MsZ, aby ono rozhodlo a svojim hlasovaním jasne povedali, či mesto má byť Mesto mieru alebo nie. Chýba mu tu ale trošku tá tolerancia.
Ing. Brázdilová – apelovala na cítenie poslancov, ktorí majú deti, ako matka a pedagóg. Uviedla, že zaregistrovanie sekty nie je ťažké pod rúškom pekných slov. Ale sekty, ako napr. aj sekta Svedkov Jehovových nemá dobrý vplyv na mládež. Ak máme právo, musíme mať aj zodpovednosť. Znovu apelovala na city poslancov, aby zvážili svoje hlasovanie.

Ing. Biba – uviedol, že všetko čo tu teraz odznelo bolo k tomuto dané stanovisko v jeho vystúpení. Poslancovi Topoľskému odporúčal, aby zašiel na Krajskú ped.psychologickú poradňu, tam má výsledky širšieho štatistického prieskumu. Vrátil sa k návrhu uznesenia. Nehovorí sa tam o hnutí SRI CHINMOY, konštatuje sa tam jedna vec, ktorá je jasná. Celý akt prebehol bez vedomia MsZ, obyvateľov mesta. Od samého začiatku sú kroky nelegálne. Štatút presne hovorí, kde možno erb mesta použiť. Toto sa môže skonštatovať. Celý akt nebol v mene mesta legálny. Treba urobiť nápravu.
Ing. Muroň - uviedol, že táto záležitosť nebola prejednaná v MsZ, bola požiadavka overiť legálnosť spoločnosti Biely kvet. Po vyjadrení min. kultúry budem informovať MsZ. Do konca roka bude o výsledku informovať MsZ.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

konštatuje

1/ k tzv. „zasväteniu“ Banskej Bystrice ako „Mesta mieru SRI CHINMOY“ došlo
v roku 1997 bez prerokovania a schválenia mestským zastupiteľstvom, ako aj
bez vyjadrenia občanov mesta.

2/ s ohľadom na bod 1 je text tabúľ na pamätníku tzv. „zasvätenia“ Banskej
Bystrice neplatný, umiestnenie slávnostného erbu mesta na pamätníku je
v rozpore so Štatútom mesta Banská Bystrica, pravde nezodpovedá ani príslušný
záznam v Kronike mesta a celý akt tzv. „zasvätenia“ nie je legálny.

ukladá
prednostovi mestského úradu

a/ zabezpečiť odstránenie textových tabúľ a erbu mesta z pamätníka tzv.
„zasvätenia“ umiestneného na Námestí slobody.

b/ zabezpečiť uvedenie plného textu tohto uznesenia v tohtoročnom zázname
kroniky mesta spolu s ozrejmujúcim komentárom, že pôvodný text Kroniky
mesta z roku 1997 s nadpisom „Banská Bystrica – mesto mieru SRI CHINMOY“
nie je pravdivý.


Bolo prijaté uznesenie číslo 286/2001-MsZ

Hlasovanie číslo 10 - 1 - 36-32,0,3 – 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 11- 2 - 35-24,0,10- 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 12 - a) 36-24,1,10 – 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 13 - b) 36-23,0,12 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 8:
Voľba prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002-2006

JUDr. Bradáč, predseda KS – požiadal poslancov, aby zvolili navrhovaných občanov za prísediacich KS v B.Bystrici na volebné obdobie 2002-2006.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
volí
l. Ing. Jána P á l k u , Partizánska č. 8, Banská Bystrica,
2. Jozefa G a j d o š a, Golianova 4, Banská Bystrica ,
3. Jaromíra K m e ť a , Mládežnícka 17, Banská Bystrica,
4. Danicu L o v í š k o v ú , Internátna 29, Banská Bystrica,
5. RSDr. Miroslava B a l a š č á k a , Radvanská 25, Banská Bystrica,
6. Jána Š k v a r k u , THK č.36, Banská Bystrica
7. Evu G a š p a r o v ú , Mládežnícka 47, Banská Bystrica,
8. Líviu M i k u l o v ú , Mládežnícka 45, Banská Bystrica,
9. Máriu Š t o l e c o v ú , Tr. SNP 45, Banská Bystrica,
10. JUDr. Ľubomíra K o v a l č í k a , Magurská 69, Banská Bystrica,
11. Katarínu B a b á č o v ú, Spojová 5, Banská Bystrica,
12. JUDr. Miroslava Š u b e r t a , Tulská 32, Banská Bystrica,

za prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002-2006

Bolo prijaté uznesenie číslo 287/2001- MsZ
Hlasovanie číslo 14- 35- 32,0,3.

K bodu číslo 9:
Informatívna správa o príprave na výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste Banská Bystrica na zimné obdobie 2001-2002
p. Čierny - v zastúpení komisie pre dopravu a VPS predložil túto informatívnu správu. Do materiálu doplnili poradie dôležitosti udržiavania ciest a mestských komunikácií podľa jednotlivých rajónov, ako bolo rozdelené mesto. Odporučil zobrať správu na vedomie.
p. Ríša - požiadal, aby boli vodiči OSC upozornení, aby znížili rýchlosť v ich časti mesta pri odpratávaní snehu, lebo zahatávajú snehom chodníky. Ide hlavne o Nový svet.
p. Bielik - tento materiál prejednávala aj komisie pre bezpečnosť a VP. Prítomný na tejto komisii bol aj Ing. Ďurečka. Upozornil na to, aby sa robili zmeny v tradičných formách posypu. Tiež je potrebné odpratávať sneh pri prechodoch pre občanov . Je veľmi dôležité, aby v rámci zimnej údržby sa dbalo na to, aby na hlavnej ceste mohli vedľa seba prejsť dva autá, preto je dôležité odpratávať sneh z okrajov ciest. Podporil tento materiál.
Ing. Kúdelová – požiadala firmu MIS, aby zahrnula do zimnej údržby v Uľanke ešte 0,4 km v časti Kolónia, kde bývajú starší ľudia.
JUDr. Múkera – pripojil sa k stanovisku p. Bielika, je potrebné odpratávať bariéry snehu na zastávkach autobusov.
p. Čierny - ubezpečil, že požiadajú OSC, aby znížili rýchlosť na Novom svete. Posyp sa robí v súlade s platnou legislatívou. Odpratávanie snehu je tiež presne stanovené.
JUDr. Múkera – FP- mal otázku , kde je vyznačená kategorizácia ciest.
Ing. Lichý - upozornil na to, že je potrebné venovať veľkú pozornosť pri posype, a to hlavne pri odstraňovaní jednotlivých posypových zložiek včas. Bariéry tiež treba likvidovať, ale nie len chemicky. Treba šetriť posypom.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu o príprave na výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste Banská Bystrica na zimné obdobie 2001-2002


Hlasovanie číslo 15- 38-36,0,0 – 2 nehlasovali.

K bodu číslo 10:
Údržba a dostavba detských nenáročných ihrísk na území mesta Banská Bystrica
Ing. Babjak – uviedol, že prvoradým cieľom bolo vykonať pasportizáciu detských ihrísk, vykonať kontrolu ich užívateľského stavu. Takto spracovaný materiál bude slúžiť ako podklad pri tvorbe rozpočtu a pri vyberaní malých investičných akcií.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. – povedal, že si treba uvedomiť, že zaznamenávame pokles detskej populácie zo 100 000 na 60 000 detí. Ihriská sú nie udržiavané. Upozornil niekoľko aspektov. Ak je poškodené ihrisko hrozí množstvo úrazov. Neudržiavané pieskovisko je zdrojom infekcií. Čiže radšej menej ihrísk , ale lepšie udržiavaných a v lokalitách, kde je detská populácia. Tiež je potrebné sledovať priemerný vek detskej populácie, a k tomu prispôsobovať ihriská.
p.Bielik – požiadal, že je potrebné odstrániť z ihrísk predmety, ktoré zoslali hlavne po rozostavanosti, ako sú rôzne kamene, železá a pod.
Ing. Cmarko - za jeho VO víta tento materiál, jeho volebný obvod odstránil závady na ihriskách. Dal do pozornosti to, aby sa nebudovali ihriská tam, kde sú prevažne starší ľudia. Potom je veľa sťažností.
JUDr. Múkera - povedal, že tento materiál je výborný, robí prehľad o stave ihrísk, treba toto naďalej riešiť.
JUDr. Vančo - nadviazal na túto problematiku, lebo tieto ihriská môžu napomôcť efektívnemu využitiu voľného času mládeže. Na komisii preberali túto problematiku. V správe ref. pre mládež a šport je 19 ihrísk. Sú vyčleňované finančné prostriedky na opravu týchto ihrísk. Na komisii vyčlenili 200 tis. na údržbu ihrísk na rok 2001. Postavili sa dve nové ihriská na Uhlisku a na Magurskej ulici. Ďalej budú prebiehať opravy a rekonštrukcie ďalších ihrísk. Pre rok 2002 sa plánuje oprava ihrísk na Poľnej, Kalinčiakovej, Gaštanovej, na Ul. Rudohorská, Magurská a nové ihrisko na Ovocnej ulici. Vyslovil uznanie referátu pre mládež a šport za ich prácu v tejto oblasti.
p. Ríša – povedal, že výpočet ihrísk končí u VO č. 9. Okrajové časti mesta nemajú ihriská detské. Každú lavičku si musíme zabezpečiť, zadovážiť. Je preto potrebné, aby sa v budúcnosti rátalo s výstavbou ihrísk v prímestských častiach.
p. Smädo- futbalové ihriská spravujú TJ a je na ne ťažko sa dostať deťom. Preto požiadal o podporu výstavby ihrísk v prímestských častiach.

PaedDr. Kamenská - chýba v meste spolupráca MsP a obyvateľov mesta. Sami občania odmontovávajú lavičky pred činžiakmi. Opýtala sa či sa všetky ihriská spisovali.
Ing. Lichý – zdôraznil, že je potrebné dať dôraz na kvalitu. Navrhol, aby MsZ uložilo príslušným komisiám vypracovať návrh pre zabezpečenie údržby a dostavby detských nenáročných ihrísk a predložiť ich na schválenie do MsZ. Malo by byť pripravené aj finančné krytie. Vieme, že v rozpočte mesta nie je dostatok prostriedkov, ale máme prostriedky aj z jednotlivých VO, dá sa aj z nich niečo vyčleniť. Mohli by pomôcť aj sponzori. Je potrebná spolupráca s poslancami, občianskymi radami.
p. Bielik – upozornil, či ste si dobre pozreli materiál, mesto má len 9 VO?
Ing. Buriš – opravu a údržbu týchto ihrísk musíme mať v rozpočte. V obvode č. 7 minuli 287 tis. Sk. Toto vyčlenili z čiastky 1 mil. + 40,- Sk na občana. Je dobré raz za čas opraviť tieto ihriská, a tým dáme aj prácu našej firme ZARES. Nemyslí si, že toto nám budú robiť komisie, musíme si to opraviť a naplánovať sami poslanci.
MUDr. Vnenčáková – nadviazala na slová Ing. Buriša. Poslanci musia byť iniciátormi ako vybudovať väčšie ihriská. Aj v Sásovej tieto ihriská vznikli z iniciatívy občanov a poslancov. Je tiež potrebné zamyslieť sa nad ochranou týchto ihrísk.
Ing. Lichý - stiahol svoj návrh, ďalej povedal, že ako predseda občianskej rady za VO č.9 sa tým bude zaoberať a očakáva to aj od ostatných.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie
materiál Údržba a dostavba detských nenáročných ihrísk na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 16 – 38-37,0,1.

K bodu číslo 11:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území mesta Banská Bystrica
Ing. Mika - príprava tohto VZN vychádza z nového zákona o komunálnych odpadoch. Bolo potrebné pre mesto pripraviť nové VZN. Toto VZN zahŕňa jednotlivé základné pojmy, základné činnosti. Požiadal, aby pred prejednávaním dali slovo Ing. Babjakovi.
Ing. Babjak – povedal, že v nadväznosti na zákon NR SR pripadá úloha poslancom prijať VZN. Vyjadril sa bližšie k množstvu odpadu, ktorý občan vyprodukuje. Je potrebné vynakladať viac finančných prostriedkov na vyriešenie tohto problému. Bez občana toto nejde. Vyjadril sa tiež k pôvodnom odpadu, aj mesto je pôvodcom odpadu, hlavne čo sa týka čistenia komunikácií, úprave a údržby zelene. Uvedené VZN upravuje všetky oblasti, ktoré sa týkajú odpadu, jeho likvidácii. Požiadal poslancov, aby schválili toto VZN. Záverom zdôraznil, že rozvoj životnej úrovni je priamo úmerná množstvu odpadov.
Ing. Lichý – dnes schvaľujeme jedno z najdôležitejších VZN v tomto roku s dopadom na životné prostredie a na rozpočet mesta. Týmto sa zaoberali aj príslušné komisie, referát ŽP. Je to zložitá problematika. Zákon bude platiť od 1.1.2002. Do konca roka musíme schváliť VZN + poplatky. VZN má viacero nedostatkov. Predložil svoje pripomienky k tomuto VZN. Nie sú špecifikované druhy separovaných odpadov komunálneho odpadu, nie sú špecifikované odpady určené na znehodnotenie a zneškodnenie, navrhovaný systém zberu nemotivuje občana k separovanému zberu, ale ho motivuje k vyrábaniu väčšieho množstva odpadu. Je potrebné predchádzať vyrábaniu veľkého množstva odpadu. Spôsob zberu a výšku poplatkov motivovať tak, aby sa znížilo množstvo odpadu. Navrhol doplniť spojku „a“ na strane 3, časť IV. bod 4. Ďalej v časti VI- text nahradiť .. 1 x za 2 týždne. Doplnenie časti 10- výnosy z pokút mesto použije na podporu separovaného zberu komunálneho odpadu. Návrh na uznesenie: MsZ ukladá komisii pre životné prostredie, ÚR,V a A MsZ vypracovať harmonogram, ktorého obsahom je špecifikácia druhov separovaných odpadov, spôsob a režim ich zberu, špecifikácia odpadov určených na zhodnotenie a zneškodnenie a motivácia občanov k separovanému zberu a znižovanie množstva produkovaného komunálneho odpadu. Ref. ŽP- vyhodnotiť skúsenosti nadobudnuté pri realizácii VZN a zapracovať ich do aktualizovaného VZN v roku 2002.


Ing. Kvasna – opýtal sa kto je držiteľom autorizácie odpadových olejov. Či toto môžu občania odniesť na Zvolenskú cestu- DETOX.
Ing. Rosiar- čl. III. ods. 12- my ukladáme úlohu OÚ. Či poslanci môžu rozkazovať OÚ. Navrhol tento bod vypustiť z materiálu.
p. Bielik - povedal, že nevieme si predstaviť aké ďalšie kroky nás čakajú. Opýtal sa z akých zdrojov čerpali údaje pre toto VZN, hlavne čo sa týka textu na str. č. 3, bod VI. V ďalšej časti povedal, že separovaný zber je jedným z krokov, ako znižovať daňové poplatky občanov za tento odvoz odpadu. Doteraz bol vzťah občan a firma, ktorá odpad odváža, teraz mesto vydá prípis, že na hlavu treba odviesť určitú čiastku, je to formou daní. Čiže toto VZN by malo mať aj druhé VZN o cenách.
Ing. Mika – FP – zareagoval na pripomienky poslancov. K Ing. Lichému – v komisii ŽP bola vznesená pripomienka k tomu vývozu, čo hovoril v tých rodinných domoch, ale komisia odporučila aby sa cyklus skrátil na týždenný. Nejde o množstvo odpadu, ale ide o materiály, ktoré podliehajú skaze. Z hygienických predpisov to nie je vyhovujúce. Vieme, že celé VZN je postavené na základe zákona o odpadoch a na základe teoretických vedomostí. Bude musieť dôjsť k novelizácii tohto VZN po získaní skúseností. K p. Bielikovi- bude to v ďalšom riešení, návrh VZN o daniach a poplatkoch.
Ing. Lačný - 40 l odpadu na osobu a týždeň je dosť veľa. Naše deti sú vedené k tomu, aby znižovali objem odpadov. Na str. 5 – 1100 l zberné nádoby – nepredpisovať takéto kontajnery, lebo sa tu zavádza monopol dvoch firiem. V niektorých častiach mesta tieto veľké nádoby pôsobia ako päsť na oko.
Ing. Babjak – reagoval na pripomienky Ing. Lichého-budú zapracované do materiálov tie pripomienky, ktoré sa dajú zapracovať. V meste firma DETOX zadarmo likviduje škodlivý odpad. K Ing. Rosiarovi – vo VZN sú niektoré časti prevzaté zo zákona, my nič neukladáme. K p. Bielikovi – vychádzali sme z podkladov a skúseností firiem, ktoré vyvážajú odpad. Pri občanoch ideme na paušálne poplatky. Budeme vidieť, ako sa toto osvedčí a potom sa k tomuto vyjadríme. Ceny budú uvedené v ďalšom VZN, ktoré bude predložené na rokovanie MsZ v mesiaci december.

Hlasovanie o doplnení spojky a - nie je potrebné, doplnilo sa bez hlasovania
Hlasovanie č. 17– vývoz 1 x za 2 týždne – 33- 12,9,24 – návrh neprešiel
Hlasovanie č. 18- IX. str. 6 – 33-9,3, 20 – 1 nehlasoval – návrh neprešiel
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 96/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území mesta Banská Bystrica s účinnosťou od 1.1. 2002 s pripomienkami, ktoré odzneli na rokovaní MsZ.

ukladá

a/ komisii pre životné prostredie, územný rozvoj, výstavbu a architektúru MsZ

vypracovať harmonogram, ktorého obsahom bude špecifikácia druhov
separovaných odpadov, spôsob a režim ich zberu, špecifikácia odpadov určených
na zhodnotenie a zneškodnenie a motiváciu občanov k separovanému zberu a
k znižovaniu množstva produkovaného komunálneho odpadu.

b/ referátu životného prostredia MsÚ

vyhodnotiť skúsenosti nadobudnuté pri realizácii VZN a zapracovať do
aktualizovaného VZN v roku 2002.Bolo prijaté uznesenie číslo 288/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 19 - ukladá a) a b) – 34-22,2,10
Hlasovanie číslo 20 - schvaľuje – 34-27,3,2 – 2 nehlasovali.

K bodu číslo 12:
Kontrola chovu spoločenských a túlavých zvierat, legislatíva a čistota verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

p. Bielik – uviedol, že v meste absentuje takéto zariadenie. Zmenil sa princíp držania a chovu psov, kde zo strážneho psa sa stáva pes spoločník, pes hračka. Je tu určitý duchovný rozmer . Trpia zvieratá a aj ľudia. Je neúmerný nárast túlavých zvierat v uliciach mesta, znečisťovanie spoločných priestranstiev. Navrhol, aby sa tento materiál neodmietal. Treba sa vážne zaoberať touto problematikou a víta, že sa prihlásila organizácia, ktorá chce riešiť tento problém.
Ondrej Kvasna – povedal, že je človek, ktorý má rád zvieratá a dobré susedské vzťahy. Povedal svoje skúsenosti z tejto oblasti. Navrhol, aby v bode kontrola chovu spoločenských a túlavých zvierat bol doplnený názov - chov plemenných psov. Bližšie sa vyjadril k susedovi, ktorý chová väčší počet psov a tieto ohrozujú občanov a rušia ich nočný kľud. Teraz majiteľovi týchto psov do toho nemôže nikto nič hovoriť.
Ing. Lichý – tento materiál vychádza z projektu kontroly populácie zvierat. Projekt predložilo regionálne centrum Slobody zvierat. Tento materiál rieši pozitívnym spôsobom tento problém. Navrhol uznesenie: MsZ ukladá prednostovi MsÚ pripraviť do 15.12.2001 zmluvu s regionálnym centrom – Občianskej združenie sloboda zvierat v B.B. na zabezpečenie odchytu a karantény túlavých zvierat v meste B. Bystrica . Fin. komisii MsZ vyčleniť z rozpočtu mesta pre rok 2002 mesačne 40 tis. Sk na krytie prevádzkových nákladov na odchyt a karenténu túlavých zvierat, ref. ŽP vypracovať návrh VZN o kontrole populácie spoločenských a túlavých zvierat a predložiť ho na schválenie MsZ. K ŽP,ÚR,V a A – vypracovať v meste B.B. koncepciu riešenia problematiky riešenia populácie spoločenských a túlavých zvierat, opatrenia a harmonogram na ich realizáciu.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc.- povedal, že organizácia, Sloboda zvierat, predložila konštruktívny návrh na riešenie problematiky. Panelákové zvieratá netrpia, sú vodené niekoľko kilometrov denne. Čo sa týka trpenia ľudí, tak zakážte autá. My máme na detskom oddelení hromadu úrazov dopravných. Úrazy psie sú veľmi zriedkavé. Ďalej sa vyjadril k alergiám, ktoré zvieratá nezapríčiňujú. Prakticky takáto formulácia správy mu nevyhovuje. Čo sa týka parazitov, majitelia psov pravidelne ich odčervujú. Čiže víta iniciatívu Slobody zvierat. Treba sa na túto vec dívať realisticky.
Ing. Spišiak - FP - prednosta nemôže uzatvárať zmluvy.
Ing. Lichý - navrhol pripraviť zmluvu o nájme pozemku za 1 Sk ročne
Ing. Králik,CSc.- môžeme aj Slobodu zvierat vyzvať pripraviť návrh zmluvy
Ing. Kollár - je za to, aby sa uvedené riešenia pripravili, ale opýtal sa prečo je taká veľká výška nákladov na tento útulok. Kto ho bude financovať. Či táto cena nie je prehnaná.

p. Bielik – je potrebné systémom krok za krokom sa k tomuto materiálu postaviť.
Ing. Králik,CSc.- s majetkom mesta treba narábať tak, že ho treba kapitalizovať.
Ing. Rosiar – povedal, že uznesenia Ing. Lichého sú v rozpore so súčasnými zákonmi v SR.
Ing. Babjak - podporil slová p. Bielika, správa má charakter informatívny. Nemôžeme ísť nad rámec legislatívy. Sloboda zvierat zabezpečí finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu. Akým spôsobom sa bude mesto podieľať, to budú následné kroky.
Ing. Muroň – uviedol, že pozemok je prenajatý. Mesto by do tohto mohlo ísť ako spoločník.
Ing. Lichý – poprosil, aby materiál vnímali ako začiatok spolupráce s občianskym združením Sloboda zvierat. Čo sa týka ďalších čísel, to si organizácia bude zabezpečovať samostatne. Od mesta chce vyčleniť z rozpočtu mesačne 40 tis. na odchyt a karanténu zvierat.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu o kontrole chovu spoločenských a túlavých zvierat, legislatíva a čistota verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 21- 34-33,0,1.
Hlasovanie číslo 22- návrh Ing.Lichého- 36-8,4,23- 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 23- návrh Ing. Lichého – 35-8,8,18-1 nehlasoval.

K bodu číslo 13:
Stav prípravy monografie mesta Banská Bystrica

PaedDr. Borguľová - je to druhá informácia o stave príprav monografie mesta B.Bystrica. Týka sa táto časť hlavne finančnej stránky. Na budúci rok bude potrebná čiastka 200 tis. Sk. Odporučila zobrať správu na vedomie.
MUDr. Vnenčáková – mala otázku, kto bude vstupovať do prípravy monografie.
PaedDr. Borguľová – uviedla, že bude vytvorená redakčná rada, v ktorej môžu byť zastúpení jednotliví poslanci.Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
stav prípravy monografie mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 13: 33-31,0,1 – 1 nehlasoval

K bodu číslo 14:
Návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a.s. Žilina a Mestom Banská Bystrica

p. Koscová – zdôvodnila potrebu opravy uznesenia MsZ.

Prezentácia: 28 poslancov

Poslanci neprerokovali body:
14. Návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a.s. Žilina a Mestom Banská Bystrica
15. Informácia o realizácii projektu rozšírenia sociálnych služieb pre starších a zdravotne postihnutých občanov
16. R ô z n e
a) došlé listy na MsZ

17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia

Nakoľko klesol počet poslancov na počet 28, primátor mesta Ing. Ján Králik,CSc. ukončil rokovanie MsZ o 14.15 hod.

Ing. Ján K r á l i k , CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ

p. Dušan Čierny Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,CSc.
I. overovateľ II. overovateľ
Zapísala: Gernicová

 

Zápisnica - 34. MsZ

Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,
konaného 7. decembra 2001 v Banskej Bystrici

Prítomní: 39 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, Mgr. Ladislav Javorský, Ing. Márius Mika, MUDr. Mária Červeňová, MUDr. Andrej Faglic, Doc. Ing. Ján Glos, CSc., Stanislav Mičev, MUDr. Michal Bucek, Ing. Jozef Haško, JUDr. Ján Smetana, Ing.Ján Biba, JUDr. Marcela Gajdošová, Ing. Ján Bočkay, Ing. Roman Rosiar, Elena Šupolová, Pavol Bielik, MUDr. Juraj Mesík

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 16
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l )

K bodu číslo 1:
Rokovanie tridsiatehoštvrtého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 9,21 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil MUDr. Evu Vnenčákovú a MUDr. Cyrila Klementa,CSc.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 29 poslancov - za hlasovali poslanci:29,0,0 - hlasovanie číslo 2
prezentovalo sa 31 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,31,0 - hlasovanie číslo 3
prezentovalo sa 31 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,31 - hlasovanie číslo 4 Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č. 2.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol JUDr. Milana Vanču a za členov návrhovej komisie Ing. Alenu Kúdelovú, RNDr. Ladislava Topoľského, Ing. Dušana Kvasnu a Jána Valašťana za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 32-29,1,2 - hlasovanie číslo 5.

Program rokovania:
Otvorenie
Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a. s. Žilina a Mestom Banská Bystrica
Informácia o realizácii projektu rozšírenia sociálnych služieb pre starších a zdravotne postihnutých občanov
Rôzne
Listy došlé na MsZ
Interpelácie poslancov
Diskusia
Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie č. 6 o celom programe: 34-32,1,1

K bodu číslo 4:
Návrh na prijatie dlhodobého úveru ako úverového rámca medzi PKB, a. s. Žilina a Mestom Banská Bystrica
p. Koscová - v úvodnom slove povedala, že Okresný úrad- katastrálny odbor prerušil konanie za účelom doplnenia údajov, z tohto dôvodu je potrebné urobiť opravu uznesenia k tomuto bodu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Opravu časti uznesenia č. 267/2001 zo dňa 19. júla 2001

II. schvaľuje

Opravu časti uznesenia č. 267/2001 zo dňa 19. júla 2001 bod d/
text:
- Hotel Národný dom 11/790, k.ú. B.B. s pozemkom parc. č. KN 1424 - 1363 m2 zast. pl. + nebytový priestor ”bar” o výmere 283,5 m2 , sit. na pozemku parc.č. 1425/1 (bez pozemku) ;
- Krytá plaváreň Cesta na štadión 50/1624, k.ú. B. B. s pozemkom parc. č. KN 3441- 3599 m2 zast. pl.;

- Areál ZARES ul. Švermova č. 45 A/4288, 4287, 4289, 327, 4292, k.ú. B.B. s pozemkami parc. č. KN 3453/1-4,3453/6, 3453/8-10, 3453/15-57, 3453/61-63, 3456/63;
- Garáže a dielne Hurbanova 20/712, k.ú. B.B. s pozemkami parc. č. KN 2651/2- 9323 m2 záhr., KN 2651/10 - 1173 m2 - záhr., KN 2652 - 297 m2 zast. pl., KN 2653/1 - 95 m2 zast. pl., KN 2653/3 - 15 m2 zast. pl.;

k uzn. č. 289/2001 - MsZ
za text:

- Hotel Národný dom súp. č. 790, situovaný na pozemku parc.č. KN 1424 a pozemok parc. č. KN 1424 - zast. pl. o výmere 1363 m2 , k. ú. Banská Bystrica.

- Krytá plaváreň súp. č. 1624, situovaná na pozemku parc. č. KN 3441 diel ”1” a pozemok parc. č. KN 3441 diel ”1”- zast. pl. o výmere 3529 m2 a pozemok parc. č. KN 3441 diel ”2”- ostat. pl. o výmere 70 m2, k.ú. Banská Bystrica.

- Areál ZARES: exp. hala súp. číslo 4288, situovaná na pozemku parc. č. KN 3453/23; ubytovňa súp.č. 4287, situovaná na pozemku parc.č. KN 3453/9; kotolňa súp. č. 4289, situovaná na pozemku parc. č. KN 3453/6 diel ”1” a diel ”2”; administratívna budova súp. č. 327, situovaná na pozemku parc. č. KN 3453/4 diel ”1” a diel ”2”; sklady, dielne súp.č. 4292, situované na pozemku parc. č. KN 3453/3 diel ”1”; a pozemky:
parc. č. KN 3453/1 TTP o výmere 10 965 m2
parc. č. KN 3453/2 v častiach: orná pôda o výmere 10 628 m2
záhrady o výmere 2 m2
parc. č. KN 3453/3 v častiach: zast. plocha o výmere 784 m2
záhrady o výmere 274 m2
parc. č. KN 3453/4 v častiach: zast. plocha o výmere 310 m2
záhrada o výmere 390 m2
parc. č. KN 3453/6 v častiach: zast. plocha o výmere 649 m2
záhrada o výmere 218 m2
parc. č. KN 3453/8 v častiach: záhrada o výmere 52 m2
TTP o výmere 21 m2
parc. č. KN 3453/9 záhrada o výmere 267 m2
parc. č. KN 3453/10 záhrada o výmere 77 m2
parc. č. KN 3453/15 záhrada o výmere 2 286 m2
parc. č. KN 3453/16 záhrada o výmere 1 207 m2
parc. č. KN 3453/17 záhrada o výmere 1 654 m2
parc. č. KN 3453/18 záhrada o výmere 759 m2
parc. č. KN 3453/19 záhrada o výmere 2 258 m2
parc. č. KN 3453/20 záhrada o výmere 2 244 m2
parc. č. KN 3453/21 záhrada o výmere 1 132 m2
parc. č. KN 3453/22 záhrada o výmere 2 552 m2
parc. č. KN 3453/23 záhrada o výmere 411 m2
parc. č. KN 3453/24 záhrada o výmere 14 m2
parc. č. KN 3453/25 záhrada o výmere 21 m2
parc. č. KN 3453/26 záhrada o výmere 1 930 m2
parc. č. KN 3453/27 záhrada o výmere 15 m2
parc. č. KN 3453/28 záhrada o výmere 23 m2
parc. č. KN 3453/29 záhrada o výmere 15 m2
parc. č. KN 3453/30 záhrada o výmere 15 m2
parc. č. KN 3453/31 záhrada o výmere 39 m2
parc. č. KN 3453/32 záhrada o výmere 181 m2
parc. č. KN 3453/33 záhrada o výmere 58 m2
parc. č. KN 3453/34 záhrada o výmere 1 357 m2
parc. č. KN 3453/35 záhrada o výmere 1 654 m2
parc. č. KN 3453/36 záhrada o výmere 1 355 m2
parc. č. KN 3453/37 záhrada o výmere 1 505 m2
parc. č. KN 3453/38 záhrada o výmere 49 m2
parc. č. KN 3453/39 záhrada o výmere 233 m2
parc. č. KN 3453/40 záhrada o výmere 463 m2
parc. č. KN 3453/41 záhrada o výmere 126 m2
parc. č. KN 3453/42 záhrada o výmere 1 350 m2
parc. č. KN 3453/43 záhrada o výmere 940 m2
parc. č. KN 3453/44 záhrada o výmere 427 m2
parc. č. KN 3453/45 záhrada o výmere 314 m2
parc. č. KN 3453/46 záhrada o výmere 2 995 m2
parc. č. KN 3453/47 záhrada o výmere 1 455 m2
parc. č. KN 3453/48 TTP o výmere 3 557 m2
parc. č. KN 3453/49 záhrada o výmere 836 m2
parc. č. KN 3453/50 v častiach: TTP o výmere 1 289 m2
záhrady o výmere 9 808 m2
parc. č. KN 3453/51 záhrady o výmere 114 m2
parc. č. KN 3453/52 TPP o výmere 264 m2
parc. č. KN 3453/53 záhrada o výmere 6 718 m2
parc. č. KN 3453/54 TTP o výmere 246 m2
parc. č. KN 3453/55 TTP o výmere 1 114 m2
parc. č. KN 3453/56 TTP o výmere 17 m2
parc. č. KN 3453/57 záhrady o výmere 158 m2
parc. č. KN 3453/61 v častiach: záhrady o výmere 409 m2
TTP o výmere 223 m2 ostatné plochy 185 m2
parc. č. KN 3453/62 vodné plochy o výmere 24 m2
parc. č. KN 3453/63 vodné plochy o výmere 39 m2
parc. č. KN 3456/63 zast. plocha o výmere 1006 m2,
k.ú. Banská Bystrica.
- Areál Hurbanova ul.: dielňa, garáž súp. č. 712, situované na pozemku parc. č. KN 2640/3; dielne a soc. zariadenie súp. č. 712, situované na pozemku parc. č. KN 2641/1; sklad súp.č. 712, situovaný na pozemku parc. č. KN 2641/2; garáž, sklad súp.č. 712, situované na pozemku parc. č. KN 2642/4; sklad súp.č. 712, situovaný na pozemku parc. č. KN 2653/2; a pozemky parc. č. KN 2640/3 - záhrady o výmere 599 m2 , parc. č. KN 2641/1 - zast. pl. o výmere 504 m2 , parc. č. KN 2641/2 - zast. pl. o výmere 199 m2 , parc. č. KN 2642/4 - TTP o výmere 562 m2 , parc. č. KN 2653/2 -zast. pl. o výmere 133 m2 a parc. č. KN 2651/2 - záhrady o výmere 9323 m2, k.ú. Banská Bystrica.


Bolo prijaté uznesenie číslo 289/2001-MsZ
Hlasovanie č. 7: 31-22,4,4 - 1 nehlasoval

K bodu číslo 5:
Informácia o realizácii projektu rozšírenia sociálnych služieb pre starších a zdravotne postihnutých občanov

MUDr. Vnenčáková - povedala, že uznesením MsZ č.214/2000- MsZ bola doporučená realizácia projektu v zmysle predložených opatrení. Z tohto dôvodu je potrebné prijať uznesenie, ktoré je predložené poslancom písomne. Ide o schválenie zvýšenia kapacity Strediska soc. služieb na Uhlisku č. 1, zrušenie prevádzky Samostatnej jedálne pre dôchodcov na ul. Družby č. 33 a transformáciu služieb stravovania pod Agentúrou sociálnych služieb.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o realizácii projektu sociálnych služieb pre starších a zdravotne postihnutých občanov
II. schvaľuje
zvýšenie kapacity Strediska sociálnych služieb na Uhlisku č.1 prostredníctvom detašovaného pracoviska na Ul. 9. mája 74 od 1.12.2001
denný pobyt zo 4 miest (+6 miest) na 10 miest
týždenný pobyt zo 6 miest (+9 miest) na 15 miest
zrušenie prevádzky Samostatnej jedálne pre dôchodcov na Ul. Družby č.33
s kapacitou 300 jedál ku dňu 30.11.2001
transformáciu služieb stravovania pod Agentúrou sociálnych služieb od 1.12.2001
s kapacitou vývarovne 100 jedál
s kapacitou jedálne pre dôchodcov 36 miest
s kapacitou jedálne pre cudzích stravníkov a zamestnancov 16 miest


Bolo prijaté uznesenie číslo 290/2001-MsZ
Hlasovanie č.8: 34-32,0,2

K bodu číslo 6:
Rôzne
a) Listy došlé na MsZ

PaedDr. Borguľová - na MsÚ došli dva listy a to list od A. Krištofovej, Tatranská 7, ktorá odpovedala na list, ktorý obdržala od MsÚ. V prvom liste reagovala na situáciu po 11.9.2001 a nesúhlasila s útokom USA na Afganistan. Druhý list - petícia občanov Chabeneckej ulice, týka sa výstavby garáží na tejto ulici. MsÚ posúdil petíciu ako nenáležitú po formálnej stránke. V petícii sa píše, že občania nedostali možnosť vyjadriť sa k výstavbe týchto garáží na Chabeneckej ulici. MsÚ odstúpil list na OÚ- stavebný úrad. Na MsÚ prišiel list od detí, ktoré sa zapájajú do boja proti týraniu detí.
Ing.Králik,CSc. - uviedol, že list občanov z Chabeneckej ulici sa vrátil z okresného úradu späť na MsÚ a tento je postúpený na vybavenie právnemu referátu a odd. ÚR a KV.
Ing. Toman - povedal, že bolo by vhodné, aby sa reagovalo na list občanov Chabeneckej ulice.
Ing. Lačný - zdôraznil, že umiestnenie stavby bolo bez vedomia občanov. Mesto malo povedať, že rozhodlo v zmysle územného plánu. Stavba je zastavená, lebo sa nepokračuje v súlade s územným rozhodnutím.
Ing. Lichý - vyzval Ing. Babjaka, aby sa k tomuto vyjadril.

JUDr. Hrubala - vyzval JUDr. Koreňovú, aby povedala prečo petícia nespĺňa náležitosti.
JUDr. Múkera - súhlasil s odborným stanoviskom Ing. Lačného. Treba dodržiavať právny stav. Chybou je to, že stavba zaberá detské ihrisko, a je tiež potrebné opýtať sa na stanovisko občanov.
Ing. Buriš - povedal, že je poslanec za tento VO. Mrzí ho, že ani zástupca prednostu OÚ nehovorí to, čo je pravda. Stavba nezaberá detské ihrisko. Pozemok bol predaný p. Donovalovi, ktorý verejne vyzval občanov, aby si pozemky pod garáže odkúpili. Všetci majitelia pozemkov sú z okolia. Priestor pred tým bol zaprataný vrakmi. Výstavba je umiestnená za detským ihriskom. Bude tento priestor kultúrne ošetrený.
Ing. Lačný - znovu zopakoval, že garáže stoja sčasti na spevnenej ploche a sčasti na detskom ihrisku, ktorého funkčnosť je zachovaná. No chyba je v tom, že sa tu mohli vyprojektovať ihriská pre väčšie deti. Samotné umiestnenie stavby je v súlade so zákonom.
JUDr. Múkera - povedal, že vo svojom vystúpení hovoril o vhodnosti umiestnenia takejto stavby pri detskom ihrisku. Mohlo by to byť ináč riešené.
p. Ríša - uviedol, že občania a poslanci mohli byť o tomto zámere včas informovaní.
Ing. Buriš - boli podpísaní všetci poslanci k zámeru tejto výstavby za príslušný VO. Stavba nenarúša detské ihrisko. Bude prebiehať výstavba 12 garáži i keď dosiaľ sa začalo stavať len 8.
Ing. Muroň - povedal poslancom, že na list bude riadne odpovedané občanom.
Ing. Lichý - znovu vyzval Ing. Babjaka, aby vystúpil k uvedenej problematike.
Ing. Babjak - zdôraznil, že účel využívania tohto pozemku bol posudzovaný v komisiách a MsZ. Stavba súčasťou občianskej vybavenosti a je dobré umiestnenie tejto stavby.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
ústnu informáciu o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Hlasovanie číslo č.9 : 34-31,1,2.


K bodu číslo 7:
Interpelácie poslancov
V rámci bodu vystúpili poslanci: Ing.Jana Brázdilová, Prof.MUDr.S.Dluholucký,CSc., Ing. Milan Lichý, Ing. Zdeněk Pupala, Ing. Miroslav Toman, Ing. Pavol Katreniak, MUDr. Cyril Klement,CSc., RNDr. Ladislav Topoľský, PaedDr.Tatiana Kamenská, Ing. Jozef Buriš.

/ interpelácie tvoria prílohu zápisnice č.3/

Ing.Kollár - FP- ukončenie bodu interpelácie.

Hlasovanie č. 10 : 34-27,4,2 - 1 nehlasoval.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
doriešiť v spolupráci s ÚHA mesta vhodné umiestnenie smetných nádob na odpad na ulici Tatranskej

Bolo prijaté uznesenie číslo 291/2001-MsZ
Hlasovanie číslo 11- o návrhu Ing. Buriša - 31-14,2,15.
Hlasovanie číslo 12 o návrhu Ing. Brázdilovej - 31- 25,0,5- 1 nehlasoval

K bodu číslo 8:

Diskusia
Ing. Cmarko - za volebný obvod č. 2 poďakoval odd. ÚR a KV a ZARES-u za opravu detských ihrísk, lavičiek.
Ing. Toman - vyjadril sa k spolupráci mesta a podnikateľov v meste. Má dojem, že nie je dobrá spolupráca s nimi. V zahraničí je veľmi dôležité spolupracovať s veľkými podnikateľmi mesta pri rôznych akciách a v prípade potreby požiadať ich o pomoc. V našom meste to tak nie je. Je to vidieť napr. teraz, keď betlehem nebude umiestnený na Barbakane. Nie je vhodné, aby sa toto začalo vysvetľovať cez médiá. Každé mesto si má vážiť svojich podnikateľov. V ďalšej časti svojho vystúpenia uviedol, že chodia sem rôzne občianske iniciatívy a ich práca sa musí pohybovať v rámci platných zákonov. Preto nie je vhodné, aby sa výsledky hlasovania poslancov zneužívali pri politickej kampani. Každý poslanec má právo na svoj názor a hlasovanie o rôznych veciach podľa svojho uváženia.

JUDr. Múkera - FP - povedal, že poslanci by sa nemali urážať. Predložil návrh na ukončenie bodu diskusia.

Prezentácia: 28 poslancov.


Týmto bodom bol program 34. zasadnutia MsZ vyčerpaný. Primátor mesta Ing. Ján Králik,CSc., ukončil rokovanie MsZ o 11,10 hod.


Ing. Ján Králik, CSc. Ing. Miroslav Muroň
primátor mesta prednosta MsÚ


MUDr. Eva Vnenčáková MUDr. Cyril Klement,CSc.
I. overovateľ II. overovateľ

Zapísala: Gernicová


 

Zápisnica- 35 - MsZ

Zápisnica
z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
18. decembra 2001 v Banskej Bystrici

Prítomní:46 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, MUDr. Vladimír Plintovič, Stanislav Mičev, Ing. Ján Biba, Ing.Ján Bočkay, Ing. Jana Brázdilová, MUDr. Juraj Mesík

Neospravedlnení: MUDr. Cyril Klement,CSc., PaedDr. Michal Mikula, Ivan Saktor

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 25
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l 

K bodu číslo 1:
Rokovanie tridsiatehopiateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,43 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Milana Lichého a PaedDr. Tatianu Kamenskú.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 32 poslancov - za hlasovali poslanci: 32,0,0
prezentovalo sa 34 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,34,0
prezentovalo sa 34 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,34
Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č. 2.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol Dušana Čierneho a za členov návrhovej komisie JUDr. Marcelu Gajdošovú, Ing. Máriusa Miku, JUDr. Tibora Bandziho a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 37-35,1,1.

K programu rokovania:
Ing. Ján Králik,CSc. - navrhol stiahnuť z rokovania bod Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica a miesto neho zaradiť bod odpredaje majetku. Do bodu rôzne navrhol zaradiť body a) Zápis do kroniky mesta a b) Listy došlé na MsZ.


Hlasovanie o zmene programu číslo: 37-36,1,0.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj a nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a) zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/ a iné
7. Všeobecne záväzné nariadenie č.../2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta B.Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatku VZN č. 81/2000 a Dodatku VZN č.91/2001
8. Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na rok 2002
9. Rámcový plán predkladania materiálov pre rokovanie MsZ za I. polrok 2002
10. Rôzne
a) Zápis do kroniky mesta za rok 2000
b) Listy došlé na MsZ
11. Interpelácia
12. Diskusia
13. Ukončenie mestského zastupiteľstva


Mestské zastupiteľstvo
vypustilo z rokovania
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta B.Bystrica.

Hlasovanie o programe: 35- 34,0,1.

K bodu číslo 4:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc.- primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ. 28.11. rokoval o postupe mesta pri vytváraní Vodárenskej a.s. 29.11. prijal delegáciu z Francúzska, ktorej boli predstavené možnosti spolupráce v oblasti spoločenskej, športu, kultúry. 13.12. viedol rokovanie s nemeckou agentúrou pre rozvoj – možnosti investovania v B.Bystrici. 14.12. stretnutie so štátnym tajomníkom min. výstavby p. Balogom- projekt výstavby autobusovej stanice. V štátnom rozpočte prešla položka 35 mil. na pokračovanie výstavby v budúcom roku. 17.12. sa konala oponentúra marketingovej stratégie mesta v cestovnom ruchu mesta B.Bystrica.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie : 36-35,0,1 .

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak - informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Najviac sa venoval štúdiu podkladov k rozpočtu mesta na rok 2002. Ďalej sa venoval vybavovaniu 6 sťažností a príprave vykonávania kontroly inventúry s majetkom mesta. Aj v tejto oblasti došlo k legislatívnym zmenám.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie: 35-32,0,2 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 6:
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj a nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a) zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/ a iné

Ing. Gregorová - povedala, že poslanci majú návrh v písomnej podobe. V bode č. 2 VO č. 2 - doplnila odpredaj pozemku pre Slovenskú poštu a v bode č. 5 finančná komisia doporučila odpredaj pozemku pre učilište vo výške 800,- Sk m2 .

PhDr. Hradecký - vyjadril sa k bodu č. 5. Toto odborné učilište bolo na Dolnej ulici a presťahovali sa na Moskovskú ulicu. Učilište upravilo tento priestor okolo budovy. Investovali svoju prácu, aby zhodnotili tento priestor. Záujem o odkúpenie je z dôvodu uzavretia tohto areálu. Doporučil hlasovať o variante b/ za 1,- Sk.

Ing. Lačný - potvrdzuje, že pán Hradecký má pravdu. Ale zakladateľom odborného učilišťa je štát. Keby mesto chcelo od štátu kúpiť pozemky, zo zákona nemôžeme ísť na inú sumu ako 800,- Sk. Toto je potrebné zobrať do úvahy. Čiže treba nájsť možnosť zámeny pozemkov medzi štátom a mestom.
Ing. Králik,CSc. - uviedol, že s majetkom mesta treba rozumne nakladať. Tento pozemok buď prenajať alebo predať v určitej sume. Štát sa k nám nechová vždy korektne.
Ing. Lichý - opýtal sa, či to nie je možné riešiť prenájmom?
O. Kvasna - upozornil na poslednú vetu na str. 9. Tu ide o výstavbu nového areálu a riešil sa tam prístup do jestvujúcej IBV, aby sa mohla urobiť cesta. Doporučil, aby bolo rozhodnutie fin. komisie takto upresnené a hlasovalo sa o tomto odpredaji.
Ing. Gregorová – povedala že pozemok, ktorý žiada poslanec Kvasna je zahrnutý v uznesení.

Hlasovanie o úprave uznesenia : 35-32,2,1.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na odpredaj a nadobúdanie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov ) a iné

II. schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov)


A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami

Volebný obvod č. 1

1. Pozemok parc. č. KN 1245/7 - zast. plocha o výmere 19 m2, kat. územie Banská Bystrica ( Robotnícka ul. ) pre Jána Husenicu, a manž. Alicu Husenicovú rod. Pepichovú, 77, obaja trvale bytom Robotnícka č. 15, Banská Bystrica v kúpnej cene 2 300.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 19 m2 predstavuje kúpnu cenu 43 700.-Sk.

Volebný obvod č. 2

2. Pozemky:
- parc. č. KN 473/40 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/41 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/42 - diel 1 - zast. pl. o výmere 33 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 32 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/43 - diel 1 - zast. pl. o výmere 22 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 21 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/44 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/45 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/46 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/47 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/48 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/49 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/50 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/51 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/52 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/53 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/54 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/55 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/56 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/57 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/58 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/59 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/60 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/61 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v celosti,
- parc. č. KN 473/62 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/63 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/64 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/65 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/66 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/67 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/68 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/69 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/70 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/71 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/72 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/73 - diel 1 - zast. pl. o výmere 11 m2 a diel 2 - zast. pl. o výmere 11 m2
v 1/2,
- parc. č. KN 473/87 - zast. pl. o výmere 747 m2 v celosti,
- parc. č. KN 473/94 - zast. pl. o výmere 501 m2 v 1/2
- parc. č. KN 473/7 – zast. plocha o výmere 1132 m2 spolu o výmere 2787,50 m2, kat. územie Banská Bystrica ( ul. Partizánska cesta ) pre SR - Slovenskú poštu, š. p., Banská Bystrica, IČO 313 38 887, v kúpnej cene 1 887.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 2787,50 m2 predstavuje kúpnu cenu 5 260 012,50 Sk.

Volebný obvod č. 3

3. Pozemok parc. č. KN 3251/141 - ost. pl o výmere 20 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Sládkovičova), pre Mariana Šimku, a manž. Moniku Šimkovú rod. Rumančíkovú, , obaja bytom Podháj č. 65, Banská Bystrica, v kúpnej cene 530.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 20 m2 predstavuje kúpnu cenu 10 600.-Sk.

4. Pozemok parc. č. KN 3251/144 - zast. plocha o výmere 813 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Podháj ) pre Milana Makovníka, v 1/2 a manž. Annu Makovníkovú rod. Cíglerovú, v 1/2, obaja bytom Šalgotarjánska č. 12, Banská Bystrica, v kúpnej cene 530.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 813 m2 predstavuje kúpnu cenu 430 890.-Sk.

Volebný obvod č. 5

5. Pozemok - parc. č. KN 1188/57 - ost. plocha o výmere 22 m2, kat. územie Radvaň (ul.Slnečná ), pre Ing. Jána Pačesu, a manž. Boženu Pačesovú, rod. Makovú, trvale bytom Slnečná č. 18, Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 320.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 22 m2 predstavuje kúpnu cenu 29 040.-Sk.

6. Pozemok - parc. č. KN 1188/58- ost. plocha o výmere 22 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Slnečná ) pre Júliusa Patráša, a manž. Emíliu Patrášovú, rod. Gašparovú, trvale bytom Slnečna č. 18, Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 320.-Sk za 1 m2 čo pri výmere 22 m2 predstavuje cenu 29 040.-Sk.


Volebný obvod č. 6

7. Pozemok parc. č. KN 1428/42 diel "2"- ost. plocha o výmere 15 m2, kat. územie Radvaň (Jazmínova ul. ), pre Jozefa Murgaša, a manž. Júliu Murgašovú rod. Spišiakovú,, trvale bytom Jazmínova č. 4, Banská Bystrica v kúpnej cene 1 141.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 15 m2 predstavuje cenu 17 115.-Sk.

8. Pozemok - parc.č. KN 1428/131 - orná pôda o výmere 753 m2, kat. územie Radvaň, ( v lokalite IBV Podlavice - Pod Stráňou ),pre Ing. Vojtecha Malagu, a manž. Ľubomíru Malagovú rod. Godiškovú, obaja bytom ul. Spojová č. 2, Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 141.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 753 m2 predstavuje kúpnu cenu 859 173.-Sk.

9. Pozemok parc. č. KN 1428/132 - orná pôda o výmere 582 m2, kat. územie Radvaň, ( v lokalite IBV Podlavice - Pod Stráňou ), pre Jozefa Hufkua manž. Eriku Hufkovú rod. Hríbikovú, obaja Sitnianska č. 15, Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 141.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 582 m2 predstavuje kúpnu cenu 664 062.-Sk.

10. Pozemok parc.č. KN 1428/133- orná pôda o výmere 600 m2, kat. územie Radvaň, ( v lokalite IBV Podlavice - Pod Stráňou ), pre Ing. Vladimíra Šťulíka, a manž. Katarínu Šťulíkovú rod. Rozimovú, obaja bytom ul. Tulská č. 1, Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 141.-Sk za 1 m2, čo pri 600 m2 predstavuje kúpnu cenu 684 600.-Sk.

11. Pozemok - parc. č. KN 1706/14 - trvalý trávny porast o výmere 697 m2, kat. územie Podlavice ( Laskomerská dolina ), pre Jána Greguša, a manž. Máriu Gregušovú rod. Pállayovú, obaja bytom Tr. SNP č. 44, Banská Bystrica, v kúpnej cene 5.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 697 m2 predstavuje kúpnu cenu 3 485.-Sk.


Volebný obvod č. 7

12. Pozemky parc. č. KN 1424/40 - zast. pl. diel "19" o výmere 116 m2 v 7/8, parc. č. KN 1425/39 - zast. pl. diel "20" o výmere 449 m2 v 7/8, parc. č. KN 1425/41 - zast. pl. diel "21" o výmere 533 m2 v 7/8, parc. č. KN 1425/42 - zast. pl. diel "22" o výmere 113 m2 v 7/8, parc. č. KN 1425/42 - zast- pl. diel "23" o výmere 18 m2 v 1/1, parc. č. KN 1425/41 - zast. pl. diel "24" o výmere 138 m2 v 1/1, parc. č. KN 1425/41 - zast. pl. diel "25" o výmere 191 m2 v 31/75, parc. č. KN 1425/44 - zast. pl. diel "26" o výmere 288 m2 v 31/75, parc. č. KN 1425/43 - zast. pl. diel "27" o výmere 492 m2 v 31/75, parc. č. KN 1425/54 - zast. pl. diel "34" o výmere 94 m2 v 3/4, parc. č. KN 1425/54 - zast. pl. diel "49" o výmere 39 m2 v 1/1. Ďalej pozemok parc. č. KN 1425/57 - zast.pl. diel "1" o výmere 50 m2 v 3/4, všetky kat. územie Sásová ( ul. Ružová ) pre SR - Ministerstvo obrany, Kutuzovova č. 8, Bratislava, v kúpnej cene 975.-Sk za 1 m2, čo pri výmere celkom 1763,9715 m2 predstavuje kúpnu cenu 1 719 872,30 Sk.


13. Pozemky – novovytvorená parc. č. KN 2389/13 – zast. pl. diel „1“ o výmere 6 m2 a diel „3“ o výmere 24 m2, parc. č. KN 2389/12 – zast. pl. diel „8“ o výmere 30 m2, diel „10“ o výmere 11 m2, diel „12“ o výmere 5 m2, parc. č. KN 1216//2 zast. pl. diel „6“ o výmere 52 m2, diel „13“ o výmere 22 m2,diel „14“ o výmere 20 m2 a diel „19“ o výmere 3 m2, parc. č. KN 845/3- zast. pl. diel „15“ o výmere 56 m2,diel „33“ o výmere 30 m2 a diel „34“ o výmere 22 m2, parc. č. KN 2389/10 - zast. pl. diel „16“ o výmere 14 m2, diel „32“ o výmere 6 m2, diel „37“ o výmere 65 m2, 1213/28 – zast.pl. diel „29“ o výmere 5 m2, diel „40“ o výmere 20 m2, diel „41“ o výmere 178 m2, diel „45“ o výmere 352 m2, diel „77“ o výmere 29 m2, diel „80“ o výmere 212 m2, diel „83“ o výmere 35 m2, diel „95“ o výmere 29 m2, diel „97“ o výmere 6 m2, parc. č. KN 1213/29 - zat. pl. diel „99“ o výmere 9 m2, diel „102“ o výmere 63 m2, parc. č. KN 2389/7 – zast. pl.diel „2“ o výmere 62 m2, diel „“4“ o výmere 3 m2, diel „5“ o výmere 100 m2, diel“7“ o výmere 228 m2, diel „9“ o výmere 21 m2, diel „11“ o výmere 8 m2, diel „17“ o výmere 364 m2, diel „20“ o výmere 69 m2, diel „22“ o výmere 66 m2, diel „24“ o výmere 20 m2, diel „25“ o výmere 27 m2, diel „26“ o výmere 40 m2, diel „31“ o výmere 37 m2, diel „38“ o výmere 188 m2, diel „43“ o výmere 64 m2, diel „63“ o výmere 8 m2, diel „71“ o výmere 46 m2, diel „84“ o výmere 3 m2,diel „75“ o výmere 316 m2., diel „78“ o výmere 77 m2, diel „81“ o výmere 66 m2, diel „96“ o výmere 66 m2, diel „100“ o výmere 58 m2, diel „87“ o výmere 168 m2,, diel „103“ o výmere 170 m2, diel „107“ o výmere 12 m2, diel „111“ o výmere 585 m2, diel „128“ o výmere 76 m2, diel „134“ o výmere 631 m2, parc. č. KN 845/4 – zast. pl. diel „35“ o výmere 8 m2, spolu o celkovej výmere 4891 m2, kat. územie Sásová, pre SR-Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, Bratislava, v kúpnej cene : u dielov č. 12, 15, 33, 34, 35, 77, 11, 63, 71, 75 a 84 á 1020.- Sk za 1 m2, u dielov č. 1, 3, 6, 13, 14, 19, 8, 10, 16, 32, 37, 99, 102, 29, 40, 41, 45, 80, 95, 97, 83, 2, 4, 5, 7, 9, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 38, 43, 78, 81, 87, 96, 100, 103, 107 a 111 á 1030.- Sk za 1 m2, u dielov č. 128 a 134 á 680.- Sk za 1 m2, čo pri výmere 4891 m2 predstavuje kúpnu cenu 4 784 970.-Sk.


Volebný obvod č. 8

14. Pozemok parc.č. KN 2469/4 - zast. pl. o výmere 11 m2, kat. územie Sásová ( Inovecká ul.) pre MUDr. Eleonóru Badovú rod. Balošákovú, , bytom Inovecká č. 1, Banská Bystrica v kúpnej cene 510.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 11 m2 predstavuje kúpnu cenu 5 610.-Sk.


B/ NADOBÚDANIE MAJETKU DO VLASTNÍCTVA MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Volebný obvod č. 5

15. Pozemok parc. č. KN 5556/2 - zast. pl. o výmere 172 m2, kat. územie Banská Bystrica,
( ul. Švermova ) od SR - Ministerstvo obrany SR, ul. Kutuzovova č. 8 Bratislava, v kúpnej cene 720.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 172 m2 predstavuje kúpnu cenu 123 840.-Sk.

Volebný obvod č. 11

16.Pozemok parc. č. KN 302/41 - zast. plocha o výmere 58 m2, kat. územie Kremnička ( ul. Borievkova ) od TRENGLAV, s .r .o., ul. Súvoz č. 12, Trenčín, v kúpnej cene 820.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 58 m2 predstavuje kúpnu cenu 47 560.-Sk.C/ ODPREDAJ H I M

Volebný obvod č. 3

17. HIM - Stroje a zariadenia :
a.) Televízne káblové rozvody Radvaň III. st.
b.) Televízne káblové rozvody Radvaň I. st.
c.) Televízne káblové rozvody R 106-110 Radvaň I. st.
d.) Rozvody TV signálu Slob. Kráľová -NV,
pre Kort Slovakia s.r.o. so sídlom Lazovná č. 61 Banská Bystrica v dohodnutej kúpnej
cene 989 000.-Sk.


D/ ZRUŠENIE UZNESENÍ

Volebný obvod č. 1

18. Zrušiť časť uznesenia MsZ č. 365/1998 zo dňa 9.6.1998, ktorým bol pod por.č.II/A/2 schválený odpredaj pozemku parc. č. KN 399/73- diel "6" potok o výmere 11 m2, kat. územie Banská Bystrica (Horná ul.) pre SABA-Dušan Vlnka, Topoľčany, P.O. Hviezdoslava č. 2159 v cene 950.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 11 m2 predstavuje kúpnu cenu 10 450.-Sk.

19. Zrušiť časť uznesenia MsZ č. 196/2000 zo dňa 24.8.2000, ktorým bolo pod por. č. II/B/14 schválené nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica-pozemku parc. č. KN 382/1-zast. plocha o výmere 16256 m2, kat. územie Banská Bystrica (ul. Horná) od Pozemných stavieb Banská Bystrica, š. p. v likvidácii, zast. správcom konkurznej podstaty v cene 249.-Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 16256 m2 predstavuje kúpnu cenu 4 047 744.-Sk.

20. Zrušiť časť uznesenia MsZ č. 215/2000 zo dňa 29.11.2000, ktorým bol pod por. č. II/A/1 schválený odpredaj pozemkov parc. č. KN 1848-zast. plocha o výmere 230 m2, KN 1849-zast. plocha o výmere 230 m2, KN 1873/43- zast. plocha o výmere 93 m2, KN 1873/46- zast. plocha o výmere 102 m2, KN 1873/62- zast. plocha o výmere 237 m2, KN 1873/63- zast. plocha o výmere 233 m2, spolu o výmere 1125 m2, kat. územie Banská Bystrica (ul. Bakossova) pre:
- Mgr. Andreu Bačovú rod. Jakubovie, bytom Beskydská 5 Banská Bystrica v podiele 817/9054 za kúpnu cenu 152 274.-Sk
- Mariana Švehlu, a manž. Moniku Švehlovú rod. Ďurjákovú, obaja bytom Bakossova 24, Banská Bystrica do BSM v podiele 680/9054 za kúpnu cenu 126 740.-Sk
- Valtera Simonisa, bytom Bakossova 24, Banská Bystrica v podiele 816/9054 za kúpnu cenu 152 088.-Sk
- Ivetu Holécyovú rod. Lapinovú, bytom Moskovská 21, Banská Bystrica v podiele 690/9054 za kúpnu cenu 128 603.-Sk
- Jána Országa, manž. Helenu Országovú rod. Stankovú, obaja bytom Bakossova 24, Banská Bystrica do BSM v podiele 825/9054 za kúpnu cenu 153 765.-Sk
- Pavla Galla, a manž. Emíliu Gallovú rod. Marosovú, obaja bytom Bakossova 24, Banská Bystrica do BSM v podiele 700/9054 za kúpnu cenu
130 467.-Sk
- Mariana Švehlu, ženatého, , bytom Bakossova 24, Banská Bystrica a Moniku Švehlovú rod. Ďurjákovú, bytom Bakossova 24, Banská Bystrica do podielového spoluvlastníctva v rovnakom pomere po 1/2-ici z podielu 707/9054 v kúpnej cene každý po 65 886.-Sk
- Ľubomíra Psotku, a manž. Máriu Psotkovú rod. Dlhošovú, obaja bytom Bakossova 26, Banská Bystrica do BSM v podiele 803/9054 za kúpnu cenu 149 665.-Sk
- Vieru Lahvičkovú rod. Udvardyovú, bytom Bakossova 26, Banská Bystrica v podiele 696/9054 za kúpnu cenu 129 722.-Sk
- Silvestra Kološtu, a manž. Boženu Kološtovú rod. Michalíkovú, , obaja bytom Bakossova 26, Banská Bystrica do BSM v podiele 809/9054 za kúpnu cenu 150 783.-Sk
- Jozefa Lapiňu, a manž. Martu Lapiňovú rod. Mitterovú, obaja bytom Bakossova 26, Banská Bystrica do SM v podiele 695/9054 za kúpnu cenu 129 535.-Sk
- Mikuláša Bevelaguu, a manž. Melániu Bevelaguovú rod. Hamaniovú, obaja bytom Bakossova 26, Banská Bystrica do BSM v podiele 816/9054 za kúpnu cenu 152 087.-Sk.
t.j. v cene 1500.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 1125 m2 predstavuje kúpnu cenu 1 687 500.-Sk.


Volebný obvod č. 2

21. Zrušiť časť uznesenia MsZ č. 395/98 zo dňa 27.8.1998, ktorým bolo pod por. č. II/C/18 schválené nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica - pozemkov parc. č. KN 4926/1-ost. plocha o výmere 1220 m2 a parc. č. KN 4926/8- ost. plocha o výmere 199 m2, kat. územie Banská Bystrica (ul. Golianova) od podielových spoluvlastníkov formou darovania nasledovne:
Meno priezvisko : podiel
Stavebné bytové družstvo, Zelená č. 1 3156/133400
Ing. Karol Danys a Eleonóra rod. Strenitzerová, Krížna č. 76996/133400
Kvetoslava Polkorabová rod. Sebrusová, Golianova č.15109/133400
Blažena Bandziová, Golianova č.15043/133400
Marcela Kirschnerová, Golianova č.16937/133400
Mária Šišoláková rod. Vrablecová, Golianova č. 15043/133400
Valéria Kanáková, Golianova č. 13153/133400
Zuzana Jankoffová rod. Valašťanová, Golianova č. 1 937/133400
Ľubica Horváthová, Golianova č. 32012/133400
Fridrich Kramer a Anna rod. Miartušová, Golianova č. 35109/133400
Ján Koleštík, Golianova č. 35109/133400
Ing. Pavel Podkonická a Valéria rod. Chamulová, Golianova č. 36925/133400
Elena Miartušová rod. Brtková, Golianova č. 52012/133400
Alena Bystričanová, Golianova č. 56925/133400
Ružena Bohúňová, Golianova č. 55117/133400
Ing. Mária Chudá, Golianova č. 53153/133400
MVDr. Vladimír Revallo a Alžbeta rod. Bohúňová, Golianova č. 56984/133400
Ing. Gabriela Saktorová, Golianova č. 55117/133400
Anna Môciková rod. Štubňová, Golianova č. 53153/133400
Ida Kirschnerová, Golianova č. 56925/133400
Jaroslav Cheben, Chabenecká č. 27017/133400
Ľuboš Majer, Šalgotarjánska č. 102012/133400
Erik Hatalčík, Golianova č. 36924/133400
Vlasta Černová rod. Tokárová, Golianova č. 113153/133400
MUDr. Viera Kordová rod. Hochfelderová, Golianova č. 55117/133400
Andrea Fraňová rod. Mitterpachová, Golianova č. 35109/133400
Vladimír Zelenanský, Poľná č. 273153/133400
Hodnota daru predstavuje cenu 184 470.-Sk.


Volebný obvod č. 3

22. Zrušiť časť uznesenia MsZ č. 163/2000 zo dňa 27.4.2000, ktorým bol pod por. č. II/A/4 schválený odpredaj pozemku parc. č. KN 3364/4- ost.plocha o výmere 71 m2, kat. územie Radvaň ( Nám. Ľ. Štúra) pre Annu Andrejovskú - ANTIK, Prievidza, I. Bukovčana 29 v 1/2-ici a Oľgu Andrejovskú - ANTIK, Prievidza, I. Bukovčana 29 v 1/2- ici, v cene 855.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 71 m2 predstavuje kúpnu cenu 60 705.-Sk.

III. VYPUSTILO Z ROKOVANIA

Volebný obvod č. 4

- pozemky – novovytvorená parc. č. KN 2192/1 – ost. plocha diel „3“ o výmere 32 m2, parc. č. 2192 – ost. plocha diel „4“ o výmere 76 m2 a parc. č. KN 2192/2 – ost. plocha diel „5“ o výmere 8 m2, parc. č. KN 2192/1- ost. plocha diel „6“ o výmere 139 m2 a parc. č. KN 4078/16 – zast. plocha diel „7“ o výmere 20 m2, t.j. o celkovej výmere 275 m2, kat. územie Radvaň /Moskovská ul./ pre Odborné učilište, Moskovská č. 17, Banská Bystrica, nasledovne:
a) v kúpnej cene 800,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 275 m2 predstavuje kúpnu cenu 220 000,- Sk
b) v kúpnej cene dohodou 1,- Sk


Bolo prijaté uznesenie číslo 292/2001-MsZ
Hlasovanie : 34-33,0,1.

K bodu číslo 7:
Všeobecne záväzné nariadenie č.../2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta B.Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatku VZN č. 81/2000 a Dodatku VZN č.91/2001

Ing. Toman - finančná komisia na svojom zasadnutí 4.12. prijala k tomuto VZN nasledovné odporúčanie: pre KBV – 600,- Sk /osoba/ rok, IBV 700,- Sk/osoba/rok s tým, že mala byť poslancom predložená kalkulácia jednotlivých položiek a prehľad, ako je to v iných mestách.
Ing. Lačný - navrhol zmeny v § 51 ods. 1, písm a) nie 800,- Sk ale 400,- Sk, b) nie 600,- Sk ale 400,- Sk a d) nie 1200,- Sk ale 400,- Sk. Aj klub KDH s týmto návrhom súhlasí.
p. Ríša – víta iniciatívu klubu KDH. Navrhovaná suma by zvyšovala poplatok o 400 % pre občanov mesta. Privítal zákon, lebo sa zbavíme ľudí, ktorí nemali nádoby na odpad. 1/4 ľudí budú musieť za smeti tiež platiť. Treba prestať ale hodnotiť ľudí podľa toho, kto kde býva a musíme si byť všetci rovní. Výhody majú ľudia, ktorí bývajú v meste, majú blízko obchody, služby, plyn a pod. Je rád, že existuje návrh na zrovnoprávnenie. Poprosil o podporu návrhu Ing. Lačného.

Ing. Lichý – povedal, že musíme naplniť rozpočet. Pripojil sa k návrhu klubu KDH. Je ale potrebné regulovať množstvo odpadu a motivovať občanov k menšej produkcii odpadu a separovanému zberu. Prečítal porovnania cien v iných mestách, napr. Sabinov-350,- Sk, Humenné 320,-Sk , Košice 650,- Sk. Čiže mali by sme smerovať k nejakej dohode. Navrhol uznesenie: MsZ ukladá prednostovi MsÚ preveriť opodstatnenosť výšky ceny za skládkovanie 1 tony odpadu na skládke Škradno a zmenu uznesenie z 27.novembra- zmeniť subjekt, ktorému sme uložili uznesenie, aby to bol prednosta MsÚ.
Ing. Toman – ako člen MsR a fin. komisie si dokázal vytvoriť na toto svoj názor. Zásadná zmena v odpadoch je v tom, že bol prijatý zákon, ktorý stanovuje produkovateľa odpadu a na neho vzťahuje aj všetky ďalšie súvislosti. Subjekt, ktorý je toto povinný vykonávať je obec. Obec bude platiť firmám, ktoré toto budú vykonávať. Zavádza sa VZN, aby sme mohli poplatky vymôcť od občanov. Tu musí dôjsť k politickej dohode. Skládka je vybudovaná a tona odpadu stojí istú sumu. Musíme zaviesť separovaný zber, zamedziť čiernym skládkam, zrekultivovať skládku Horné Pršany a do tohto sa toto všetko premietne. Ceny treba porovnať s tými, čo sú teraz. Je treba povedať čo za tých 400,- Sk sme schopní občanovi poskytnúť. Musíme mu dať nádobu a dva krát do roka nádoby na veľkorozmerný odpad, zaviesť separovaný zber, tiež musíme rekultivovať skládku na H.Pršanoch. Ďalej sa vyjadril k nákladom za odpad v KBV, IBV. Uviedol, že v IBV, kde sú menšie smetné nádoby sú väčšie náklady na odvoz. Môžeme polemizovať o položke, či mesto platí za odpad veľa a či málo. Ak sa nedá znížiť, treba kalkulovať s takouto sumou. Ak sa navrhne nižšia cena, treba povedať občanovi, čo im je za 400,- Sk mesto schopné poskytnúť. Toto sa prejaví v rozpočte na rok 2002. Potom bude treba povedať, ako mesto zabezpečí rekultiváciu skládky, separovaný zber. Na záver povedal, že sa odosobňuje od toho, kto kde býva. Sme povinní to minimum schváliť na zabezpečenie tejto služby, ktorá vyplýva zo zákona.
p. Bielik – máme pred sebou návrh VZN, ktorý zásadne mení princíp zodpovednosti za vyprodukovaný odpad v meste: „ Celú finančnú náročnosť za odpady prenesie na občana- obyvateľa, občana-podnikateľa. Predovšetkým to pocíti v niekoľko-100 % náraste poplatkov za ľudovo povedané „smeti“. Podľa mojich zistení je to najvyšší cenový nárast v roku 2002 pre všetkých občanov B.Bystrice za služby spojene s bývaním!!! Mesto navrhuje pre KBV – 600,- Sk/osobu/rok, pre IBV – 800,-/osobu/rok. Podľa mojich zistení sú tieto navrhované sumy vysoké. Pre lustráciu iné mestá: Tatry 380, Sabinov 350, Poprad 390, Kežmarok 400, Vranov n/Topľou 450, Košice 650. Pár údajov z obytných blokov KBV z B.Bystrice: 1) Sásová: KBV dom 65 b.j. , 200 obyvateľov, odvoz ICEKO-2001, 1.-11. mesiac-170,- Sk/osobu, produkcia odpadu 21,5 l/osobu/týždeň, štruktúra obyvateľov vyvážená vo všetkých vekových kategóriách. 2/ Uhlisko: KBV 18 b.j., 40 bytov, odvoz ICEKO-2001-1.-11. mesiac 311 Sk/osobu/. Produkcia odpadu 27 l/osobu/ 1 týždeň. Štruktúra obyvateľov prevažuje stredná a vyššia veková kategória. 3/ Fončorda: KBV 108 b.j. , 260 obyvateľov, 1.-12.2000, 270 Sk/osobu. Produkcia odpadu 27,5 l/osobu/týždeň. Štruktúra obyvateľstva- vekové skupiny vyvážená. SBD- rok 2000-priemerné údaje obyvateľov 29 988 , b.j. 11 422, cena 274 Sk/osoba. Pri určovaní poplatkov je potrebné vychádzať z reálnych, nie maximálnych čísel. Rok 2002 ukáže svoje silné a slabé stránky. VZN o poplatkoch sa predsa mení každý rok. Zistené údaje sa dajú zapracovať podľa skutočných nákladov. Nie je cieľom vymáhať od občanov poplatky hoc rôznymi právnymi úkonmi, exekúciami, ale aby dane a poplatky mali plynulý a vyvážený tok do rozpočtu mesta. Následne poplatky vývozcom odpadu budú plynule tiecť bez penálov z omeškania. Je na nás poslancoch ako sa rozhodneme pri hlasovaní. Na základe mojich zistení navrhuje tomuto MsZ tieto zmeny v predkladanom návrhu: v objektoch KBV na osobu/rok-400,- Sk, v objektoch IBV na osobu/rok – 500,- Sk. Údaje pre podnikateľské subjekty som nemal možnosť získať, preto sa k navrhovaným sumám nemôžem kvalifikovane vyjadriť. Očakávam, že poslanci-podnikatelia sa vyjadria v diskusii. V §-52 bod 2 d) z textu vypustiť alebo správca ....... Tento zákon ukladá vlastníkovi sa prihlásiť .
p. Čierny - v zmysle zákona o správcovstve a o spravovaní domov nie je možné, aby vlastník bytu nahlasoval tieto veci. Musí toto hlásiť buď správca, alebo predseda spoločenstva vlastníkov bytu.
p.Bielik FP - reagoval na vystúpenie p. Čierneho
p. Ríša FP- tým, že diferencujete IBV a KBV stane sa taká vec, že na Rudohorskej ul. bude platiť občan v KBV o 100,- Sk menej ako občan bývajúci vedľa v IBV a sype smeti do tej istej nádoby, ako občano bývajúci v KBV.

Ing.Hýblová - vyjadrila sa k návrhu na uznesenie p. Bielika a upozornila ho na možné riziká v prípade prijatia tohto návrhu.
Ing. Katreniak – nadviazal na vystúpenie p. Bielika. Žiadali sme jasnú kalkuláciu a porovnanie s inými mestami. Ing. Toman nevysvetlil prečo tieto podklady nie sú predložené. Je potrebné sa pozrieť na všetky údaje komplexne. Plán Lichý povedal jasne. Stanovme sumu a veci sa dajú prehodnotiť. Treba pozrieť koľko je úložné a koľko treba do tohto investovať. Môže sa vec prehodnotiť a prijať dodatočné uznesenie.
Ing. Toman FP - povedal, že nie je predkladateľ materiálu. Bolo by dobré, aby toto predkladateľ vysvetlil.
JUDr. Múkera - predkladateľom nie je pán Toman. V prvom rade sa zvolebnieva, v druhom rade sme pred prijímaním rozpočtu, v treťom rade treba odborne sa pozrieť na tento problém. Zákon zmenil filozofiu a preniesol tento problém na obce a na občana. Keďže zmenil tú filozofiu, tak mám prvú otázku, že prečo tá cena je taká, ako je navrhovaná. Kde je niekde určitá miera rentability, vôbec odvozu odpadu a triedenia odpadu a likvidácie odpadu a podľa tohto musíme pokračovať ďalej v diskusii. Čiže idem tým prvým. Prosím celý svoj príspevok zaprotokolovať, pretože aj ja by som mohol byť taký populistický a preto poviem, že navrhujem 80,- Sk pre Vás kolegovia v návrhovej komisii, pretože zákonodárca povedal, že najmenej 80,- Sk. Prečo to poviem, prečo 80,- Sk. Poviem Vám otvorene, že z rozpočtu, ktorý budeme následne prijímať, my to oľutujeme. Netrápme sa dneska diskusiou. Schváľme 80,- Sk a rozbime úplne rozpočet. Prečo nemôže rozpočet na rok 2002 pokryť náklady na smeti pri 80-tych korunách. No z jednoduchého dôvodu. Zas sa vrátim do minulosti, pretože sa vždy vraciam. Keď sa schvaľovala problematika novej skládky komunálneho odpadu, každý vedel, že nová skládka komunálneho odpadu je určitá investícia, má určitú mieru rentability a určite ho bude treba zaplatiť. Máme jednu z najmodernejších skládok, bol som si ju osobne pozrieť, klobúk dole pred touto skládkou a technológiou. Teraz prvý problém, preto je tá cena. Druhý problém, ktorý je, že tí, ktorí zdvíhali v minulom volebnom období, to znamená za pána Presperína, ruky za tie nezmyselné investície, 80,85 alebo 100 mil. na Radnicu, tak tam sú tie peniaze zakopané, pretože keby sme my nemuseli splácať tie úvery nezmyselne dané na niektoré investície, tak dneska obetujeme odvoz pri 80 korunách. Tí si musia svedomie spytovať. Nie my noví. My si nespytujeme, my si len musíme uvedomiť, preto je táto cena. Pre toto je táto cena. Čiže ak sa nerozhodneme ten rozpočet rozbiť tak poďme k cene, ktorá má určitú mieru rentability. A na tejto cene sa musíme dohodnúť. Ja si nemyslím, že cena 400,- Sk, ktorá tu zaznievala, alebo cena 450,- Sk pokryje mieru rentability za daného stavu. Treba si uvedomiť, že aj ten podnikateľ musí vytvárať určitý zisk, aby si obnovil prostriedky výrobné, s ktorými vlastne zabezpečuje zvoz a riadenie odpadu v B.Bystrici. Ďalej základným uvedomením pri hlasovaní je zmena zákona a filozofie a prenesenie ťarchy na mesto a občanov. Ak si toto my neuvedomíme, tak nebude sa nám dať schváliť toto VZN. To je to tretie. A to štvrté. Tá miera rentability je niekde medzi tými číslami, nemyslím si 100% a myslím si, že miera rentability je niekde medzi 550,- Sk alebo okolo. Ostatné činnosti. Keď schválime 400,- Sk a nebude možné zabezpečiť odvoz odpadu, tak ho bude musieť oddotovať mesto. Bude sa nám to kopiť na sídliskách. A ešte jedna vec. Odvoz dopadu je základ poriadku v meste B.Bystrica. Toto si musíme uvedomiť.
Ing. Lačný FP – otázka k predrečníkovi, či vie, koľko je cena za zvoz odpadu a za uloženie 1 tony odpadu.
RNDr. Topoľský – otázka predkladateľom, čo sa týka škôl a inštitúcií, ktoré sú rozpočtovky a príspevkové. Ak si prepočítame školy, koľko je tam zamestnancov, alebo do počtu tam brať aj študentov. Ako sa toto bude riešiť.
O.Kvasna - rodinné domy sú aj v meste. Rešpektujem zákon o odpadoch, ale treba sa k sebe správať ústretovo. Správať sa ekonomicky. Uviedol niektoré príklady z okolia. Doporučil návrh, aby sa seriózne zvážilo, čo nás stál rok 2001. Je za to, aby cena bolo vyššia ako v minulosti. Je potrebné dať jednotnú cenu a zohľadniť náklady.

PhDr. Hradecký – povedal, že keď sa prejednávalo VZN o odpadoch, toto všetko sa detailne prejednalo. Každý je tvorca odpadu a aj prispievateľ na likvidáciu. Mesto bude odoberať dane od obyvateľov a malo by jasne definovať čo občan za ten poplatok dostane. Treba dať určitú logiku zvyšovaniu cien. Preto si myslí, že by bolo vhodné prijať uznesenie: MsZ ukladá prednostovi MsÚ pripraviť kalkuláciu a rozpis služieb, čo za to občan dostane. Podporuje zjednotenie sadzby pre IBV a KBV.

p. Čierny – nemôžem súhlasiť s tým, aby sme sa delili na IBV a KBV. Som za to, aby sme mali jeden poplatok. Je potrebné povedať, čo za tento poplatok občan dostane. Nesúhlasil s tým, aby bol zvýšený 7 % nárast cien. Tie ostatné náklady 120,- Sk. S tým môžem súhlasiť, ak mi to niekto vysvetlí. Ale občania, ktorí nevytvárajú nelegálne skládky nemali by platiť za ich odvoz. Jarné a letné čistenie sa môže riešiť VOK.

Ing. Lichý – reagoval na Ing. Tomana, ktorý navrhol, aby sme sa odosobnili a vyzval k tomu, aby poslanci mali konštruktívny postoj. Nechce, aby došlo k licitovaniu ceny. Mal by byť nejaký reálny poplatok. Mal by nám niekto povedať, čo nám toto prinesie. Čo občania dostanú. Nemáme čisté mesto. Budeme musieť novelizovať aj VZN, ktoré sme schválili v novembri. Mali by sme hľadať zdroje na odstraňovanie čiernych skládok. Nech niekto povie stanovisko k tomuto a upresní to. Je za schválenie reálneho a únosného poplatku.

JUDr. Hrubala – povedal, že nadväznosť tohto bodu na rozpočet je jasná, ale boli tu spomenuté skutočnosti, že máme najdrahšie odpadové hospodárstvo na Slovensku. Ale mal by sa odpad minimalizovať. Je potrebné sa pozrieť, či v meste sú na toto vytvorené podmienky. VZN môžeme otočiť a použiť ho na to, aby sa zmenili pomery v meste. Občania, ktorí žijú v rodinných domoch produkujú menej odpadu, ako ľudia z panelákov. Povedal, že bude hlasovať za rozumné znižovanie cien, aby sa mesto spamätalo a bolo vytvorené konkurenčné prostredie. Budem hlasovať za rozumnú minimalizáciu cien.
Ing. Králik,CSc.- zákon preniesol zodpovednosť na občana.
Ing.Kollár FP - zo zákona nedoporučili v IBV , aby sa raz za dva týždne vyvážalo z hľadiska hygienického. Požiadal o vystúpenie spracovateľa materiálu.
Ing. Babjak – zaujal stanovisko k tomu, ako sa dopracovali k navrhnutým cenám. Neuvažuje sa dotovať náklady z prostriedkov mesta, ale z financií, ktoré mesto obdrží od občana a právnických osôb. Bližšie sa vyjadril ku konštrukcii poplatkov, čo za ne budeme zabezpečovať, toto všetko je uvedené v dôvodovej správe. Ak občan zaplatí za odpad napr. 50,- Sk , môže si právne vynútiť tie povinnosti, ktoré zákon ukladá. Ak dôjde k zníženiu ceny, nevieme potom všetky povinnosti inak zabezpečiť, len z rozpočtu.
p. Ríša FP – mal výhrady k niektorým sumám, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe, k ich výpočtu.
Ing. Lačný FP- uviedol, že okresný úrad sa vyjadroval ku konštrukcii ceny nie k jednotlivým výškam položky. Dali sme návrh, aby sa o tomto mohlo hlasovať v tých 3 položkách.
Ing.Králik,CSc.- prečítal list OÚ k výpočtu ceny.

Ing. Mika - v prvom rade súhlasil, aby cena za odpad sa nerozdeľovala na IBV a KBV. Navrhol, aby cena bola jednotná. Náklady na odvoz z IBV musia byť vyššie, ale náklady na úložnom sú nižšie. Chápe, že mesto musí mať možnosť zabezpečiť aj ostatné služby spojené s odpadom. Treba pri cene vychádzať z reality predchádzajúceho roka. Vychádza mu nie viac ako 300 Sk/osoba/ rok. Vývozcovia odpadu majú určité poznatky, koľko odpadu sa vyváža. Doporučil, aby pred hlasovaním sa zišli zástupcovia poslaneckých klubov.
Ing. Kvasna - zaujala ho miera rentability, to je to, čo sa musí zaplatiť, aby sa odvoz rentoval. Je za to, aby sa IBV a KBV zosúladilo. Berie za bernú mincu 300,- Sk/osoba/rok.
p. Bielik - ja o politike hovoriť nebudem. Ale vráťte sa v myšlienkach dozadu, aké tu bolo konkurenčné prostredie a aké tu boli vytvorené podmienky na to, aby sa práca s odpadom mohla rozvíjať. Ako sa pokračovalo s projektom separácie . Stiahol svoj návrh - IBV 500,- Sk ale súhlasil so sumou 400,- Sk. Vyjadril sa k tomu, že sa podcenila výchova obyvateľov. Napr. nerozoberajú občania veľké kartóny a pod. Opýtal sa prečo predkladateľ nepripravil v rozpočte aj alternatívny návrh. Vrátil sa k tomu, čo povedal, že návrh 400,- Sk na rok 2002 stačí. Radšej nech peniaze pravidelne prichádzajú od obyvateľov.
Ing.Králik,CSc. - povedal, že treba hovoriť vecne. Komisie prijali stanoviská. Dnes sa rokuje neúčinne.
JUDr. Múkera - zdôraznil, že dnes prišiel na rokovanie MsZ preto, aby niesol zodpovednosť za rozhodovanie.
p. Bielik FP - po skúsenostiach v tomto MsZ konštatuje, že jalové diskusie sú vtedy, keď materiál, ktorý pripravuje úrad je nedostatočne pripravený.
Ing.Králik,CSc.- povedal, že p. Bielik urazil nielen úrad ale aj komisie, s ktorými to bolo pripravované.
p. Čierny - Ing. Babjak povedal, že mesto, aby zabezpečilo odvoz smetí potrebuje 38 mil. Sk. Ale ak nám všetci poctivo zaplatia za odvoz smetí tak túto čiastku prekročíme /39,9 mil. Sk/. Čiže 38 mil. máme vysporiadaných ak dáme len 450,- Sk. Ďalej sa vyjadril ku kalkulácii. Priemerná cena za odvoz smetí u BPM bola 290,- Sk. To znamená, že 130,- Sk máme na to, čo nám predpisuje zákon. Teda zase doplácajú na toto tí, ktorí platia. Podporil návrh, aby sa dala čiastka 500,- Sk /osoba/ rok.
JUDr. Hrubala FP- uviedol, že diskusia nie je jalová, to vidieť na príprave p. Bielika a p. Čierneho. Treba si uvážiť určité riziká. Tých 450,- Sk by malo postačovať.
Ing. Toman - víta poradu predsedov poslaneckých klubov. Vítal by dohodu na jednotnej spoločnej cene. Otázka je výšky ceny, ktorá bude dohodnutá. Je za výšku ceny okolo 500-550 Sk. Ďalšie veci sa budú riešiť v rozpočte.
Ing. Cmarko - pri analýze podkladov sa poslanci nedostali k všetkým podkladom, hlavne čo sa týka SVB spravovaných mimo správcovských firiem. Dostali sme sa k nejakej rádovej vzorke. Uviedol na niektorých príkladoch výšku poplatku za odpad: Podháj 580,- Sk, Kukučínova 610,- Sk, Severná 485,- .
Ing. Buriš - nedá sa sanovať vývoz veľkých kontajnerov stratou z malých kontajnerov.

Porada predsedov poslaneckých klubov .
Výsledky z porady:
Ing.Cmarko - 400,- Sk + 100,- Sk - 500,- Sk pre IBV a KBV
Ing. Katreniak – 450,- Sk
JUDr. Múkera – 500-550,- Sk
Ing. Toman – 500, - Sk
Ing. Lichý – 450,- Sk- vedia podporiť aj 500,- Sk.

Hlasovanie o návrhu 450,- Sk – a, b, d - 42-16,6,20 –návrh neprešiel.
Hlasovanie o návrhu 500,- Sk - a, b, a bod d- 1200,- Sk – 41-32,4,5.
Hlasovanie o návrhu Ing. Lichého 42-37,0,4 – 1 nehlasoval.
p. Bielik- stiahol svoj návrh.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh VZN Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatkov VZN č. 81/2000 a VZN č. 91/2001 spolu s dôvodovou správou
b) dôvodovú správu k predloženému návrhu všeobecne záväznému nariadeniu
II. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 97/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatkov VZN č. 81/2000 a VZN č. 91/2001 s tým, že v § 51, odst. 1, písm. a) a b) tohto nariadenia sa sadzba poplatku stanovuje na 500,- Sk na osobu/rok
III. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ

a) preveriť opodstatnenosť výšky ceny za skládkovanie 1 tony odpadu na skládke Škradno
b) pripraviť konkretizáciu a kalkuláciu služieb, ktoré poskytne Mesto občanom za poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov v termíne do 31. 1. 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 293/2001-MsZ
Hlasovanie : 43-34,3,6.

K bodu číslo 7:
Návrh rozpočtu mesta B.Bystrica na rok 2002

Ing. Králik,CSc. - materiál poslanci obdržali písomne a môžu sa k nemu vyjadriť v diskusii.
Ing. Spišiak - predložil svoje stanovisko poslancom písomne. Doporučil predložený návrh schváliť.
Ing. Mika - pri schvaľovaní rozpočtu mesta zistili, že nie sú do rozpočtu zahrnuté náklady na dopracovanie digitálnej mapy mesta. Požiadal, aby tieto záležitosti sa vyriešili uznesením: MsZ odporúča primátorovi mesta zapracovať príspevok na digitálnu mapu mesta vo výške 1 mil. Sk do rozpočtu.
JUDr. Múkera - uviedol, že stanovisko HK bolo dané poslancom neskoro len pred rokovaním MsZ, s týmto nesúhlasil. Tiež by ho zaujímalo, ako navrhoval prijať rozpočet za primátorovania pána Presperína.

p. Čierny - navrhol úpravu v texte rozpočtu, navrhol, aby zoznam stavieb podľa jednotlivých obvodov nebol súčasťou textu rozpočtu, ale mal by byť len ako príloha. Toto by malo byť len vodítko a uložiť komisii pre dopravu a VPS aby aktualizovali tieto sumy po dohode s predsedami jednotlivých VO.
p. Bielik - 1/ Navrhovaný rozpočet pre MsP je opätovne ako neustále od roku 1998 podhodnotený, 2/ takto navrhovaný rozpočet pre MsP od MsÚ v intenciách predchádzajúcich rokov smeruje k zániku MsP v B.Bystrici, 3/ komisia na svojich zasadnutiach na tento stav neustále počas roku upozorňovala, 4/ navrhované navýšenie na 5 nových členov je nedostačujúce.
Ing. Katreniak - klub KDH sa zaoberal rozpočtom, ktorý je potrebné prijať. Rozpočet má veľké slabiny. Dnes ho klub musí brať na svoje plecia a nebude o tom polemizovať. Predložil žiadosť o úpravu kapitoly č.8, ktorá hovorí o tom, že mesto bude dávať peniaze aj na náboženstvo. Žiadna z pamiatok, ktoré spravuje cirkev nebola v zozname nehnuteľností, o ktoré sa mesto stará. Zakrátko bude 100-výročie Kalvárie, ktorá je v zlom stave. Požiadal o pridelenie finančných prostriedkov na opravu Kalvárie- 300 tis. Sk.
PhDr. Hradecký - oboznámil poslancov, že tento návrh nebol v MsR prijatý.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - povedal, že má obavu, ako sa to ustráži, aby sa znovu Kalvária nezdevastovala. Radšej by bol, aby sa upravilo schodište, ktoré vedie do kostola v Radvani. Toto bolo aj v jeho interpelácii na minulom MsZ.
Ing. Lačný - vyjadril sa k plateniu prenájmu v školách, ktoré dokončilo mesto. Táto čiastka nebude v rozpočte. Škola, ktorá sa nachádza za poštou je v majetku cirkvi a tam neplatia prenájom. Čiže čiastka na zaplatenie prenájmu za školy sa javí ako otázna.
Ing. Cmarko - stanovisko klubu ĽP- 1/ výška poplatku za odpad ovplyvní aj príjmovú a aj výdajovú časť na položke – nakladanie s odpadmi. Taxatívne tam zafixovať rezervu na environmentálnu činnosť, vysporiadanie s urbármi i splácanie na rekultiváciu v čiastke 5 mil. 2/ klub žiada, aby položky verejná doprava, verejné osvetlenie, zoznam akcií vo VO- boli ako príloha rozpočtu , nie ako rozpočet. Keby sme mali doložené k jednotlivým položkám kvalifikované rozpočty tak vieme povedať tieto sumy. Ale zoznam takto stanovených akcií upravovala doteraz dopravná komisia. Preto tieto zoznamy prešli do prílohy rozpočtu. K návrhu Ing. Katreniaka povedal, že ľavicový klub nesúhlasí s jeho návrhom.
Ing. Toman - povedal, že rozpočet považuje za vyvážený v danej situácii. Mesto B.Bystrica má uzatvorenú zmluvu s veriteľom a aj splácanie úveru je v rozpočte zastabilizované. Je za navýšenie niektorých položiek, napr. pre RTV . Apeloval na poslancov mesta, že táto suma sa dá vyriešiť aj vyššími príjmami z reklamy. Je rád, že v rozpočte je čiastka na rekonštrukciu Radnice. Je to rozumný rozpočet a bude zaň hlasovať.
Ing.Mika - navrhol uznesenie: MsZ odporúča primátorovi mesta vyčleniť v návrhu rozpočtu mesta na rok 2002 z prostriedkov určených na financovanie volebných obvodov 25, - tis. Sk z každého volebného obvodu ako príspevok na dobudovanie Kalvárie. Návrh prof. Dluholuckého – MsZ v položke 840 schvaľuje 500 tis. Sk na havarijnú opravu a rekonštrukciu kultúrnej pamiatky -schodište rímsko-kat. kostola ako dar mesta katolíckej cirkvi pre Radvaň z príspevkov volebných obvodov 20 tis. Sk.
Ing. Katreniak – nechcel vôbec siahať na volebné obvody. Bol to návrh klubu ĽP. Ak toto nie je vôľa, nech to nebude, ale načo máme v rozpočte kapitolu náboženstvo. To čo navrhol prof. Dluholucký, s tým súhlasil.
JUDr. Múkera – FP- Kalváriu treba spraviť a čo sa týka schodišťa, podporuje tento návrh.
JUDr. Hrubala – je za podporu týchto dvoch projektov. Pripojil sa k návrhu Ing. Cmarku.
Ing.Hýblová – zaujala stanovisko k vystúpeniu poslancov. Čo sa týka digitálnej mapy, toto je možné do rozpočtu zahrnúť, nakoľko kapitálový rozpočet je prebytkový. Čo sa týka volebných obvodov. Vecnú náplň je potrebné uviesť v rozpočte, ale to neznamená, že sa tie akcie nebudú dať počas roka meniť. Ku Kalvárii – toto už bolo zdôvodnené. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta hovoria o tom, že všetky požiadavky sa mali predkladať do 30.9. Ak sa toto dodatočne zapracuje do rozpočtu, musí byť povedané z akej výdavkovej položky toto bude financované. K návrhu prof. Dluholuckého- dar mesto nemôže zo zákona dať. K odpadom – keďže neboli schválené príjmy v takej výške ako plánuje rozpočet mesta pôjdu výdavky len do výšky skutočných príjmov.
Ing. Katreniak – uviedol, že na fin. komisii Ing.Hýblová hovorila trošku inak. Nehovorila o žiadnom termíne. Hovorila, aby sa toto dalo do volebného obvodu. Ale bola by to veľká záťaž pre jeho VO. Bolo by toto priaznivé gesto od mesta.

Ing. Hýblová - týmto návrhom sme sa zaoberali, toto závisí od poslancov, ako o tomto rozhodnú.
Ing. Lačný - doporučil spraviť verejné obstarávanie na tieto práce.
p. Smädo - váži si ľudí, ktorí majú záujem o kultúrne pamiatky, ale na druhej strane nie sme schopní zabezpečiť ani základné veci, ako sú verejné osvetlenie, prechody pre chodcov. Do rozpočtu netreba zasahovať a navrhovaných 25 tis. z ich VO je veľa.
O. Kvasna - dal do pozornosti poslancov, že oni si dali z prostriedkov ich volebného obvodu upraviť prístupovú komunikáciu k domom. Môže sa čiastka na opravu Kalvárie vyčleniť z prostriedkov 40,- Sk na občana – čiže 4,- Sk na 1 osobu. A ako člen DR MsL navrhol prispieť nejakým drevom na opravu schodov.
Ing. Haško FP- mal otázku či v Iliaši bude urobený plyn alebo elektrika- toto je treba brať do úvahy pri rozpočte.
Ing.Gregorová – ubezpečila poslancov, že návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade so zákonom a v súlade s rozpočtovými pravidlami. Je vypracovaný ako vyrovnaný rozpočet. Príjmovú časť netvorí žiadny predaj majetku. Ak sa odpredá nejaký majetok, mesto získa peniaze navyše, ktoré sa môžu použiť v rámci kapitálových výdavkov a potom môžeme v komisiách rozhodnúť na čo sa tieto peniaze použijú. Na záver oboznámila poslancov s tým, že aj zástupcovia banky kladne hodnotia návrh rozpočtu. Požiadala preto o podporu rozpočtu. Finančná komisia doporučuje schváliť tento rozpočet.
Ing.Lačný FP- nestrašme sa s odpadmi, čiastkou 50 mil. Sk. Je tu a bude naplnená.
p. Čierny FP- poprosil o podporu pri hlasovaní pre jeho návrh.
Ing. Hýblová - zmena rozpočtu nebude potrebná ak sa schváli návrh p. Čierneho.
Ing.Králik,CSc.- ak by sme k rozpočtu pristupovali zodpovednejšie, tak všetky položky by mohli byť do neho zapracované. Mohlo sa nájsť pre ne riešenie. Môžeme požiadať aj min. financií, aby uvoľnilo prostriedky z fondu lotérií na takúto opravu. Lenže všetko je to na poslednú chvíľu. Čiže ak chceme nechať budúcim poslancom rozpočet transparentne pripravený, aby bol prehľadný a kontrolovateľný, musíme rozhodnúť o tom, na čo sa peniaze v roku použijú. Celé toto obdobie sa snažíme zaoberať stranou príjmu a výdavkov. Len to čo dostaneme to môžeme rozdeliť. Poďakoval poslancom, že sa dohodli čo treba spraviť vo VO, našli prostriedky na Radnicu. Ak bude v priebehu roka príjem, môžeme sa rozhodnúť a niečo nechať aj budúcemu MsZ. Ale ak navrhujeme výdavok, musíme povedať z čoho zobrať. Je potrebné hľadať cestu naplňovania príjmov. Budúci rok je poznačený tým, že ak prekročíme hranicu únosnosti musíme sa dať na ozdravenie. Požiadal o vecné naplnenie rozpočtu. O toto sa bude snažiť.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. – bol by nerád aby oprava schodov vyznela ako naburávanie rozpočtu. Poďakoval p. Smädovi za darček, a to za prísľub opravy schodov do kostola.

Hlasovanie o digitálnej mape – 42-40,0,2.
Hlasovanie - MsZ odporúča prim. mesta / Kalvária/- 42-22,5,14 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie - návrh p. Čierneho – 40-33,1,6
Hlasovanie - návrh JUDr. Hrubalu - 39-36,O,2 – 1 nehlasoval

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2002
II. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc, primátorovi mesta
a) zapracovať do návrhu rozpočtu mesta na rok 2002 príspevok na dopracovanie digitálno-technickej mapy vo výške 1 mil. Sk
b) vyčleniť v návrhu rozpočtu mesta na rok 2002 z prostriedkov určených na financovanie volebných obvodov 25 000,- Sk z každého VO ako príspevok na dobudovanie kalvárie


Bolo prijaté uznesenie číslo 294/2001-MsZ
Hlasovanie o celom rozpočte: 40-36,0,3 – 1 nehlasovalK bodu číslo 9:
Rámcový plán predkladania materiálov pre rokovanie MsZ na I. polrok 2002

Hlasovanie o návrhu Ing. Pupalu do marca 2002 bod- správa o plnení akcií investičného, prevádzkového a údržbového charakteru podľa VO na obdobie 1.1.1999– do 31.12.2001- vecný obsah, finančné krytie, finančný popis, inv. akcie a zhodnotenie účelnosti nákladov- 36-16,4,16 – návrh neprešiel

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 295/2001-MsZ
Hlasovanie: 36-34,0,2

K bodu číslo 10:
Rôzne a) Zápis do kroniky mesta za rok 2000

PaedDr. Borguľová – komisia pre kroniku mesta konštatovala, že návrh zápisu je podľa smerníc. Sú zapracované uznesenia MsZ k SRI CHINMOY do kroniky za rok 2001. Komisia doporučuje schváliť zápis do kroniky mesta.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
ročný zápis do kroniky mesta za rok 2000

Bolo prijaté uznesenie číslo 296/2001-MsZ
Hlasovanie: 32-32,0,0.

Rôzne b) Listy došlé na MsZ
PaedDr. Borguľová – prečítala list, ktorý došiel na MsZ – Petícia za nové hlavné mesto SR.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
ústnu informáciu o liste došlom na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Hlasovanie: 32-30,1,1.

K bodu číslo 11:
Interpelácie
Ing. Dušan Kvasna - interpelujem MsP, aby pri obhliadkach, ktoré konajú, sa zamerali v Rakytovciach hlavne na túlavých psov. Sú tam rôzne firmy, ktoré si dávajú strážiť svoje firmy.

p. Stanislav Ríša - dodať do VO č. 12 na autobusovú zástavku pri Novom Svete pri rodinnom dome č.65 odpadový kôš, ktorý bol zahrdzavený.

Hlasovanie o ukončení bodu interpelácie: 32-32,0,0.

K bodu číslo 12:
Diskusia

Ing. Kollár - informoval poslancov, že sa podarilo skolaudovať 106 nájomných bytov.
JUDr. Vančo - predložil návrh na doplnenie člena do komisii pre mládež a šport- p. Rožka a tiež v súvislosti s Armádnym športovým klubom uviedol, že visí nad ním hrozba zániku. Je preto potrebné vstúpiť do rokovania, aby sa existencia tohto klubu zachovala naďalej.
Ing. Katreniak - nie je dobrá situácia na tržnici, chýba osvetlenie. Vrátil sa k rozpočtu a ku kalvárii a ubezpečil, že bude sa na projekte pracovať transparentne.
Ing.Toman - navrhol využiť podmienky súťaže o výber uchádzačov do mestského informačného systému z mesta B.Bystrica. Upozornil na novelu zákona o obecnom zriadení, poslanci strácajú mandát poslanca.
Ing. Králik,CSc.- mandát sa nestráca
p. Čierny - citoval zákon 453/2001, ktorý novelizuje zákon o obecnom zriadení, písm. h/ tí, ktorí sú štatutári im zo zákona zaniká mandát,
MUDr. Faglic - povedal, že zajtra sa odovzdáva heliport do prevádzky.
PaedDr. Kamenská - poďakovala za spoluprácu členom komisie kultúry a tak isto pracovníkom ref. kultúry. Popriala všetkým poslancom všetko najlepšie.
Ing.Lichý - pripomenul Divadlo z pasáže a jeho význam a dúfa, že poslanci budú podporovať túto aktivitu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
za člena komisie pre mládež a šport riaditeľa AŠK Dukla Banská Bystrica Mgr. Ľubomíra Rožka
II. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, primátorovi mesta
vstúpiť do rokovania s ministrom obrany SR za účelom zachovania AŠK Dukla Banská Bystrica v gescii ministerstva obrany SR

Bolo prijaté uznesenie číslo 297/2001-MsZ
Hlasovanie: 33-33,0,0.


K bodu číslo 13:
Ukončenie mestského zastupiteľstva

Týmto bodom bol program 35. MsZ vyčerpaný. Primátor mesta Ing. Ján Králik,CSc. poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ o 14.10 hod.

Ing. Ján K r á l i k , CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚIng. Milan Lichý PaedDr. Tatiana Kamenská
I. overovateľ II. overovateľZapísala: Gernicová


 

Zápisnica - 36. MsZ

Zápisnica
z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
19. februára 2002 v Banskej Bystrici

Prítomní: 45 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, Stanislav Mičev, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, Ing. Zdeněk Pupala, RNDr. Ladislav Topoľský, JUDr. Milan Vančo, Ing. Janka Gregorová, JUDr. Ján Hrubala, PaedDr. Michal Mikula, Ivan Saktor, Ing. Dušan Kvasna


Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 28
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l 

K bodu číslo 1:
Rokovanie tridsiatehošiesteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,25 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Miroslava Tomana a p. Ondreja Kvasnu.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 31 poslancov - za hlasovali poslanci: 31,0,0 – hlasovanie číslo 3
prezentovalo sa 31 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,31,0 – hlasovanie číslo 4
prezentovalo sa 32 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,32 – hlasovanie č.5
Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č. 2.
K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol Ing. Jozefa Mrázika a za členov návrhovej komisie p. Milana Smäda, Ing. Janu Brázdilová, Jozefa Donovala a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 34-33,0,1- hlasovanie číslo 6.

K programu rokovania:

Ing. Ján Králik,CSc.- navrhol vsunúť za bod č. 4 bod 5) Personálne otázky , stiahnuť bod č. 14 b) lebo nedošlo k naplneniu uznesenia MsR a miesto neho doplniť bod Dôvodová správa k návrhu na schválenie záložného práva.

p. Bielik - žiadal, aby bod č. 16) bol prerokovaný ako bod č. 9.
Ing. Biba - povedal, že očakával, že zdôvodnenie stiahnutia bodu 14 b) bude závažnejšie.
Ing. Cmarko - navrhol ukončiť MsZ o 17.00 hod.

Hlasovanie č.7 - zmena programu o presune personálnych otázok ako bod č. 5 – 35-30,3,2
Hlasovanie č.8 - zmena programu- do bodu 14 b) Záložné právo... – 34-29,1,2 – 2 nehlasovali
Hlasovanie č.9 - zmena programu presunutie VZN ako bod č. 9 – 36-32,1,3
Hlasovanie č. 10 - návrh Ing.Cmarka ukončenie MsZ o 17.00 hod. – 35-21,5,8 – 1 nehlasoval.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov za poslancov MsZ v Banskej Bystrici
5. Personálne otázky - voľba novozvolených poslancov za členov komisií MsZ
6. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
7. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
8. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o nakladaní s bytovým fondom v meste Banská Bystrica
10. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002-2006
11. Žiadosť o dotáciu z Ministerstva výstavby a RR SR a o úver zo ŠFRB SR
12. Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a zmena spôsobu ručenia za úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
13. Stav a perspektívy služieb v mestských detských jasliach v meste Banská Bystrica
14. Informatívna správa o transformácii Polikliniky Banská Bystrica
15. Informatívna správa o konaní kultúrnych a športových podujatí v meste Banská Bystrica v roku 2002
16. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj a zámenu majetku Mesta Banská Bystrica v
zmysle § 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/ a iné
17. Zriadenie záložného práva
18. Návrh lokálneho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov mesta Banská Bystrica /LEHAP/
19. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
20. Návrh zmien do noriem mesta vyplývajúcich zo zmien zákona o obecnom zriadení – Štatút mesta
21.Informatívna správa o prechode kompetencií k 1. 1. 2002
22. R ô z n e
a) Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
23. Interpelácie poslancov
24. Diskusia
25. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie číslo 11- celý program : 35- 33,1,1.
K bodu číslo 4:
Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov za poslancov MsZ v Banskej Bystrici

Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ prečítal zdôvodnenie vyhlásenia nastúpenia náhradníkov za poslancov MsZ v Banskej Bystrici.

Po prečítaní sľubu Ing. Miroslavom Muroňom odovzdal primátor náhradníkom osvedčenie o zvolení za poslanca MsZ a náhradníci odovzdali sľub do rúk primátora mesta.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie,
že v zmysle ustanovenia § 25, ods. 2, písm. h zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslancom MsZ:
a) Ing. Romanovi Rosiarovi, volebný obvod č. 5,
b) Ing. Miroslavovi Kollárovi, volebný obvod č. 7,
c) Dušanovi Čiernemu, volebný obvod č. 7

II. vyhlasuje

v zmysle ustanovenia § 51 zákona č.346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zmien a doplnkov:
a) Janu Zacharovú za poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 5 dňom 19. februárom 2002,
b) Dr. Štefana Dubovického za poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 7 dňom 19. februárom 2002,
c) RNDr. Jána Kleinerta,CSc. za poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 7 dňom 19. februárom 2002.

Bolo prijaté uznesenie číslo 298/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 12: 37- 36,1,0.


K bodu číslo 5:
Personálne otázky - voľba novozvolených poslancov za členov komisií MsZ

Ing. Králik,CSc.- prečítal návrh na odvolanie doterajších poslancov z komisií MsZ a návrh na voľbu nových poslancov za členov komisií MsZ.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. odvoláva

1) p. Dušana Čierneho z funkcie predsedu a člena Komisie pre dopravu a pre verejno-prospešné služby MsZ a Komisie pre podnikateľskú činnosť a CR MsZ z radov poslancov MsZ
2) Ing. Miroslava Kollára z funkcie člena Komisie životného prostredia, územného rozvoja, architektúry a výstavby MsZ a Komisie pre mestské časti a ich rozvoj MsZ z radov poslancov MsZ
3) Ing. Romana Rosiara z funkcie člena Komisie životného prostredia, územného rozvoja, architektúry a výstavby MsZ z radov poslancov MsZ
II. volí
A/ 1. RNDr. Jána Kleinerta,CSc., poslanca MsZ
za člena Komisie životného prostredia, územného rozvoja, architektúry a výstavby MsZ dňom 19. februárom 2002
2. Dr. Štefana Dubovického, poslanca MsZ
za člena Komisie pre dopravu a pre verejno-prospešné služby MsZ
dňom 19. februárom 2002
3. Janu Zacharovú, poslankyňu MsZ
za členku Komisie pre mládež a šport MsZ
dňom 19. februárom 2002
1. p. Dušana Čierneho za člena Komisie pre dopravu a pre verejno-prospešné služby MsZ a Komisie pre podnikateľskú činnosť a CR MsZ ako neposlanca dňom 19. februárom 2002
2. Ing. Miroslava Kollára za člena Komisie životného prostredia, územného rozvoja, architektúry a výstavby MsZ a Komisie pre mestské časti a ich rozvoj ako neposlanca dňom 19. februárom 2002
3. Ing. Romana Rosiara za člena Komisie životného prostredia, územného rozvoja, architektúry a výstavby MsZ ako neposlanca dňom 19. februárom 2002

B/ Ing. Jozefa Haška, poslanca MsZ
za predsedu Komisie pre dopravu a pre verejno-prospešné služby MsZ dňom 19. februárom 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 299/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 13: 36-34,0,2.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc. - primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 14: 35-34,0,1.

K bodu číslo 7:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak - informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Najviac sa venoval kontrole vykonávania inventúr majetku mesta, príspevkových organizácií mesta, prezreli zápisy dielčích inventarizačných komisií, protokoly PZ, znalecké posudky na vyradenie majetku mesta. Pokračujú na kontrole ÚHA. Správa o inventarizácii bude predmetom rokovania MsZ v mesiaci apríl. Ďalej sa venujú kontrole čerpania rozpočtu mesta za rok 2001.


JUDr. Múkera - mal otázku, čo pri kontrole zistil HK.

Ing. Spišiak - závery kontroly budú poslancom predložené písomne.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 15 : 34-29,2,3.

K bodu číslo 8:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Miroslav Muroň - predložil informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica. K 31.12.2001 bolo na území mesta celkom evidovaných 4 541 nezamestnaných, z toho 2305 mužov , žien 2236. Miera nezamestnanosti 11,13 %.


JUDr. Múkera - požiadal prednostu o informáciu v súvislosti s novým zákonom o zamestnanosti absolventov.

Ing. Muroň - uviedol, že projekt sa pripravuje k tomuto zákonu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 16 – 36-33,1,1 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 9:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o nakladaní s bytovým fondom v meste Banská Bystrica

p. Bielik - vystúpil ako predseda Komisie sociálno-bytovej pri MsZ. Zdôraznil, že je potrebný takýto právny materiál. Ani bytová komisia nie je spokojná s možnosťami zapracovania potrieb, ktoré má v zmysle legislatívnom. Hlavne treba riešiť prideľovanie bytov vo vlastníctve mesta. Komisia sa snažila o zachovanie maximálnej objektívnosti. Poďakoval sa za prácu Mgr. Langsteinovi a p. Jakabovej.

JUDr. Gajdošová - úvodom poďakovala za prácu tejto komisii, ale z dôvodu určitých nedostatkov vo VZN navrhla materiál stiahnuť z rokovania a dopracovať ho.

Ing.Katreniak - opýtal sa na § č. 3 bod 5. Ak dôjde k nedohode po 10 rokoch, ako je toto ošetrené, že tá nájomná zmluva sa automaticky prolonguje, keď ten občan si plní svoje povinnosti, keď platí. Toto vo VZN chýba.

Ing. Toman - § 3 bod 6 - citoval uvedený bod. Uviedol konkrétny príklad, že občania žiadajúci o byt na Pršanoch nechcú stratiť právo na to, aby mohli aj naďalej žiadať byt i v prípade odmietnutia tohto bytu. Keď sa týmto občanom oznámili podmienky, že musia zložiť kauciu a nájomné vychádza 7-8 tis. Sk mesačne, pritom formálne splnili podmienky, ktoré dáva min. výstavby, to znamená, že majú mať obmedzený príjem, čiže reálne nemajú ten nájom z čoho platiť. Občania byt chcú, ale keď prídu na úrad odmietnu podpísať zmluvu, a v tomto prípade sa mu zdá táto podmienka o vyradení na dva roky tvrdá podmienka, pokiaľ to bude otázka len finančná.

Ing. Králik,CSc.- jedná sa o byty určené na odpredaj. Treba si prečítať ku akému bytu sa vzťahujú tie podmienky.

JUDr. Múkera - pripojil sa k vystúpeniu JUDr. Gajdošovej. V materiáli sú míny, ktoré komisia nedokázala vyriešiť. Týka sa to najmä detí, ktoré opúšťajú detské domovy, ktoré nie sú z B.Bystrice. Doporučil, aby sa tento materiál stiahol a komisiu doplniť o JUDr. Gajdošovú.

Ing. Katreniak - povedal, že vie čítať, ale hovorí o tom § 5 preto, že ten človek nemusí mať na to, aby si ten byt mohol kúpiť, keď mu tá zmluva vyprší bude musieť ísť von.

p. Bielik - požiadal odborný útvar MsÚ, aby zodpovedal na odborné otázky. Čo sa týka vystúpenia Ing. Katreniaka povedal, že v zmysle zákona 182/93 je určené akým spôsobom sa uzatvárajú zmluvy. § 3 bod 6- Ing. Toman, treba si uvedomiť , že jednotlivé byty, ktoré v súčasnom období mesto B.B. realizuje majú svoje špecifické kritériá a tieto sú jasne zadefinované.

Ing. Katreniak - z tohto VZN nevyplýva, že o tom hovorí zákon. Tak sa tam mal citovať celý zákon, alebo to vynechať.

PhDr. Hradecký - toto VZN bolo pripravované preto, že chýba inštitút prideľovania bytov. Ukončila sa výstavba bytov na Pršianskej Terase. Preto sa toto VZN pripravilo, aby sa mohli byty prideľovať. Zákon 182/93 musíme rešpektovať. Nechceli sme opisovať zákon. Je ale potrebné, aby sa byty mohli prideľovať. Treba sa pozrieť na § 14 ods. 1 tohto VZN.

JUDr. Múkera - FP - primátor môže prideľovať byty aj bez VZN. VZN musí byť v súlade so všeobecne právnymi predpismi.

PhDr. Hradecký - formulácie boli konzultované s právnym oddelením MsÚ. Treba hovoriť o konkrétnych veciach.

Ing. Muroň - zodpovedal otázku týkajúcu sa detských domovov. § 4 ods. 1 hovorí, že o nájom môže podať fyzická osoba mesta s trvalým pobytom v meste min. 5 rokov, alebo fyzická osoba, ktorá má pracovný pomer.

Mgr. Belláková - toto VZN nie je v rozpore so žiadnym zákonom.

Ing.Lichý - ako člen bytovej komisie požiadal, aby poslanci špecifikovali, čo vo VZN máme doplniť.

p. Bielik - tak isto požiadal poslancov o konkrétne pripomienky.

Hlasovanie číslo 17 - vrátenie materiálu na doplnenie a dopracovanie – 38-9,15,14.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 98/2002 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 300/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 18: 38-30,3,5.


K bodu číslo 10:
Voľba prísediacich pre Okresný súd v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002-2006

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
volí
1/ Ivana Korbeľa , Banská Bystrica, Hutná 3
2/ Mgr. Jozefa Rybanského, Banská Bystrica, Tr. SNP 69/2
3/ Jaroslavu Miklóšovú, Banská Bystrica, Radvanská cesta 25
4/ Drahomíru Horváthovú, Banská Bystrica, Pod Bánošom 14
5/ Doc. PaedDr. Karola Görnera.,CSc. , Banská Bystrica, Tulská 33
6/ Svetlanu Bugárovú, Banská Bystrica, Sládkovičova 74
7/ Igora Kleniara, Banská Bystrica, Bagarova 7
8/ Zitu Frasanelliovú Banská Bystrica, Starohorská 66
9/ Jarmilu Drapkovú, Banská Bystrica, Severná 7
10/ PaedDr. Jarmilu Jakálovú, Banská Bystrica, Tulská 6
11/ Mgr.Petra Lasotu , Banská Bystrica, Pieninská 23
12/ doc. PaedDr. Karola László, CSc., Banská Bystrica, Tr. SNP 73
13/ Jána Snopku, Banská Bystrica, Mičinská 34
14/ Zdenku Šefránkovú , Banská Bystrica, Pieninská 23
15/ Jána Kostrába, Banská Bystrica,, Gerlachovská 10
16/ Ing. Ivana Demiana, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 22
17/ Helenu Kostrábovú, Banská Bystrica, Gerlachovská 10
18/ Jána Valašťana , Banská Bystrica,, Kalinčiakova 2
19/ Mgr. Jána Bruncka , Banská Bystrica, Oremburská 4
20/ Jarmilu Ščepkovú, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 17
21/ Bc. Annu Muchovú, Banská Bystrica, Magurská 6
22/ Jána Števku , Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 25
23/ Alexandra Lieskovkého, Banská Bystrica, Švantnerova 7
24/ Júliusa Suju, Banská Bystrica, Bakossova 45
25/ Marianu Piliarovú, Banská Bystrica, Šalgótarjánska 1
26/ Soniu Šimovú , Banská Bystrica, Šalgótarjánska 3
27/ Jána Ivaniča, Banská Bystrica, Tr. SNP 13
28/ Katarínu Rajnohovú, Banská Bystrica, Ovocná 13
29/ Evu Rudinskú, Banská Bystrica, 29. augusta 31
30/ Emíliu Priesolovú, Banská Bystrica, Karpatská 1
31/ Annu Spišiakovú, Banská Bystrica, Tatranská 24
32/ Ing. Petra Sováka, Banská Bystrica, Malachovská cesta 181
33/ Máriu Pajerovú, Banská Bystrica, Tulská 1
34/ Máriu Joklovú, Banská Bystrica,, Moskovská 7
35/ Júliu Potančokovú, Banská Bystrica, Wolkerova 5
36/ Elenu Záthureckú, Banská Bystrica, Tulská 55
37/ Evu Spišiakovú, Banská Bystrica, Magurská 49
38/ Mgr. Líviu Balákovú, Banská Bystrica, ul. 29. augusta 28
39/ Jozefa Simana, Banská Bystrica, Tatranská 103
40/ Evu Mlatcovú, Banská Bystrica, Sládkovičova 76
41/ JUDr. Ľubomíru Kohútovú, Banská Bystrica, Pieninská 25
42/ Ing. Ivicu Šolcovú, Banská Bystrica, Poľná 5
43/ Máriu Cipriánovú , Banská Bystrica, THK 6
44/ Jána Gregorčoka, Banská Bystrica, Severná 26
45/ Danku Mútňanovú, Banská Bystrica, Rudohorská 22
46/ Marianu Philadelphyovú, Banská Bystrica, Švermova 53
47/ Ing. Martu Babjakovú, Banská Bystrica, Kráľovohoľská 13
48/ Emíliu Uhrínovú, Banská Bystrica, Tr. SNP 23
49/ Annu Jasenskú , Banská Bystrica, Tr. SNP 10
50/ Máriu Lehockú, Banská Bystrica, Moskovská 46
51/ Lýdiu Vajcíkovú, Banská Bystrica, Krátka 21
52/ Ing. Alexandra Hlavatého, Banská Bystrica, Rudohorská 7
53/ PaedDr. Jaroslava Kollára, Banská Bystrica, Radvanská 17
54/ Antona Cabana, Banská Bystrica, Internátna 15
55/ Ing. Evu Ivaničovú, Banská Bystrica, Severná 2
56/ Ing. Jozefa Schenku, Banská Bystrica, Tulská 72
57/ Ing. Petra Speváka, Banská Bystrica, Javornícka 35
58/ Vieru Kubackú, Banská Bystrica, Severná 2
59/ Pavla Polakoviča, Banská Bystrica, Bernolákova 11
60/ Miroslava Čunderlíka, Banská Bystrica, Uľanská cesta 160
61/ RSDr. Vladimíra Oboňu, Banská Bystrica, Pod Dúbravou 7
62/ Annu Vavríkovú, Banská Bystrica, Partizánska 16
63/ Annu Turanovú, Banská Bystrica, Ďumbierska 34
64/ Martu Stykovú, Partizánska 1O5, Selce
65/ Dášu Jakubčanovú, Banská Bystrica, Moskovská 14
66/ Máriu Hornú, Banská Bystrica, Poľná 13, Selce
67/ Ing. Radoslava Lukaja, Banská Bystrica, 9. mája 48
68/ Ing.Milana Čunderlíka, Banská Bystrica, Tr. SNP 9
69/ Ing. Zuzanu Ružinskú, Banská Bystrica, Magurská 57
70/ PaedDr. Jarmilu Budovú, Banská Bystrica, Zelená 6
71/ Ing. Zdenka Žabku, Banská Bystrica, Horná 81
72/ Ing. Ludvika Pazúrika, Banská Bystrica, Magurská 53
73/ Juraja Matejku, Banská Bystrica, Havranské 9
74/ Máriu Steinerovú, Banská Bystrica, Stupy 22
75/ Ninu Okáľovú, Banská Bystrica, M. Rázusa 26
76/ Petra Jarinu, Banská Bystrica, Magurská 57
77/ Oľgu Cibrinovú, Banská Bystrica, Magurská 61
78/ Magdalénu Badánikovú, Banská Bystrica, Železničiarska 7
za prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002-2006.

Bolo prijaté uznesenie číslo 301/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 19: 36-31,0,5.

K bodu číslo 11:
Žiadosť o dotáciu z Ministerstva výstavby a RR SR a o úver zo ŠFRB SR

Ing. Králik,CSc. - ako predkladateľ materiálu v úvode uviedol, že materiál poslanci obdržali písomne spolu so zdôvodnením. Ide o rozšírenie výstavby na Pršanoch o súbor PT 302, PT 303.

p. Bielik - v bytovej komisii sme sa týmto zaoberali, je veľká frekvencia zasadnutí. Komisia bude pôsobiť ako poradný orgán. Pán primátor sa dotkol jednej významnej časti a to je , komu bude mesto B.Bystrica stavať byty, ktorej skupine obyvateľstva. Bytová výstavba musí mať zadefinované základné prvky, ako sú ekonomické ukazovatele, ktoré sú stanovené v reálnych cenách. Žiadateľ o byty musí garantovať, že si bude plniť podmienky, ktoré sú mu určené. Mesto ale nesmie občanom diktovať bez toho, aby im jasne nepovedalo podmienky, za akých sa občan bude uchádzať o ten príslušný byt. Ak toto schválime, je potrebné zadefinovať kritériá kontroly, výberové konania, ktoré musia byť prísne.

Ing. Lačný - opýtal sa v tejto súvislosti aj na to, ako dopadla prvá akcia s bytmi na Pršianskej Terase. Pôvodný náklad na m2 bol prekročený a občania si nebudú môcť uzatvoriť nájomnú zmluvu vzhľadom na svoje príjmy. Štátny fond rozvoja bývania v tomto roku končí, ale nekončí vplyv štátu na výstavbu bytov inou formou.

PhDr. Hradecký - podmienky dotácie sú výhodné a treba pokračovať vo výstavbe bytov. Nepokryla sa významná skupina ľudí a práve toto sa musí vyriešiť výstavbou bytov na PT 302 a PT 303.

Ing. Katreniak - výhodný úver treba brať a výstavbu bytov zrealizovať. Malo byť ale jasné koľko takýto byt bude stáť občana. Toto sa malo dopracovať. Stavajme to, čo vieme načo bude.

JUDr. Múkera - FP - upozornil na jednu vec, že úver je vinikajúci, ale nie pre toho, kto je tak zaťažený ako je toto mesto. Je dôležité vedieť, či ideme stavať byty pre sociálne slabších občanov, alebo pre sociálne lepšie situovaných občanov. Budem hlasovať za.

Ing. Králik,CSc. - v období kým sa stavia platíme my, ale potom to platí občan. Neexistuje spôsob, aby sa niekomu dávali byty zadarmo. Toto si musíme uvedomiť. Občan má túto cenu vypočítanú na 20 rokov. Projekty sú opakované, aby boli lacnejšie. Čo sa týka bytov na PT 301 zostávajú neobsadené byty 5-6 izbové. Tento rok končí fond rozvoja výstavby a čo bude ďalej nevieme.

Ing. Biba - položil otázku, či bol tento zámer prijať úver prerokovaný s PKB a aké bolo jej stanovisko?

Ing. Králik,CSc. – s pánom riaditeľom Ďuriakom som o tom hovoril. Pokiaľ je to tak, že dokážeme obsadzovať byty solventnými nájomcami a máme v tomto oporu i v zákone, tak to nezaťažuje naše úverové toky. Musíme preklenúť len obdobie z našich bežných prostriedkov, výstavby týchto nájomných bytov. To sa pohybuje v čiastke 120-130 tis. mesačne.

Ing. Lačný - žiadal doplniť uznesenie: schvaľuje pre výstavbu bytov na Pršianskej terase 302 o rozlohe bytov 968,53m2 a obstarávacích nákladoch na m2 max. vo výške 17 545,- Sk a PT 303 o celkovej rozlohe 2637,72 m2 a obstarávacích nákladoch na m2 max. vo výške 16 429,- Sk, aby bolo jasné, že údaje v dôvodovej správe sú záväzné aj pre realizáciu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k žiadosti o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
II. schvaľuje
pre výstavbu bytov na Pršianskej terase 302 o rozlohe bytov 968,53m2 a obstarávacích nákladoch na m2 max. vo výške 17 545,- Sk a PT 303 o celkovej rozlohe 2637,72 m2 a obstarávacích nákladoch na m2 max. vo výške 16 429,- Sk
a) žiadosť o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 6,798 mil. Sk na výstavbu 16 bytových jednotiek v bytovom dome PT 302 na Medenej ulici /Pršianska terasa/; a žiadosť o dotáciu vo výške 21,642 mil. Sk na výstavbu 44 bytových jednotiek v bytovom dome PT 303 tiež na Medenej ulici, čo spolu predstavuje sumu 28,440 mil. Sk; spolu s prijatím záväzku, týkajúceho sa budúcich nájomných vzťahov.
b) žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR vo výške 9,764 mil. Sk na výstavbu 16 bytových jednotiek v bytovom dome PT 302 na Medenej ulici /Pršianska terasa/; a vo výške 21,482 mil. Sk na výstavbu 44 bytových jednotiek v bytovom dome PT 303 tiež na Medenej ulici, čo spolu predstavuje sumu 31,246 mil. Sk. Úroková sadzba úveru je 4,4 % p.a., splatnosť je 20 rokov.
c) spôsob ručenia za poskytnutý úver podľa poistných podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania - formou poistnej zmluvy počas výstavby a zriadením záložného práva po dokončení objektov.


Bolo prijaté uznesenie číslo 302/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 20: 34-31,0,2 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 12:
Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a zmena spôsobu ručenia za úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

PaedDr. Borguľová - dostali ste materiál písomne otváram rozpravu k tomuto bodu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu
- k návrhu na zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
- k návrhu na zmenu formy ručenia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

II. schvaľuje
zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe Zmluvy o dotácii č. 303/520-2001 na majetok:
- 13 bytov nachádzajúcich na v obytnom dome na Sládkovičovej ulici, súpisné číslo 5322, situovanom na pozemku parc. č. KN 3225 až 3230, vedených na LV 4448,
- vchod 38, 6.p., byt č. 16 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 5948/812018,
- vchod 38, 6.p., byt č. 17 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 3795/812018,
- vchod 38, 6.p., byt č. 18 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 8203/812018,
- vchod 40, 6.p., byt č. 21 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 5261/812018,
- vchod 40, 6.p., byt č. 22 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 4377/812018,
- vchod 40, 6.p., byt č. 23 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 4077/812018,
- vchod 40, 6.p., byt č. 24 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 8038/812018,
- vchod 42, 6.p., byt č. 21 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 10329/812018,
- vchod 42, 6.p., byt č. 22 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 10680/812018,
- vchod 42, 6.p., byt č. 23 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 12994/812018,
- vchod 42, 6.p., byt č. 24 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 8033/812018,
- vchod 44, 6.p., byt č. 21 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 9956/812018,
- vchod 44, 6.p., byt č. 23 v 1/1, a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 7786/812018.

b) zmenu formy ručenia za úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania /číslo zmluvy 601/2182/2000/ z pôvodnej formy poistnej zmluvy na formu zriadenia záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania

Bolo prijaté uznesenie číslo 303/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 21: 34-29,0,4 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 13:
Stav a perspektívy služieb v mestských detských jasliach v meste Banská Bystrica

MUDr. Vnenčáková - predložila materiál na redukciu detských jaslí. Materiál obsahuje aj podrobnú analýzu, ktorá hovorí o stave personálu, počte prihlásených detí. Vzhľadom na ekonomickú situáciu, ktorá je v II. DJ na Robotníckej ulici je návrh na zrušenie týchto jaslí a spojenie detí v III. DJ. V posledných dňoch sa vyskytli niektoré listy a petície rodičov detí, preto požiadala PaedDr. Borguľovú, aby informovala poslancov o obsahu petície a Ing. Filipovú, aby sa k tomuto návrhu vyjadrila.

PaedDr. Borguľová - oboznámila poslancov so znením petície. / príloha zápisnice/

Ing. Lačný - vyzval Ing. Filipovú, aby zaujala stanovisko.

Ing. Filipová - detské jasle nie sú zaradené v sociálnom systéme štátu. Je to len vecou sociálnej politiky mesta. Materiál poskytuje analýzu, ako je to v rámci Slovenska. Trend v mestách je taký, že náklady na DJ sú veľmi vysoké. Je záujem, aby mesto poskytovalo tieto služby v meste, ale nie v takom rozsahu. Prijímajú sa deti od 8 mesiacov do 4 rokov. Materiál obsahuje údaje o počte detí, ktoré odídu z III. DJ. MŠ berú deti od 2 rokov.

Ing. Lačný - štát podporuje, aby matky s deťmi boli do 3 rokov doma. V prípade zdravotných ťažkostí môžu matky zostať doma až do veku 6 rokov dieťaťa. V materiáloch vidíme aké náklady sú na 1 dieťa v DJ oproti nákladom v MŠ. Od 1.7. prejdú MŠ pod správu mesta. Existuje územná dostupnosť týchto MŠ. Do týchto zariadení je možné zaradiť starostlivosť o menšie deti. Preto nemá obavu s umiestnením detí. Podporuje tento materiál, mesto nemôže živiť 2 zariadenia, ktoré nie sú vyťažené.

MUDr. Taufer - znižuje sa populácia aj pôrodnosť. Je stále klesajúca tendencia.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
predloženú analýzu poskytovaných služieb v MsDJ
II. schvaľuje
a) zrušenie II. MsDJ na Robotníckej ul. 12 a zníženie kapacity miest v mestských detských jasliach zo 115 na 75 miest k 31. 3. 2002
b) využívanie uvoľnených priestorov pre sociálne aktivity riešiace sociálne problémy občanov mesta /klub dôchodcov, stravovanie dôchodcov, prenájmy subjektov riešiace sociálne problémy/

Bolo prijaté uznesenie číslo 304/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 22: 40-29,4,7.

K bodu číslo 14:
Informatívna správa o transformácii Polikliniky Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 23 - o vstúpení Ing. Slobodníka, riaditeľa Polikliniky B.Bystrica – 40-37,2,1.

MUDr. Vnenčáková - problém transformácie polikliniky je staršieho charakteru. Už v novembri 1997 MsZ jednohlasne odsúhlasilo uchádzať sa o transformáciu polikliniky. Následne boli robené ďalšie kroky. Privatizácia je jednou z foriem odštátnenia a na druhej strane transformácia pre obce a samosprávy je taká forma odštátnenia, kedy majetok prechádza pod mesto bezodplatným prevodom. Privatizácia polikliniky je zaradená do II. etapy privatizácie a mestá majú prednostné právo na získanie týchto zariadení do svojej správy. Mesto by malo požiadať o zriadenie licencie pre mesto, aby mesto mohlo ako také poskytovať zdravotnícku starostlivosť.

Ing. Slobodník - podal informáciu o postupe transformácie k dnešnému dňu. Ide hlavne o efektívnosť v zdravotníctve, odstraňovanie aj skrytej zadĺženosti. Prebieha od roku 1990. Zdravotníctvo sa dostáva v rebríčku problémov občanov na popredné miesto, za nezamestnanosťou. Mojou úlohou od II. polroku 1999 bolo a je udržať, zvýšiť výkonnosť a dostupnosť, kvalitu zdravotníckych služieb pri nezvyšovaní zadĺženosti, odstraňovanie neproduktívnych nákladov. Bližšie špecifikoval služby, počty ambulancií (84). Súčasťou polikliniky sú obvodné strediská Bottova, Kyjevské nám., Spojová ul., rehabilitačné zariadenie na Slnečnej ulici a ešte máme primárnu starostlivosť o iné obvody. Hodnota majetku v základnom privatizačnom projekte – poliklinika má hodnotu 19 mil. 800 tis. Z privatizácie bol vyňatý majetok neupotrebiteľný- garáže na Hornej ulici, unimo bunky, byty a pozemok, bývalé sanatórium na Lazovnej ulici a garáže Bottova v hodnote za 9 mil. 452 tis. Byty boli vysporiadané v minulom roku. HIM sa súdnoznalecky prehodnocuje. Po transformácii a po odštátnení zdravotníckych služieb by v poliklinike malo zostať 14 lekárov, 2 vysokoškoláci, 18 stredných zdravotníckych pracovníkov, THP 10, rehabilitačné sanatórium 20 pracovníkov, čiže celkom 60 pracovníkov.

JUDr. Múkera - podotkol, že mesto v minulosti nebolo dobrým správcom majetku .

MUDr. Klement,CSc. - problematika je závažná a privatizácia je jav celoštátny.

JUDr. Múkera - súhlasil s predrečníkom, ale v budúcnosti neschvaľujme časové limity.

Ing. Toman - mesto nie je najlepším hospodárom, ale otázka privatizácie je zásadná pre občanov mesta. Otázka, ako toto mesto vyrieši je vecou odborných posúdení. Preto treba pokračovať v procese privatizácie formou bezodplatného prevodu na obec. Ministerstvo zdravotníctva má pripravenú koncepciu, ktorá bola schválená vládou, do ktorej patria okrem polikliniky aj ďalšie objekty, ktoré sú predmetom privatizácie. Ide konkrétne o objekty bývalého chirurgického pavilónu pri starej nemocnici. Beží pripomienkové konanie k tomuto zámeru. Je tu možnosť bezodplatný prevod na obec. Čiže je potrebné zvážiť možnosť, aby primátor prejavil záujem o prevod tohto pavilónu na obec. Pred prijatím uznesenia by mala byť prestávka na stretnutie poslaneckých klubov. Súhlasil, aby mesto pokračovalo ďalej ohľadne privatizácie polikliniky, ale prihovára sa za to, aby sme dnes prijali uznesenie pre primátora mesta, aby sa v mene mesta zaujímal o možnosť privatizácie bývalého chirurgického pavilónu v starej nemocnici formou bezodplatného prevodu na obec.

MUDr. Vnenčáková - ako predsedníčka komisie soc. zdravotnej povedala, že je odporúčacie stanovisko, aby sa mesto usilovalo o získanie licencie , aby mesto mohlo byť poskytovateľom týchto služieb. Je potrebné hľadať osoby, ktoré by po odbornej stránke mohli byť nositeľmi licencie. Na komisii sa dohodli, aby bola zriadená komisia odborníkov za účelom prípravy týchto skutočností. Čo sa týka ďalších objektov privatizácie, je skutočnosťou, že druhá etapa privatizácie bola rozšírená a medzi objekty bol zaradený tzv. americký pavilón v nemocnici F.D.R. Mesto by sa malo usilovať o získanie tohto zariadenia a zriadiť tu geriatrické centrum. S týmto podnetom je potrebné obrátiť sa na štát.

Ing. Lichý - bolo tu povedané, že mesto nebolo dobrým hospodárom, ale musí byť dobrým hospodárom, túto povinnosť si bude určite plniť. Pripája sa k tým názorom, ktoré tu boli povedané.

Ing. Katreniak - je dobré, že sa snažíme ošetriť aj areál starej nemocnice. Mal otázku, či môžeme vymenovať objekty, ktoré by malo vlastniť mesto.

Ing. Mika - povedal, že sa mu vidí, že táto debata smeruje niekde inde, lebo táto správa je informatívna a bolo málo ekonomických údajov povedaných riaditeľom polikliniky. Odporučil, že pokiaľ zoberieme túto informáciu na vedomie, aby sme požiadali o doplnenie ďalších údajov. Je potrebné pripraviť podrobnú informáciu, čo mesto čaká, keď poliklinika prejde do majetku mesta a čo všetko mesto bude musieť urobiť, aby mohlo úspešne prevádzkovať polikliniku.

Ing. Lačný - pripojil sa k rozšíreniu tejto témy o americký areál v starej nemocnici.

MUDr. Vnenčáková - uviedla, že touto myšlienkou sa už zaoberá 8 rokov. Chystá sa nový systém financovania v zdravotníctve, kde sú práve tie zdravotnícke zariadenia zvýhodnené, kde sú dlhodobo chorí. Ale ak chceme v tomto pokračovať musíme mať nejaké jasné stanovisko.

Ing. Muroň - hovoríme o dvoch veciach, poliklinika je jedna vec a geriatria je druhá vec.

MUDr. Vnenčáková - uviedla, že nemocnica F.D.R. sa snažila o predaj niektorých objektov v areáli starej nemocnice, doteraz sú v ponuke. Nikdy sa nehovorilo o tom, aby pavilón, kde je doliečovacie odd. a geriatria bol odpredaný.

Ing. Slobodník - odštátniť by sa mali objekty Poliklinika Horná 60, detská poliklinika- Bottova ulica, zdravotné stredisko na Spojovej ulici, Kyjevskom nám. sanatórium na Slnečnej ulici. Podrobnú ekonomickú situáciu má pripravenú a dá ju k dispozícii.

PaedDr. Chladný - dnes bola informácia o privatizácii polikliniky a trošku sme to preniesli do nemocnici starej. Treba si uvedomiť jednu základnú vec, pán riaditeľ povedal informácie, na ktoré sme nereagovali. Napr. či garáže sú súčasťou privatizácie. Tiež je dôležité vedieť, že ak o zariadenia, ako tu boli spomenuté, prejavia záujem lekári, oni ich prednostne dostanú a odkúpia si. My berieme polikliniku na Hornej 60. Či budeme správcovia budovy a budeme prenajímať lekárom priestory, alebo budeme organizácia, ktorá sa bude podieľať na zdravotných zariadeniach bude predmetom ďalších rokovaní. Toto sú zatiaľ otázky neriešené.

MUDr. Vnenčáková - otázky budú riešené uznesením.

Ing. Cmarko - súhlasil s PaedDr. Chladným, že to dnes vyzerá tak, že budeme správcovia budov. Týmto by sme sa mali zaoberať. Ak pôjdeme bojovať o budovy, tak o ne bojujme. Rád by som vedel ekonomické zdôvodnenie, čo budeme obhospodarovať.

MUDr. Vnenčáková - mesto má záujem aj o licenciu a činnosť. Chceme byť nositeľmi licencie.

Ing. Buriš - FP - navrhol prijať uznesenie tak, ako bolo navrhnuté.

MUDr. Klement,CSc. - prečo nebola sprivatizovaná poliklinika ako celok. Ako sa mohlo stať, že sa to sprivatizovalo a nevedeli sme o tom. Mesto by malo mať niečo, čo bude občanom garantovať a to sú hlavne zdravotnícke služby.

Ing. Buriš - FP- povedal, že nejde proti občanom mesta, ale materiál tu takto nie je predložený.

JUDr. Smetana - zdôraznil, že v tomto materiáli nie je na tieto všetky otázky odpovedané.

Ing. Toman - je za to, aby sme si vyjasnili náš postoj k poliklinike. Musí sa dodať privatizačný projekt, ktorý bude na tieto otázky odpovedať. Je potrebné vedieť, čo treba urobiť pre to, aby mesto mohlo zobrať na seba zodpovednosť za areál polikliniky, a aby sa mesto začalo zaoberať aj o ten ďalší objekt. Žiadal jasnú odpoveď v akom vzťahu sa nachádza mesto k poliklinike.

MUDr. Faglic - momentálne v rozprave máme dve informácie. Mesto bude privatizovať polikliniku a tu je dôležité, aby ju bralo ako komplex služieb. Neodštátnili sa obvodní lekári, ale odštátnili sa niektoré špeciálne služby, ktoré by mesto malo riadiť. Je záujem získať aj budovu v starej nemocnici a potom môžu byť služby navzájom prepojené.

Ing. Biba - na MsR sme prerokovali tento bod a zhodli sme sa, že mesto má záujem udržať na území mesta zariadenie, ktoré bude poskytovať služby aj pre sociálne slabšie vrstvy občanov.

p. Bielik - jedná sa o to, že keď mesto získa nehnuteľnosť poskytne lekárom možnosti, aby mohli poskytovať kvalitné služby.

MUDr. Klvač - nejde len o to, že či sa mesto stane správcom objektu, ale stane sa správcom objektu, ktorý poskytuje občanom mesta niečo. Zabezpečuje mu určité služby, určuje za čo a komu bude priestory prenajímať. Bolo tu napadnuté, že boli dané do privatizácie spoločné vyšetrovacie priestory. Niektoré činnosti sú ziskové a niektoré menej ziskové. My tu máme hájiť záujmy občana. Toto zasadnutie opakovane prijalo rozhodnutie, že máme záujem o túto polikliniku. My máme mať záujem o to, aby sme zabezpečili dostupnosť zdravotnej starostlivosti a za aké peniaze prenajať to, čo tu zostalo. Ostatné zdravotnícke satelity asi do tejto privatizácie nebudú spadať. Čo sa týka objektu v starej nemocnici, tam sa toto tiež dá aplikovať. Ide tu o liečebňu dlhodobo chorých, prestárlych.

PaedDr. Chladný - mesto sa riadi návrhom komplexnej koncepcie privatizácie v zdravotníctve s návrhom postupu II. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení, ktoré bolo vo vláde v minulom roku, kde je jednoznačne povedané, že zdravotné strediská a poliklinika sa budú privatizovať. Je povedané, že v I. etape majú prednosť lekári, ktorí pracujú v týchto strediskách. Ešte nebolo nič sprivatizované. Mestu zostane poliklinika, kde zostane bezplatný prevod na obec a 50 rokov sa tu nesmie vykonávať iná činnosť ako zdravotná starostlivosť.

MUDr. Bucek - vyjadril sa k starému nemocničnému areálu. Nemocnica F.D. R. mala záujem o odpredaj niektorých objektov v starom nemocničnom areáli, ale zatiaľ nič nebolo predané. Ak mesto by chcelo prevádzkovať polikliniku, bude mať toto veľa na starosti čo ho čaká. Chirurgický pavilón je zaradený do privatizácie. Budú tu poskytované zdravotnícke služby pre starších a dlhodobo chorých občanov.

prestávka na poradu poslaneckých klubov
Ing.Králik,CSc. - vyzval predsedov poslaneckých klubov, aby predložili svoj návrh na uznesenie.

Ing. Cmarko - klub ĽP uznesenie: I. berie na vedomie informatívnu správu o transformácii polikliniky , II. odporúča primátorovi uchádzať sa o privatizáciu chirurgického pavilónu, III. žiada komisiu pre zdravie a soc. starostlivosť pripraviť podrobný materiál o privatizácii polikliniky z hľadiska ekonomického, zdravotného a predložiť tento materiál do nasledujúceho MsZ.

Ing.Katreniak - klub KDH - dospeli k tomuto istému riešeniu
Ing. Toman - klub DS sa pripájajú k tomuto
Ing. Lichý - klub SZS sa pripája k tomuto
MUDr. Bucek - či si uvedomujú poslanci, aké veľké bremeno berie na seba
JUDr. Múkera - klub SKDÚ sa pripája k predloženým návrhom


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informatívnu správu o transformácii polikliniky Banská Bystrica
II. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta
zaslať podnet na Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo pre správu a privatizáciu majetku SR na transformáciu chirurgického pavilónu F. D. R.
III. ukladá
Komisii pre zdravie a sociálnu starostlivosť MsZ
v spolupráci s odborníkmi vypracovať materiál o riešení zdravotnej starostlivosti na území mesta Banská Bystrica a predložiť ho na nasledujúce MsZ

Bolo prijaté uznesenie číslo 305/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 24: 40-39,0,1.

K bodu číslo 15:
Informatívna správa o konaní kultúrnych a športových podujatí v meste Banská Bystrica v roku 2002

PaedDr. Kamenská - uviedla informatívnu správu s tým, že čo sa týka kalendáru kultúry bol zostavený na základe pozitívnych odoziev oslovených možných usporiadateľov podujatí tohto typu na území mesta. Komisia pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry MsZ odporúča zobrať informatívnu správu na vedomie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
informatívnu správu o konaní kultúrnych a športových podujatí v meste Banská Bystrica v roku 2002

Hlasovanie číslo 25: 38-37,0,0 - 1 nehlasoval.K bodu číslo 16:
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj a zámenu majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle § 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/

Ing. Toman - v zastúpení predsedníčky Ing. Gregorovej povedal, že finančná komisia odporúča schváliť predložený materiál tak, ako je navrhovaný s tým, že dnes ráno zasadala výberová komisia na odpredaj pozemku v k.ú. Dolný Harmanec- nástup do jaskynného areálu. Výberová komisia dnes vybrala návrh Š. Ivora s manž. Čerešňová ul. 9. Tento bod navrhol doplniť do návrhu ako bod č.9 v kat. D. Harmanec.

O. Kvasna - keď sa riešila táto situácia v stavebnej komisii som upozornil, že v tomto priestore je navrhované zdvojenie potrubia na 800 mm pre mesto B.Bystrica, Zvolen a Pohronie. Má sa tam vyrovnať aj križovatka OSC. Ja som doporučil, aby sa tieto veci s týmito organizáciami prejednali a ak nemajú o toto záujem, tak sa to môže odpredať. Bolo jednané s OSC a StVaK-om?

p. Koscová - toto je dlhotrvajúca záležitosť. Určité prípravy sa museli odohrať. Sú súhlasné stanoviská aj OSC a vodárov.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na odpredaj nehnuteľností majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov ).
II. schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov)


A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami

Volebný obvod č. 1
1. Pozemok - parc. č. KN 424 – zast. pl. o výmere 18 m2, kat. územie Banská Bystrica (ul. Cesta k nemocnici ) pre Dušana Uličného a manž. Katarínu Uličnú rod. Slávikovú, obaja bytom Cesta k nemocnici č. 35, Banská Bystrica v kúpnej cene 1 350.- Sk za 1 m2, čo pri výmere 18 m2 predstavuje kúpnu cenu 24 300.- Sk.

Volebný obvod č. 3
2. Pozemoky parc. č. KN 2916/77 – zast. pl. o výmere 10 m2, KN 2916/78 – ost. pl. o výmere 36 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Kalinčiakova ) pre Ing. Jána Hudeca, a manž. MUDr. Zuzanu Hudecovú rod. Očovanovú, obaja bytom v Hronseku, Hronsecká cesta č. 94 v kúpnej cene 840.- Sk za 1 m2, čo pri výmere 46 m2 predstavuje kúpnu cenu 38 640.- Sk.


Volebný obvod č. 6
3. Pozemok parc. č. KN 581/22 záhrada o výmere 40 m2, kat. územie Podlavice ( ul. Mlynská ) pre MUDr. Milana Lukáča, a manž. MUDr. Tatianu Lukáčovú rod. Barochovskú, obaja bytom ul. Mlynská č. 78 Banská Bystrica v kúpnej cene 450.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 40 m2 predstavuje kúpnu cenu 18 000.-Sk.

4. Pozemok parc. č. KN 1428/138 – ttp o výmere 703 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Jazmínová ), pre Ing. Ľuboša Magica,a manž. Leonu Magicovú, rod. Dlhošovú, obaja bytom ul. Slnečná č. 13 Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 141.-Sk za 1 m2 čo pri výmere 703 m2 predstavuje kúpnu cenu 802 123.-Sk.

5. Pozemok parc. č. KN 1698/1 – zast. pl. o výmere 44 m2, kat. územie Podlavice ( Laskomerská dolina ) pre Milana Uličného, bytom Gaštanová č. 7 Banská Bystrica, v kúpnej cene 309,60 Sk za 1 m2, čo pri výmere 44 m2 predstavuje kúpnu cenu zaokrúhlene 13 620.-Sk.


Volebný obvod č.12
6. Pozemok parc.č. KN 409/2 - zast. pl.o výmere 50 m2, kat.územie Uľanka ( ul. Uľanská cesta ) pre Ľubomíra Zvaru, a manž. Evu Zvarovú rod. Eliašovú, obaja bytom Uľanská cesta č. 92, Banská Bystrica v kúpnej cene 261.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 50 m2 predstavuje kúpnu cenu 13 050.-Sk.


Katastrálne územie Riečka
7. Pozemok parc. č. KN 1143 – zast. pl. o výmere 39 m2, kat. územie Riečka, pre Soňu Petráňovú, rod. Púpalovú, a manž. Rastislava Petráňa, obaja bytom Ďumbierska č. 26 Banská Bystrica v kúpnej cene 100.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 39 m2 predstavuje kúpnu cenu 3 900.-Sk.


Katastrálne územie Dolný Harmanec
8. Pozemok parc. č. KN 878 – zast. pl. o výmere 42 m2, kat. územie Dolný Harmanec pre Slovenský poľovnícky zväz – ZO Poľovnícke združenie Kráľová Studňa Banská Bystrica v kúpnej cene 100.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 42 m2 predstavuje kúpnu cenu 4 200.-Sk.

9. Pozemky parc. č. KN 848/3 – zast. pl. o výmere 99 m2 a parc. c. KN 848/4 – zast. pl. o výmere 1243 m2, kat. územie Dolný Harmanec, pre Štefana Ivoru, a manž. Annu Ivorovú, rod. Valaškovú, obaja bytom Čerešňová č. 9, Banská Bystrica v kúpnej cene 210,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 1342 m2 predstavuje kúpnu cenu 281 820,- Sk

B/ Z Á M E N U P O Z E M K O V

Volebný obvod č. 1
10. Pozemok parc. č. KN 1936/22 – zast. pl. o výmere 11855 m2 a pozemok parc. č. KN 1936/28 – zast. pl. o výmere 2267 m2, kat. územie Banská Bystrica ( ul. Komenského) z vlastníctva Mesta Banská Bystrica do vlastníctva SR – Okresný úrad Banská Bystrica v kúpnej cene 800.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 14122 m2 predstavuje kúpnu cenu 11 297 600.-Sk
za
pozemok parc. č. KN 1470/2 – ost. pl. o výmere 90 m2, pozemok parc. č. KN 5505/1 – ost. pl.o výmere 11135 m2, novovytvorený pozemok parc. č. KN 5419/7 – zast. pl. o výmere 2842 m2, kat. územie Banská Bystrica ( Nám. SNP Banská Bystrica ) z vlastníctva SR – Okresný úrad Banská Bystrica do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, v kúpnej cene pri parc. č. KN 1470/2 a 5505/1 285.-Sk za 1 m2 a pri parc. č. KN 5419/7 2 850.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 14067 m2 predstavuje kúpnu cenu 11 298 825.-Sk.
K finančnému vyrovnaniu dochádza vo výške 1 225.-Sk zo strany Mesta Banská Bystrica v prospech SR - Okresného úradu v Banskej Bystrici.


C/ Z R U Š E N I E Č A S T I U Z N E S E N I A

Volebný obvod č. 5

11. Zrušiť časť uznesenia MsZ č. 252/2001 zo dňa 24.4.2001, ktorým bol pod por. č. II/A/6 schválený odpredaj pozemku parc.č. KN 464/3 – iné plochy o výmere 30 m2, kat. územie Radvaň ( Nám. Ľ. Štúra ) pre Ing. arch. Mikuláša Rohrböcka, a manž. Ing. Ľubicu Rohrböckovú rod. Galbyvú, obaja bytom ul. Slnečná č. 36, Banská Bystrica v kúpnej cene 2 220.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 30 m2 predstavuje kúpnu cenu 66 600.-Sk.


D/ O P R A V U Č A S T I U Z N E S N I A
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE KOMPLEXU RUDOHORSKÁ ul.


Volebný obvod č. 9
12. Oprava časti uznesenia MsZ č. 225/2000 zo dňa 14.12.2000 pod por. č. II./G/14

TEXT :
Dohodu o zrušení spoluvlastníctva domu s. č. 6736, Rudohorská ul. č. 13, 15, 17, kat. územie Sásová sit. na pozemkoch parc. č. KN 2544/17, KN 2544/59, KN 2544/60,

KN 2544/26, KN 2544/27 pre Mesto Banská Bystrica, v podiele 169388/383318 a pre Bytový podnik mesta, s.r.o. Banská Bystrica, v podiele 213930/383318.

ZA TEXT :
Dohodu o zrušení spoluvlastníctva domu s. č. 6736, Rudohorská ul. č. 13, 15, 17 a 35 kat. územie Sásová sit. na pozemkoch parc. č. KN 2544/17, KN 2544/59, KN 2544/60, KN 2544/26, KN 2544/27 pre Mesto Banská Bystrica, v podiele 169388/383318 a pre Bytový podnik mesta, s.r.o. Banská Bystrica, v podiele 213930/383318.
Na základe tejto dohody nadobúda do výlučného vlastníctva Mesto Banská Bystrica nebytové priestory č. 1, 2, 3, s podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu.
Bytový podnik mesta, s.r.o. Banská Bystrica nadobúda do výlučného vlastníctva byty č. 1 – 30 s podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu a nebytový priestor č. 4 s podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu.
K finančnému vyrovnaniu nedochádza.

Bolo prijaté uznesenie číslo 306 /2002-MsZ
Hlasovanie číslo 26: zaradenie bodu č. 9- D.Harmanec – 38-31,1,6.
Hlasovanie číslo 27: celé uznesenie – 38-31,1,5 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 17:
Dôvodová správa k návrhu na schválenie zriadenia záložného práva

Ing. Králik,CSc. - materiál obdržali poslanci písomne pred rokovaním MsZ. Je tu požiadavka BPM s.r.o na istenie záväzkov, ktoré má BPM s.r.o voči mestu. Musela prebehnúť inventarizácia, ktorá je pripravená a je tu vyčíslená suma, aké sú záväzky voči BPM s.r.o a sú tu veci, ktoré súvisia s hmotným investičným majetkom a tento je možné ponúknuť na založenie. V priebehu doby sa objavili náznaky na siahnutie na tento majetok a tento prehľad by bol býval celkom vhodným podkladom a prehľadom o tom, na čo je možné siahnuť. Pokiaľ ide o organizáciu, ktorá je pod 100 % vašim vedením, je možné transparentne kontrolovať, či niekto po majetku siaha, aby ho čestne predal a dokážeme toto kontrolovať.

Ing. Lačný - uviedol, že ak beží splácanie dlhu nie je potrebné záložné právo.

Ing.Králik,CSc. - týmto si BPM s.r.o zabezpečí svoju pohľadávku voči mestu a pri tom, keby si niekto iný uplatnil pohľadávku, tak v prvom rade, keď je založená pre BPM s.r.o bude uspokojený BPM s.r.o a tento majetok nepredá pod cenu len aby čo najväčšia časť pohľadávky bola uspokojená.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na zriadenie záložného práva
II. schvaľuje
záložné právo na hnuteľný majetok v prospech BPM s.r.o. Banská Bystrica, a to hnuteľným majetkom v účtovnej hodnote 25 248 652,70 Sk v nasledovnej štruktúre /viď príloha č. 1/

Bolo prijaté uznesenie číslo 307/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 28: 37-33,1,3.

K bodu číslo 18:
Návrh lokálneho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov mesta Banská Bystrica /LEHAP/

Ing. Mika - materiál je precízne spracovaný a naväzuje na predchádzajúcu činnosť mesta a dáva možnosť pokračovať v tejto aktivite aj v budúcom období.

Hlasovanie číslo 29 o vystúpení MUDr. Koppovej- 39-36,1,1 – 1 nehlasoval

MUDr. Koppová - informovala MsZ prečo vlastne tento materiál vznikol. Ide o udelenie dôvery mestu B.Bystrica, ako dlhodobo aktívnemu mestu v otázkach riešenia životného prostredia a jeho vplyvu na zdravie ľudí. Na prvej konferencii v Helsinkách bol schválený Prvý akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Európy. Následne v r.1999 v Londýne jednotlivé krajiny predstavovali svoje akčné plány. Aj SR predstavila svoj akčný plán. Práve na tejto konferencii sa ministri zdravotníctva a životného prostredia zaviazali pripraviť lokálne akčné plány s cieľom zlepšiť zdravie vo vzťahu na životné prostredie. V rámci SR sme pripravili smernice pre ostatné mestá, akým spôsobom sa bude pracovať na dosiahnutí stanovených cieľov. Ďalej sa vyjadrila bližšie k jednotlivým kapitolám v lokálnom pláne. Obsahuje základné demografické údaje o občanoch mesta, kde sa konštatuje, že je úbytok obyvateľov. V ďalšej časti svojho vystúpenia sa vyjadrila k celkovému životnému štýlu a rizikovým faktorom, akým je fajčenie a pod. Spolu s kabinetom zdravé mesto budú spolupracovať na jednotlivých aktivitách týkajúcich sa zdravia obyvateľov.

Ing. Lichý - povedal, že je veľmi rád, že je vypracovaný takýto kvalitný materiál, ktorý je predkladaný ako pilotný projekt pre ostatné mestá SR. Dnešný návrh na našu miestnu úroveň má za cieľ dosiahnuť udržateľné zdravie. V budúcnosti sa rozšíri a budú sa vyhodnocovať aj ďalšie indikátory. B.Bystrica cieľavedome postupuje na ceste ochrany a zlepšovania kvality zdravia. Pripomenul rok 1996, keď B.Bystrica podpísala Európsku chartu trvalo udržateľných miest. Pokračujeme ďalej na tejto ceste. Zo zistených výsledkov vyplýva, že nie je všetko v poriadku, máme čo robiť. Nedostatky pretrvávajú najmä čo sa týka ovzdušia a hlučnosti. Podporil tento materiál.

RNDr. Kleinert,CSc. - pripojil sa k názorom Ing. Lichého. Zvýraznil body 6 a 7, kde ide o styk s verejnosťou a o vzdelávanie a výchovu. Toto by mali byť najsilnejšie stránky tohto programu. Mohla v tomto programe byť zmienka o národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja a o regionálnej aj národnej stratégii 21, ktoré obsahujú veľa riešení, podnetov.

Ing. Biba - podľa údajov, z ktorých vychádza predložený návrh lokálneho akčného plánu pre prostredie a zdravie obyvateľov mesta B.B. sú príčinou smrti obyvateľov mesta v 80 % choroby srdcovo-cievne a nádorové. Celkový životný štýl je vecou každého jednotlivca, ale sú tu vplyvy, ktorým sme všetci vystavovaní. Ide o vysokú hladinu hluku 6 až 9 násobok prípustného akustického tlaku. Dobre, že sa tento stav monitoruje a že chceme hľadať nápravu. Verejnosť je málo informovaná o vplyve elektromagnetického poľa vyžarovaného rozvodom aj elektrospotrebičmi elektrickej energie, vysielačmi televízneho a rozhlasového signálu, ako aj stanicami mobilných sietí. Pripravuje sa vyhláška zaoberajúca problémom tzv. neionizujúceho žiarenia. Upozornil MsZ na rozhlasový vysielač, či má taký význam, aby sa oplatilo zvyšovať jeho signálom úroveň elektromagnetického smogu v banskobystrickej kotline. Upozornil tiež na tú skutočnosť, že v sústredenej zástavbe obytných blokov hrozí reálne nebezpečie viacnásobných odrazov signálu a miestne kumulovanie energie signálu niekoľkých základových staníc. Predpokladá, že všetko je v medziach platných noriem, aj keď sa objavujú v týchto lokalitách zvýšené zdravotné problémy. Za ostatných 20 rokov podstatne vzrástol vplyv rozvodov elektrickej energie. Mali by sme byť aj v týchto veciach obozretnejší a odporučil kompetentným konzultáciu s Doc. Jánom Klimom,CSc. z UMB, ktorý sa danou problematikou zaoberá. MsZ navrhol rozšíriť uznesenie o bod b) doplniť Lokálny akčný plán pre živ. prostredie a zdravie obyvateľov o kapitolu „Neionizujúce žiarenie“.

Hlasovanie číslo 30 o návrhu Ing. Bibu - 39-33,0,6

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Lokálny akčný plán pre prostredie a zdravie mesta Banská Bystrica
II. ukladá
referátu ŽP a KZM
a) koordináciou pracovných skupín jeho zapracovanie do Plánu zdravia mesta Banská Bystrica v častiach D.1. Prostredie a zdravie a D.2. Životný štýl v rámci jeho aktualizácie
b) doplniť Lokálny akčný plán mesta Banská Bystrica o neionizujúce žiarenie


Bolo prijaté uznesenie číslo 308/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 31 o celom uznesení: 39-36,0,2- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 19:
Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici

Ing. Muroň - poslanci obdržali pri prezentácii zmenu textu- odd. ÚR a KV vypadúvajú body na úseku vodného hospodárstva.

Ing. Lačný - k 1.1.2002 prešla na mesto agenda matrík. V návrhu je referát matrík zaradený do ref. evidencie a matrík a do odd. org. a vnútornej prevádzky. Matrikárky musia vykonať určité skúšky a zložiť sľub o mlčanlivosti. Tým pádom sú aj po stránke odbornej postavené na vyššiu úroveň. Teda predložený návrh nie je dobrý, lebo vedúca nespĺňa predpoklady. Navrhol vytvoriť na MsÚ ref. matrík, ktorý by bol podriadený priamo prednostovi MsÚ.

JUDr. Múkera - podľa rozsahu činností je potrebné stanoviť vedúceho matrikára. Činnosť je špecifická. Doterajšia vedúca nemôže vykonávať žiadny právny úkon na úseku matrík. Navrhol akceptovať návrh Ing. Lačného alebo mať referát matričný.

Ing. Muroň - mal pripomienku, či aj ostatné mestá porušujú zákon, keď nemajú vytvorené samostatné referáty matriky. K 1. 4. má byť vykonaný audit pracovníkov a tu sa toto môže doriešiť.

JUDr. Múkera - citoval metodický pokyn min. vnútra. Matriku vedie osoba, ktorá má potrebné odborné skúšky, zložila sľub. Nič nebráni, aby vznikol samostatný referát.

Ing. Lačný - práve z tohto vyplýva, že matrika má byť samostatný referát a zaradený pod prednostom MsÚ.

Hlasovanie číslo 32 o návrhu Ing. Lačného – 39-33,0,6.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
a) zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
b) náplň činnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici – referát matrík podriadený priamo prednostovi MsÚ
c) náplň činnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici – Oddelenie územného rozvoja a komunálnych vecí – Referát životného prostredia a Kabinet Zdravé mesto sa dopĺňa o činnosti na úseku vodného hospodárstva a na úseku údržby, tvorby a ochrany fondu vegetačných porastov
s účinnosťou od 1. januára 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 309/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 33: 40-31,1,8

K bodu číslo 20:
Návrh zmien do noriem mesta vyplývajúcich zo zmien zákona o obecnom zriadení – Štatút mesta

Ing. Muroň - predložil materiál, ktorý poslanci obdržali písomne. Tento materiál bol dopracovaný o pripomienky členov MsR.

JUDr. Gajdošová - čl. 4 ods. 1 – navrhla zmeniť poradie viet a to poslednú vetu presunúť pred predchádzajúcu vetu- je to článok o zastupovaní primátora.

Ing. Cmarko - navrhol na str. 14 nahradiť bod 5 g) ak sa nezúčastní 3 po sebe idúcich zasadnutiach MsZ.

Ing.Králik,CSc.- je potrebné rešpektovať zákon

Ing. Biba - povedal, že v návrhu nie je žiadny spor so zákonom. Ide o zavedenie zmien v zmysle novely so zákonom o obecnom zriadení. Sú tu dve kapitoly, jedna sa týka VZN , kde sa v odseku 4 na str. 8 hovorí o zverejňovaní VZN. Spôsob zverejňovania sa dotýka všetkých úradných oznamov. Píše sa tam, že okrem na úradnej tabuli dokument sa zverejní obvyklým spôsobom. Nikde nemáme stanovené, čo je to obvyklý spôsob. Ďalšia kapitola, ktorá hovorí o mestských výboroch je vzdialená od reálneho života. Navrhol prijať uznesenie doplnené o bod: MsZ b.n.v. návrh zmien Šatútu mesta vyplývajúcich zo zmien zákona o obecnom zriadení.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh zmien Štatútu Mesta Banská Bystrica vyplývajúcich zo zmien zákona o obecnom zriadení
II. schvaľuje
Štatút Mesta Banská Bystrica v zmysle ustan. § 24, ods. 1, písm. c/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Bolo prijaté uznesenie číslo 310/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 34 - 34-30,0,2 – 2 nehlasovali.

K bodu číslo 21:
Informatívna správa o prechode kompetencií k 1. 1. 2002

Ing. Muroň - správa je predložená písomne, do pôsobnosti obcí prechádzajú len niektoré zmeny na úseku vodného hospodárstva, všetko ostatné bolo ponechané v kompetencii OÚ.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
informatívnu správu o prechode kompetencií k 1. 1. 2002

Hlasovanie číslo 35 – 35,0,0.


K bodu číslo 22:
Rôzne- Listy došlé na MsZ

PaedDr. Borguľová informovala poslancov o listoch, ktoré došli na MsÚ.
- Ing. Pavol Spišiak, HK - vzdal sa funkcie prísediaceho Okresného súdu v B.Bystrici,
- list od Anny Krištofovej - politické dianie doma i vo svete,
- petícia občanov Ul.Tichej 11-55, proti výstavbe rodinného domu na prístupovej ceste do záhrad za domom Tichá ul. 11.
- podnet občanov - žiadosť o preverenie a vysvetlenie VZN 97/2001,
- sťažnosť Pavla Hrica - k cene tepla,
- Zuzana Kováčová - žiadosť o odstránenie tvrdosti zákona a upustenie od vymáhania poplatkov za odvoz zrážkovej vody,
/ listy a petície tvoria prílohu zápisnice/

Ing. Lačný - uviedol, že čo sa týka ceny za teplo, patrí medzi priemerné, cena bola stanovená na základe kalkulácií.

Ing. Toman - obdržal ako poslanec za VO č. 7 petíciu občanov v lokalite Sásová Na Skalke, v ktorej žiadajú mesto, aby vybudovalo chýbajúcu kanalizáciu a zabezpečilo verejné osvetlenie. / Tento dokument odovzdal právnemu referátu./

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
ústnu informáciu o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Hlasovanie číslo 36: 32-31,0,1.

K bodu číslo 23:
Interpelácie
V rámci tohoto bodu vystúpili poslanci: Ondrej Kvasna, MUDr. Vladimír Plintovič, PaedDr. Tatiana Kamenská, Ing. Pavol Katreniak, PhDr. Roman Hradecký, Ing.Miroslav Toman , Ing. Jana Brázdilová, Ing. Pavel Sabo.

Interpelácie tvoria prílohu zápisnice.

Hlasovanie číslo 37 o ukončení bodu interpelácie: 35-32,1,2.

K bodu číslo 24:
Diskusia

Ing. Babjak - informoval poslancov o akcii Za krajšie mesto. Budú 3 etapy čistenia mesta a to 1. etapa : 8.- 10.3. VO č. 1,2,12, 2 etapa: 15.-17.3. VO č. 7,8,9,10, 3 etapa – 23.- 24.3. VO č. 3,4,5,6,11.

Ing. Cmarko - schválili sme úpravu Štatútu mesta. V ňom je stanovené, že počet poslancov nie je súčasných 56 ale v rozmedzí 19-31. Týmto problémom sa musíme zaoberať. Navrhol uznesenie: MsZ ukladá prednostovi mesta predložiť predsedom klubov a predsedom komisií MsZ variantné návrhy úpravy volebných odvodov a počtu poslancov v súvislosti s úpravou štatútu tak, aby tento bod mohol byť zaradený na zasadnutie MsZ v marci t.r. Termín do 5.3.

RNDr. Kleinert,CSc. - po dokončení severného obchvatu mesta vo VO č. 7 jazdí cez sídlisko RU-SA veľa vozidiel a kamiónových súprav. Je tu veľké zaťaženie. Občania vo volebnom obvode chceli tomu zabrániť petičnou akciou. Ale občanom bolo povedané, že komunikácia poslúži výlučne pre MHD. Prechody sú nie dobré. Toto treba doriešiť. Ďalší problém je, že na Chabeneckej ul. pred predajňou Čupka bola kedysi malá tržnica, ktorá je zrušená. Doporučil, aby od začiatku tohoročnej trhovej sezóny prístrešok slúžil pôvodnému účelu a bol vylúčený alebo obmedzený vjazd pred predajňu. Tiež veľkému sídlisku chýba výkupňa zberných surovín. Na záver upozornil na zlú možnosť nástupu vodákov na rieku pri parkovisku na Uhlisku. Nie sú tu schody a chýba plávajúca ukotvená plošina.

Ing. Toman - v rokovaniach primátora bolo spomenuté, že ste boli rokovať s firmou TK Development. Rokovalo sa s ňou o podpise zmluvy a napriek tým rokovaniam sa s ňou nepodarilo uzatvoriť zmluvu a podľa mojich informácií 17. 1. išiel list tejto spoločnosti, že sa s ňou rušia ďalšie kontakty a môže sa zúčastniť i ďalšieho výberového konania. Preto ma prekvapuje, že sa s ňou rokuje ďalej z Vašej úrovne. Nie je nadštandardné rokovať s partnerom, ktorý takto sklamal? Zdá sa mi to trošku divné.

p. Bielik - pripojil sa k vystúpeniu Ing. Cmarku. Ide o to čo nás čaká a nebolo by dobré to nechať na poslednú chvíľu. Je potrebné zamyslieť sa nad budúcnosťou B.Bystrice v súvislosti so znížením počtu poslancov. Bude treba zohľadniť širšie urbanistické normy pri určovaní volebných obvodov. Vyzval urbanistov, architektov, aby nezostalo to len na pracovníkov MsÚ. Hlásil sa do pracovnej skupiny.

JUDr. Múkera - diskutoval k problému čistenia chodníkov počas zimy. Nemáme sa čím chváliť, cesty sa udržiavali prejazdné. Kritizoval firmu GANZ. Ale je potrebné apelovať na MsP, aby našla spôsob ako donútiť ľudí čistiť chodníky pred domami. Skúsme nájsť riešenie.

Ing. Haško - uviedol, že v Radvani v kaštieli sídlila MsP. Ľudia by boli spokojnejší keby sa sídlo MsP vrátilo opäť do kaštieľa. Druhá vec, obrátili sa na mňa záhradkári, že majú platiť dane za smeti, ale ako budeme zdôvodňovať tú skutočnosť, že auto sa tam nedostane, či už od Tulskej alebo Moskovskej ulice. Či nebudeme uvažovať o tom, že im odpustíme dane aspoň na prvé roky.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
predložiť predsedom klubov a predsedom komisií MsZ variantný návrh úpravy volebných obvodov s počtom poslancov v súvislosti s úpravou Štatútu Mesta tak, aby tento bod mohol byť zaradený na zasadnutie MsZ v mesiaci marec 2002
T: do 5. 3. 2002
Bolo prijaté uznesenie číslo 311/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 38: 37-37,0,0.

Týmto bodom bol program 36. mestského zastupiteľstva vyčerpaný. Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ o 15.45 hod.


Ing. Ján K r á l i k , CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ


Ing. Miroslav Toman Ondrej Kvasna
I. overovateľ II. overovateľ

Zapísala: Gernicová


 

Zápisnica - 37. MsZ

Zápisnica z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
26. marca 2002 v Banskej Bystrici

Prítomní: 46 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Jaroslav Klvač, MPH, Ing. Zdeněk Pupala, Ing. Jozef Buriš, Ing. Peter Lačný, JUDr. Ján Hrubala, MUDr. Juraj Mesík, Ing. Pavel Sabo, Stanislav Mičev
Neospravedlnení: MUDr. Michal Bucek, Ivan Saktor,
Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 23
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l 

K bodu číslo 1:
Rokovanie tridsiatehosiedmeho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc. primátor mesta Banská Bystrica o 8,30 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Petra Uhríka a MUDr. Ivana Taufera.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 39 poslancov - za hlasovali poslanci: 39,0,0 – hlasovanie číslo 4
prezentovalo sa 39 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,39,0 – hlasovanie číslo 6
prezentovalo sa 39 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,39 – hlasovanie č.7

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol PhDr. Romana Hradeckého a za členov návrhovej komisie JUDr. Marcelu Gajdošovú, PaedDr. Michala Mikulu, Ing. Dušana Kvasnu a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 39-36,0,3 hlasovanie číslo 8.

K programu rokovania:
p. Bielik - predložil poslanecký návrh zaradiť do programu rokovania za bod č. 10 bod č. 11 Správa o uplatňovaní VZN č.97/2001 o miestnych poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
Ing. Cmarko - navrhol vymeniť bod č. 12 s bodom č. 9

Hlasovanie č. 9 - návrh p. Bielika – 39-25,0,13- 1 nehlasoval
Hlasovanie č. 10 - návrh Ing. Cmarku – 40-40,0,0.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na Mesto Banská Bystrica v oblasti školstva, telesnej kultúry a stav majetku školstva na území mesta Banská Bystrica
8. Poskytovanie sociálnych služieb v súvislosti s prechodom niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a stav majetku sociálnych služieb na území mesta B.Bystrica
9. Rámcový návrh riešenia zdravotnej starostlivosti na území mesta Banská Bystrica
10. Stav a perspektívy nezamestnanosti v meste Banská Bystrica
11. Správa o uplatňovaní VZN č. 97/2001 o miestnych poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
12. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2002
13. Informatívna správa o príprave lôžkového hospicu
14. Návrh na získanie grantu z Medzinárodného višegrádskeho fondu
15. Návrh na založenie združenia cestovného ruchu Mesta Banská Bystrica
16. Informatívna správa o projekte „AQUARENA 600, Banská Bystrica – Štiavničky“
17. Urbanistická štúdia lokality bývania „Zhora vyšného potoka“, Banská Bystrica – Kremnička
18. Dôvodová správa k návrhu na nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, odst. 2, písm. a/ SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
19. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 99/2002, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 47/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
20. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 100/2002 „Trhový poriadok trhoviska na Zvolenskej ceste č. 8, Banská Bystrica pred Hypermarketom TESCO“
21. Listy došlé na MsZ v B.Bystrici
22. Personálne otázky – návrh na riaditeľa SMM, Banská Bystrica
23. Interpelácie poslancov
24. Diskusia
25. Ukončenie mestského zastupiteľstva


Hlasovanie číslo 11 - o celom programe – 40-40,0,0.


K bodu číslo 4:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc. - primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ. 27.- 28. 2. sa konalo v Trnave zasadnutie K 8. 1.3. rokovanie s prednostom KÚ , predsedom samosprávneho kraja a riaditeľom nemocnice F.D.R. vo veci posúdenia rozšírenia soc. zdravotných kapacít , v ten istý deň sa konalo zasadnutie VZ BIC- návrh rozpočtu na rok 2002, zasadnutie VZ DK SKC s.r.o – hospodárenie DK skončilo so ziskom. 4.3. rokovanie so zástupcami EÚ a StVaK-u. 5.3. rokovanie s firmou Pedersen. Predložený návrh mesta, ktorý obsahoval zachovanie ceny a vytváranie fondu na sanáciu skládky Horné Pršany nebol doteraz akceptovaný. 6.3. sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami ev. cirkvi -vysporiadanie majetkových vzťahov s mestom. V ten istý deň bolo rokovanie s riaditeľom národného úradu práce o možnostiach presťahovania NÚP zo Zvolenskej cesty a o limitoch VPP pre mesto v roku 2002. 7.3. rokovanie so zástupcami futbalového klubu DUKLA o možnosti presunu futbalového štadiónu z majetku SA do majetku mesta, rokovanie s riaditeľom polikliniky. 12.3. sa uskutočnilo rokovanie so správcom konkurznej podstaty Dopravnej banky a.s.. 14.3. rokovanie s predsedom Slov. zväzu výrobných družstiev – možnosti rozvoja družstevníctva na území mesta. 18.3. rokovanie s nadáciou Úsmev ako dar, o príprave akcií 6.4.2002. 20.3. stretnutie s občanmi a zástupcami PV – plynofikácia Laskomeru. 21.3. rokovanie na FNM o predaji Banky Slovakia a možných postupoch pri predaji akcií mesta Banke Slovakia. Porada s riaditeľmi mestských podnikov – výsledky hospodárenia za rok 2001. 22.3. stretnutie so zástupcami záchranárskej organizácie psovodov – príprava memoriálu Dr. Královej – 27.9.2002. 23.3. bolo prijatie delegácie z Nemecka a ČR. 25.3. prijatie predstaviteľov veľvyslanectiev Ruskej federácie, Bieloruska, Ukrajiny – 57. výročia oslobodenia mesta Banská Bystrica.
Ing. Biba - vážený pán primátor, k Vašej informácii o rokovaní ohľadom záložného práva na úver IÚM v Dopravnej banke chcem ešte niečo poznamenať. Dotyčný úver prevzal IÚM na základe vtedy neplatnej zriaďovacej listiny, bez odsúhlasenia zriaďovateľa MsZ. Ja to považujem za úver prijatý nezákonným spôsobom.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 12: 39-34,0,4- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak - informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Pracoval na dokončení kontroly inventarizácie majetku mesta. Správu predloží na aprílové MsZ. Pracovníci zodpovední za vykonanie inventúry poskytovali všetky potrebné podklady a informácie podľa ich požiadaviek. V tomto období rozbehli kontrolu podkladov pre vyhodnotenie hospodárenia mesta za rok 2001 - mimorozpočtových fondov. Správa bude predložená tiež na aprílové MsZ. Ďalej s Ing. Hýblovou vypracujú postup pre sledovanie finančnej bilancie a možnosti jeho operatívneho posúdenia. Presunom kompetencií zo štátu na mesto sa významne rozširuje okruh pôsobností, ako aj rozsah kontrolovaných činností, ako sú napr. ZŠ, MŠ, zdravotníctvo, stavebníctvo atď. Preto požiadal o podporu pri predložení návrhu na rozšírenie úseku kontroly.
JUDr. Múkera - táto správa je zbytočná, nepočuli sme žiadne zistenia či kladné alebo záporné.
Ing. Spišiak - uviedol, že predstúpil pred MsZ s tým, aby nebola správa o činnosti HK predmetom rokovania každého MsZ. Je za to, aby sa informácie sústredili buď polročne alebo ročne.
JUDr. Múkera - ak bude správa podaná kvalitne a budú výsledky, môže byť správa predkladaná každý mesiac. Ale načo sú takéto správy. Potrebujeme vedieť čo zistila kontrola.
Ing. Bočkay - FP - mal pripomienku k tomu, že pripomienky JUDr. Múkeru sa vždy opakujú.
JUDr. Múkera - povedal, že nekritizuje prácu Ing. Bočkay ale nesmie mu byť zobraté právo, aby sa k bodom vyjadroval.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
Hlasovanie číslo 13 : 38-27,3,7- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Miroslav Muroň - predložil informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica. Informoval o zmenách, ku ktorým došlo pri vykazovaní štatistickým úradom SR. Nebude sa sledovať riziková skupina nezamestnaných. Na území mesta celkom bolo evidovaných v januári 4 792 nezamestnaných, vo februári 4 710. Z toho v januári bolo 2490 mužov, vo februári 2 432, žien v januári 2302, vo februári 2278. Miera nezamestnanosti január 10,6, február 10,4.

PaedDr. Mikula - mali by sme mať základy stratégie a postupov čo s týmto robiť. Ako k tomu pristupovať. Chýba tu aktívny prvok. Aj toto zaradiť do ďalších správ.
Ing. Muroň - v bode č. 10 bude sa toto riešiť. Sú tu vyvodené určité závery a aké sú možnosti riešenia do budúcnosti.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - ak vypúšťame rizikovú skupinu z možnosti hlásenia tak vlastne globalizujeme a je to istý stupeň alibizmu. Všade vo svete sa evidujú tieto rizikové skupiny. Z toho vyplýva tá stratégia, o ktorej hovoril Dr. Mikula. Záchranná sociálna sieť zostane bez základnej informácie. Deklaroval potrebu hovoriť o rizikovej skupine.
Ing. Kvasna - požiadal o informáciu, či budú pokračovať verejno-prospešné práce aj v tomto roku?
Ing. Muroň - povedal, že ochotne bude MsZ informovať o stave rizikových osôb, ale nevie či je dostatočný nátlak na štatistický úrad, aby toto sledoval. VPP – boli predložené žiadosti na VPP pracovníkov a bude sa pokračovať v tejto aktivite.
Ing. Králik,CSc. - v správe sa hodnotia verejno-prospešné práce pre mesto B.Bystrica.
p. Bielik - myslí si, že čo tu odznelo v diskusii bolo veľmi vecné a má za to, aby sa nezbavovali osobnej zodpovednosti pracovníci štátnych orgánov. Ak tu odzneli takéto pripomienky mal MsÚ písomne upozorniť štátne orgány, aby sa venovali aj týmto rizikovým skupinám a sledovali tieto údaje o rizikových skupinách.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 14 – 41-36,2,2 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 7:
Prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na Mesto Banská Bystrica v oblasti školstva, telesnej kultúry a stav majetku školstva na území mesta Banská Bystrica

PaedDr. Kamenská - materiál vznikol ako úloha vyplývajúca z legislatívy. Prílohou materiálu je inventarizácia majetku k 31.12.2001. Upozornila na bod č. 3 harmonogramu, kde je uvedené , že je potrebné pripraviť inventarizáciu majetku a požiadala najmä členov školských rád o spoluprácu. Materiálom sa zaoberala komisia pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry , bol jednohlasne schválený.

RNDr. Topoľský - dostávame do vienka dôležitú oblasť a to je oblasť školstva. Predložený materiál je veľmi dobre urobený. Je jasný časový sled a postupnosť jednotlivých krokov. Dotkol sa niektorých vecí, lebo od 1.7. budeme niesť zodpovednosť za školstvo v meste B.Bystrica. Budeme niesť zodpovednosť za ekonomické zabezpečenia školstva. Veľkú pozornosť budeme musieť venovať prevádzke školstva, veľmi podrobne bude treba všetko zdokumentovať, urobiť inventarizáciu budov a majetku. Poslanci, ktorí budú v inventarizačných komisiách budú tiež niesť určitú zodpovednosť. Doporučil, aby MsÚ tlačil ZŠ do právnej subjektivity. Bude to pre nich viac roboty, ale musí sa to prejaviť na kvalite a duchu jednotlivých škôl. Niektorí sa tomu budú brániť, ale právna subjektivita prináša kvalitatívny posun v riadení a pod. Dotkol sa tiež personálnych otázok. Treba dať šancu ľuďom, ktorí doteraz pracujú.
p. Bielik - na MsR bola k tomuto materiálu vecná diskusia. Drží všetkým palce a upozornil na jednu podstatnú vec. Akékoľvek zmeny, ktoré by sa chceli urobiť pri zásahu do systému fungovania školských zariadení je potrebné urobiť do konca roku príslušného na školský rok, ktorý začne v budúcom roku v septembri. Treba si uvedomiť, že sa mení celý systém predškolskej a základnej školskej dochádzky. Čiže má za to, že je potrebné, aby zvážili všetku potrebu školských zariadení v roku 2003/2004. Toto treba riešiť už v roku 2002.
JUDr. Múkera - povedal, že víta prechod kompetencií zo štátnej správy na samosprávu. Zriaďovateľom bude Mesto Banská Bystrica. Čo sa týka personálnych zmien, drvivá väčšina riaditeľov je na svojom mieste. Sú odborníci. Čo sa týka právnej subjektivity je to dobrá vec keď stojí na čele školy dobrý manažér.
Ing. Toman - pod mesto prejde 1200 zamestnancov a tiež prejdú pod mesto školy v objeme nejakej účtovnej hodnoty, čiže pri inventarizácii zdedíme aj tie podfinancované investície do školských zariadení, ako napr. strechy, budovy. V minulom roku došlo k oddĺženiu škôl, ale myslím, že len účtovne. Bolo by vhodné pri inventarizácii zinventarizovať technický stav budov. Toto budú výdavky v roku 2003, ktoré si budú nárokovať jednotlivé školy.
Ing. Brázdilová - čo sa týka oblasti právnej subjektivity. Na teritóriu mesta všetky plne organizované školy, ZŠ, majú právnu subjektivitu. Bol to celoslovenský experiment. K 1.4. bude prvá várka, ktorá sa pripravuje na to, že budú mať právnu subjektivitu, ďalšia várka bude riešená k 1.7. Čiže všetky školy by mali byť s právnou subjektivitou. Čo sa týka personálnych zmien. Od 1.4. platí zákon č. 313 o verejnej službe. Každý vedúci pracovník, ak má pracovno-právny vzťah na dobu neurčitú, tak tento vzťah sa mu nemení, len v prípade, keby neplnil niektoré ustanovenia tohto zákona alebo zákonníka práce.
RNDr. Topoľský - položil otázku PaedDr. Chladnému, aký je pohľad z jeho strany. V čom vidí najväčší problém pri prechode kompetencií.

PaedDr. Chladný - zo zákona musíme prevziať tieto školy do správy mesta. Musíme mať jasný prehľad o školách. Najväčší problém bude koniec júna, kedy by mala byť urobená seriózna uzávierka účtovná. Rozpočet na tento rok je daný a je jasný. Jediný právny subjekt nie je v Sásovej , ale aj toto sa dorieši tak, že budú spojené ZŠ s MŠ. Musíme tiež urobiť analýzu vyťaženosti škôl. No myslí si, že toto nebude ťarcha pre mesto, ale bude to zaujímavá práca a budeme pracovať na tom, aby žiaci radi chodili do školy.
Prof.MUDr. Dluholucký,CSc. - upozornil na to, že sa nedoceňuje populačný a demografický vývoj. Vlani sa narodilo len 52 tis. detí. Začína sa prejavovať hlad po deťoch. Začnú to pociťovať ZŠ, potom SŠ a VŠ.
PaedDr. Kamenská - je rada, že tu vznikla takáto diskusia, ktorá bola aj na komisii. Chcela by sa pozitívne vyjadriť k práci odd. Dr. Chladného. Pozvala všetkých na spoluprácu.
JUDr. Múkera - povedal, že nemá žiadnu informáciu, že by do 1.7. bol odvolávaný nejaký riaditeľ. Návrh na odvolanie musí dať školská rada.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu o prechode kompetencií z orgánov štátnej správy na Mesto Banská Bystrica v oblasti školstva, telesnej kultúry a stav majetku školstva na území mesta Banská Bystrica
II. schvaľuje
uvedený postup pri prechode kompetencií podľa jednotlivých etáp

Bolo prijaté uznesenie číslo 312/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 15 – 40-40,0,0.

K bodu číslo 8:
Poskytovanie sociálnych služieb v súvislosti s prechodom niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a stav majetku sociálnych služieb na území mesta Banská Bystrica

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
informáciu v súvislosti s prechodom kompetencií z orgánov štátnej správy na mesto na úseku sociálnych služieb a stav majetku sociálnych služieb na území mesta

Hlasovanie číslo 16 : 41-40,0,1.

K bodu číslo 9:
Rámcový návrh riešenia zdravotnej starostlivosti na území mesta Banská Bystrica

p. Bielik - očakával, že tu vystúpia niektorí členovia MsR. Na MsR odzneli veľmi konštruktívne myšlienky. Transformácia zdravotníctva prechádza do súkromných rúk lekárov, ktorí získavajú licencie. Zdravotné poisťovne zápasia s problémami. Treba si uvedomiť, že mesto B.Bystrica bude mať časom určitú skupinu obyvateľov, ktorí v rámci svojej základnej príspevkovej činnosti možno nebudú stíhať si zabezpečiť základnú zdravotnícku starostlivosť a môže dôjsť k tomu, že mesto bude musieť zobrať na seba bremeno ekonomické, aby malo zabezpečené služby. To znamená zmluvný vzťah s určitými lekármi, ktorí sa budú starať o ľudí, ktorí budú soc. slabší. Preto je potrebné všetky dostupné možnosti využiť.
Ing. Toman - navrhol prijať uznesenie II. MsZ odporúča primátorovi mesta dať vypracovať štúdiu využitia areálu starej nemocnice.

Ing. Králik,CSc. - ÚHA už vypracováva štúdiu a list na ministerstvo už išiel.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - v primárnej starostlivosti, teda obvodnej je privatizácia kľúčovým momentom. Toto nesie so sebou isté riziká, závisí to na lekároch a mesto ako inštitút, ktorý svojim spôsobom má zabezpečovať zdravé mesto v tom plnom rozsahu, ako to robíme, nevyhnutne musí mať a byť vlastníkom a prevádzkovateľom inštitúcií, ktoré toto obyvateľom garantujú. Neznižujme to len na starostlivosť a poskytovanie služieb chudobným. Každý by mal mať túto starostlivosť garantovanú. Treba si povedať, či starý areál uživí mesto B.Bystrica. Nepochybuje o tom, že mesto musí túto službu poskytovať aj do celého kraja.
MUDr. Gémešová - v materiály je veľmi dobre premyslený plán, ako by mala fungovať zdravotnícka starostlivosť pod správou mesta. V tomto čase by sme sa mali zaoberať činnosťou a fungovaní mestskej polikliniky. Ako bude zabezpečovať pokračovanie základnej starostlivosti o občanov tohto mesta. Uvažovať o starom nemocničnom areáli je teraz predčasné. Návrh o tomto tu zatiaľ stačí. V materiáloch chýba nejaký ekonomický rozbor.
Ing. Cmarko - povedal, že pre neho je dôležitý návrh na uznesenie, kde poverujeme MUDr. Bukového, ako odborného zástupcu pre licenciu. Ostatné je len súpis chronologický o tom, čo sme tu rokovali. Mali by nám byť predložené potrebné ekonomické rozbory, lebo financie sú tvrdá próza.
MUDr.Vnenčáková - komplexný rozbor polikliniky je žiadúci. Uznesenie obsahuje menovanie odborného zástupcu za polikliniku a práve v jeho spolupráci môžeme vypracovať materiál, o ktorom tu poslanci hovorili. Nie je v kompetencii žiadneho poslanca pripraviť takýto materiál. Čo sa týka geriatrického centra, či bude mesto vládať prevádzkovať zariadenie takéhoto typu. Všetky územné celky ešte nezačali svoju činnosť, nemôžeme od nich očakávať ešte podporu, ale na druhej strane veci sa hýbu tak, že budova geriatrie bola zaradená do privatizácie a mesto má šancu dostať prevádzku v procese privatizácie a nemôžeme čakať kým sa zriadi územný celok.
JUDr. Smetana - ak mesto chce mať určité povinnosti voči obyvateľom musí si túto základnú otázku vyriešiť. Mesto sa musí o tieto veci starať.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) rámcový návrh riešenia zdravotnej starostlivosti na území mesta Banská Bystrica
b) poverenie MUDr. Gabriela Bukového odborného zástupcu pre licenciu na Mestskú polikliniku Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 313 /2002-MsZ
Hlasovanie číslo 17: 39-35,0,3 - 1 nehlasoval.

K bodu číslo 10:
Stav a perspektívy zamestnanosti v meste Banská Bystrica

Ing. Muroň - materiál sa týka zhrnutia stavu a tých štatistických údajov, ktoré tu pertraktujeme každé MsZ. Zhrnuté sú tu určité možnosti riešenia stavu nezamestnanosti a navrhnuté spôsoby riešenia nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica.
p. Smädo - vyjadril svoj názor na tých, ktorí sú nezamestnaní, ale pracujú načierno. Dopláca na to tá skupina ľudí, ktorí chcú pracovať. Treba urobiť s týmito poriadok, ktorý nepracujú ale načierno pracujú. Chýba pracovná polícia.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - zaujal ho pri štúdii materiálu bod č. 8- kroky mesta na znižovaní nezamestnanosti. Je to výpočet istých snáh a aktivít zo strany primátora mesta a kompetentných, ktoré v niektorých prípadoch jednoducho skrachovali na takých záležitostiach, ako je otázka vybudovania cestnej komunikácie, otázka ponuky slušných podmienok možnosti daňových úľav a pod. Mnohí podnikatelia prišli so záujmom a keď uvideli podmienky v meste odišli niekde inde. Nad týmto by sa mali poslanci zamyslieť. Vidieť to bolo napr. z diskusii o priemyselnej zóne v Šalkovej. Nemali by sme prichádzať o investorov.
PaedDr. Kamenská - v minulom volebnom období, keď túto správu predkladala p. Snopková som sa spýtala, čo sa stane s občanmi, ktorí sú vyradení z evidencie nezamestnanosti. Štát sa ich zbavil a oni potom sú na starosti mesta. Mali by sme sa brániť takémuto trendu. Takýchto ľudí by sme mali evidovať a systematicky s nimi pracovať.
PaedDr. Mikula - je potrebné zapojiť aktívne nástroje na riešenie nezamestnanosti, ako je napomáhanie vytvárania spoločensky účelových miest, alebo podporovať vytváranie chránených pracovísk, dielní. Sú tu programy, ktoré pomáhajú absolventom škôl.
JUDr. Smetana - mali by sa povedať nejaké perspektívy, ako toto chceme riešiť, čo chceme z tohto regiónu mať a aké máme ďalšie ciele.
Ing. Muroň - reagoval na pripomienky poslancov. Vychádzalo sa pri príprave správy zo štatistických údajov úradov práce. To, že vieme o ľuďoch, ktorí sú nezamestnaní a pracujú, toto nevieme dať ako doložiteľný podklad. Ďalej povedal, že treba rozdeľovať veci, ktoré sú v kompetencii štátu a ktoré sú v kompetencii mesta. Dodnes platia stále zákony, politikou zamestnanosti by sa mal zaoberať štát. Ľudí nikto nedonúti, aby pracovali.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
stav a perspektívy zamestnanosti v meste Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 18 : 39-38,1,0

K bodu číslo 11:
Správa o uplatňovaní VZN č. 97/2001 o miestnych poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov

p. Bielik - poďakoval poslancom, že zaradili tento bod na rokovanie MsZ. Tento materiál bol zaslaný všetkým poslancom a komisiám. Predložil návrh na to, aby návrhová komisia dala hlasovať o udelení možnosti vystúpiť neposlancovi.

Hlasovanie číslo 19: 39-31,1,6 – 1 nehlasoval

JUDr. Miriam Sninská, Slnečná ul. 3801 B.Bystrica - zástupkyňa správcovských firiem a SBD, Regionálneho centra spoločenstiev vlastníkov bytov v B.Bystrici a jednotlivých spoločenstiev, ktoré nespadajú pod žiadnu správcovskú spoločnosť. Povedala, že si myslí, že prijaté VZN sú síce v súlade so zákonom o komunálnom odpade, ale neboli domyslené následky, ktoré môže mať toto VZN na jednotlivých obyvateľov mesta. VZN č. 96/2001 a 97/2001 boli vyhotovené bez toho, aby bola vypočutá mienka jednotlivých spoločenstiev. Povedala, že sa jej javí zákon ako protiústavný, pretože je daná kompetencia na jednotlivé MsZ, aby zverili poplatkovú povinnosť nie na pôvodcu komunálneho odpadu, ale buď na jednotlivé správcovské spoločnosti alebo spoločenstvá. Poplatok, ktorý sa má platiť za zber a odvoz nie je službou. Je to poplatok, ktorý je z ich strany veľmi technicky nevymožiteľný. Podporuje toto občanov, aby nezaplatili, ale spoločenstvá musia zaplatiť. Preto prvoradou úlohou jej je tu, aby sa poslanci zaoberali aspoň odkladom aplikácie § 56 VZN 97/2001. Časom sa problém nejako vyrieši. Na predchádzajúcich rokovaniach bolo povedané, že budú odvedené poplatky len za tých občanov, ktorí zaplatia a mesto bude hľadať možnosti, ako sa budú vymáhať poplatky od ostatných občanov. Druhá vec, ktorá nám bola povedaná a je veľmi zavádzajúca bola tá, že pri bytoch a bytových domoch nie je možné pristúpiť k množstvovému zberu. Všetci sme sa dali na tomto stretnutí 15.1.2002 týmto zaviesť, zápis máte priložený. Nikto by nebol pristúpil k podaniu týchto priznaní, keby sme boli vedeli aký to bude mať ďalší následok. Tvrdím, že máme nárok na množstvový zber. Náklady na bytovky sú vysoké a tieto sociálne vrstvy už nemajú z čoho platiť. Preto sme sa dohodli, že všetci podáme odvolania voči platobným výmerom a trváme na prerobení platobných výmerov na množstvový.
PaedDr. Kamenská - je škoda, že tento materiál nebol vložený v materiáloch MsZ. Nie som schopná sa kompetentne rozhodnúť. Opýtala sa, že ako je to, keď platí SBD zálohové platby za kúrenie, vodu, elektrinu a preto predpokladali, že týmto istým systémom bude platený aj zber komunálneho odpadu. Aký je medzi tým rozdiel v platbe za kúrenie a v platbe za odpad.
p. Ríša - povedal, že býva v Jakube a do dnešného dňa nedostal výmer za odpad. Uviedol informáciu, že správcovia bytov na Jilemnického ul. vyberajú za smeti 50,- Sk mesačne/ osoba. Za 12 mesiacov je to 600,- Sk. Je to suma vyššia ako je vo VZN. V závere vystúpenia povedal, že by nemali byť rozdiely medzi platením v domoch a v bytoch.
Ing. Toman - konštatoval, že mesto podcenilo informovanie občanov o odpadoch. Informoval o prípade, kedy spoločenstvo bytov nahlásilo zoznam občanov bývajúcich v bytoch, a títo občania si mali platiť každý sám za seba za odpad, ale výmer z MsÚ prišiel nie na občanov ale na spoločenstvo. Zdá sa mu to z úrovne mesta ako nátlak na to spoločenstvo. Možno je pre mesto výhodnejšie, keď bude brať peniaze od jedného subjektu ako brať od 50 občanov. Ale ak platí to, že spoločenstvo vyberá poplatky za služby, poplatok za odpad nie je služba, je to daň. Spoločenstvo takúto službu nemá robiť. Malo sa prijať jednoznačné stanovisko a prijať jednotný výklad. Mali by toto platiť jednotliví občania. Predložil návrh, aby sa v čase tých 90 dní našlo také riešenie, ktoré bude pre tento rok uspokojovať aspoň to, aby nevznikali spory v tom, či spoločenstvo má platiť daň za občanov, alebo nemá a kto bude sankcionovaný a pripraviť na budúci rok také VZN, ktoré bude vyhovovať občanom.
MUDr. Faglic – opýtal sa, že ako je možné že v bytovom družstve platí daň z bytu bytové družstvo. Je to daň. Čiže ja protestujem proti tomu, že spoločenstvá neplatia daň. Platia, pokiaľ sa tak dohodnú.
Prof.MUDr.Dluholucký,CSc.- ide tu o otázku, či to má platiť spoločenstvo, alebo to má platiť občan. Malo by to byť individuálne platené. Ale spoločenstvá asi nepostupovali rovnako. Ja som platil 250,- Sk za jeden štvrťrok. Bude sa treba dohodnúť na jednotnom postupe. Dohodli sme sa, že sa bude platiť 500,- Sk bez rozdielu, či je to IBV alebo iný byt. Akonáhle prijmeme množstvový zber tak bude spotreba menšia v tých domoch kde preteká potok, lebo sa hromada smetí hodí do potoka, alebo sa to vyvezie za mesto a spáli na záhrade. Ten paušál je istým spôsobom spravodlivý. Množstvový zber by som nepreferoval.
Ing. Katreniak - vyjadril sa bližšie k atmosfére, ktorá bola na MsZ pri prijímaní VZN. Navrhol vrátiť sa k predloženému uzneseniu a navrhol uznesenie: MsZ schvaľuje na rok 2002 odklad realizácie ustanovenia § 56, odsek 2 a 3 VZN 97/2001 s účinnosťou od 1.4.2002 a II. MsZ žiada prednostu MsÚ o prípravu novely VZN.
Ing. Kvasna - vyjadril svoj názor na množstvový zber. Tento sa týka hlavne podnikateľov, ktorí zamestnávajú pracovníkov.
p. Ríša FP - na toto existuje jedno veľmi jednoduché riešenie, nech predloží mesto výmer každému občanovi mesta B.Bystrica.
PhDr. Hradecký FP - my sme prijali to VZN, ktoré toto umožňuje.
Ing. Lichý - podporuje návrh o odklade na 90 dní výkonu nariadenia. Upozorňoval na to, že treba pripraviť dobré VZN.

Ing. Mika - platba za odpad sa nedá zahrňovať do kategórie služieb. Z tohto titulu zákon uvádza, že zmluvný vzťah medzi tvorcom odpadu a odvozcom odpadu je mesto. To znamená, že právny vzťah je medzi občanom a mestom. Správcovská firma je tretia osoba, cez ktorú sa tento zmluvný vzťah prenáša. Ak by mesto vyrúbalo poplatok, občan by sa mohol so správcom dohodnúť, aby toto zrealizoval za neho. V tom prípade prichádza do úvahy ten moment, že v niektorých domoch si správcovská služba vyberá vyšší poplatok, pretože robí službu pre občana. Ak toto robí správcovská spoločnosť pre mesto, či v tom prípade by nemala mať správcovská firma uzavretú mandátnu zmluvu s mestom, kde bude za mesto túto činnosť vykonávať a mesto bude povinné za túto službu platiť. Nie je to vôbec zanedbateľná čiastka.
Ing. Gregorová - v prvom rade treba rešpektovať zákon. Zákon umožňuje, aby poplatníkom tohto poplatku bol správca bytového domu. V súlade s týmto zákonom bolo prijaté aj VZN, kde sme jednoznačne určili, že poplatníkom bude správca bytového domu a nie občan. Bolo by protizákonné, keby sme chceli posielať výmery občanom. Ďalej poukázala na odklad účinnosti tohto VZN. Bol tu návrh schváliť odklad VZN a potom mesto nebude dostávať finančné prostriedky za odpad, nebude odvádzať smeti a bude tu neporiadok. Daňové riaditeľstvo SR rozhodne, či bol porušený zákon a či bolo VZN prijaté v rozpore so zákonom. Treba počkať na toto rozhodnutie. Ak bol porušený zákon potom môžeme uvažovať o zmene VZN.
PaedDr. Kamenská – predpokladajme, že ak budú vyberať dane správcovské spoločnosti je logické, že za to budú požadovať zvýšiť režijné poplatky za vykonanie tejto služby, čo je negatívny dopad na občana. Tiež niektoré spoločenstvá vyberajú poplatky za jednotlivé kvartály. Ale ľudia sa pýtajú, že čo ak ja nedožijem do konca roku. Prečo by sme mali platiť dopredu. Je to nevýhodné pre občanov, ktorí poberajú dôchodky. Preto je potrebné hľadať riešenie v zmysle uznesenia pána Katreniaka.
p. Ríša FP – my aj v tom VZN máme, že v zmysle VZN je platiteľom poplatku za bytové domy jeho správca pokiaľ sa poplatník so správcom nedohodol inak. Veď správcovia bytov by mali dať zoznam neplatičov na mesto a mesto by malo s nimi urobiť inakšiu dohodu.

MUDr. Klement,CSc. - tak ako povedal pán poslanec Katreniak a porovnal to VZN v Žiari, že je dobré a naše je menej dobré, tak urobme také opatrenia, ktoré budú minimalizovať tie negatíva , ktoré vyplynuli z toho VZN, ktoré sme prijali.
Ing. Biba - chcem, aby sme si všetci pripomenuli, že nám bolo už dva krát vytknuté , že postupujeme proti zákonu, dokonca proti Ústave SR, keď sme rozhodovali o otváracích hodinách reštauračných zariadení. My sme si tu dokázali obhájiť svoje stanovisko, že postupujeme v zmysle zákona o obecnom zriadení, ktorý nám ukladá hájiť záujmy obyvateľov mesta. Čas nám ukázal, že sme mali pravdu. Podobné veci sme konštatovali aj pri prijímaní VZN, že keď čas ukáže urobiť potrebnú zmenu, budeme toto riešiť. A o nič viac dnes nejde. Očakávam od pána prednostu, že pripraví návrh na novelu VZN a do tejto doby sa urobí všetko preto, aby neboli správcovia sankcionovaní a nemôžu za toto.
Ing. Cmarko - 80,- Sk základný poplatok pri množstvovom zbere bol stanovený pre spoločnosti, pre firmy, pretože občanovi je mesto povinné urobiť mimo iného vyčistenie mesta, minimálne dva krát do roka odviesť nadrozmerné odpady, odvoz a likvidáciu drobného stavebného odpadu, zabezpečenie separovaného zberu. Toto všetko za 80,- Sk za občana nie je možné splniť. Bude potrebné urobiť nové VZN ale zo serióznych podkladov. Na nejaké významnejšie VZN budeme schopní dať dokopy podklady okolo septembra 2002. Dovtedy budeme mať jasnú nákladovosť jednotlivých činnosti.
Ing. Toman - to VZN hovorí, že správcovia, pokiaľ sa nedohodne platiteľ inak. Máme 3 druhy platiteľov, buď to platí spoločenstvo, alebo si to platia občania, alebo spoločenstvo len nahlásilo občanov, ktorí si chceli platiť individuálne, ale napriek tomu dostali výmer, že platí spoločenstvo. A títo sú postihnutí, že spadajú pod pokutu preto, že im mesto nevyšlo v ústrety, ako sa dohodli. Preto je potrebné odklad pokút.
p. Bielik - ako predkladateľ materiálu Vám pripomínam diskusiu k VZN 96/2001, kde som jasne povedal, že niektoré údaje v tomto VZN sú zlé, nedá mi, keď sme robili 97/2001, keď sme hovorili o cene a o ďalšom obsahu a jasne som povedal, že očakávam od podnikateľských subjektov tu sediacich, že sa ozvú a povedia si ako to bude. Ale toto nie je predmetom dnešného rokovania. Dnes ide o to, že hrozí pokuta správcovským firmám, ktoré vykonávajú správu v bytových domoch a blokoch. Vítam iniciatívu poslancov, ktorí navrhujú, aby sme v tomto období urobili zmenu VZN. V ďalšej časti vystúpenia uviedol, že mesto malo robiť všetko preto, aby boli náklady na odvoz odpadu čo najnižšie, to znamená robiť separovaný zber, ale my sme si zvolili len pasívne ukladanie odpadu na území mesta. Treba sa venovať návrhu na uznesenie, ktoré bolo predložené.
PhDr. Hradecký – povedal, že keď prijmeme navrhované uznesenie nemôžeme postihnúť nikoho kto nezaplatí na dobu 90 dní. Opýtal sa, či by to nebolo možné modifikovať takým spôsobom, že by sme odporúčali primátorovi mesta, aby neuplatňoval sankcie a on môže individuálne posúdiť, kde ide o individuálnych platcov a kde ide o spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovské firmy. A primátor by sa mohol oprieť o toto uznesenie, aby toto posúdil.
p. Bielik - na priame oslovenie predsedu návrhovej komisie povedal, že tie domy, v ktorých si podali vlastníci bytov priznanie k dani za odvoz odpadu, tam sú jasne povedané termíny, dokedy to musia zaplatiť. Čiže tam je to jednoznačné. Je tu problematická tá skupina. Toto treba vyriešiť pri formulácii uznesenia.
Ing. Hýblová - upriamila sa na citáciu zákona k tejto problematike. Daňovým konaním je konanie, ktorým sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Napr. odvolaním. Správca dane je povinný poučiť účastníkov daňového konania a tretie osoby o povinnosti zachovávať daňové tajomstvo a o právnych dôsledkoch porušenia tejto povinnosti. Čiže správcovia, ktorí využili túto možnosť zákonom stanovenú o použití opravných prostriedkov by to nemalo byť prejednávané na verejnom MsZ. Po odvolaní toto všetko dostáva iný právny režim. Či je VZN v rozpore alebo nie by som ponechala na rozhodnutie ústredného daňového riaditeľstva. Ďalej sa vyjadrila k podaniu daňového priznania za odpady.
JUDr. Koreňová - zákon o obecnom zriadení nepozná niečo také, aké je odklad účinnosti určitého §-u, sú tu možnosti zmeny VZN, ktoré je platné, alebo zrušenie VZN. Úprava § 56 je z dôvodu zmeny zákona a tým sa nám aj upravili sadzby čo sa týka sankcií. Ak by sa dnes zrušilo VZN čo sa týka sankcií, tak Vás upozorňujem na to, že sa to dotýka všetkých miestnych poplatkov v meste. Sú to psy, užívanie verejného priestranstva, parkovanie.

p. Bielik - požiadal, aby bolo zástupkyni správcov bytov umožnené vystúpiť v diskusii. Ďalej upozornil, že odklad realizácie ustanovenia §-u 56 sa týka VZN č.97/2001 v odst. 2 a 3 o nakladaní s odpadmi. Čiže nie sú tú aj ďalšie poplatky.
Mgr. Goštan - točíme sa okolo tej istej problematiky. Navrhol počkať, kým sa zrealizuje platba za I. kvartál, budeme vedieť koľko % ľudí zaplatilo a koľko nie a ak to bude 5 % neplatičov, toto sa dá zrealizovať aj cez MsÚ.
Ing. Biba - konštatujem, že som vždy vďačný profesionálom za ich právny výklad a školenie poslancov, len je mi trápne pripomínať, že poslanci zakaždým schvaľujú to, čo tí profesionáli pripravujú. Nesúhlasím s tým, aby sme na niečo čakali, ale aby sme problém riešili.

Hlasovanie o vystúpení neposlanca: číslo 20: 37-23,6,8

JUDr. Sninská - reagovala na vystúpenia jednotlivých poslancov. Daň nie je služba. Ďalej zaujala stanovisko k zálohovým platbám, ich výpočtu. Poďakovala poslancom a povedala, že dúfa, že vypočujú názor 60 tis. obyvateľov.
Ing. Králik,CSc.- upozornil JUDr. Sninskú, že porušuje zákon tým, že informuje o subjektoch, čo sa nesmie.
Ing. Cmarko FP - pred hlasovaním žiadal prestávku na poradu klubov.
Ing. Katreniak – neobviňujme sa tu z nedodržiavania zákona ale je za to, aby MsÚ zobral na seba tú chybu, ktorá sa stala. Všetci sme ani za to VZN nehlasovali. Urobme konkrétne veci, riešme ich. Vráťme sa k uzneseniu.
Ing. Cmarko - návrh na uznesenie za KĽP : MsZ odporúča primátorovi neuplatňovať sankcie v prípadoch poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa ustanovení § - u 56, ods. 2 a 3, VZN č. 97/2001 do 30 dní s účinnosťou od 1.apríla 2002, pokiaľ je poplatníkom správcovská spoločnosť, resp. vlastníctvo bytov a nebytových priestorov.
Hlasovanie č. 21 - o návrhu p. Bielika - MsZ odporúča neuplatňovať sankcie... na dobu s účinnosťou 90 dní - 35-15,14,6
Hlasovanie č. 22 - o návrhu Ing. Cmarka – 30 dní – 35-33,0,2.
Hlasovanie č. 23 – MsZ ukladá Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ pripraviť na aprílové zasadnutie MsZ novelu VZN č. 96/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a č. 97/2001 o miestnych poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 35-18,7,10.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta
neuplatňovať sankcie v prípadoch poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu podľa ust. § 56, ods. 2 a 3 VZN č. 97/2001 na dobu 30 dní s účinnosťou od 1. apríla 2002, pokiaľ je platiteľ správcovská spoločnosť, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
II. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
pripraviť na aprílové zasadnutie MsZ novelu VZN č. 96/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a č. 97/2001 o miestnych poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Bolo prijaté uznesenie číslo 314/2002-MsZ

K bodu číslo 12:
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2002

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2002
II. schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 315/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 24: 30-23,3,4


K bodu číslo 13 :
Informatívna správa o príprave lôžkového hospicu

PaedDr. Mikula – hospicová starostlivosť je starostlivosť o chorých ľudí, o ich rodinu a zároveň i o pozostalých. V Banskej Bystrici ročne zomiera 1 500 ľudí. Je to celkom konkrétna skupina ľudí. Začalo sa s touto starostlivosťou od roku 1997. Keď chceme vybudovať lôžkový hospic v B.Bystrici musíme urobiť projekt, aby sme mohli ísť do európskeho fondu s týmto projektom. A ak chceme urobiť projekt musíme vedieť, v ktorých priestoroch budeme túto starostlivosť prevádzať.
p. Ríša - povedal, že je za to, aby sme takýto areál v meste mali, ale opýtal sa, či sa ráta už s tým, že stará nemocnica bude mestský areál. Či ho budeme budovať aj s tým, že ho niekto iný bude prevádzkovať.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc.- istým spôsobom vieme, čo je to hospic. Ide hlavne o pacientov onkologicky chorých. Zaujímali by ma vzťahy, na ktorých má participovať mesto. Bol by som rád a deklarujem tú základnú pointu, že hospic je dosť veľký objem ošetrovateľskej a zdravotníckej starostlivosti a nie je to len ten suport rodinný. Čiže v akom vzťahu tam bude mesto zastúpené a akým spôsobom bude na tomto participovať.
PaedDr.Mikula – v súčasnosti sa už predkladajú na fondy EÚ také projekty, kde aj po formálnej stránke už nemôže vystupovať jeden subjekt, ale je to neformálne zoskupenie, združenie subjektov, ktoré potom sa celkom presne vyšpecifikuje aj formálne združenie. Ale tu musí byť proklamovaný formálny záujem tých subjektov, mesta, štátnej správy a neziskových organizácií o hospic.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh projektu lôžkového hospicu v areáli Rooseveltovej nemocnice, zriaďovaného
Diecéznou charitou Banská Bystrica
II. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
spolupracovať pri vytváraní priestorových podmienok pre lôžkový hospic

Bolo prijaté uznesenie číslo 316/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 25: I. 35-32,0,3,
Hlasovanie číslo 26: II. 35-18,0,17
K bodu číslo 14:
Návrh na získanie grantu z Medzinárodného višegrádskeho fondu

Ing. Muroň - materiál ste obdržali písomne. Na základe možnosti využívať granty sa MsÚ snaží vypracovávať možnosti na získanie niektorých grantov.

PaedDr. Kamenská - Komisia pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry MsZ sa týmto materiálom zaoberala a privítali aktivity podobného rázu. Navrhla prijať uznesenie: MsZ odporúča Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta požiadať o pridelenie grantu a realizovať projekt v navrhovanom termíne podľa predloženého návrhu s podmienkou minimálne zachovať schválený rozpočet pre oblasť kultúry na území mesta Banská Bystrica

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
predložený návrh projektu „BYSTRICIENSIS FEST 2002“ na získanie grantu z Medzinárodného višegrádskeho fondu
II. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta
požiadať o pridelenie grantu a realizovať projekt v navrhovanom termíne podľa predloženého návrhu s podmienkou minimálne zachovať schválený rozpočet pre oblasť kultúry na území mesta Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 317/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 27: 35-35,0,0,

K bodu číslo 15 :
Návrh na založenie združenia cestovného ruchu Mesta Banská Bystrica

Ing. Muroň - návrh na založenie združenia CR bol predložený písomne. Ide o pokračovanie grantovej úlohy z minulého roku.

Prof. MUD.Dluholucký,CSc. - mal pripomienku k menu tohto združenia. Dal na úvahu zvážiť toto pomenovanie.
Ing. Bočkay - tiež nesúhlasil s názvom tohto združenia. Názov nechať na väčšiu diskusiu a zmeniť ho.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
predložený návrh na založenie združenia cestovného ruchu v meste Banská Bystrica
II. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta
založiť združenie cestovného ruchu v meste Banská Bystrica spolu s navrhovanými zakladajúcimi členmi s vkladom mesta podľa predloženého projektu a menovať zástupcu mesta vo funkcii splnomocnenca prípravného výboru na založenie združenia Ing. Petra Pyšného - pracovníka MsÚ Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 318/2002-MsZ

Hlasovanie číslo 28 : 35-33,0,2,

K bodu číslo 16:
Informatívna správa o projekte „AQUARENA 600, Banská Bystrica – Štiavničky“

Ing. Muroň - tento projekt je situovaný na plážové kúpalisko. V ponuke ostali návrhy č. 4 a 5. prenájom alebo predaj pozemku. Požiadal poslancov o vystúpenie zástupcu AQUAPARKOV Ing. Petra Burdu.

Hlasovanie číslo 29 – 34-33,1,0.

Ing. Peter Burda – stručne zhrnul a doplnil informatívnu správu o projekte AQUARENA 600. Projekt sa dotýka mesta v troch aspektov. Po prvé rozvojovo sociálneho. Po druhé mestotvorného s rešpektovaním starostlivosti o životné prostredie a enviromentálny dosah, technicko-realizačno-finančného zabezpečenia v súlade so základnými dokumentáciami mesta a lepšieho využitia majetku mesta. Predkladatelia zdôrazňujú, že ide o fínsky projekt, ktorý rešpektuje prístup k trvalo udržateľnému rozvoju, životné prostredie. Tento projekt má význam pre mesto. Je prirodzená náväznosť na plážové kúpalisko a možnosťou koordinácie s podobnými aktivitami v danom území. Súčasťou projektu je aj kongresové centrum, ktoré je veľmi dôležité pre mesto.
Prof.MUDr.Dluholucký,CSc. - vyslovil podporu tomuto projektu. Opýtal sa, či počítajú s terajším plážovým kúpaliskom. Tiež je potrebné kongresové centrum, ale 27 mil. 500 tis. je malý rozpočet na výstavbu takéhoto centra pre min. 1000 ľudí.
Ing. Toman – aj z rokovania finančnej komisie a MsR vyplynulo,že je tento projekt prínosom. Pre mesto bude výhodné, keď to bude pozemok buď predaný alebo prenajatý počas výstavby s predkupným právom. Projekt sa nezaoberá riešením plážového kúpaliska a krytej plavárne. Čo sa týka uznesenia, mal by som návrh v II. nemôžeme odporúčať spoločnosti, ale súhlasiť so zámerom.

MUDr. Klement - oboznámil poslancov so svojou účasťou návštevy AQUAPARKU v Krakove. Požiadal podporiť túto myšlienku.
JUDr. Múkera - je to investícia do VO č. 5 vo výške 1 mld. Sk. Všetci vieme, že plážové kúpalisko technicky dožilo. Na podnikateľskej komisii sme o tomto diskutovali a táto investícia zapadne do tohto prostredia. Myšlienku treba podporiť. Investor si svoje náklady dobre prepočíta. Toto riešenie má nadregionálny charakter.
PhDr. Hradecký - plne súhlasil s JUDr. Múkerom, ale to čo tu dostali poslanci je informatívna správa, ako toto má vyzerať. Preto by odporúčal upraviť uznesenie: I. zobrať na vedomie informatívnu správu a II. a) odporúčať podnikateľskej komisii ďalej sa zaoberať podnikateľským zámerom, II. b) prednostovi predložiť spôsob realizácie projektu a z toho vyplývajúcich majetkových vzťahov na rokovanie MsZ.
Ing. Muroň - podotkol, že je v uznesení potrebné uviesť, že MsZ odporúča výstavbu na pozemkoch mesta.
Ing. Lichý - v tomto meste sú problémy pri realizácii veľkých investičných akcií, ako napr. Radnica a autobusová stanica. Treba viac hovoriť o trvalej udržateľnosti. Ide o veľké centrum s veľkými nárokmi. S touto akciou budú spojené ďalšie akcie, doprava, cesty, križovatky.

Ing. Biba – vrátil sa k bodu č. II. uznesenia. Očakával by od riaditeľa ÚHA, že tento projekt je v súlade s územným plánom mesta, že je v súlade s ideovým zámerom rozvoja mesta. V areáli nie všetky pozemky sú majetkom mesta. Aj týmto sa majú spracovatelia zaoberať. Aby nedošlo k nejakému omylu.
Ing. Katreniak - pridal sa k názoru Ing. Bibu. Uznesenie nie je správne predložené. Treba zobrať na vedomie informatívnu správu a skonštatovať, že je v súlade s územným plánom a odporučiť podnikateľskej komisii zaoberať sa zámerom.
Ing. Toman - je to v poriadku, treba byť opatrný, ale akú investíciu doteraz sme podporili, alebo sa tu niečo vybudovalo. Na nič takéto si nepamätá. Osobne si myslí aby sa zámer podporil a MsZ môže súhlasiť so zámerom. Treba hľadať optimálne riešenie. Ešte to neznamená, že k investícii musí dôjsť. Ak bude predaj pozemku o tomto bude rozhodovať MsZ a aj štúdiu bude schvaľovať MsZ. Odporučil by som dať do uznesenia súhlasné stanovisko MsZ.
JUDr. Múkera - treba si uvedomiť dve veci. Ak budeme predávať pozemok príde do MsZ, ak to budeme dávať do nájmu, tiež to bude prerokovávať MsZ. Je tu aj vyhliadnutý aj ďalší pozemok, ktorý patrí súkromnej firme. Treba toto riešiť.
Ing.Katreniak FP - treba konštatovať, že toto je v súlade s územným plánom. Navrhol hlasovať osobitne o všetkých bodoch uznesenia.
Ing. Cmarko - vyjadril sa k uzneseniu , časť II. Banka, ktorá poprípade bude dávať úver musí mať nejaký kredit, že táto spoločnosť má súhlas na výstavbu, aby vôbec pokračovali na finančné zabezpečenie s nimi.
Ing. arch. Kupec - ubezpečil MsZ, že tento zámer je v súlade s koncepciou rozvoja mesta a tohto územia.
p. Smädo - upozornil poslancov na to, aby sme neodrádzali investorov od investovania na území mesta, aby boli aj nové pracovné príležitosti. Investorov treba podporiť a poďakovať im za to, že myslia aj na Banskú Bystricu. Aby mesto nespalo ako to bolo počas 4 rokov.
Ing. Katreniak - takéto centrá treba privítať v meste. Treba skonštatovať, že toto je v súlade s územným plánom.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informatívnu správu o projekte „AQUARENA 600, Banská Bystrica – Štiavničky“
II. odporúča
a) spoločnosti AQUAPARK, spol. s r.o. Banská Bystrica
realizovať výstavbu „AQUARENY 600, Banská Bystrica – Štiavničky“ na pozemkoch mesta Banská Bystrica
b) podnikateľskej komisii MsZ
zaoberať sa zámerom spoločnosti AQUAPARKY Slovakia, spol. s r.o. a jeho realizáciou
c) podnikateľskej komisii MsZ
predložiť spôsob realizácie projektu „AQUARENA 600 Banská Bystrica – Štiavničky“ a z toho vyplývajúcich majetkových vzťahov na rokovanie Mestského zastupiteľstva

Bolo prijaté uznesenie číslo 319/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 30: berie na vedomie: 36-34,0,1- 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 31: II. a, b, c – 37-29,1,7

K bodu číslo 17 :
Urbanistická štúdia lokality bývania „Zhora vyšného potoka“, Banská Bystrica – Kremnička

Ing. Mika - predložil na prerokovanie urbanistickú štúdiu lokality bývania „ Zhora vyšného potoka“, B.Bystrica - Kremnička. Odporučil MsZ schváliť predložené uznesenie.

p. Smädo - urbanistická štúdia bola prerokovaná s občanmi miestnej časti Kremnička, poďakoval ÚHA, že sa zúčastnil 2 krát na týchto stretnutiach. Je to v poriadku.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
v zmysle §-u 4, ods. 3, písm. i) zákona 369/90 Zb. a vyhl. č. 55/2001 Zb. Urbanistickú štúdium lokality bývania „Zhora Vyšného potoka“, Banská Bystrica – Kremnička ako podklad pre územné rozhodovanie
II. konštatuje, že
urbanistická štúdia bola prerokovaná bez pripomienok
Bolo prijaté uznesenie číslo 320/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 32: 30-29,0,0 – 1 nehlasoval.


K bodu číslo 18:
Dôvodová správa k návrhu na nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, odst. 2, písm. a/ SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Ing. Gregorová - uviedla, že toto nadobudnutie pozemkov vyplýva ešte zo zmluvy, ktorá bola uzatvorená v roku 1997 medzi IÚM a firmou I.K.M. Invest. Uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve sa mesto zaviazalo byť spoluinvestorom pri realizácii bytovej výstavby v B.B., pri výstavbe bytov na Pršianskej terase a Belvedéri. V tejto zmluve sa mesto zaviazalo poskytnúť zálohu vo výške 35 mil. Sk. Z ďalšej časti zmluvy vyplýva pre mesto prevziať do vlastníctva mesta pozemky min. o rozlohe 12 tis. m2 a za dohodnutú cenu za 3.000,- Sk. Zmluva je platná a účinná. Finančná komisia sa zaoberala návrhom tieto pozemky vložiť do majetku mesta a odporúča vyšpecifikované pozemky prijať do majetku mesta.
Ing. Mika - na MsR pri prejednávaní tohto materiálu, MsR prijala uznesenie, aby pán primátor naďalej jednal s firmou I.K.M. za účasti ďalších 3 poslancov. Musím konštatovať toľko, že 24.6.1997 bola uzatvorená a podpísaná zmluva o budúcej zmluve. Mesto bolo zastúpené p. Snopkom. Na základe predmetu zmluvy vyplatil IÚM zálohu vo výške 35 mil. Sk. Snažil som sa získať čo najviac informácií o zmluve a o investorovi. Zmluva bola pre mesto zjavne nevýhodná, netradičná. Dotkol sa tiež ďalšej neobvyklej veci a to je zmluvná pokuta. Na IÚM sa nenachádzajú žiadne doklady, že by finančné prostriedky boli využité na výstavbu inžinierskych sietí. V ďalšej časti diskusie sa dotkol ďalších častí zmluvy. Uviedol, že je ťažko sa rozhodnúť na znení uznesení. Treba si postaviť otázku, kto zavinil tento stav a prečo. Ak si toto predstavíme, vieme si predstaviť ďalšie kroky pri napadnutí tejto zmluvy. Dnes sa nedá povedať, či návrh tohto uznesenia je dobrý alebo nie. Aby sme neudobrili to, čo sa v minulosti udialo a udobríme nevýhodnosť zmluvy. Preto predložil návrh na uznesenie: uložiť riaditeľovi IÚM, aby znovu pokračoval v jednaní a aby sa zdokladovalo, aké prostriedky boli vynaložené na výstavbu inž. sietí a tiež ďalšie pochybnosti.
JUDr. Múkera - vyjadril sa k zmluve, ktorá má veľký dopad na mesto a zmluva je jasne nevýhodná pre mesto. Riaditeľ IÚM nemal právo zaväzovať mesto B.Bystrica. Na toto má právo len primátor mesta. Považujem zmluvu za právne napadnuteľnú. Záverom konštatoval, že máme možnosť buď pozemky prebrať, zmluvu napadnúť alebo nechať si ešte priestor pre riaditeľa IÚM, aby rokovali s I.K.M.
Ing. Katreniak:
Vyhlásenie poslaneckého klubu KDH pri MsZ mesta Banská Bystrica
k zmluve o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 24. 6. 1997 medzi Mestom Banská Bystrica v zastúpení IÚM B. Bystrica a medzi firmou I.K.M Invest, a.s.


Na rokovanie mestského zastupiteľstva bol dňa 26. marca 2002 predložený návrh, ktorý súvisí s plnením zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 24. 6. 1997 medzi Mestom Banská Bystrica v zastúpení IÚM Banská Bystrica a medzi firmou I.K.M INVEST, a.s..

Poslanecký klub KDH na základe informácie z rokovania mestskej rady a materiálu predloženého na rokovanie mestského zastupiteľstva konštatuje:

a) v rámci predmetnej zmluvy, ktorá je pre Mesto Banská Bystrica zjavne nevýhodná bola firme I.K.M. INVEST, a.s. vyplatená záloha 35 miliónov Sk,
b) zmluva bola uzavretá bez súhlasu zriaďovateľa príspevkovej organizácie IÚM Banská Bystrica, t.j. bez súhlasu mestského zastupiteľstva a v rozpore s rozpočtovými pravidlami,
c) v období podpísania zmluvy a jej plnenia konal vtedajší riaditeľ IÚM Banská Bystrica Ondrej Snopko na základe neplatnej, zriaďovateľom neschválenej zriaďovacej listiny,
d) zmluva bola podpísaná v zastúpení mesta riaditeľom IÚM Banská Bystrica Ondrejom Snopkom, ktorý nemohol disponovať právomocami štatutára mesta a konal v zjavnom rozpore so zákonom o obecnej samospráve,
e) s prihliadnutím na uvedené v predchádzajúcich bodoch bola zmluva s firmou I.K.M. INVEST, a.s. uzavretá nelegálnym spôsobom a teda neplatná od samého začiatku,
f) terajší riaditeľ IÚM Banská Bystrica Ing. Miroslav Kollár a terajší primátor mesta Ing. Ján Králik, CSc. sa v zákonných lehotách do 24. 6. 1999 a do 24. 6. 2000 nedomáhali uznania neplatnosti zmluvy súdnou cestou a teda neurobili nič, aby chránili záujmy mesta Banská Bystrica,
g) z ďalšieho plnenia zmluvy, ktorého sa dnes domáha firma I.K.M. INVEST, a.s. hrozia mestu nové majetkové škody,
h) podľa navrhovaného uznesenia by mestské zastupiteľstvo malo mlčky a bez akýchkoľvek konzekvencií zobrať na vedomie nelegálnosť konania bývalého riaditeľa IÚM Banská Bystrica Ondreja Snopku v súčinnosti s bývalým primátorom mesta PhDr. Igorom Presperínom, CSc., ako aj zanedbanie obrany záujmov mesta zo strany terajšieho riaditeľa IÚM Banská Bystrica Ing. Miroslava Kollára a terajšieho primátora mesta Ing. Jána Králika, CSc.. Okrem toho by poslanci mestského zastupiteľstva hlasujúci za navrhnuté uznesenie dodatočne legalizovali kauzu zmluvy s firmou I.K.M. INVEST, a.s. a prebrali tak na seba, ako aj na svoje politické strany definitívnu zodpovednosť za všetky jej dôsledky.

Poslanecký klub KDH zaujíma ku kauze zmluvy s firmou I.K.M. INVEST, a.s. toto stanovisko:
1. zodpovednosť za dôsledky existencie zmluvy s firmou I.K.M. Invest a.s. v plnom rozsahu nesie terajší riaditeľ IÚM Banská Bystrica Ing. Miroslav Kollár a terajší primátor mesta Ing. Ján Králik, CSc., spolu s poslancami za SDĽ, ktorí bývalého primátora PhDr. Igora Presperína, CSc. a bývalého riaditeľa IÚM Banská Bystrica v ich narábaní s majetkom mesta podporovali, pričom ignorovali protesty poslancov za KDH,
2. poslanci za SDĽ spolu s ďalšími poslancami „ľavicového poslaneckého klubu“ disponujú v mestskom zastupiteľstve dostatočným počtom hlasov, aby o kauze zmluvy s firmou I.K.M.. Invest, a.s. rozhodli sami a niesli spolu so svojimi politickými stranami za to plnú zodpovednosť pred občanmi mesta Banská Bystrica,
3. poslanci KDH odmietajú účasť na zakrývaní vinníkov kauzy zmluvy s firmou I.K.M. Invest, a.s., odmietajú tiež účasť na legalizácii nezákonných praktík v hospodárení s majetkom mesta a preto zvážia svoje hlasovanie v tejto kauze.

JUDr. Múkera - citoval časť zmluvy a nesúhlasil so znením, že nadriadeným orgánom je MsÚ. Nadriadeným orgánom je Mesto B.Bystrica. Už na tomto vidno, ako sa táto zmluva robila. Vyhlásenie KDH je také aké je, ale takéto urýchlené závery by nerobil. Zodpovednosť nesieme všetci čo tu sedíme a minulé MsZ nesie aj morálnu zodpovednosť za to, čo sa tu dialo. Hľadajme riešenia ako z tohto ďalej. Z nadhľadu je to ako dar I.K.M. Riešme túto vec.
JUDr. Gajdošová - podľa nej je zmluva neplatná a podpísal ju niekto, kto ju nemal a nemohol podpísať. Možno ju spochybniť.
O. Kvasna - mali by sme sa odpolitizovať. Na komisii požadoval, aby sa predložili všetky podklady. Ing. Kollár predložil tento problém na komisiu viac krát. Bol prizvaný na komisiu, kde musel všetky veci doložiť. Navrhol, aby nám zabezpečili, aby sme sa na každý pozemok dostali, nech doplnia pozemky na 12 tis. m2 z tých 8 tis. m2, doplnia geometrické plány, nech nám dajú odúčtovanie čo to stálo celé, koľko im ostáva, to čo mi preberáme, inž. siete. Ja som sa vyjadril len po tej technickej stránke, ďalej nech to prehodnotia právnici a pôjde to na rokovanie MsZ.
Ing. Kollár - oboznámil poslancov s celkovou genézou. Uviedol, že keď nastúpil na IÚM zosumarizovali sa všetky zmluvy 1500-1600, ktoré sú uzavreté v trezore. O tomto probléme sa urobila určitá analýza a správa. MsR 9.9.1999 bola proti podpisu informovaná o tomto a následne 30.9.1999 toto MsZ bolo o tomto informované. Jedným z problémov bola aj táto zmluva na zhodnotenie pozemkov. Zmluvu som poskytol právnikom a ona hovorí o tom, že napriek 2,5 ročným jednaniam s I.K.M. sa nepodarilo dôjsť k nejakému kompromisu. Musel som začať konať podľa jednotlivých bodov zmluvy, aby nedošlo k sankcionovaniu IÚM. Doporučoval by som, aby poslanci si prišli pozrieť doklady a všetky jednania na IÚM. Na záver uviedol, že koná podľa uzatvorenej zmluvy, ktorá je zatiaľ platná. Ak by takto nepostupoval, mohli by poslanci povedať, že nepostupoval správne.
Ing. Biba - zopakoval to, čo povedal na MsR. IÚM nemôže podpisovať zmluvy v zastúpení mesta, riaditeľ nemôže zastupovať štatutára mesta. Rokovanie MsR nenaznačilo, že ide o štandardnú situáciu.
JUDr. Múkera - navrhol, aby pozvali na MsZ toho, kto toto spôsobil. Hlavne pána Snopka a pána Presperína. Tiež zástupcov I.K.M.
JUDr. Gajdošová - ani jeden právny expert v posudkoch nenapísal, že zmluva je platná.
Ing. Mika - na MsR bol prejednaný tzv. sfalšovaný list, kde I.K.M. ponúkli, že za 35 mil. budú realizovať opravu Radnice. No zástupcovia I.K.M. povedali, že žiadny takýto list nebol poslaný. Zmluva bola na MsR veľmi okrajove prejednávaná.
Ing.Králik,CSc. - povedal, že je rád, že Ing. Kollár vysvetlil, že o týchto veciach sa vedelo od začiatku. Primátor urobil všetko pre to, aby sa toto riešilo. Nemal by riadiť mesto tak, aby zasahoval svojim organizáciám čo sa má vnútri robiť. Ing. Kollár veľmi zodpovedne a právne postupoval v riešení tejto otázky. MsR neprijala žiadne uznesenie a zástupcom I.K.M. nikto nepoložil žiadnu otázku.
Ing. Katreniak - uviedol, že zmluva bola napadnuteľná a mohla byť dávno táto vec vyriešená. Keď toto bolo predložené na MsZ, chcú to asi zlegalizovať a chcú na toto zneužiť aj ľudí, ktorí na tomto vinu nemajú.
Ing. Cmarko - opýtal sa Ing.Kollára, pokiaľ návrh na uznesenie zamietneme, či je reálna šanca, že si I.K.M. okamžite uplatní sankciu?
PhDr. Hradecký - mali by sme v diskusii smerovať k jasným záverom. MsR nenavrhla iné uznesenie, bolo jej predložené také isté uznesenie ako dnes, a toto uznesenie MsR neschválila. Opýtal sa, či zmluva by mohla byť napadnuteľná ? Je tu otázka ekonomických dopadov, právnych dopadov. K tomuto by mala viesť diskusia. Hľadať vecné riešenie problému.

Ing. Králik,CSc. - primátor len vedie radu. Materiál bol niekoho iného.
Ing. Kollár - v prípade, že je zmluva platná bude uplatnená pokuta vo výške 35 mil. Sk.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
ukladá
Ing. Miroslavovi Kollárovi, riaditeľovi IÚM
pokračovať v rokovaní so zástupcami firmy IKM Invest, a.s., požadovať zdokladovanie použitých finančných prostriedkov a predložiť nový návrh zmluvy

Bolo prijaté uznesenie číslo 321/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 33: 29 - 26,1,2

K bodu číslo 19:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 99/2002, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 47/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica

JUDr. Múkera - predložil VZN. Všetko je uvedené písomne aj uznesenie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
všeobecne zázné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 99/2002, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 47/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 322/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 34: 32-31,0,1.

K bodu číslo 20:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 100/2002 „Trhový poriadok trhoviska na Zvolenskej ceste č. 8, Banská Bystrica pred Hypermarketom TESCO“
JUDr. Múkera - predložil VZN. Všetky materiály sú písomné.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 100/2002 „Trhový poriadok trhoviska na Zvolenskej ceste č. 8, Banská Bystrica pred Hypermarketom TESCO“

Bolo prijaté uznesenie číslo 323/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 35: 33-28,0,5.


K bodu číslo 21:
Listy došlé na MsZ v B.Bystrici

PaedDr. Borguľová - na MsZ prišli dva listy. Prvý list sme už prebrali v bode číslo 11, týkal sa odpadov. Druhý list je od Anny Krištofovej, ide o demonštráciu číslo 5. List sa týkal jej vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu PaedDr. Jany Borguľovej, zástupkyne primátora mesta o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Hlasovanie číslo 36: 32-32,0,0.

K bodu číslo 22:
Personálne otázky - návrh na riaditeľa SMM, Banská Bystrica

Ing. Králik,CSc. - predložil návrh na menovanie Ing. Kolomana Kovalíka za riaditeľa príspevkovej organizácie SMM B.Bystrica.
JUDr. Múkera - doporučil MsZ schváliť návrh na uznesenie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vymenúva
Ing. Kolomana Kovalíka za riaditeľa príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Banská Bystrica s účinnosťou od 15. 4. 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 324/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 37: 34-29,1,2 – 2 nehlasovali– spôsob hlasovania - verejne
Hlasovanie číslo 38: 34-29,0,3- 2 nehlasovali.

K bodu číslo 23:
I n t e r p e l á c i e
V rámci tohto bodu vystúpili poslanci: PaedDr. Kamenská, Stanislav Ríša, Ing. Milan Lichý, Ing. Pavol Katreniak, Ing. Miroslav Toman, PhDr. Roman Hradecký, MUDr. Cyril Klement,CSc., Peter Uhrík, Milan Smädo.

Interpelácie tvoria prílohu zápisnice.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ukladá
Ing. Pavlovi Spišiakovi, hlavnému kontrolórovi
a) prešetriť okolnosti výberu zmluvného partnera mesta pre vyhotovenie a prevádzkovanie MIS na území mesta Banská Bystrica v zmysle súťažných podmienok
b) posúdiť výhodnosť uzatvorenej zmluvy s ARD s.r.o. Žilina pre mesto Banská Bystrica s ohľadom na zrušenú zmluvu s ISPA a ponuky banskobystrických firiem

Bolo prijaté uznesenie číslo 325/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 39: 33-29,0,4.

K bodu číslo 24:
D i s k u s i a

Ing. Milan Vančo - na poslednom zasadnutí Komisie pre mládež a šport sa zúčastnil aj pán Sedliačik, úradujúci predseda mestského mládežníckeho parlamentu. Predniesol požiadavku o podporu finančnú pre mestský mládežnícky parlament a o zmenu člena v Komisii pre mládež a šport. MsZ schvaľuje za člena Komisie pre mládež a šport pána Filipa Lukáča miesto pána Martina Kotlebu.
Ing. Toman - diskutoval k návrhom na nové volebné obvody. Na MsR sa dohodli, že počet poslancov by mal byť 31. Upriamil pozornosť na to, že by bolo vhodné prijať VO na najbližšom MsZ. Mali by sa stretnúť predsedovia poslaneckých klubov, aby sa ujednotili na názore. Každé kat. územie by malo mať svojho poslanca, poslanci by mali zastupovať istý počet voličov.
Ondrej Kvasna - je potrebné, aby aj okrajové časti mali svojich zástupcov v MsZ. Nemôžu byť bez poslancov, aby život neprestal v okrajových častiach.
Ing. Milan Lichý - navrhol riešiť volebné obvody podľa katastrálnych území. Ďalej diskutoval k problému chovu spoločenských zvierat. Otázky chovu psov a iných spoločenských zvierat sa neriešia. Občania sa pýtajú, čo robí v tomto mesto. Musíme mať dokonalejšiu evidenciu zvierat, útulok pre psov, zabezpečovať čistotu verejných priestranstiev. Právne normy by sa mali v krátkom čase zmeniť. Navrhol uznesenie M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o u k l a d á
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
a) rokovať so zástupcami Regionálneho centra OZ Slobody zvierat o zabezpečení odchytu a karanterizácie túlavých a zabehnutých zvierat a o realizácii projektu kontroly populácie spoločenských zvierat
b) vypracovať návrh koncepčných opatrení, návrh harmonogramu realizácie a návrh rozpočtu na zabezpečenie riešenia chovu spoločenských zvierat komplexne, z hľadiska kontroly populácie, ochrany zdravia občanov a verejného poriadku
Ing. Muroň - mesto pripravilo všetky podmienky na prenájom pozemku pre budovanie útulku pre psov. Mesto má záujem na riešení problému. Vyzvali sme písomne organizáciu Slobodu zvierat, aby predložili návrh na vybudovanie útulku. Požiadali sme ich písomne o stretnutie, ospravedlnili sa, že nemôžu prísť.
RNDr. Kleinert,CSc.- doplnil Ing. Lichého. Na území máme zvieratá aj bezprizorné, ide o psov a mačky. Tieto zvieratá, ktoré žijú od narodenia bez kontaktu s ľuďmi by nemali ísť do útulku.
PhDr. Hradecký - poďakoval sa za realizáciu jarného upratovania.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
a) rokovať so zástupcami Regionálneho centra OZ Slobody zvierat o zabezpečení odchytu a karanterizácie túlavých a zabehnutých zvierat a o realizácii projektu kontroly populácie spoločenských zvierat
b) vypracovať návrh koncepčných opatrení, návrh harmonogramu realizácie a návrh rozpočtu na zabezpečenie riešenia chovu spoločenských zvierat komplexne, z hľadiska kontroly populácie, ochrany zdravia občanov a verejného poriadku
II.o d v o l á v a
p. Martina Kotlebu z funkcie člena Komisie pre mládež a šport MsZ
III. schvaľuje
p. Filipa Lukáča, študenta OA v Banskej Bystrici, za člena Komisie pre mládež a šport MsZ

Bolo prijaté uznesenie číslo 326/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 40: 30-29,0,1.


 

Týmto bodom bol program 37. mestského zastupiteľstva vyčerpaný. Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ o 16.20 hod.

Ing. Ján K r á l i k , CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ

Peter U h r í k MUDr. Ivan Taufer
I. overovateľ II. overovateľZapísala: Gernicová


Zápisnica z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
23. apríla 2002 v Banskej Bystrici

Prítomní: 47 z 56 poslancov

Ospravedlnení: Stanislav Mičev , Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, PaedDr. Tatiana Kamenská, Ing. Ján Biba, RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. Milan Lichý,

Neospravedlnení: MUDr. Michal Bucek, PaedDr. Michal Mikula, Ivan Saktor

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 25
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l 

K bodu číslo 1:
Rokovanie tridsiateho ôsmeho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta Banská Bystrica, o 8,20 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil PaedDr. Janu Borguľovú a Doc. Ing. Jána Glosa,CSc.

K bodu číslo 2:

Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 30 poslancov - za hlasovali poslanci: 30,0,0 – hlasovanie číslo 2
prezentovalo sa 30 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,30,0 – hlasovanie číslo 4
prezentovalo sa 30 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,30 – hlasovanie č.5

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol JUDr. Milana Vanča a za členov návrhovej komisie JUDr. Marcelu Gajdošovú, Ing. Jozefa Haška, RSDr. Štefana Dubovického a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 30-29,0,1. Hlasovanie číslo 6.

K programu rokovania:
Ing. Ján Králik,CSc.- predložil návrh na rozhodnutie o bode č. 10- vypustenie informácie o príprave a priebehu výstavby bytových a nebytových a ostatných investičných akcií, ktoré zabezpečuje IÚM pre Mesto B.Bystrica a do bodu 16 b) Návrh na úpravu platov riaditeľom príspevkových a rozpočtovej organizácie zriadených Mestom Banská Bystrica.
Ing. Cmarko - navrhol vypustiť bod č. 12 z rokovania MsZ.
p. Ríša - požiadal, aby Ing.arch. Kupec predniesol dôvody, prečo bolo prepracovanie materiálu k bodu č. 12.
Ing. Spišiak - navrhol, aby v rámci bodu 9 bola prerokovaná aj správa o vykonaní kontroly inventarizácie majetku, ktorú predložil písomne.

Hlasovanie číslo 7: vypustiť bod 10 – 31-27,1,3.
Hlasovanie číslo 8 : doplnenie bodu 16 b) 30-25,1,4.
Hlasovanie číslo 9: vypustenie bodu 12 – 32-28,1,2.
Hlasovanie číslo 10: doplnenie bodu 9 b) Správa o kontrole ... 32-30,1,0 – 1 nehlasoval.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Správa k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2001, Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2001
8. Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2001
9. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku Mesta Banská Bystrica k 31.12.2001
10. Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Banská Bystrica
11. Vysvetlenie hlavného architekta k úprave volebných obvodov pre voľby do MsZ v Banskej Bystrici pre volebné obdobie 2002 - 2006
12. Stav a koncepcia rozvoja regionálnych a medzinárodných vzťahov
13. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, odst. 2, písm. a/ SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/
14. Informatívna správa o transformácií š.p. Vodární a kanalizácií
15. Návrh na vyplatenie ročných odmien pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta a návrh na úpravu platov primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
16. Návrh na úpravu platov riaditeľom príspevkových a rozpočtovej organizácie zriadených Mestom Banská Bystrica
17. Ústna informácia o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
18. Interpelácie
19. Diskusia
20. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo
vypustilo z rokovania
- informáciu o priebehu výstavby bytov a ostatných investičných akcií, ktoré zabezpečuje IÚM Banská Bystrica pre Mesto Banská Bystrica
- návrh volebných obvodov a počtov poslancov pre voľby do MsZ v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002 – 2006

Hlasovanie číslo 12 o celom programe: 29-28,0,1.


K bodu číslo 4:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Králik,CSc.- primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ.Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 13: 30-28,0,1- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak - informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Hlavnú činnosť zameral na prepočítavanie a overovanie správnosti jednotlivých položiek rozpočtu za rok 2001. Na základe uznesenia MsZ rozbehli prešetrovanie výberového konania na MIS. 8. a 9. 4. sa zúčastnil na odbornom seminári v Nitre. Pripomienkoval pracovný poriadok MsÚ. Požiadal o podporu rozšírenia útvaru kontroly o 1 človeka.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 14 : 31-27,0,1- 3 nehlasovali.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Miroslav Muroň - predložil informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica. Na území mesta celkom bolo evidovaných 4687 nezamestnaných. Z toho bolo 2430 mužov, 2 257 žien. Miera nezamestnanosti je 10,94 %.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 15: 32-31,0,0 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 7:
Správa k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2001, Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2001

Ing. Králik,CSc.- vystúpil s úvodným slovom k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta B.Bystrica za rok 2001 a k Záverečnému účtu Mesta Banská Bystrica za rok 2001. Krátko zrekapituloval celkový stav hospodárenia. Uviedol, že poklesli záväzky z obchodného styku na 51 mil. Sk, všetky boli v lehote splatnosti. Dlhodobé záväzky tiež klesli na 112 mil. Sk. Dlhodobé bankové úvery vzrástli z 38 mil. na 480 mil.Sk, ktorých splatnosť sa predĺžila na 15 rokov. Záväzky celkom klesli na 700 mil. Sk. K 31. 12. 2001 prešli sme na platenie záväzkov v termínoch splatnosti faktúr. Dosiahli sme využiteľnosť práva. Sú vymáhané všetky pohľadávky po lehote splatnosti. Vytvorili sme prebytok hospodárenia vo výške 26,5 mil. Sk.
JUDr. Múkera - povedal, že nemá ten optimizmus, lebo sú nastavané míny pod Mestom B.Bystrica. Vyjadril sa k nesplateným istinám úveru v Dopravnej banke. Bývalý riaditeľ IÚM robil manažérske chyby. Zdôraznil obavu, aby nedošlo k takej situácii, že nám bude zobratá Radnica a Penzión Jeseň. Je potrebné tento problém do budúcnosti riešiť.
Ing. Spišiak - MsZ schvaľuje rozpočet, ktorý je záväzný podklad pre hospodárenie Mesta. Toto vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. Sú tú aj ďalšie právne predpisy, ktoré upravujú nakladanie s prostriedkami Mesta. Pokiaľ Mesto získa finančné prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu, je oprávnené čerpať tieto fin. prostriedky do ich výšky. Je na primátorovi, či uprednostní splácanie iných záväzkov Mesta, ale tu nejde o porušenie zákona o rozpočtových pravidlách.

PhDr. Presperín,CSc., podpredseda NR SR - Vecne sa vyjadril k niektorým otázkam, ktoré súvisia s financiami. Čo sa týka Dopravnej banky zdôraznil, že sa jedná o peniaze, ktoré boli zobraté IÚM, ale išlo aj o reštrukturalizáciu tohto úveru. Tiež otázka Radnice je citlivá. Projekt Radnice bolo potrebné spracovať preto, aby sa Radnica zachránila z hľadiska statiky. Projekt bol rozvrhnutý na niekoľko etáp. Je nezodpovedné rozprávať o tom, že Radnica ide do dražby. Vyjadril sa k výstavbe bytov v meste B.Bystrica. Na záver povedal, že sa chce zúčastniť aj ďalších zasadnutí MsZ a vyjadriť sa k ďalším predloženým materiálom. Informoval MsZ, že jeho kandidatúra na primátora mesta je v otázke zvažovania.
Ing. Gregorová - vystúpila so stanoviskom finančnej komisie. Uviedla, že sa nechce vracať k hospodáreniu Mesta v čase, keď bol primátor pán Presperín. Poukázala na novelu zákona o rozpočtových pravidlách, kde je uvedené, že všetky príspevkové organizácie, ktoré budú hospodáriť so stratou, a ktoré do konca 2 rokov neuhradia tieto straty, bude potrebné zrušiť. Navrhli preto aj uznesenie, ktoré odporúča primátorovi mesta prehodnotiť ďalšiu činnosť týchto mestských organizácií.
Ing. Hýblová - zaujala stanovisko k Dopravnej banke. Ide o úver IÚM, a nedá sa spochybniť, že mesto za tieto záväzky ručí. IÚM je samostatná právnická osoba, ktorá môže čerpať úver bez nároku na rozpočet zriaďovateľa. Správca chcel Mesto zaviazať ako ručiteľa, a preto sme museli vytvoriť potrebné zdroje na ručenie. Bolo už jedno súdne konanie, kde sme obhájili, že Mesto nie je ručiteľ, ale je len záložca.
Ing. Králik,CSc. - zdôraznil, že zo zákona je Mesto povinné najskôr uhrádzať svoje záväzky z obchodného styku. Mesto platiť úver nemusí. Musíme počkať, ako bude znieť súdne rozhodnutie.
Doc.Ing. Glos,CSc. - správa je spracovaná na veľmi vysokej úrovni. Zaujíma ho ale jedna záležitosť. Dlh Mesta ku koncu roku 2000 bol 1 mld. 400 mil. Sk. Je veľmi prekvapený, či tých 700 mil. Sk. je celý dlh Mesta. Lebo z materiálov nemá komplexný pohľad na zadĺženosť Mesta. Je potrebné povedať, ako vyzerá celková zadĺženosť Mesta.

Ing. Toman - zdôraznil, že je potrebná spolupráca primátora mesta s poslancami MsZ. Vďaka tejto spolupráci sa vyriešili problémy v minulosti. Problémy by sa nemali riešiť skôr v médiách, ale treba najprv rokovať s poslancami MsZ.
Ing. Buriš - uviedol, že výsledky hospodárenia za rok 2001 sú najlepšie za posledné roky. Pripomenul Doc.Glosovi, že Mesto nikdy nemalo dlh v takej výške ako on uvádza. Nemôžeme úroky pripočítať k dlhu. Dlh je 700 mil. Sk.
Ing. Hýblová - odpovedala na otázku Doc. Glosovi. Výška všetkých záväzkov Mesta je 700 mil. Sk. Najväčšie zníženie bolo hlavne reštrukturalizáciou komunálnych obligácií a tým, že Slovenská sporiteľňa dokázala časť dlhu odpísať.
Ing. Králik,CSc. - doplnil informáciu Ing. Hýblovej, že zníženie bolo na základe zníženia úrokového výnosu. To, čo Mesto malo zaplatiť do toho obdobia, zaplatilo. Výnos z tohto bol zaplatený skôr. Banka si znížila len úrokový výnos, ale peniaze dostala dopredu a vyplatila PKB. Nešlo tu o žiadne odpustenie dlhu. Na záver uviedol, že nejde rušiť organizácie, ale je potrebné ich pripraviť na určitú transformáciu. Pôjdeme cestou rozšírenia MsÚ o určité oddelenia, alebo vytvorenie nových príspevkových alebo rozpočtových organizácií. Na záver uviedol, že je potrebná spolupráca primátora s poslancami, ale toto musí platiť aj opačne.
JUDr. Múkera - reagoval na vystúpenie Ing. Buriša a na jeho vyjadrenie, ktoré použil v minulosti, a to je slovo „marazmus“. Ide hlavne o finančné toky, ktoré prebiehali na IÚM. V minulosti sa stali manažérske chyby. Uviedol, že v správe by malo byť stručne napísané, aké má Mesto záväzky a pohľadávky, aby sa poslanci mohli lepšie orientovať. V ďalšej časti sa dotkol vystúpenia pána Presperína. Uviedol, že zmluva s IKM bola nevýhodná, lebo do súkromného majetku Mesto vložilo 35 mil. Sk s tým, že to zveľadilo ten majetok, cenu bytov. Potom nám firma odovzdala cesty, vnútorný dvor a Mesto sa o to bude musieť starať. Predpokladal, že Mestu by mal byť vrátený pozemok upravený a mesto by tam malo stavať byty. V tomto je to zjavne nevýhodná zmluva. Zmluva, ktorú podpísal riaditeľ IÚM, má viacero formálnych chýb. Toto je v rozpore so zákonom.
Ing.Králik,CSc. - my sme nezobrali úver, ale sme ho reštruktualizovali.
Ing. Buriš - uviedol, že v tabuľke č. 5 je rekapitulácia záväzkov Mesta B.Bystrica a v tabuľke č. 1 sú všetky pohľadávky rozpísané detailne.

JUDr. Múkera FP- máme aj nepriame dlhy vo výške 97 mil. z IÚM. A práve aj toto malo byť v materiáloch uvedené.
Ing. Toman - daňoví poplatníci by nemali znášať problémy tohto Mesta. Vyjadril sa konkrétne k Radnici. Radnica je záležitosť Mesta. Mesto do nej investovalo. Je presvedčený, že čo sa týka Radnice, Mesto by si to malo vyriešiť samo a nezaťažovať týmto ostatných občanov tohto štátu.
Ing. Králik,CSc. - ministerstvo kultúry má do 30 dní predkupné právo. Mesto B.Bystrica bude potom splácať dlh, ale Mesto nemôže na dražbe kúpiť svoj vlastný majetok. Čiže nezaplatia toto všetci občania štátu, ale zaplatí to Mesto.
p. Bielik - reagoval na celkovú atmosféru. Rozvoj mesta sa nedá zastaviť a všetky plány, ktoré boli zrealizované, smerovali pre pekný rozvoj mesta, pre budovanie Pršianskej terasy, Belvedéru. S týmto sa dá súhlasiť. Ale merito veci je niekde inde. V predchádzajúcom volebnom období mala väčšinu ľavica. Vyjadril sa k dobudovaniu bytov na Pršianskej terase, na Rudohorskej a Kráľovohoľskej. Položil otázku, prečo sú ceny bytov tak vysoké. Toto súvisí s hospodárením v minulosti. Dotkol sa tiež rekonštrukcie Radnice. Treba sa pozrieť, čo stála rekonštrukcia Nám. SNP, aký objem hmoty sa tam rekonštruoval, a v súvislosti s Radnicou treba povedať, že ju chceme rekonštruovať, ale bolo to nevhodné začínať túto stavbu, pretože Mesto nemalo vykryté finančné prostriedky na ten projekt, ktorý bol.
Ing. Cmarko - uviedol, že ľavicových poslancov bolo v minulosti len 14.
Ing. Katreniak - KDH sa nikdy k týmto záležitostiam nepripojilo. Vždy sme vystupovali k veciam kriticky. Mesto je zadĺžené, hlasovalo sa tu všelijako. Niektoré veci sa podarili, ale Mesto sa dostalo do zlej finančnej situácie.
JUDr. Múkera FP - nemyslím si , že terajší pán primátor urobil málo roboty, aby zachránil Mesto pred bankrotom, čo iné mestu hrozilo. Nútená správa. Veď si to všetci otvorene povedzme. Úrok sme znížili na 11 % a natiahli sme splácanie na 15 rokov. Ale viete, čo je priama škoda, ktorú neurobil pán Králik, lebo vtedy primátorom nebol, ale pán Presperín. My sme to len natiahli. Škoda je 200 mil. Sk, ale hrozilo nám 400 možno 420 mil. Sk. Prečo som použil manažérska chyba. Ja mám tvrdší slovník. Ale nechcem a vláčiť po súdoch. Za manažérsku chybu ma pán Presperín nemôže zažalovať.

Ing. Cmarko FP - treba si zapamätať, kto čo urobil, kto za čo hlasoval. Ale dobre si aj zapamätajme, že keby sa nebola podarila o 1 hlas reštrukturalizácia úverov, tak dnes nehovoríme o 500 mil. oddĺžení mesta, ale dnes hovoríme o nútenej správe.
Ing. Buriš FP - chcel povedať tiet isté slová ako Ing. Cmarko. Vyzval Ing. Katreniaka, aby uviedol, čo vybudovali a dosiahli, lebo sú vždy proti všetkému. V rozpočte nie je ani gram ich práce a spoluúčasti.
Ing. Katreniak - povedal, že nechceli to, aby sa Mesto dostalo do dlhov. Preto nehlasovali o takýchto veciach, ktoré neboli jasné. Bolo veľké množstvo vecí, za ktoré hlasovali. Sú veci, na ktorých sa vedia dohodnúť. Ale základná koncepcia bola zlá. Máme tu byty drahé, predražené.
p. Bielik - máme tu určitý výsledok predchádzajúcich období a hlasovaní. Hrozí sa predstave, že by sa malo hlasovať bez iného návrhu a pohľadu. Názor sa vyjadruje väčšinovým hlasovaním a čas ukáže, či hlasovanie bolo rozhodné, dobré. Byty sa dorobia, ale cena je veľmi vysoká.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) správu k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2001 a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2001
b) stanovisko hlavného kontrolóra k výsledkom hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2001 a záverečnému účtu za rok 2001
II. schvaľuje
výsledky plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2001 a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2001
III. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta,
prehodnotiť ďalšiu činnosť mestských organizácií na základe predložených výsledkov hospodárenia za rok 2001

Bolo prijaté uznesenie číslo 327/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 16: 37-27,0,10.

K bodu číslo 8:
Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2001

p. Bielik - upriamil pozornosť na úlohy, ktoré sa musia realizovať a čo Mesto nesplnilo. MsP zasahovala 112 - krát voči túlavým zvieratám. Je potrebné v meste vybudovať útulok pre túlavé zvieratá. Ďalej upriamil svoju pozornosť na problém záchytky, drog, nie je doriešený problém nočného kľudu. Je potrebné vyriešiť problém parkovania. Na záver skonštatoval nedostatok policajtov.
Ing. Pupala - opýtal sa predkladateľa na formulácie v správe, ktoré sa vyskytujú v jednotnom čísle. Ďalej sa opýtal, či MsP je schopná obísť motorovým vozidlom všetky ulice raz za noc, alebo raz za týždeň. Upozornil na parkovanie áut na sídliskách. Tieto parkujú aj na trávnikoch. Nie sú tu vyhradené plochy pre parkovanie nákladných áut. Toto je potrebné v budúcnosti doriešiť.
Ing. Toman - na MsR mal pripomienky k odťahu áut. Výnosy z odťahu áut sú vo výške 152 tis. po odčítaní nákladov. Upozornil sa súdny spor s pánom M. Gáborom, kde bol p. Gábor žalovaný za útok na verejného činiteľa.
Ing. Katreniak - MsP by nemala byť represívny orgán. Na MsR sa nedohodli v otázke dodržiavania nočného pokoja, najmä v tých podnikoch, ktoré majú uzávierku po 22.00 hod. Podniky sú rôzne, niektoré sú slušné a niektoré nie. MsP by mala robiť v tomto smere viacej. Hľadať tie miesta, kde je rušenie nočného pokoja. Tiež MsP by mala s občanmi spolupracovať a pomáhať im. Napr. pomáhať starším ľuďom pri prechode cez cestu a pod.
Ing. Lačný - odťah áut je problém hlavne z toho dôvodu, že ľudia nerešpektujú zákony. MsP sa dostala do polohy prihliadajúceho sa v danej situácii. Vyjadril sa k parkovaniu áut pri novej nemocnici. MsP by v sobotu a nedeľu mala venovať pozornosť tomuto problému.
p. Smädo - preberáme dôležitú vec, čo sa týka života v meste B.Bystrica. Poukázal na zlý stav lavičiek, dopravných značiek, ktoré ničia ľudia, je problém so sprejermi. Robíme malé opatrenia voči vandalom. Treba sa vážne zaoberať s legislatívou. Slušní ľudia by sa mali dať dokopy a znemožniť robiť zlé veci vandalom.
Ing. Kvasna - upozornil MsP na to, aby zabránila autám, ktorým sa sype piesok z auta a tým znečisťujú cesty.
Ing. Králik, CSc. - upozornil poslancov, aby sa vyjadrovali k správe.

Ing. Muroň - upozornil na chybné čísla v tabuľke. Nesúhlasil s počtom obyvateľov v meste Poprad a B.Bystrica, a s tým súvisí aj zlý prepočet mestských policajtov.
p. Bielik - MsP treba upozorniť na to, že sa porušuje verejný poriadok na číslo 159.
p. Slovák - reagoval na podnety poslancov MsZ. MsP robí v zmysle zákona.
Ing. Muroň - vyjadril sa k súdnemu sporu s pánom Gáborom. Na okresnom súde bolo zrušené len napadnutie verejného činiteľa. Odťah nebol napadnutý.
Ing. Toman - uviedol, že ho zaujíma riešenie odťahu motorových vozidiel.
Ing. Ďurečka - povedal, že odťahová služba mala efekt. Odťah je možný za predpokladu, že vozidlo tvorí prekážku, a zároveň to miesto musí byť označené zákazom státia alebo zastavenia.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2001

Hlasovanie číslo 17: 37-33,0,2- 2 nehlasovali.

K bodu číslo 9:
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku Mesta Banská Bystrica k 31.12.2001

Ing. Muroň - predseda ÚIK. Materiál bol predložený písomne. Podnety zo správy HK budú zapracované ÚIK a táto sa nimi bude zaoberať.
Ing. Spišiak - odporučil vypracovanie samostatnej smernice na vykonávanie inventarizácie, aby sa zjednotili postupy triedenia hmotného a nehmotného inv. majetku.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledkoch inventarizácie majetku Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2001 a správu z kontroly vykonania inventarizácie majetku mesta za rok 2001

Hlasovanie číslo 18: 35-32,0,2- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 10 :
Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Banská Bystrica

JUDr. Gajdošová - navrhla, aby v stredu boli úradné hodiny do 16.30 hod.
Ing. Muroň - tá pol hodina je na to, aby pracovníci mali čas na založenie a zapracovanie agendy.

Hlasovanie číslo 19: návrh JUDr. Gajdošovej 36-17,10,9.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Banská Bystrica
II. ruší
Poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta Banská Bystrica schválený uznesením číslo 192/96 – MsZ zo dňa 27. 6. 1996 ku dňu 31. 3. 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 328/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 20: 37-34,0,3.

K bodu číslo 11:
Vysvetlenie hlavného architekta k úprave volebných obvodov pre voľby do MsZ v Banskej Bystrici pre volebné obdobie 2002 - 2006

Ing. arch. Kupec, riaditeľ ÚHA - ÚHA spracoval len podklady grafického základu na základe pokynu, ktorý obdržali od org. oddelenia. Spracovali viac variant. Včera bolo doručené stanovisko min. vnútra a ÚHA sa snažil toto stanovisko premietnuť do konkrétnej podoby. Pre B. Bystricu vychádza 2600 obyvateľov na jedného poslanca. Návrh VO musí rešpektovať hranice mestských častí.
p. Ríša - vyjadril sa k tomuto bodu na základe skúseností z minulých VO. Zákon má k dispozícií. Zákon sa opiera o počty obyvateľov, ktorí môžu byť sústredení na sídliskách na veľmi malom priestore. Nemožno za bernú mincu brať len počty obyvateľov. Treba zohľadňovať aj veľkosť územia, ako je to napr. v jeho VO. V okrajových častiach je viac práce pre poslancov, nemôže sa zabúdať na okrajové časti. Ak okrajové časti nebudú mať poslancov, kto sa bude o tieto okrajové časti starať.
PhDr. Ivan,CSc.- vysvetlil poslancom jednotlivé návrhy na vytvorenie VO a určenie počtu poslancov.
Ing.Králik,CSc. - je potrebné dodržať zákon. Nemôžeme ísť mimo zákona, aby nebola napadnutá platnosť volieb.
Ing. Lačný - vyjadril sa k riešeniu problému týkajúceho sa okrajových častí. Je potrebné preštudovať si materiál, ktorý vydali pán Šveda, pani Petrolová a pán Kriška.
Ing. Toman - týmto problémom by sme sa mali zaoberať na samostatnom zasadnutí MsZ. Je potrebné rešpektovať zákon, ale tiež prihliadať na okrajové časti.
Ing. Králik,CSc. - požiadal poslancov, aby odhlasovali počet poslancov pre budúce VO v počte 31.
p. Smädo - poslanci z okrajových častí sa nemôžu vyjadriť bez svojich voličov. Toto je veľmi závažná vec. Verím, že spoločne dosiahneme nejaký kompromis.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
informáciu Ing. arch. Jána Kupca k úprave volebných obvodov pre voľby do MsZ v Banskej Bystrici pre volebné obdobie 2002 – 2006
II. určuje
v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici pre volebné obdobie 2002 – 2006 na 31 poslancov

Bolo prijaté uznesenie číslo 329/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 21: I. – 33-31,0,2
Hlasovanie číslo 22: II. - 37-32,2,3.

K bodu číslo 12 :
Stav a koncepcia rozvoja regionálnych a medzinárodných vzťahov

Ing. Bočkay - predložil materiál, ktorý bol predložený MsZ písomne. Konštatoval, že máme mnoho ponúk na nadviazanie nových vzťahov.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o stave a koncepcii rozvoja regionálnych a medzinárodných vzťahov

Hlasovanie číslo 23: 35-34,0,1.

K bodu číslo 13:
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, odst. 2, písm. a/ SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/

Ing.Gregorová - doplnila materiál o bod č. 5 a tiež doplnila údaje k bodu č. 1, byt č. 12. Finančná komisia vybrala z 12 ponúk o kúpu bytu Ing. Ľubomíra Kmeca a dohodnutá suma predstavuje 305 169,- Sk.
Ing. Lačný - upozornil, že ak niečo chce pán Rohrböck niečo od Mesta kúpiť, tak najprv by si mal splniť povinnosti voči mestu. Ide o dom na Chalupkovej ulici.
Ing. Králik, CSc. - Mesto nemôže konať, ale môže konať OÚ- stavebné oddelenie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na odpredaj nehnuteľností majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov ).
II. schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov)

A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - bytu, pozemkov, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami

Volebný obvod č. 1

1. Byt č. 12, 4. poschodie vchod č. 21 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 312/20539, nachádzajúci sa v bytovom dome Severná ul. č. 21-23 súp. číslo 3986, sit. na pozemku parc. č. KN 2061/7, (bez pozemku), kat. územie Banská Bystrica, pre Ľubomíra Kmeca v dohodnutej kúpnej cene 305 169,- Sk.

2. Pozemok - parc. č. KN 1238/4 – zast. pl. o výmere 23 m2, kat. územie Banská Bystrica (ul. Robotnícka) pre Daniela Škriniara, slobodného, Ul. ČSA 9, Banská Bystrica v kúpnej cene 2 300.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 23 m2 predstavuje kúpnu cenu 52 900.-Sk.


Volebný obvod č. 2

3. Pozemok parc. č. KN 5368/3 - zast. pl. o výmere 40 m2, kat. územie Banská Bystrica
( lokalita Turička ), pre Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava IČO 35 763 469, v kúpnej cene 800.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 40 m2 predstavuje kúpnu cenu 32 000.-Sk.

4. Pozemok parc. č. KN 473/105 - zast. pl. o výmere 730 m2, kat. územie Banská Bystrica
( Ul. Partizánska cesta ) pre SR - Slovenskú poštu, š. p., Banská Bystrica, IČO 31338887 v kúpnej cene 1 887.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 730 m2 predstavuje kúpnu cenu 1 377 510.-Sk.


Volebný obvod č. 5

5. Pozemok - parc. č. KN 464/3 iné pl. o výmere 30 m2, kat. územie Radvaň /Nám. Ľ. Štúra/, pre Ing. arch. Mikuláša Rohrböcka a manž. Ing. Ľubicu Rohrböckovú, rod. Galbavá, obaja trvale bytom Slnečná č. 36, Banská Bystrica, v kúpnej cene 2 220,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 30 m2 predstavuje kúpnu cenu 66 600,- Sk

6. Pozemok parc. č. KN 1664/6– záh. o výmere 63 m2, kat. územie Radvaň ( Ul. Zelená ), pre Ing. Branislava Uhrina a manž. Máriu Uhrinovú, rod. Weinrebovú, obaja bytom Zelená č. 62, Banská Bystrica v kúpnej cene 382.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 63 m2 predstavuje kúpnu cenu 24 066.-Sk.


Volebný obvod č. 6

7. Pozemky parc. č. KN 683/9 - diel "3"- zast. pl. o výmere 21 m2 a diel "7"- zast. pl. o výmere 119 m2, KN 1579/3 - diel "14"- zast. pl. o výmere 34 m2, kat. územie Podlavice
( Ul. Podlavická cesta ), pre Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť Podlavice, v kúpnej cene za pozemok parc. č. KN 683/9 360.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 140 m2 predstavuje kúpnu cenu 50 400.-Sk a pozemok parc. č. KN 1579/3 352.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 34 m2 predstavuje kúpnu cenu 11 968.-Sk, t. j. oba pozemky celkom za kúpnu cenu 62 368.-Sk.


B/ OPRAVU ČASTI UZNESENIA

Volebný obvod č. 3

8. Opravu časti uz. MsZ č. 292/2001 zo dňa 18.12.2001 por. č. II/A/4.
Text :

Pozemok parc. č. KN 3251/144 - zast. pl. o výmere 813 m2, kat. územie Radvaň ( Ul. Podháj) pre Milana Makovníka, v 1/2 a manž. Annu Makovníkovú rod. Cíglerovú, v 1/2, obaja bytom Šalgotarjánska č. 12, Banská Bystrica, v kúpnej cene 530.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 813 m2 predstavuje kúpnu cenu 430 890.-Sk.
k uzn. č. 330/2002 – MsZ

Za text:

Pozemky parc. č. KN 3251/146 - zast. pl. o výmere 264 m2, KN 3251/147 - zast. pl. o výmere 198 m2, KN 3251/148 - zast. pl. o výmere 183 m2, KN 3251/149 - zast. pl. o výmere 128 m2, spolu o výmere 773 m2, kat. územie Radvaň ( Ul. Podháj ) pre Milana Makovníka, v 1/2 a manž. Annu Makovníkovú, rod. Cíglerovú, v 1/2, obaja bytom Šalgotarjánska č. 12, Banská Bystrica, v kúpnej cene 530.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 773 m2 predstavuje kúpnu cenu 409 690.-Sk.


C/ Z R U Š E N I E ČASTI UZNESENÍ


Volebný obvod č. 1

9. Zruší časť uz. MsZ č. 320/97 zo dňa 25.11.1997, ktorým bolo pod por. č. II/B/12 schválené nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica pozemku parc. č. KN 5454 - záhr. diel "3" o výmere 190 m2 od Ety Sýkorovej, rod. Poršovej, v cene 1 310.-Sk za 1 m2, t j. v celkovej cene 248 900.-Sk.

10. Zruší časť uz. MsZ č. 234/2001 zo dňa 20.2.2001, ktorým bol pod por. č. II/B/6 schválený odpredaj pozemku parc. č. KN 1462/2 - zast. pl. o výmere 165 m2, kat. územie Banská Bystrica ( Cikkerova ul. ) pre REAL, s.r.o., Banská Bystrica, Horná ul. č. 65 v kúpnej cene 5 700.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 165 m2 predstavuje kúpnu cenu 940 500.-Sk.


Volebný obvod č. 3

11. Zruší časť uz. MsZ č. 215/2000 zo dňa 29.11.2000, ktorým bol pod por. č. II/A/4 schválený odpredaj pozemku parc. č. KN 3321/37 - TTP o výmer 1254 m2, kat. územie Radvaň ( v priestore medzi Zvolenskou cestou a Sládkovičovou ulicou ) pre VAV INVEST, s.r.o., Mlynská 91, Banská Bystrica v cene za pôvodné pozemky parc. č. KN 3321/16, 3321/19, 3323/24 vo výške 810.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 459 m2 predstavuje kúpnu cenu 371 790.-Sk a za pôvodné pozemky parc. č. KN 3321/8, 3321/9, 3321/14, 3321/15, 3321/17, 3321/18 a 3323/23 vo výške 650.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 795 m2 predstavuje kúpnu cenu 516 750.-Sk. Cena za celkove kupovanú výmeru 1254 m2 je 888 540.-Sk.


Volebný obvod č. 6

12. Zruší časť uz. MsZ č. 292/2001 zo dňa 18.12.2001, ktorým bol pod por. č. II/A/8 schválený odpredaj pozemku parc. č. KN 1428/131 - orná pôda o výmere 753 m2, kat. územie Radvaň
( v lokalite IBV Podlavice - Pod Stráňou ) pre Ing. Vojtecha Malagu a manž. Ľubomíru Malagovú rod. Godiškovú, obaja bytom Spojová č. 2, Banská Bystrica , v kúpnej cene 1 141.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 753 m2 predstavuje kúpnu cenu 859 173.-Sk.

13. Zruší časť uz. MsZ č. 292/2001 zo dňa 18.12.2001, ktorým bol pod por. č. II/A/9 schválený odpredaj pozemku parc. č. KN 1428/132 - orná pôda o výmere 582 m2, kat. územie Radvaň
( v lokalite IBV Podlavice - Pod Stráňou ) pre Jozefa Hufku a manž. Eriku Hufkovú rod. Hríbikovú, obaja bytom Sitnianska č. 15, Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 141.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 582 m2 predstavuje kúpnu cenu 664 062 m2.


14. Zruší časť uz. MsZ č. 292/2001 zo dňa 18.12.2001, ktorým bol pod por. č. II/A/10 schválený odpredaj pozemku parc. č. KN 1428/133- orná pôda o výmere 600 m2, kat. územie Radvaň ( v lokalite IBV Podlavice - Pod Stráňou ) pre Ing. Vladimíra Šťulíka, a manž. Katarínu Šťulíkovú rod. Rozimovú, obaja bytom Tulská č. 1, Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 141.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 600 m2 predstavuje kúpnu cenu 684 600.-Sk.


Volebný obvod č. 7

15. Zruší časť uz. MsZ č. 252/2001 zo dňa 24.4.2001, ktorým bola pod por. č. II/C/14 schválená zámena pozemku parc. č. KN 1109/29 - ost. pl. o výmere 7 m2, kat. územie Sásová
( Haškova ul.) z vlastníctva PALAS Banská Bystrica, spol. s.r.o., Banská Bystrica do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v cene 730.-Sk za 1 m2, čo za výmeru 7 m2 predstavuje cenu 5 110.-Sk.


Bolo prijaté uznesenie číslo 330/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 24: 36-31,1,4.

K bodu číslo 14 :
Informatívna správa o transformácií š.p. Vodární a kanalizácií

Ing. Muroň - vystúpil ako predkladateľ materiálu, ktorý bol predložený MsZ písomne. Je potrebné, aby MsZ mali dopredu vyjasnené otázky bezplatného prevodu š.p. Vodární a kanalizácií.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informatívnu správu o transformácii š.p. Vodární a kanalizácií
II. schvaľuje
bezodplatný prevod akcií Stredoslovenských vodární a kanalizácií a.s. Banská Bystrica, a to v počte závislom od počtu obyvateľov mesta Banská Bystrica


Bolo prijaté uznesenie číslo 331/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 25: 37-33,0,4.

K bodu číslo 15:
Návrh na vyplatenie ročných odmien pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta a návrh na úpravu platov primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

Ing. Muroň - predložil návrh na vyplatenie ročných odmien a návrh na úpravu platov.
JUDr. Múkera FP - opýtal sa zloženie príjmu pána primátora.
p. Ríša - požiadal o odpoveď, či zamestnanci MsÚ mali za 3 roky zvýšený plat.
Ing. Gregorová - opýtala sa na výpočet odmeny pre primátora mesta.
Ing. Muroň - zodpovedal na otázky poslancov. Zvyšovanie platov zamestnancom MsÚ bolo vykonané.
p. Očenášová - uviedla konkrétny výpočet platu primátora mesta a jeho odmien.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
vyplatenie ročnej odmeny za rok 2001
- pre primátora mesta Ing. Jána Králika, CSc. - vo výške troch mesačných platov,
- pre zástupkyňu primátora mesta PaedDr. Janu Borguľovú, - vo výške troch mesačných platov,
- pre hlavného kontrolóra Ing. Pavla Spišiaka – vo výške troch mesačných platov
II. upravuje
a) plat primátora mesta Ing. Jána Králika, CSc., v zmysle zákona č. 253/94 Z.z. v znení zmien a doplnkov na 45.900,- Sk mesačne s účinnosťou od 1. apríla 2002,
b) plat zástupkyne primátora mesta PaedDr. Jany Borguľovej po zohľadnení miery inflácie a medziročného nárastu priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR na 33.000,- Sk mesačne s účinnosťou od 1.apríla 2002
c) plat hlavného kontrolóra mesta Ing. Pavla Spišiaka v nadväznosti na zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v 12. platovej triede na 25.000,- Sk s účinnosťou od 1. apríla 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 332/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 26: 38-28,2,7- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 16:
Návrh na úpravu platov riaditeľom príspevkových a rozpočtovej organizácie zriadených Mestom Banská Bystrica

Ing. Muroň - predniesol návrhy na úpravu platov a určenie odmien.
JUDr. Múkera - zdôraznil, že písomný materiál mali poslanci dostať pred rokovaním MsZ.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
plat riaditeľa Správy majetku mesta Ing. Kolomana Kovalíka v nadväznosti na zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v 12. platovej triede na 25.100,- Sk s účinnosťou od 1. apríla 2002
II. upravuje
v nadväznosti na zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v 12. platovej triede
a) plat riaditeľa ÚHA Ing. arch. Jána Kupca na 28.880,- Sk
b) plat riaditeľa ZARES Ing. Františka Krča na 28.110,- Sk
c) plat riaditeľa IÚM Ing. Miroslava Kollára na 28 500,- Sk
d) plat riaditeľa PKO Mgr. Asena Almášiho na 25.200,- Sk
s účinnosťou od 1. apríla 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 333/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 27: 37-32,0,3- 2 nehlasovali.

K bodu číslo 17:
Ústna informácia o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

PaedDr. Borguľová - prečítala petíciu od petičného výboru z THK a Internátnej ulice. Petícia sa týka VZN, ktoré bude upravovať povinnosti majiteľov psov na verejnom priestranstve.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu PaedDr. Jany Borguľovej, zástupkyne primátora mesta, o petícii občanov mesta došlej na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Hlasovanie číslo 28: 37-35,0,2.

K bodu číslo 18:
Interpelácie
V rámci tohto bodu vystúpili poslanci: JUDr. Peter Múkera, Ing. Miroslav Toman, Mgr. Július Goštan, Ing. Pavol Katreniak, JUDr. Ján Hrubala, Stanislav Ríša, Jana Zacharová, Doc.Ing. Ján Glos,CSc., Ondrej Kvasna, JUDr. Ján Hrubala, Ing. Zdeněk Pupala, Milan Smädo, Ing. Dušan Kvasna

Hlasovanie číslo 29 o ukončení bodu interpelácie: 37-36,0,1.

K bodu číslo 19:
Diskusia
PaedDr. Jana Borguľová - upozornila poslancov na materiál, ktorý obdržali ráno. Ide o Informatívnu správu o plnení Dohody o spolupráci medzi Mestom B.Bystrica a Banskobystrickým združením mimovládnych organizácií /BBZMO/ za r. 2001. Je tam uvedený aj aktuálny zoznam členov BBZMO. Dohoda sa obnovuje každý rok. Navrhla novú klauzulu, bolo by efektívne, keby sme mali viac zástupcov v mimovládnom združení.
Ing. Cmarko - navrhol, aby MsZ stanovilo komisiu, ktorá sa bude zaoberať prípravou volebných obvodov v zložení Ing.arch. Kupec, JUDr.Koreňová, PhDr. Jozef Ivan,CSc. a predsedovia jednotlivých poslaneckých klubov.
Ing. Muroň - družobné mesto Tarnobrzeg pozvalo poslancov a pracovníkov MsÚ na Dni mesta. Požiadal preto predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli po jednom poslancovi.

Doc. Ing. Glos,CSc. - informoval o situácii, ktorá sa vytvára na Poliklinike B.Bystrica. Žiadal informáciu, v akom stave je privatizácia.
MUDr. Červeňová - tento problém nie je otázkou Polikliniky, ale sú problémy s limitmi od poisťovní.
Ing. Haško - v diskusii sa dotkol problematiky psov. Navrhol, aby pri platení poplatkov za psov Mesto darovalo každému majiteľovi sáčky. Tiež uložiť MsP, aby pri stretnutí s majiteľmi psov skontrolovali, či pes má známku a či majiteľ má sáčok.
Ing. Králik,CSc. - do 30.4. bude pripravený prvý návrh VZN o chove psov. Toto sú dobré podnety práve do toho VZN. Neodporúča toto osobitne schvaľovať.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
pracovný skupinu na zriadenie volebných obvodov v meste Banská Bystrica pre volebné obdobie 2002 – 2006 v zložení:
- predsedovia poslaneckých klubov
- PhDr. Jozef Ivan, vedúci organizačného oddelenia a vn. prevádzky MsÚ
- Ing. arch. Ján Kupec, riaditeľ ÚHA
- JUDr. Helena Koreňová, vedúca právneho referátu MsÚ

Bolo prijaté znesenie číslo 334/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 30: 34-34,0,0.

Týmto bodom bol program 38. mestského zastupiteľstva vyčerpaný. Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ o 13.30 hod.
Ing. Ján K r á l i k , CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ

PaedDr. Jana Borguľová Doc.Ing. Ján Glos,CSc.
I. overovateľ II. overovateľ
Zapísala: Gernicová


 

Zápisnica- 39. MsZ

Zápisnica z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
18. júna 2002 v Banskej Bystrici

Prítomní: 47 z 56 poslancov

Ospravedlnení: JUDr. Ján Smetana, MUDr. Michal Bucek, Ing. Ján Biba, Mgr. Zuzana Lešníková, PaedDr. Michal Mikula, Ing. Pavel Sabo, Peter Uhrík
Neospravedlnení: Ing. Zdeněk Pupala, Ing. Ján Bočkay,
Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, HK
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 19
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l )

K bodu číslo 1:
Rokovanie tridsiateho deviateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta Banská Bystrica, o 8,32 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil PaedDr. Tatianu Kamenskú a MUDr. Andreja Faglica.

K bodu číslo 2:

Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 35 poslancov - za hlasovali poslanci: 35,0,0 – hlasovanie číslo 2
prezentovalo sa 36 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,36,0 – hlasovanie číslo 5
prezentovalo sa 36 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,36 – hlasovanie č.6
Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č. 2.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol Mgr. Júliusa Goštana a za členov návrhovej komisie Ing. Máriusa Miku, Ing. Milan Lichý, JUDr. Tibora Bandziho. a PhDr. Jozefa Ivana, CSc. za MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 35-32,0,3. Hlasovanie číslo 7.

K programu rokovania:
Ing. Ján Králik,CSc.- navrhol, aby bod č. 13 bol presunutý ako bod č. 7. Ďalej navrhol doplniť bod : Doplnenie uznesenia MsZ z 19.2.2002 č. 302/2002
Ing. Toman - navrhol stiahnuť z programu rokovania bod č. 23 b), doplniť bod č. 20 a : Informácia o zmluve medzi Mestom Banská Bystrica a EURO AWK, s.r.o. a UNI WERBUNG, s.r.o.
Ing. Mika - požiadal doplniť do bodu 15 - odpredaj mestských lesov

Hlasovanie číslo 8 - o presune bodov č. 13 a 7 – 39-37,0,2.
Hlasovanie číslo 9 - stiahnutie bodu č. 9 Aktualizácia Plánu zdravia ..– 40-36,1,3.
Hlasovanie číslo 10 - stiahnutie bodu 23 b) – 38-26,1,10 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie číslo 11 - doplniť bod č. 20 a) návrh Ing. Tomana – 39-32,1,5 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie číslo 12 - zaradenie do bodu 15 a) Mestské lesy – 39- 34,2,2 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie číslo 13 – návrh Ing. Buriša - ako bod č.9 Doplnenie uznesenia z 19.2.2002... 40-38,1,1.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 101/2002, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane
8. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2002
9. Informatívna správa o zabezpečovaní MHD v Banskej Bystrici
10. Doplnenie uznesenia MsZ z 19. februára 2002 číslo 302/2002
11. Pasportizácia pamätníkov a pamätných tabúľ v meste Banská Bystrica
12. Dodatok č. 1 Štatútu Mesta Banská Bystrica
13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 102/2002, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/1995 o miestnych poplatkoch v znení dodatkov VZN č. 81/2000, VZN č. 91/2001 a VZN č. 97/2001
14. Návrh na usporiadanie Mesta Banská Bystrica na 4 volebné obvody a počty poslancov v nich pre voľby do MsZ v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002 – 2006
15. a) Predaj mestských lesov Mesta Banská Bystrica
15. b) Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov ) a iné
16. Informácia o priebehu výstavby bytových a ostatných investičných akcií, ktoré zabezpečuje IÚM Banská Bystrica pre Mesto Banská Bystrica
17. Mestská poliklinika
18. Návrh na založenie združenia s účasťou Mesta Banská Bystrica
19. Záväzok Mesta zachovať majetok spoločnosti MBB, a.s.
20. Správa z prešetrenia okolností výberu zmluvného partnera mesta pre vyhotovenie a prevádzkovanie MIS na území mesta Banská Bystrica
20.a) Informácia o zmluve medzi Mestom Banská Bystrica a EURO AWK, s.r.o. a UNI WERBUNG, s.r.o.
21. Doplnky k zriaďovacím listinám základných škôl a materských škôl
22. Menovanie riaditeľov základných škôl a materských škôl
23. a) Návrh na úpravu platu primátora podľa zákona č. 253/94 Z.z. v znení zmien a
doplnkov
23. b) Zmena Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Banská Bystrica
24. Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
25. Interpelácie
26. Diskusia
27. Ukončenie mestského zastupiteľstvaMestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
- žiadosť o odklad aktualizácie Plánu zdravia mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 14 o celom programe: 40-39,0,1.


K bodu číslo 4:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing.Králik,CSc.- primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ.
Ing. Gregorová - oboznámila so vznikom poslaneckého klubu SDA v zložení: PhDr. Roman Hradecký- predseda , Ing. Jana Gregorová, Ivan Saktor, Stanislav Mičev,

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 15: 36-35,0,1.

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak – informoval o svojej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ. Hlavnú činnosť zameral na overovanie podkladov pri prešetrovaní okolností výberu zmluvného partnera pre MIS, zostavenie, technické spracovanie správy, a prerokovanie jej záverov s dotknutými osobami. Správu chce predložiť na októbrové MsZ. Začali tematickú kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní na MsÚ- pred rokom 2002. Začali tiež zisťovanie okolností písomného podnetu Ing. Tomana vo veci podpísania zmluvy s firmami EURO AWK, s.r.o. a UNI WERBUNG, s.r.o. Zúčastnil sa na 11. sneme združenia hlavných kontrolórov, kde sa hodnotila aktivita pri príprave legislatívnych noriem v oblasti kontroly, spolupráca s Úradom vlády a pod.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 16 : 36-33,0,3.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Miroslav Muroň - predložil informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica k 30.4.2002. Na území mesta celkom bolo evidovaných 4568 nezamestnaných. Z toho bolo 2 359 mužov, 2 209 žien. Absolventov bolo evidovaných 418. Miera nezamestnanosti 10,66 %.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 17: 36-35,0,0 - 1 nehlasoval.

K bodu číslo 7:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 101/2002, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane

PhDr. Hradecký - mal otázku k čl. 2 bod 1 - vyplýva mu, že bude v meste jedno jediné miesto na vylepovanie predvolebných plagátov, zaujíma ho rozpočtový náklad, a ako je to pripravené.
PhDr. Ivan,CSc. - volebné plagáty počas volebnej kampane sa budú vylepovať len na informačných stojanoch, ktoré budú umiestnené na Nám. SNP. Čo sa týka nákladov, platíme len za materiál a prostriedky vykryjeme z tých financií, ktoré budú pridelené zo štátnych peňazí.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - vyjadril sa k vylepovaniu plagátov v meste, a v súvislosti s týmto sa opýtal, ako je možné, aby boli sankcionovaní tí, ktorí vylepujú plagáty na iné miesta, než ktoré sú na to určené.
Ing. Lichý - požiadal, aby mu bolo vysvetlené, či ide o volebnú kampaň týkajúcu sa aj komunálnych volieb, alebo doplníme do VZN, že ide o voľby do NR SR.
PhDr. Ivan,CSc.- zákon ukladá jednoznačne prijať VZN k vylepovaniu plagátov len do volieb do NR SR, netýka sa to volebnej kampane do VÚC alebo komunálnych volieb. Čo sa týka pripomienky Prof. Dluholuckého, možno, že tu chýba VZN, ktoré by riešilo celkové vylepovanie plagátov po meste.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
všeobecne záväzné nariadenie č. 49/98 o výlepných miestach na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na území mesta Banská Bystrica dňom 1. 8. 2002
II. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 101/2002, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane do NR SR

Bolo prijaté uznesenie číslo 335/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 18: I. 37-35,0,2, hlasovanie číslo 19: II. 37-34,0,3.


K bodu číslo 8:
Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2002

Ing. Katreniak – predložil návrh na doplnenie bodu Zmena VZN č. 96/2001 o komunálnom odpade a VZN č. 97/2001 o poplatkoch na novembrové MsZ.
Ing. Lichý – mala by sa predložiť aj novela VZN o miestnych poplatkoch.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2002 s doplnením o zmenu VZN č. 96/2001 o komunálnom odpade a VZN č. 97/2001 o poplatkoch

Bolo prijaté uznesenie číslo 336/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 20 : o novele VZN o odpadoch a o poplatkoch: 35-32,0,3.
Hlasovanie číslo 21 : uznesenie: – 38-36,0,1 – 1 nehlasoval.


K bodu číslo 9:
Informatívna správa o zabezpečovaní MHD v Banskej Bystrici

Ing. Haško - ide o celkový prehľad o podieľaní sa autobusovej a trolejbusovej doprave v meste Banská Bystrica. Čo sa týka križovatiek a prechodu pre chodcov je tu uvedené, čo sa bude v budúcnosti robiť. Doporučujem schváliť predloženú správu aj s návrhom na uznesenie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informatívnu správu o zabezpečovaní MHD v Banskej Bystrici

II. odporúča
Slovenskej autobusovej doprave BBDS, a.s. Banská Bystrica zaoberať sa urýchlenou dostavbou autobusovej stanice v Banskej Bystrici

Bolo prijaté uznesenie číslo 337/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 22: 37-36,0,0-1 nehlasoval

K bodu číslo 10:
Doplnenie uznesenia MsZ z 19. februára 2002 číslo 302/2002

Ing.Králik,CSc. - fond chcel mať v uznesení konkrétne špecifikované vzťahy, aké tam budú, preto je doplnené uznesenie o tieto veci.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na doplnenie uznesenia MsZ z 19. februára 2002 číslo 302/2002
II. schvaľuje
1) záväzok Mesta pre účely čerpania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa znenia nariadenia vlády SR číslo 137/2000:
a) byty sa budú využívať na nájom najmenej počas 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia,
b) nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši tri roky, s výnimkou, ak nájomcom je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorého doba nájmu neprevýši desať rokov,
c) z celého počtu bytov minimálne 1% bytov, najmenej však jeden byt, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, ak žiadateľ eviduje žiadosť o pridelenie takého bytu okrem prípadu, ak sa byt získava nadstavbou alebo stavebnými úpravami v bytovom dome, ktorý nemá zriadený výťah,
d) v nájomnej zmluve bude upravené právo nájomníka na opakované uzavretie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v osobitnom predpise,
e) podlahová plocha neprevýši pri
1. garsónke 42 m2
2. jednoizbovou byte 52 m2
3. dvojizbovou byte 66 m2
4. trojizbovom byte a viacizbovom byte 80 m2
2. záväzok Mesta pre účely čerpania dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa znenia Smernice číslo 8/1999:
a) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá,
b) nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši tri roky s výnimkou, ak nájomcom je občan so zdravotným postihnutím, u ktorého doba nájmu neprevýši desať rokov,
c) nájomná zmluva na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu bude uzavretá len s občanom so zdravotným postihnutím, ak takýto občan nepožiadal o uzavretie nájomnej zmluvy, možno uzavrieť s iným občanom nájomnú zmluvu na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok,
d) v nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v osobitnom predpise,
e) podlahová plocha bytu s výnimkou balkóna a logií neprevyšuje plošný štandard uvedený v prílohe č. 2 časť A smernice, obmedzenie o maximálnej výmere podlahovej plochy neplatí, ak je byt stavebne určený na trvalé bývanie občana so zdravotným postihnutím,
f) priemerný obstarávací náklad na 1 m2 podlahovej plochy bytu v bytovom dome neprevyšuje hodnoty uvedené v prílohe č. 2 B smernice,
g) štandard vybavenia bytu bude zodpovedať kritériám uvedeným v prílohe č. 3 smernice

Bolo prijaté uznesenie číslo 338/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 23: 37-33,0,3 – 1 nehlasoval.


K bodu číslo 11:
Pasportizácia pamätníkov a pamätných tabúľ v meste Banská Bystrica

PaedDr. Borguľová – materiál bol spracovaný najmä kvôli tomu, aby sa urobil poriadok v tom, ktoré pamätníky, pamätné tabule máme na území mesta, o ktoré sme povinní sa starať. Do tohto nie sú zahrnuté cintoríny, a ani pamätné tabule vo vnútri interiéru budov. Do rozpočtu mesta pre budúci rok sa musia naplánovať finančné prostriedky na tieto účely.
Ing. Katreniak - predniesol diskusný príspevok Ing. Bibu:

Pasportizácia pamätníkov a pamätných tabúľ v meste Banská Bystrica.
Časť pripomienok prednesených na rokovaní mestskej rady dňa 6. júna bola v dokumentácii predloženej na rokovanie mestského zastupiteľstva zohľadnená.
K súčasnému materiálu mám nasledovné pripomienky:
1)v názve materiálu sa uvádza pojem „pasportizácia“, ktorý znamená spôsob evidovania dôležitých údajov na dlhodobý účel. Podľa dôvodovej správy je na území mesta 44 pamätných tabúľ, 11 pamätníkov a 14 umeleckých objektov, t.j. dohromady 69 objektov. V predloženom zozname sa však uvádza 73 objektov. Ďalej sa v správe konštatuje, že časť z nich je v starostlivosti vlastníkov objektov a ostatné patria do opatery mesta. Táto dôležitá informácia nie je v predloženom zozname zachytená. Aktuálny stav objektov je hodnotený zatiaľ iba orientačne. Napríklad ako dobrý, zasprejovaný, zarastený vegetáciou. Ak má byť pasportizácia serióznym podkladom na návrh opráv a plánovanie finančných prostriedkov, mala by obsahovať odborné posúdenie aktuálneho stavu vrátane záznamu o ostatnej oprave objektu. Z týchto dôvodov je predložený materiál zatiaľ iba predbežným zoznamom, ktorý je potrebné na potreby pasportizácie ešte dopracovať,
2)predmetom zoznamu nie sú iba pamätníky a pamätné tabule, ale tiež ďalšie umelecké objekty. Túto skutočnosť názov materiálu nevystihuje,
3)v časti B/ materiálu by malo byť v bode 3 pre úplnosť uvedené: „ podstavec po nelegálne inštalovanom pamätníku Sri Chinmoy ( Šrí Činmoj), ktorý bol odstránený na základe uznesenia MsZ z 28. novembra 2001 číslo 286/2002“,
4)podľa predloženého návrhu uznesenia by malo mestské zastupiteľstvo ukladať úlohy referátu kultúry a vzdelávania. Partnerom MsZ je však zo zákona prednosta MsÚ, ako najvyšší funkcionár výkonného orgánu MsZ, ktorý nesie za plnenie úloh plnú zodpovednosť.
Na základe uvedených pripomienok navrhujem prijať nasledovné uznesenie:
MsZ
I. berie na vedomie
„Pasportizáciu pamätníkov a pamätných tabúľ v meste Banská Bystrica“ s pripomienkami, ako úvodnú časť práce na pasportizácii
II. ukladá prednostovi MsÚ
a)dopracovať „ pasportizáciu pamätníkov, pamätných tabúľ a umeleckých objektov v meste Banská Bystrica“ o všetky údaje potrebné na plánovanie údržby a potrebných finančných prostriedkov v termíne do 30.9.2002,
b)návrh objemu finančných prostriedkov na najnutnejšiu údržbu predložiť na zapracovanie do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2003.

p. Ríša - vyjadril sa k budove v Uľanke, na ktorej visí pamätná tabuľa. Táto budova je vo veľmi zlom stave, a bolo by múdrejšie premiestniť túto pamätnú tabuľu buď do parčíka, alebo niekde inde.
PaedDr. Kamenská - materiál nebol predložený na rokovanie kultúrnej komisie. Pripojila sa k návrhu Ing. Bibu. Je potrebné vyčísliť sumu na opravu jednotlivých pamätníkov. Súhlasila s návrhom na uznesenie, ktorý predložil Ing. Biba.
PaedDr. Borguľová - ešte neboli urobené odborné posudky, ktoré by sa mali následne zabezpečiť, potom budú vyčíslené aj finančné prostriedky. Keď materiál zoberieme na vedomie, budú nasledovať odborné posudky. Všetky pamätníky neopravíme z budúceho rozpočtu. Ide o priebežnú starostlivosť o tieto pamätníky.
RNDr. Kleinert, CSc.- tento bod doplním v bode diskusia. Ide o pamätníky v okrajovej časti mesta Majer.
MUDr. Plintovič - uviedol, že pamätník, ktorý navrhuje osadiť Konfederácia politicky prenasledovaných by bolo vhodné umiestniť na Nám. Osloboditeľov.
PaedDr. Borguľová - pamätník obetiam komunizmu by mal byť umiestnený na hradbách, pri vchode do cintorína. Nie je v blízkosti súsošia Št. Moysesa a K. Kuzmányho.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
pasportizáciu pamätníkov a pamätných tabúľ v meste Banská Bystrica s pripomienkami, ako úvodnú časť práce na pasportizácii
II. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
a) dopracovať „Pasportizáciu pamätníkov, pamätných tabúľ a umeleckých objektov v meste Banská Bystrica“ o všetky údaje potrebné na plánovanie údržby a potrebných finančných prostriedkov v termíne do 30. 9. 2002
b) návrh objemu finančných prostriedkov na najnutnejšiu údržbu predložiť na zapracovanie do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2003

Bolo prijaté uznesenie číslo 339/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 24: 40-37,0,3.

K bodu číslo 12:
Dodatok č. 1 Štatútu Mesta Banská Bystrica

PhDr. Hradecký - vyjadril sa k druhej časti dodatku, ktorá hovorí o výboroch v mestských častiach. Je problém, ako definovať mestskú časť. Ako volebný obvod, alebo ako mestské časti, ktoré sú vyčleneným kat. územím, architektonickým členením, alebo akým spôsobom. V ďalšom bode sa budeme zaoberať volebnými obvodmi. V každom VO je viacej súčasných mestských častí. V zákone o obecnom zriadení sa hovorí o tom, že členmi výborov sú všetci poslanci MsZ zvolení v mestskej časti, na čele výboru je predseda, ktorý bol zvolený výborom. To znamená, že keď budem hovoriť o VO č. 4, členovia výboru sú zvolení všetci poslanci v danej mestskej časti. Títo poslanci budú tvoriť výbor tak pre Rúdlovú, ako aj pre Sásovú, a ako pre Uľanku. Čiže mi vytvoríme len 4 výbory mestských častí. Aj zo znenia zákona mi vyplýva, že členmi výboru sú len poslanci. Je teda problém, ako zapojiť občanov do práce v mestských častiach. Preto je potrebné, aby predseda občianskej rady bol volený občianskou radou. Navrhol zmeniť odstavec č. 12: výbor v mestskej časti zriaďuje občianske rady, ako poradný a iniciatívny orgán MsZ. Občiansku radu môže zriadiť MsZ
/ čl. 13/ ako jeho komisiu pre mestskú časť. Týmto by som skončil. Občianske rady nemusia mať vlastné katastrálne územie. Tak by nám nevypadla napr. Fončorda. Bude vecou výboru, koľko kompetencií pripustí občianskej rade. Bod č. 15 navrhujem vypustiť.
Ing. Toman - prikláňal sa k úvahám PhDr. Hradeckého. Môžeme dosiahnuť toho, že môže vzniknúť v jednotlivých častiach mesta výbor mestských častí. Vytvoria sa 4 výbory mestských častí, ktoré budú viazané na obvod. Prikláňa sa k tomu, aby bolo v štatúte vymedzené, že to nebude výbor mestskej časti, ale bude to výbor mestských častí v príslušnom VO. Toto je presná formulácia toho, čo môže vzniknúť. Tiež sa prikláňa za to, aby sa zmenila prvá časť Štatútu, kde sú uvedené volebné obvody a jednotlivé mestské časti, aby bola jasná potom aj náväznosť výborov mestských častí na jednotlivé volebné obvody. Súhlasí s tým, aby v občianskych radách boli aj neposlanci. Týchto členov musí zvoliť MsZ tak, ako sa volia komisie. Ale predsedu výboru by si mali zvoliť potvrdení členovia rady a toto by malo byť potvrdené v MsZ.
p. Ondrej Kvasna - vyjadril sa k tomu, že najväčšia pričlenená časť Šalková má 1090 obyvateľov a ostatné časti majú menej. Do týchto častí nie je možné zvoliť poslanca. Skupina poslancov pre okrajové časti sa zaoberala tým, ako preniesť informácie z MsZ do okrajových častí. Aby sme zabezpečili činnosť, ktorú teraz robíme v okrajových častiach navrhujem zmenu na str. č.2 bod 1/ doplniť - Predseda občianskej rady sa pravidelne pozýva na zasadnutie výboru mestskej časti s hlasom poradným. V bode 14 za slovom v mestskej časti – v častiach mesta Banská Bystrica 1 až 16, kde nie je poslanec MsZ sa predseda občianskej rady volí z jej občanov. Vypustiť slovo „ ktorý“ a pokračovať, upraviť vetu nasledovne – návrh na predsedu občianskej rady predloží MsZ primátor mesta.
Ing. Cmarko - reagoval na vystúpenie poslanca PhDr. Hradeckého, k jeho pripomienkam k odstavcu 12, kde navrhuje vyčiarknuť členov občianskej rady schvaľuje MsZ na návrh výboru v mestskej časti. Odporuje to tomu, že sme dali štatút občianskej rade tak, ako komisii MsZ. Komisiu MsZ musí voliť MsZ. To je ten dôvod, prečo to tam je. Ak by sme toto vyčiarkli, bola by to len nejaká komisia, ktorá by nemohla mať kompetencie, ktorá by nebola v súlade s ostatnými komisiami. Čo sa týka bodu 13, zrušenie tých 16 mestských častí. Cieľ zmeny tohto Štatútu je ten, že zákon, ktorý schválil parlament nám v podstate neumožní to, aby jednotlivé pričlenené časti, ktoré doposiaľ mali poslancov, mali prístup do MsZ a na MsÚ. Toto je cieľ celej zmeny. Ak by sme toto zrušili, nevie si predstaviť pracovať s cca 200 komisiami. Ostatné mestské časti majú svoj výbor, treba ošetriť Jakub, Uľanku a podobné mestské časti.
PhDr. Hradecký FP - ja som navrhol vyčiarknuť v bode 12 úvod vety - MsZ alebo - a pokračovať ďalej – výbory v mestskej časti zriaďujú občianskej rady, ako poradný a iniciatívny orgán MsZ.....
Ing. Cmarko FP- aj to bola otázka, že prečo je tam MsZ. Môže sa stať, že niektorá mestská časť si nevytvorí výbor, a toto je v štatúte ošetrené, že pokiaľ by nebol vytvorený výbor, tak nemá kto zriadiť občiansku radu. Je priorita občianskej rady.
Ing. Králik,CSc.- ako predkladateľ doplnku zopakoval pripomienky. To čo navrhol poslanec Hradecký má svoju opodstatnenosť vtedy, ak zrušíte, že MsZ môže tiež zriadiť občiansku radu. Potom nemá opodstatnenosť ani bod 15. Lebo v tomto bode ide o to, že ak sa poslanci v príslušnom VO nedohodnú, že zriadia výbory mestských častí, čo sa môže stať, tak má toto právo, aj z podnetu iných poslancov, nie len z tohto VO, ustanoviť MsZ. Ak to nechcete, dobre. Ale v diskusii ste toto akceptovali, že je toto potrebné. Ak nie je zriadený výbor mestských častí, len vtedy sa vytvorí komisia, inakšie ona sa môže zo súhlasom výboru vytvoriť. Toto je ošetrené v bode 12. Čo sa týka bodu 13- vyhláškou je ustanovené, z akých mestských častí sa Mesto B.Bystrica skladá. Iné mestské časti neexistujú. Fončorda neexistuje. Nie je to viazané na žiadne katastrálne územie.
p. Smädo - vyjadril sa k zákonu, ktorý bol proti obciam, ktoré boli nasilu v 70 – tich rokoch pričlenené k Mestu B.Bystrica. Hľadajú sa cesty, ako z tohto najhoršieho von. Treba okrajovým častiam vrátiť to, čo im bolo dané. Nebude hlasovať za toto uznesenie.

PhDr. Hradecký - vyjadril sa k filozofii. Poslanci, ktorí sú zvolení vo VO, sú zvolení v každej mestskej časti, ktorá tvorí ten volebný obvod. Bude jeden výbor reálne pre viac mestských častí. Práve preto vznikajú výbory v mestských častiach, aby riešili problémy jednotlivých mestských častí. Preto musia občianske rady vznikať na základe podnetu výborov. Doteraz fungujú len 3 občianske rady. Ale ak necháme možnosť vytvoriť občiansku radu s právomocami výboru mestskej časti pre Rudlovú, tak tu môže vzniknúť reálne kontrapozícia voči poslancom, ktorí boli zvolení v danom VO. Občianske rady by mali pomáhať poslancom. Na toto je ten priestor.
p. Ríša - vystúpil ako poslanec jednej z okrajovej časti. Pripomenul, že nezáleží na tom, ako sa dnes dohodnú poslanci. Vždy to bude krivda voči občanom v okrajových častiach. Uviedol príklady, kde je vidieť, že prostriedky získané predajom objektov v okrajových častiach neboli využité pre tieto okrajové časti. Ani nedali poslanci z okrajových časti súhlas na odpredaj a odpredali sa. Ak nedáme kompetenciu občianskym radám, nemusí ju výbor akceptovať. Nesľubujme si od tohto bohvie čo. Nežiadajte od nás, aby sme za toto zdvihli ruku.
Ing. D.Kvasna - nová vláda prehodnotí tento zákon a vráti sa aj k jednomandátovým volebným obvodom. Žiadna rada, ani výbor nenahradí voleného poslanca, ktorý zíde z riadnych volieb. Éra dobrovoľnosti a masovosti je preč. Z tohto dôvodu nemôže podporiť to, čo ide proti okrajovým častiam.
Ing. Cmarko FP - natrápili sme sa mi zo sídlisk odkiaľ pravdepodobne budú zvolení poslanci v prospech Vás, aby aspoň nejakým spôsobom bola zabezpečená účasť na dianí v meste.
JUDr. Múkera - zákon je voči mestským častiam nespravodlivý. Preto sme sa s Ing. Cmarkom snažili nájsť spoločné riešenie. Toto sa stalo, a teraz, keď za toto nebudú poslanci okrajových častí hlasovať, nebudú mať nič, čo by umožnilo pomáhať ľuďom v týchto častiach mesta. Hľadáme riešenie, aby sme na kandidátku našli osobnosti z týchto častí a dokázali sme ich presadiť do tohto MsZ.

Ing. Toman - vyjadril sa k počtu obyvateľov na jeden mandát, to je dané. My sme povinní hľadať riešenia na zapojenia ľudí do života mesta. Navrhovaný spôsob zmeny štatútu je najlepší spôsob toto dosiahnuť.
Ing. Lichý - považuje seba za starého Bystričana a neohraničuje svoju činnosť hranicami svojho volebného obvodu. Aj v budúcnosti musíme takto postupovať, aj z hľadiska zákona, ktorý je platný. Bol by rád, keby sa dnes poslanci dohodli na zmenách štatútu. Súhlasil s návrhom PhDr.Hradeckého. Uviedol, že chápe poslancov z okrajových častí, ktorí robia tzv. richtára tejto okrajovej obce. Preto im musí pomôcť občianska rada.
Ing. Katreniak - ideme správnym smerom, a preto je potrebné zmenu štatútu podporiť.
Ing. Haško - zarážajú ho také údaje, že výbor by mal byť spájaný s volebným obvodom. Ale tu ho stále spájame s mestskou časťou. Či toto nie je možné upraviť. Výbor- volebný obvod, občianska rada- mestská časť.
p. Ríša FP - pán kolega Haško, to bola prvá vec, čo som sa ja spýtal. Ak by sme direktívne nariadili, že tento poslanec bude mať konkrétne tú mestskú časť, v tom prípade za to zodvihnem ruku. Môže sa stať, že bude 10 poslancov zo sídliska Sásová a neviem si dobre predstaviť, ako by sa starali o okrajové časti.
JUDr. Múkera FP - poslanec má zákonné a morálne právo, aby sa staral o celý VO a celé mesto.
PhDr. Hradecký - aj z mojej okrajovej časti asi neprejde zástupca vo voľbách. Ale upravujeme čl. 12, ktorý znie .. výbory v mestských častiach zriaďujú občianske rady ako poradný a iniciatívny orgán.... Celá filozofia je v tom, aby toto nemenoval primátor, ale aby sa to posunulo na komisie .

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 1 Štatútu Mesta Banská Bystrica s doplnkom

Bolo prijaté uznesenie číslo 340/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 25: 45-33,4,6 – 2 nehlasovali.

K bodu číslo 13:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 102/2002, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/1995 o miestnych poplatkoch v znení dodatkov VZN č. 81/2000, VZN č. 91/2001 a VZN č. 97/2001

Ing. Gregorová - uviedla dôvody, ktoré viedli k zmene VZN č.33/1995. Ide o vrátenie poplatku iba v prípade smrti fyzickej osoby /poplatníka/ ináč to nie je možné.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. 102/2002, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/1995 o miestnych poplatkoch v znení dodatkov VZN č. 81/2000, VZN č. 91/2001 a VZN č. 97/2001
II. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 102/2002, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/1995 o miestnych poplatkoch v znení dodatkov VZN č. 81/2000, VZN č. 91/2001 a VZN č. 97/2001

Bolo prijaté uznesenie číslo 341/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 26: 44-38,0,5 1 nehlasoval.


K bodu číslo 14:
Návrh na usporiadanie Mesta Banská Bystrica na 4 volebné obvody a počty poslancov v nich pre voľby do MsZ v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002 – 2006

Ing. Králik,CSc.- návrh ste obdržali písomne, otváram rozpravu k tomuto bodu.
Ondrej Kvasna - uviedol, že celá stará Radvaň patrí do VO č. 2, a tým pádom starí Radvančania sú na Fončorde. Doporučujem, aby Ing.arch. Kupec povedal, prečo sa toto takto urobilo.

Ing.arch. Kupec - pôvodná koncepcia zohľadňovala rozsah území vlastného k.ú. Radvanského, a za to sme mi prisúdili miesto vo VO č. 3. Súhlasím, je to možné akceptovať.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva
a)rozdelenie Mesta Banská Bystrica na 4 volebné obvody nasledovne:
Volebný obvod č. 1 - Banská Bystrica, Majer, Senica, Šalková
Volebný obvod č. 2 - Kráľová, Iliaš, Kremnička, Rakytovce
Volebný obvod č. 3 - Radvaň, Podlavice, Skubín
Volebný obvod č. 4 - Rudlová, Sásová, Kostiviarska, Jakub, Uľanka
b)počet poslancov zvolených v jednotlivých obvodoch Mesta Banská Bystrica nasledovne:
Volebný obvod č. 1 – 7 poslancov
Volebný obvod č. 2 – 5 poslancov
Volebný obvod č. 3 – 9 poslancov
Volebný obvod č. 4 – 10 poslancov

Bolo prijaté uznesenie číslo 342/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 27: 43-29,6,8.


K bodu číslo 15 a :
Predaj mestských lesov Mesta Banská Bystrica

Ing. Gregorová - k písomnému materiálu sa nevyjadrila, finančná komisia nebola uznášania schopná.
Ing. Mika - tento materiál bol pôvodne na rokovaní MsR, z tohto programu vypadol. Preto požiadal, aby tento bod prejednali v rámci odpredaja majetkov mesta. Viac krát sa už poslanci zaoberali návrhom predaja mestských lesov. Mesto by malo mať záujem o zachovanie mestských lesov v plnom rozsahu. DR MsL viac krát hlasovala a prejednávala tento návrh. DR prijala uznesenie: Dozorná rada MsL nesúhlasí s odpredajom mestských lesov Mesta Banská Bystrica, ukladá predsedovi DR predniesť stanovisko DR na zasadnutí MsZ v B.Bystrici. Na základe tohto uznesenia sme pripravili aj návrh uznesenia pre MsZ: MsZ berie na vedomie uznesenie DR MsL, s.r.o, II. nesúhlasí s odpredajom mestských lesov, III. ukladá prednostovi MsÚ a konateľovi MsL, s.r.o B.Bystrica neposkytovať žiadne údaje nad rámec zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Ing. Cmarko - doplnil uznesenie v bode III. – nad rámec zákona o mestských lesoch, aby bolo jasné o čom sa nemajú podávať informácie.
Ing. Lichý - doplnil vystúpenie Ing. Miku. Z poslancov, ktorí sú v DR MsL,s.r.o sú všetci zorientovaní, a nikto neprišiel s návrhom predať mestské lesy. Mali byť zachované v majetku mesta.
Ing. Buriš - na zasadnutí finančnej komisie sme povedali, že toto netreba ani dávať na prerokovanie v MsZ. Bolo by vhodné doplniť uznesenie, že je možné urobiť zámenu.
Ing. Králik,CSc.- pokúšame sa už vymeniť pozemky so štátnymi lesmi. Tu by mala byť možnosť rokovania.
Ing. Muroň - kto bude skúmať, čo je nad rámec zákona. Ak prejde uznesenie, že sa lesy nebudú predávať, v tom prípade nevidí dôvod, prečo by jednal o predaji.
Ing. Toman - oceňuje, že informácia o tom, že je záujem o kúpu mestských lesov sa dostala do fin. komisie. Bol by rád, aby sa v takýchto prípadoch postupovalo aj v budúcnosti, aby sa predišlo zbytočným šumom.
Ing. Mika - reagoval na vznesené pripomienky. DR sa týmito momentmi zaoberala. Tu sa hovorí, že nechceme predávať mestské lesy. Ale nehovorí sa tu o vysporiadaní medzi štátnymi lesmi v rámci majetku. Bude potrebné, aby si mesto dávalo pozor, aby nevymenilo tie lesy, ktoré sú z hľadiska ekonomického najzaujímavejšie. Týmto uznesením sme chceli pomôcť prednostovi MsÚ, aby mohol v prípade záujmu povedať, že toto je záležitosť bezpredmetná. Dá sa presne špecifikovať, čo sa môže dať ako informácia.
JUDr. Hrubala - súhlasí s tým, aby mesto lesy nepredávalo. Ale kedykoľvek sa môže zmeniť táto situácia. Vyjadril sa k poskytovaniu informácií nad rámec zákona. Ten, kto poskytuje informáciu, ten posudzuje, či je to v súlade so zákonom. To, že sa nad rámec zákona neposkytujú informácie, to je jasné, a toto nemusíme osobitne deklarovať.
JUDr. Múkera - uviedol, že všetko sa dá predať, ale dnes nie je vôľa mestské lesy predávať. Považuje to za politické rozhodnutie. Ale keby niekto prišiel s ponukou, napr. predať lesy za 9 mld. Sk, to by bolo možné.
Ing. Muroň - vyjadril sa k uzneseniu, ktoré navrhol Ing. Mika.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
uznesenie dozornej rady Mestských lesov, s.r.o.
II. nesúhlasí
s odpredajom mestských lesov Mesta Banská Bystrica
III. ukladá
Prednostovi MsÚ Banská Bystrica a konateľovi MsL s.r.o. Banská Bystrica
neposkytovať údaje nad rámec zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o mestských lesoch

Bolo prijaté uznesenie číslo 343/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 28: 44-32,2,9.

K bodu číslo 15 b:
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov ) a iné

JUDr. Múkera - mal pripomienku k str. 3, posledná veta, gramaticky zle upravená.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na odpredaj nehnuteľností majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov ) a iné
II. schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov)

A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - budov, pozemkov, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami

Volebný obvod č. 2
1. Podiel 1/20 obytného domu s príslušenstvom v Banskej Bystrici, Jesenského č. 18, súp. č. 1116, sit. na pozemku parc. č. KN 4759 ( bez pozemku ), kat. územie Banská Bystrica pre Júliusa Šuleka, a manž. Elenu Šulekovú rod. Stierankovú, obaja bytom Jesenského č. 18 Banská Bystrica, v kúpnej cene 30 840.-Sk.


Volebný obvod č. 3

2. Pozemok parc. č. KN 3570 - zast. pl. diel “15” o výmere 52 m2, kat. územie Radvaň ( Iliašska cesta ), pre Ondreja Labudu, a manž. Máriu Labudovú rod. Ďurišovú, obaja bytom Iliašska cesta č. 7 Banská Bystrica, v kúpnej cene 509.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 52 m2 predstavuje kúpnu cenu 26 468.-Sk.

Volebný obvod č. 6

3. Pozemok parc. č. KN 559/3 zast. pl. o výmere 146 m2, KN 559/4 - zast. pl. o výmere 481 m2, KN 559/11 - zast. pl. o výmere 18 m2, spolu o výmere 645 m2, kat. územie Podlavice ( ul. Mlynská ) pre Ing. Miroslava Chlepka, a manž. Ing. Martu Chlepkovú rod. Kurpašovú, obaja bytom Gaštanová ul. č. 2, Banská Bystrica, v kúpnej cene 500.-Sk za 1 m, čo pri výmere 645 m2 predstavuje kúpnu cenu 322 500.-Sk.

4. Pozemok parc. č. KN 1523/2 – zast. pl. o výmere 66 m2, kat. územie Podlavice ( ul. Podlavická cesta ), pre Elenu Šupolovú rod. Ondrejkovú, rozvedenú, bytom Podlavická cesta č. 44 Banská Bystrica, v kúpnej cene 307.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 66 m2 predstavuje kúpnu cenu 20 262.-Sk.

5. Pozemky parc. č. KN 83/1 - zast. pl. o výmere 45 m2, KN 83/2 - zast. pl. o výmere 29 m2 spolu o výmere 74 m2, kat. územie Podlavice ( ul. Skubínska cesta ) pre Jozefa Oravca, a manž. Annu Oravcovú rod. Krnáčovú, obaja bytom Skubínska cesta č. 41 Banská Bystrica, v kúpnej cene 304.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 74 m2 predstavuje kúpnu cenu 22 496.-Sk.

Volebný obvod č. 7

6. Pozemok parc. č. KN 2388/15 - zast. pl. o výmere 22 m2, kat. územie Sásová ( ul. Ružová ), pre Ing. Ivan Jakubovie, a manž. Boženu Jakubovie rod. Polákovú, obaja bytom Ružová č. 7 Banská Bystrica, v kúpnej cene 989.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 22 m2 predstavuje kúpnu cenu 21 758.-Sk.Volebný obvod č. 8

7. Pozemok parc. č. KN 2513/2 - zast. pl. o výmere 195 m2, kat. územie Sásová ( ul. Magurská ) so zriadením vecného bremena, pre PharmDr. Jozefa Valucha, a manž. Ing. Danielu Valuchovú rod. Vargovú, obaja bytom Azalkova č. 48 Banská Bystrica, v kúpnej cene 587.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 195 m2 predstavuje kúpnu cenu 114 465.-Sk.

Volebný obvod č. 12

8. Nehnuteľnosti - budova požiarnej zbrojnice v Banskej Bystrici, Jakubská cesta č. 12, súp. č. 4708, sit. na pozemku parc. č. KN 530 a pozemky parc. č. KN 530 - zast. pl. o výmere 88 m2, KN 520/4 - ost. pl. o výmere 151 m2 spolu o výmere 239 m2, kat. územie Kostiviarska, pre Miroslava Majera, bytom Hrušková č. 11, Banská Bystrica, v kúpnej cene :
- za budovu 154 930.-Sk
- za pozemok parc. č. KN 530 vo výške 285.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 88 m2 predstavuje kúpnu cenu 25 080.-Sk
- za pozemok parc. č. KN 520/4 vo výške 266.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 151 m2 predstavuje kúpnu cenu 40 166.-Sk, celkom za kúpnu cenu 220 176.-Sk, so zriadením vecného bremena.

Katastrálne územie HARMANEC

9. Pozemok parc. č. KN 299/2 - zast.pl. o výmere 6 m2, kat. územie Harmanec ( Cenovo ), pre Františka Zárubu, a manž. Ľubicu Zárubovú, rod. Putecovú, obaja bytom Pezinská ul. č. 125 Vinosady, v kúpnej cene 300.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 6 m2 predstavuje kúpnu cenu 1 800.-Sk.

Katastrálne územie DOLNÝ HARMANEC

10. Pozemok parc. č. KN 880/2 - zast. pl. o výmere 22 m2, kat. územie Dolný Harmanec ( lokalita Pod Kráľovou stuňou ), pre Ing. Dušana Kováča, a manž. Vieru Kováčovú rod. Kalovú, obaja bytom Tichá č. 25 Banská Bystrica, v kúpnej cene 100.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 22 m2 predstavuje kúpnu cenu 2 200.-Sk.

11. Pozemok parc. č. KN 908/2 - zast. pl. o výmere 78 m2, kat. územie Dolný Harmanec pre Ing. Jozefa Sámela, a manž. Máriu Sámelovú rod. Kováčikovú, obaja bytom Harmanecká cesta č. 28 Banská Bystrica, v cene 100.-Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 78 m2 predstavuje kúpnu cenu 7 800.-Sk.

Katastrálne územie KORDÍKY

12. Nehnuteľnosť - rekreačná chata s.č. 1040, sit. na pozemku parc. č. KN 1036/1 ( bez pozemku ), kat. územie Kordíky, pre Ľubomíra Martinku, bytom Internátna č. 69 Banská Bystrica, v dohodnutej kúpnej cene 300 000.-Sk.


B/ ZÁMENU NEHNUTEĽNOSTÍ - POZEMKOV

Volebný obvod č. 7

13. Zámena nehnuteľností - pozemkov:
- parc. č. KN 1105/17 - zast. pl. o výmere 13 m2, kat. územie Sásová ( ul. Haškova ) z vlastníctva Mesta Banská Bystrica do vlastníctva Róberta Krompaského, bytom ul. kpt. Jaroša č. 769/8 Košice, v cene 730.-Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 13 m2 predstavuje celkom 9 490.-Sk
za
- parc. č. KN 1109/29 - ost. pl. o výmere 7 m2, kat. územie Sásová ( ul. Haškova ) z vlastníctva Róberta Krompaského, bytom ul. kpt. Jaroša č. 769/8 Košice do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, v cene 730.-Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 7 m2 predstavuje celkom 5 110.-Sk.
K finančnému vyrovnaniu u zamieňaných pozemkov dochádza zo strany Róberta Krompaského v prospech Mesta Banská Bystrica a to za 6 m2, t. j. vo výške 4 380.-Sk.


C/ ZRUŠENIE ČASTI UZNESENÍ

Volebný obvod č. 7

14. Ruší časť uzn. č. 277/2001 zo dňa 23.10.2001, ktorým bol pod por. č. II/A/2 schválený odpredaj pozemkov parc. č. KN 2111/5 - zast. pl. o výmere 75 m2, KN 2132/8 - orná pôda o výmere 84 m2, kat. územie Sásová ( Chabenecká ul. - ulica Pod Hôrkou ), pre Ing. Romana Ružicu, a manž. Ing. Danicu Ružicovú rod. Krušpánovú, obaja trvale bytom Pieninská č. 25, Banská Bystrica, v kúpnej cene 670.-Sk za 1 m2 za pozemok parc. č. KN 2132/8, čo pri výmere 84 m2 predstavuje kúpnu cenu 56 280.-Sk a v kúpnej cene 1 030.-Sk za 1 m2 za pozemok parc. č. KN 2111/5, čo pri výmere 75 m2 predstavuje kúpnu cenu 77 250.-Sk. Kúpna cena oboch pozemkov predstavuje 133 530.-Sk.

15. Ruší časť uzn. MsZ č. 277/2001 zo dňa 23.10.2001, ktorým bol pod por. č. II/A/1 schválený odpredaj pozemku parc. č. KN 2111/4 - zast. pl. o výmere 133 m2, kat. územie Sásová ( Chabenecká ul. - ulica Pod Hôrkou ), pre Ing. Ivana Krušpána, a manž. Blanku Krušpánovú rod. Štiegelovú, obaja trvale bytom Pod Hôrkou č. 17 Banská Bystrica v kúpnej cene 1 030.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 133 m2 predstavuje kúpnu cenu 136 990.-Sk.

Katastrálne územie DOLNÝ HARMANEC

16. Ruší uznesenie MsZ č. 55/1999 zo dňa 13.5.1999, ktorým bol pod č. I/1 schválený odpredaj pozemku parc. č. KN 908/2 - zast. pl. o výmere 78 m2, kat. územie Dolný Harmanec pre Stredoslovenské lesy, š.p., Banská Bystrica v kúpnej cene 100.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 78 m2 predstavuje kúpnu cenu 7 800.-Sk.


Bolo prijaté uznesenie číslo 344/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 29: 43-40,1,2.

K bodu číslo 16:
Informácia o priebehu výstavby bytových a ostatných investičných akcií, ktoré zabezpečuje IÚM Banská Bystrica pre Mesto Banská Bystrica

Ing. Kollár - materiál je dosť obsiažny, bol prerokovaný aj v MsR.

Ing. Mika - opýtal sa, či by nebolo vhodné, aby sme do tohto materiálu zaradili aj byty, ktoré sú ukončené, ide o polikliniku Sásová. Aby sme to mohli urobiť naraz.
Ing. Kollár - poliklinika je skolaudovaná, a bude to súčasťou nasledovného materiálu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o priebehu výstavby bytových a ostatných investičných akcií, ktoré zabezpečuje IÚM pre Mesto Banská Bystrica
II. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta
Finančnej komisii MsZ
a)hľadať možnosť zabezpečenia finančných prostriedkov na dobudovanie rozostavaných investičných akcií a to v rámci rozpočtových opatrení v rozpočte mesta na rok 2002
b)zahrnúť výšku potrebných finančných prostriedkov na dokončenie do návrhu rozpočtu mesta na rok 2003

Bolo prijaté uznesenie číslo 345/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 30: 41-38,0,3.

K bodu číslo 17:
Mestská poliklinika

MUDr. Vnenčáková - máme podrobne rozpracovaný podrobný materiál. Záujem mesta a MsZ o služby a poskytovanie zdravotníckej starostlivosti je staršieho charakteru. Potvrdzovali sme záujem o poskytovanie zdravotných služieb mesta. Deklarovali sme to aj podávaním žiadosti o prevod majetkov polikliniky a aj chirurgického pavilónu do majetku mesta. Na zasadnutí komisie pre zdravie a soc. starostlivosť sme sa týmto tiež zaoberali a na základe požiadavky z ministerstva sme navrhli uznesenie v tom smere, že MsZ jednoznačne súhlasí s prijatím všetkých záväzkov a pohľadávok súvisiacich s prevádzaným majetkom, a to vrátane známych aj neznámych. Táto formulácia bola veľmi závažná a váhali sme, či takéto bremeno prijať. MsR mala iné stanovisko ako komisia. Vyjadrila sa k neznámych záväzkom, obavy nemusíme mať z toho dôvodu, že budú to len záväzky, ktoré sú len jednoznačne preukázateľné, že sa vzťahujú a majú priamy súvis s objektmi a zariadeniami nami nadobudnutými. Preto sme sa rozhodli rešpektovať a súhlasiť s min. pre správu a privatizáciu majetku a prijať také uznesenie, v ktorom by sme potvrdili náš záujem o prevod zdravotníckych zariadení. Ďalším bodom, ktorý treba rozhodnúť, týka sa priamo materiálu, ide o možnosť prijatia uznesenia, ktoré sa týka toho, ako bude poliklinika existovať, v materiáloch sú navrhnuté ďalšie formy.
Ing. Králik,CSc.- vyjadril svoj názor k tomuto bodu. Pokiaľ prijmete uznesenie o tom, že súhlasíte s § 15, odst. 1, ja ho ako primátor mesta nepodpíšem. Presvedčil som sa, že dlh polikliniky dosiahol už 27 mil. Sk. V súčasnosti je 13 mil. Sk. Ak vláda splní svoj záväzok a oddĺži zdravotnícke zariadenia a dôjde na 0, tak je tu jeden dlh, ktorý nie je v ekonomickej evidencii polikliniky, je tam 20 mil. Sk dlhu, penálov, voči Sociálnej poisťovni od roku 1997. Nik nevie povedať, čo sa s týmto stane. Ak mám viesť zodpovedne mesto, tak nie je možné, aby som prevzal na seba zaplatenie 25 mil. Sk. Ak preberieme polikliniku a s nim aj neznámy záväzok vo výške min. 20 mil.Sk a o mesiac, alebo pol roka predá Sociálna poisťovňa túto pohľadávku za určitú čiastku vymáhačskej firme pohľadávok, a táto bude mať plné právo podať podnet na súd, tak sa táto pohľadávka stane voči mestu splatná. Neviem, či máme chuť ísť do ďalšieho exekučného obdobia. Takýto problém má aj Mesto Martin. Preto by k tomuto malo zaujať stanovisko aj Združenie miest a obcí a vytvoriť tlak na vládu, aby rozhodla o tom, že Soc.poisťovňa nebude uplatňovať penále voči mestám a obciam, ktoré preberú v zmysle transformácie, alebo privatizácie zdravotnícke zariadenia.
Ing. Buriš FP - navrhol stiahnuť materiál z rokovania MsZ.
MUDr. Vnenčáková FP – požiadala Ing. Buriša, aby stiahol svoju požiadavku.

Prof. MUDr. Dluholucký,CSc.- povedal, že mesto nemôže úplne pustiť z ruky zodpovednosť za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti na svojom území a svojim obyvateľom. Je vhodné, aby mesto malo palec na týchto službách, aby nezanikli. Pre mesto by bolo výhodné mať pod sebou polikliniku a starý pavilón, ale vzhľadom na tieto odkryté veci by som sa prikláňal k tomu čo povedal pán primátor. Čiže nevzdávať sa ambícií byť rozhodujúcim prvkom v oblasti polikliniky, ale bude o tom treba rokovať, aby sa zmenila filozofia, lebo nemôže mesto ísť bezhlavo do nejakých záväzkov, ktoré ho pochovajú.
MUDr. Gémešová - podporuje názor prof. Dluholuckého. Mesto by chcelo mať kontrolu nad zdravotníckymi službami v meste, malo by ju mať, a tiež malo by mať v správe budovu, ktorá by zabezpečila poskytovanie týchto služieb. Dnes sme dostali prvý krát predložený materiál z hľadiska ekonomického. V danej situácii by bol veľký luxus začať činnosť s takým veľkým dlhom.
Ing. Toman - problém má viac rozmerov. Mesto, ak chce privatizovať tento objekt, môže prejaviť záujem, a tým pádom je jedným z účastníkov privatizačného procesu. Ak mesto neprejaví záujem v plnej miere, musí prijať podmienku, že sa zaväzuje, že prijíma známe a aj neznáme záväzky. Ak mesto toto neprejaví, pokračuje proces privatizácie. Čo keď sa nájde subjekt a podá si v čase privatizácie projekt, môže byť poliklinika predaná subjektu „X“. Ďalej sa vyjadril k predaju satelitov v rámci polikliniky, mesto by malo trvať, že chce aj tieto objekty. Čiže jeho názor je, že mesto by malo potvrdiť svoj záujem. Štát by mal riešiť dlhy, ale mi by sme nemali stratiť tieto objekty.
JUDr. Múkera - vyjadril sa k § 15, zákona 92/91 . Treba si uvedomiť to, čo zákon chápe pod neznámym záväzkom. To nie je záväzok, ktorý existuje, nejakej verejnej inštitúcii, ako v tomto prípade Soc. poisťovňa. Predsa toto je známy záväzok, a dokonca aj verejný. Tento neznámy záväzok vznikol z nejakého obchodu a určitým spôsobom sa neobjavil v evidencii. Ale poliklinika musí vedieť aj presne, koľko dlhuje poisťovni. Opýtal sa, že v dôsledku, že odišla časť majetku polikliniky, či odišla aj časť záväzku voči poisťovni, alebo táto časť neodišla. Toto je pohľad obchodníka. Ekonomický pohľad je iný. Mesto B.Bystrica môže odstúpiť od privatizácii aj po podpísaní privatizačného projektu, a vráti sa to na Fond národného majetku.
Ing. Katreniak - neprijať uznesenie by bolo nešťastným riešením. Treba sa uchádzať o privatizáciu polikliniky.
MUDr. Vnenčáková - prečítala návrh uznesenia. MsZ súhlasí v zmysle § 15, odst. 1, zákona č. 92/2001 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, z vlastníckeho práva hnuteľného a nehnuteľného majetku, t.j. Polikliniky Horná 60 vrátane OZS Bottova, Kyjevské nám., Spojová a očné sanatórium, prechádzajú na jeho nadobúdateľa, Mesto Banská Bystrica práva a záväzky súvisiace s privatizovaným majetkom, vrátane neznámych, s výhradou záväzku penále voči Soc. poisťovni a s podmienkou oddĺženia dotknutých zdravot. zariadení štátom. MsZ súhlasí v zmysle § 15, odst. 1) zákona č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, s prevodom vlastníckeho práva hnuteľného a nehnuteľného majetku, tzv. chirurgického pavilónu v starom nemocničnom areáli Nemocnice F.D.R. v B.Bystrici s výhradou a s podmienkou oddĺženia dotknutého zdravotníckeho zariadenia štátom, alebo časti zdravotníckeho zariadenia štátom. MsZ odporúča primátorovi mesta rokovať na úrovni ZMOS-u, s min. zdravotníctva, s min. pre správu a privatizáciu majetku a so Soc. poisťovňou o riešení týchto záväzkov.
Ing. Toman - doplnil návrh uznesenia: MsZ si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckych práv Polikliniky a chirurgického pavilónu, posúdiť konečnú výšku známych a neznámych záväzkov z minulosti a MsZ vyzýva Vládu SR, aby pred bezodplatným prevodom vlastníckych práv zdravot. zar. zo štátu na mestá prijala účinný spôsob oddĺženia týchto zariadení o známych a neznámych záväzkov z minulosti, ktoré idú na vrub štátu.
JUDr. Múkera FP - primátor môže aj osobne jednať s orgánmi štátnej správy nie len cez ZMOS.

Ing.Králik,CSc. - je problém, do akej výšky môže mesto prevziať zdravotnícke zariadenia, na koľko v budúcom alebo v tomto roku má, čo dokáže zaplatiť. Akékoľvek dlhy nad O sú problémom. Treba na toto nájsť rozpočtové prostriedky. Toto si treba uvedomiť. S takýmto uznesením nebude súhlasiť ani PKB. Musíme riešiť Radnicu, Penzión Jeseň. Treba si vedieť jasne povedať priority.
Ing. Katreniak - nezdá sa mu takýto postup, ako zvolil primátor. Musíme prijať jasné uznesenie, ktoré nezastaví proces privatizácie. Komisie sa týmto musia zaoberať a hľadať riešenia. Musíme deklarovať, že o tieto objekty máme záujem.
JUDr. Múkera - chceme, aby si mesto zachovalo zdravotnícke zariadenia tam, kde sú dostupné väčšine obyvateľov. Týmto nezväzujeme štatutárnemu zástupcovi ruky. Môže rokovať. Treba prejaviť vôľu a donútiť štátnych úradníkov, aby sa týmto zaoberali. Oboznámil poslancov s druhou vlnou privatizácie.
Mgr. Goštan - prečítal návrh na uznesenie MUDr. Vnenčákovej.
JUDr. Múkera FP - nesúhlasil s návrhom.
Ing. Toman - treba prijať uznesenie bez kvalifikácie záväzkov.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. deklaruje, že
trvá na účasti na privatizácii Polikliniky Banská Bystrica Horná 60, OZS Bottova, Kyjevské nám. Spojová, Očné sanatórium, Chirurgický pavilón pre Mesto Banská Bystrica
II. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta ďalej rokovať o privatizácii uvedených zariadení
III. ukladá
príslušným komisiám MsZ prerokovať predložený materiál
IV.
si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckych práv k Poliklinike a Chirurgickému pavilónu posúdiť konečnú výšku známych a neznámych záväzkov z minulosti
V. vyzýva
vládu SR, aby pred bezodplatným prevodom vlastníckych práv zdravotníckych zariadení zo štátu na Mesto prijala účinný spôsob oddĺženia týchto zariadení

Bolo prijaté uznesenie číslo 346/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 31: 41-40,0,1.

K bodu číslo 18:
Návrh na založenie združenia s účasťou Mesta Banská Bystrica

JUDr. Vančo - v súvislosti prerokovania žiadosti istej spoločnosti o kúpu chaty, ktorej vlastníkom je Mesto B.Bystrica, komisia nesúhlasila s takýto predajom a doporučila preto riešenie, ktoré je predložené v písomnom návrhu.
RNDr. Kleinert,CSc.- bude si potrebné ujasniť do akej miery je s týmto stotožnená TJ Vatra.
Ing. Katreniak - opýtal sa o aké technické zariadenie ide.
JUDr. Gajdošová – navrhla urobiť zmenu v čl. 16 – doplniť tam ďalšie písmeno/ menovať a odvolávať členov dozornej rady, v čl. 17 to vynechať a opraviť aj čl. 18, kde sa hovorí , že dozorná rada je menovaná predstavenstvom. Ako dôvod týchto zmien uviedla, že nemôže byť dozorná rada, ktorá kontroluje predstavenstvo menovaná predstavenstvom. Toto by malo patriť do právomoci VZ.
JUDr. Vančo - zodpovedal na pripomienky. Rokovania dvoch zasadnutí komisie sa zúčastnila aj TJ Vatra, ktorá je vlastníkom lyžiarskych vlekov. Čo sa týka firmy MDC, s.r.o. B.Bystrica , vlastní hnuteľný majetok, prostriedky na úpravu lyžiarskych tratí, ratrak a iné. Čo sa týka pripomienky JUDr. Gajdošovej, nejde o zriaďovaciu listinu. Keď zoberieme návrh na uznesenie, súvisí to s tým majetkom.
JUDr. Gajdošová - napriek tomu si myslím, že nie je vhodné, aby ten orgán, ktorý niekoho kontroluje bol nim aj menovaný. Mohla by sa táto výhrada akceptovať.
JUDr. Múkera - majetok sa dá do vlastníctva alebo nájmu?
JUDr. Vančo - všetkým trom subjektom sa zachováva ich vlastnícke právo.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na založenie združenia s účasťou Mesta Banská Bystrica
II. schvaľuje
poskytnutie majetku Mesta Banská Bystrica a to chaty súp. číslo 5005, ktorá sa nachádza v k.ú. Radvaň a je zapísaná na liste vlastníctva č. 2724 za účelom založenia združenia

Bolo prijaté uznesenie číslo 347/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 32: 39-36,0,2 – 1 nehlasoval.


K bodu číslo 19:
Záväzok Mesta zachovať majetok spoločnosti MBB, a.s.

Ing. Mika - predložil návrh, či by nebolo vhodné, aby sa aj tie byty, ktoré boli vybudované na poliklinike nemohli zobrať do toho režimu, ktorý je tu navrhnutý.
Ing. Králik,CSc.- tieto byty sú v tomto režime.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a)dôvodovú správu k záväzku Mesta zachovať majetok spoločnosti MBB, a.s.
b)záväzok Mesta Banská Bystrica ako akcionára spoločnosti MBB, a.s., zachovať majetok spoločnosti tak, aby v prípade zrušenia spoločnosti nebol prevedený majetok spoločnosti, ku ktorému sa viažu záväzky voči štátu a jeho subjektom na iné právnické osoby ako sú Mesto, štátne subjekty alebo ďalšie subjekty Mesta
II. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta
a)ako valnému zhromaždeniu spoločnosti MBB, a.s., schváliť zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na stavbu „90 bytových jednotiek, OS Pršianska Terasa PT 301“ na zabezpečenie nájomného charakteru predmetných bytov
b)ako valnému zhromaždeniu spoločnosti MBB, a.s. zabezpečiť prostredníctvom orgánov spoločnosti vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva a bezodkladne ju predložiť na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Bolo prijaté uznesenie číslo 348/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 33: 40-34,0,4 – 2 nehlasovali.

K bodu číslo 20 :
Správa z prešetrenia okolností výberu zmluvného partnera mesta pre vyhotovenie a prevádzkovanie MIS na území mesta Banská Bystrica

Ing. Spišiak - v mojej informácii o činnosti som Vás informoval o postupe pri prešetrovaní tejto záležitosti. Pripomenul v stručnosti obsah tejto správy. Na základe podnetu Ing. Tomana bolo uložené prešetriť okolnosti výberu. Posudzovali sa súťažné podklady, ktoré vypracoval MsÚ. Týkalo sa to prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a pozemkov na budovanie prevádzkovania MIS na dobu 15 rokov. Bolo vyhlásené výberové konanie. Bolo oslovených 11 vybraných firiem, ktoré sa zaoberajú touto záležitosťou. Výberovú komisiu menoval primátor mesta. Predsedom bol Ing. Muroň, prednosta MsÚ. Niektorí členovia vzniesli pripomienky voči víťazovi, nepredložili však žiadne dôkazy, ktoré by umožnili komisii prijať také výhrady, aby odporučila primátorovi zrušiť tento výber, prípadne diskvalifikovať tohto víťaza. Od 3.12. Ing. Toman napísal niekoľko listov primátorovi mesta. Nepredložil však také dôkazy, ktoré by mohli obstáť pred súdom. Zmluva bola podpísaná 23.1.2002. Záver z prešetrenia je taký, že tento výber nepodliehal žiadnej zákonnej povinnosti vypísať výberové konanie. Bolo to dobrovoľné rozhodnutie mesta vypísať výberové konanie. Nie je to upravené vnútornými normami Mesta. Prebehlo regulárne výberové konanie. Primátor akceptoval poradie. Nebol porušený žiadny zákon.

Ing. Toman - nevyjadroval sa k zákonnosti. Lebo druhá vec je etická stránka problému a výhodnosť uzatvorenia zmluvy pre Mesto B.Bystrica. Vyjadril sa k zrušeniu zmluvy s firmou ISPA. Ročné príjmy firmy činili 1,8 mil.Sk ročne. Keďže končila zmluva s firmou ISPA bolo potrebné urobiť ďalšie potrebné kroky. Mesto do dneska nemá v príjme 1,8 mil. Sk od prevádzkovateľa týchto zariadení. Ďalej diskutoval ako člen výberovej komisie a uviedol dôvody, ktoré ho viedli, aby dal návrh na prešetrenie výhodnosti zmluvy. Výberová komisia vyhodnotila najlepšiu ponuku hlasovaním. Išlo o firmu zo Žiliny. Myslím si, že bolo prekvapením, že nevyhrala firma z B.Bystrice. Vyjadril sa k nevhodnému prístupu partnera k Mestu B.Bystrica. Povedal, že predložil hlavnému kontrolórovi určité dôverné dokumenty. Je potrebné pred zvažovaním dlhodobej zmluvy posudzovať všetky získané informácie, ktoré nemuseli byť známe v deň výberu partnera. Nesúhlasil s tým, že sa dali firme menovité výsledky hlasovania, ktoré boli zneužité voči jednému členovi komisie výhražným telefonátom. Toto bolo povedané aj na komisii. Firma mala do 15 dní podpísať zmluvu, ak toto nesplní, bude oslovený ďalší uchádzač na druhom mieste. Ale zmluva bola podpísaná po viac ako 15 dňoch. Mala sa nechať lehota na rokovanie o zmluve. Namietal to, že tu nebolo rokovanie o zmluve. Toto súvisí aj s ďalším bodom. V zmysle zákona nedošlo k porušeniu zákona, ale mesto tým, že nedošlo k podpísaniu zmluvy do 15 dní porušilo súťažné podmienky a uzavrelo nevýhodnú zmluvu pre Mesto B.Bystrica.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - pozorne si preštudoval správu hlavného kontrolóra a vypočul si príspevok. Správa je veľmi objektívna a vyvážená. Poslanci rozhodli tak, ako rozhodli. Firma dala ponuku. Zatiaľ nie je žiadny informačný systém. Teda nehovorme o informačnom systéme. To hovorím teraz ako občan tohto mesta. Videl som informačný systém v Žiline. Bol som milo prekvapený tým informačným systémom. Dostal som o firme referencie, ktoré sú v prísnom rozpore s tým, čo tu bolo tvrdené mojim predrečníkom. Námietky voči arogantnému správaniu sa, nie sú vhodné. Vnímal som to ako invektívy. Ak tu sedela komisia, ktorá zhodnotila veci tak, ako to zhodnotila, že bolo to schválené aj na úrovni primátora, že na podnet poslanca, ktorý bol členom komisie, sa spravila správa HK, tak v zásade je to v dosť príkrom rozpore s tým, čo bolo hovorené pred tým.
JUDr. Múkera - chcel by som sa k tejto veci vyjadriť. Nie je to chyba ani komisie, ani chyba pána primátora, ale je to nedostatok našich skúsenosti. Uviedol metódy, ktoré používajú firmy pri ponukách. Dávajú nadsadené ponuky oproti vypočítanej sume. Postup tejto firmy považujem za nekorektný a z tohto dôvodu od tohto odstupujem. Druhá vec je, že tá súťaž, ktorú vypísalo mesto, sa neriadila zákonom o verejnej súťaži. Riadila sa dohodou, ktorú vypísalo mesto a víťaz s touto dohodou súhlasil. Mal podpísať zmluvu do 15 dní, a túto podmienku tento víťaz nedodržal. Je na štatutárovi, ako toto zhodnotil. Toto je chybou, že sme sa nestretli v živote s takýmto konaním, takéto skúsenosti nemáme s týmto. My sme hlasovali v dobrej viere.
Ing. Muroň - boli vynechané niektoré skutočnosti, ktoré výrazne na toto vplývajú. Výberové konanie na informačný systém bolo vyhlásené preto, že v tomto meste boli predtým 2 firmy, ktoré vykonávali túto činnosť. Firma ISPA, ktorá vykonávala reklamnú činnosť a firma ASA Plus, ktorá robila informačný systém. My sme sa rozhodli túto situáciu tak vyriešiť, že bude uzatvorená zmluva s jednou firmou, ktorá urobí to, čo robili predtým 2 firmy. Som za to, aby v tomto meste vyhrali firmy z B.Bystrice. Ale v súťažných podmienkach toto nebolo zohľadnené. Ďalej sa vyjadril k trom firmám, ktoré boli z B.Bystrice. Ani jedna nespĺňala všetky predpoklady. Uviedol, že nie je pravda, že sme získali 1,8 mil. Pretože to, čo sme získali od jednej firmy sme dali do druhej, na informačný systém. Firma ARD zmluvu včas predložila, ale my sme k nej mali určité pripomienky, chceli sme si to vyjasniť, preto sme to možno my natiahli možno na viac ako 15 dní. Zmluva, ktorá bola v ponuke nie je totožná s konečnou zmluvou. Je tu veľa vylepšení a úprav.
JUDr. Múkera FP - v správe hlavného kontrolóra nie je napísané, že prekážka bola na strane mesta, že sa zmluva nemohla podpísať do 15 dní. Keby to tam bolo nebol by som to pripomienkoval.
Ing. Muroň FP - povedal, že on správu nerobil, chcel len objasniť okolnosti.

RNDr. Kleinert,CSc.- je otázka do akej miery boli záujmy mesta na prvom mieste.
MUDr. Klement,CSc.- uviedol, že sa diví, že firma, ktorá mala finančné problémy mala v komisii 4 prvé miesta. A čo sa týka firmy BB EXPO, myslí si, že by vedeli zorganizovať mestský informačný systém, nakoľko majú veľa skúseností z robenia rôznych akcií, výstav a pod.
Ing. Toman - povedal, že firma musí zarobiť za mesiac 430 tis. Sk, aby mohla preinvestovať 80 mil. Sk v priebehu 15 rokov. Bol by tiež rád, aby sa preskúmalo a ohodnotilo, že to čo je navrhnuté v tom projekte má hodnotu 80 mil. Sk. Nevyužili sme vôľu, aby toto robila firma z B.Bystrice.
Ing. Králik,CSc. - uviedol, že bude iniciovať vypracovanie smernice o výberových komisiách a ich obsadzovaní.
Ing. Spišiak - zareagoval na pripomienku JUDr. Múkeru, čo sa týka nedodržania doby 15 dní na podpísanie dohody. Je to v správe uvedené, že došlo k tomu vinou zo strany Mesta B.Bystrica.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
správu z prešetrenia okolností výberu zmluvného partnera mesta pre vyhotovenie a prevádzkovanie MIS na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 34 : 34-26,2,6.

K bodu číslo 20 a:
Informácia o zmluve medzi Mestom Banská Bystrica a EURO AWK, s.r.o. a UNI WERBUNG, s.r.o.

Ing. Toman - o tom, že ani nie mesiac po uzatvorení zmluvy s firmou ARD , 19. 2. sa uzatvorila dlhodobá zmluva s dvomi firmami, ktoré majú spoločného vlastníka, je to EURO AWK Bratislava a EURO AWK Praha, a nechcem zatiaľ spomínať firmu ORIS, kde je spoločným znamením týchto firiem, že majú rovnakého štatutára Ing. Hanyku. Čiže jedná sa o jedného vlastníka. Dozvedel som sa od podnikateľov v meste, ktorí pracujú v oblasti reklamy to, že dostali v apríli list, oznámenie od MsÚ Ing.Babjaka, že na základe výsledkov obchodných rokovaní Mesto B.Bystrica uzavretá so spoločnosťami EURO AWK, s.r.o a UNI WERBUNG, s.r.o. dlhodobú zmluvu o podmienkach umiestnenia a prevádzkovania reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch, kde bolo napísané, že z uvedeného dôvodu v súlade s platným rozhodnutím o umiestnení Vašich reklamných zariadení Vás žiadame, aby ste zariadenia, ktoré máte umiestnené na mestských pozemkoch a na pozemkoch, ktorých užívateľom je Mesto B.Bystrica odstránili v termíne od 1.1. do 15.1.2003, pretože rozhodnutia nebudú predĺžené. Ja som sa informoval o tejto zmluve, ktorá bráni iným podnikateľským subjektom v meste umiestňovať si reklamné zariadenia, bilbordy na pozemkoch mesta. V zmluve medzi Mestom B.Bystrica a uvedenými firmami sa hovorí o výhradnom práve a nie o prednostnom práve, a výsledkom tejto zmluvy, ktorá bola uzatvorená je to, že vylučuje z podnikania v tejto oblasti iné podnikateľské subjekty. Musím sa preto ako poslanec opýtať, prečo nie je dlhodobá zmluva na využitie mestského majetku predmetom minimálne posúdenia v príslušných komisiách. Namietal, že v časti, ktorá sa týkala rozšírenia tejto zmluvy o reklamné plochy pre bilbordy je táto zmluva nevýhodnejšia pre Mesto ako boli predložené návrhy pred tým, ak aj boli predložené návrhy , tak minimálne v tejto časti mala byť posudzovaná zmluva aj s ohľadom na predložené návrhy a namietal to, prečo dlhodobé zmluvy nie sú predmetom posudzovania v komisiách MsZ. Zmluva je nevýhodná pre Mesto. Navrhol, aby MsZ odporučilo primátorovi rokovať s firmami EURO AWK a UNI WERBUNG o prehodnotení uzavretej zmluvy v tejto časti. Aby sa tu nevytvoril monopol pre jednu firmu.
Ing. Muroň - objasnil celkovú situáciu. Vyjadril sa k otázke ponúk. Ani jedna firma, do dnešného dňa neponúkla nič navyše, okrem zaplatenia poplatku za prenájom pozemku. Ak bola ponuka, ktorú spomína Ing. Toman od firmy POWER Plus spol. s.r.o B.Bystrica, že Mesto bude mať z 1 bilbordu 19 tis. Sk a o tejto zmluve tvrdí, že je nevýhodná, ja sa pýtam, ak nám firma AWK zaplatí za jeden jednostranný bilbord 6 tis. Sk, za dvojstranný 12 tis. Sk, a okrem toho nám za každý bilbord postaví autobusovú zastávku v hodnote 300 tis. Sk, je to nevýhodná zmluva ? Ďalej sa vyjadril k výhradnému a prednostnému právu a k budovaniu bilbordov v meste. V zásadách s majetkom hospodárenia mesta nečítal, že je povinný prerokovať každú zmluvu o prenájme s


 

zmluvu o prenájme s poslancami MsZ. Ak to tak bude, bude sa to rešpektovať. Ak nie sme schopní urobiť zmluvu výhodnú pre Mesto, nech nám to poslanci povedia. Vyjadril sa k listu, ktorý bol zaslaný podnikateľom v meste. Títo boli pri uzatvorení zmluvy upozornení, že je to len do času, kým nebude podpísaná nová zmluva o reklamnom systéme v Meste B.Bystrica. Všetky firmy dostali prenájom na dobu určitú a zmluvy sa nechali dobehnúť na ten čas, na ktorý ich dostali.
Ing. Ďurečka – je veľmi dôležité povedať, že spolupráca s firmou UNI WERBUNG stagnovala. Prístrešky nimi vybudované sú veľmi zraniteľné, treba ich opravovať, vymieňať sklá. Firma dala ponuku, že do konca roku 2001 postavia 30 prístreškov. Nepostavili ich, a preto sa pristúpilo k vstupu firmy AWK.
PhDr. Hradecký - treba oddeliť dve veci, a to stavanie autobusových prístreškov a druhá vec sú bilbordy. Čo sa týka filozofie, že nikto nám inú ponuku nedal, ja sa pýtam, koho sme sa my pýtali, aby nám dal ponuku ? Je tu 13 firiem, ktoré robili bilbordy. Dovolím si tvrdiť, že zmluva je pre Mesto nevýhodná. Tiež uviedol, že v tomto prípade, vzhľadom na objem finančných prostriedkov, ktoré mesto z toho dostane, alebo by mohlo dostať, by táto zmluva mala byť predmetom rokovania MsZ.
Ing. Toman – nespochybňuje ani profesionalitu firmy AWK, ani to čo robia úradníci MsÚ. Ja len hovorím, že osobuje sa tu právo rozhodnúť o veciach, o ktorých poslanci nič nevedia. Ide o dôležitú zmluvu, o ktorej by mali byť poslanci informovaní. Ak sa prijme táto zmluva, ďalších 13 firiem bude znevýhodnených.
p. Ríša - žiadal návrhovú komisiu, aby sledovala počty vystúpení jednotlivých rečníkov.
Ing. Cmarko - v rámci osobitnej faktickej poznámky dal návrh na ukončenie diskusie.

Hlasovanie číslo 35: 35-21,7,6 – 1 nehlasoval.Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
informáciu o zmluve medzi Mestom Banská Bystrica a EURO AWK, s.r.o. a UNI WERBUNG, s.r.o.

Hlasovanie číslo 36: 33-19,4,9 - 1 nehlasoval.
Hlasovanie číslo 37 o návrhu Ing. Tomana - odporúča Ing.Králikovi prehodnotiť zmluvy s EURO AWK, s.r.o a UNI WERBUNG, s.r.o. – 34-17,1,16.

K bodu číslo 21:
Doplnky k zriaďovacím listinám základných škôl a materských škôl

PaedDr. Kamenská - materiál bol predložený písomne. Dala do pozornosti vzory 1 A, 2 A a 3 A, podľa ktorých budú vypracované tieto dodatky. Zmena oproti predloženému materiálu nebola. Upozornila na zmenu uznesenia. Odporučila toto uznesenie prijať.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnky k zriaďovacím listinám základných škôl, materských škôl a školských stravovacích zariadení

p. Ríša - opýtal sa kedy sa budú robiť inventúry a či budú zastúpení aj poslanci pri nich.
PaedDr. Chladný - poslanci nebudú zaradení do inventárnych komisií.
Ing. Katreniak - upozornil na zmenu adresy, ide o ZŠ Moysesovo. nám č. 23.

Bolo prijaté uznesenie číslo 349/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 38: 36- 36,0,0.

K bodu číslo 22:
Menovanie riaditeľov základných škôl a materských škôl

PaedDr. Kamenská - dohodlo sa, že uvedení riaditelia sú tí, ktorí aj doteraz pracujú v týchto funkciách. V bode č. 2 sú tri menovania, kde od augusta sú už menovaní noví riaditelia z dôvodu odchodu do dôchodku bývalých riaditeľov.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. menuje
a)do funkcie riaditeľky, riaditeľa školského zariadenia od 1. júla 2002
PaedDr. Elenu BabicovúZŠ časť Šalková
Mgr. Otíliu Dobošovú ZŠ Tatranská ul. 10
Mgr. Jána ChmelíkaZŠ Spojová ul. 14
Mgr. Katarínu PríbojovúZŠ Radvanská ul. 1
Mgr. Mariana LehotskéhoZŠ Pieninská ul. 27
PaedDr. Jána KubovčíkaZŠ Okružná ul. 2
Mgr. Michala VasiľkuZŠ Moysesove nám. 23
Mgr. Emíliu HarťanskúZŠ Moskovská ul. 2
Mgr. Máriu ŠreinerovúZŠ Magurská ul. 16
Mgr. Stanislava KútikaZŠ Golianova ul. 8
Mgr. Pavla LehoťanaZŠ Gaštanová ul. 12
Mgr. Evu Žuravovú ZŠ Ďumbierska ul. 17
Mgr. Milana BakšuZŠ Bakossova ul. 5
Mgr. Františka GyurehoCVČ Havranské nám. 9
Veroniku HrašnovúMŠ Buková ul. 22
Vieru DočkalovúMŠ Cesta k nemocnici
Katarínu CimermanovúMŠ Ul. Družby 3
Danicu RoháčovúMŠ Horná ul. 22
Janku ŽuborovúMŠ Jakubská cesta 77
Helenu MachalíkovúMŠ Jilemnického ul. 8
Vieru ŠagátovúMŠ Jaseňová ul. 48, Podlavice
Vieru MoštenickúMŠ Karpatská ul. 3
Zdenku TkáčikovúMŠ Kremnička 22
Vieru RimóciovúMŠ Ul. Ladislava Sáru 3
Mgr. Lesanku MičevovúMŠ Magurská ul. 14
Júliu NeubergovúMŠ Nová ul. 5
Boženu HorničákovúMŠ Rudlová
Máriu KečkešovúMŠ Radvanská ul. 28
Moniku Herdovú MŠ Radvanská ul. 26
Vieru OčenášovúMŠ Senická cesta 82
Mgr. Tatianu VajdovúMŠ Strážovská ul
Miladu UrsínyovúMŠ Sásovská cesta 22
Ivanu NavrátilovúMŠ Stará Tehelňa 7
Mgr. Ivetu MokryšovúMŠ Šalgotarjánska ul. 5
Libušu ŠnajdrovúMŠ Tatranská ul. 63
Emíliu KukulovúMŠ Tr. SNP 77
Vieru ChladnúMŠ Tulská ul. 25
Alžbetu VránskuMŠ Ul. 29. augusta 14
Ivetu SujovúMŠ Ul. 9. mája 26
Andreu MorongovúMŠ Hronská ul. 18, Šalková

2. v zmysle Kolektívnej zmluvy menuje do funkcie riaditeľky, riaditeľa školského zariadenia od 1. júla do 31. júla 2002
Mgr. Kamilu DanišovúZŠ Sitnianska ul. 32
Mgr. Vlastu RakovskúZŠ Tr. SNP 20
M. ThomahogovúMŠ Lazovná ul. 32
3. od 1. augusta 2002 na základe výberového konania a na návrh príslušných školských rád menuje do funkcie riaditeľky
Mgr. Danielu KováčovúZŠ Tr. SNP 20
RNDr. Danu EdlingerovúZŠ Sitnianska ul. 32
Mgr. Janu KasperovúMŠ Lazovná 32

Bolo prijaté uznesenie číslo 350/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 39: 36- 35,0,1.

K bodu číslo 23 a)
Návrh na úpravu platu primátora podľa zákona č. 253/94 Z.z. v znení zmien a doplnkov

Ing. Muroň – predniesol návrh na úpravu platu primátora mesta o 32 %, na celkovú čiastku 50 tis. Sk mesačne. Zákon hovorí, že MsZ môže zvýšiť základný plat primátora až o 100 %.
Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - mal otázku k výške platov ostatných primátorov.
Ing. Katreniak - ak vyšiel nový koeficient, malo sa to vtedy upraviť.
Ing. Muroň - je veľa miest, kde poslanci využili hranicu 100 %.
MUDr. Vnenčáková - mohli by sme pre výpočet využiť nový koeficient.
Ing. Cmarko - navrhol urobiť navýšenie o 50 %.
PaedDr. Borguľová - minimálne by sa mal plat pohybovať k platu primátora na konci volebného obdobia.
Ing. Gregorová - mala otázku, či rozpočet sa s týmto počíta.
Ing. Muroň - znížením platu primátora sme ušetrili.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
upravuje
plat primátora mesta Ing. Jána Králika, CSc., v zmysle zákona č. 253/94 Z.z. v znení zmien a doplnkov na 64 430,- Sk mesačne s účinnosťou od 1. júna 2002


Bolo prijaté uznesenie číslo 351/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 40: úprava platu primátora o 50 % : 35- 17,4,12 – 2 nahlasovali.
Hlasovanie číslo 41: úprava platu primátora / Mgr. Goštan/ o 70 % : 35-23,5,7

K bodu číslo 23 b)
Zmena Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Banská Bystrica
Hlasovanie číslo 42 o zaradení tohto bodu do programu rokovania: 33-32,0,1.

Ing. Muroň - predložil návrh na zmenu Pracovného poriadku zamestnancov Mesta B.Bystrica. Ide o vypustenie jedného riadku v pracovnom poriadku. Ide o rehabilitačných pracovníkov v sociálnych zariadeniach.
MUDr. Vnenčáková - podporila tento návrh.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnok č. 1 – zmenu Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Banská Bystrica v § 6, bode 7 – vypustenie z okruhu pracovných funkcií rehabilitačného pracovníka s účinnosťou od 1. júna 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 352/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 43: 31-29,0,2.

K bodu číslo 24 :
Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

PaedDr. Borguľová - predložila listy došlé na MsZ v B.Bystrici.

petícia občanov zo Sládkovičovej ulice na zabezpečenie verejného poriadku a zákaz prevádzkovania nočnému klubu na Sládkovičovej ulici,
list od Európskeho klubu v B.Bystrici, podpísaný Andrejom Kvasnom, predsedom. Podpora vzniku fakulty zdravotníctva na U.M.B. v B.Bystrici,
tretí list z formálneho hľadiska nespĺňa predpoklady, aby bol tu prečítaný. Adresovaný je od Ondreja Ševčíka, Sitnianska 1, B. Bystrica. Ide o vybudovanie príjazdovej rampy a iné drobné požiadavky.

Prof. MUDr. Dluholucký, CSc. - vyjadril sa k listu od Európskeho klubu. Sestra ošetrovateľstva musí byť min. Bc. Doteraz to učili len v Trnave. Vznikajú ďalšie fakulty. Bystrica má najlepšie podmienky na vznik tejto fakulty. Kameň úrazu je v tom, že v SZŠ bolo rozhodnutím lektora povedané, že buď prejde celá pod fakultu, alebo neprejde nič. Všetko je v stave očakávania.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu PaedDr. Jany Borguľovej, zástupkyne primátora mesta, o listoch došlých na Mestského zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
II. podporuje
vznik Fakulty zdravotníctva pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bolo prijaté uznesenie číslo 353/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 44: 31-28,0,2- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 25:
I n t e r p e l á c i e

V rámci tohto bodu vystúpili poslanci: RNDr. Ján Kleinert,CSc., Ing. Pavol Katreniak, Ing. Alena Kúdelová, Ing. Jana Brázdilová, Ing. Miroslav Toman, Ing.Milan Lichý, Ondrej Kvasna, JUDr. Milan Vančo, PaedDr. Tatiana Kamenská, Stanislav Ríša

Interpelácie tvoria prílohu zápisnice.

Hlasovanie číslo 45: ukončenie bodu interpelácie 29-29,0,0.

K bodu číslo 26:
D i s k u s i a

RNDr. Kleinert,CSc. - upriamil pozornosť na pomník padlým z prvej svetovej vojny v Šalkovej, ktorý nie je pamiatkovo evidovaný. Z cesty ho nie je vidno, mohyla je v tieni, miesto bieleho travertínu je to šedozelené. Doporučil túto mohylu rozobrať a premiestniť na iné miesto. Druhá mohyla bola rozobratá a do pôvodného stavu sa už nedostane.

Ing. Haško - poďakoval MsÚ, ref. pre mládež a šport , p. Hudecovi, za urýchlenú rekonštrukciu ihriska na Kalinčiakovej ulici a firme ZARES za obnovu lavičiek v celej Radvani, Kráľovej.
PaedDr. Kamenská - ja mám rovno návrh na uznesenie. Na životnom prostredí je nová pracovníčka, ktorá ma nasmerovala k myšlienke, ktorú som ja sformulovala do uznesenia: MsZ ukladá ref. ŽP, aby sa Spravodaj MsÚ, ako aj verejné tabule v podstatne väčšej miere využívali na oboznamovanie občanov s pravidlami zberu a likvidácie komunálneho odpadu, najmä separovaného, nadrozmerného a pod. Boli sme obvinení od občanov, že sa tejto problematike dosť nevenujeme. Máme s tým vážne problémy, a keďže mi poslanci nemáme možnosť toto publikovať, tak by som poprosila najmä Ing. Snopkovú, aby sa tomuto venovala.
Ing. Toman - dnes sme prijali dve uznesenia, ale sme nenaplnili to čo sme chceli, hlavne čo sa týka volebných obvodov. Aj pri uznesení Polikliniky sme nenaplnili to, čo chcelo od nás ministerstvo.
Ing. Králik, CSc.- od 1.7. do 20.7. budem mať dovolenku. Ďalej sme dostali stanoviská k zaniknutým mandátom poslancov. Nemôže sa mandát obnoviť. 24. 6. sa na návštevu prihlásil primátor a dvaja poslanci z Alby. Neodporúčam to uznesenie, ktoré dala pracovníčka Ing. Snopková.
Ing. Haško - poprosil o reagovanie Ing. arch. Kupca k VO.
PaedDr. Kamenská - stiahla svoj návrh z tým, že Ing. Muroň zabezpečí tieto činnosti.
Ing. arch. Kupec - vyjadril sa k vytvoreniu volebných obvodov, hlavne čo sa týka časti Radvaň a Fončorda.
Ondrej Kvasna - navrhol napísať do tabuľky hornú Radvaň, dolnú Radvaň.

K bodu číslo 27:
Ukončenie mestského zastupiteľstva

Týmto bodom bol program 39. MsZ vyčerpaný. Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ o 17.10 hod.


Ing. Ján K r á l i k ,CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ

PaedDr. Tatiana Kamenská MUDr. Andrej Faglic
I. overovateľ II. overovateľ
Zapísala: Gernicová
Z á p i s n i c a
zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
27. augusta 2002 v Banskej Bystrici


Prítomní: 47 z 56 poslancov

Ospravedlnení: Ing. Igor Cmarko, Stanislav Mičev, MUDr. Jaroslav Klvač, MPH, Mgr. Zuzana Lešníková, RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. Peter Lačný, Ing. Jana Brázdilová, Ing. Pavol Spišiak, HK

Neospravedlnení: MUDr. Andrej Faglic, JUDr. Ján Hrubala

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 26

K bodu číslo 1:
Rokovanie štyridsiateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta Banská Bystrica, o 8,34 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil PhDr. Romana Hradeckého a MUDr. Tivadara Tuhárskeho.

K bodu číslo 2:

Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 31 poslancov - za hlasovali poslanci: 31,0,0 – hlasovanie číslo 2
prezentovalo sa 32 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,32,0 – hlasovanie číslo 3
prezentovalo sa 32 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,32 – hlasovanie č.4


K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol Ondreja Kvasnu a za členov návrhovej komisie Ing. Janu Gregorovú, Ing. Alenu Kúdelovú, Ing. Milana Lichého a p. Jána Valašťana, vedúceho organizačného referátu MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 31-31,0,0. Hlasovanie číslo 5.

K programu rokovania:

Ing. Ján Králik,CSc.- navrhol z programu vypustiť bod č. 5 – ústna informácia HK a za bod č. 18 zaradiť bod č. 19 – Listy došlé na MsZ.

Ing. Toman - navrhol do bodu č. 16 doplniť bod – Návrh na zámenu pozemkov v Radvani. Požiadal o skopírovanie návrhu, aby tento bol daný všetkým poslancom.

Hlasovanie o návrhu Ing. Tomana - hlasovanie číslo 6 – 31-22,4,5.
Hlasovanie o vypustení bodu číslo 5 z programu: hlasovanie číslo 7 – 32-31,0,1.
Hlasovanie o doplnení bodu – Listy došlé na MsZ – hlasovanie číslo 8- 34-33,0,1.


Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
6. Správa k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2002
7. Informácia o prechode kompetencií v zmysle zák. č. 416/2001 Z.z. v oblasti školstva
8. Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania – projekt PHARE
9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 103/2002, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 53/98 v znení dodatku VZN č. 73/99 a VZN č. 87/2000 „Trhový poriadok pre príležitostné obchodné trhy konané na Hronskom predmestí č. 4 v Banskej Bystrici pred Zimným štadiónom
10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 104/2002 „Trhový poriadok trhoviska na Námestí Ľ. Štúra č. 2, Banská Bystrica pred OD CITYSHOP“
11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 105/2002, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 47/98 v znení dodatku VZN č. 99/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
12. Návrh na zmenu časti uznesenia MsZ č. 342/2002 zo dňa 18. júna 2002
13. Použitie finančných prostriedkov poskytnutých ako náhrada za vybudované plynárenské zariadenie
14. Mestská poliklinika
15. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/ a iné
16. Návrh na zámenu pozemkov
17. Prevod rozostavaných investícií
18. Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
19. Ústna informácia o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia
22. Ukončenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo
vypustilo z rokovania
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 9 - o celom programe: 35-34,1,0.

K bodu číslo 4:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing.Králik,CSc.- primátor mesta informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ.
/ informácia tvorí prílohu zápisnice č. 3/

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
Hlasovanie číslo 10: 36-33,2,0 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Miroslav Muroň - predložil informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica. Na území mesta celkom bolo evidovaných 4403 nezamestnaných. Z toho bolo 2 218 mužov, 1855 žien. Miera nezamestnanosti 10,97 %. Hromadné prepúšťanie nahlásili firmy SOFTIP - 80, Smrečina Holding - 64, Vyššia vojenská správa - 42.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 11: 33-30,1,2 .

K bodu číslo 6:
Správa k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2002

Ing. Králik,CSc. - predložil materiál písomne, požiadal poslancov, aby sa k nemu vyjadrili.

Ing. Toman - vyjadril sa ku kapitálovým príjmom za predaj akcii Banky Slovakia. K odpredaju akcií v tomto roku nedôjde, z tohto dôvodu by bolo dobré zaoberať sa týmto výpadkom v príjmoch. Najvhodnejší spôsob by bol prilákať do mesta investície.

JUDr. Múkera - MsÚ musí dôraznejšie vymáhať pohľadávky, lebo týmto niekoho úverujeme.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
správu k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2002

Hlasovanie číslo 12: 38-30,1,6- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 7:
Informácia o prechode kompetencií v zmysle zákona č. 416/200l Z.z. z oblasti školstva

PaedDr. Kamenská - predsedníčka Komisie pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry povedala, že poslanci materiál obdržali písomne spolu s prílohami. Odporučila prijať návrh na uznesenie tak, ako bol predložený.

Mgr. Goštan - vyjadril sa k bodu č. 3 na str. 2 o zriadení ekonomického a informačného strediska v Podlaviciach. Nevie, či to bolo dobre zvážené. Mohlo byť zriadené na inej škole. Nevidí sa mu tiež ten názov materiálu.

PaedDr.Chladný - zodpovedal na otázku pána poslanca. Ekonomické a informačné stredisko si zriaďujú právne subjekty, nezriaďuje ho Mesto. Toto stredisko je len súčasťou právneho subjektu ZŠ Gaštanová. Ináč zostáva na ZŠ Tulská. Vyjadril sa tiež k schvaľovacej časti uznesenia, ktorá musela byť dnes predložená do MsZ, nakoľko to vyžaduje zákon.

Ing. Biba - pripojil sa ku poslancovi Goštanovi. Nie je to len informácia o prechode, ale je to aj návrh opatrení. Mal pripomienky k návrhu na uznesenie, že nie je jasne napísané, komu MsZ odporúča, a či prednosta nevie, že či má určité veci pripraviť. Čiže ten návrh na uznesenie nie je dobre pripravený.

PaedDr. Chladný - zaujal stanovisko k návrhu na uznesenie. Mesto Banská Bystrica musí dať uznesenie, že trvá na tom a požaduje, aby tie finančné prostriedky boli dané Mestu, to znamená do limitu rozpočtu upraveného a ďalšia vec je tam, že aby si každý všimol a videl, že je nutné na výkup a vysporiadanie pozemkov, ktoré mal urobiť štát do 30.6. požadovať 6 mil. od štátu, a ďalšia vec, že na ďalšie veci je potrebných zhruba 42 mil. Sk, aby tie budovy boli v normálnom stave. A keď toto nebude v MsZ schvaľované, bude sa to považovať za individuálnu aktivitu.

JUDr. Múkera - povedal, že chápe aktivitu Mesta, ale treba zvážiť, že ide o prvý prevod majetku štátu. Toto vykonáva OÚ s MsÚ. Mesto bude preberať nielen klady, ale aj nedostatky. Poďakoval za prácu pracovníkom MsÚ. Verí, že delimitácia prebehne v súlade so zákonom.

Ing. Biba - vieme, že školstvo je v krízovom stave. Práve preto chcel počuť, že MsZ ukladá prednostovi spracovať žiadosť, a termín, dokedy sa toto má spraviť.

Ing. Sabo - vyjadril sa k školskej rade. V návrhu vyhlášky sa neuvádzalo, že členmi obecných školských rád budú poslanci. Preto odporúčam ešte počkať s týmto schvaľovaním.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o prechode kompetencií v zmysle zák. č. 416/2001 Z.z. v oblasti školstva
II. schvaľuje
A/ Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Strediska služieb škole, Uľanská cesta 66 v Banskej Bystrici
B/ Dodatok č.2 k zriaďovacej listine ZŠ Gaštanová ul. č. 12 v Banskej Bystrici o rozšírení jej činnosti o Ekonomické a informačné stredisko
III. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta
menovať do funkcie riaditeľa Strediska služieb škole, Uľanská cesta 66 v Banskej Bystrici Mgr. Jána Strmeňa
IV. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
a) pripraviť žiadosť o dofinancovanie decentralizačnej dotácie na úseku školstva na rok 2002 do výšky 50 % z upraveného rozpočtu školstva pre rok 2002 t.j. do výšky 26 666 400,- Sk
b) pripraviť žiadosť o možnosti finančnej dotácie pre školstvo na vysporiadanie majetku školstva a nutných opráv na majetku školstva na základe zák. č. 416/2001 a metodického postupu MŠ SR č. 2693/2001
do 30. septembra 2002


Bolo prijaté uznesenie číslo 354/2002-MsZ.
Hlasovanie číslo 13 o vypustení bodu 4. B) a C) z uznesenia: 38-32,1,4- 1 nehlasoval.
Hlasovanie číslo 14 : 39-39,0,0.

K bodu číslo 8:
Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania – projekt PHARE.

Ing. Králik,CSc. - uviedol dôvody predloženia tohto materiálu. Ministerstvo školstva nás žiada o podporu tohto projektu. O tomto projekte Mesto nič nevedelo. Spojili sme sa s OÚ a MŠ a ani oni o ničom nevedeli. Vyjadril sa konkrétne k projektu Phare. Projekt obsahuje aktivity, ako je napr. zlepšenie predškolského vzdelávania, posilnenie systému celodennej starostlivosti v systéme základného vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, reintegrácia soc. znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl na základné školy, založenie komunitných centier v obciach s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. Príloha materiálov sú vyjadrenia ZRPŠ a vedenia MŠ na Ul. Novej č. 2. Odporučil tento materiál prerokovať a prijať uznesenie minimálne k MŠ v Senici.

Ing. Toman - opýtal sa, kto je autorom projektu? Predkladateľ projektu nekomunikoval s riaditeľom MŠ. Toto sa musí v prvom rade vyjasniť. Táto vec ide mimo Mesta B.Bystrica.

Ing. Králik,CSc. - autorom tohto projektu je OÚ. Je to záležitosť od roku 1999. V súčasnosti prešli MŠ pod Mesto, preto sa k tomuto vyjadrujeme.

JUDr. Múkera - pani Jonášová mala túto otázku na starosti na OÚ. Je to jedna z prác na to, aby sme sa sami na seba pozreli, aký máme prah tolerantnosti voči rómskym spoluobčanom. Snaha bola získať finančné prostriedky pre tento účel. Jediná cesta povznesenia týchto obyvateľov je v učení. Možno, že to miesto nebolo dobre vybraté. Treba toto doriešiť.

PaedDr. Kamenská - treba podchytiť rómsku etniku od najmenších detí. Nesúhlasila s postupom, ktorý bol zvolený. Mala sa najprv hľadať MŠ, ktorá by bola ochotná do takéhoto projektu ísť. Aby sme neprišli o finančnú dotáciu. Problém je v platení dopravy týchto detí do uvedenej MŠ. Materiál treba prejednať, nie ho odložiť. Preto navrhla uznesenie: MsZ ukladá PaedDr. Chladnému hľadať vhodný subjekt MŠ pre umiestnenie tohto projektu.

Ing. Toman - FP - kriticky sa vyjadril k fungovaniu štátnej správy.

Ing.Králik,CSc. - pani Andrea Bučková je na stáži v Anglicku a OÚ má len 1 pracovníka povereného, ktorý koná v týchto otázkach.

p. Šupolová - nesúhlasila s odkladom tohto materiálu. Mali by sme sa vážnejšie zaoberať s problémami rómskej menšiny. Navrhla umiestnenie tohto projektu v MŠ v Podlaviciach.

Ing. Králik,CSc. - uviedol, že ide o integrovanie rómov, nie ich vyčleniť do samostatnej MŠ.

Prof.MUDr. Dluholucký,CSc. - je potrebné sa projektom zaoberať a realizovať ho. Postup štátnej správy nebol správny, znížil mieru tolerancie. Projekt treba zobrať a nájsť podmienky v inej MŠ.


Mgr. Goštan - povedal, že treba projekt podporiť.

PaedDr. Chladný - nik nevie, ako sa táto škôlka dostala do tohto projektu. OÚ nenavrhoval MŠ na Ul. Nová. Vyjadril sa k problému rómskej menšiny v MŠ. Oni sa do MŠ aj prihlásia, ale pravidelne ju nenavštevujú. Problémy im robia poplatky, doprava , strava. Senická škôlka by bola ochotná tento projekt prijať, a potom by bola jedna z najmodernejšie vybavených MŠ učebnými pomôckami.

p. Ríša - zdôraznil, aby sa neurčilo presné umiestnenie tento školy. Problém pre deti je doprava do MŠ.

Ing. Biba - opýtal sa, prečo nie je MŠ v lokalite, kde rómska menšina žije.

PaedDr. Kamenská - pripojila sa k návrhu p. Ríšu. Schváľme to, ale neuzatvárajme lokalitu, kde to bude. Vo svete nadácie, ktoré prinášajú peniaze, idú do komunity a pracujú tam. Musíme sa naučiť žiť vedľa seba a rešpektovať ich.

Ing. Sabo - povedal, že s týmito deťmi treba pracovať. Čiže teraz by sme ho mali podporiť. Jeho umiestnenie je potrebné doriešiť priamo na ministerstve. Do uznesenia navrhol: rokovať s Min. školstva o umiestnení v inej lokalite. Ak sa to má umiestniť v MŠ, je potrebné mať súhlas aj školskej rady.

Ing. Toman - navrhol uznesenie: I. MsZ podporuje projekt na podporu rómskej menšiny v oblasti vzdelávania- projekt PHARE, II. odporúča primátorovi mesta prehodnotiť výber vhodnej MŠ na území Mesta B.B. pre realizáciu predmetného projektu PHARE a vybrať vhodnú MŠ so súhlasom riaditeľa MŠ a rodičov MŠ do 15.9. , III. schvaľuje zapojenie vybratej MŠ do projektu PHARE. Týmto by sme vyjadrili podporu tomuto projektu a umožnili rokovanie na Min. školstva.

Ing. Králik,CSc. - modifikoval uznesenie. Je potrebné v uznesení napísať to, čo oni chcú, aby komisia projekt schválila. Čiže je nutné zachovať právnu formu uznesenia.

MUDr. Klement,CSc.- povedal, že projekt podporí, ale nebude hlasovať o umiestnení MŠ v MŠ na Ul. Nová.

RNDr. Kleinert,CSc. - uviedol, že je ťažko zodpovedne zaujať stanovisko. S obsahom projektu sa musí zaoberať príslušná komisia MsZ.

Ing. Bočkay - povedal, že má skúsenosti s podávaním žiadostí na granty a dovolí si tvrdiť, že adresa zariadenia je formálna záležitosť. Bude možné následne požiadať o zmenu adresy miesta, kde tento program bude uplatnený.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. podporuje
projekt na podporu rómskej menšiny v oblasti vzdelávania - projekt PHARE
II. schvaľuje
zapojenie MŠ do projektu PHARE SR 0103.01 podprojektu: Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania
III. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta
rokovať o vhodnej lokalite MŠ v termíne do 15. 9. 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 355/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 15: 35-35,0,0.

K bodu číslo 9:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.../2002, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 53/98 v znení dodatku VZN č. 73/99 a VZN č.87/2000 „ Trhový poriadok pre príležitostné trhy konané na Hronskom predmestí č. 4 v Banskej Bystrici, pred Zimným štadiónom“.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 103/2002, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 53/98 v znení dodatku VZN č. 73/99 a VZN č. 87/2000 „Trhový poriadok pre príležitostné obchodné trhy konané na Hronskom predmestí č. 4 v Banskej Bystrici pred Zimným štadiónom

Bolo prijaté uznesenie číslo 356/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 16: 34-34,0,0.

K bodu číslo 10:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.../2002 „ Trhový poriadok trhoviska na Námestí Ľ.Štúra 2, Banská Bystrica pred OD CITYSHOP“

Ing.Kvasna - vyjadril sa k trhoviskám, ako vyzerali v minulosti a ako vyzerajú dnes. Trhoviská sú pusté. Prečo je tomuto tak? Trhovníkom, ktorí predávajú nadprodukty zo svojich záhrad sa zdajú poplatky veľmi veľké. Druhá vec, ktorá bráni oživeniu trhových miest je používanie váhy overenej príslušným štátnym kontrolným orgánom. Preto predložil návrh na vypustenie tohto bodu z VZN. Ďalej predložil návrh, že kontrolnú váhu zabezpečí správca trhoviska na verejne dostupnom mieste na trhu. Navrhol schváliť poplatky v pondelok a štvrtok na 60,- Sk, v piatok a sobotu 100,- Sk a v nedeľu 60,- Sk.

RNDr. Kleinert,CSc. - navrhol oživiť trhové miesto na Chabeneckej ulici.

Ing. Muroň - upozornil na to, že sa neprejednáva trhový poriadok, ktorý je schválený, ide len o zmenu názvu trhoviska.

Ing. Lichý - podporil návrh Ing. Kvasnu. Problém sa musí riešiť komplexne. Opýtal sa, ako sa dodržiavajú ustanovenia VZN o udržiavaní predajného miesta po jeho ukončení v čistote a poriadku. Pretože na Moysesovom námestí to vyzerá dosť zle po ukončení predaja.

JUDr. Múkera - ako predkladateľ VZN sa vyjadril k pripomienkam poslancov. Požiadal o podporu umiestniť tu klasický trh.

Ing. D. Kvasna - opýtal sa, prečo nemôžeme meniť VZN ?

JUDr. Múkera - povedal, že sa vo VZN mení len názov.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 104/2002 „Trhový poriadok trhoviska na Námestí Ľ. Štúra č. 2, Banská Bystrica pred OD CITYSHOP“ so schválenými zmenami v bode V. ods. 2 nasledovne:

a) pondelok – štvrtok - 60,- Sk
b) piatok – sobota - 100,- Sk
c) nedeľa - 60,- Sk

Bolo prijaté uznesenie číslo 357/2002-MsZ

Hlasovanie číslo 17 o návrhu Ing. Kvasnu : 33-28,2,3.
Hlasovanie číslo 18 celé uznesenie / návrh váhy vypustený/ : 35-29,1,4 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 11:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.../2002, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 47/98 v znení dodatku VZN č. 99/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 105/2002, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 47/98 v znení dodatku VZN č. 99/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 358/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 19 : 36-33,0,2- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 12:
Návrh na zmenu časti uznesenia MsZ č. 342/2002 zo dňa 18. júna 2002

Ing. Králik,CSc. - návrh predkladám na základe iniciatívy poslancov po prerokovaní v komisiách a poslaneckých kluboch.

PaedDr. Kamenská - k tomuto bodu ste obdržali materiál Občianskeho združenia Za dôstojnú Radvaň. Tento materiál vznikol na základe stretnutia tejto iniciatívy s nami poslancami. Padali otázky, prečo by mala byť Radvaň rozdelená, nakoľko sú občania naučení spolupracovať. Dnešným krokom sa naplní litera zákona, aby nebol problém po voľbách. Vznikol tu aj nápad, že prijateľný by bol stav začlenenia VO tak, ako je dodnes platný. Čiže v zmysle uznesenia z 18. júna 2002. Nie je to v súlade so zákonom, ale treba zistiť, či je možné dosiahnuť výnimku zo zákona. Preto predkladám návrh na uznesenie: MsZ ukladá MsÚ písomne preveriť možnosť udelenia výnimky zo zákona na vytvorenie VO č. 2 a 3 v zmysle platného uznesenia MsZ 342/2002 z 18.6.2002. V prípade kladného vyjadrenia o výnimku požiadať.

Ing. Lichý - na minulom MsZ sme dosiahli dohodnuté riešenie v súlade so zákonom. Položil otázku Ing. arch. Kupcovi, či nie je možné to pôvodné riešenie zachovať.

p. Smädo - uviedol, že teraz sa s týmto nebude dať nič robiť. Toto sa musí doriešiť v ďalšom volebnom období.

Ing. Toman - uviedol, že zo zákona neexistuje výnimka. Dnes ide o riešenie pripomienky z minulého MsZ, aby sme postupovali v zmysle zákona.

Ing. arch. Kupec - návrh Občianskej iniciatívy Za dôstojnú Radvaň je z hľadiska legislatívy
nepriechodný. Všetko iné je v rozpore s platnou legislatívou.

PaedDr. Kamenská - opýtala sa, či nie je možné získať výnimku ?

p. Ríša - vyjadril sa k tomu, že všetci poslanci sú občanmi mesta, je potrebné sa starať o celé mesto. Poslanci v okrajových častiach by boli radi zobrali tie výnimky. Ale už sa s tým zmierili. Nerobme výnimku vo väčších VO, ak sme ju neurobili v samostatných obciach, ktoré patria mestu.

Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - vyjadril sa k rokovaniu s občanmi v Radvani. Dnes doniesli túto petíciu ale nezúčastnili sa zasadnutia MsZ. Priklonil sa k predloženému návrhu. Ide nám o toto mesto, ako celok.

O. Kvasna - povedal, že úmyselne neporuší zákony.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
časť uznesenia MsZ č. 342/2002, bod I.b) zo dňa 18. júna 2002
II. schvaľuje

pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva:
počet poslancov zvolených v jednotlivých obvodoch Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Volebný obvod č. 1 – 7 poslancov
Volebný obvod č. 2 – 3 poslancov
Volebný obvod č. 3 – 11 poslancov
Volebný obvod č. 4 – 10 poslancov

Bolo prijaté uznesenie číslo 359/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 20: 38-31,1,6.

K bodu číslo 13:
Použitie finančných prostriedkov poskytnutých ako náhrada za vybudované plynárenské zariadenie

Ing. Mika – FP - opýtal sa k predloženému materiálu. Do akej výšky budú uhradené pohľadávky pre banku, či to bude uvoľnené záložné právo celkom, alebo bude uhradená len čiastka záväzku, ktorá tam je.

p. Bielik - vyjadril sa k potrebe novej výstavy IBV, KBV, ktorú mesto potrebuje. V návrhu na uznesenie navrhol v bode II/ 3. zmenu, aby táto časť uznesenia skončila slovom ..na Radnicu. Zvyšok vety vypustiť.

Ing. Toman - na finančnej komisii tento návrh neprešiel. Problém Radnice je nie nový problém. Informoval som sa u správcu konkurznej podstaty, prečo sa nerokuje o možnostiach, ako vyriešiť tento problém, či už zámenou záložného práva, alebo inak. Radnica je predmetom súdneho sporu. Zachytil som tiež informácie, či tieto peniaze sa nemôžu využiť na iný účel. V komisii by mal byť predložený alternatívny materiál na riešenie napr. havarijných situácií a pod. Opýtal sa, či existujú aj iné návrhy na využitie týchto finančných prostriedkov, na také akcie, ktoré neznesú odklad.

Doc.Glos,CSc. - potvrdil, že na finančnej komisii odmietli návrh na využitie týchto prostriedkov na sanovanie dlhu v DB. Finančná komisia odporúča použiť tieto prostriedky na rozvojový program mesta.

JUDr. Múkera - nesprávne rozhodnutia minulosti sa s nami budú ťahať ešte dlhú dobu. Mesto má stále nezaplatené záväzky voči iným. Teraz nám prišli nejaké peniaze a rozmýšľame, kde ich uložiť. Toto by mala doriešiť odborná komisia. Obrovskú chybu sme urobili vtedy, keď sme založili Radnicu v prospech finančného ústavu. Keď povieme, že budeme peniaze investovať na rozvojové programy, treba povedať kde, a investovať tam, kde sa tieto peniaze aj vrátia.

Ing.Buriš - ak sa už raz spravila chyba, nespravme druhú chybu. Nenechajme prepadnúť Radnicu. Treba túto možnosť využiť, aby sme banke túto budovu nedarovali a ona ju môže predať nevýhodne. Klub ĽP sa uzniesol nad tým, aby sa sanovala Radnica. Ďalej z týchto prostriedkov čiastočne zaplatiť aj tú budovu, kde sú naši dôchodcovia a dojednať splátkový kalendár, aby sa postupne toto sanovalo.

Ing. Hýblová - zodpovedala otázky poslancov. Mesto B.B. vyplatí 23 mil. za Radnicu, ktorá je určená znaleckým posudkom, správca konkurznej podstaty vystaví uvoľnenie záložného práva na tú nehnuteľnosť, ktorá sa v plnej výške vyplatí. Čo sa týka uznesenia, to čo povedal pán Bielik, dávali sme to z toho dôvodu, pretože použitie kapitálových príjmov na bežné výdavky je výnimočný stav, s ktorým zákon ráta, ale musí to byť vo výnimočných prípadoch. Preto sme túto vetu dali do uznesenia.

Ing. Králik, CSc. - uviedol, že spor je vedený v tej veci, že sa zisťuje, kto je v prvom poradí určený zaplatiť dlh. My vedieme spor, že nie Mesto, ale IÚM. Mesto nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti. Toto je skutočnosť. Čo sa týka Radnice, dali ste odporúčacie uznesenie primátorovi mesta, aby hľadal riešenie. Nakoniec, keď tu riešenie je, tak finančná komisia má iný názor. Treba zobrať spoluzodpovednosť na hľadaní riešení, ale nie len kritizovať. Ďalej informoval o projekte nadácie, ktorá chce riešiť Barbakan, ale podmieňuje to Radnicou. Čiže ak nebudeme mať Radnicu, tak nemôžeme Vám predložiť ani ďalšie návrhy na riešenie Barbakanu.

Ing. Katreniak - na zasadnutí klubu nebolo jasné, že či všetka ťarcha Radnice sa týmto zruší, ak sa všetky peniaze vyplatia. Ja som bol za to na fin. komisii, aby tento projekt takto išiel. Ale nie je pravda čo povedal Ing. Buriš, my sme v minulom volebnom období hlasovali proti takýmto machináciám.

Ing. Lichý - som rád, že chceme chybu napraviť, a že sme uznali, že naša Radnica je pre nás dôležitá. Ak dôjde k uvoľneniu záložného práva, tak to bude dobré.

p. Smädo - som tiež za to, aby sa Radnica zachovala, ale za dopravnú komisiu musím povedať veci, ktoré musíme zobrať na vedomie. Ide o centrálny cintorín, kde sa už nemá kde pochovávať. Neplnia sa kapitálové príjmy a neplnia sa veci, ktoré sme dali do rozpočtu. Aby nezastal základný chod mesta. Máme aj ďalšie problémy.

Ing. Králik,CSc. - ubezpečil, že na Kremničku máme peniaze. Máme bežné prostriedky na realizáciu, ale musíme mať kapitálové príjmy, aby mohli ísť kapitálové výdavky.

p. Bielik - nič nebráni napísať jasné zdôvodnenia použitia finančných prostriedkov v dôvodovej správe, nie v uznesení. Takto prijaté uznesenie nebude riešiť Radnicu a penzión. Toto by tie malo byť v dôvodovej správe, skade zoberieme ďalšie milióny na vyplatenie penziónu.

Ing. Toman - poďakoval za vysvetlenie súdneho sporu, ktorý vedie mesto. Povedal, že pre neho nie je problém podporiť to, aby Radnica bola zbavená záložného práva, vadí mu len to, že nemá dostatočné informácie. Po vysvetlení podporím návrh, ktorý tu bol predložený.

Ing. Králik,CSc. - nesúhlasil s názormi Ing. Tomana. Na MsZ informoval, že pokiaľ dôjde k predaju akcií Banky Slovakia, že je možné z toho niečo uhradiť, že majú prísť peniaze z plynárni, že je naštartovaný predaj pozemkov. Štatutárom mesta je primátor mesta, s bankou môže rokovať primátor mesta a nie poslanec. Aký je Váš subjektívny názor, pán poslanec, ten Vám neberiem. Ubezpečujem Vás, že som rokoval so správcom konkurznej podstaty a on si neželal zverejňovať informácie, ktoré som s nim prerokoval. Rešpektujem názor správcu.

MUDr. Bucek - povedal, že nepovažuje za účelné, aby sa 20 miliónov dalo do skrachovanej Dopravnej banky. Nevidí v tom zmysel. Ani žiadny rozvojový program týmto nezabezpečíme. Čo bude potom ďalej s Radnicou. Upozornil Ing. Lichého, že predtým Radnica bola niekde inde. Bola ňou budova pri kostole.

Doc. Ing. Glos, CSc. - opýtal sa, či nie je možné iným spôsobom zachovať Radnicu. Ďalej sa opýtal, že ak mi zaplatíme túto čiastku, ktorá je navrhovaná, budeme musieť platiť ešte aj všetko iné, čo dlhujeme DB, ten dlh sa nezruší ? A bude zrušené aj záložné právo na penzión, ak zaplatíme tých 24 mil. To čo hovoril MUDr. Bucek je zaujímavá otázka. Lebo takto peniaze dávame do tej bezodnej diery, akou je DB.

Ing. Gregorová - ozrejmila niektoré veci z materiálu. Tento materiál hovorí o použití 16 mil. Sk, ktoré máme k dispozícii. Máme dve možnosti, buď peniaze použijeme na Radnicu, čo predstavuje 23 mil. Sk, alebo je druhá možnosť, že sa tých 16 mil. Sk použije na Penzión Jeseň, vo výške 8 mil. a ten rozdiel ostane mestu na ďalšie použitie. Existuje aj variant, že sa 16 mil. ponechá v rozpočte na ďalšie výdavky. Nejde na oddĺženie aj Radnice a aj penziónu. Sú to dve alternatívy riešenia.
JUDr. Múkera - povedal, že všetky faktúry neboli zaplatené v čase splatnosti, toto jej uvedené aj v materiáloch, ktoré obdržal. Ďalej sa vyjadril k problému Dopravnej banky. Sú to problémy, ktorými sa bude musieť nasledujúce MsZ vysporiadať. Mesto nemá momentálne zdroje na zaplatenia týchto dlžôb. Nie sme na tom dobre. Riešime obrovské chyby minulosti. Máme teraz dva názory. Jeden názor povedal MUDr. Bucek a druhý názor je ten, že Radnica je klenot, kultúrna pamiatka. Vytvára sa tlak na poslancov, aby sme Radnicu vyriešili. Preto chcem, aby sa odborníci k tomuto vyjadrili. Či tých 16 miliónov dáme na sanovanie Radnice, alebo ich dáme na iné potrebné akcie.

Ing.Králik,CSc.- zdroje máme, a práve preto je problém na čo ich použijeme.

Ing. Toman - požiadal o prestávku na poradu poslaneckých klubov.

Ing. Toman - návrh klubu DS : I. MsZ berie na vedomie dôvodovú správu ...., II. odporúča primátorovi mesta zvolať mimoriadne MsZ s bodom programu: Použitie finančných prostriedkov poskytnutých ako náhrada za vybudované plynárenské zariadenie, s predložením alternatív využitia týchto fin. prostriedkov.

PaedDr. Borguľová - KĽP sa dohodol o uznesení tak, ako bolo predložené, v alt. na Radnicu

Ing. Katreniak - KDH – nechávajú na slobodné hlasovanie

JUDr. Múkera - klub SDKÚ sa stotožnil s názorom MUDr. Buceka

Ing. Lichý - klub SZS – pripája sa ku klubu DS.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k použitiu finančných prostriedkov poskytnutých ako náhrada za vybudované plynárenské zariadenie
II. schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 16.171.679,- Sk poskytnutých ako náhrada za vybudované plynárenské zariadenie a to na zaplatenie dlhu po lehote splatnosti za Investorský útvar mesta voči Dopravnej banke, a.s. v konkurze s cieľom uvoľnenia záložného práva na Radnicu v celkovej výške 23.795.310,- Sk

1. použitie prijatých dividend od spoločnosti 1.BBES, a.s. vo výške 2.745 500,- Sk, ako neplánovaný príjem mesta, na vyplatenie dlhu po lehote splatnosti za Investorský útvar mesta voči Dopravnej banke, a.s. v konkurze s cieľom uvoľniť záložné právo na Radnicu
2. použitie kapitálových príjmov vo výške 4.878.131,- Sk v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov na vyplatenie dlhu po lehote splatnosti za Investorský útvar mesta voči Dopravnej banke, a.s. v konkurze s cieľom uvoľniť záložné právo na Radnicu a tým predísť hrozbe výrazných škôd na majetku mesta a ochrániť kultúrnu, historickú pamiatku

Bolo prijaté uznesenie číslo 360/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 21: 40-24,6,10.

K bodu číslo 14:
Mestská poliklinika

MUDr. Vnenčáková - tento materiál máme na rokovaní opakovane. Mení sa len text uznesenia a menia sa určité poznania, ktoré nadobudol pán primátor, ktorý rokoval s min. zdravotníctva.

Ing. Králik, CSc.- uviedol nové skutočnosti týkajúce sa polikliniky. Zo zákona od 1.1.2003 prejde zriaďovateľská funkcia k tejto polikliniky na Mesto B.Bystrica, ak ju medzi tým niekto iný nesprivatizuje. Informoval o stanovisku Min. zdravotníctva k základnému privatizačnému projektu polikliniky. Toto bolo odstúpené Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku na ďalšie konanie s tým, že Min. zdravotníctva navrhlo bezodplatný prevod polikliniky na obec. K tomuto je potrebná aj licencia. Pri vybavovaní licencie sme sa stretli s ťažkosťami, ktoré smerujú do objektov Kyjevské, Bottova a Spojová ulica. V ďalšej časti vystúpenia sa vyjadril k týmto satelitom a k ďalším kompetenciám, ktoré prechádzajú na mesto k 1.1.2003.

MUDr. Vnenčáková - mesto by malo získať celú polikliniku, nie len Hornú 60, ale aj ostatné satelity. Opýtala sa že v prípade, ak satelity nebudú do 1.1.2003 sprivatizované, či v prípade prechodu polikliniky, ako celku, nie len Horná 60, sa ten prechod nevzťahuje aj na satelity, zo zákona. V prípade, že by sa zdr. zariadenia neoddĺžili, aký podiel by prešiel na Hornú 60 a aký podiel by ostal na satelitoch.

Ing. Králik,CSc. - Min. zdravotníctva neberie do úvahy našu požiadavku na satelity, pretože my by sme museli predložiť na každý satelit privatizačný projekt a uchádzať sa o priamy predaj. Ale už je po tých dátumoch, kedy sa mohlo žiadať na priamy predaj.

Ing. Katreniak - prečo ministerstvo v roku 2001 rozhodlo o tom, že poliklinika pôjde bezodplatným prevodom na obec, a potom o niekoľko mesiacov povedalo, že tie satelity pôjdu priamym predajom vopred určenému vlastníkovi. Máme právo na jasnú odpoveď od Min. zdravotníctva, kto takto rozhodol. Navrhol uznesenie: MsZ žiada primátora o vysvetlenie na Min. zdravotníctva, prečo rozhodlo o poliklinike B.B. týmito dvomi vetami. To, že je na Bottovej ulici záujem o privatizáciu, to nás nemusí rušiť, prečo by sme aj mi do tohto procesu sa nezapojili.

Ing. Buriš - na Ministerstve zdravotníctva je silný lobizmus. Do polikliniky patria aj satelity, majú jedno IČO, je to jeden subjekt. Prevod má cenu len s týmito satelitmi. Prečo by sme mi nemohli tieto satelity predať a získať finančné prostriedky. V tomto smere ja iniciujem, aby Mesto podalo trestné oznámenie, alebo sťažnosť na prokuratúru na preverenie týchto vecí. Podporuje uznesenie bez zátvorky, čiže aj satelity.

Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - poliklinika je komplex služieb pod jednou strechou. MZ už satelity k nim spravidla nepočíta. Aj keď k nim patrili. Keď prebehla privatizácia primárnej starostlivosti, oni získavajú licencie ako samostatné subjekty a logicky sa od polikliniky oddeľujú. My by sme museli získavať na každú obvodnú ambulanciu licenciu zvlášť. Je možné privatizovať polikliniku bez ostatných pracovísk.

MUDr. Bucek - čudoval sa, že by štát daroval Mestu za 1,- Sk niečo, a potom by toto Mesto predalo ? Ak chceme satelity, ide o všetky satelity, i po ostatných dedinách. Prekvapuje ho tiež, že Mesto sa uchádza o polikliniku, je to ekonomicky prepočítané? Kto zaplatí všetkých zamestnancov, vodu, plyn. Lebo poisťovňa si vyberá služby, na koľko a aké služby podpíše zmluvy. Je to veľká zodpovednosť a krátkozraké rozhodnutie.

Ing. Králik,CSc. - je tu kompetenčný zákon, ktorý nám dáva polikliniku na privatizáciu. O tomto rozhodla príslušná komisia na príslušnom Min. zdravotníctve. Upozornil na riziko, že nová vláda môže zmeniť svoje prístupy v privatizácii zdravotníckych zariadení. Informujem o alternatívach, ktoré z hľadiska informácií sú mne dostupné. Do 21. augusta nebolo rozhodnuté o satelitoch.

Ing. Buriš - opýtal sa , že prečo iba dnes vieme, že satelity nepôjdu spolu s poliklinikou. Toto je nová informácia. Povedal na margo MUDr. Buceka, že tepláreň Zvolen bola prevedená bezodplatne na Mesto, ktoré ho vzápätí založilo a získalo 100 mil.Sk. Z tohto teraz stavajú námestie. Čiže všetko čo sa prevedie na obec mu patrí, a s týmto môže narábať.

MUDr. Bucek FP - tak keď prevedú na nás školy, aj tie predajme. Tiež, keby stará nemocnica mala previesť bezodplatne budovy na Mesto, tak ich radšej my predáme a pomôžeme si s dlhmi.

MUDr. Vnenčáková - súhlasila s Ing. Burišom. V satelitoch sú už privátni lekári, ktorí majú licenciu na vlastné meno a poskytujú zdravotnícku starostlivosť v priestoroch, ktoré patria pod IČO polikliniky, ktorého zriaďovateľom a vlastníkom je štát. Čiže všetky budovy by mali prejsť pod Mesto. A v satelitoch nebudeme poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, budeme ich len prenajímať pre poskytovateľov. To je pre lekárov, ktorí tam služby poskytujú.

Ing. Toman - vzhľadom na to, že budú voľby a zmení sa vláda, a v tejto dobe nie je rozhodnuté o tom, ako sa budú privatizovať satelity, o tom rozhodne Min. privatizácie, tak Mesto by malo zostať v tej pozícii ako je, od 1.1. prejde poliklinika na Mesto v zmysle kompetenčného zákona. Skôr by sme sa mali pripraviť na to, že keď to od 1.1.prijmeme, ako bude fungovať táto poliklinika. Ide o ekonomické otázky. Tam sú rôzne formy možnosti fungovania.

Ing.Králik, CSc.- o vystúpenie požiadal MUDr. Grom, Kyjevské námestie.

Hlasovanie číslo 22 : 37-34,0,3.

MUDr. Grom - uviedol, že lekári sú pripravení privatizovať zdravotnícke zariadenie na Kyjevskom námestí. Privatizácia momentálne skončila a nevyužili sme tú možnosť, ktorú sme mali. Správa nehodnotí danú situáciu, neotvára perspektívy, ktoré by sa mali v zdravotníctve dodržiavať. Treba zhodnotiť situáciu, jednať s lekármi, ktorí pracujú v týchto zariadeniach, aby sa zabezpečili kvalitné zdravotnícke služby.

JUDr. Múkera - mesto nechce privatizovať budovy, ale zabezpečiť kvalitné zdravotnícke služby. Privatizácia je tiež biznis.

MUDr. Gémešová - miešame licenciu s budovami. Ak Mesto získa budovu a satelity, má právo s nimi nakladať. Nič nebráni tomu, že keď Mesto získa túto budovu, môže si ju napr. MUDr. Grom prenajať, alebo si túto budovu odkúpiť od Mesta. Ďalej sa vyjadrila k perspektívnosti budovy polikliniky na Hornej 60, aby činnosť Mesta túto budovu uživila. Kvôli licencii sa Mesto nemá vzdať satelitov.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) informáciu o hospodárení Polikliniky Horná 60 k 31. 3. 2002
b) ústnu informáciu primátora mesta o rokovaniach na MZ SR k transformácii Polikliniky Banská Bystrica
II. schvaľuje
bezodplatný prevod Polikliniky Horná 60 na Mesto, so všetkými príslušnými satelitmi /obvodné zdravotné strediská Bottova ul. Kyjevské nám., Spojová ul./
III. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
pripraviť ekonomické a právne alternatívy pre spravovanie Polikliniky Horná 60

Bolo prijaté uznesenie číslo 361/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 23: 37-36,0,1.

K bodu číslo 15:
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle § 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí / v znení zmien a doplnkov/.

Ing. Toman - finančná komisia sa zišla niekoľko krát. Veci, ktoré boli jasné v stavebnej komisii- AQUAPARK, BILLA atď. do fin. komisii neprišli z dôvodu dovolenky, poslanci sa museli domáhať toho, a pokiaľ sú tieto veci bezproblémové, čo bráni tomu, aby sa poslanci nemuseli domáhať podkladov, aby mohli dnes rokovať o tomto. Je to nefér aj voči investorom. Finančná komisia pri AQUAPARKU odporúča cenu 1050,- Sk za m2, čo sa týka VO č. 8 - ORION-FIN - odporúčala cenu 672,- Sk za m2, pre Fastav Development – to nie je sporné.

Ing. Katreniak - nevie o zasadnutí finančnej komisie, ktoré sa konalo dnes ráno. Prečo tieto veci tak naháňame. Veci je potrebné prerokovať, mať ich v materiáloch. Čo sa týka VO č. 5- navrhujem tento bod stiahnuť, tiež VO č. 8 – ORION-FIN, lebo nebolo k nemu nijaké stanovisko.

Ing. Biba - žiadal zaprotokolovať svoj diskusný príspevok:

Diskusný príspevok k rokovaniu MsZ v Banskej Bystrici 27. augusta 2002 o bode programu „Odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica“

Pozemok pre výstavbu „Supermarket BILLA“ na Okružnej ulici

Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vážení hostia,

v zmysle rokovacieho poriadku žiadam o zaprotokolovanie môjho diskusného príspevku do zápisnice z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva.
Na úvod osobitne zdôrazňujem, že moje ďalšie výhrady a námietky sa nijakým spôsobom nedotýkajú práce Referátu evidencie a správy mestského majetku a jej vedúcej p. Oľgy Koscovej, ktorá vykonala všetku prácu tak, ako jej bola uložená.

Už za primátora Presperína sa pri predkladaní materiálov mestskému zastupiteľstvu udomácnil zvyk ignorovať rokovací poriadok, ktorý určuje obsah predkladaného materiálu. Dovolím si preto zacitovať jednu vetu z časti III. Príprava rokovania MsZ, článok 2:
„Predkladateľ je povinný predložiť materiál spolu s písomným stanoviskom komisií, Rady a v prípade potreby s odbornou expertízou a vyjadrením príslušných orgánov.“

Samozrejme, že táto všeobecne obchádzaná povinnosť platí pre predkladanie nielen tohto, ale všetkých materiálov a hlavne pre toho, kto prípravu materiálov z formálnej stránky koordinuje a mal by dohliadať na dodržiavanie rokovacieho poriadku, ktorý je zákonným, záväzným dokumentom mestského zastupiteľstva.
Ignorovanie predpísaného spôsobu prípravy a predkladania materiálu pravidelne sťažuje a predlžuje rokovanie mestského zastupiteľstva. Neúplnosť podkladov však najmä zahmlieva predmet rokovania a komplikuje rozhodovanie poslancov, ktorým chýbajú potrebné informácie. Ak v dôsledku tohto príjme mestské zastupiteľstvo zmätočné uznesenie, alebo uznesenie v rozpore so záujmami občanov, tak sa potom pôvodcovia návrhu pravidelne schovávajú za okrídlenú výhovorku: „Ja nič, my nič – to poslanci“.

V ďalšom sa budem venovať iba návrhu na odpredaj pozemku pre výstavbu Supermarketu BILLA“ na Okružnej ulici.
K spomenutému bodu som na rokovaní mestskej rady dňa 15. augusta vzniesol výhrady, ku ktorým sa pripojili ďalší členovia rady p. Bandzi, Hradecký a Bielik. Na základe našich dôvodov a hlasovania rada odporúčala predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na odpredaj majetku bez návrhu na odpredaj pozemku pre výstavbu Supermarketu BILLA“. Napriek uzneseniu rady bol tento bod predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva a preto predkladám nasledovné stanovisko a argumenty.

Realizácia tohto návrhu a zamýšľanej výstavby by bola v danej lokalite ulíc Okružná, Družby a Mládežnícka najväčším urbanistickým zásahom za ostatných 35 rokov. Ak zoberieme do úvahy novšiu výstavbu ulíc Moskovská, Tulská, Orenburská, tak potom by išlo o najväčší urbanistický zásah do územia celého volebného obvodu č. 4 za ostatných asi 15 rokov. Pre kompetentných pracovníkov Mestského úradu a Útvaru hlavného architekta ide však asi o bežnú, rutinnú záležitosť, ktorú nepovažovali za potrebné prerokovať s poslancami mestského zastupiteľstva zvolených v spomenutom volebnom obvode.

V tomto volebnom období je to už druhý raz, čo sa rozsiahlejší stavebný zámer na mestských pozemkoch pripravuje poza chrbát poslancov volebného obvodu č. 4. Prípravu výstavby garáží na zelenej lúke v oblasti ulice Orenburská „odhalili“ ešte na začiatku volebného obdobia tamojší obyvatelia a poslanci zostali v pozícii tých najposlednejších, ktorým kompetentní pracovníci mesta poskytujú nejaké informácie. Po vyvolanom rokovaní sa ukázalo, že zámer opierajúci sa o platný územný plán a údajné dobro občanov bol predovšetkým iniciatívou niekoľkých solventnejších pracovníkov mesta, ktorí tak chceli na úkor obyvateľov Orenburská vyriešiť svoje garážové problémy spolu s ďalšou skupinou tam síce nebývajúcich, ale solventných záujemcov. Pár garáží bolo ponúknutých aj ďalším záujemcom v cene po 260 tis. Sk (so započítaním inflácie by to dnes predstavovalo asi 300 tisíc Sk). To vyvolalo také všeobecné pobúrenie občanov a poslancov, že sa pripravovaná akcia potichu zrušila.

V nadväznosti na túto kauzu som Vás p. primátor opakovane interpeloval a žiadal zabezpečenie informovanosti poslancov, aby mohli do rozhodovania o stavebných aktivitách v rámci svojho volebného obvodu včas a účinne zasahovať. Vy ste mi pán primátor opakovane odpovedali, že to zaistiť neviete. Že to však pre schopných pracovníkov Mestského úradu nie je problémom, svedčí nie tak dávne rokovanie o vyjadrení mesta k zamýšľanej zmene účelu a čiastkovej stavebnej rekonštrukcii objektu „Mladosť“ na ulici Družby. Poslanci volebného obvodu boli na rokovanie prizvaní a bez problémov sa spolu s kompetentnými pracovníkmi MsÚ a ÚHA dohodli. Na rokovanie o zámere výstavby Supermarketu BILLA, však poslanci prizvaní neboli. Zodpovednosť poslancov pred voličmi svojho obvodu je zrejmá a je poľutovaniahodné, ak primátor mesta a výkonný orgán mestského zastupiteľstva, t.j. Mestský úrad ich vo výkone funkcie poslanca nepodporujú. Možné dôvody na „vyšachovanie“ poslancov z rozhodovania o výstavbe na pozemkoch mesta v ich vlastnom volebnom obvode dávajú veľký priestor na rôzne dohady.

P. primátor, v odpovedi na list obyvateľov z lokality Okružná a Družby okrem iného uvádzate, že príprava výstavby Supermarketu BILLA je v súlade s územným plánom mesta a daný pozemok je určený na celomestskú a nadmestskú vybavenosť. Nie som expertom na dopravné komunikácie, ale ako dlhoročný obyvateľ danej lokality, ako peší chodec, bicyklista aj šofér v jednej osobe s plnou vážnosťou vyhlasujem, že určenie spomenutého pozemku na „celomestskú a nadmestskú vybavenosť“ sa s prihliadnutím na reálny stav Fončordy, veľmi mierne povedané, prieči zdravému rozumu.

Cestná komunikácia medzi Poľnou a Okružnou je poddimenzovaná a nestačí ani potrebám danej lokality, nie to ešte požiadavkám celomestskej, či nadmestskej komunikácie. To isté platí pre cestnú komunikáciu medzi Okružnou a Úsvitom. Existencia jednosmernej spojky medzi Kijevským námestím a Mládežníckou, Okružnou sa dá chápať iba ako krajné východisko existujúceho zlého dopravného riešenia prepojenia lokality Mládežnícka, Okružná s lokalitou Moskovská, Tulská – ak sa to dá vôbec riešením nazvať. O dopravných danostiach ďalších súvisiacich komunikácií, ako napr. prípoj Orenburskej na otočku Mládežnícka, alebo ulice Nové Kalište by bola hanba vôbec hovoriť. A do tohto prostredia má pribudnúť doprava tzv. „celomestských“ či „nadmestských“ kupujúcich vrátane ťažkej dopravy zásobovania Supermarketu.
Vo Vašej odpovedi p. primátor sa uvádza, že riešenie dopravného napojenia nákupného centra, citujem: „najmenej ovplyvní život obyvateľov tejto časti mesta“. Neviem síce, ako také „najmenej ovplyvní“ vyzerá, ale celé tvrdenie o akomsi riešení dopravného napojenia Supermarketu na Okružnej na celomestský a nadmestský dopravný systém je absurdné. V závere Vašej odpovede p. primátor sa tvrdí, že územný plán je záväzný a Vy ho vraj musíte rešpektovať.
Všetci dobre vieme, že územný plán je záväzný, ale tak isto dobre vieme, že nie je nemenný. Reálny život na Fončorde sa značne odlišuje od predstáv urbanistov a architektov, ktorý pred viac ako 30 rokmi dávali územný plán dokopy (stačí sa pozrieť iba na problémy parkovania alebo na priechodnosť obslužných komunikácií najmä v súvislosti s poskytovaním rýchlej zdravotníckej pomoci). Aj to vieme, že pri vlastnej realizácii sídliska Fončorda sa územný plán nie vždy rešpektoval a že sa mnohé rozumné urbanistické riešenia ignorovali.
Chceme vôbec vidieť realitu dnešného stavu sídliska, alebo sa bude rozhodovať takpovediac od „zeleného stola“ s výhovorkami, že to tak kedysi, ktosi naplánoval a my nemáme inú možnosť, iba to ešte viacej dobabrať?

O celomestskom či nadmestskom určení Supermarketu BILLA na Okružnej z hľadiska možností cestných komunikácií som už svoje povedal. Zaujímavá je však tiež súvislosť polohy pozemku navrhnutého na výstavbu Supermarketu a súčasnej obchodnej vybavenosti lokality.

Vo vzdialenosti 100 m od zamýšľanej lokality Supermarketu južným smerom sú:
- obchod s plynovými spotrebičmi, vodoinštalačným materiálom a ďalším železiarskym tovarom;
- obchod so zeleninou;
- obchod s kompletným potravinárskym sortimentom.
O 50 m v tom istom smere ďalej je reštauračné zariadenie, o ďalších 50 m obchodné stredisko „Mladosť“ s veľkým potravinárskym obchodom, reštauračným zariadením a výčapom. Na západ od „Mladosti“ vo vzdialenosti 50 až 100 m je obchod s drogistickým a papiernickým tovarom aj obchod s nábytkom.
Vo vzdialenosti 200 m od zamýšľanej lokality Supermarketu západným smerom je Kijevské námestie s viacerými obchodmi počnúc potravinami, pohostinským zariadením, lekárňou, očnou optikou a službami pošty končiac.
Vo vzdialenosti 400 m od zamýšľanej lokality Supermarketu severným smerom je obchodné stredisko s pôvodným názvom Astra, kde sú tiež viaceré obchody s potravinami, lakmi a chemickými produktmi, náhradnými autodielmi, vodoinštalačným materiálom a dve pohostinské zariadenia.
Vo vzdialenosti 600 m od zamýšľanej lokality Supermarketu východným smerom je obchodné stredisko s pôvodným názvom „Úsvit“, kde sú zase viaceré obchody s potravinami, s papiernickým tovarom, so zeleninou, pohostinské zariadenie a tržnica.
Lokalita Radvane s veľkopredajňou potravín, veľkopredajňou nábytku, ako aj s obchodnými zariadeniami a tržnicou v objekte bývalého TESCO je vzdialená 1km a nové obchodné centrum TESCO s obchodnými centrami NAY a BAUMAX sú vzdialené iba 2 km.

Do všetkých detailov nezachádzam, ale aj s vymenovaného musí byť zrejmé, že problémom danej lokality je všeličo iné, ale nie potreba nového Supermarketu vtlačeného medzi obytné bloky na zelenú, rovnú a predovšetkým jedinú voľnú plochu spomenutého charakteru v rámci celého sídliska Fončorda. Na plochu ako stvorenú na voľný pohyb, hry a oddych.

Iba nedávno som so záujmom počúval rozhlasovú reláciu na tému urbanizmus, architektúra, sociálna problematika miest a výstavba supermarketov. Hovorili v nej vysokí predstavitelia obce architektov a urbanistov Slovenska s jednoznačným konštatovaním: supermarkety patria na perifériu miest s príslušnou dopravnou infraštruktúrou – supermarkety v intraviláne zabíjajú vnútorný život mesta. Ja k tomu ešte dodávam, že umiestňovanie supermarketov v obytnej zóne intravilánu je totálne choré a môže slúžiť iba „kšeftu“ – nie je na prospech obyvateľov ani životného prostredia.

Po vypočutí rozhlasovej relácie sa mi celkom pochopiteľne vynorila otázka, či bystrickí územniari a architekti rozmýšľajú v duchu súčasných poznatkov o rozvoji mestských aglomerácií, alebo sa pozabudli v iných časoch. Chápem, že rozhodovanie v prípade zámeru výstavby Supermarketu BILLA na Okružnej môže byť motivované rôznymi „pragmatickými dôvodmi“, ale bridí sa mi nad niečím takým rozmýšľať.

K spôsobu predloženia návrhu odpredaja pozemku na výstavbu Supermarketu BILLA si na dôvažok dovoľujem zacitovať zo Štatútu mesta, Štvrtá časť „Výbory v mestských častiach“, článok 2, odsek 2:
„Mestské zastupiteľstvo prerokuje záležitosti dotýkajúce sa mestskej časti len vtedy, keď sú posúdené a pripomienkované príslušným mestským výborom, prípadne aj všetkými výbormi v mestských častiach.“

Podľa Štatútu mesta nemalo teda mestské zastupiteľstvo predložený materiál prerokovať, pretože nebol posúdený a pripomienkovaný príslušným mestským výborom ani poslancami príslušného volebného obvodu.

Konštatujem, že návrh odpredaja pozemku na výstavbu Supermarketu BILLA bol predložený na program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva v rozpore s uznesením mestskej rady, ktorá je iniciatívnym orgánom mestského zastupiteľstva, v rozpore s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva a v rozpore so Štatútom mesta Banská Bystrica.

Ako východisko z danej situácie navrhujem prijať nasledovné uznesenie:


Mestské zastupiteľstvo
konštatuje

1/ návrh odpredaja pozemku na výstavbu Supermarketu BILLA v lokalite Okružná nebol prerokovaný s poslancami volebného obvodu č. 4 ani s príslušným mestským výborom;

2/ návrh podľa bodu 1/ nie je v súlade so záujmami rozvoja mesta;

ukladá prednostovi mestského úradu a riaditeľovi Útvaru hlavného architekta

1/ pripraviť návrh zmeny územného plánu, ktorá zabezpečí využitie predmetného pozemku lokality ulíc Okružná, Družby ako rekreačnej zóny;

2/ návrh zmeny územného plánu prerokovať v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva, v súlade so Štatútom mesta Banská Bystrica a predložiť ho v októbri 2002 na rokovanie mestskej rady.


p. Bielik - poďakoval Ing. Bibovi, že zhrnul niektoré nedostatky v práci pri riešení návrhu a podnetov podnikateľov, ktorí prichádzajú na MsÚ. Prezentoval svoj pohľad na nedostatky, ktoré dôvodová správa obsahuje. Vyjadril sa k bodu 5 na str. 2 – BILLA REALITY SLOVENSKO. Je MsZ na to, aby rozhodovali, ako bude vyzerať obchodná sieť v meste ? Z územného hľadiska je to v poriadku. Ale je tu monopol jednej spoločnosti. Nemáme tu žiadnu inú obchodnú sieť okrem TESCA a BILLY. VO č. 4 bod 5 - stotožnil sa s návrhom Ing. Bibu, jeho návrhom na uznesenie, VO č. 9 - je tu formálny nedostatok, lebo predmetné byty sa nachádzajú vo VO č. 8, to isté je na str. 7 – prehlásenie vkladateľa, mám za to, že je to VO č. 8 , nie VO č. 9. Čo sa týka dodatkov VO č. 8 – ORION – FIN- materiál nebol prejednaný v zmysle Štatútu mesta a rokovacieho poriadku. Poslanci sa k nemu nemali možnosť vyjadriť. Navrhol tento materiál vrátiť do komisií. Druhá dôvodová správa- VO č. 5- AQUAPARK – materiál nie je dostatočne pripravený. Materiál treba vrátiť a prepracovať.

Ing. Lichý - súhlasil s Ing. Bibom, čo sa týka VO č. 4. Nebude sa vyjadrovať k podmienkam pre obchodné reťazce. Treba dodržiavať princíp tolerancie a počúvať ľudí, ktorí bývajú v tejto lokalite. Je tu ZŠ a viac aktivít, ktoré dávajú tomuto priestoru ráz centra. Na Kyjevskom námestí je tiež škola, zelená zóna. Čo sa týka Fončordy, je tu podľa neho občianska vybavenosť dostatočná. Ďalej VO č. 5- AQUAPARK- nemá dostatok informácií. Preto navrhuje stiahnuť tento bod z rokovania a doplniť informácie. VO č.8 – hromadné garáže – nevie zaujať stanovisko – navrhol tento bod stiahnuť. VO č.9 – výstavba veľkoplošného systému LIDL Slovensko – požiadal, aby niekto povedal o tomto zámere.

Ing. Buriš - vyjadril sa k vystúpeniu Ing. Bibu, aby písomne vyjadril, aký investičný rozvojový program na tomto MsZ podporili. Ďalej diskutoval k AQUAPARKU. Investori potrebujú realizovať svoj zámer, a k tomuto potrebujú jasné stanovisko Mesta. Musia zabezpečiť finančné prostriedky. Aké ostatné predaje boli viac odôvodnené, ako tento. Čo sa týka BILLY. Včera bola stavebná komisia a bolo povedané, že investor prijal všetky podmienky, ktoré kládli obyvatelia. Bude tam detské ihrisko, zeleň. Okrem toho pozemok, ktorý je na toto pripravený, je podmočený. Na žiadny investičný zámer nie je súci. Či budú prosperovať je vecou investora.

JUDr. Múkera - názor kolegu treba zobrať na vedomie. Ďalej hovoril ako manažér a predseda podnikateľskej komisie. Vyjadril sa k výstavbe BILLY.


 


Stavajú sa 3 veľkosti. Malá BILLA môže stáť na tomto pozemku. Každá stavba zasiahne do životného prostredia, a my musíme povedať ako. Mesto bude s investorom vyjednávať. Nesúhlasí s tým, aby sme povedali takémuto investorovi, aby tam nestaval, pretože ten priestor je vyše 30 rokov nevyužitý. Treba robiť také opatrenia, aby životné prostredie bolo čo najmenej poškodené. V meste máme len jeden supermarket. Tým je TESCO. Čo sa týka AQUAPARKU, je to investícia, ktorá donesie niečo nové. Je otázka, kedy peniaze zaplatia. Ďalej sa vyjadril k predaju pozemku vo VO č. 3, bod č. 4.

JUDr. Gajdošová - vyjadrila sa k výstavbe BILLY. V tejto lokalite býva, a výstavba čohokoľvek na tejto ploche jej pripadá nevhodná. Dala návrh hlasovať o bode č. 5 osobitne.

Ing. Toman - čo sa týka AQUACENTRA, bolo by vhodné pozrieť sa na štúdie. Tento projekt sme odsúhlasili. Sme v prvom štádiu a opýtal sa, či nám ide o to, aby táto investícia tu bola. Bol by rád, aby sa zabezpečila táto akcia v meste. Tiež projekt BILLY treba vidieť. Opýtal sa , kto na MsÚ je zodpovedný za to, aby sa vyjadrili k projektu poslanci MsZ. K ORION-FIN uviedol, že sú tu investori, ktorí splnili podmienky, ktoré sme im dali. Či ten investor má čakať na to, aby sa k tomu vyjadrili poslanci? Nemôžeme sa takto správať k investorom. Položil otázku, ktorí investor prišiel do tohto mesta a vložil investíciu, ktorá by zabezpečila určité pracovné príležitosti. Sme na konci volebného obdobia a položiť si treba takúto otázku. Tieto materiály prešli cez príslušné komisie a nemôžeme sa vyhovárať na formálne nedostatky.

p. Bielik - je potrebné dodržiavať technické a systémové postupy.

Ing. Katreniak - povedal, že nerozumie tomu zvolaniu fin. komisie. Chcel by vedieť, prečo nedostal pozvánku.

JUDr. Múkera - FP - povedal, že Radnica bola stavaná z verejných zdrojov. Čo sa týka AQUAPARKU – je to projekt dobrý a cenu za pozemok treba zvážiť.

MUDr. Bucek - povedal, že v predchádzajúcom bode sme rozhodovali o miliónoch, a teraz sa hádame, že či sa pozemok pri investícii 1 mld. Sk predá za pár miliónov hore, alebo dole.

Ing. Muroň - povedal, že ani pracovníci MsÚ nevedeli, že bude zasadnutie fin. komisie. Druhá vec, čo sa týka ceny pozemku AQUAPARKU. V dôvodovej správe je napísané, že akonáhle zostane cena zo 100 % prirážkou, firma nemá záujem o tento pozemok.

Ing. Pupala - zaujal stanovisko k výstavbe BILLY. Niekedy MsZ schválilo projekt, na základe neho bol postavený kostol. Teraz je tu návrh na schválenie ďalšieho postupu, na základe ktorého by mal byť postavený veľkoobchod. Ako poslanec zo 4 VO vyslovil názor, že sa mu takéto dve stavby vedľa seba priečia.
Ing. Biba – ťažko mi je pochopiť, ako z jedných úst môže vyjsť výzva boja proti klientelizmu a z tých istých úst počúvať slová, že dodržiavanie základných zákonných materiálov Mesta, ako je štatút, rokovací poriadok, dodržiavanie transparentnej prípravy materiálov, považovať len za akési formálne veci, nepodstatné. Za primátora Miku všetky investičné zámery prešli všetkými komisiami, MsR a MsZ tak, aby si všetci poslanci mohli všetko pozrieť a rokovať v zbore. Čiže treba sa najprv porozprávať o podmienkach. Lebo odpredať pozemok je už finále, a za tým už nemôžeme povedať nič. Diskutoval k výstavbe areálu na Štiavničkách. K tomuto územiu majú obyvatelia mesta určitý vzťah. Mal by som vedieť ľuďom všetko vedieť vysvetliť.

Ing. Králik,CSc.- celá diskusia sa uberá iným smerom. Treba sa vyjadriť k veciam samotným, tak ako boli predložené v materiáloch. Povedal k tomuto svoj názor. Úrad sa snaží dodržať stanovené veci. Čo sa týka AQUAPARKU- bola prezentácia celého projektu. Aj iné mestá musia dodržiavať to, že primátor nemôže nič nikomu ponúkať, primátor môže rokovať a predložiť to MsZ v zmysle príslušných regúl, ktoré platia. Je dnes na MsZ odsúhlasiť cenu pozemku, hlasovaním sa vyjadriť k tomu, či dôjde k výstavbe BILLY a ostatných investičných zámeroch. Rešpektujem vždy stanoviská poslancov. Nikto nerobí tajnosti, všetky voľné pozemky sú na internete.

Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - myslím si, že MsÚ a toto MsZ má systém bŕzd, aby tu nešlo niečo protiprávne a nezákonné. Odznelo tu všetko potrebné, a treba sa k tomuto vyjadriť. Máme prílišnú nedôveru voči sebe. Treba hlasovať tak, aby to bolo v prospech obyvateľov mesta.

Ing.Glos,CSc. - povedal zásadný a stručný názor na rozpravu ako ekonóm. Aj v ústave máme zakotvené, že budujeme systém trhovej ekonomiky. Táto rozprava ukazuje, že sme nepochopili to, kam vývoj spoločnosti smeruje.

Mgr. Goštan - vyjadril sa k VO č. 8 – hromadné garáže. Je proti tomuto zámeru, a je za to , aby sa toto stiahlo z rokovania. Poznám tú lokalitu, ľudia nebudú spokojní s výstavbou garáží. Nech je tam ihrisko.

MUDr. Klement, CSc. - mal otázku, kto zvoláva zasadnutie komisie ? Ďalej diskutoval k AQUAPARKU. Nediskutujme o tom, čo sme dávno odhlasovali. Pokiaľ sem nepríde nejaký investor, ďalej sa toto nedá udržať. Čo sa týka firmy ORION-FIN, ukázali mi dnes projekt ale bez ľudí, ich názorov a poslancov to nepôjde. Treba o tomto ešte diskutovať.

Ing. Toman – FP - kto je na MsÚ zodpovedný za to, aby zvolal poslancov, aby sa vyjadrili k určitému investičnému zámeru. Lebo podnikatelia by boli radi, aby sa poslanci vyjadrili k ich zámeru, ale chyba je tu, že nik nezvolal poslancov príslušného VO.

Ing. Mika - vyjadril sa k práci komisie výstavby. Vyjadrovali sa k predloženým návrhom z hľadiska územného plánu. Ing. arch. Kupec zodpovedal na všetky otázky, akceptujú sa pripomienky členov komisie. Komisia je poradný orgán, posúdila projekty z hľadiska územného plánu, či ten ktorý zámer je vhodný a je ho možné realizovať. Nikde nie je povedané, že tam nemôže byť realizovaný aj iný zámer. Práve preto si myslím, že z nášho hľadiska nie je možné, aby sme kontrolovali, či táto informácia sa dostane aj pre jednotlivých poslancov. Rokujeme vo veľkom tempe. Podporujem aj to, čo povedal Ing. Biba. Každý poslanec a občan má nárok na svoj názor. Treba všetky okolnosti posúdiť a vybrať najlepšie riešenie, ktoré bude vyhovovať väčšine ľudí.

Ing. Bucek FP - predložil návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu.

Hlasovanie číslo 24: 37-24,6,7.

Hlasovanie číslo 25: MsZ schvaľuje vypustenie uznesenia VO č.8- ORION FIN,s.r.o.- 39-27,4,8.
Hlasovanie číslo 26 : Návrh na vypustenie z uznesenia VO č.9 – Fastav Developmnet – 36-9,8,17- 2 nehlasovali.
Hlasovanie číslo 27: odpredaj nehnuteľnosti VO č. 5 – AQUAPARK – cena 1050,- Sk za 1 m2
40-30,7,3.
Hlasovanie číslo 28: VO č. 4- BILLA REALITY – 40-19,11,10.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov) a iné.
II. schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov)
A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - bytov, pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami

Volebný obvod č. 1
1. Pozemok parc. č. KN 5535/3 - zast. pl. o výmere 191 m2, kat. územie Banská Bystrica ( Lazovná ul. ), pre Daňové riaditeľstvo SR, Nová č. 13 Banská Bystrica IČO 00634816 v kúpnej cene 1 072,50 Sk za 1 m2 čo pri výmere 191 m2 predstavuje kúpnu cenu zaokrúhlene 204 850.-Sk.

Volebný obvod č. 2

2. Podiel 1/20 obytného domu s príslušenstvom v Banskej Bystrici, Jesenského č. 18, s. č. 1116, sit. na pozemku parc. č. KN 4759 ( bez pozemku ), kat. územie Banská Bystrica pre Júliusa Šuleka, a manž. Elenu Šulekovú rod. Stierankovú, obaja bytom Jesenského č. 18 Banská Bystrica, v kúpnej cene zaokrúhlene 30 840.-Sk.
3. Pozemky parc. č. KN 4907/1 - záhrada o výmere 52 m2, KN 4907/2 - záhrada o výmere 118 m2, KN 4908/3 - zast. pl. o výmere 99 m2, celkom o výmere 269 m2, kat. územie Banská Bystrica (Lesná ul.), pre Mgr. Martu Čupkovú rod. Harvanovú, vydatú, bytom Bagarova č. 20, Banská Bystrica v kúpnej cene 1 180,- Sk za 1m2, čo pri výmere 269 m2 predstavuje kúpnu cenu 317 420,- Sk.

Volebný obvod č. 3

4. Pozemok parc. č. KN 3681/192 - zast. plocha o výmere 181 m2, kat. územie Radvaň ( lokalita Pršianska Terasa), pre Ing. Miroslava Hýbla, manž. Ing. Jaroslavu Hýblovú rod. Rajnohovú, obaja bytom Sládkovičova č. 64, Banská Bystrica, v kúpnej cene 280,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 181 m2 predstavuje kúpnu cenu 50 680,- Sk .


Volebný obvod č. 5
5. Pozemok parc. č. KN 1496/8 - zast. pl. o výmere 21 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Šalgotarjánska ) pre Štefana Belana a manž. Jaroslavu Belanovú rod. Šteflovú, obaja bytom Šalgotarjánska č. 10, Banská Bystrica v kúpnej cene 736.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 21 m2 predstavuje kúpnu cenu 15 456.-Sk.

6. Pozemok parc. č. KN 1496/9 - zast. pl. o výmere 24 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Šalgotarjánska ) pre Ing. Stanislava Miku, a manž. Danicu Mikovú rod. Pavlíkovú, obaja bytom Šalgotarjánska č. 10, Banská Bystrica v kúpnej cene 736.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 24 m2 predstavuje kúpnu cenu 17 664.-Sk.

7. Podiel 1/2 pozemku parc. č. KN 2017 - v častiach zast. pl. o výmere 10 m2 a zast. pl. o výmere 9 m2, kat. územie Radvaň (ul. Internátna) pre Ing. Ľubomíra Škrovinu a manž. Editu Škrovinovú rod. Valentovú, obaja bytom Internátna č. 33, Banská Bystrica v kúpnej cene 1 170,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 9,5 m2 predstavuje kúpnu cenu 11 115,- Sk.

8.parc. č. KN 3451/3 – zast. pl. o výmere 463 m2, parc. č. KN 3446/7 – zast. pl. o výmere 19 134 m2, kat. ú. Banská Bystrica pre AQUAPARK Banská Bystrica s.r.o., Švermova 45, Banská Bystrica, IČO 36 053 546 v kúpnej cene 1050,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 19 597 m2 predstavuje kúpnu cenu 20 576 850,- Sk.
Vyvolané investície vo výške 1 631 850,- Sk v zmysle Znaleckého posudku č. 77/2002 vyprac. znalcom z odboru stavebníctva Ing. Kolomanom Kovalíkom

Volebný obvod č. 6
9. Pozemok parc. č. KN 920/3 - zast. pl. o výmere 82 m2, kat. územie Podlavice (ul. Lipová) pre Jozefa Fujku a manž. Annu Fujkovú rod. Lunterovú, obaja bytom Tulska č. 27, Banská Bystrica v kúpnej cene 675,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 82 m2 predstavuje kúpnu cenu 55 350,- Sk.

10 Pozemok parc. č. KN 958/1 - zast plocha o výmere 45 m2, kat. územie Podlavice ( ul. Lipová), pre Jaroslava Maslena, bytom Gaštanova č. 10, Banská Bystrica a manž. Annu Maslenovú rod. Zacharovú, bytom Radvanska č. 1 Banská Bystrica, v kúpnej cene 562,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 45 m2 predstavuje kúpnu cenu 25 290,- Sk.

Volebný obvod č. 7

11. Podiel 15/60 pozemku parc. č. KN 2260/29 - diel „1“ - TTP o výmere 54 m2 a diel „3“ - zast. plocha o výmere 45 m2, t.j. o výmere 24,75 m2, kat. územie Sásová (ul. Mladých budovateľov) pre Viliama Tomášeka a manž. Ľubicu Tomáškovú rod. Škorníkovú, obaja bytom ul. Mladých budovateľov č. 27, Banská Bystrica v kúpnej cene 365,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 24,75 m2 predstavuje kúpnu cenu zaokrúhlene 9 034,- Sk.

12. Podiel 15/60 pozemku parc. č. KN 2260/30 - diel „2“ - TTP o výmere 54 m2 a diel ? 4 ?
- zast. pl. o výmere 45 m2 t.j. o výmere 24,75 m2, kat. územie Sásová (ul. Mladých budovateľov) pre Tomáša Macháčeka a manž. Janettu Macháčkovú rod. Ostrihoňovú, obaja bytom ul. Mladých budovateľov č. 26, Banská Bystrica v kúpnej cene 365,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 24,75 m2 predstavuje kúpnu cenu zaokrúhlene 9 034,- Sk.

Volebný obvod č. 8

13. Nehnuteľnosti :
- v 1/1 byty č. 16 - 36 vrátane pivníc s prislúchajúcim podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu Rudohorská 1, 3, 5, 31, 3A, 5A s. č. 6734 v kat. území Sásová vedených na LV 2448, sit. na pozemkoch parc. č. KN 2544/40, 2544/41, 2544/42, 2544/57 a 2544/58 ( bez pozemkov ) nasledovne :

Č. vchoduPoschodieByt č.Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a zariadeniach domu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32167101/544263
33177042/544263
33187042/544263
34197042/544263
34207042/544263
35217042/544263
35227042/544263
36237042/544263


36247042/544263
51257042/544263
51267042/544263
52277042/544263
52287042/544263
53297042/544263
53307042/544263
54317042/544263
54327042/544263
55337042/544263
55347042/544263
56357042/544263
56367042/544263
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pre BPM, s.r.o. Banská Bystrica v kúpnej cene dohodou 9 293 779.-Sk.

Volebný obvod č. 9
14. Pozemok parc. Č. KN 2495/148 – zast. Pl. O výmere 8032 m2, kat. územie Sásová /Rudohorská – Starohorská/ pre Fastav Development- SR s.r.o., Dedinská č. 69, 010 01 Žilina – Strážov, v kúpnej cene vo výške 1 168,- Sk za 1 m2 čo pri výmere 8032 m2 predstavuje kúpnu cenu 9 381 376,- Sk

Volebný obvod č. 12
15. Pozemok parc. č. KN 1334/1 - záhrada o výmere 387 m2, kat. územie Kostiviarska (Jelšová ul.) pre Milana Veisa a manž. Ing. Ľudmilu Veisovú rod. Krajčiovú, obaja bytom Jelšová 2/A, Banská Bystrica v kúpnej cene 440,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 387 m2 predstavuje kúpnu cenu 170 280,- Sk.

B/ OPRAVU ČASTI UZNESENIA

Volebný obvod č. 8

16. Opravu časti uzn. MsZ č. 344/2002 zo dňa 18.6.2002 por. č. II/A/7.

Text :
Pozemok parc. č. KN 2513/2 - zast. pl. o výmere 195 m2, kat. územie Sásová ( ul. Magurská ) so zriadením vecného bremena, pre PharmDr. Jozefa Valucha a manž. Ing. Danielu Valuchovú rod. Vargovú, obaja bytom Azalková č. 48, Banská Bystrica, v kúpnej cene 587.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 195m2 predstavuje kúpnu cenu 114 465.-Sk.
Za text :
Pozemok parc. č. KN 2513/3 - zast. pl. o výmere 195 m2, kat. územie Sásová ( ul. Magurská )
so zriadením vecného bremena, pre PharmDr. Jozefa Valucham a manž. Ing. Danielu Valuchovú rod. Vargovú, obaja bytom Azalková č. 48, Banská Bystrica, v kúpnej cene 587.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 195m2 predstavuje kúpnu cenu 114 465.-Sk.

C/ PREHLÁSENIE VKLADATEĽA

Volebný obvod č. 8

17. Prehlásenie vkladateľa - Mesto Banská Bystrica v zast. Ing. Jánom Králikom, CSc., primátorom mesta Banská Bystrica v zmysle zakladateľskej zmluvy vkladá do združenia BI a TC Banská Bystrica nepeňažný vklad v hodnote 23 299 390.-Sk a to nehnuteľný majetok :
- nebytové priestory v 1/1 spolu s prislúchajúcim podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu s. č. 6735 Rudohorská č. 7, 9, 11 a 33, sit. na pozemkoch parc. č. KN 2544/18, 2544/61, 2544/62, 2544/29 a 2544/56 ( bez pozemkov ), kat.územie Sásová vedené na LV 2355 nasledovne :

nebyt. priestor č. č. vchodupoloha podiel na spol. čast. a zariad. domu
12/133prízemie62599/430924
12/233I. posch.48760/430924
12/333prízemie39048/430924
12/433suterén66700/430924

Zároveň sa ruší bod II. písm. e) uz. MsZ č. 244/2001 zo dňa 28.3.2001.

D/ MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKOV

Volebný obvod č.7

18. Dohodu o zrušení spoluvlastníctva pozemkov parc. č. KN 1562/2 - zast. pl. o výmere 39 m2, KN 1978/11 - ost. pl. o výmere 1621 m2, KN 1978/12 - ost. pl. o výmere 403 m2, KN 1979/3 - zast. pl. o výmere 71 m2, KN 1980/2 - TTP o výmere 63 m2, kat. územie Sásová ( ul. M. Čulena ), ktoré sú v spoluvlastníctve Mesta Banská Bystrica v podieli 1/5, Vladimíra Vigaša, bytom Ďumbierska č. 4 Banská Bystrica v podieli 2/5 a Márie Patrášovej rod. Vigašovej, bytom Ďumbierska č. 6 Banská Bystrica v podieli 2/5.
Na základe tejto dohody nadobúda do výlučného vlastníctva Mesto Banská Bystrica pozemok parc. č. KN 1978/13 - ost. pl. o výmere 439 m2, do podielového spoluvlastníctva Vladimír Vigaš, RČ 420822/728, bytom Ďumbierska č. 4 Banská Bystrica v podieli ½ a Mária Patrášová rod. Vigašová, bytom Ďumbierska č. 6 Banská Bystrica v podieli 1/2 pozemky parc. č. KN 1562/2 - zast. pl. o výmere 39 m2, KN 1979/3 - zast. pl. o výmere 71 m2, KN 1980/2 - TTP o výmere 63 m2, KN 1978/11 - ost. pl. o výmere 1182 m2 a 1978/12 - ost. pl. o výmere 403 m2, kat. územie Sásová ( ul. M. Čulena ). K finančnému vyrovnaniu nedochádza.

III. neschválilo odpredaj

Volebný obvod č. 4

19. Pozemok parc. č. KN 943/66 - zast. plocha o výmere 5900 m2, kat. územie Radaň (Okružná ul.) pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO spol. s r.o., Tomášikova č. 26, Bratislava, IČO 35737948 v kúpnej cene 1 480,- Sk za 1m2, čo pri výmere 5900 m2 predstavuje kúpnu cenu 8 732 000,- Sk.

IV. vypustilo z rokovania

Volebný obvod č. 8
20. Pozemok parc. Č. KN 2537/62 – zast. Pl. O výmere 667 m2, kat. územie Sásová, /Karpatská ulica/, pre ORION – FIN, s.r.o. Dolná č. 14 Banská Bystrica v kúpnej cene 672,- Sk za 1 m2 čo pri výmere 667 m2 predstavuje kúpnu cenu 448 224,- Sk


Bolo prijaté uznesenie číslo 362/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 29: o celom uznesení: 40-31,1,7 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie číslo 30: návrh Ing. Bibu – 36-11,8,17.

K bodu číslo 15 b:
Návrh na zámenu pozemkov

Ing. Toman - problém sídliska Radvaň a umiestnenia čerpacej stanice je známy poslancom. Problém, ktorý vzbudil aj verejný záujem je v tejto fáze na stole na riešenie z dôvodu, že firma SHELL, ktorá bola nositeľom toho zámeru, ustúpila od podnikateľského zámeru vybudovať pumpu na tomto pozemku. Problém ale nie je vyriešený z toho dôvodu, že majitelia pozemku môžu tento zámer realizovať s inou spoločnosťou. Došlo k pokusu riešiť tento problém tak, že dôjde k výmene pozemku za iné pozemky. Vtedy nedošlo k dohode. Následne došlo k stretnutiu majiteľov pozemku, spoločnosti B.O.L. Real u primátora mesta. Z tohto stretnutia vzišiel návrh na možné riešenie tohoto problému, ktorý by definitívne vyriešil problém, či na tomto pozemku v Radvani bude stáť pumpa, alebo tam bude stáť niečo iné. Z toho vzišiel aj návrh, ktorý máme dnes na stoloch. Ako protihodnota za tento pozemok je navrhovaná parcela vedľa MsÚ, ktorý sme už raz odhlasovali pre firmu MIRAN. Druhá časť návrhu je vyrovnať rozdiel peňažnou sumou. Finančná komisia posunula tento materiál do MsZ. Je na nás, ako tento problém vyriešime.

Ing. Mika - stavebná komisia bola požiadaná, aby sa vyjadrila k tejto problematike. Komisia konštatovala, že všetky vyjadrenia, ktoré sa týkali umiestnenia výstavby benzínového čerpadla v tejto lokalite, tak ako boli kritizované, boli urobené v zmysle UPD. Ani komisia, a ani Mesto neurobili nič proti zákonu. Čiže z toho vyplýva, že všetky povolenia a rozhodnutia na výstavbu v lokalite Radvaň sú platné. V prípade vzájomnej dohody medzi vlastníkom pozemku a Mestom, z územného hľadiska, nie sú námietky na zámenu.

Ing. Gregorová - tento návrh na zámenu pozemkov som nemala predložený, a preto som finančnú komisiu nezvolala. Je ťažko sa vyjadriť k tomu, či bolo riadne zasadnutie komisie, nebola prítomná ani zapisovateľka. Čiže tento návrh neprešiel fin. komisiou. O tomto je potrebné seriózne rokovať. Priklonila sa k tomu, aby tento návrh sa dnes neschválil.

JUDr. Múkera - povedal podnikateľský pohľad na toto. Tento problém musíme riešiť. Pumpa tam stáť môže za určitých podmienok, plus objekty, ktoré tam boli plánované. Ale ak sa ináč rozhodneme, musíme tento problém riešiť. Ak predkladateľ súhlasí s týmto materiálom, mali by sme o tomto hlasovať.

JUDr. Smetana - vyjadril sa k postupom pri predkladaní materiálov. Tento materiál považujem za nezrelý pre rokovanie. Mesto nemôže znášať isté podnikateľské riziká.

Ing. Lichý - musíme dotiahnuť riešenie tohto problému do konca. Ale je potrebné viac informácií. Treba hľadať taký smer, aby sme sa dohodli.

Ing. Toman - FP - návrh na vystúpenie neposlanca Ing. Hanu

MUDr. Dluholucký,CSc. - kritika čerpacích staníc nie je na mieste, pumpy sú ekologické, monitorované. Druhá vec, ktorá je tu, stále sa hovorí o pumpe a nehovorí sa o tržnici, ktorá tam pre občanov veľa znamená. Nie je problém nájsť si investora pre ekonomický zámer. Dotkol sa pohostinstva Mlyn, ktorý tiež občania nechceli, a teraz nedajú na toto dopustiť. Bude hlasovať za pôvodný zámer.

Ing. Králik,CSc.- list je adresovaný primátorovi mesta, kde je uvedené, že na základe osobného rokovania s primátorom vzišiel návrh. Upozornil, že žiadny návrh nevzišiel na základe osobného rokovania. Doteraz ani nedostal žiadny návrh od odborných útvarov MsÚ. Hovoríme zatiaľ o možnostiach riešiť problém za vzájomnej výhodnosti. Nepovažuje za výhodné, aby Mesto niečo doplácalo za výmenu. Zatiaľ nevieme, ako bude vyzerať zámer na tomto pozemku. Či tam bude fontána a chodníčky, o tomto sme zatiaľ nerokovali.

p. Bielik - ako poslanec zo Sásovej som celý projekt komplexne podporil. Dodnes nikto nespochybnil tento podnikateľský zámer. Ďalej uviedol, že primátor musí mať všetky informácie v pracovno-právnom procese. Tiež sa vyjadril k Občianskej iniciatíve Za dôstojnú Radvaň, ktorá spochybňuje určité rokovania a rozhodnutia poslancov.

MUDr. Bucek - prekvapuje ho, že tento materiál je dnes na rokovaní, keď sa už rozhodlo, že v Radvani sa bude stavať tržnica a pumpa. Bol na rokovaní s OI Za dôstojnú Radvaň, kde mu pán Ing. arch. Bók povedal, že tu by mohli stáť napr. poschodové garáže. Je to nelogické, pretože toto zaváňa veľmi lobingom. Pripojil sa k názoru MUDr. Dluholuckého. Celá občianska iniciatíva by spravila lepšie, keby začala strážiť okolie kaštieľa, kde sa droguje.

PhDr. Hradecký - ja na rozdiel od predrečníkov patrím k ľuďom, ktorí rešpektujú názor 1500 občanov a práve z tohto dôvodu som proti pumpe. Na dané územie jej platné stavebné rozhodnutie pre tržnicu a pumpu. Ak si myslíte, že tu postavia tržnicu bez pumpy, je to nelogické. V podstate mi dávame dôvod na to, aby tam pumpa stála. Mesto by malo ísť do toho, aby zamenil pozemky, a riešil tu záujmy obyvateľov. Oni na to majú osobné právo. Čiže zámena pozemkov by bola riešením. Priklonil sa k návrhu Ing. Lichého.

PaedDr. Kamenská - doplnila návrh PhDr. Hradeckého, prikláňa sa k zámene pozemkov, ale tá suma je nie dobre stanovená. Nech je dobrý investičný zámer firmy realizovaný tam, kde to bude ľuďom vyhovovať. Občiansku iniciatívu treba zamestnať, nech pomôžu danú situáciu riešiť.

JUDr. Múkera - FP- prečo iniciatívu nezaujíma kaštieľ, neporiadok pri smetných košoch, nepokosená tráva, a podobné problémy.

Ing. Buriš - FP - bol tu návrh na vystúpenie Ing. Hanu.

Ing. Lichý - občianska iniciatíva sa zaujímala aj o kaštieľ.

Doc. Glos - viacerí poslanci tu hovorili, že tu ide o neštandardný postup. Ale je na to málo času. Vyjadril sa k financiám, ktoré tu boli vynaložené na projektovú dokumentáciu a ostatné stavené konania. Riešenie vidí v tom, aby zástupcovia zabezpečili nového investora. Ešte tu nebolo spomínané stanovisko súdu. Prečo by tu nemohla táto výstavba ísť. MsZ musí k tomuto jednoznačne zaujať stanovisko. Musíme podporiť dokončenie tohto diela.

p. Smädo - neobviňujme tých ľudí, stavať ich bokom. To, že nie je tráva pokosená, to sme my na vine. Je to náš problém. Čo sa týka problematiky pumpy, dostali sme stanovisko obyvateľov a je tu stanovisko odborné. Nejednotní sú samotní poslanci z tohto VO. My sme postupovali tak, aby o tomto oni rozhodli.

MUDr. Bucek - FP - návrh na ukončenie diskusie

Ing. Buriš - FP - dva krát tu odznelo, že bolo 1500 podpisov. Ale za akých podmienok tu bolo vyzbieraných 1500 podpisov. Týchto 1500 obyvateľov sa k pumpe nevyjadrilo, nikdy.

MUDr. Dluholucký,CSc.- 1500 podpisov nejdem spochybňovať, ale sedel som na iniciatíve a bolo ich tak 10-12. Nikdy som tam nevidel tú silu, o ktorej sa tu hovorí.

PhDr. Hradecký - povedal, že každý má právo mať svoj názor na túto vec. Čo sa týka podpisov, na neho sa obrátili občania, ktorí nie sú členmi iniciatívy, a tí ho požiadali, aby nehlasoval za pumpu. Druhá vec, bol by som rád, aby návrhová komisia predložila tie návrhy, ktoré tu boli predložené.

Ukončenie diskusie: Hlasovanie číslo 31: 30- 14,8,8 –návrh neprešiel.

Ing. Haško - uviedol, že v zahraničí sú malé pumpy, preto vtedy, keď sme schvaľovali tento návrh neboli sme proti nej, ale táto kauza nabrala taký smer, že som tu ako hromozvod. Rokujme o nejakej zámene, a prečo by tam nemohla byť mestská tržnica.

Ing. Králik,CSc. - nechajme aj pre budúcich poslancov nejaký majetok. V budúcnosti kapitálové investície môžete mať len z úverov, alebo z prebytku rozpočtu. Mesto toho už nemá veľa na odpredaj. Máme pred sebou ešte veľa práce, a to mosty v Podlaviciach, Iliaši, Barbakan, Radnicu.

p. Uhrík - požiadal, aby sa dalo hlasovať o vystúpení Ing. Hanu.

Hlasovanie číslo 32: 31-28,1,2.

Ing.Hano - uviedol, že oni neprosia o zámenu, nič nechcú sanovať. Predložili sme svoj podnikateľský zámer, ktorý sme prejednali s občanmi, poslancami a všetkými inštitúciami. Keď bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na pumpu, vtedy začali ataky od občanov. Keby som si myslel, že poškodzujem občanom zdravie, nešiel by som do takejto akcie. Firma SHELL potrebuje mať svoje meno na patričnej úrovni, a práve preto sa vzdala tohto zámeru. Keď došlo k tomu, že či sa dá rokovať o výmene pozemkov, povedal som, že áno, ale za primeraných podmienok. Návrh sme predložili, ale my Vás o zámenu neprosíme. Ale nechceme byť ako investori spochybňovaní.

Ing. Toman - vyjadril sa k tomu, ako sa on, ako poslanec dostáva k informáciám. Kritizoval to, že sa poslanci musia domáhať, aby sa na komisii aspoň prečítal list, ktorý prišiel na MsÚ a mal by sa riešiť. Pre Radnicu sme dnes schválili 24 mil. Sk, aby sme ju vyňali zo záložného práva pre skrachovanú DB. Súhlasím s MUDr. Bucekom. Dnes je tu iný návrh, kde máme riešiť iný problém a podsúva sa to tak, že firma B.O.L. Real nemajú ako realizovať svoj zámer, tak to podsúvajú na výmenu za finančnú úhradu. Výstavbu pumpy posudzoval stavebný úrad a poslanci o tomto len rokovali. Pýtal sa, kto na Meste má na starosti to, aby oboznamoval poslancov o problémoch, ktoré sa týkajú konkrétneho VO. Aby sa aspoň tí k tomu minimálne vyjadrili. Čiže stojíme pred problémom, že či to bude mestský pozemok a nebude tam stáť pumpa, alebo sa bude postupovať ďalej, a bude sa realizovať zámer, nie so SHELLOM, alebo s niekým iným.

Ing. Králik,CSc. - v tomto prípade vyjadrujem úžas nad tým, ako dokážete prekrúcať fakty. Rokovanie o ponuke nebolo rokovanie primátora, ale bolo to z iniciatívy Za dôstojnú Radvaň, ktorá takéto rokovanie vyvolala, za účasti firmy SHELL, kde som použil svoje meno, aby som tieto dva subjekty spojil. Nebolo to rokovanie primátora. Tak isto pokiaľ sa týka rokovania so SHELL, ja som to rokovanie neinicioval. Oni oslovili primátora. K tomuto dokumentu som sa ešte v zmysle zákona do 30 dní nevyjadril. Považujem to za nátlak. Materiál musí byť riadne prerokovaný, pripravený, a musím mať stanoviská odborných útvarov.

Ing. Toman - tento list sa čítal na finančnej komisii.

JUDr. Múkera - problém neposúvame ďalej. Poďme hlasovať o tomto probléme.

Ing. Muroň - uviedol, že tento list nedával nik z MsÚ. Tento materiál nebol prerokovaný ani v základných komisiách. Postup je taký, že sa najprv musia v časovom predstihu 7 dní pripraviť materiály do MsR a 7 dní následne do MsZ. Toto je štandardný postup. Nestihlo by sa to ani časovo pripraviť do MsZ.

p. Bielik - dnes tu odzneli konkrétne pripomienky a tieto treba riešiť.

JUDr. Smetana - firma B.O.L. Real nechce zámenu, ani Mesto. Zámer, ktorý je, by sa mohol realizovať. Všetci sme za to až na p. Hradeckého.

Ing. Mika - doplnil vystúpenie JUDr. Smetanu. V komisii sme 4 krát prerokovávali tento problém. Stále sme ostali na jednom stanovisku, nezmenili sme svoj názor. Naše stanoviská nie sú chybné. Je možné tam realizovať ten zámer, ktorý je. Dotiahnime to do konca. Musíme zobrať na seba určitú zodpovednosť.

Ing. Lichý - navrhol uznesenie, aby MsZ odporúča primátorovi mesta ďalej rokovať o zámene pozemkov s firmou B.O.L. REAL, a následne výsledky rokovania predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Ing.Králik,CSc. - zodpovedne povedal, že odmieta s touto firmou rokovať, je potrebné vymenovať skupinu poslancov, ktorí budú s firmou rokovať.

PhDr. Hradecký - problém tu je, ľudia tú pumpu tam nechcú. Treba diskutovať s firmou, a hľadať spôsob vysporiadať sa s týmto problémom.

MUDr. Bucek - predložil návrh na ukončenie diskusie.


Hlasovanie číslo 33: 29-24,3,2.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zámenu pozemkov vo vlastníctve B.O.L. REAL, spol s.r.o. vo výmere 814 m2 a 906 m2 za pozemky na parcele mesta č. 1127/9, k.u. BB.. o výmere 695 m2 ostatné plochy v zmysle EL č. 209 pričom dôjde k finančnému vyrovnaniu zo strany mesta pre firmu B.O.L. REAL , spol s.r.o vo výške 4.800.000,-

Hlasovanie číslo 34: 29-9,13,7. – návrh neprešiel.

Ondrej Kvasna, predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie od Ing.Buriša.

Mestské zastupiteľstvo
konštatuje, že
pri rozhodnutiach o termínoch čerpadla neboli porušené žiadne predpisy a Mesto odporúča investorovi B.O.L. REAL, aby pokračoval vo výstavbe pumpy a realizoval podľa pôvodného plánu.

Ing. Gregorová - máme sa vyjadriť k návrhu na zámenu pozemkov a k ostatnému by sme sa nemali vyjadrovať.

Ing. Buriš - FP - nemôžme nechať toto ležať vo vzduchoprázdne.

Ing. Lichý - uviedol, že pán primátor môže určiť na rokovanie nejaké osoby.

Ing. Biba - pánovi primátorovi nemusíme dávať písomné uznesenie na rokovanie.

MUDr. Bucek - zdôraznil, že preto máme o tomto bode hlasovať, lebo sme sami spochybnili túto firmu.

PaedDr. Kamenská - kvôli zle pripraveným podkladom sa toto nedalo prerokovať a bolo to kvôli zlej forme zamietnuté.

Prof. MUDr. Dluholucký,CSc. - hlasovali sme o tom, že nebude výmena. Schválili sme variant, ktorý hovorí, že tam bude pumpa vybudovaná.

p. Kvasna - návrhová komisia sa poradila a ďalšie návrh nebudú dávať na hlasovanie.

PhDr. Hradecký - FP- z procesného hľadiska je to nesprávne, komisia musí predložiť návrh na uznesenie, keď o to poslanec požiada.


Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo a neprijalo uznesenie
k bodu: Návrh na zámenu pozemkov

Mestské zastupiteľstvo neprerokovalo body:

Prevod rozostavaných investícií

Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
Ústnu informáciu o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
Interpelácie poslancov
Diskusia


Keďže počet poslancov poklesol pod 29, Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta, ukončil rokovanie 40. zasadnutia MsZ s tým, že na prerokovanie ostatných bodov bude zvolané ďalšie rokovanie MsZ.Ing. Ján K r á l i k,CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ
PhDr. Roman Hradecký MUDr. Tivadar Tuhársky
I. overovateľ II. overovateľ

Zapísala: Gernicová
Z á p i s n i c a
zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
5. septembra 2002 v Banskej Bystrici

Prítomní: 32 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, Mgr. Ladislav Javorský, Ing. Márius Mika,
MUDr. Ivan Taufer, MUDr. Andrej Faglic, Stanislav Mičev, PaedDr.Jana Borguľová, Ing. Ján Biba, Ing. Zdeněk Pupala, Elena Šupolová, Ing. Jozef Buriš, Ing. Janka Gregorová, MUDr. Eva Vnenčáková, Ing. Milan Lichý, Ing. Alena Kúdelová, Ing. Jozef Mrázik, Stanislav Ríša, Mgr. Jozef Donoval, Ing. Dušan Kvasna, Ing. Pavel Sabo, Ing.Miroslav Muroň, prednosta MsÚ

Neospravedlnení: MUDr. Michal Bucek, JUDr. Ján Hrubala, Ivan Saktor, JUDr. Marcela Gajdošová

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, hlavný kontrolór
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 22
( prezenčné listiny tvoria prílohu
zápisnice č. l 

K bodu číslo 1:
Rokovanie štyridsiatehoprvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta Banská Bystrica, o 8,50 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Petra Lačného a PaedDr. Michala Mikulu.

K bodu číslo 2:

Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 29 poslancov - za hlasovali poslanci: 29,0,0 – hlasovanie číslo 3
prezentovalo sa 29 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,29,0 – hlasovanie číslo 4
prezentovalo sa 29 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,29 – hlasovanie č.5

Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č. 2.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol Ing. Igora Cmarka za členov návrhovej komisie Ing. JUDr. Petra Múkeru, RNDr. Jána Kleinerta,CSc. a p. Jána Valašťana, vedúceho organizačného referátu MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 30-30,0,0. Hlasovanie číslo 6 .


K programu rokovania:

PaedDr. Kamenská - navrhla za bod č. 5 zaradiť bod: Návrh na delegovanie poslancov do školskej rady.
Ing. Toman - navrhol pokračovať v rokovaní MsZ tak, ako bolo skončené v minulom MsZ a predloží návrh Ing. Lichého. Tento bod zaradiť za bod č. 4 – Návrh na odpredaj pozemkov.

Hlasovanie číslo 7 o návrhu Ing. Tomana – 29-17,4,8
Hlasovanie číslo 8 o návrh PaedDr. Kamenskej – 30- 26,0,4.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4 a) Prevod rozostavaných investícií
4 b) Návrh na odpredaj pozemkov
5 a) Doplnil č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
rady
6. Ústna informácia o listoch došlých na MsZ v Banskej Bystrici
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia
9. Ukončenie Mestského zastupiteľstva
Hlasovanie číslo 9 o celom programe rokovania: 30-26,0,4.

K bodu číslo 4:
Prevod rozostavaných investícií
p. Bielik - vystúpil ako predseda Komisie sociálno – bytovej. Povedal, že na základe praktických skúseností, znalostí problematiky prideľovania bytov a vzniku spoločnosti MBB, a.s. nemôže podporiť materiál. Do spoločnosti MBB mal vstúpiť zahraničný kapitál, a mali sa realizovať investičné akcie. Toto sa ale neuskutočnilo. Nie je vhodné prijať navrhované uznesenie tak, ako bolo predložené, hlavne čo sa týka bodu II. Toto je pokračovanie nekompetentnosti v bytovej otázke. Nie je potrebné zakladať ďalší “Bytový podnik“ – jeho hybrid. Uvítal by vyhodnotenie činnosti MBB, a.s. za predchádzajúce obdobie.

JUDr. Múkera - upozornil na závažnú skutočnosť. Ide o a.s., ktorú sme založili. Uviedol, že rozhodovať s majetkom môže bez toho, aby poslanci do toho mohli zasiahnuť. Čo sa týka prevodu bytov, súhlasí s názorom p. Bielika. Je toto závažné rozhodnutie, a preto sa zdrží hlasovania. Môžeme nechať rozhodnúť budúce MsZ. Čo bude v tom prípade, ak spoločnosť skrachuje ?

Ing. Toman - povedal, že na úvod treba povedať, že riešime problém, ktorý bol prekonzultovaný s Ministerstvom výstavby. Ide o vyriešenie problému, aby sme mohli žiadať príspevok na ďalšie byty. Nevidí v tom nič nekalé, netransparentné. Spoločnosť MBB je akciová spoločnosť, bude valné zhromaždenie, a budú známe výsledky hospodárenia. Tieto môžu dostať poslanci MsZ, aby sa s nimi oboznámili. V tomto bode ide o ošetrenie finančných prostriedkov a vlastníckych vzťahov. Na záver zdôraznil, aby sme nechali na BPM, aby sa k tomuto problému vyjadrili.

JUDr. Múkera - FP- upozornil na to, že toto riziko tu je v súvislosti s možným krachom spoločnosti.

JUDr. Smetana - potvrdil slová Ing. Tomana. Ubezpečil, že veľmi dobre pozná právnu stránku veci, ale sme v určitom právnom stave. Nie je to možné zavkladovať na Mesto. Prijatie tohto uznesenia rieši túto situáciu s bytmi. Otázka prideľovania bytov je niečo iné. Je potrebné návrh uznesenia schváliť, aby sme sa nedostali do patovej situácie. Zvážte návrh na uznesenie a podporte ho.

PhDr. Hradecký - uviedol, že je tu potrebné zvážiť prijatie tohto uznesenia, lebo nie sme informovaní o tom, ako MBB hospodári. Spoločnosť mala priniesť investície do Mesta. Mesto zobralo úver, ale realizáciu výstavby bytov vykonala spoločnosť MBB. Ale oni nepriniesli do Mesta žiadne financie. Je otázka, či zvýšime majetok MBB ? Nájomníci budú platiť nájomné MBB ? Ak Ministerstvo výstavby dá súhlas, vznikne precedens na Slovensku. Mesto nemá bytovú politiku. Neriešime bytové problémy ľudí. Je proti tomu, aby prešiel majetok do MBB.

p. Bielik - povedal, že tento materiál je neúplný, chýbajú mu garancie, hospodárske výsledky MBB. Na bytovej komisii, keď sme hľadali spôsob prideľovania bytov sme zistili, že aj zmluvy mali určité právne nedostatky v oblasti vlastníckych vzťahov. Nemôžeme toto predsa týmto ľuďom urobiť. MBB sme založili s tým, že sme očakávali, že prídu do Mesta určité finančné prostriedky. Finančná a podnikateľská komisia by mali dať návrh na zrušenie spoločnosti MBB. Nepodporí takýto návrh. Nie sú jasné vecné a ekonomické informácie.

Ing. Toman - Mesto založilo MBB, vložil sa do nej majetok, a to rozostavané byty na Pršianskej terase. Ale Mesto nemá čo podnikať. Na to má mať založené spoločnosti. Mesto získalo zdroje na dostavbu bytovej výstavbu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ale na vysporiadanie vlastníckych vzťahov sa musí nájsť spôsob riešenia. A práve prijatie tohto uznesenia je spôsob vysporiadania týchto vzťahov. Ošetrené budú aj finančné prostriedky. Splácať úver bude
vlastník týchto bytov. Ak nebudeme súhlasiť s týmto riešením, môžu nastať komplikácie.

JUDr.Múkera - FP - hlasoval som za vznik MBB,a.s. Ale nepresvedčíte ma, že do Mesta natiekol kapitál. BPM mohol by zakryť tieto všetky veci. Materiál nie je dobre pripravený.

Ing. Katreniak - požiadal pred hlasovaním o uznesení, aby sa uskutočnila porada predsedov jednotlivých poslaneckých klubov.

Ing. Veverka - vyjadril sa k problematike a k vzneseným otázkam. MBB, a.s. vznikla v roku 2000 vložením majetku do tejto spoločnosti , ako sú byty na PT, Kráľovohoľskej a rozostavaná poliklinika. Zákon o katastri neumožňuje zapísať majetok na inú spoločnosť, ale len na MBB, a.s.. Ak bude zriadené záložné právo, nik iný nebude môcť siahnuť na majetok, len štát.
Ing.Králik,CSc.- uviedol, že rokoval s odbornými pracovníkmi na Ministerstve výstavby. Čakajú na naše stanovisko. Kataster chce zavkladovať byty len na MBB a.s. Prevod majetku musí byť zmluvne ošetrený. Ale prvý krok je prijať toto uznesenie. Je možné vytvoriť konkurenčné prostredie, a tiež je tu možnosť v budúcnosti zlúčiť BPM a MBB.
p. Bielik - FP - pozná súčasný právny stav a toky finančné, ktoré sú rozdielne od papierových. Bytová politika mesta existuje.

PhDr. Hradecký - zdôraznil, že čo sa týka MBB, sú tu poslanci len v dozornej rade. Valné zhromaždenie tvorí primátor mesta. Prístup k informáciám je iný ako u BPM, kde VZ tvoria poslanci. Členovia dozornej rady majú možnosť vidieť do finančných tokov a činnosti MBB. Ale ostatní poslanci o tom nemajú poznatky. Na bytovej komisii žiadali, aby im boli predložené zmluvy o pridelení bytov ešte pred podpísaním, aby sa mohli k nim vyjadriť. Súhlasil s tým, aby bolo vytvorené konkurenčné prostredie, ale
Mesto nemá finančnú politiku. V komisii sa rozhodlo o kritériách prideľovania bytov. Ale o tom, komu budú byty pridelené rozhoduje primátor mesta. Byty a ich prideľovanie, o tomto by mali rozhodovať poslanci MsZ. Sociálne byty sú drahé a nerieši sa týmto sociálna situácia
občanov mesta. Navrhol vytvoriť reálny mechanizmus na ovplyvňovanie prideľovania bytov v MBB a BPM.

JUDr. Smetana - FP - požiadal o vecné posúdenie kroku, ktorý je potrebný urobiť, aby sa mohla zobrať ďalšia dotáciu na výstavbu bytov.


Ing. Králik, CSc. - bytu sú ešte teraz voľné. Bytová komisia rozhoduje o prideľovaní bytov a toto podpisuje p. Bielik. Valné zhromaždenie MBB sa koná za prítomnosti dozornej rady, nie len primátora mesta. Uviedol, že na zasadnutie VZ MsL a BPM nie je pozývaný, ako primátor mesta, i keď zodpovedá za tento majetok. Týmto by sa mali poslanci zaoberať.

Porada poslaneckých klubov.

JUDr. Múkera - SDKÚ - poslanci jeho klubu sa zdržia hlasovania.

Ing. Cmarko - KĽP – poslanci podporia návrh na uznesenie s tým, že klub dá návrh na ďalšie uznesenie, a to zaradiť na zasadnutie MsZ v mesiaci október bod- Bytová koncepcia.

Návrh na uznesenie bol predložený v tom znení, ako bol predložený v materiáloch k tomuto bodu.

Hlasovanie: prezentovalo sa 27 poslancov.

Nakoľko počet poslancov klesol pod 29, Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta, ukončil rokovanie 41. zasadnutia MsZ o 9,58 hod.


Ing. Ján K r á l i k,CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ

Ing. Peter Lačný PaedDr. Michal Mikula
I. overovateľ II. overovateľZapísala: Gernicová


 

Zápisnica - 42. MsZ

Zápisnica
zo 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
18. septembra 2002 v Banskej Bystrici

Prítomní: 43 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, Doc. Ing. Ján Glos,CSc., MUDr. Jaroslav Klvač, MPH, Mgr. Zuzana Lešníková, RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. Janka Gregorová

Neospravedlnení: MUDr. Michal Bucek, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,CSc., Ing. Zdeněk Pupala, MUDr. Cyril Klement,CSc., Ing. Jana Brázdilová, PaedDr. Michal Mikula, Ivan Saktor

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 23
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l 

K bodu číslo 1:
Rokovanie štyridsiatehodruhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta Banská Bystrica, o 8,23 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Jána Bočkaya a Mgr. Jozefa Donovala.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 31 poslancov - za hlasovali poslanci: 31,0,0 – hlasovanie číslo 2
prezentovalo sa 32 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,32,0 – hlasovanie číslo 3
prezentovalo sa 32 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,32 – hlasovanie č.4

Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č. 2.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol PaedDr. Tatianu Kamenskú za členov návrhovej komisie JUDr. Jána Hrubalu, JUDr. Milana Vanča, Milana Smäda a PhDr. Jozefa Ivana,CSc., vedúceho ref. organizačného a vnútornej prevádzky MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 34-34,0,0. Hlasovanie číslo 5.


K programu rokovania:
p. Ríša – navrhol, aby bolo rokovanie MsZ ukončené do 13.00 hod.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prevod rozostavaných investícií
5. Návrh na odpredaj pozemkov
6. Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
7. Návrh na delegovanie poslancov do školskej rady
8. Ústna informácia o listoch došlých na MsZ v Banskej Bystrici
9. Interpelácie poslancov
10. D i s k u s i a
11. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie o programe rokovania číslo 6 – 33-33,0,0.


K bodu číslo 4:

Prevod rozostavaných investícií

Ing. Toman - k tomuto bodu by sa mali vyjadriť predsedovia jednotlivých poslaneckých klubov, bolo už povedené všetko na minulom MsZ.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
dôvodovú správu k prevodu rozostavaných investícií obstaraných z vlastných zdrojov Mesta a zo Štátneho rozpočtu SR na výstavbu nájomných bytov: „OS Pršianska terasa PT 301, 90 b.j., Nájomný bytový dom ul. Rudohorská 64 b.j., bytové domy A,B a C, Banská Bystrica, ulica Kráľovohoľská, 30 b.j.“ na spoločnosť MBB, a.s., IČO: 0036039225, so sídlom Ul. ČSA 26, Banská Bystrica
II. schvaľuje
prevod rozostavaných investícií obstaraných z vlastných zdrojov Mesta a zo Štátneho rozpočtu SR na výstavbu nájomných bytov : OS Pršianska terasa PT 301, 90 b.j., Nájomný bytový dom ul. Rudohorská, 64, b.j., bytové domy A,B a C, Banská Bystrica, ulica Kráľovohoľská, 30 b.j.“ na spoločnosť MBB, a.s., IČO: 0036039225, so sídlom Ul. ČSA 26, Banská Bystrica
III. odporúča
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta
1. ako valnému zhromaždeniu spoločnosti MBB, a.s., Banská Bystrica prostredníctvom orgánov spoločnosti zabezpečiť zapísanie uvedených nájomných bytov na spoločnosť MBB, a.s. Banská Bystrica,
2. zabezpečiť súhlas Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR so zapísaním vlastníckych práv k stavbám nájomných bytov „OS Pršianska terasa PT 301, 90 b.j., Nájomný bytový dom ul. Rudohorská, 64 b.j., bytové domy A,B,a C, Banská Bystrica, ulica Kráľovohoľská, 30, b.j.“ na spoločnosť MBB, a.s., Banská Bystrica.
3. zabezpečiť všetky ďalšie právne úkony, ktoré vyplynú zo záverov rokovaní s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR

Bolo prijaté uznesenie číslo 363/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 7: 33-27,0,6.

K bodu číslo 5:
Návrh na odpredaj pozemkov

Ing. Toman - ako podpredseda finančnej komisie predložil návrh na prerokovanie dvoch problémov v tomto bode, a to ide o predaj pozemku vo VO č. 8 pre firmu ORION FIN B.Bystrica na výstavbu hromadných garáží. Problémom bolo to, že uvedený zámer výstavby garáží nebol prerokovaný s poslancami príslušného VO. Toto sa uskutočnilo pred MsZ, a poslanci tohto VO sa dohodli, že za istých okolností bude pozemok predaný na tento účel.

Ing. Lačný – pôvodný návrh bol zlý. Garáže zasahovali na celú plochu tak, že zatieňovali jeden obytný dom. Po konzultácii s Ing.arch. Kupcom a Ing. Babjakom sa dohodli, že tieto garáže je možné stavať na tejto ploche v hraniciach, ktoré vymedzil ÚHA za podmienky, že investor vybuduje náhradné plochy pre deti a mládež a tieto garáže budú ponúknuté prednostne obyvateľom na Karpatskej ulici.

Hlasovanie číslo 8: návrh na odpredaj pozemku – 37-23,1,13.

Ing. Toman - druhý bod sa týka návrhu, ktorý sme neschválili na predchádzajúcom MsZ. Ide o firmu B.O.L. Real, spol. s.r.o. – zámena pozemkov. Ing.Lichý predložiť návrh na uznesenie. Preto sa treba k tomuto návrhu vrátiť a rokovať s firmou o zámene pozemkov.

Ing. Lichý - predložil návrh na uznesenie: MsZ odporúča primárovi mesta rokovať so zástupcami firmy B.O.L. Real, spol. s.r.o o zámene pozemkov a výsledky rokovania predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Ing. Králik,CSc.- uviedol, že toto uznesenie nesplní. A nie je pravda, že on začal rokovanie s firmou. Povedal, že sa zúčastnil rokovania, o ktoré požiadala občianska iniciatíva. Upozornil na to, že primátor nemá mandát na to, aby rokoval o výmene pozemkov. Toto môže urobiť len MsZ. To, že táto firma zneužila toto rokovanie na to, že v liste uviedla, že na základe rokovania s primátorom mesta, k takejto spoločnosti nemá dôveru. Odporúčal vymenovať komisiu, ktorá bude o tomto rokovať. Firma navrhla výmenu pozemkov, ktoré v priemere nadobudla za 840,- Sk za cenu 4477,- Sk. Toto nepovažuje za vzájomne výhodné.

JUDr. Múkera – zdôraznil, že ide o dlhodobý problém. Do mesta ide menej investícií. Treba tento problém vyriešiť a vytvoriť komisiu.

Ing.Králik,CSc.- posledná štatistika hovorí o tom, že v Banskobystrickom okrese sú najväčšie investície, ktoré boli za posledný rok, je to cez 7,5 mld. Sk.

Ing. Biba - povedal, že chápe návrh primátora. Ale rokovanie nejakej komisie bez štatutára má len informatívny charakter. Preto nevidí význam, aby sa rokovalo. Bez zásadného vyriešenia dopravy v tejto časti nie je vhodné tu stavať pumpu. Tento úsek je nebezpečné miesto. Treba nájsť určitý konsenzus.

Ing.Králik,CSc.- v zmysle Štatútu mesta sú štatutárne orgány aj komisie. Čiže komisia môže rokovať a predložiť návrhy na MsZ.

Ing. Biba FP – súhlasil s názorom primátora mesta, my máme komisiu a táto môže vecne rokovať.

Ing. Toman – treba vážiť slová, ktoré sa povedia o tejto firme. Celý problém nerieši len pumpu, ale aj tržnicu a dopravný problém v tejto lokalite. Predložil návrh na uznesenie, aby MsZ vymenovalo komisiu z poslancov za jednotlivé poslanecké kluby na rokovanie s majiteľmi pozemkov v Radvani, s firmou B.O.L. Real, spol. s.r.o. o možnosti zámeny nehnuteľností s Mestom B.Bystrica a informovala o tomto najbližšie MsZ.

Ing. Králik,CSc.- trval na tom, že o konkrétnych pozemkoch sa rozhodne s firmou nebavil. Navrhovaný postup je v súlade s našim rokovacím poriadkom a Štatútom mesta.

JUDr. Múkera – súhlasil s pánom primátorom. Ale uviedol, že hovoril o investíciách súkromných, ktoré idú do mesta, nie o investíciách verejných. Tieto sú rozhodujúce, lebo nezaťažujú daňovo našich obyvateľov. Vo Zvolene sú veľké súkromné investície. Čiže je potrebné vytvoriť komisiu, v ktorej by boli aj odborníci. Povedal, že podporí návrh na vytvorenie komisie, ale aby tam boli aj odborníci, architekti.

Ing. Haško – povedal, že tento problém sa týka jeho VO. Na tomto úseku boli už viaceré úrazy. Súhlasil s návrhom na vytvorenie komisie. Najdôležitejšie, aby tam boli zástupcovia ekonomického odd. MsÚ a architekti.

JUDr. Hrubala – tento problém je o tom, či tam bude stáť benzínové čerpadlo. Podnikatelia tejto firmy sa popálili v tomto prípade. Tento problém by mali riešiť odborníci. Je tlak proti tejto investícii. Ak sa bude rokovať, mala by byť silná pozícia zo strany Mesta. Firma nemôže stíhať Mesto, toto bolo jej podnikateľské riziko.

Ing. Toman FP- ak poslanec Ing. Lichý súhlasí s tým, je potrebné vyhlásiť 5 minútovú prestávku a potom hlasovať o návrhu na vytvorenie komisie.

Ing.Toman - klub DS- do komisie navrhli Ing. Tomana.

Ing.Cmarko – KĽP – klub nepodporí takýto návrh.

JUDr. Múkera - klub SDKÚ je za vytvorenie komisie a navrhuje člena JUDr. Múkeru.

p. Ríša – na každý odpredaj nech sa vytvorí komisia.

Ing. Katreniak – keďže pán primátor spochybňuje partnera a nechce s ním rokovať, tak sú za vymenovanie komisie, v ktorej za KDH bude Ing. Márius Mika, Ing.arch. Ján Kupec, Ing. Jaroslava Hýblová a zástupca občianskej iniciatívy, ktorého bude delegovať OI.

Ing. Lichý – v záujme doriešenia tohto problému pripája sa k návrhu, aby bola vymenovaná komisia a do komisie za klub SZS by išiel Ing. Lichý.

Ing. Haško – navrhol za poslancov VO č. 3 do komisie Ing. Haška.

Ing. Cmarko FP- do komisie navrhol p. Koscovú a Ing. Babjaka.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje
zmysle §-u 9, ods. 2. písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/
A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ – bytov, pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami
Volebný obvod č. 8
1. Pozemok parc. č. KN 2537/62 – zast. pl. o výmere 667 m2, kat. územie Sásová /Karpatská ulica/, pre ORION – FIN, s.r.o. Dolná č. 14 Banská Bystrica v kúpnej cene 672,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 667 m2 predstavuje kúpnu cenu 448 224,- Sk.
II. schvaľuje
komisiu v zložení z poslancov MsZ: Ing. Miroslav Toman, Ing. Márius Mika, Ing, Jozef Haško, JUDr. Peter Múkera, Ing. Milan Lichý,
z pracovníkov MsÚ: Ing. Jaroslava Hýblová, Ing. Juraj Babjak, Oľga Koscová, Ing. arch. Ján Kupec, riaditeľ ÚHA a 1 zástupca OI Za dôstojnú Radvaň na rokovanie s majiteľmi pozemkov v Radvani spoločnosťou B.O.L. Real s.r.o. Banská Bystrica o možnosti zámeny nehnuteľnosti s Mestom Banská Bystrica.

Bolo prijaté uznesenie číslo 364/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 9 – 39-24,7,8.

K bodu číslo 6:
Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
a) doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
b) organizačnú štruktúru Mestského úradu v Banskej Bystrici – príloha č. 1, organizačnú štruktúru referátu školstva, vzdelávania a kultúry – príloha č. 1/A a organizačnú štruktúru referátu sociálnych a zdravotníckych služieb – príloha č. 1/B

Bolo prijaté uznesenie číslo 365/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 10 – 38-34,0,3- 1 nehlasoval.


K bodu číslo 7:
Návrh na delegovanie poslancov do školskej rady

PaedDr. Kamenská – návrh prešiel príslušnou komisiou a táto ho odporučila schváliť.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
za člena Rady školy Domova mládeže, Internátna 4 v Banskej Bystrici JUDr. Petra Múkeru a RSDr. Štefana Dubovického

Bolo prijaté uznesenie číslo 366/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 11 – 36-34,2,0.

K bodu číslo 8 :

Ústna informácia o listoch došlých na MsZ v Banskej Bystrici

PaedDr. Borguľová - prečítala listy, ktoré prišli na MsZ:

1. List od organizačného výboru TOUR DE SLOVAKIA. Organizačný výbor nás žiadal, či by sme sa ako mesto nepodieľali v nasledujúcom ročníku a tiež, či by sme nespolupracovali v oblasti získavania finančných prostriedkov na uskutočnenie týchto pretekov. Tento list je postúpený komisii pre šport a mládež.

2. Ing. Pavol Sliacky- list sa týkal úpravy koryta potoka Tajovka. Tento list je odstúpený komisii pre ŽP, ÚR, A a V MsZ.

3. Združenie mladých rómov na Slovensku – žiadosť o poskytnutie priestorov pre centrum osvety a poradenstva. Listom sa zaoberala komisia pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúru.

Ing. Toman - predložil návrh, či by sa nemohli poskytnúť priestory v Kine Hviezda pre toto združenie.

PaedDr. Kamenská - povedala, že táto žiadosť je v komisii na riešení.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
II. odporúča
príslušným komisiám sa týmito listami zaoberať

Bolo prijaté uznesenie číslo 367/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 12: 38-36,0,2,

K bodu číslo 9:
Interpelácie
V rámci tohto bodu vystúpili poslanci: Ing. Pavol Katreniak, JUDr. Ján Hrubala, Stanislav Ríša, Ing. Miroslav Toman, Ing. Milan Lichý, Pavol Bielik, Ing. Ján Biba, Elena Šupolová, PhDr. Roman Hradecký, Mgr. Ladislav Javorský, Ing. Alena Kúdelová.

Interpelácie tvoria prílohu zápisnice č. 3.

Hlasovanie číslo 13 o ukončení bodu interpelácie: 39-38,0,1.


K bodu číslo 10:
D i s k u s i a

Ing. Ján Králik,CSc. - informoval MsZ, že prebral od predsedu SDĽ šek na 100.000,- Sk na pomoc pre povodňou postihnuté obce, pre mesto B.Bystrica.

Ing. Toman - vyjadril sa k problematike bezdomovcov. Je smutné, že žijú medzi nami ľudia, ktorí sa o seba nevedia postarať. Hovoril konkrétne o prípade bezdomovca Luptáka. Je absurdné, že sa staráme o psov a nevieme sa postarať o ľudí. Problém bezdomovcov by nemala riešiť nemocnica, ktorá im na istý čas poskytne stravu, ubytovanie. Tento problém by sme mali vyriešiť. Čo sa týka otázky reklamy, obrátil som sa na primátora listom, aby poskytol tieto zmluvy. V meste B.Bystrica majú monopol dve firmy ARD a EURO AWK Bratislava. S týmto nesúhlasil. Zdá sa mu absurdné, že v tomto meste sa potláčajú domáce podnikateľské subjekty. Navrhnuté uznesenia v rámci bodu interpelácie platia v tomto bode.

MUDr. Faglic - vyjadril sa k bezdomovcom. Problematickí sú ľudia, ktorí sem prišli zo vzdialených miest. Títo sú neriešiteľný problém, títo ľudia prešli rôznymi zariadeniami Červeného kríža, charity, ale nie sú prispôsobiteľní. Tiež z dôvodu malého počtu MsP rušia takýto občania nočný kľud. A čo s tými, ktorí sa váľajú opití po meste. V minulosti toto riešila záchytka, ale od vtedy nebolo zdravotnícke zariadenie, ktoré by v spolupráci s mestom vedelo prevádzkovať záchytku. Toto času mesto prevzalo polikliniku a má svoje vlastné zdravotnícke zariadenie, ktoré by vedelo v spolupráci s MsP prevádzkovať záchytku. Je toto potrebné zriadiť a naplánovať na toto peniaze. Mesto by sa nemalo vyhovárať, že nemá toho, kto by to prevádzkoval zo zdravotníctva.

p. Bielik - volebné obvody, ktoré pravidelne robili za 4 roky môžu hodnotiť svoju činnosť. Vo VO č. 8 poslanci dodržali to, čo sľúbili. Zo strany poslancov za volebný obvod nikdy neboli kladené prekážky. Vyjadril sa k prevádzkam reštauračných zariadení vo tomto volebnom obvode. Všetky povolenia sú prakticky po polnoci. Poslanci za VO trvajú na úradných hodinách do 22.00 hod. Bolo dohodnuté, že odborní pracovníci spolu s MsP budú vykonávať pravidelné kontroly a tieto kontroly vyhodnotia. Z nášho poznania musíme konštatovať, že hlučnosť z prevádzok pokračuje. Čiže nie je dodržaná zásada, že po 22.00 hod. budú budovy a okná tak zabezpečené, aby sa hluk nešíril do okolia. Otvorené hodiny idú na vrub MsÚ a neboli konzultované s poslancami v tej miere, ako boli. V ďalšej časti svojho vystúpenia sa vyjadril k tomu, že či sme nemohli tých 16 mil. Sk, ktoré dostaneme od plynárov, zhodnotiť investovaním do inžinierskych sietí a pozemkov. Toto pokladá za politický tlak a manéver. Vyjadril sa tiež k MBB, je presvedčený, že tu prichádza k tichej transformácii IÚM, prechodom pracovníkov a iných, do spoločnosti MBB. Spoločnosť MBB vznikla z dôvodov získať finančný kapitál. Mesto spravilo svoj podiel, a tento kapitál sa mal zušľachtiť a rozširovať. Ale keďže toto nevzniklo, tak mal byť podaný návrh na zrušenie MBB. Skonštatoval, že MBB skončí tak, ako povedal, a budeme to môcť sledovať po voľbách. Nesúhlasil s tým, aby sa byty previedli. Konštatoval, ako člen MsR, že informácie z MsÚ netiekli tak, ako mali byť. Do MsR neboli pozvaní všetci odborní pracovníci tak, ako mali byť. V závere svojho vystúpenia sa vyjadril k financovaniu jednotlivých mestských častí. Vo VO č. 8 sa poslancom podarilo uskutočniť a preinvestovať určité finančné prostriedky, občania si myslia, že to urobilo Mesto, ale nevidia za tým prácu tých poslancov, ktorí sú v tom VO. Trošku treba politickej kultúry vo vzájomných komunikáciách.

Mgr. Langstein - vyjadril sa k problematike bezdomovcov. To čo povedal Ing. Toman je len jedna strana mince. Pán Lupták je veľmi neprispôsobivý človek. Rozhodol sa, že bude žiť takým spôsobom, ako žije. S týmto sa nedá nič spraviť. Mesto má vypracovanú najlepšiu sociálnu sieť v rámci Slovenska.

Ing. Muroň - vyjadril sa k vystúpeniu p. Bielika.

Ing. Kvasna - poďakoval organizačnému oddeleniu a riaditeľovi SMM, že sa podarilo opraviť starú budovu OV a dnes sa môžu konať voľby v tejto budove.

Ing. Katreniak - navrhol prijať uznesenie: pripraviť na novembrové MsZ materiál- Stav a návrh riešenia problematiky otváracích a zatváracích hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach na území mesta B.Bystrica v čase nočného pokoja. Predkladatelia by mali byť predseda podnikateľskej komisii a predseda pre bezpečnosť a VP spolu s poslancami príslušných VO.

p. Ríša - povedal, že ho strašne trápi, že cez Námestie SNP chodia autá. Bola tu zriadená pešia zóna a táto nebola zrušená. V minulosti sa toto kontrolovalo. Teraz je vidieť, ako je veľmi poškodená dlažba na námestí. Mal by sa urobiť v tomto poriadok. Ďalej diskutoval o rozvojových programoch v jeho mestskej časti. Poďakoval firme MIS za to, čo urobila v okrajových častiach. Poďakoval organizátorom Banskobystrických dní, ktoré boli veľmi dobre zorganizované. Aj umiestnenie Radvanského jarmoku bolo veľmi dobré. Požiadal poslancov, aby do 30. septembra nahlásili Ing. Babjakovi plán investičný akcií v jednotlivých VO. Aby sa pripravil pre budúcich poslancov nejaký základ, podľa ktorého sa budú riadiť.

RNDr. Kleinert,CSc.- diskutoval k problematike Leninovho parku, kde je rozpracovaný projekt jeho revitalizácie. Spracúva sa doplnok k tomuto projektu.

JUDr. Vančo - vyjadril sa k problematike bezdomovcov. Aj keď nechcú sami svoj problém riešiť, dúfa, že niečo urobíme pre týchto ľudí. Aj vo VO č. 7 sa poslanci snažili niečo vybudovať. Ocenil organizáciu Radvanského jarmoku. Za posledných 10 rokov nebolo toľko spokojných ľudí na námestí. Pozval všetkých na 10.októbra od 8.00 do 19.00 hod. na krytú plaváreň, kde sa uskutoční plavecká súťaž.

Ing. Mika - pripojil sa k tomu, čo hovoril p. Ríša. Požiadal, aby v ďalšom období sa venovala pozornosť tej pešej zóne. Dotklo sa ho vystúpenie p. Bielika, ktorý kritizoval spoločnosť MBB. Povedal, že poslanci sú členovia DR MBB. Ak by sa zobralo to hodnotenie, čo povedal p. Bielik, tak by sme ich mali už dávno odvolať. Pán Bielik nevie o čom hovorí, lebo keby vedel čo urobilo MBB pre mesto, tak by nemohol takto vystúpiť. Pozval pána Bielika na dozornú radu. Nikde sa nehovorí o tom, ako MBB zabezpečilo dokončenie stavieb, ktoré boli 4 roky nedokončené. Ide o dokončenie stavby na Ul.Sládlovičova, Pršianska terasa, kde sa urobil veľký kus práce.

Ing. Haško – poďakoval sa pracovníkom MsÚ za organizáciu Radvanského jarmoku. Pripomienku mal k tomu, že aj v Radvani by mali byť umiestnené stánky s remeslami.

JUDr. Smetana - stotožnil sa s vystúpením Ing.Miku. Pán Bielik by sa mal oboznámiť so všetkými otázkami, čo sa týka spoločnosti MBB. Požiadal, aby vo vystúpeniach boli poslanci uvážlivejší. Nestotožňuje sa s požiadavkou Ing. Tomana, aby sa vytvárali komisie, ktoré by prehodnocovali zmluvy.

p. Bielik - poďakoval sa poslancom za to, že ho počúvali. Na MsZ by mali odznieť určité informácie a nie je od toho, aby behal od jednej spoločnosti do druhej. Určité informácie mali byť predložené. Majú byť jasné toky informácií.

JUDr. Múkera - opýtal sa, že čo je potrebné urobiť pre to, aby sem prišli investori ? Mali by sa odborníci vrátiť k tomuto problému a musí sa tento materiál vrátiť do MsZ. Čo sa týka Radvanského jarmoku, jeho organizácia bola dobrá.

PaedDr. Borguľová - poďakovala sa poslancom za spoluprácu pri organizovaní Radvanského jarmoku. Umiestnenie jarmoku je dobré, prehodnotí sa celá situácia na jeho ďalšie zlepšovanie.

Ing. Králik,CSc. - vyjadril sa k pripomienke MUDr. Faglica. MsP má plný stav, tak ako to bolo schválené MsZ. My ešte nemáme žiadne zdravotnícke zariadenie. Pripravuje sa len transformácia. Mesto ešte nemá licenciu. Mesto ešte nemá možnosť riešiť záchytku. Má ale veľmi silný sociálny systém. Ale sú určité pravidlá, podľa ktorých sa aj oni musia chovať. O bezdomovcov je v meste postarané, máme pre nich karanténu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ukladá
a) finančnej komisii a komisii ŽP pri MsZ
odborne posúdiť výhodnosť dlhodobých zmlúv o informačnom systéme a vonkajšej reklame uzatvorených Mestom Banská Bystrica so spoločnosťami ARD, s.r.o. Žilina a EURO AWK – UNIVERBUNG s.r.o. Bratislava a svoje stanoviská predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ
b) sociálnej komisii pri MsZ
posúdiť problém bezdomovcov na území mesta Banská Bystrica a o možnom spôsobe riešenia informovať na najbližšom zasadnutí MsZ
c) Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
Vypracovať súhrnný materiál mapujúci stav a návrh riešenia problematiky otváracích a zatváracích hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach na území mesta Banská Bystrica v čase nočného pokoja. Materiál v súčinnosti s poslancami jednotlivých volebných obvodov predložia predsedovia podnikateľskej komisie a komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok na novembrové zasadnutie MsZ

Bolo prijaté uznesenie číslo 368/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 14: I. a) 36-20,2,14,
Hlasovanie číslo 15: I. b) 36-30,0,6,
Hlasovanie číslo 16: I. c) 36-32,2,2
Hlasovanie číslo 17: o ukončení bodu diskusia: 36-35,0,0 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 11:
Týmto bodom bol program 42. zasadnutia MsZ vyčerpaný. Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta, ukončil rokovanie 42. zasadnutia MsZ o 11,15 hod.Ing. Ján K r á l i k,CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ


Ing. Ján Bočkay Mgr. Jozef Donoval
I. overovateľ II. overovateľ


Zapísala: Gernicová


 

Zápisnica- 43. MsZ

Zápisnica
zo 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
22. októbra 2002 v Banskej Bystrici

Prítomní: 48 z 56 poslancov

Ospravedlnení: MUDr. Gabriela Gémešová, Doc. Ing. Ján Glos,CSc., Stanislav Mičev, MUDr. Michal Bucek, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,CSc., JUDr. Marcela Gajdošová, Ing. Milan Lichý, Ivan Saktor

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Pavol Spišiak, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 27

K bodu číslo 1:
Rokovanie štyridsiatehotretieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta Banská Bystrica, o 8,22 hodine.
Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Zuzanu Lešníkovú a Ing. Jozefa Haška.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 34 poslancov - za hlasovali poslanci: 34,0,0 – hlasovanie číslo 3 prezentovalo sa 33 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,33,0 – hlasovanie číslo 4
prezentovalo sa 34 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,34 – hlasovanie č.5

Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č. 2.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol JUDr. Tibora Bandziho za členov návrhovej komisie Ing. Janku Gregorovú, Ing. Dušana Kvasnu, Ing. Pavla Sabu a PhDr. Jozefa Ivana,CSc., vedúceho odd. organizačného a vnútornej prevádzky MsÚ.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 33-32,0,1. Hlasovanie číslo 6.

K programu rokovania:

Ing. Toman - navrhol, aby bod č. 17/ bola Ústna informácia o vodohospodárskom projekte Viacúčelového tunela pod Urpínom v Banskej Bystrici s podporou Európskej komisie.
JUDr. Hrubala - navrhol doplniť bod 14/ rokovania o návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 362/2002 v bode A/ bod č. 14 – odpredaj pozemku. Požiadal o umožnenie vystúpenia zástupkyne občianskej iniciatívy pani L.Vysokej.
Ing. Králik,CSc. - požiadal, aby sa pri bode č. 12- Odpredaje... hlasovalo osobitne o bode týkajúceho sa odpredaja pozemku pre BILLU SLOVAKIA spol. s r.o., a aby mohol vystúpiť zástupca výboru mestskej časti.

Hlasovanie číslo 7 - o návrhu Ing. Tomana : 38-33,0,5.
Hlasovanie číslo 8 – o návrhu JUDr. Hrubalu: 37-25,1,11.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
5. Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
6. Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
7.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2002 o podmienkach určovania a vyberanie dane z nehnuteľností na rok 2003
8.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2002 o pravidlách a dopravnom režime v pešej zóne v meste Banská Bystrica
9.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2002 o režime státia a parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica
10.Koncepcia rozvoja masového športu a jeho materiálnych podmienok v meste Banská Bystrica
11.Informatívna správa o príprave a realizácii malých investičných akcií vo volebných obvodoch mesta Banská Bystrica za roky 1999 – 2002
12.Transformácia sociálnych služieb – I. etapa
13. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/
14.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. /2002, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane do orgánov samosprávy mesta
15. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 362/2002 – bod č. 14
16.Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica
17.Informatívna správa o riešení problematiky bezdomovcov na území mesta Banská Bystrica
18.Ústna informácia o vodohospodárskom projekte viacúčelového protipovodňového tunela Radvaň – Pod rybou v Banskej Bystrici z prostriedkov EK
19.Výzva na poskytnutie mimoriadneho členského príspevku ZMOS z finančných kompenzácií nákladov miest a obcí na vybudované plynárenské zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu
20.Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
21.Interpelácie poslancov
22.Diskusia
23.Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie číslo 9 - o celom programe: 38-37,0,1.


K bodu číslo 4:
Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Ing.Králik,CSc.- primátor mesta, informoval o rokovaniach, ktoré uskutočnil od posledného zasadnutia MsZ.
/ informácia tvorí prílohu zápisnice č. 3/

Ing. Katreniak - mal otázku, prečo p. Kováč prestal byť čelným predstaviteľom EMG.

Ing. Králik,CSc. - pán Kováč odchádza do dôchodku, a vypršalo aj časové obdobie jeho pôsobenia v zmysle stanov spoločnosti. Rakúska strana má právo navrhnúť si zástupcu aj bez nášho zasahovania.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 10: 38-36,1,1.

K bodu číslo 5:
Ústna informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Ing. Spišiak - informoval poslancov o tom, že sa pustili do rozsiahlej akcie preverovania, ako sa dodržiavajú podmienky zákona č.263/99 o verejnom obstarávaní na jednotlivých referátoch MsÚ. Primátor mesta vydal k tomuto vnútornú smernicu a táto je tiež merítkom ich posudzovania. Správu predloží na novembrové MsZ. V trvalej pozornosti majú aj vývoj finančnej situácie Mesta vo vzťahu k plateniu úrokov a istiny úverov v PKB, a tiež plnenie záväzkov z obchodných vzťahov. Budú tiež dohliadať na uplatnenie metodických zmien pri príprave rozpočtu na rok 2003. Ďalej sa vo svojej práci zaoberal sťažnosťami a podnetmi. Sledujú zmeny legislatívy, opatrenia a smernice. S prechodom kompetencií bude nutné rozšíriť aj personálne úsek kontroly o jednu osobu. Na poslednom rokovaní združenia HK bol zvolený za vedúceho regionálnej sekcie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ

Hlasovanie číslo 11: 37-34,0,3.

K bodu číslo 6:
Ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Ing. Muroň – v mesiaci september dosiahla miera nezamestnanosti 10,02 %. Celkový počet evidovaných nezamestnaných malo Mesto 4 293, z toho 2 162 mužov a 2 131 žien. Ďalej oboznámil poslancov s hromadným prepúšťaním v meste B.B. Napr. SOFTIP prepúšťa 80 zamestnancov, Smrečina Holding 101 zamestnancov, Slovenské telekomunikácie 62 zamestnancov. Tiež Vyššia vojenská správa prepúšťa 42 zamestnancov.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 12: 43-39,1,3.

K bodu číslo 7:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2002 o podmienkach určovania a vyberanie dane z nehnuteľností na rok 2003 – písomný materiál

Ing. Gregorová - každoročné je potrebné schváliť toto VZN. Preto predkladám návrh tohto VZN, ktorý je spracovaný tak, ako platil pre rok 2002. Z prehľadu, ktorý je priložený k návrhu VZN vyplýva, že naše Mesto je na poslednom mieste v sadzbe nehnuteľností. Veľmi výrazné je to pri stavebných pozemkoch, kde sadzba bola za 1 m2 2 Sk, čo znamená, že sme spolu s Prešovom na poslednom mieste z krajských miest. Veľký rozdiel je tiež pri stavbách na bývanie. Finančná komisia prijala uznesenie, podľa ktorého odporúča zvýšiť pre rok 2003 sadzby dane z nehnuteľnosti práve v týchto dvoch nehnuteľnostiach. Čiže prijať variantu v návrhu na uznesenie číslo II b).

p. Ríša – nesúhlasil so zvýšením daňového zaťaženia obyvateľov, navrhol ponechať dane na úrovni roku 2002.

p. Smädo – uviedol, že v Komisii pre mestské časti a ich rozvoj MsZ sa zaoberali touto problematikou a myslí si, že čo sa týka okrajových častí, tieto MsZ, aj prijatím toho volebného zákona, prakticky dostalo už o všetko. Pričlenené štvrte stratia svojho poslanca, zvyšujú sa dane. Preto požiadal, aby sa prijal návrh na uznesenie pod bodom II a).

Ing. Gregorová - uviedla, že zdražovanie sa dotýka aj občanov žijúcich na sídliskách. Stále nevidí spravodlivosť medzi občanmi, ktorí bývajú v rodinných domoch, ktorí platia menej a lepšie bývajú a občanmi, ktorí bývajú v bytoch. Povedala, že bude hlasovať za zvýšenie dane.

PhDr. Hradecký – podotkol, že nejde len o zosúladenie daní, ale aj o zosúladenie podmienok, v ktorých tí ľudia žijú. Nie je presvedčený, že v okrajových častiach ľudia lepšie žijú. Treba si pozrieť podmienky, ktoré títo ľudia majú. Napr. v Podlaviciach 50 % občanov nemá kanalizáciu. Ľudia v okrajových častiach sa musia cítiť prirodzenou súčasťou mesta. Ak ideme zosúlaďovať dane, tak zosúlaďme aj tie dávky, ktoré dostávajú občania v okrajových častiach. Preto sa prikloní k tomu, aby dane zostali na úrovni roku 2002. Dal návrh, aby sa hlasovalo o týchto dvoch bodoch osobitne.

JUDr. Múkera - je tu rozpor medzi príjmovou časťou rozpočtu a medzi výdavkami. Pre prímestské časti musí toto Mesto hľadať iné riešenia, nie len zvyšovanie daní. Čiže pri hlasovaní toto zvažujme.

PaedDr. Kamenská – nadviazala na slová Ing. Gregorovej a porovnala bývanie v domoch a bytoch. Byty si mali možnosť nájomníci odkúpiť do osobného vlastníctva. Ak sa pozrieme na obyvateľov domov, kto chce bývať v dome musí počítať s tým, že bude splácať po celý život hypotéku, pôžičku, a nie je zanedbateľné ani to, že keď si porovnáme, ako chodí MHD do okrajových časti, kde nie je kanalizácia, pošta funguje len do 15.00 hod. a pod., v čom je luxusnejšie bývanie v domoch? V tom, že občania, ktorí bývajú v domoch suplujú funkciu štátu a riešia bývanie obyvateľov.

p. Šupolová – uviedla, že je zásadne proti zvyšovaniu daní. V okrajových častiach nie je občianska vybavenosť, kanalizácia a pod. Čiže je potrebné toto zvážiť.

Ing. Toman - daňové nástroje slúžia na niečo iné. Je nešťastné, že tento bod je teraz, pred voľbami, keď sme museli zmeniť volebné obvody. Dane by mali byť rovnaké a to, že v okrajových častiach sú určité problémy, toto nepatrí do sústavy daní, to by sme mali riešiť nejako inak. Ak chceme podporiť bývanie v Meste B.Bystrica je proti tomu, aby sa zvyšovala daň za stavebné pozemky. Túto daň nechajme tak, ako je. Skôr riešme rovnakú daň za bývanie.

PhDr. Hradecký FP – práve daňová politika má byť významným nástrojom na to, aby sme zohľadnili tie veci, o ktorých sme tu hovorili. Všetci nemajú rovnaké podmienky, preto by nemali byť ani rovnaké sadzby.

JUDr. Múkera FP - daňová politika je jedným z nástrojov rozvoja tohto mesta.

p. Ríša - vyjadril sa k bývaniu v družstevnom byte, kde býval 15 rokov, mal zabezpečenú teplú vodu, plyn, obchody v okolí. Potom si postavil rodinný dom a do dôchodkového veku splácal pôžičku. Čiže aj ostatní občania majú možnosť začať stavať. Ďalej sa vyjadril k daniam, ktoré majú jednotlivé obce. Je to neporovnateľné s okrajovými časťami. Za posledné roky nevidí významnejšiu pomoc pre okrajové časti. Keď niečo zdražie, dostanú obyvatelia v bytovkách od štátu úľavy, ale nie občania, ktorí bývajú v rodinných domoch. A to sú rovnaké podmienky ?

Ondrej Kvasna – myslím si, že sa nám treba nad týmito rozdielnymi podmienkami bývania zamyslieť. Je rozdiel bývať v okrajových častiach, ako priamo v meste. Tiež je rozdiel medzi okrajovou časťou a samostatnými obcami. Nie je za zvýšenie daňového zaťaženia.

PaedDr. Kamenská – uviedla, že tu ide aj o ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku a nemajú finančné prostriedky na takéto daňové zvýšenie. Treba toto zohľadňovať.

Ing. Haško - priklonil sa k názorom, aby sa nezvyšovali dane. Ponechať ich na úrovni roku 2002.

Ing. Toman – navrhol, aby sa vychádzalo zo základnej sadzby 0,75 nie 0,50. Toto by znamenalo pri stavbách hromadných o 1,- Sk nižšie a pri rodinných domoch o 1,- Sk vyššie.

PaedDr. Mikula - pozornosť v budúcnosti by bolo treba upriamiť iným smerom, napr. zaviesť milionársku daň a nezvyšovať daňové zaťaženie, ktoré by sociálne slabí neuniesli.

p. Bielik – upozornil na jeden fenomén. V meste B.Bystrica je zhruba 22 tisíc bytov. A aké je zloženie týchto občanov. V roku 2003 začne platiť ukončenie daňovej úľavy za byty, ktoré si občania odkúpili. A potom sa treba uvedomiť, koľko bude platiť občan žijúci v činžáku za dane. On si nemôže dopestovať zeleninu, musí si ju kúpiť. Ak budeme porovnávať mnohé veci zistíme, že kto ťahá za ten kratší koniec. Je pravdou to, čo povedali poslanci za okrajové časti, že chýba tam infraštruktúra. Ale toto je problém aj minulých rokov. Čiže toto všetko treba dobre zvážiť.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Bystrica č. 106/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2003
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.106/2002 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2003, tak že sa ponechajú daňové sadzby na úrovni roku 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 369/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 13- 45-39,1,5.

K bodu číslo 8:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2002 o pravidlách a dopravnom režime v pešej zóne v meste Banská Bystrica – písomný materiál

Ing. Haško – predkladateľ materiálu povedal, že nové VZN upravuje práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky v pešej zóne s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov, chrániť kultúrne pamiatky.
MUDr. Klement,CSc. - podporil toto VZN, ale navrhol zmeniť hodiny určené na zásobovanie od 4.00 hod. do 8.00 hod.
p. Bielik - Komisia pre bezpečnosť a VP prejednala tento materiál. Povedal, že aj na MsR vystúpil k tomuto bodu. MsP a ďalší poverení pracovníci MsÚ podľa tohto VZN musia mať jasne zadefinované koho, kedy, a ako môžu kontrolovať. Navrhol zmeniť na str. č. 2 čl. III. Povolenie vjazdu do pešej zóny. Z tohto bodu je potrebné v bode č. 2 čl. III. doplniť nasledovné. Tento bod 2, ktorý je tu rozdeliť na bod a) kde v texte bude – vozidlá uvedené v čl. III., bod 1, písm. b – doplniť tam písmeno c – vozidlá správcov inžinierskych sietí zabezpečujúce odstraňovanie havarijných stavov, musí mať montážny list a doplniť bod 2 o písmeno b) v znení -Mesto Banská Bystrica vydáva povolenia podľa článku III., bod 1) odst. a, d,f,. Mám za to, že všetky vozidlá okrem odstavca e) potrebujú jasné označenie. Článok II. v bode 6 – vodiči, ktorí vyložia a naložia tovar nemôžu nechať auto v pešej zóne na čas, kedy budú vybavovať faktúry u dodávateľa. To znamená preparkujú vozidlo do príslušnej zóny.
Ing. Buriš – vyjadril sa k doprave, ktorá je mimoriadne zlá pri starom Priore. Táto križovatka nie je vyriešená. Druhú poznámku mal k čl. III- bod 3 b) nie každú z prevádzok je možné zásobovať zozadu. Toto tiež treba zobrať do úvahy.
Ing. Ďurečka – vyjadril sa k pripomienkam poslancov. Čo sa týka zásobovania Dolnej ulice, všetky obchody majú možnosť zásobovania z Fortničky.
MUDr. Klement,CSc. - uviedol, že ak chceme , aby bola pešia zóna taká, ako má byť, je potrebné ponechať hodiny na zásobovanie od 4.00 hod. do 8.00 hod.
RNDr. Kleinert, CSc. - navrhol čl. II. bod 7 – rozšíriť o korčule a skateboardy.
p. Bielik - vyjadril sa, že ak chceme dosiahnuť zlepšenie kvality života v tejto centrálnej časti mesta, tak k tomuto by sa mali vyjadriť aj iné komisie. Centrálna zóna nemá dobudované obslužné komunikácie. Toto je prvá zásadná vec, ktorá nie je dokončená. Je neprijateľné, aby poverení pracovníci MsP a MsÚ nemohli pri výkone aktívne zasiahnuť. Vozidlá musia byť jasne označené. V Bratislave rozdávajú jasné označenia na vozidlá.
Ing. Cmarko – VZN treba prijať. Snaží sa vylepšiť pravidlá v CMZ. Problémom je otázka času zásobovania. Nesúhlasil celkom s Ing. Ďurečkom na maximálne skrátenie času na zásobovanie do 9.00 hod. Navrhol o tomto bode hlasovať osobitne.
Ing. Buriš FP – upozornil, že obchody začínajú pracovať od 9.00 hod.
p. Bielik FP – je zásadne proti takýmto zásadným úpravám počas rokovania MsZ, ale nakoľko to nebolo doplnené po rokovaní MsR, preto pristúpil k tomuto riešeniu.
Ing. Haško - požiadal MUDr. Klementa,CSc. a Ing. Cmarka, aby stiahli svoj návrh na zmenu času zásobovania.
p. Smädo - táto pešia zóna bola vybudovaná ako prvá na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa určovali všetky náležitosti, ktoré patria k takejto pešej zóne. Poslanci zobrali odvahu a vylúčili dopravu z tejto zóny. Je nemysliteľné, aby dnes sme sa my prispôsobovali ostatným. Oni sa musia prispôsobiť tomu, čo určíme a stanovíme my.

Hlasovanie číslo 14 o návrhu MUDr. Klementa,CSc. 4.00-8.00 hod. – 42-26,5,11.
Hlasovanie číslo 15 o návrhu p. Bielika:

Čl. III. bod 2 rozdeliť na dva samostatné body a) a b).
a)Vozidlá uvedené v čl. III., bod 1, písm. b) a c) preukazujú cieľovú jazdu do pešej zóny hodnoverným dokladom, za ktorý sa považuje dodací list. resp. objednávka,
b)Mesto B.Bystrica vydáva povolenia podľa čl. III. , bodu 1) pre činnosti uvedené v odst. a,d,f. – 41-33,0,8.

Hlasovanie č.16- bod 6 - doplniť do zátvorky, alebo nejakým spôsobom vyloženie a naloženie tovaru , nie státie na vybavenie faktúr- toto upraviť. – 42-33,0,8 – 1 nehlasoval.

Hlasovanie č. 17 – návrh RNDr.Kleinerta,CSc.- bod 7- doplniť o korčule a skateboardy – 41-23,8,9

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 107/2002 o pravidlách a dopravnom režime v pešej zóne v meste Banská Bystrica

Bolo prijaté uznesenie číslo 370/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 18 o celom VZN: 43-38,0,5.

K bodu číslo 9:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2002 o režime státia a parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica – písomný materiál

Ing. Haško – povedal, že na základe sťažností od občanov na parkovanie nákladných áut v meste sa pristúpilo k spracovaniu tohto VZN.
p. Bielik – uviedol, že aby bolo VZN v praxi jasné a zreteľné je potrebné, aby v celom katastri Mesta B.Bystrica boli pravidelne a jasne zabezpečené dopravné značky v zmysle vyhlášky č. 315 o cestnej komunikácie. Druhá vec, rezonuje to, že tieto dopravné značky sa aj najviac poškodzujú. Čo s týmto robiť ? Nedoriešený problém, ktoré sa toto VZN snaží vyriešiť je nočné parkovanie nákladných vozov s prívesmi a iných vozidiel presahujúcich viac ako 3,5 tony. Komisia by chcela zdôrazniť hlavne dodržiavanie textu, ktorý je uvedený čl. II. bod 3. Treba zvýšiť kontrolu a vodičov dostať z týchto priestorov von. Je nemysliteľné, aby kamióny parkovali napr. v križovatkách. V ďalšej časti sa vyjadril k parkovaniu osôb, ktoré sú ťažko telesne postihnuté. Tieto výnimky dávať len osobám ťažko telesne postihnutým. Nie napr. sluchovo postihnutým a pod. Nehovorím o tých, ktorí si zakúpia toto miesto. Tu by som doporučoval jednu zásadnú vec, aby sa neopakovalo to, čo v minulých obdobiach. Musí sa rozpočítať presne, koľko je stojných miest.

JUDr. Múkera FP- upresnil niektoré technické veci.
Ing. Katreniak - navrhol do uznesenia doplniť: MsZ žiada Mesto v súčinnosti s DI riešiť státie a parkovanie motorových vozidiel v uzavretých dvoroch pri bytových domoch zabezpečením zákazových značiek mimo dopravnej obsluhy.
Ing. Králik, CSc. - uznesenie treba jasne formulovať, kto má spolupracovať s DI.
MUDr. Mesík - nie je doriešený systém parkovania vo vnútroblokoch. Parkujú tu autá na nespevnených plochách. Prihovoril sa za riešenie tohto problému. Nech ide o parkovanie platené a na vyhradených plochách.

Hlasovanie číslo 19 – o návrhu Ing. Katreniaka – 43-40,0,2- 1 nehlasoval.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 108/2002 o režime státia a parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica
II. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom riešiť státie a parkovanie motorových vozidiel v uzavretých dvoroch pri bytových domoch zabezpečením zákazových značiek

Bolo prijaté uznesenie číslo 371/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 20-44-44,0,0.

K bodu číslo 10:
Koncepcia rozvoja masového športu a jeho materiálnych podmienok v meste Banská Bystrica

JUDr. Vančo – požiadal, aby poslanci zobrali na vedomie materiál, ktorý pojednáva o rozvoji masového športu a jeho materiálnych podmienok v meste B.Bystrica. Ide o zobratie na vedomie osobnej zodpovednosti za zdravý rozvoj masového športu. Poďakoval zainteresovaným zamestnancom za prácu v tejto oblasti.
p. Smädo – zhodnotil štyri roky práce v oblasti masového športu. Tento masový šport pri týchto zlých podmienkach trpel, ale urobilo sa v tejto oblasti veľa. Treba verejne priznať, je tu deficit vo futbale a v hokeji. Za aktívnu prácu v oblasti športu treba všetkým vďaka.
Ing. Mika - potvrdil, čo povedali predrečníci, že MsÚ a Komisia pre mládež a šport z tých mála prostriedkov urobili kus práce. Veľmi seriózne komisia pristupovala k rozdeľovaniu peňazí.
RNDr. Topoľský – predkladatelia tejto správy urobili veľký kus práce. Konečne sme získali prehľad o masovom športe. Pod Mesto prešli ZŠ v rámci prechodu kompetencií, mesto získalo 20 telocviční na ZŠ. Je to aj majetok, ale je to aj potencionálny priestor, s ktorým bude potrebné narábať v budúcnosti.
JUDr. Múkera - nie je pravda, že s masovým športom je super. Do športu sa dalo minimum, na to je ale Mesto, aby hľadalo zdroje. Netreba ďakovať úradníkom, veď oni si vykonávajú svoju prácu. Skorej by som poďakoval tým dobrovoľníkom. Mal pripomienku k sume na bežeckú trať - 20 000 tisíc je málo.
Ing. Lačný – športové zariadenia slúžia širokej verejnosti, či už na sídliskách a podobne. Niektoré ihriská sú vo veľmi dobrom stave. Zamestnanci MsÚ robia športové akcie najmä vo svojom voľnom čase, v sobotu , nedeľu a preto im patrí poďakovanie. Informoval o mestskej časti Rakytovce, kde sa vybudoval krásny futbalový areál. Poďakoval Ing. Dušanovi Kvasnovi za pomoc pri vybudovaní tohto areálu.

Ing. Buriš – vyzdvihol prácu všetkých ľudí, ktorí v tejto oblasti robia. Väčšina podujatí sa robí v osobnom voľne. Masový šport je jeden z najzákladnejších ukazovateľov úrovne mesta, ako takého. Tam, kde sa dosahujú dobré výsledky v športe, o tom meste sa hovorí aj za hranicami. Toto je potrebné si uvedomiť. Vyzval, aby sme si dali si ciele, aby šport bol podporovaný, aby sa Mesto mohlo týmto pýšiť.

RNDr. Kleinert,CSc. - mal otázku, či niekto vie aký bude osud tej rozostavanej budovy na Jesenskom vŕšku.

JUDr. Múkera FP – správu považuje za dobrú a poďakoval tisícke dobrovoľníkov. Toto je základ celej veci a netreba to považovať za vrchol, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Hľadajme ďalšie zdroje, aby tých akcií bolo viacej.

Ing. Lačný - povedal, že pracovníci ref. mládeže a športu robia svoju prácu vo voľnom čase, a za to si zaslúžia uznanie.

JUDr. Vančo – som rád, že tento materiál má takúto odozvu.

MUDr. Klement,CSc. - je zaujímavé, že takáto správa vzbudila takúto diskusiu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v z a l o n a v e d o m i e
koncepciu rozvoja masového športu a jeho materiálnych podmienok v meste Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 21: 43-43,0,0.

K bodu číslo 11:
Informatívna správa o príprave a realizácii malých investičných akcií vo volebných obvodoch mesta Banská Bystrica za roky 1999 – 2002

Ing. Haško – blíži sa koniec VO a z tohto dôvodu sa spracoval tento materiál.
Ing. Toman - uviedol, niekedy stačí ľuďom veľmi málo, aby sa investovalo napr. do opravy chodníka, a sú za toto povďační. Peniaze, ktoré sme vynaložili na oddĺženie Radnice sme mohli použiť aj na iný účel.
p. Bielik - vyjadril sa ako predseda VO č. 8. Tento materiál v podstate určitým spôsobom sa snaží spriehľadniť použité finančné prostriedky. Ide o ten 1 milión na každý VO a ešte ide o 40,- Sk na jedného občana. Tento materiál poskytuje obraz toho, ako sa niektoré nutné opravy riešia. Je otázne, či vôbec sú v pláne v rekonštrukcie. Za VO č. 8 - 1 mil. Sk preinvestovali na vybudovanie oporného múru na Rudohorskej ulici. Ide o akciu, ktorá mala byť zapracovaná do rozpočtu mesta. To isté v roku 2002 – 749 tis. na čiastočnú opravu ulice Magurská. Ocenil korektný vzťah poslancov v jeho volebnom obvode. Dokázali sa dohodnúť. Upozornil na to, že zo sídliska RU-SA je najväčší príliv daní. Do budúcnosti treba prejsť na systém plánovania opráv. A tie prostriedky, ktoré sú pridelené v zmysle rozpočtu poslancom do volebných obvodov, aby z tých peňazí sa robili bezprostredne dotykové veci, ktoré potrebujú obyvatelia.
p. Ríša – ocenil to, že súčasný pán primátor dokázal toto Mesto, napriek tým finančným problémom, ktoré sme mali, povzniesť. Chcem sa poďakovať za to, že sa urobilo po tých mestských častiach to, čo sa urobilo. V jeho VO museli dať 300 tis. Sk na opravu svietidiel, je to z toho 1 mil.Sk , ktoré majú. Všetky peniaze sa dávajú do rekonštrukcie ulíc, opráv. Keď niečo opravujeme, neinvestujeme, ale takto to bolo. Vyslovil obavu z toho, že sa idú voliť noví poslanci, preto by chcel požiadať poslancov, aby v rozpočte na rok 2003 pamätali na okrajové mestské časti.
JUDr. Hrubala - uviedol, že sa treba sústrediť na body rokovania, ktoré sú konštruktívne, a nie len za niečo ďakovať.
Ing. Králik,CSc. - ocenil prístup poslancov, že po tých ťažkostiach sa cez toto vyčlenenie prostriedkov podarilo všetkých zapojiť do súčinnosti s občanmi. Dnes už hovoríme so znalosťou veci všetci v zbore. Súhlasil s p. Bielikom, ktorý uviedol, že tieto vyčlenené prostriedky by sa nemali použiť na opravy a rekonštrukcie. Vyzval poslancov, aby mu položili na stôl zoznam, aké majú pripravené malé investičné akcie, aby sa potom peniaze nečerpali na opravu a údržbu. Treba pripraviť projekty, ktoré budú hovoriť o výsadbe zelene, o športoviskách a pod. Dnes už vieme komunikovať s občanmi. Bude tlak, aby údržba a oprava sa robila z vyčlenených prostriedkov. Ale na toto je potrebné cca 300 mil. Sk, na toto Mesto nebude mať. Dane sú nástrojom na to, aby sa zabezpečili príjmy na plnenie úloh, ktoré mestám ukladá zákon. Aj štát dáva podielové dane, ale tieto nestačia na všetky opravy a údržbu.
Ing. Biba – poslanci nedisponujú peniazmi, ktorými by mohli plniť želania obyvateľov. Ten 1 mil. Sk je na zabezpečenie najnutnejších opráv, ako bolo napr. na Ul. Tulská. Chápe pána Ríšu, že ďakuje za 1 mil. Sk, lebo v jeho prípade 1 mil.Sk znamená na hlavu obyvateľa 10 krát viac, ako 1 mil. Sk vo VO na Fončorde.
Ing. Katreniak - povedal, že iste je dobré, že sa niečo robí vo VO, ale treba sa dobre rozpamätať, ako sme sa dostali do tejto situácie.
Mgr. Lešníková – doplnila Ing. Bibu, ktorý hovoril o tom, čo vo VO č. 4 sa urobilo. Za tie dva roky, keď sme disponovali sumou 1 mil. Sk sme riešili havarijné veci, ale v plnom súlade s tým, čo si žiadali občania. Uskutočnila sa oprava Ul. Okružnej. Ku Gorkého ulici pribudli opravené schody na Ul. Tulská, pribudlo parkovisko na Orenburskej. Čiže pri dobrej spolupráci či už s MsÚ, alebo komisiami táto suma naozaj pomôže. Ak doplníme k tejto sume peniaze, ktoré sú určené na 1 obyvateľa, tak sa hodne urobí. Vyčistili sme vpuste, urobili sme verejné osvetlenie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
informatívnu správu o príprave a realizácii malých investičných akcií vo volebných obvodoch za roky 1999 – 2002

Hlasovanie číslo 22: 40-39,0,0- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 12 :
Transformácia sociálnych služieb – I. etapa

MUDr. Vnenčáková - predložila materiál o transformácii sociálnych služieb. Tento materiál predstavuje I. etapu. Chystá sa aj II. etapa, ktorá by mala mať podstatnejší charakter. Tento materiál rieši služby pre dôchodcov, ako sú služby kadernícke, pedikúra, toto sa rieši formou prenájmu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
a)realizáciu transformácie sociálnych služieb v zmysle predloženého materiálu,
b)prevod Strediska osobnej hygieny do konca roku 2002 do ekonomického prenájmu
II. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
pripraviť transformáciu sociálnych služieb na samostatnú organizáciu – II. etapa do MsZ v priebehu r. 2003

Bolo prijaté uznesenie číslo 372/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 23: 33-33,0,0. 

Pokračovanie zápisnice z 43. MsZ

K bodu číslo 13:
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/

Hlasovanie o vystúpení neposlanca p. Hrušku
Hlasovanie číslo 24: 37-35,02.

Mgr. Lešníková - začala svoj príspevok tým, že poskytla prostredníctvom záznamu pohľad na lokalitu, ktorej odpredaj je predmetom našej rozpravy. Uviedla dôvody, ktoré ju k tomuto viedli. Takmer na každom MsZ sú predkladané odpredaje pozemkov, ktoré sú špecifikované ako parc. číslo KN, druh pozemku, výmera a katastrálne územie, v ktorom sa pozemok nachádza. Niekedy robí poslancom problém zorientovať sa, kde sa pozemok nachádza. Chýba snímka katastrálnej mapy. Preto odporučila pre budúcnosť, aby prílohou predávaných pozemkov v budúcnosti bola snímka z mapy katastra nehnuteľností. V ďalšej časti svojho vystúpenia zdôraznila, že proti odpredaju tohto pozemku pre spoločnosť BILLA REALITY Slovensko, spol. s r.o. sa postavili občania, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Záporne prijímajú uvedenú výstavbu aj podnikatelia, ktorých sa to dotýka. Svoje nesúhlasné stanovisko vyjadrila aj občianska rada. Bolo by vhodné územne pričleniť túto plochu ku Kyjevskému námestiu s hlavnou funkčnou náplňou – park s vybavenosťou pre krátkodobý aktívny a pasívny oddych. Toto sa môže riešiť združením finančných prostriedkov Mesta a miestnych podnikateľov. Odporučila neodsúhlasiť odpredaj predmetných pozemkov pre firmu BILLA REALITY Slovensko a zmeniť v koncepcii územného plánu využitie tohto pozemku zo zastavanej plochy na oddychovo rekreačnú.


Ing. Biba - Pozemok pre výstavbu „Supermarket BILLA“ na Okružnej ulici

Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vážení hostia,

v zmysle rokovacieho poriadku žiadam o zaprotokolovanie môjho diskusného príspevku do zápisnice z dnešného rokovania. Začnem krátkou rekapituláciou.

Na augustové rokovanie MsZ sa v rozpore s rokovacím poriadkom a v rozpore so Štatútom mesta dostal návrh odpredať pozemok mesta v lokalite Fončorda-Okružná na výstavbu Supermarketu BILLA. Proti tomuto sa neozval ani sám primátor, hoci bol na tento nezákonný postup už predtým upozornený na rokovaní mestskej rady. Na augustovom rokovaní MsZ však zaznelo viacero vecných dôvodov proti zamýšľanej výstavbe Supermarketu a väčšina poslancov nakoniec návrh odpredaja pozemku neschválila.

Toto je všeobecne známe. Odvtedy sa však udialo nasledovné:
Primátor mesta obdržal od konateľa firmy BILLA list z 12.septembra 2002 so žiadosťou o prehodnotenie stanoviska k odpredaju pozemku. Na prerokovanie listu zvolal prednosta MsÚ pracovné rokovanie na 26. september 2002. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MsÚ, ÚHA, niektorí poslanci za VO č.4 a predsedovia finančnej aj podnikateľskej komisie. Prítomní konštatovali, že niektoré dôvody firmy BILLA nie sú opodstatnené, ale zhodli sa na tom, aby bol celý materiál v komisiách znova prerokovaný a predložený v z zmysle rokovacieho poriadku mestskej rade. Súčasne mi bola zapožičaná hlavná časť projektovej dokumentácie zamýšľanej výstavby Supermarketu na dodatočné prerokovanie zámeru občianskou radou VO č.4, ktoré sa uskutočnilo 3. októbra 2002. Po zoznámení sa s projektovou dokumentáciou a zvážení všetkých okolností občianska rada konštatovala, že na sídlisku je postačujúca sieť obchodov s potravinami a že pozemok v lokalite Mládežnícka - Okružná – Družby by mal plniť skôr úlohu oddychovo-rekreačného miesta. Zámer výstavby Supermarketu občianska rada zamietla a písomné stanovisko zaslala primátorovi mesta aj prednostovi MsÚ.

Návrh na odpredaj pozemku bol potom predložený mestskej rade, ktorá bola na svojom rokovaní 10. októbra 2002 zoznámená s nesúhlasným stanoviskom občianskej rady aj s uzneseniami komisií.
Z uznesení vyplynulo, že ani jedna komisia mestského zastupiteľstva nenašla žiadny závažný dôvod, ktorý by zásadne menil podmienky realizácie zamýšľanej výstavby, alebo by vyžadoval zmenu rozhodnutia mestského zastupiteľstva o odpredaji pozemku firme BILLA. Poznamenávam, že zmeny uznesenia či rozhodnutia MsZ sa v doterajšej 12 ročnej praxi realizovali napríklad vtedy, keď potenciálny záujemca o kúpu majetku mesta dodatočne odstúpil od svojho zámeru, keď došlo k novele niektorého zákona, keď z rôznych vecných dôvodov bolo potrebné korigovať VZN mesta, keď v dôsledku inflácie bolo treba upraviť mestský poplatok či daň atď. Nič podobného nezistila v tomto prípade ani mestská rada, ktorá prijala uznesenie o predložení návrhu na odpredaj majetku mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva bez bodu o odpredaji pozemku firme BILLA.
Napriek všetkému uvedenému sa návrh odpredaja pozemku na výstavbu Supermarketu dostal znova do dnešného programu rokovania mestského zastupiteľstva.
Dôvodová správa opätovného predloženia materiálu sa opiera o chybne formulované uznesenie mestskej rady. Neuvádza sa ani zamietavé stanovisko občianskej rady VO č.4. Myslím, že by sa patrilo uviesť názor členov občianskej rady, ktorých podľa Štatútu mesta menuje sám primátor. Žiadam preto, aby bola kópia stanoviska občianskej rady VO č.4 adresovaného primátorovi mesta zaprotokolovaná a pripojená k zápisnici dnešného rokovania.

Dnes už kauza odpredaja pozemku firme BILLA je bezprecedentným prípadom opakovaného rozhodovania v tej istej veci, akému sa napríklad Národná rada SR účinne bráni. Primátor a mestské zastupiteľstvo svojím konaním do budúcnosti pripúšťajú, že ak sa komukoľvek z dotknutých nebude uznesenie MsZ pozdávať, pokojne môže požiadať o jeho opätovné prerokovanie primátora mesta bez toho, aby na to existovali závažné, objektívne dôvody. Mestské zastupiteľstvo môže potom rokovať a rokovať donekonečna.

Čo sa týka môjho diskusného príspevku predneseného na augustovom rokovaní MsZ, trvám na jeho pôvodnom doslovnom znení, pretože z ďalšieho vývoja situácie nevyplynula potreba žiadnej opravy. Pripájam k nemu dnešné vyjadrenie, ktoré vychádza zo spomenutého listu firmy BILLA primátorovi mesta, z aktuálnej projektovej dokumentácie zámeru výstavby Supermarketu, z rokovania občianskej rady VO č.4, ako aj z rozhovorov s občanmi VO. č.4 absolvovanými v dňoch 17. až 19. októbra tohto roku.

Firma BILLA svoju písomnú žiadosť o prehodnotenie stanoviska k odpredaju pozemku odôvodňuje dopracovaním projektovej dokumentácie o úpravy, ktoré majú údajne vylepšiť súčasný stav. Sľubuje napríklad výsadbu stromov a kríkov. Aj na pracovnom stretnutí 26. septembra, aj na rokovaní občianskej rady sa výsadba zelene považovala za celkom prirodzenú a samozrejmú úpravu okolia stavby nie príliš vábneho, „hangárovitého“ vzhľadu. Firma ďalej sľubuje výstavbu detského pieskoviska 5x5 metrov aj s lavičkami a okrem toho univerzálne asfaltové ihrisko 10x20 metrov. Aj chudobná nadácia Zdravé mesto dokáže zafinancovať detské pieskovisko – stačí, aby sa našli tri-štyri rodiny majúce o to záujem a ochotu priložiť ruky k dielu. Ihrisko väčšie ako 10x20 m dalo mesto aj napriek svojej biede vyasfaltovať v blízkej lokalite Mládežnícka ešte pred dvomi rokmi. Je evidentné a potvrdila to aj diskusia občianskej rady, že ponuka uvedených kozmetických úprav nemá na charakter a dôsledky výstavby Supermarketu prakticky žiadny vplyv.
V liste firmy BILLA sa hovorí tiež o doplnení projektu protihlukovou stenou medzi obytným blokom a miestom vstupu centrálneho zásobovania Supermarketu, kde sa privezený tovar vykladá. Nuž ale či to nie je celkom samozrejmé a nevyhnutné, keď sa má vykladací priestor nachádzať iba 45 metrov od okien bytov?

Najdôležitejšou a v liste firmy BILLA na prvom mieste uvádzanou úpravou projektu by mala byť zmena jednosmerného prepojenia medzi Kijevským námestím a Mládežníckou/Okružnou na obojsmernú komunikáciu. Akáže však zmena, akáže úprava, keď pôvodná súhrnná správa projektovej dokumentácie vytlačená ešte 1. júla 2002 zobojsmernenie spomenutej spojky uvádza ako podmieňujúcu investíciu, ktorá zabezpečuje hlavný dopravný spoj. Ako investíciu na ktorej stojí a padá zásobovanie Supermarketu (str. 4 a 36, výkres č. 01.1 „Situácia“).
Čo teda znamená tvrdenie firmy BILLA o dopracovaní projektu? Že by konateľ firmy nepoznal projektovú dokumentáciu? Že by ju nepoznali ani kompetentní pracovníci mesta, keď nás na chybné alebo zavádzajúce tvrdenie v liste firmy BILLA na pracovnom rokovaní 26. septembra neupozornili?
K spomenutému listu firmy BILLA mi zostáva už len konštatovať:
a)tvrdenie o dodatočnom dopracovaní zobojsmernenia cestnej komunikácie medzi Kijevským námestím a cestnou komunikáciou Mládežnícka/Okružná do projektovej dokumentácie nezodpovedá pravde;
b)dopracovanie protihlukovej steny aj výsadba zelene na priľahlej ploche Supermarketu sú samozrejmou súčasťou projektu, čo však nerieši ani jednu z výhrad k zámeru výstavby, tak ako zazneli na augustovom rokovaní mestského zastupiteľstva;
c)v liste firmy BILLA z 12. septembra 2002 nie je uvedená žiadna závažná okolnosť, ktorá by mala byť dôvodom na opätovné prerokovanie odpredaja pozemku a prijatie nového uznesenia mestského zastupiteľstva.

Neviem, aké stanovisko k listu firmy BILLA zaujíma jeho adresát, t.j. pán primátor, pretože sa k danému problému na rokovaní mestskej rady nevyjadril a diskusiu počúval, ako by sa ho celá vec vôbec nedotýkala. Kvôli zdokumentovaniu priebehu vývoja celej kauzy žiadam, aby bola kópia listu firmy BILLA adresovaného primátorovi mesta zaprotokolovaná a pripojená k zápisnici dnešného rokovania.

V spojitosti so zamýšľanou výstavbou Supermarketu sa na augustovom zastupiteľstve i na pracovnej porade 26. septembra hovorilo čosi o rozvoji konkurencie a tiež o trhovom hospodárstve. V danej lokalite si konkurujú asi štyri menšie predajne a tri väčšie samoobsluhy s potravinami na Mládežníckej, Internátnej a Kijevskom námestí. Hlavne príchod Jednoty na Kijevské znamenal výrazný nárast konkurencie čo sa týka sortimentu aj cien – podrobnosti by mohla uviesť ženská časť občianskej rady VO č.4. Okrem toho sú obyvatelia pravidelne informovaní farebnými prospektami o všetkých akciách supermarketov BILLA a TESCO, čo mnohí aj reálne využívajú.

Chcem sa opýtať odborníkov na ekonómiu, marketing a manažment mesta, či sa dá hovoriť iba o konkurencii, keď ide o výstavbu Supermarketu s predajnou plochou temer 1000 m2, ktorá je väčšia ako súčet predajných plôch všetkých potravinárskych predajní danej lokality? Či sa dá hovoriť ešte o konkurencii, keď po sídlisku pri železničnej stanici a po sídlisku Sásová má nový supermarket tej istej firmy zaujať aj trh sídliska Fončorda? Podľa môjho názoru nejde o konkurenciu, ale o budovanie dominantného postavenia na relevantnom trhu so všetkými dôsledkami. To znamená, s potenciálnym nebezpečím likvidovania konkurencie a teda reálnym nebezpečím deformácie konkurenčného prostredia vrátane jeho zneužívania v budúcnosti. Tomuto rozumejú pravdepodobne aj tí, čo nepoznajú zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Predpokladám, že zainteresovaným odborníkom nie je neznámy ani Mario Monti, komisár pre politiku hospodárskej súťaže, ani jeho názory na rozvoj súťaže v Európskej únii, do ktorej sa usilujeme vstúpiť. Ja patrím k jeho sympatizantom a nie k tým, čo sa snažia štýl konkurencie ranného kapitalizmu naočkovať do trhového hospodárstva dnešnej Európy. Preto nesúhlasím s tvrdením, že zamýšľaná výstavba ďalšieho Supermarketu BILLA má byť na prospech rozvoja konkurencie.

Na pracovnej porade 26. septembra p. riaditeľ ÚHA uviedol, že na danom pozemku sú veľmi ťažké stavebné podmienky a že v minulosti skončili pokusy o výstavbu hneď po prvých výsledkoch geologického prieskumu. P. poslanec Múkera k tomu dodal, že podložím má byť údajne rašelina. Pamätníci tvrdia, že kedysi tam bol močiar a hovoria, že ešte za s.Bienského zlyhal na vlastnostiach podložia úmysel postaviť na tomto mieste divadlo. Niekto by podľa toho mohol dospieť k názoru, že pre mesto je výhodné zbaviť sa pozemku s veľmi ťažkými stavebnými podmienkami.
Súhrnná správa projektu výstavby Supermarketu je však o niečom inom. Projektant síce počíta s hodnotením vlastností základovej pôdy podľa výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu v budúcnosti, ale podľa neho je tu vraj predpoklad, že podložie bude tvoriť íl. A tak vraj bude Supermarketu asi stačiť obyčajný štrkový podsyp.

Dovolím si k uvedeným rozdielom v názoroch položiť nasledovné otázky:
„Poskytlo mesto firme BILLA seriózne informácie o doterajších výsledkoch skúmania základovej pôdy a o zistených ťažkých stavebných podmienkach? Ak áno, môže to seriózne dokladovať?“
„Ak mesto informovalo potenciálneho kupca o vlastnostiach pozemku, čo potom môže byť dôvodom, resp. kto a prečo môže mať záujem na optimistickom hodnotení podmienok budúcej výstavby?“

Už na augustovom rokovaní som tvrdil, že lokálna cestná infraštruktúra nevyhovuje potrebám zásobovania a prístupu zákazníkov Supermarketu. Zamýšľané zobojsmernenie spojenia s Kijevským námestím by už samo o sebe podstatne zvýšilo intenzitu dopravy na komunikácii Okružná, kde sa nachádza kostol, penzión i škola a rýchlosť je obmedzená na 40 km/hod. Ak sa k tomu pripočíta doprava k Supermarketu, išlo by o niekoľkonásobné zvýšenie objemu autodopravy v danej lokalite, ktorá sa najmä počas víkendu vyznačuje relatívnym pokojom a iba prejazdom osobných áut tamojších obyvateľov, alebo ich návštevníkov. Supermarket by tomu urobil jednoznačný koniec.

Osobitným problémom je aj bezpečnosť cestnej premávky. Spojovacia cesta ku Kijevskému námestiu má podľa projektu sklon 5 až 6%. Ak sa otvorí premávka smerom do kopca, pribudnú problémy v zimnom období. Najmä nákladné autá zásobovania Supermarketu sa budú po zastavení pred križovatkou „korčuľovať“ neželaným spôsobom. Máme o tom dostatok skúseností z rokov, keď bola táto spojka ešte obojsmerná a zdôrazňujem - veľmi nebezpečná. Veď práve preto bola zmenená na jednosmernú. Tvrdenie firmy BILLA, že zobojsmernenie tohto úseku má byť zlepšením súčasnej situácie je poznačené neznalosťou miestnej reality.

Podobne by sa potom za vylepšenie situácie dala označiť aj výmena 5000 m2 trávniku medzi obytnými blokmi za dláždenú, asfaltovú alebo betónovú plochu (je v tom zahrnutý Supermarket, parkoviská, prístupová cesta a miesto centrálneho zásobovania).

Pozemok v mieste Supermarketu je o 3 až 4 m nad pozemkom obytných blokov na ulici Družby, takže výhľad z bytov na prvých troch podlažiach bude končiť na múre Supermarketu. Je neodškriepiteľné, že v danej lokalite by išlo o zásadné zhoršenie charakteru života, ktorý je tu ustálený už viac ako 35 rokov. To by sa prejavilo aj na citeľnom poklese hodnoty a ceny bytov. K podobnému zhoršeniu životného prostredia a k ukráteniu hodnoty majetku sme také množstvo obyvateľov doteraz nedoviedli v žiadnej lokalite mesta. Žijú tam aj takí nešťastníci, ktorí sa dlho usilovali o výmenu bytu, aby mohli bývať práve v tejto lokalite. Iba nedávno sa tam presťahovali a s hrôzou sa dozvedajú, že mesto ich mieni prinútiť, aby do konca života civeli na múr Supermarketu.

Na adresu pána primátora som dnes odovzdal 23 hárkov so 438 podpismi občanov pod vyjadrením s nasledovným textom:

Vyjadrenie občanov k zámeru výstavby „Supermarket BILLA“ v lokalite Okružná

„Podpísaní občania Banskej Bystrice bývajúci na Fončorde v blízkosti lokality Mládežnícka, Okružná a Družby vyjadrujeme týmto vážny protest proti zamýšľanej výstavbe Supermarketu, ktorá by podstatne zhoršila životné prostredie a životné podmienky všetkým dotknutým obyvateľom.

Vyslovujeme poľutovanie, že si pán primátor Ing. Ján Králik, CSc. ani Mestský úrad nenašli spôsob, ako o tomto zámere verejne diskutovať s tými, ktorých života sa to priamo dotýka.
Vyhlasujeme týmto, že vybudovanie obchodného centra nie je v našom záujme ani v záujme života Fončordy.

Žiadame primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, aby nás odpredajom pozemku neodsúdili do pozície bezmocných trpiteľov a nezbavili jedinej zelenej plochy vhodnej na voľný pohyb a vybudovanie oddychového miesta pre najmenších aj najstarších.

Veríme v pochopenie našej žiadosti a vopred ďakujeme, že nezabúdate na nás, ktorí tu žijeme.“

Tak ako v auguste i teraz znova tvrdím, že zámer výstavby Supermarketu na pozemku obkolesenom obytnými blokmi je z urbanistického aj z čisto ľudského hľadiska pomýlený. Apelujem na všetkých poslancov, aby nesúhlasili s odpredajom pozemku v lokalite Okružná a ponechali ho v majetku mesta. Bude to v záujme obyvateľov Fončordy a v záujme zachovania možnosti na skultúrnenie života v tejto oblasti.

Ďakujem za pozornosť.

JUDr. Múkera – vyjadril sa ako predseda Komisie pre podnikateľskú činnosť. V prvom rade treba investorovi, ktorý chce investovať na území mesta poďakovať. Druhá otázka, kde chce tie peniaze investovať, a na čo. Toto je zóna, kde povedal hlavný architekt, že tu môže stáť obchodná jednotka. Ale ak to občania nechcú, tak sme to mali vedieť vopred. Táto plocha leží ľadom. Ako predseda Komisie pre podnikateľskú činnosť budem stáť za investormi, ale nie proti občanom mesta. Do budúcnosti treba zvažovať, ako využiť tento pozemok.
p. Ríša – každá časť mesta má svojich poslancov, ktorí sú zodpovední za dianie v tejto časti mesta, pretože ich ľudia v tejto časti volili. A práve oni mali upozorňovať na tieto veci, ktoré nie sú v poriadku. Uviedol svoje poznatky z toho obdobia, keď býval na Družbe 10. Na tomto priestore mali vybudované provizórne ihrisko. Od vtedy je to dosť dlhá doba a myslel si, že po čase túto časť Mesto upraví. Za odpredaj tohto pozemku hlasoval zo vzdoru, ale v duchu tŕpol, aby to neprešlo. Dobre pozná všetky obchody v okolí. Tá BILLA by bola pohrebom pre všetky tieto obchody. Čiže mali sa poslanecké kluby spojiť a vysvetliť si tento problém. Toto sa neudialo.
Ing. Králik,CSc. - keďže tu zazneli pred verejnosťou dosť široké obvinenia, kde pán Ing.Biba formuloval, že som porušil zákon, tak prosím, aby aj moje vystúpenie bolo zaprotokolované: Prvá otázka, ktorý zákon som porušil a aké paragrafy? Druhé moje prehlásenie, že hlasovanie demokraticky zvolených zástupcov 56 poslancov MsZ považujem za najdemokratickejšie rozhodovanie, a to aj v tomto prípade, a vždy som sa s tým riadil, keď je tuná žiadosť investorov. Poslanci zastupujú občanov a v náväznosti na zákon 369 o obecnom zriadení § 23 a Štatút Mesta čl. 6 odst. 6, ktorý hovorí: na posúdenie vecí týkajúcich sa mesta /mestskej časti/ môže MsZ zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti. Tak isto čl. 3 odst. 2 bod c/ a j/ hovoria: bod c/ kompetenciou výborov mestskej časti je predkladať MsZ iniciatívne návrhy na usmernenie ekonomickej činnosti mestskej časti, najmä v investičnej činnosti, k využitiu miestnych zdrojov, k umiestneniu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanovisko k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov mestskej časti. Písmeno j/ organizuje hlasovanie obyvateľov mestskej časti o dôležitých otázkach života a rozvoja mestskej časti a mesta. Tým sa odvolávam na to, čo je obsahom petície, ktorá neprávom označuje primátora mesta, ktorý mal s úradom nájsť, ako bolo tu vyjadrené, spôsob, ako informovať občanov a ohradzujem sa aj voči tomu, že ja, ako primátor, som bol na stretnutí s občanmi, kde som informoval o tom, čo sa ide stavať. Bolo pozvanie verejným letákom, vo vystúpení o činnosti primátora som dokonca o tom informoval a dokonca poslanci ste boli na tieto stretnutia na informačné dni mesta v jednotlivých mestských častiach na MsZ oboznámení aj pozvaní. Toľko do zápisu.
MsZ v zmysle zákona kolektívne rozhoduje o meste. Toto rozhodovanie je prehľadné. Ale nesnažte sa v rámci volebnej kampane ubližovať kolegom a prekrúcať informácie. Ja som si vedomý, že som žiadny zákon neporušil. V závere povedal, že to čo navrhla Mgr. Lešníková si môžu poslanci odhlasovať. Tiež povedal, že je rád, že sa MsZ k tomuto vyjadrilo.

JUDr. Múkera FP – táto pôda je tu preto, aby sme si toto rozdiskutovať. Treba vecne diskutovať.
Ing. Toman FP - povedal, že o probléme BILLY sme hlasovali na minulom MsZ. V tejto sále nie je vhodná atmosféra na to, aby sme sa k tomu vracali. Naše rozhodovanie môže byť poznačené predvolebnou atmosférou. Nie je dobré vytvárať isté precedensy pre ďalších poslancov. Čiže nehlasovať o tomto dnes.
Ing. Biba – nikdy som nebol viceprimátorom a ani som primátora neobvinil z porušovania zákona. V čom došlo k porušeniu je jasné z môjho vystúpenia na augustovom MsZ. Citujem odsek Štatútu mesta, kde je jasne povedané, že MsZ prerokuje takúto záležitosť iba vtedy, ak je najskôr prerokovaná vo výbore mestskej časti. Toto sa nestalo. Na rokovania neboli pozvaní ani poslanci. O stretnutí s občanmi poslanci nevedeli.
JUDr. Hrubala - uviedol, že dnes rozhodujeme o tom, či sa podriadime vôli občanov. Pani Lešníková a Biba veľmi jasne zaujali postoj k tejto veci.

Ing. Babjak – stále sa opakujú vety, že neboli poslanci za príslušný obvod informovaní o tomto zámere. Ja som to poslancom napísal v liste. Ďalej sa vyjadril k zámerom výstavby, kedy v spolupráci s ÚHA pripravili stanovisko a toto bolo zaslané poslancom 18.januára 2002 za volebný obvod č. 4 a 5. Citoval stanovisko k výstavbe supermarketu. Na záver uviedol, že sa radi zúčastnia na stretnutiach výborov mestských častí a zdôvodnia podrobne požadované veci.


p. Hruška,občan: vystúpil v súvislosti so zasadnutím občianskej rady, ktoré sa uskutočnilo 3.10.2002, kde bolo prijaté stanovisko proti vybudovaniu supermarketu BILLA. Vyzval, aby boli stretnutia primátora s občanmi viac propagované a doručované pozvánky občanom. V závere požiadal, aby MsZ rešpektovalo záujmy občanov a hlasovali proti výstavbe supermarketu BILLA.
Ing. Biba – uviedol, že žiadne informácie neboli zaslané poslancom, ale boli vložené do našich priečinkov, čiže ja správu, že bolo nejaké rokovanie som našiel mesiac po tom, ako sa uskutočnilo. Bol to len predbežný zámer a mala sa prerokovať ďalšia projektová dokumentácia. K ničomu ďalšiemu sme neboli prizvaní. Prišiel len finálny návrh na odpredaj pozemku.
PhDr. Svešníková,CSc. - čo sa týka Informačných dní mesta, bolo na Fončordu vyrobených 6000 ks pozvánok formátu A 5. Boli odovzdané firme, ktorá zabezpečila ich doručenie.
p. Bielik – zdôraznil, že veľa pozvánok, ako poslanec a občan, nedostal do schránky. Nakoniec poslanci mali dostať osobnú pozvánku.
Ing.Katreniak – malo ísť o osobnú pozvánku. Aj na MsZ dostávame pozvánky na meno domov. Vyjadril sa k uzneseniu MsR k tomuto bodu. Bola schválená celá dôvodová správa bez bodu, ktorý sa týkal BILLY. Vážme si čo povieme a čo napíšeme do materiálov.
PhDr. Ivan,CSc. - zaujal stanovisko ohľadne uznesenia MsR. V zápisnici z MsR je dané, že pán Katreniak požiadal o to, aby bolo samostatne hlasované o odpredaji pozemku pre BILLU. O bode BILLA bolo hlasované samostatne- 8-5,3,0.
Ing. Králik,CSc. - keď MsR neprijala uznesenie, tak je to len v zápisnici a nie v uzneseniach.
Ing. Biba – rokovací poriadok jasne hovorí, že všetky uznesenia musia byť zachytené na zvukovom zázname.

p. Smädo – nechcem nikoho obhajovať. Ale môžem Vám zodpovedne prehlásiť, keď zavoláme Ing. Babjaka, Ing. Kupca, hneď prídu a dobre s nami spolupracujú. Nemáme s týmto problémy. Musím tu úrad pochváliť. Čo sa týka BILLY, treba hlasovať o tomto a ukončiť diskusiu.
JUDr. Hrubala – dôverujem návrhovej komisii, ale kde je záruka, že nebude iné uznesenie. Dávam na zváženie naformulovať uznesenie, ktoré by vypúšťalo bod č. 8.
Ing. Cmarko - je možné hlasovať o zrušení uznesenia.
Ing. Králik,CSc. - bola nová žiadosť a my sa nemôžeme vracať k predchádzajúcim uzneseniam. Aby sa nevytvoril precedens pre iné hlasovania.
Ing. Katreniak – navrhol 5 minútovú prestávku
Ing.Katreniak , za klub KDH - v prvej časti budeme hlasovať o odpredajoch mimo bodu BILLA a v druhej časti sa budeme vyjadrovať k tomu, či chceme meniť toto uznesenie.

Ing. Toman DS – nevidí dôvod dnes meniť uznesenie.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a)opätovnú žiadosť firmy BILLA Reality Slovensko, s.r.o. Bratislava na kúpu pozemku parc. č. KN 943/66 – zast. plocha o výmere 5900 m2, ,kat. územie Radvaň
b)dôvodovú správu k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov) a iné.
c)návrh na prevod vlastníctva bytov z majetku Mesta Banská Bystrica do osobného vlastníctva podľa zák. NR SR č. 182/93 Z.z. v znení zák. č. 151/95 Z.z. a zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov).
d) návrh riešenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov – parc. č. KN-E 388 a časti parc. č. KN-E 389, kat. územie Sásová, zastavané stavbou „Prepojenie ciest I/66 a I/59 Kostiviarska-Sásová-Kynceľová, IV. úsek“ a cintorína

II. konštatuje
že nevznikol dôvod na zmenu uznesenia prijatého dňa 27. augusta 2002 číslo 362/2002 – MsZ pod bodom č. 19

III. schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov)

A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov, majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov pod existujúcimi stavbami a iné

Volebný obvod č. 2

1. Pozemky parc. č. KN "C" 4099/8 – ost. pl. o výmere 231 m2 v celosti a parc. č. KN "C" 4099/10 - ost. pl. o výmere 212 m2 v podiele 3/4, kat. územie Banská Bystrica (Stavebná ul.), pre Vladimíra Masarika a manž. Annu Masarikovú, rod. Čiefovú, obaja bytom Sitnianska č. 19, Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 550.-Sk za 1 m2 pri pozemku parc. č. KN "C" 4099/8, čo pri výmere 231 m2 predstavuje kúpnu cenu 358 050.-Sk a v kúpnej cene 1 550.-Sk za 1 m2 pri podiele 3/4 z parc. č. KN "C" 4099/10, t.j. za výmeru 159 m2 v kúpnej cene 246 450.-Sk, spolu v kúpnej cene 604 500.-Sk.

2. Pozemok parc. č. KN 4690/1 - zast. pl. a to diel “16” o výmere 57 m2, diel “17” o výmere 258 m2, diel “18” o výmere 172 m2, diel “21” o výmere 430 m2 a diel “24” o výmere 95 m2, spolu o celkovej výmere 1021 m2, kat. územie Banská Bystrica ( ul. 9.mája ) pre SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, v kúpnej cene 1 180.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 1012 m2 predstavuje kúpnu cenu 1 194 160.-Sk.

Volebný obvod č. 3

3. Pozemok parc. č. KN 3251/150 - ost. pl. o výmere 144 m2, parc. č. KN 3251/155 - ost. pl. o výmere 105 m2 a parc. č. KN 3251/154 - zast .pl. o výmere 51 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Podháj ), pre MUDr. Jána Mlynárika a manž. Ing. Ivetu Mlynárikovú rod. Šumjaciovú, obaja bytom Malachovská cesta č. 160, Banská Bystrica v kúpnej cene 530.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 300 m2 predstavuje kúpnu cenu 159 000.-Sk.

4. Pozemok parc. č. KN 3251/151 - zast. pl. o výmere 20 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Sládkovičova ) pre Mariána Filipa a manž. Martu Filipovú, rod. Weissovú, obaja bytom Podháj č. 63, Banská Bystrica, v kúpnej cene 530.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 20 m2 predstavuje kúpnu cenu 10 600.-Sk.

5. Pozemok parc.č. KN 3251/152 - zast. pl. o výmere 20 m2, kat.územie Radvaň ( ul. Sládkovičova ) pre Juraja Tušimu, bytom Podháj č. 63, Banská Bystrica, v kúpnej cene 530.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 20 m2 predstavuje kúpnu cenu 10 600.-Sk.

6. Pozemok parc. č. KN 3251/153 - zast. pl. o výmere 20 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Sládkovičova ), pre Juraja Kremnického, bytom Podháj č. 63, Banská Bystrica, v kúpnej cene 530.-Sk za 1m2, čo pri výmere 20 m2 predstavuje kúpnu cenu 10 600.-Sk.

Volebný obvod č. 4

7. Pozemok parc.č. KN 943/3 - ost. pl. o výmere 104 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Družby ), pre Jozefa Kubandu a manž. Máriu Kubandovú rod. Švantnerovú, obaja bytom Priehrada č. 23 Banská Bystrica, v kúpnej cene 666.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 104 m2 predstavuje kúpnu cenu 69 264.-Sk.

Volebný obvod č. 5

8. Pozemok parc. č. KN 1428/152 - ost. pl. o výmere 39 m2, kat. územie Radvaň ( Ticha ul. ), pre Ing. Júliusa Puskajlera a manž. Violu Puskajlerovú rod. Madajová, obaja bytom Ticha ul. č. 10, Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 017.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 39 m2 predstavuje kúpnu cenu 39 663.-Sk.

9. Pozemok parc. č. KN 1901/3 - zast. pl. o výmere 62 m2, kat. územie Radvaň ( Bagarová ul. ), pre Ľubomíra Lisku a manž. Zuzanu Liskovú rod. Kubíkovú, obaja bytom Bagarova č. 2 Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 200.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 62 m2 predstavuje kúpnu cenu 74 400.-Sk.

10. Garáž s. č. 13634 s pozemkom parc. č. KN 3453/8 - zast. pl. o výmere 73 m2, kat. územie Banská Bystrica ( ul. Švermova ), pre Ing. Pavla Slávika a manž. Vieru Slávikovú rod. Loveckú, obaja trvale bytom ul. Švermova č. 45/B v ½ a Viktora Hlaváča, rozvedeného trvale bytom Švermova č. 45/B Banská Bystrica v 1/2, v kúpnej cene celkom 128 241.-Sk.

Volebný obvod č. 6

11. Pozemky parc. č. KN "E" 945/2 - orná pôda o výmere 90 m2 a parc. č. KN "E" 945/3 - orna pôda o výmere 198 m2, obe kat. územie Podlavice (ul. Jaseňová ), pre Mgr. Petra Zlevského,, trvale bytom Priehrada č. 3, Banská Bystrica, v kúpnej cene 750.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 288 m2 predstavuje kúpnu cenu 216 000.-Sk.
Volebný obvod č. 7

12.Pozemok parc. č. KN 2410/14 - zast. pl. o výmere 11 m2, kat. územie Sásová ( Pod Skalkou ), pre Mgr. Jána Janovca, bytom Tatranská č. 26, Banská Bystrica, v kúpnej cene 360.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 11 m2. predstavuje kúpnu cenu 3 960.-Sk.

Volebný obvod č. 12

13. Pozemky parc. č. KN 1149/1 - záhr. - diel "2" o výmere 59 m2 a parc. č. KN 1151/2 - záhr. o výmere 82 m2, obe kat. územie Kostiviarska ( ul. Jelšová ), pre Inez Škamlovú rod. Balátovú, vydatú, bytom Jelšová č. 28, Banská Bystrica, v kúpnej cene 352.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 141 m2 predstavuje kúpnu cenu 49 632.-Sk.


B/ Z Á M E N U N E H N U T E Ľ N O S T Í - P O Z E M K O V

Volebný obvod č. 5

14. Zámena nehnuteľností - pozemkov :
- parc. č. KN 1428/151 - TTP o výmere 117 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Tichá ), z vlastníctva Mesta Banská Bystrica do vlastníctva Ing. Ľuboša Magica a manž. Leony Magicovej, rod. Dlhošovej, obaja bytom Slnečná č. 13 Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 017.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 117 m2 predstavuje kúpnu cenu 118 989.-Sk.
za
- parc. č. KN 1428/150 - ost. pl. o výmere 117 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Tichá ), z vlastníctva Ing. Ľuboša Magica a manž. Leony Magicovej, rod. Dlhošovej, obaja bytom Slnečná č. 13, Banská Bystrica do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, v kúpnej cene 1 017.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 117 m2 predstavuje kúpnu cenu 118 989.-Sk.
Z dôvodu rovnakej výmery a rovnakej hodnoty zamieňaných pozemkov k finančnénu vyrovnaniu nedochádza.

Volebný obvod č. 9

15. Zámena nehnuteľností - pozemkov :
- parc. č. KN 2699/14 - zast. pl. o výmere 197 m2, kat. územie Sásová ( ul. Tatranská ), z vlastníctva Mesta Banská Bystrica do vlastníctva Saleziánov Don Bosca, Miletičova č. 7, Bratislava, IČO 586421, v kúpnej cene 670.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 197 m2 predstavuje kúpnu cenu 131 990.-Sk.
za
- parc. č. KN 2699/15 - zast. pl. o výmere 118 m2, parc. č. KN 2699/4 - diel "5" - zast. pl. o výmere 79 m2, spolu o výmere 197 m2, kat. územie Sásová ( ul. Tatranská ), z vlastníctva Saleziánov Don Bosca, Miletičova č. 7, Bratislava, IČO 586421 do vlastníctva Mesta Banská Bystrica,v kúpnej cene 670.-Sk za 1 m2, čo pri výmere 197 m2 predstavuje kúpnu cenu 131 990.-Sk
Z dôvodu rovnakej výmery a rovnakej hodnoty zamieňaných pozemkov k finančnénu vyrovnaniu nedochádza.
IV. schvaľuje
Odpredaj nehnuteľností - bytov a zastavaných pozemkov súčasným nájomcom bytov za podmienok uvedených v predloženom návrhu:

Volebný obvod č. 4

TULSKÁ 69-71

Obytný dom s 36 bytovými jednotkami na Tulskej ulici č. 67-71, súpisné č. 5318, vedený na liste vlastníctva č. 5176, k.ú. Radvaň, včítane zastavaného pozemku s výmerou 838 m2, ( 283 m2, 271 m2 a 284 m2 ) parcelné č. 2104,2105 a 2106. Odstarávacia cena domu je 4 726 733,-Sk. Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov je 462,-Sk. Cena pozemku bola v súlade s výmerom MF SR zo dňa 2.4.1996 č. M-1/55/ 1996 o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica stanovená na 800,-Sk/m2.
k uzn. č. 373/2002 – MsZ

TULSKÁ 71

byt č. 7 - Kupujúci Milan KOHÚT, a manželka Vlasta KOHÚTOVÁ, spoluvlastnícky podiel 667/20476. Dohodnutá kúpna cena bytu je 30 815,-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 21 570,-Sk. Cena pozemku je 21 878,-Sk.

TULSKÁ 73-75

Obytný dom s 36 bytovými jednotkami na Tulskej ulici č. 73-77, súpisné č. 5319, vedený na liste vlastníctva č. 4247, k.ú. Radvaň, včítane zastavaného pozemku s výmerou 845 m2, (286 m2, 273 m2 a 286 m2 ) parcelné č. 2107,2108 a 2109. Hodnota domu podľa znaleckého posudku č. 93/1997 zo dňa 12.8.1997 je 7 360 134,-Sk. Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov je 716,-Sk, dohodnutá cena predstavuje 600,-Sk/m2. Cena pozemku bola v súlade s výmeromu MF SR zo dňa 2.4.1996 č. M-1/55/ 1996 o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica stanovená na 800,-Sk/m2.

TULSKÁ 73

byt č. 1 - Kupujúci Milan URBAN, a manželka Mária URBANOVÁ, rodená Šimúthová, spoluvlastnícky podiel 707/20553. Dohodnutá kúpna cena bytu je 42 420,-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 29 694,-Sk. Cena pozemku je 23 260,-Sk.

byt č. 9 - Kupujúci Ján TYIRJAK, spoluvlastnícky podiel 697/20553. Dohodnutá kúpna cena bytu je 41 820,-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 29 274,-Sk. Cena pozemku je 22 931,-Sk.

byt č. 10 - Kupujúci Štefan BOROŠ, a manželka Marta BOROŠOVÁ, rodená Šipulová, spoluvlastnícky podiel 711/20553. Dohodnutá kúpna cena bytu je 42 660,-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 29 862,-Sk. Cena pozemku je 23 392,-Sk.

TULSKÁ 75

byt č. 9 - Kupujúca Anna PEŠKOVÁ, rodená Mazúchová, spoluvlastnícky podiel 689/20553. Dohodnutá kúpna cena bytu je 41 340,-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 28 938,-Sk. Cena pozemku je 22 668,-Sk.

TULSKÁ 107-111

Obytný dom s 81 bytovými jednotkami na Tulskej ulici č. 107-111, súpisné č. 5307, vedený na liste vlastníctva č. 4974, k.ú. Radvaň, včítane zastavaného pozemku s výmerou 860 m2 ,( 286 m2, 274 m2, 234 m2 a 66 m2 ) parcelné č. 2131, 2132, 2133/1 a 2133/2. Odstarávacia cena domu je 9 066 544,-Sk. Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov je 399,-Sk. Cena pozemku bola v súlade s výmerom MF SR zo dňa 2.4.1996 č. M-1/55/ 1996 o schválení cenovej mapy mesta Banská Bystrica stanovená na 800,-Sk/m2.
k uzn. č. 373/2002 - MsZ

TULSKÁ 107

byt č. 11 - Kupujúci Ľuboš VEREŠ a Jaroslav VEREŠ, spoluvlastnícky podiel 300/45496. Dohodnutá kúpna cena bytu je 11 970,-Sk, po poskytnutí zákonnej 30 % zrážky 8 379,-Sk. Cena pozemku je 4 530,-Sk.

byt č. 20 - Kupujúci Štefan ŠTOFAN a Jaroslava ŠTOFANOVÁ, rodená Malachovská, rodinný stav: rozvedená, spoluvlastnícky podiel 295/45496. Dohodnutá kúpna cena bytu je 11 771,-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 8 240,-Sk. Cena pozemku je 4 455,-Sk.

Volebný obvod č. 7

GERLACHOVSKÁ 1-2

Obytný dom s 36 bytovými jednotkami na Gerlachovskej ulici č. 1-2, súpisné č. 4025, vedený na liste vlastníctva č. 1553, k.ú. Sásová, sit. na pozemku parcele č. 1187 nevysporiadaný. Hodnota domu podľa znaleckého posudku č. 93/1997 zo dňa 12.8.1997 je 8 302 167,-Sk. Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu stanovená zákonom č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov je 686,-Sk, dohodnutá cena predstavuje 600,-Sk/m2.
GERLACHOVSKÁ 1

byt č. 5 - Kupujúca Mária KRADLÁKOVÁ, rodená Škvarková, spoluvlastnícky podiel 670/24219. Dohodnutá kúpna cena bytu je 40 200,-Sk, po poskytnutí zákonnej 30% zrážky 28 140,-Sk. Pozemky nie sú predmetom predaja.

byt č. 11 - Kupujúca Anna DOHNALOVÁ, rodená Trnková, spoluvlastnícky podiel 668/24219. Dohodnutá kúpna cena bytu je 40 080,-Sk, po poskytnutí zákonnej 30%
zrážky 28 056,-Sk. Pozemky nie sú predmetom predaja.

V. schvaľuje
postup riešenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov – parc. č. KN-E 388 a časť parc. č. KN-E 389, kat. územie Sásová, zastavané stavbou „Prepojenie ciest I/66 a I/59 Kostiviarska-Sásová-Kynceľová, IV. úsek“ a cintorína nasledovne:

- zastavaných stavbou ciest formou:
1.odpredaja pozemkov - a to novovytvorená parc. č. KN 2337/3 diel „118“ o výmere 136 m2, parc. č. KN 2337/2 diel „119“ o výmere 197 m2, parc. č. KN 2389/7 diel „120“
o výmere 746 m2, spolu o výmere 1079 m2, vytvorené porealizačným geometrickým plánom č. 36031704-05/01 over. dňa 27. 7. 2001, v kúpnej cene 1 100 580.- Sk (1020.- Sk za 1 m2), t.j. podľa cenovej mapy Mesta Banská Bystrica, s možnosťou uzatvoriť s cirkvou zmluvu o poskytnutí kapitálovej dotácie mesta na zhodnotenie majetku (oplotenie a úprava cintorína) v zmysle VZN č. 25 do výšky prijatej kúpnej ceny, t.j. 1 100 580.- Sk.
areál cintorína formou:

2.na základe GP, ktorý upresní skutočný stav pozemkov nachádzajúcich sa v areáli cintorína, ako celku za 1.- Sk.

Bolo prijaté uznesenie číslo 373/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 25: BILLA - 36-32,0,4.
Hlasovanie číslo 26: odpredaje – celok – 37-33,0,3- 1 nehlasoval

K bodu číslo 14:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. /2002, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane do orgánov samosprávy mesta

Ing. Muroň - v zmysle zákona 346 o voľbách do orgány samosprávy pripadá obciam a mestám povinnosť vymedziť VZN plochy na umiestňovanie plagátov. Takéto VZN sme doteraz nemali, preto predkladáme tento návrh.
p. Bielik – navrhol úpravy v čl. 3 – aby bolo aj tu doplnené ... aj nezávislí kandidáti.
MUDr. Múkera FP - poslanec Bielik má pravdu.
RNDr. Kleinert,CSc. - požiadal doplniť, že strany koalície a kandidáti si zaistia aj odstránia vylepovaných materiálov v lehote na to určenej.

Ing. Lačný - kvitoval snahu Mesta riešiť túto problematiku. Je ale problém, že nie sú predvolebné plagáty odstraňované a nie je to ani vymožiteľné. Ďalej uviedol, že spôsob ponúknutia plôch na vylepovanie plagátov , ktorý bol pri parlamentných voľbách nebol dobrý. Navrhol odstúpiť od tohto spôsobu.
MUDr. Mesík – doporučil, aby výlepné miesta boli v meste aspoň 4. Navrhol zmenu čl.2 bodu 1 ... v každom volebnom obvode.
Ing. Muroň - čo sa týka odstraňovania plagátov, vo VZN je napísané, že budú vylepované len na mestských informačných stojanoch a tie potom dokážeme zlikvidovať. Čo sa týka sankcií za vylepovanie, veľmi dobre viete, aká je právna vymožiteľnosť. Ale čo sa týka Mesta, všetky úkony sme urobili. Sú záznamy z kontrol v meste, strany boli vyzvané na odstránenie plagátov a následne pristúpime k sankciám a finančných postihom. Čo sa týka pripomienky MUDr. Mesíka. V tomto momente toľko stojanov ani nemáme, aby sme mohli vo všetkých VO umiestiť tieto stojany.
Ing.Vaškovič - oboznámil poslancov s tým, ako sa postupuje v prípade neodstraňovania plagátov v rámci mesta.
Ing. Gregorová – vyjadrila sa k pokutám za porušenie nariadenia mesta. Z tohto VZN je zrejmé, že každá politická strana nemôže vylepovať plagáty na inom mieste, len na tom určenom. Ak ich vylepí inde, už by sme mali vyrubovať pokuty.
Ing. Haško - opýtal sa, ako je to v prípade, že sa vylepia plagáty na súkromné budovy?
JUDr. Vaškovič – najprv uplatníme alternatívu miernejšiu, a to je pokus o zmier a následne budeme v spolupráci s Ing. Babjakom pristupovať k sankciám.
Ing. Muroň - uviedol, že vo VZN určujeme priestory, ktoré nám ukladá zákon na vylepovanie plôch. Nič nebráni tomu, aby kandidáti používali súkromné nosiče. Ale to je za úplatu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.109/2002, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane do orgánov samosprávy mesta

Bolo prijaté uznesenie číslo 374 /2002-MsZ

Hlasovanie číslo 27: doplnenie VZN podľa návrhu p. Bielika : 35-30,1,4.
Hlasovanie o celom VZN č. 28: 36-27,3,5- 1 nehlasoval.

K bodu číslo 15:
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 362/2002 – bod č. 14

Hlasovanie č. 29 o vystúpení p. Vysokej – 36 - 34,0,2.

JUDr. Hrubala - pripomenul, že 27.8.2002 bolo schválené uznesenie MsZ č. 362 o odpredaji nehnuteľností, pričom bol schválený aj odpredaj nehnuteľností parc. č.2495/148 na investičný zámer výstavby veľkoplošného obchodného systému firmou FASTAV DEVELOPEMENT Žilina. Na tomto pozemku má byť postavený supermarket. Poukázal na dva základné aspekty tohto rozhodnutia. Táto investícia nie je v súlade s územným plánom Mesta B.Bystrica, ktorý bol schválený v roku 1974, ktorý spracoval pán Hanzel, tak isto je v rozpore s územným plánom spracovaným v roku 1978 – Ing.arch. Jaroslavom Štokmanom. V oboch územno-plánovacích dokladoch je na mieste, o ktoré ide, plánovaná zeleň. Pokiaľ ide o samotný plán aglomerácie, tam sa plánuje s viac podlažnou zástavbou, medzi túto však podľa jeho názoru v žiadnom prípade nemožno zaradiť plochy veľkoplošného obchodného systému. Tento priestor je potrebný oživiť ale citlivo, sú potrebné zásahy do tohto územia. MsZ zobralo v tom čase urbanisticko-architektonickú štúdiu na vedomie, ako podkladový materiál pre následné spracovanie územnej a projektovej dokumentácie. Uložilo zapracovať tieto regulatívy do ÚPD Mesta. K tomuto nedošlo. Toto je vec ale inej diskusie. Vo všetkých grafických častiach na túto plochu sa plánuje zeleň. Sieť supermarketov ničí malopodnikateľské prostredie. Dúfa, že budú prostriedky na to, aby sa tento priestor oživil tým, s čím tam ÚPD počíta. Prečítal návrh na uznesenie: MsZ mení svoje uznesenie z 27.8.2002 č.362 tak, že ruší bod č. 14, ktorým bol schválený odpredaj tohto pozemku č. KN 2495/148 zastavaná plocha o výmere 8 032 m2 pre FASTAV Developement Žilina.
JUDr. Múkera – vystúpil ako predseda Komisie pre podnikateľskú činnosť a musí stáť na strane investora. Investície do mesta nechodia a majú na to svoje dôvody. Vôľa občanov je nesúhlas s týmto investičným zámerom. Povedal, že pozná túto plochu, nie je tam zeleň, nie sú tam iné úpravy. Ale ak občania nechcú, aby sme tam stavali, odložme túto vec, lebo toto nie je schodná cesta, ani pre investora.
Ing. Lačný – váži si toho, že občania sa zaujímajú o veci verejné a zakladajú občianske združenia. V roku 1992 bol schválený projekt humanizácie sídliska Sásová. Projekt bol riadne zverejnený. Musí preto rozporovať to čo povedal JUDr. Hrubala. Tento priestor bol vyčlenený ako polyfunkčná zóna pre výstavbu občianskej vybavenosti, aj vyššie rádu, uvažovalo sa tam aj s hotelom. Vec názoru je to, že či sa nám to páči, alebo nie. O zámeroch výstavby takéhoto obchodného centra boli známe už viac rokov. Nevidí dobré riešenie, to čo navrhoval JUDr.Hrubala, aby sme sa vrátili k uzneseniu. To rozhodnutie MsZ bolo v súlade s územným plánom. Výstavba supermarketu bude mať vplyv na to, že občan si bude môcť za prijateľnejšie ceny nakúpiť. Pokiaľ budem ja poslancom, budem požadovať, aby táto plocha bola nahradená investorom iným priestorom. Nemôžme zabúdať na športové vyžitie našej mládeže. Pred nami je akcia, ktorú budeme musieť upraviť, a to je ZŠ Sitnianska. Tu sa budú musieť dobudovať priestory pre športové účely. K tomuto uzneseniu by sme sa teda nemali vracať.
PaedDr.Mikula – povedal, že sa treba k tomuto vrátiť a prehodnotiť toto uznesenie. Sásová je prehustená a preto je toto potrebné riešiť. Na tejto ulici nie je žiadna zeleň.
Ing. Brázdilová – doplnila informácie a vyjadrila v niečom súhlas s predrečníkmi a v niečom nie. V súlade s ÚPD sa po oboch stranách Ul. Rudohorskej má vybudovať polyfunkčný dom. Do tohto by mali hovoriť aj obyvatelia sídliska. Možno, že v tomto prípade by sa skonštatovalo, že takýto polyfunkčný dom bude vhodný. Ale pred dopracovaním investičného zámeru nie je vhodné robiť takého investičné akcie. Preto sa priklonila, aby toto uznesenie bolo prehodnotené.
Ing. Kvasna – vyzerá to tak, že obchodné reťazce nechceme v Meste B.Bystrica i keď prinášajú investície, pracovné miesta. Preto nech prídu stavať do priestoru okolo diaľnice na Zvolen.
Ing. arch. Kupec – uviedol, že je tu niekoľko kategórií územného plánu, ktoré treba rozlišovať. Územný plán mesta je zodpovedne ošetrený, schvaľovali sme doposiaľ 6 etáp zmien a doplnkov. Je to okolo 80 zmien, ktoré reagovali na potreby zmien života v meste. Čo sa týka tohoto priestoru na Rudohorskej ulici, tento prešiel zložitým vývojom. V pôvodnom pláne sa tu uvažovalo s výstavbou 2 bytových domov. Následnou dokumentáciou toto bolo zmenené. Tento priestor bol zahrnutý do súčasti centra sídliska RU-SA. Konštatoval, že zmeny do územného plánu zóny sa v tom čase nerobili. Bohužiaľ toto je dedičstvo z tej doby. Ten územný plán je už prekonaný a ostáva tu tento jediný priestor na Rudohorskej ulici. Nesúhlasil s názormi, aby sa tu vytvorila mestská zeleň, táto len dotvára stavby. Ak chceme toto sídlisko dotvoriť, je nutné vstúpiť do tohto priestoru ďalšími stavbami, alebo novou štruktúrou, ktorá by mala nejako vyriešiť základný problém Rudohorskej ulice. Takýto veľký priestor je nezvládnuteľný v takomto stave, musí sa tu vytvoriť určité ľudské merítko. To ináč nejde, len vložením zástavby do tohto priestoru. Ak nebudeme toto reparovať, tak sociálne silnejšie skupiny obyvateľstva budú z tohto sídliska odchádzať a za chvíľu bude ten istý prípad, ako máme v západnej Európe, že sídliská zanikajú.
Ing. Toman - vyjadril sa k informovanosti občanov. Bol na akcii v Sásovej, kde sa preberal tento problém. Je veľký problém, že sa o takýchto akciách diskutuje len vtedy, keď my vykonáme ten prvý krok. Tento krok sme vykonali zodpovedne, posúdili toto odborné komisie. Pred chvíľou sme riešili problém podobný, a to je BILLA. Položil otázku, aké závažné skutočnosti sú od minulého MsZ. Ešte sme neriešili, čo tam bude konkrétne stáť. Ešte nebol predložený projekt. Zatiaľ sme vo fáze, že investor má záujem na tomto mieste stavať. Čiže používať také slová, ako uviedol JUDr. Hrubala , že rozhodnutie stavebnej komisie a ÚHA je v rozpore s územným plánom je nie namieste. Povedal, že nevie si predstaviť investora, ktorý by prišiel do mesta, keď budeme takto meniť uznesenia. Nevytvárajme nebezpečné precedensy.
O.Kvasna – diskutoval k prekrytiu potoka v Rudlovej, ktorý nebol celý prekrytý, tam bol upravený, kde to občania neodhlasovali a teraz je tam poriadok a v tej časti, kde s tým občania nesúhlasili je teraz paseka. To je tá vec, že keď niekedy občania povedia nie z neznalosti veci, môžu nastať problémy. Opýtal sa, že keď petíciu podpísalo 2 tisíc obyvateľov, kde je sú tí zvyšní obyvatelia, ktorých je 28 tisíc. Vo Zvolene ide výstavba supermarketov i keď sú umiestnené pri bytovkách. Urobíme z Rudlovej okrajovú časť zo starým obyvateľstvom. Keď sa nám to tam nepáči, navrhnime inú lokalitu.

JUDr. Hrubala – nerobme zo seba bohov. Ja si ponechám dôveru ľudí, ktorí si toto neželajú. Petícia je legálna cesta. Dnes nerobíme nič iné, len prerokúvame pripomienky obyvateľov. Ďalej sa znovu vyjadril k ÚPD v tejto lokalite. Čo a týka uznesení, aj 27.8. sme rušili jedno uznesenie.
Ing.Králik,CSc. - vyjadril a k tomuto zrušenému uzneseniu, ide o to, že keď predávame majetok a dotyčný potom nechce v zmysle schváleného uznesenia pristáť na podmienky zmluvné, ktoré MsZ dá, vtedy sa uznesenie zruší, ale je to z podnetu druhej zmluvnej strany.
MUDr. Mesík - zaznela tu otázka, že aké nové dokumenty tu zazneli. Ja nepoznám väčší argument, ako je prejavená vôľa veľkého počtu ľudí. Je paradoxom robiť humanizáciu proti vôli ľudí. Toto mesto nemá prostriedky na verejné investície.
Ing. Brázdilová - čo sa týka humanizácie, bez súladu všetkých ľudí je nie prospešné. Pre budúcnosť navrhla, aby odborníci v jednotlivých komisiách vytvorili nejakú koncepciu supermarketov.
Ing. Toman - uviedol, že je potrebné vážiť jednotlivé argumenty. Opýtal sa, na základe čoho sa občania rozhodovali a je tiež dôležité, prečo sa rušia uznesenia, na základe akých dôvodov.

p. Vysoká, zástupkyňa občianskej iniciatívy Sásovčania pre Sásovú. Tlmočí názor väčšiny obyvateľov sídliska. Vykreslia v krátkosti obraz sídliska, v ktorom žijú. Uviedla, že svah tvorí nesúdržná zemina a umiestnenie tohto supermarketu nie je vhodné na tomto mieste. Občania žiadajú MsZ, aby prehodnotilo svoje uznesenie.

Ing. Lačný - tento zámer v tejto časti je v súlade s projektom a v súlade s humanizáciou.
JUDr. Hrubala FP- navrhol ukončiť rozpravu – hlasovanie číslo 30- 35-22,4,9.

Návrh na uznesenie:
a)MsZ berie na vedomie žiadosť občianskej iniciatívy Sásovčania pre Sásovú, zastúpenú v občianskom združení Občania v akcii, Kapitulská 13 B.Bystrica na prehodnotenie unesenie číslo 362 k bodu 14 zo dňa 27.8.2002 , ktorým bol schválený odpredaj pozemku č.KN 2495/148, zast. plocha o výmere 8032 m2, kat. územie Sásová, Rudlovská, Starohorská pre firmu FASTAV Developement, s.r.o, Dedinská 69, Žilina-Strážov v kúpnej cene 1168,- Sk za 1 m2 čo predstavuje celkovú čiastku 9 381 376 ,- Sk.
b)MsZ konštatuje, že nevznikol dôvod na zmenu uznesenia prijatého dňa 27.8.2002 č.362/2002- bod 9, ktorým bol schválený odpredaj citovaného pozemku.

Hlasovanie číslo 31: 31-9,3,1 – 18 nehlasovalo
Hlasovanie číslo 32: 33-16,10,7,0.

MsZ mení uznesenie č. 362 zo dňa 27.8.2002 o odpredaji nehnuteľnosti tak, že ruší bod 14, ktorým bol schválený odpredaj pozemku č.KN 2495/148, zast. plocha o výmere 8032 m2, kat. územie Sásová, Rudlovská,Starohorská pre firmu FASTAV Developement, s.r.o, Dedinská 69, Žilina-Strážov

Hlasovanie číslo 33 - 33- 8,8,17.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
neprijalo uznesenie
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 362/2002 - bod č. 14

K bodu číslo 16:
Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica

p. Bielik - predložil materiál ako predseda Komisie pre bezpečnosť a VP.
JUDr. Vaškovič - vystúpil s dôvodmi, ktoré viedli k príprave takéhoto materiálu. Hlavný dôvodom pre zmenu Organizačného poriadku je prispôsobiť prácu jednotlivých zamestnancov tunajšej MsP legislatívnym zmenám, ako aj nové vyčlenenie mesta. Taktiež je nutné povedať, že model Organizačného poriadku prijatý v roku 2000 sa v praxi neosvedčil vzhľadom na plnenie úloh a vzájomnú zastupiteľnosť počas nepredvídaných situácií.
Ing. Haško – opýtal sa, či by bolo možné, aby MsP mala svoje stanoviská v jednotlivých VO.
JUDr. Vaškovič - toto bolo uplatňované v praxi i v minulosti a neosvedčilo sa to. Tu treba uvažovať o tej veci, že pracujú ako ozbrojený zbor a bolo by možné, aby boli zbrane odcudzené. V budúcnosti sa môže o tomto uvažovať.
Mgr. Lešníková – na poslanecké dni / štvrtky/ chodili aj príslušníci MsP, kde im boli povedané problémy, ktoré máme. Odchádzali do terénu. Požiadala, aby sa zabezpečila účasť MsP na týchto stretnutiach.
Ing. Biba FP – opýtal sa náčelníka MsP, koľko máme teraz policajtov v uliciach mesta? Tento organizačný poriadok má slúžiť k tomu, aby každý robil všetko? V takomto stave máme MsP po 8 rokoch.


JUDr. Vaškovič - dnes ráno pri hlásení 10, po obede menej ako 8 ich nebude.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica s účinnosťou od 1. novembra 2002

Bolo prijaté uznesenie číslo 375/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 34: 31-29,0,2.

K bodu číslo 17:
Informatívna správa o riešení problematiky bezdomovcov na území mesta Banská Bystrica

MUDr. Vnenčáková – vo svojom vystúpení ako predsedníčka Komisie pre zdravie a soc. starostlivosť MsZ uviedla, že v demokratickej spoločnosti má každý právo zvoliť si vlastný spôsob života, a mnohí z týchto bezdomovcov sú ľudia, ktorí sa rozhodli žiť takýmto životom. Na území mesta sú organizácie na troch úrovniach. Toto je uvedené v materiáloch.
PaedDr. Mikula – povedal praktické veci k tomuto materiálu. Poukázal tiež na nedostatky, ktoré sa hromadia aj v dôsledku, že ide zimné obdobie. Opýtal sa, že podľa akého paragrafu tento systém funguje. Lebo ak je to podľa § 30, tá selekcia nie je podmienkou prijatia, ale stačí, aby boli ľudia v sociálnej tiesni a hmotnej tiesni a nemusia spĺňať iné podmienky. Musíme sa zorganizovať a rozumne tento problém riešiť.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
informatívnu správu o riešení problematiky bezdomovcov na území mesta Banská Bystrica

Hlasovanie číslo 35: 29-27,0,1 – 1 nehlasoval.

K bodu číslo 18:
Ústna informácia o vodohospodárskom projekte viacúčelového protipovodňového tunela Radvaň – Pod rybou v Banskej Bystrici z prostriedkov EK

Ing. Toman - vážené kolegyne, kolegovia, iste si všetci pamätáte, ako tohto roku ako povodne postihli najmä Českú republiku, Nemecko, Rakúsko a Slovensko a len tak, tak sa vyhli Mestu B.B. Ja som si to tiež neuvedomoval, že mesto B.B. je na tom tak, že má najhoršiu protipovodňovú situáciu možno na Slovensku, že stačí veľmi málo na to, aby sa vyhlasoval v tomto meste 3. stupeň povodňovej aktivity. Je tomu už dosť dávno, možno, keď existoval tu istý projekt, projekt odvodňovacieho tunela, alebo protipovodňového tunela pod Urpínom a možno pre niektorých bol tento projekt dlho chimérou. Po týchto povodniach pozvala Európska únia predsedov vlád postihnutých krajín na stretnutie, ktorého sa zúčastnil aj premiér Dzurinda a komisia rozhodla o tom, že odškodní najviac postihnuté krajiny. Ale zároveň premiér predložil aj tie najhorúcejšie projekty na predchádzanie takýmto povodniam. Boli to projekty v Bratislave, v Prešove a v B.B. A začiatkom októbra Európska komisia prijala tieto 3 projekty na ďalšie konanie. Ja som sa to dozvedel viac-menej náhodou a preto využívam dnešné MsZ , aby sme sa to dozvedeli viacerí a bol by som rád, keby sme umožnili vystúpiť dnes aj odborníkovi pánovi Ing. Ladislavovi Podkonickému, technicko –prevádzkovému riaditeľovi Vodohospodárskej výstavby š.p. v Banskej Štiavnici, ktorý by povedal viac odborných záležitostí. Čo je ale podstatné. Tento protipovodňový tunel by mal byť viacúčelový, nemal by slúžiť len na odvedenie vody v čase, keď je tok najvyšší, ale mal by slúžiť aj na vedenie cestnej komunikácie obsluhovej a na vedenie inž. sietí. Čo je veľmi podstatné, EK by financovala tento projekt v hodnote 61,5 mil. Euro, 75 % z Fondu ISPA a zvyšných 25 % by bolo financovanie v rámci Slovenska. Pre nás je to podstatné v tom, že je to obrovská investícia, ktorá ale zabezpečí bezpečnosť občanov tohto mesta v tej najkritickejšej časti a zároveň sa môže vybudovať aj ten cestný ťah vyúsťujúci niekde v Majeri a môže sa odľahčiť komunikácia I/66, ktorá je veľmi zaťažená. Toto neovplyvňuje vybudovanie severného obchvatu-štvorprúdového smerom na Donovaly. Závažné je to preto, že treba pripraviť žiadosť o grant, aby sme pomohli dať dokopy nie len vodohospodárov, ale aj cestárov. Aby to bol viacúčelový tunel. Je to dôležité preto, aby sme dnes vyjadrili podporu , ako MsZ, tomuto účelu. Ja by som poprosil, ak by sme mohli dať slovo Ing. Podkonickému, je to nakoniec rodák tu zo Šalkovej, aby mohol povedať ako odborník pár slov a potom by som si dovolil uznesenie k tomuto bodu.

Hlasovanie číslo 36 o vystúpení neposlanca Ing. Podkonického – 30-29,0,1.

Ing. Podkonický – vyjadril sa k povodniam, ktoré postihujú celý svet a v tejto súvislosti je potrebné urobiť určité opatrenia. Uviedol niektoré technické údaje prietokov. Tiež povedal, že s vedomím, že problém povodňovej ochrany B.Bystrice tu je, sa na pôde bývalého š.p. Povodie Hrona, ktorý je dnes súčasťou Slovenského vodohospodárskeho podniku v B.Štiavnici, zaoberali protipovodňovou ochranou. Dokumenty k tomuto boli prijaté Vládou a NR SR do roku 2010. Tento tunel je vhodným riešením protipovodňovej ochrany mesta B.Bystrica. Je potrebné stotožniť sa s týmto riešením a oficiálnym potvrdením a zakomponovaním tohto riešenia do koncepčných materiálov Mesta B.Bystrica, o ktoré v závere svojho vystúpenia požiadal.
Ing. Králik, CSc. – MsZ k tomuto problému prijalo uznesenia a to 1.2.1994 a 23.2.1995.
Ing. Lačný – Mesto B.Bystrica sa týmto vážne zaoberalo a chcelo toto riešiť.
Ondrej Kvasna - uviedol, že táto myšlienka sa prvýkrát navrhla pri vedení Horehronského skupinového vodovodu od Telgártu po Hronský Beňadik. Požiadal podporiť uznesenie a prijať navrhované uznesenie.
Ing. Toman - navrhol uznesenie: a) MsZ podporuje realizáciu projektu Viacúčelového protipovodňového tunela pod Urpínom s pomocou fondov EK b) MsZ ukladá všetkým zodpovedným pracovníkom Mesta, aby sa zo všetkou vážnosťou venovali spolupráci s odborníkmi pri príprave tejto strategickej investície pre Mesto Banská Bystrica.
Ing.Králik,CSc. – neukladať všetkým, ale je tu na to p. prednosta, alebo ÚHA.

p. Bielik – navrhol do uznesenia slovíčko opakovane. Čiže opakované prihlásenie sa Mesta k tomuto projektu.

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ústnu informáciu poslanca MsZ Ing. Miroslava Tomana a Ing. L. Podkonického riaditeľa podniku Vodohospodárska výstavba o vodohospodárskom projekte viacúčelového protipovodňového tunela Radvaň – Pod rybou v Banskej Bystrici z prostriedkov EK
II. podporuje
realizáciu predmetného projektu

III. ukladá
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ
pokračovať v príprave budovania viacúčelového protipovodňového tunela Radvaň – Pod rybou

Bolo prijaté uznesenie číslo 376/ 2002-MsZ
Hlasovanie číslo 37: 29-29,0,0.

K bodu číslo 19:
Výzva na poskytnutie mimoriadneho členského príspevku ZMOS z finančných kompenzácií nákladov miest a obcí na vybudované plynárenské zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu

Ing. Králik,CSc. - povedal svoje stanovisko, že si nemyslí, že by sme mali prispievať ZMOS na kúpu budovy.

Ing. Lačný - tiež si myslí, že je to nie dobrý návrh. Návrh by sme mali odmietnuť.

p. Bielik - budem hlasovať proti.


Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu na prijatie uznesenia k výzve na poskytnutie mimoriadneho členského príspevku ZMOS vo výške 1 percenta z finančných kompenzácií nákladov miest a obcí na vybudované plynárenské zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu
II. neschvaľuje
mimoriadny členský príspevok ZMOS vo výške 1 % z vrátených finančných prostriedkov, t.j. 161 717,- Sk

Bolo prijaté uznesenie číslo 377/2002-MsZ
Hlasovanie číslo 38: MsZ berie na vedomie: 30-24,2,4.
Hlasovanie číslo 39 : MsZ schvaľuje poskytnutie príspevku – 30-0,25,5 – návrh neprešiel

K bodu číslo 20:
Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

PaedDr. Borguľová - prečítala listy došlé na MsZ v B.Bystrici:
1.Žiadosť firmy GATESTORE, s.r.o o dlhodobý prenájom renesančného Kaštieľa Radvanských.
2.Otvorený list MsZ – Ing. Karol Nagy.
3.List Občianskej iniciatívy „Sásovčania pre Sásovú“.
4.List Občianskej rady pri VO č. 5 – k výstavbe Supermarketu BILLA.
5.List Kataríny Pieckovej k výstavbe BILLY.
6.List Ing. Jána Bibu – vyjadrenie občanov- Supermarket BILLA.
7.List Daniela Pohanka – výzva k výstavbe Supermarketu BILLA.

/ Listy tvoria prílohu zápisnice/

Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
ústnu informáciu o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Hlasovanie číslo 40: 29-28,0,1.

K bodu číslo 21:
Interpelácie poslancov

V rámci tohto bodu vystúpili poslanci: RNDr. Ján Kleinert,CSc., Mgr. Ladislav Javorský, Ing. Pavol Katreniak, Ing.Miroslav Toman, PaedDr. Michal Mikula, Ing.Ján Biba, Ing. Peter Lačný, Peter Uhrík, Pavol Bielik.
/ Interpelácie tvoria prílohu zápisnice/

Do bodu č. 23 – Diskusia neboli prihlásení žiadni poslanci MsZ písomne a počet poslancov klesol na 28.

Primátor mesta Ing.Ján Králik,CSc. ukončil rokovanie 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici o 18.00 hod.Ing. Ján K r á l i k, CSc. Ing. Miroslav M u r oň
primátor mesta prednosta MsÚ

Mgr. Zuzana Lešníková Ing. Jozef Haško
I. overovateľ II. overovateľZapísala: Gernicová
Banská Bystrica, 25.10.2002


 


1381462

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka