Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ - 25.8.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 24. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                            V Banskej Bystrici, 17. 8. 2009

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

25. august 2009 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:
 

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h
 

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h
 

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.20 h
 

3. Informatívna správa o ďalšom postupe Mesta pri riešení sporu so spoločnosťou TIKKA INVESTMENTS LIMITED
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 3
9.20 - 9.35 h
 

4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 4
9.35 - 10.00 h
 

5. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 5
10.00 - 10.30 h


P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h
 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka
Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec MsZ materiál 6
10.40 - 11.00 h
 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č...../2009, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta č. 5/2009 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 7
11.00 - 11.10 h
 

8. Správa o hospodárení obchodných spoločností založených Mestom Banská Bystrica, respektíve s majetkovou účasťou mesta v roku 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 8
11.10 - 11.20 h
 

9. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 9
11.20 - 11.30 h
 

10. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10
11.30 - 11.45 h
 

11. Upravený harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ. Štúra 1) až po Nám. H. Vajanského
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 11
11.45 - 12.00 h


12. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť (Komuce + DOS) – návrh na zmeny
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 12
12.00 - 12.10 h


P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h
 

13. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - školstvo
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 13
12.20 - 12.30 h
 

14. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 14
12.30 - 12.40 h
 

15. Návrh na zmenu uznesenia číslo 412/2009 – MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 15
12.40 - 12.50 h
 

16. Menovanie riaditeľa ZŠ J.G.T. Gaštanová 12, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 16
12.50 - 13.00 h
 

17. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 17
13.00 - 13.15 h
 

18. Slovo pre verejnosť 13.15 - 13.45 h
 

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 - 14.15 h
 


19. Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 19
14.15 - 14.30 h
 

20. Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 20
14.30 - 14.50 h
 

21. Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov"
Predkladá: Ing. Martin Baník, poslanec MsZ materiál 21
14.50 - 15.10 h
 

22. Voľba predsedu Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 22
15.10 - 15.15 h
 

23. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátoch MsÚ
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
15.15 - 15.20 h
 

24. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na prevádzkovanie Karanténnej stanice Zvolen
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
15.20 - 15.30 h
 

25. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v kapitole „Náhrada straty vo verejnom záujme- MHD“ v roku 2007 a 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
15.30 - 15.40 h
 

26. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna 2009 do 21. augusta 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
15.40 - 15.45 h


P r e s t á v k a 15.45 - 15.55 h
 

27. Informatívna správa o možnostiach podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom dlhodobého prenájmu pozemkov Mesta
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 27
15.55 - 16.10 h
 

28. Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na zlepšenie údržby verejnej zelene a odpadového hospodárstva
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 28
16.10 - 16.20 h
 

29. Informatívna správa o plnení uznesenia MsZ číslo 438/2009 zo dňa 28. apríla 2009 – zoznam hrobov dejateľov, umiestnenie orientačných tabúľ
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 29
16.20 - 16.30 h
 

30. Informatívna správa o projektovom zámere zriadiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ  materiál 30
16.30 - 16.45 h
 

31. Informatívna správa o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 31
16.45 - 17.00 h
 

32. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2009
(poslancom MsZ boli interpelácie rozdané do priečinkov na MsÚ) materiál 32
 

33. Interpelácie poslancov
 


34. D i s k u s i a
 

35. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 


Informatívne materiály:
• Informatívna správa o stave zamestnanosti obyvateľov mesta Banská Bystrica materiál
• Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 30. 6. 2009 materiál

 


Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 

 


 


1377641

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka