Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ - 7.9.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 25. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, 27. 8. 2009

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 2 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 15, bod 4 Rokovacieho poriadku MsZ v Banskej Bystrici z v o l á v a m 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

7. september 2009 (pondelok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:
 

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h
 

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h
 

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h
 
(Materiál na rokovanie 25. zasadnutia MsZ je pokračovaním 24. zasadnutia MsZ v bodoch od 9 do 35)


3.
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.15 - 9.45 h


4.
Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.45 - 10.00 h


5.
Upravený harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ. Štúra 1) až po Nám. H. Vajanského
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.00 - 10.15 h


6.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť (Komuce + DOS) – návrh na zmeny
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.15 - 10.30 h


P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h


7.
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - školstvo
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
10.40 - 10.50 h


8.
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
10.50 - 11.00 h


9.
Návrh na zmenu uznesenia číslo 412/2009 – MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.00 - 11.05 h


10.
Menovanie riaditeľa ZŠ J.G.T. Gaštanová 12, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.05 - 11.15 h


11.
Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.15 - 11.25 h


12. Slovo pre verejnosť
11.25 - 11.55 h


13.
Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.55 - 12.10 h


P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h


14.
Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
12.20 - 12.40 h


15.
Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov"
Predkladá: Ing. Martin Baník, poslanec MsZ
12.40 - 12.55 h


16.
Voľba predsedu Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.55 - 13.00 h


17.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátoch MsÚ
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.00 - 13.10 h


18.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na prevádzkovanie Karanténnej stanice Zvolen
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.10 - 13.20 h19. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v kapitole „Náhrada straty vo verejnom záujme- MHD“ v roku 2007 a 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.20 - 13.35 h


20.
Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna 2009 do 21. augusta 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.35 - 13.45 h


O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 - 14.15 h


21.
Informatívna správa o možnostiach podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom dlhodobého prenájmu pozemkov Mesta
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
14.15 - 14.30 h


22.
Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na zlepšenie údržby verejnej zelene a odpadového hospodárstva
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
14.30 - 14.45 h


23.
Informatívna správa o plnení uznesenia MsZ číslo 438/2009 zo dňa 28. apríla 2009 – zoznam hrobov dejateľov, umiestnenie orientačných tabúľ
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
14.45 - 15.00 h


24.
Informatívna správa o projektovom zámere zriadiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
15.00 - 15.15 h


25.
Informatívna správa o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
15.15 - 15.30 h

 
26.
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2009
(poslancom MsZ boli interpelácie rozdané do priečinkov na MsÚ)


27.
Interpelácie poslancov


28.
D i s k u s i a


29.
Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 


Poznámka:
Spracované materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ dňa 7. 9. 2009 majú poslanci na CD nosičoch, ktoré obdržali s pozvánkou na 24. zasadnutie MsZ.


Informatívne materiály:
- Informatívna správa o stave zamestnanosti obyvateľov mesta Banská Bystrica
- Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 30. 6. 2009
Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1377678

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka