Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 26. zasadnutie MsZ - 22.9.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 26. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 
Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, 11. 9. 2009

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

22. september 2009 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h
 

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h
 

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h
 

3. Prerokovanie protestu okresného prokurátora č. Pd 15/09-14 z 20. 8. 2009 k VZN Mesta Banská Bystrica č. 4/2008, ktorým sa ustanovujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXVI. etapa - lokalita č. 162
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.15 - 9.45 h materiál 3
 

4. Prerokovanie protestu okresného prokurátora č. Pd 54/09-3 z 20. 8. 2009 k VZN Mesta Banská Bystrica č. 1/2009, ktorým sa ustanovujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.45 - 10.15 h materiál 4
 

5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2009
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 5
10.15 - 10.30 h
 

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h
 

6. Vyhodnotenie účinnosti opatrení na riešenie dopadov finančnej krízy, prijatých uznesením č. 402/2009 dňa 28. 4. 2009, resp. ich aktualizácia
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.40 - 10.55 h materiál 6
 

7. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.55 - 11.30 h materiál 7
 

8. Neupotrebiteľný nehnuteľný majetok Mesta Banská Bystrica určený k odpredajom
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.30 - 11.40 h materiál 8
 

9. Urbanistická štúdia Rakytovce východ "Dolné lúky" Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
11.40 - 11.50 h materiál 9
 

10. Súborné stanovisko z prerokovania Konceptu ÚPN mesta Banská Bystrica pre spracovanie návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica a požiadavky na doplnenie Zadania pre spracovanie návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.50 - 12.10 h materiál 10
 

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h
 

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009, ktorý sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2009 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.20 - 12.30 h materiál 11

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2009, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 199/2007 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec MsZ
12.30 - 12.40 h materiál 12
 

13. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec MsZ
12.40 - 12.55 h materíál 13
 


14.
Správa o príprave lokálnej stratégie komplexného prístupu pre marginalizované rómske komunity v spolupráci s ARO - žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 14
12.55 - 13.00 h

15. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
13.00 - 13.15 h materiál 15

16. Slovo pre verejnosť
13.15 - 13.45 h
 

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 - 14.15 h

17. Interpelácie poslancov

18. D i s k u s i a

19. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 


Informatívny materiál:
Informatívna správa o možnostiach a podmienkach vstupu mesta B. Bystrica do organizácie RECEP materiál

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica 

 


 


1377616

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka