Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 27. zasadnutie MsZ - 27.10.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 27. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                           V Banskej Bystrici, 19. 10. 2009

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

27. október 2009 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h


1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h
 

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.20 h
 

3. Rozvoj citybusovej dopravy v meste Banská Bystrica na roky 2010 - 2014
Predkladá: Michal Němec, predseda predstavenstva DPM, a.s.
9.20 - 9.40 h materiál 3
 

4. Informatívna správa o zabezpečení prenájmu Barbakanu, príprave výstavby priemyselného parku a rekonštrukcie Radnice
Predkladá: Ing. Ľubomír Bobák, predseda predstavenstva MBB, a.s.
9.40 - 10.00 h materiál 4
 

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
10.00 - 10.20 h materiál 5
 

6. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.20 - 11.00 h materiál 6
 

P r e s t á v k a 11.00 - 12.30 h
/odovzdanie 15 ks autobusov do MHD Banská Bystrica/
 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi - žiadosť o odklad
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.30 - 12.35 h materiál 7
 

8. Koncepcia budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici - Zoznam centrálnych mestských detských ihrísk pre rok 2010-2011
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
12.35 - 12.45 h materiál 8
 

9. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2009-2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
12.45 - 12.55 h materiál 9
 

10. Správa o rekonštrukcii ciest a budovaní dopravného systému v meste Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
12.55 - 13.00 h materiál 10
 

 
11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …./2009, o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
13.00 - 13.10 h materiál 11
 

12. Opatrenia na zlepšenie údržby zelene a odpadového hospodárstva, v zmysle uznesenia č. 560/2009 - MsZ
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
13.10 - 13.15 h materiál 12
 

13. Udelenie Ceny mesta
Predkladá: Ing. Milan Lichý, poslanec MsZ
13.15 - 13.25 h materiál 13
 

14. Koncepcia rozvoja športu v meste Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
13.25 - 13.30 h materiál 14
 

15. Menovanie riaditeľky MŠ Radvanská 28 a riaditeľky MŠ Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
13.30 - 13.35 h materiál 15
 

16. Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu riaditeľ/ka ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
13.35 - 13.40 h materiál 16
 

17. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
13.40 - 13.45 h materiál 17
 

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 - 14.15 h
 

18. Slovo pre verejnosť
14.15 - 14.45 h
 

19. Návrh na zmenu a doplnenie Zásad informačného systému mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec MsZ
14.45 - 15.00 h materiál 19
 

20. Zásady uplatnenia STN 730580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov"
Predkladá: Ing. Martin Baník, poslanec MsZ
15.00 - 15.15 h materiál 20
 

21. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2008
Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností
15.15 - 15.25 h materiál 21
 

22. Správa o prijatých opatreniach týkajúcich sa výstavby parkovacích miest prostredníctvom prenájmu pozemkov mesta a vodorovného dopravného značenia
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
15.25 - 15.35 h materiál 22
 

23. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Materskej škole Radvanská 26 Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.35 - 15.40 h
 

24. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly stavu hospodárenia v Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s. za roky 2007 a 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.40 - 15.45 h
 

P r e s t á v k a 15.45 - 15.55 h
 

25. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 26. augusta 2009 do 23. októbra 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.55 - 16.00 h
 

26. Informatívna správa o budovaní cyklotrás v meste Banská Bystrica
Predkladá: Róbert Kazík, zástupca primátora mesta
16.00 - 16.10 h materiál 26
 

27. Informatívna správa o vykonaných prácach a ich rozsahu na Sústave na likvidáciu odpadných vôd
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
16.10 - 16.20 h materiál 27
 


28. a) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. 9. 2009
(poslancom MsZ boli interpelácie rozdané do priečinkov na MsÚ)
b) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 22. 9. 2009 materiál 29
 

29. Interpelácie poslancov
 

30. D i s k u s i a
 

31. Ukončenie mestského zastupiteľstva

  

 


Informatívne materiály:
- Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31. 8. 2009 materiál
- Informatívna správa o stave plnenia nájomných zmlúv týkajúcich sa Plážového kúpaliska materiál

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica


 


1377646

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka