Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 28. zasadnutie MsZ - 24.11.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 28. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA


V Banskej Bystrici, 16. 11. 2009

 

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

24. november 2009 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.l0 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.20 h

3. Voľby prísediacich do Okresného súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2010-2014
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.20 - 9.30 h materiál 3

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.30 - 9.45 h materiál 4

5. Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n. o.
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.45 - 9.55 h materiál 5

6. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
9.55 - 10.30 h materiál 6

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - po spracovaní pripomienok
Predkladá: MUDr. Ján Šulaj, PhD., poslanec MsZ
10.40 - 11.00 h materiál 7

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2009 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.00 - 11.10 h materiál 8

9. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2010
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.10 - 11.30 h materiál 9

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti postupu pri výbere spoločnosti GESCIA, a.s. na vykonanie prieskumu verejnej mienky občanov mesta Banská Bystrica v oblasti odpadového hospodárstva, zimnej údržby komunikácií, starostlivosti o zeleň a systému parkovania v meste
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
11.30 - 11.50 h

11. Informatívna správa o stave výrubov drevín na území mesta v období od 1. 1. 2009 do 30. 10. 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
11.50 - 12.10 h materiál 11

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

12. Slovo pre verejnosť
12.20 - 12.50 h

13. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 27. 10. 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ

14. Interpelácie poslancov

15. D i s k u s i a

16. Ukončenie mestského zastupiteľstva


O B E D

  

 

Informatívny materiál:
- Časový harmonogram prípravy výstavby parkovacích miest materiál
- Kvantifikácia potrebných organizačno-technických opatrení za účelom spustenia SMS Centra od 1. januára 2010. materiál


 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.predsedu Okresného súdu v Banskej Bystrici
8.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
9.občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1377619

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka