Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 29. zasadnutie MsZ - 2.12.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 29. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                   V Banskej Bystrici, 27. 11. 2009

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 2 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 15, bod 4 Rokovacieho poriadku MsZ v Banskej Bystrici z v o l á v a m 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

2. december 2009 (streda) o 14.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 14.00 - 14.05 h


1.
O t v o r e n i e 14.05 - 14.10 h


2.
Voľba návrhovej komisie 14.10 - 14.15 h


3.
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 27. 10. 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
14.15 - 14.30 h


4.
Interpelácie poslancov


5.
D i s k u s i a


6.
Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1377671

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka