Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 30. zasadnutie MsZ - 15.12.2009

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 30. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                      V Banskej Bystrici, 7. 12. 2009

 

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

15. decembra 2009 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.20 h

3. Personálne otázky - schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do správnej rady, dozornej rady a za riaditeľa Sociálneho podniku Mesta Banská Bystrica, n.o.
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.20 - 9. 35 h materiál 3

4. Personálne otázky
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.35 - 9.50 h materiál 4

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 6
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.50 - 10.05 h materiál 5

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009, ktorým sa mení VZN č. 21/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
10.05 - 10.30 h materiál 6

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

7. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2010 - 2012
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
10.40 - 11.30 h materiál 7

8. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
11.30 - 12.10 h materiál 8

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

9. Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 - aktualizácia 2009
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, ÚHA
12.20 - 12.35 h materiál 9

10. Lokálna stratégia komplexného prístupu marginalizovaných rómskych komunít v meste Banská Bystrica (LSKxP - MRK)
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
12.35 - 12.45 h materiál 10

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.45 - 12.55 h materiál 11

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009 o poskytovaní jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.55 - 13.05 h materiál 12

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
13.05 - 13.15 h materiál 13

14. Slovo pre verejnosť
13.15 - 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 - 14.15 h

15. Menovanie riaditeľky ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.15 - 14.20 h materiál 15

16. Správa o rekonštrukcii ciest a budovaní dopravného systému v meste Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
14.20 -14.40 h materiál 16

17. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.40 - 14.45 h materiál 17

18. Schválenie podmienok prenajímania nájomných bytov a súhlas s predložením žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
14.45 - 15.00 h materiál 18

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.00 - 15.10 h

20. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 28. 10. 2009 do 11. 12. 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.10 - 15.20 h

21. Informatívna správa k možnostiam zrýchlenia prípravy výstavby parkovacích miest
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
15.20 - 15.45 h materiál 21

P r e s t á v k a 15.45 - 15.55 h

22. Interpelácie poslancov

23. D i s k u s i a

24. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Informatívne materiály:
- Urbanistická štúdia Rakytovce Východ "Dolné lúky" Banská Bystrica - informatívna správa materiál
- Informatívna správa o vykonanom rozpočtovom opatrení č. 5 materiál
- Informatívna správa o stave zamestnanosti obyvateľov mesta Banská Bystrica ( k 30.09.2009) materiál

 


Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica


 


1377681

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka