Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rozpočet mesta na rok 2010

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na roky 2010 - 2012

 

Uznesenie z 15. decembra 2009 číslo 679/2009 - MsZ
K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2010 - 2012
____________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
a) dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2010 – 2012
b) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2011
c) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2012
d) stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2010-2012
II.s ch v a ľ u j e
a) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2010 (vrátane rozpočtov príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, príspevkov príspevkovým organizáciám zriadených mestom, ako aj finančných vzťahov k právnickým osobám, zakladateľom ktorých je Mesto), zostavený ako vyrovnaný, v nasledovnej štruktúre:
Bežné príjmy37 758 935 eur
Bežné výdavky36 129 952 eur
Kapitálové príjmy3 923 977 eur
Kapitálové výdavky5 607 793 eur
Príjmové finančné operácie1 681 516 eur Výdavkové finančné operácie1 626 683 eur
b) zapracovanie sumy 222 342 eur do príjmov a výdavkov na financovanie neštátnych školských zariadení v súlade s VZN č. 17/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica
c) zmenu účelu a použitie fondu minulých rokov v celkovom objeme 1 315 098,74 v nasledovných položkách:

Pôvodne schválený účel / Navrhovaný účel: očné sanatóriumúčet SSL – DOS27,77bezbariérový chodníkmiestne komunikáciechodníky a MKmiestne komunikáciedopravná komisiamiestne komunikáciepre školstvoškolstvopre športpre rozvoj MČpre reg. rozvojprojektypríjmové finančné operácievolebné obvodyprojekty – energetické certifikátyprojektyCesta na Suchý vrchmiestne komunikácievolebné obvodyvolebné obvodyškolstvozákladné školyšportový areál a detské ihriskázákladné školyvolebné obvodyMoskovská 2 – športový areálvolebné obvodykamerový systémJelšový hájikihrisko – Rudohorská ulicavolebné obvody----Navrhované prehodnotenie účelu a použitie prostriedkov spolu v eur66 387,84cyklotrasy1 348,591 759,28cyklotrasy33 193,9233 024,63331 939,19100 262,3966 387,8466 387,84165 969,59124 432,8899 581,76cyklotrasy16 924,4233 193,92cyklotrasy33 193,9233 193,9233 193,921 185 022,9045 022,9080 150,0045 102,50331 939,19331 939,19Bagarova ulica – prepojenie33 193,9221 157,18rekonštrukcia chodníka Kukučínovej ulice medzi ulicami Československej armády a Robotnícka11 600,00príprava – pamätník M. Rázusa8 298,488 298,4866 387,8466 387,84174 267,6083 612,163 521,4419 000,0019 000,00132 775,6830 000,0035 000,0035 000,00Rudlovský potok205 660,691 315 098,74

III. s ch v a ľ u j e
použitie časti kapitálových výdavkov zo sumy 150 000 eur, vyčlenenej z fondu minulých rokov pre základné školy, na opravu školskej telocvične na ZŠ Ďumbierska podľa spracovaného projektu a opravu havarijného stavu kanalizácie na ZŠ Tatranská
 

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 16. decembra 2009

 


 

 

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2010


 

Uznesenie z 30. marca 2010 číslo 763/2010 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
___________________________________________________________________________
 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) Dôvodovú správu k Návrhu na zmenu rozpočtu č. 2
b) Návrh na použitie fondu rozvoja bývania
c) Informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú
schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona
d) Odporúčanie Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici zo dňa 15. marca 2010
II. s ch v a ľ u j e
a) Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
b) Návrh na použitie fondu rozvoja bývania
c) Odporúčanie Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici zo dňa 15. marca 2010
III. s c h v a ľ u j e
navýšenie finančných prostriedkov na dotácie na podporu projektov v oblasti kultúry vo výške
35 047,50 € z finančnej rezervy z fondu minulého roku z prostriedkov pôvodne určených na
energetické certifikáty, ktoré neboli využité
 

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 9. apríla 2010


 

Uznesenie z 27. júla 2010 číslo 885/2010 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
___________________________________________________________________________
 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.s c h v a ľ u j e
a) Suma na pozastavenie dotácií sa znižuje o 8850,00 € na vyplatenie dotácií odporučených uzneseniami Komisie MsZ v Banskej Bystrici pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ na rokovaní 10. júna 2010.
b) Poskytnutie dotácií v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica:
1. žiadateľovi: Spolok architektov Slovenska, Regionálne združenie Banská Bystrica, Panská 15, 811 01 Bratislava na projekt „Banskobystrická architektúra 1. polovice XX. storočia vo výške 3500,00 € na odborné a grafické spracovanie brožúry“ – podklady, texty, foto, predtlačová príprava, polygrafické práce, tlač a adjustácia skladanej brožúry.
2. Žiadateľovi: Prvosienka Združenie pre rozvoj folklórnych aktivít detí a mládeže, Tulská 109, 974 04 Banská Bystrica na projekt „Materiálno-technické zabezpečenie 30. výročia súboru“ vo výške 2000,00 € na hudobnú techniku, akordeón, nahratie a vydanie CD.
3. Žiadateľovi: Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica na projekt „Bystrická folklórna haravara – folklórny festival“ vo výške 2000,00 € na propagáciu a ubytovanie účastníkov festivalu.
k uzn. č. 885/2010 - MsZ
 

II.b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh na zmenu rozpočtu č. 3,
b) návrh na použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania v roku 2010 pre účely rekonštrukcie verejného osvetlenia v objeme 36 900 eur,
c) návrh na použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania v roku 2010 pre účely realizácie stavebnej údržby miestnych komunikácií v objeme 90 000 eur,
d) informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona,
e) návrh na viazanie rozpočtovaných výdavkov v objeme 881 174 eur do 30.09.2010.
 

III.s ch v a ľ u j e
a) zmenu rozpočtu č. 3,
b) použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania v roku 2010 pre účely rekonštrukcie verejného osvetlenia v objeme 36 900 eur,
c) použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania v roku 2010 pre účely realizácie stavebnej údržby miestnych komunikácií v objeme 90 000 eur,
d) viazanie rozpočtovaných výdavkov v objeme 881 174 eur do 30.09.2010.
 

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 29. júla 2010


 

Uznesenie z 27. júla 2010 číslo 886/2010 - MsZ
K bodu: Návrh na riešenie havarijného stavu kanalizačnej prípojky v areáli KOTVA
_________________________________________________________________________
 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o havarijnom stave kanalizácie v areáli KOTVA
 

II.s ch v a ľ u j e
a) vybudovanie novej kanalizačnej prípojky podľa spracovaného projektu v rámci žiadosti o NFP na rekonštrukciu a transformáciu KOTVY s investičným nákladom 42 869,51 €, z dôvodu havarijného stavu súčasnej kanalizácie v areáli Kotva,
b) zmenu rozpočtu č. 4, ktorá sa v zmysle § 14, ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. vykoná presunom rozpočtovaných prostriedkov z položky prípravnej a projektovej dokumentácie:
Prvok / Funkčná klasifikácia / Ekonomická klasifikácia / Zdroj rozpočtu / Suma
1.2.3 / 01116 / 716 / 43 / 42 870
na položku realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia:
Prvok / Funkčná klasifikácia / Ekonomická klasifikácia / Zdroj rozpočtu / Suma
15.4.3 / 10702 / 717 / 43 / 42 870
 

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 29. júla 2010

 

 

Uznesenie z 21. septembra 2010 číslo 890/2010 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 5
__________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na zmenu rozpočtu č. 5
 

II. s ch v a ľ u j e
Zmenu rozpočtu č. 5
 

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 30. septembra 2010


 

 

Uznesenie z 15. novembra 2010 číslo 1042/2010 - MsZ
K bodu: D i s k u s i a – Návrh na zmenu rozpočtu č. 6
___________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o


I.b e r i e n a v e d o m i e
a) Návrh na zmenu rozpočtu č. 6

b) Informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona


c) návrh na viazanie rozpočtovaných výdavkov v objeme 871 330 eur do 31. 12. 2010


II.s c h v a ľ u j e
a) Zmenu rozpočtu č. 6
b) Viazanie rozpočtovaných výdavkov v objeme 871 330 eur do 31. 12. 2010

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 22. novembra 2010


 


1377608

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka