Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 31. zasadnutie MsZ - 26.1.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 31. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                   V Banskej Bystrici, 18. 1. 2010

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

26. január 2010 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

3. Schválenie programu rokovania 9.15 - 9.20 h

4. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 4
9.20 - 10.10 h

5. Návrh na usporiadanie Mesta Banská Bystrica na 7 volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2010-2014
Predkladá: Ing. Martin Baník, predseda Dočasnej komisie MsZ za účelom zmeny volebných obvodov a Štatútu mesta
10.10 - 10.30 h materiál 5
P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

6. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 6
10.40 - 11.30 h

7. Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie závad zistených na objekte Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 7
11.30 - 12.00 h

8. Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností za roky 2007 a 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
12.00 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

9. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov v Základnej škole Moskovská, Banská Bystrica za rok 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
12.20 - 12.30 h

10. Ročná správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
12.30 - 12.40 h

11. Informatívna správa o príprave PPP projektu Výstavba, opravy a stavebná údržba miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica (projekt verejno-súkromného partnerstva)
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.40 - 13.15 h materiál 11

12. Slovo pre verejnosť 13.15 - 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 - 14.15 h

13.a) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 2. 12. 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 13a

b) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 15. 12. 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 13b

14. Interpelácie poslancov

15. D i s k u s i a

16. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Informatívne materiály:
- Informatívna správa o vykonanom rozpočtovom opatrení č. 7 materiál
- Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta banská bystrica  k 30.11.2009 materiál

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1377860

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka