Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 32. zasadnutie MsZ - 2.3.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 32. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

  

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                         V Banskej Bystrici, 22. 2. 2010

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

2. marec 2010 (utorok) o 15.00 h
 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

Skúška hlasovacieho zariadenia 15.00 - 15.05 h

1. O t v o r e n i e 15.05 - 15.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 15.10 - 15.15 h

3. Schválenie programu rokovania 15.15 - 15.20 h

4. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 4
15.20 - 16.00 h

5. Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 5
16.00 - 16.10 h

6. Zosúladenie zriaďovateľských listín Správa športových a telovýchovných zariadení mesta, Záhradnícke a rekreačné služby, Útvar hlavného architekta mesta s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 21ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Základnej školy Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici s § 22 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 6
16.10 - 16.20 h

7. Transformácia zariadení sociálneho bývania KOTVA I, KOTVA II, KOTVA III na zariadenia sociálnych služieb
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 7
16.20 - 16.30 h

P r e s t á v k a 16.30 - 16.40 h

8. Aktualizácia ÚPN-A Banská Bystrica, zmeny a doplnky XXXVIII. etapa, lokalita č. 191
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 8
16.40 - 16.50 h

9. Návrh na usporiadanie Mesta Banská Bystrica na 7 volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2010-2014
Predkladá: Ing. Martin Baník, predseda Dočasnej komisie MsZ za účelom zmeny volebných obvodov a Štatútu mesta materiál 9
16.50 - 17.15 h

10. Návrh projektu Výstavba a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10
17.15 - 17.30 h

11. Slovo pre verejnosť
17.30 - 18.00 h

12. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 26. 1. 2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 12

13. Interpelácie poslancov

14. D i s k u s i a

15. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 


Informatívne materiály:
- Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 1 materiál
- Informácia o plnení uznesenia č. 709/2010 - MsZ z 26. januára 2010 - špecifikácia právnych služieb materiál


Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica
 


 


1377694

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka