Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ - 30.3.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 32. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                         V Banskej Bystrici, 22. 3. 2010

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

30. marec 2010 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

3. Schválenie programu rokovania 9.15 - 9.20 h

4. Udelenie čestného občianstva Mesta Banská Bystrica olympijskej víťazke Anastasiji Kuzminovej
Predkladá: Ivan Saktor , primátor mesta materiál 4
9.20 - 9.30 h

5. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2009 a zníženie základného imania Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s.
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 5
9.30 - 9.45 h

6. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie: "Banskobystrická medená cesta poznania a oddychu"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 6
9.45 - 10.10 h

7. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Zariadenie núdzového bývania KOTVA a nízkoprahové denné centrum pre rodiny s deťmi a komunitné centrum"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 7
10.10 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

8. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 8
10.40 - 11.40 h

9. Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 9
11.40 - 11.50 h

10. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10
11.50 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

11. ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXX. etapa lokalita č.174, 175, 176, 177, 178, 180, 181 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXX. etapa lokalita č.174, 175, 176, 177, 178, 180, 181
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 11
12.20 - 12.35 h

12. ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXXVII. etapa lokalita č.184 – IBV Moskovská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXXVII. etapa lokalita č.184 – IBV Moskovská ulica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 12
12.35 - 12.50 h

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 13
12.50 - 13.00 h

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2010 o evidencii pamätihodností mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 14
13.00 - 13.15 h

15. Slovo pre verejnosť
13.15 - 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 - 14.15 h

16. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2010 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 16
14.15 - 14.25 h

17. Zosúladenie zriaďovateľských listín Správa športových a telovýchovných zariadení mesta, Záhradnícke a rekreačné služby, Útvar hlavného architekta mesta s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 21ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Základnej školy Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici s § 22 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 17
14.25 - 14.35 h

18. Aktualizácia ÚPN-A Banská Bystrica, zmeny a doplnky XXXVIII. etapa, lokalita č. 191
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 18
14.35 - 14.45 h

19. Návrh na usporiadanie Mesta Banská Bystrica na 7 volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2010-2014
Predkladá: Ing. Martin Baník, predseda Dočasnej komisie MsZ za účelom zmeny volebných obvodov a Štatútu mesta materiál 19
14.45 - 15.15 h

20. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 20
15.15 - 15.25 h

21. Personálne otázky - schválenie člena správnej rady Sociálneho podniku Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 21
15.25 - 15.30 h

22.
Návrh organizačného usporiadania a zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 22
15.30 - 15.45 h

P r e s t á v k a 15.45 - 15.55 h

23. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 23
15.55 - 16.15 h

24. Informatívna správa o plnení Zásad informačného systému Mesta Banská Bystrica za rok 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 24
16.15 - 16.30 h

25. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 13/2009 dodržiavania ustanovení nájomnej zmluvy č. 526/2007 EM - SM a jej dodatku č. 1 o prenájme plážového kúpaliska
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
16.30 - 16.40 h

26. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2009 v Materskej škole Prof. Sáru 3, Školskej jedálni pri MŠ, Prof. Sáru 3, Banská Bystrica a príslušných referátoch MsÚ Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
16.40 - 16.50 h

27. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 16. decembra 2009 do 26. marca 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
16.50 - 17.00 h

28. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 26. 1. 2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 28
17.00 - 17.10 h

29. Interpelácie poslancov

30. D i s k u s i a

31. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 


Informatívne materiály:

- Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 1 materiál
- Informácia o plnení uznesenia č. 709/2010 - MsZ z 26. januára 2010 - špecifikácia právnych služieb materiál
- Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31. 1. 2010 materiál
- Písomná informácia o vykonanom personálnom audite materiál

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica
 


 


1378489

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka