Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 34. zasadnutie MsZ - 13.4.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 34. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                         V Banskej Bystrici, 7. 4. 2010

 

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 7 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 15, ods. 4 Rokovacieho poriadku MsZ v Banskej Bystrici z v o l á v a m 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

13. apríl 2010 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

3. Schválenie programu rokovania 9.15 - 9.20 h

4. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 13/2009 dodržiavania ustanovení nájomnej zmluvy č. 526/2007 EM - SM a jej dodatku č. 1 o prenájme plážového kúpaliska
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
9.20 - 9.30 h

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2009 v Materskej škole Prof. Sáru 3, Školskej jedálni pri MŠ, Prof. Sáru 3, Banská Bystrica a príslušných referátoch MsÚ Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
9.30 - 9.40 h

6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 16. decembra 2009 do 26. marca 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
9.40 - 9.45 h

7. Návrh organizačného usporiadania a zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
9.45 - 10.00 h

8. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.00 - 10.15 h

9. Informatívna správa o plnení Zásad informačného systému Mesta Banská Bystrica za rok 2009
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.15- 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

10. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 26. 1. 2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.40 - 10.50 h

11. Interpelácie poslancov

12. D i s k u s i a

13. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 


Informatívne materiály:
- Informácia o plnení uznesenia č. 709/2010 - MsZ z 26. januára 2010 - špecifikácia právnych služieb
- Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31. 1. 2010
- Písomná informácia o vykonanom personálnom audite


Poznámka:
Materiály k tomuto mestskému zastupiteľstvu su rovnaké ako materiály k 33. MsZ z 30.3.2010 od bodu č. 22.

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica


 


1370890

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka