Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zásady informačného systému mesta

ZÁSADY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU MESTA BANSKÁ BYSTRICA

 

§ 1
Účel zásad

 

Účelom týchto zásad je vymedzenie efektívnych a racionálnych foriem komunikácie medzi obyvateľmi mesta a mestskou samosprávou s využitím vhodných informačných prostriedkov a nástrojov pri zachovaní princípov hospodárnosti a efektívnosti rozširovaných informácií.
Zásady definujú základné a doplnkové informačné prostriedky mesta, upravujú rozsah, obsah a periodicitu povinne zverejňovaných informácií, určujú základné princípy zverejňovania informácií v členení podľa jednotlivých informačných prostriedkov.

 


§ 2
Základné a doplnkové informačné prostriedky

 

1. Základné informačné prostriedky, zabezpečujúce prenos informácii od orgánov mesta k jeho
obyvateľom, organizáciám a inštitúciám:

a) internetová stránka mesta a elektronická tabuľa mesta
b) elektronická úradná tabuľa mesta
c) úradná tabuľa mesta
d) informačné tabule mesta

2. Doplnkové informačné prostriedky, zabezpečujúce prenos informácii od orgánov mesta k
jeho obyvateľom, organizáciám a inštitúciám:

e) mestské tlačové periodikum
f) regionálna televízia
g) letáky a bulletiny
h) plagáty, pútače, transparenty
i) internetové terminály
j) SMS správy

Členenie na základné a doplnkové informačné prostriedky zohľadňuje ich celkový význam v informačnom systéme. O rozsahu využívania doplnkových informačných prostriedkov rozhoduje primátor mesta po dohode s prednostom mestského úradu s prihliadnutím na reálny záujem verejnosti ako aj na ich aktuálnosť, efektívnosť a hospodárnosť.

 

 

§ 3
Informácie, povinne zverejňované
na internetovej stránke mesta - elektronickej úradnej tabuli mesta

 

1. Informácie o rokovaniach mestského zastupiteľstva a o prijatých záveroch:

a) pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom programu rokovania, informáciou o mieste a čase rokovania sa zverejňuje v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva aspoň 3 dni pred konaním rokovania, alebo najmenej 24 hodín pred zvolaním mimoriadneho rokovania
b) materiály, ktoré budú predmetom prerokovania mestského zastupiteľstva sa zverejňujú najmenej 7 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na internetovej stránke mesta.
c) schválené uznesenia mestského zastupiteľstva sa zverejňujú v lehote do 3 dní od ich podpísania primátorom mesta na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. Uznesenia, ktoré sa primátor rozhodol nepodpísať, sa zverejnia s jeho stručným vysvetlením.
d) zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva sa zverejňujú v lehote do 3 dní od podpisu zápisnice na internetovej stránke mesta.
e) všeobecne záväzné nariadenia sa zverejňujú v zákonom stanovenej lehote na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta

2. Zákonom predpísané písomnosti - ich zverejnenie upravuje osobitná smernica (15 dní, ak zákon alebo rozhodnutie mestského zastupiteľstva alebo primátora na základe dôležitého záujmu nestanovuje kratšiu lehotu)
3. Konanie v zmysle stavebného zákona - písomností sa zverejňujú v lehote podľa stavebného zákona
4. Zverejnenie zámerov činností o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - v lehote stanovenej zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - úradná tabuľa mesta, informačné tabule mesta v mieste predpokladanej investície, internetová stránka mesta,
5. Zverejnenie zámerov odpredaja nehnuteľného mestského majetku - 7 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, predmetom rokovania ktorého má byť odpredaj nehnuteľnosti spolu s grafickým zobrazením miesta nehnuteľnosti - úradná tabuľa mesta, informačné tabule mesta podľa miesta nehnuteľnosti
6. Zverejnenie pozvánok na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva - najneskôr 3 dni pred rokovaním komisií.
7. Zverejňovanie na elektronickej úradnej tabuli mesta zabezpečuje a evidenciu zverejňovania vedie mestský úrad.


 

 

§ 4
Informácie, trvalo zverejnené na internetovej stránke mesta

 

8. Na internetovej stránke mesta sú zverejnené informácie v aktualizovanej štruktúre. Medzi dokumenty, ktoré sú trvalo zverejnené, patria predovšetkým:

a) všeobecne záväzné nariadenia mesta
b) Štatút mesta Banská Bystrica
c) Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
d) Rokovací poriadok Komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
e) Rokovací poriadok Mestskej rady v Banskej Bystrici
f) Štatút činnosti výborov a občianskych rád v meste Banská Bystrica
g) Organizačný poriadok Mestského úradu Banská Bystrica
h) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
i) Zásady rozpočtového hospodárenia
j) Zásady informačného systému mesta
k) rozpočet mesta
l) rozpočty a záverečné účty mesta minulých rokov
m) výročné správy Mesta Banská Bystrica
n) Kronika mesta Banská Bystrica
o) Rozvojový program mesta Banská Bystrica
p) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica
q) vyhodnotenia plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica

9. Ďalšie zverejňované informácie na jednotlivých častiach internetovej stránky mesta obsahujú:
a) fotografie, mená a funkcie volených orgánov mesta,
b) materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva, zasadnutia MsZ, uznesenia, hlasovanie, dochádzka a zápisnice z rokovaní MsZ
c) zoznam členov mestskej rady, termíny zasadnutí MsR, zápisnice z rokovaní MsR
d) zoznam poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov,
e) zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva a archív zápisníc v zmysle zákona,
f) zoznam a zloženie komisií mestského zastupiteľstva, termíny zasadnutí komisií a zápisnice z rokovaní komisií MsZ,
g) zoznam organizácii zriadených mestom s hlavným obsahom činnosti
h) vybrané prístupové údaje z digitálno technickej mapy mesta Banská Bystrica,
i) správy o kontrolne činnosti hlavného kontrolóra

10. Rozsah, obsah a štruktúru ďalších informácií na internetovej stránke mesta je možné meniť a doplňovať s prihliadnutím na aktuálne potreby a úlohy mesta.
 

 

 

§ 5
Informácie, povinne zverejňované na úradnej tabuli mesta

 

Na úradnej tabuli (statický informačný prostriedok) mesta sa zverejňujú predovšetkým:

11. informácie o rokovaniach mestského zastupiteľstva a o prijatých záveroch:
a) pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom programu rokovania, informáciou o mieste a čase rokovania sa zverejňuje v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva aspoň 3 dni pred konaním rokovania, alebo najmenej 24 hodín pred zvolaním mimoriadneho rokovania
b) schválené uznesenia mestského zastupiteľstva sa zverejňujú v lehote do 3 dní od ich podpísania primátorom mesta. Uznesenia, ktoré sa primátor rozhodol nepodpísať, sa zverejnia s jeho stručným vysvetlením.
c) všeobecne záväzné nariadenia - zverejňujú sa v zákonom stanovenej lehote
12. zákonom predpísané písomnosti - ich zverejnenie upravuje osobitná smernica (15 dní, ak zákon alebo rozhodnutie mestského zastupiteľstva alebo primátora na základe dôležitého záujmu nestanovuje kratšiu lehotu)
13. konania v zmysle stavebného zákona - zverejňujú sa v lehote podľa stavebného zákona
14. zámery činností o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - v lehote stanovenej zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
15. zámery odpredaja nehnuteľného mestského majetku - 7 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, predmetom rokovania ktorého má byť odpredaj nehnuteľnosti spolu s grafickým zobrazením miesta nehnuteľnosti
16. zverejňovanie na úradnej tabuli zabezpečuje a evidenciu zverejňovania vedie mestský úrad.
17. evidencia zverejňovaných informácií obsahuje údaje, stanovené interným predpisom. Dátum zverejnenia a dátum ukončenia zverejnenia sa uvedú priamo na zverejňovanej písomnosti. Všetky zverejňované dokumenty sa v jednom exemplári zakladajú na mestskom úrade.
18. úradné tabule je dovolené používať na iný účel, iným spôsobom alebo inými subjektami len v odôvodnených prípadoch so súhlasom primátora resp. prednostu mestského úradu.
19. technický stav úradných tabúľ mesta kontroluje poverený zamestnanec mestského úradu.

 

 
§ 6
Informácie, zverejňované na informačných tabuliach mesta

 


Informačné tabule ( základný statický informačný prostriedok ) majú v užívaní výbory mestských častí, ktoré ich môžu zveriť do užívania aj jednotlivým občianskym radám. Na informačných tabuliach mesta sa zverejňujú predovšetkým:

20. konania v zmysle stavebného zákona - zverejňujú sa v lehote podľa stavebného zákona
21. zámery činností o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - v lehote stanovenej zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
22. pozvánky na rokovanie mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici - na vybraných informačných tabuliach mesta (spravidla jedna až dve informačné tabule v každom volebnom obvode v zmysle rozhodnutia a so súhlasom príslušného výboru mestskej časti )
23. informácie o kultúrnych, športových, spoločenských a komerčných podujatiach na území volebného obvodu sa zverejňujú v primeranom časovom predstihu pred konaním akcie
24. informácie o termínoch a miestach stretnutí poslancov volebných obvodov s obyvateľmi sa zverejňujú v primeranej lehote
25. evidencia zverejňovaných informácií mestským úradom obsahuje údaje v zmysle interného predpisu. Dátum zverejnenia a dátum ukončenia zverejnenia sa uvedú na zverejňovanej písomnosti. Všetky zverejňované dokumenty sa v jednom exemplári zakladajú na mestskom úrade.
26. informačné tabule je dovolené využívať na iný než popísaný účel, iným spôsobom alebo inými subjektami len so súhlasom primátora alebo prednostu mestského úradu
27. technický stav informačných tabúľ mesta kontroluje poverený zamestnanec mestského úradu, ktorý podľa pokynov a so súhlasom výborov mestských častí a občianskych rád zabezpečuje ich opravy.

 


§ 7
Doplnkové informačné prostriedky

 


28. Mestské tlačové periodikum Vydávanie mestského periodika a udržiavanie internetovej stránky mesta zabezpečuje mestský úrad. Edičný plán mestského periodika schvaľuje redakčná rada, ktorá posudzuje aj obsahovú stránku mestského periodika.
29. Plagáty a veľkoplošné pútače sa môžu využívať na zverejňovanie informácií o kultúrnych, spoločenských, komerčných a predvolebných aktivitách. Pravidlá, upravujúce podmienky informovania občanov obyvateľov prostredníctvom plagátov, veľkoplošných pútačov a transparentov na vyhradených verejných priestranstvách a plochách upravuje osobitný predpis.
30. Pre účely obojsmernej komunikácie medzi mestom a občanmi na území mesta slúžia samoobslužné internetové terminály. Na internetových termináloch je sprístupnená webová stránka mesta a ďalšie vybrané s možnosťou komerčného resp. nekomerčného využitia internetového prepojenia. Rozmiestnenie internetových terminálov zabezpečuje mestský úrad Banská Bystrica na základe návrhov výborov mestských častí na základe rozhodnutia primátora mesta.
31. Aktuálne informácie o dianí na mestskom úrade a o kultúrnych a spoločenských akciách zabezpečovaných mestom a organizáciami v jeho zriaďovacej pôsobnosti sa môžu poskytovať aj prostredníctvom SMS správ, pričom sa prihliada na zákaznícky záujem a primeranú cenu, spojenú s distribúciou SMS správ. Spracovanie, rozposielanie SMS správ, prihlasovanie a odhlasovanie odberateľov SMS správ zabezpečuje informačné centrum v spolupráci s mestským úradom. V SMS správach je mesto povinné informovať objektívne a zdržať sa propagácie súkromných inštitúcií a politickej reklamy.“
32. Vysielanie mestského rozhlasu zabezpečuje podľa potreby mestský úrad. Mestským rozhlasom možno šíriť informácie o čase mieste a programe rokovania mestského zastupiteľstva, ako aj o stretnutiach primátora, poslancov a pracovníkov mestského úradu s občanmi tiež šíriť informácie o zásobovaní obyvateľstva dodávkami elektriny, plynu, pitnej vody, o mimoriadnych udalostiach vyžadujúcich bezodkladné vyrozumenie obyvateľov a pod., o kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách konaných na území mesta alebo pod jeho patronátom.
33. Regionálna televízia, ktorá poskytuje obyvateľom mesta informácie na základe dohody s mestom.

 

 

§ 8
Iné formy komunikácie s obyvateľmi mesta

 


34. Na zabezpečenie obojstranného toku informácií medzi mestom a jeho obyvateľmi sa využívajú aj rôzne ďalšie informačné prostriedky z iniciatívy mesta, jeho orgánov, poslancov mestského zastupiteľstva, primátora, prednostu alebo zamestnancov mesta sa využívajú dotazníky, ankety prieskumy, dotazníky a pod.
35. Obyvatelia mesta, podnikateľské subjekty, organizácie a inštitúcie, pôsobiace na území mesta využívajú návrhy, podnety, upozornenia, pripomienky, ktoré sa evidujú v podateľni mestského úradu.
36. Dôležitým komunikačným a informačným nástrojom je diskusné fórum, ktorého obsah mesto priebežne sleduje a vyhodnocuje. MsÚ zabezpečuje odpovede na podpísané otázky v rámci diskusného fóra na webovom sídle lehote do 7 dní.
37. Zverejňovanie informácií a vylepovanie plagátov politických strán v rámci predvolebnej kampane zabezpečuje mesto v zákonom stanovenej lehote podľa osobitného predpisu.
38. Priame získavanie informácií sa uskutočňuje v bezprostrednom styku obyvateľov s orgánmi a zamestnancami mesta. Na tento účel mesto môže organizovať verejné zhromaždenia obyvateľov mesta alebo jeho časti a verejné stretnutia obyvateľov s poslancami mestského zastupiteľstva v príslušných volebných obvodoch s cieľom výkonu samosprávy podľa zákona o obecnom zriadení.

 

 

§ 9
Spoločné a záverečné ustanovenia

 


39. Dohľad nad plnením týchto zásad vykonáva mestské zastupiteľstvo prostredníctvom Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ.
40. MsÚ predkladá do mestského zastupiteľstva jedenkrát ročne (spravidla v I. polroku) stručnú informatívnu správu o plnení týchto Zásad.
41. Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 319/2011 dňa 13.12.2011 a nadobudli účinnosť dňom 1.1.2012
42. Zároveň boli zrušené Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica, schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 161/2004 dňa 6. 5. 2004, včítanie zmien a doplnkov.

 


 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica


 


1365060

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka