Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 36. zasadnutie MsZ - 29.6.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 36. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 


                                                                                     V Banskej Bystrici, 21. 6. 2010

 

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

29. jún 2010 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

3. Schválenie programu rokovania 9.15 - 9.20 h

4. Koncepcia rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2010 - 2015
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 4
9.20 - 10.10 h

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 5
10.10 - 10.30 h
 

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

6. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 6
10.40 - 11.40 h

7. ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXVII. etapa, lokalita č. 164 Zmena č. 1 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXVII. etapa lokalita č. 164 Zmena č. 1
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 7
11.40 - 12.00 h

8. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2010
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 8
12.00 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

9. Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – Mostu cez Malachovský potok, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 9
12.20 - 12.30 h

10. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností materiál 10
12.30 - 12.40 h

11. Informatívna správa o realizovaných projektoch za obdobie rokov 2007 - 2009 - žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 11
12.40 - 12.45 h


12. Slovo pre verejnosť
12.45 - 13.15 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.15 - 13.45 h

13. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontroly č. 3/2010 dodržiavania zmluvných záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzatvorených Mestom Banská Bystrica ako prenajímateľom s tretími osobami na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica účinných v roku 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór materiál
13.45 - 13.55 h

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.55 - 14.05 h

15. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 26. mája 2010 do 25. júna 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
14.05 - 14.10 h

16. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 25. 5. 2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 16
14.10 - 14.20 h

17.
Interpelácie poslancov

18. D i s k u s i a

19. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Informatívne materiály:
- Informatívna správa o zabezpečení výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách a chodníkoch na území mesta Banská Bystrica v období zimy 2009 - 2010 materiál
- Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 30. 4. 2010 materiál
- Časový harmonogram rekonštrukcie školských športových areálov materiál
- Zdôvodnenie rozpočtu MsP za rok 2009 materiál
- Informatívna správa o preverení možnosti bezodkladného zavedenia správcov ihrísk a športovísk materiál
- Informatívna správa o vykonaných opatreniach v súvislosti so zabezpečením nápravy v súlade so stanoviskom mesta - Borovicový háj materiál
- Informácia o vypracovaní žaloby na zodpovednosť štátu za škodu materiál
- Informácia o vykonanom pasporte existujúcich verejne prístupných pingpongových stolov materiál
- Informatívna správa o prerokovaní nového ÚPN - M materiál
- Informácia o vývoji riešenia ZUŠ J. Cikkera materiál

 

 


Na zasadnutie pozývam:

1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.Ing. Magdalénu Bernátovú, PhD.
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica


 


1377839

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka