Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 2. mimoriadne zasadnutie MsZ - 13.7.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 2. MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

 

                                                                                      V Banskej Bystrici, 1. 7. 2010

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m II. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

13. júl 2010 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e
9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie
9.10 - 9.15 h

3. Schválenie programu rokovania
9.15 - 9.20 h

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3   materiál 3
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.20 - 10.30 h

5. Ukončenie mestského zastupiteľstva
 

 

Informatívny materiál:
Informatívna správa o ďalších krokoch mesta na zabezpečenie interiérových kultúrnych podujatí vo väzbe na ukončenie nájmu objektu Domu kultúry na Nám. Slobody č. 3

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.zástupcu okresnej prokuratúry
6.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7.občanov mesta Banská Bystrica

 


Poznámka:
Spracovaný materiál, ktorý bude predmetom rokovania MsZ dňa 13. 7. 2010 majú poslanci MsZ na CD nosičoch, ktoré obdržali na 36. zasadnutie MsZ.


 


1378495

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka