Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 3. mimoriadne zasadnutie MsZ - 27.7.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 3. MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

 

                                                                                       V Banskej Bystrici, 19. 7. 2010

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

27. júl 2010 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

3. Schválenie programu rokovania 9.15 - 9.20 h

4. Situačná správa k dopadom finančnej a hospodárskej krízy na príjmy Mesta Banská Bystrica v I. polroku 2010 a informácia o prijatých opatreniach
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mest materiál 4
9.20 - 9.45 h

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 5
9.45 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2010/2014
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 6
10.40 - 11.00 h

7. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.zástupcu okresnej prokuratúry
6.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7.občanov mesta Banská Bystrica


 


1377663

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka