Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 37. zasadnutie MsZ - 21.9.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 37. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRIC
I
 


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                  V Banskej Bystrici, 13. 9. 2010

 

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

21. september 2010 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

3. Schválenie programu rokovania 9.15 - 9.20 h

4. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2010
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 4
9.20 - 9.30 h

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 5
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 5
9.30 - 9.45 h

6. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 6
9.45 - 10.30 h
P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

7. Správa o aktuálnom (havarijnom) stave prevádzky krematória Kremnička
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 7
10.40 - 11.00 h

8. Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – poškodenie miestnych komunikácií po búrke 16.08.2010
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 8
11.00 - 11.15 h

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.../2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 199/2007 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta v znení VZN č. 13/2009
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 9
11.15 - 11.25 h

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2010, ktorým sa mení VZN č. 14/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10
11.25 - 11.35 h

11. Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Zmeny a doplnky: Areál Rozkvet Horná- Robotnícka ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky: Areál Rozkvet Horná - Robotnícka ulica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 11
11.35 - 11.50 h

12. ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky: Polyfunkčný areál Slovenka – I.etapa a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky: Polyfunkčný areál Slovenka – I.etapa
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 12
11.50 - 12.10 h
P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ... /2010 o určení výšky príspevkov pre Základnú umeleckú školu Jána Cikkera v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 13
12.20 - 12.30 h

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2010, ktorým sa mení VZN č. 17/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 14
12.30 - 12.45 h

15. Slovo pre verejnosť
12.45 - 13.15 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.15 - 13.45 h

16. Správa o realizovaných projektoch za obdobie rokov 2007-2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 16
13.45 - 13.55 h

17. Správa o situácii v Sociálnom podniku Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Mária Filipová, predseda Správnej rady SP MBB materiál 17
13.55 - 14.10 h

18. Zmena uznesenia MsZ z 25. mája 2010 číslo 807/2010 - MsZ (rozvoj nemotorovej dopravy)
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 18
14.10 - 14.20 h

19. Nadobudnutie rozostavanej miestnej komunikácie - inžinierskych sietí stavby "Graniar B - prístupová a obslužná komunikácia (vetva A)" do majetku Mesta Banská Bystrica formou daru
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 19
14.20 - 14.30 h

20. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Podpora vzdelávania - šanca pre zmenu"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 20
14.30 - 14.40 h

21. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností materiál 21
14.40 - 14.50 h

22. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2010
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.50 - 15.05 h materiál 22

23. Návrh Štatútu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 23
15.05 - 15.15 h
P r e s t á v k a 15.15 - 15.25 h

24. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 24
15.25 - 15.35 h


25. Návrh Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 25
15.35 - 15.45 h

26. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 26
15.45 - 15.55 h

27. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ..., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 27
15.55 - 16.05 h

28. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 28
16.05 - 16.20 h

29. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 4/2010 - hospodárenia spoločnosti MBB a.s., zameraná na predaj a prenájom majetku spoločnosti zaradeného do aktív spoločnosti v rokoch 2007 až 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.20 - 16.30 h

30. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej kontrole č. 6/2010 stavu a úrovne vybavovania petícii v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2008 a 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.30 - 16.40 h

31. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 26. júna 2010 do 17. septembra 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.40 - 16.50 h

32. Informatívna správa o príprave prechodu vybraných materských škôl na právnickú osobu
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 32
16.50 - 17.00 h

33. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 29. 6. 2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 33
17.00 - 17.10 h

34. Interpelácie poslancov

35. D i s k u s i a

36. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 


Informatívne materiály:
Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31. 7. 2010 materiál
Informatívna správa "Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2010-2011" materiál
Informatívna správa o prerokovaní návrhu ÚPN - M Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie STADETORE, n.o. za rok 2009 materiál
Informatívna správa o rekonštrukcii školských športových areálov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica materiál
Informatívna správa o stave plnenia nájomnej zmluvy č.526/2007/EM-SM (prenájom plážového kúpaliska) ku dňu 30.06.2010 v zmysle uznesenia č.876/2010 materiál

 

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica


 


1377605

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka