Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 38. zasadnutie MsZ - 1.10.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 38. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                     V Banskej Bystrici, 22. 9. 2010

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 7 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

1. október 2010 (piatok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

(Poznámka: Materiál na 38. zasadnutie MsZ je od bodu č. 16 zhodný s materiálom na 37. MsZ).

 

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

3. Schválenie programu rokovania 9.15 - 9.20 h

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ... /2010 o určení výšky príspevkov pre Základnú umeleckú školu Jána Cikkera v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.20 - 9.40 h

5
. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2010, ktorým sa mení VZN č. 17/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.40 - 10.00 h

6. Slovo pre verejnosť
10.00 - 10.30 h
P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

7. Správa o realizovaných projektoch za obdobie rokov 2007-2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.40 - 10.55 h

8. Správa o situácii v Sociálnom podniku Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Mária Filipová, predseda Správnej rady SP MBB
10.55 - 11.10 h

9. Zmena uznesenia MsZ z 25. mája 2010 číslo 807/2010 - MsZ ( rozvoj nemotorovej dopravy)
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
11.10 - 11.20 h

10. Nadobudnutie rozostavanej miestnej komunikácie - inžinierskych sietí stavby "Graniar B - prístupová a obslužná komunikácia (vetva A)" do majetku Mesta Banská Bystrica formou daru
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
11.20 - 11.40 h

11. Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie - "Podpora vzdelávania - šanca pre zmenu"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
11.40 - 12.00 h

12. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností
12.00 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

13. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2010
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.20 - 12.35 h

14. Návrh Štatútu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.35 - 12.50 h

15. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.50 - 13.15 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.15 - 13.45 h

16. Návrh Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
13.45 - 14.00 h

17. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.00 - 14.15 h

18.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ..., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.15 - 14.30 h

19. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.30 - 14.50 h

20. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 4/2010 - hospodárenia spoločnosti MBB a.s., zameraná na predaj a prenájom majetku spoločnosti zaradeného do aktív spoločnosti v rokoch 2007 až 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
14.50 - 15.00 h

21. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej kontrole č. 6/2010 stavu a úrovne vybavovania petícii v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2008 a 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.00 - 15.10 h

22. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 26. júna 2010 do 17. septembra 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.10 - 15.15 h

P r e s t á v k a 15.15 - 15.25 h

23. Informatívna správa o príprave prechodu vybraných materských škôl na právnickú osobu
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
15.25 - 15.35 h

24. Informatívna správa o stave plnenia nájomnej zmluvy č. 526/2007/EM-SM (prenájom plážového kúpaliska) ku dňu 30. 6. 2010 v zmysle uznesenia č. 876/2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
15.35 - 16.00 h

25. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 29. 6. 2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
16.00 - 16.10 h

26. Interpelácie poslancov

27. D i s k u s i a

28. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

  

Informatívne materiály:
Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31. 7. 2010
Informatívna správa "Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2010-2011"
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie STADETORE, n.o. za rok 2009
Informatívna správa o rekonštrukcii školských športových areálov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica


 


1377639

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka