Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 39. zasadnutie MsZ - 9.11.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 39. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                  V Banskej Bystrici, 29.10. 2010

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

9. november 2010 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h

1. O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h

3. Schválenie programu rokovania 9.15 - 9.20 h

4. Vyhodnotenie Rozvojového programu mesta Banská Bystrica na roky 2008 - 2010 - 2014
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.20 - 9.40 h
 

5. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011-2013
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 5
9.40 - 10.20 h

6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 6
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 6
10.20 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

7. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2009
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 7
10.40 - 10.50 h
 

8. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 8
/účasť a vystúpenie zástupcu FITARÉNY, s.r.o. - Ing. Ján Michalko/
10.50 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

9. Správa o hospodárení organizácií v zakladacej a zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 9
12.20 - 12.30 h
 

10. Návrh na zrušenie neinvestičného fondu "Moje mesto Banská Bystrica n.f."
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10
12.30 - 12.40 h
 

11. Rámcový prehľad nehnuteľností vo vlastníctve mesta užívaných bez právneho titulu tretími osobami - žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 11
12.40 - 12.45 h
 

12. Slovo pre verejnosť
12.45 - 13.15 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.15 - 13.45 h

13. Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 - aktualizácia 2010
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 13
13.45 - 14.05 h
 

14. Územný plán zóny Pršianska terasa, Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality B9 a Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa, Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality B9
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 14
14.05 - 14.25 h

15. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2010 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 15
14.25 - 14.40 h
 

16. Udelenie Ceny Mesta
Predkladá: Róbert Kazík, zástupca primátora mesta materiál 16
14.40 - 14.50 h
 

17. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2009
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 17
14.50 - 15.00 h
 

18. Správa o odpočte zahraničných aktivít mesta v období rokov 2007 - 2010 zameraná najmä na spoluprácu s partnerskými mestami a jej využitie
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 18
15.00 - 15.15 h
 

P r e s t á v k a 15.15 - 15.25 h
 

19. Personálne otázky
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
15.25 - 15.35 h
 

20. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 5/2010 - plnenia prijatých uznesení MsZ v Banskej Bystrici za rok 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.35 - 15.45 h
 

21. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 7/2010 postupov verejného obstarávateľa Mesto Banská Bystrica v procesoch verejného obstarávania so zameraním sa na elektronické verejné obstarávanie v roku 2009 a na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách procesov verejného obstarávania
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.45 - 15.55 h

22. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej kontrole č. 8/2010 - kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.55 - 16.05 h
 

23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.05 - 16.15 h
 

24. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 20. septembra 2010 do 5. novembra 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.15 - 16.25 h
 

25. Informatívna správa - Prehľad čerpania finančných prostriedkov za volebné obvody za roky 2006 - 2010 z kapitoly "príspevky volebným obvodom na občana"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 25
16.25 - 16.40 h
 

26. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 1. 10. 2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ materiál 26

27. Interpelácie poslancov

28. D i s k u s i a

29. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

  


Informatívne materiály:
Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 30.09.2010 materiál
Informácia o aktivitách dopravcov MHD a ich ekonomických a ekologických dopadoch na MHD v Banskej Bystrici materiál
Informatívna správa o prerokovaní Návrhu územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa o úverovom zadĺžení Mesta Banská Bystrica materiál

 

 
Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.Ing. Jána Michalka, zástupcu FIT ARÉNY, s.r.o.
8.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
9.občanov mesta Banská Bystrica


 


1380953

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka