Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 40. zasadnutie MsZ - 15.11.2010

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 40. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA
                                                                                   V Banskej Bystrici, 11.11. 2010


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 7 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov z v o l á v a m 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

15. november 2010 (pondelok) o 15.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

(POZNÁMKA: Materiál na 40. zasadnutie MsZ je od bodu č. 20 totožný s materiálom na 39. MsZ)

 

Skúška hlasovacieho zariadenia
1. O t v o r e n i e 15.00 - 15.05 h
 

2. Voľba návrhovej komisie 15.05 - 15.10 h
 

3. Schválenie programu rokovania 15.10 - 15.15 h
 

4. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole
č. 5/2010 - plnenia prijatých uznesení MsZ v Banskej Bystrici za rok 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.15 - 15.25 h

 

5. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole
č. 7/2010 postupov verejného obstarávateľa Mesto Banská Bystrica v procesoch verejného
obstarávania so zameraním sa na elektronické verejné obstarávanie v roku 2009 a na odstránenie
nedostatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách procesov verejného obstarávania
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.25 - 15.35 h
 

6. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej kontrole č. 8/2010 -
kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.35 - 15.45 h
 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.45 - 15.55 h
 

8. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 20. septembra
2010 do 5. novembra 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.55 - 16.05 h
 

9. Informatívna správa - Prehľad čerpania finančných prostriedkov za volebné obvody za roky
2006 - 2010 z kapitoly "príspevky volebným obvodom na občana"
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
16.05 - 16.20 h
 

10. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 1. 10. 2010
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
 

11. Interpelácie poslancov
 

12. D i s k u s i a
 

13. Ukončenie mestského zastupiteľstva
 

 


Informatívne materiály:
Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 30.09.2010
Informácia o aktivitách dopravcov MHD a ich ekonomických a ekologických dopadoch na
MHD v Banskej Bystrici
Informatívna správa o prerokovaní Návrhu územného plánu mesta Banská Bystrica a
Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky
Informatívna správa o úverovom zadĺžení Mesta Banská Bystrica

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica
 


 


1377642

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka