Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 2. zasadnutie MsZ - 25.1.2011

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 2. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

Peter GOGOLA
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                        V Banskej Bystrici, 17.1. 2011

 

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

25. január 2011 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia
 

1. O t v o r e n i e 9.00 - 9.05 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.05 - 9.10 h

3. Schválenie programu rokovania 9.10 - 9.15 h

4. Informácia o zložení poslaneckých klubov
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4
9.15 - 9.25 h


5. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5
9.25 - 9.45 h


6. Návrh na zriadenie stálych komisií MsZ, voľba členov a predsedov komisií MsZ
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6
9.45 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

7. Návrh na schválenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom, resp. s účasťou mesta
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7
10.40 - 11.25 h


8. Určenie platu primátora mesta
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 8
11.25 - 11.35 h


9. Určenie platu zástupcu primátora mesta
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9
11.35 - 11.45 h


10. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie MsZ na I. polrok 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 10
11.45 - 12.00 h


11. Návrh zasadacieho poriadku poslancov MsZ
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11
12.00 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

12. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
12.20 - 12.30 h


13. Slovo pre verejnosť
12.30 - 13.00 h


14. Interpelácie poslancov


15. D i s k u s i a

16. Ukončenie mestského zastupiteľstva

O B E D

 

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica


 


1378499

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka