Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ - 29.3.2011

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 3. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 


 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                    V Banskej Bystrici, 21.3. 2011

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

29. marec 2011 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e 9.00 - 9.05 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.05 - 9.10 h

3. Schválenie programu rokovania 9.10 - 9.15 h

4. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011-2013
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4
9.15 - 10.00 h

5. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 5
10.00 - 10.30 h
 

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6
10.40 - 10.55 h

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. .../2011 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7
10.55 - 11.10 h

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8
11.10 - 11.25 h

9. Zriaďovacia listina Základnej školy, Gaštanova 12, Banská Bystrica - zosúladenie názvu školy s prepožičaným názvom školy Ministerstvom školstva SR
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9
11.25 - 11.35 h

10. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2088 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 10
11.35 - 11.50 h

11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11
11.50 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

12. Zásady zabezpečenia občianskych obradov a slávností v meste Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 12
12.20 - 12.35 h

13. Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti KROH, s.r.o.
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 13
12.35 - 12.45 h


14. Slovo pre verejnosť
12.45 - 13.15 h

O B E D Ň A J Š I A  P R E S T Á V K A 13.15 - 13.45 h

15. Územný plán zóny Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality C5 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č..../2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality C5
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15
13.45 - 14.00 h

16. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2010
Predkladá: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP materiál 16
14.00 - 14.15 h

17. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 17
14.15 - 14.25 h

18. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2010
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 18
14.25 - 14.35 h


19. Doplnenie komisií MsZ o členov z radov neposlancov
Predkladá: Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc, zástupkyňa primátora mesta materiál 19
14.35 - 14.45 h

20. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 9/2010 výkonu predbežnej finančnej kontroly vo vybratej preddavkovej organizácii Mesta Banská Bystrica za rok 2009 Agentúra sociálnych služieb ul. 9. mája 74
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
14.45 - 14.55 h


21. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 10/2010 dodržiavania interných predpisov Mesta Banská Bystrica vo väzbe na stav a úroveň vymáhania pohľadávok v roku 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
14.55 - 15.05 h

22. Správa o vykonaní revízie neinvestičného fondu Moje Mesto Banská Bystrica n.f. "v likvidácii" za rok 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.05 - 15.15 h
 

P r e s t á v k a 15.15 - 15.25 h

23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25. 1. 2011 do 25. 3. 2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.25 - 15.35 h

24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 25. 1. 2011
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 24
15.35 - 15.45 h


25. Interpelácie poslancov

26. D i s k u s i a

27. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 


Informatívne materiály:
Informatívna správa o možnostiach využitia zatrávňovacích tvárnic pri rozširovaní parkovacích miest v meste Banská Bystrica materiál
Informácia o stave prác na novom územnom pláne materiál
Informatívna správa o zámere čerpať finančné prostriedky na aktualizáciu ÚPN-CMZ materiál
Informatívna správa Koncepcia školstva - vyhodnotenie plnenia úloh v roku 2010 - plán úloh na rok 2011 materiál
Informatívna správa Školské športové areály materiál
Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31. 01. 2011 v podmienkach rozpočtového provizória materiál
Informatívna správa o čerpaní prostriedkov investičného úveru schváleného uznesením č. 891/2010 - MsZ materiál
Informácia o stave prípravy výstavby parkovacieho domu Banská Bystrica Sásová materiál
Informácia o likvidácii neinvestičného fondu MOJE MESTO BANSKÁ BYSTRICA n.f. "v likvidácii" materiál

 

Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica


 


1377621

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka