Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rozpočet mesta na rok 2011

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na roky 2011 - 2013

 

Uznesenie z 29. marca 2011 číslo 17/2011 - MsZ
K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011 - 2013
____________________________________________________________________________
 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
a) dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011 – 2013
b) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2012
c) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2013
d) stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011 – 2013
e) rozpočty príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
 

II.s ch v a ľ u j e
a) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2011 (vrátane rozpočtov príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, príspevkov príspevkovým organizáciám zriadeným mestom, ako aj finančných vzťahov k právnickým osobám, zakladateľom ktorých je Mesto), zostavený ako vyrovnaný, v nasledovnej štruktúre:
Bežné príjmy 40 649 768 eur
Bežné výdavky 40 188 344 eur
Kapitálové príjmy 1 850 000 eur
Kapitálové výdavky 3 539 040 eur
Príjmové finančné operácie 2 389 058 eur
Výdavkové finančné operácie 1 161 442 eur
so schválenými doplňujúcimi návrhmi:
–zníženie výdavkov v programe 16. Administratíva o sumu 140 000,- eur a presun tejto položky do programu 7. Miestne komunikácie podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií. Suma 140 000,- eur bude slúžiť na opravy miestnych komunikácií vo výške 20 000,- eur v každom volebnom obvode. Rozhodnutie o použití týchto finančných prostriedkov podlieha schváleniu výbormi mestských častí.
–v prvku Cestovný ruch zahrnúť sumu 7 000,- eur na účel poskytovania dotácií na podporu, propagáciu a prezentáciu mesta pre Komisiu medzinárodných vzťahov, cestovného ruchu a podnikania s nasledovným krytím: 5 000,- eur vyčleniť z položky Materiálne a technické zabezpečenie propagácie CR v prvku 2.1.2. a 2 000,- eur presunúť z položky 4.11.
–presun finančných prostriedkov z fondu minulých rokov na investíciu na jeden školský športový areál vo výške 80 000,- eur v roku 2011 a 20 000,- eur na dobudovanie plochy minifutbalového ihriska na Rudohorskej ulici pri opornom múre
–zníženie položky 12.4. v programe 12. Kultúra o 12 500,- eur a navýšenie položky 2.1.1. v programe 2. Propagácia a marketing o 12 500,- eur
b) použitie prostriedkov z fondu minulých rokov:
ba) na rekonštrukciu Rudlovského potoka v sume 111 585 eur
bb) na nákup softvérových licencií v sume 105 000 eur
c) zmenu účelu použitia prostriedkov z fondu minulých rokov, ktoré boli uznesením MsZ č. 461/2009 pôvodne schválené na Borovicovú ul.– odkúpenie kanalizácie, na navrhovaný účel: verejné priestory a detské ihriská v sume 33 000 eur
 

III. u k l a d á
prednostovi MsÚ,
predložiť doplnenie VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v § 5 nový bod č. 7 s názvom Cestovný ruch
 

 

Mgr. Peter GOGOLA,v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 5. apríla 2011


 

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2011


 

 

Uznesenie z 20. septembra 2011 číslo 189/2011 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
______________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
b) Informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú
schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona
c) Informáciu o úprave rozpočtu prostriedkov z prijatých grantov podľa § 5 odst. 3 zákona
II. s ch v a ľ u j e
a) Zmenu rozpočtu č. 2 s nasledovnou úpravou: Suma 150 000 eur sa rozdelí na účelovú
dotáciu na odchodné, kredity, poistenie budov a žiakov, asistentov učiteľa pre školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 70 933 eur a na dotáciu na mzdy a
odvody vo výške 79 067 eur. Z tejto druhej sumy sa vyčlení čiastka prislúchajúca neštátnym
školským zariadeniam (ŠKD a ŠJ) v súlade s VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Bystrica
III. ž i a d a
vedenie Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s.
o predloženie dlhov, strát a nedoplatkov z minulých rokov, ktoré si ešte uplatňujú dopravné či
iné subjekty voči Mestu, vrátane uvedenia plánovaného termínu splatenia týchto dlhov
Termín: rokovanie MsZ v mesiaci november 2011

Mgr. Peter Gogola, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 29. septembra 2011


 

Uznesenie z 8. novembra 2011 číslo 237/2011 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
II. s ch v a ľ u j e
Zmenu rozpočtu č. 3 v Programe 11

Mgr. Peter Gogola,v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. novembra 2011
 

 

Uznesenie z 8. novembra 2011 číslo 238/2011 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
_________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu
mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona
II. s ch v a ľ u j e
Zmenu rozpočtu č. 3 v Programoch 1 – 10 a 12 – 16

Mgr. Peter Gogola,v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. novembra 2011


 

Uznesenie z 13. decembra 2011 číslo 256/2011 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 4
_____________________________________________________________________
 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
 

I. b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh na zmenu rozpočtu č. 4
b) informáciu o úprave rozpočtu prostriedkov prijatých z grantov podľa § 5, ods. 3 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znp.
 

II. s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 4
 

Mgr. Peter Gogola, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 16. decembra 2011


 


1377690

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka