Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 4. zasadnutie MsZ - 28.4.2011

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 4. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 19. 4. 2011

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

28. apríl 2011 (štvrtok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia

1.O t v o r e n i e 9.00 - 9.05 h

2.Voľba návrhovej komisie 9.05 - 9.10 h

3.Schválenie programu rokovania 9.10 - 9.15 h

4.Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 4
9.15 - 10.15 h

5.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2011 o určení názvov ulíc v meste Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5
10.15 - 10.20 h

6.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6
10.20 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

7.Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - šport
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7
10.40 - 10.50 h

8.Parkovacia politika pre obytné časti mesta Banská Bystrica (s dôrazom na sídliská Sásová – Rudlová, Radvaň, Fončorda, Podlavice, Podháj)
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 8
10.50 - 11.15 h

9.Doplnenie komisií MsZ o členov z radov neposlancov
Predkladá: Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 9
11.15 - 11.25 h

10.Návrh personálneho riešenia Dozornej rady Mestských lesov
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta
11.25 - 11.40 h

11.Slovo pre verejnosť
11.40 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

12.Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 2/2011 poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácií v roku 2010 právnickým a fyzickým osobám z vybratého referátu MsÚ - odbor školstva, športu a kultúry, oddelenie pre šport a kultúru - úsek kultúry
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
12.20 - 12.30 h

13.Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 30. 3. 2011 do 21. 4. 2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
12.30 - 12.40 h

14.Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 29. 3. 2011
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 14
12.40 - 12.50 h

15.Interpelácie poslancov

16.D i s k u s i a

17.Ukončenie mestského zastupiteľstva

O B E D

 

 


Informatívne materiály:

Informatívna správa o prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Prehľad realizovaných a nerealizovaných investičných akcií v jednotlivých volebných obvodoch materiál


Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcu okresnej prokuratúry
7.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8.občanov mesta Banská Bystrica


 


1378461

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka