Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 5. zasadnutie MsZ - 24.5.2011

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 5. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                                  V Banskej Bystrici, 16. 5. 2011

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

24. máj 2011 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia

 

1. O t v o r e n i e 9.00 - 9.05 h

 

2. Voľba návrhovej komisie 9.05 - 9.10 h

 

3. Schválenie programu rokovania 9.10 - 9.15 h

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 4
9.15 - 10.00 h
 

5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2010
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5
10.00 - 10.30 h
 

P r e s t á v k a  10.30 - 10.40 h

 

6. Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijných stavov na miestnych komunikáciách a trávnatých plochách vo vlastníctve mesta Banská Bystrica (Rudohorská ul., Gerlachovská ul., Stavebná ul.)
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 6
10.40 - 11.00 h

 

7. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 - 2013 - v roku 2010 - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 7
11.00 - 11.05 h

 

8. Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica za rok 2010
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8
11.05 - 11.25 h

 

9. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností materiál 9
11.25 - 11.40 h

 

10. Slovo pre verejnosť
11.40 - 12.10 h
 

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 144/2004 o verejnom poriadku na území mesta Banská Bystrica v znení Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica č. 165/2005, č. 8/2008 a č. 3/2009
Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec mestského zastupiteľstva materiál 11
12.20 - 12.30 h


 

12. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 3/2011 kontroly nakladania s finančnými prostriedkami v karanténnej stanici Zvolen v priebehu roka 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
12.30 - 12.40 h

 

13. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 27. 4. 2011 do 20.5.2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
12.40 - 12.50 h

 

14. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 28. 4. 2011
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 14
12.50 - 13.00 h

 

15. Interpelácie poslancov

 

16. D i s k u s i a

 

17. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

O B E D

 

 


Informatívne materiály:

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2010 materiál
Informatívna správa o plnení rozpočtu k 31.03.2011 materiál
Informatívna správa o prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkoch na území mesta Banská Bystrica za obdobie zimy 2010 - 2011 materiál
Informatívna správa k listu obyvateľov Mičinskej cesty v Banskej Bystrici, adresovanému Mestskému zastupiteľstvu materiál

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377647

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka