Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 6. zasadnutie MsZ - 21.6.2011

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 6. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                                V Banskej Bystrici, 14. 6. 2011

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

21. jún 2011 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e 9.00 - 9.05 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.05 - 9.10 h

3. Schválenie programu rokovania 9.10 - 9.15 h

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 4
9.15 - 10.00 h

5. Slovo pre verejnosť
10.00 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6
10.40 - 11.00 h

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7
11.00 - 11.10 h

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 144/2004 o verejnom poriadku na území mesta Banská Bystrica v znení Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica č. 165/2005, č. 8/2008 a č. 3/2009
Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec mestského zastupiteľstva materiál 8
11.10 - 11.30 h

9. Vízia rozvoja a smerovania mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta
11.30 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

10. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 10
12.20 - 12.25 h

11. Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica
Predkladá: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP materiál 11
12.25 - 12.35 h

12. Odsúhlasenie platu primátora mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 12
12.35 - 12.55 h

13. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 13
12.55 - 13.05 h

14. Informácia o príprave pilotného projektu "Od dávok k platenej práci" Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14
13.05 - 13.15 h

O B E D Ň A J Š I A  P R E S T Á V K A 13.15 - 13.45 h

15. Plnenie uznesenia MsZ č. 66/2011 - MsZ z 28. apríla 2011 - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 15
13.45 - 13.55 h

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta materiál 16
13.55 - 14.05 h

17. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25. 5. 2011 do 17. 6. 2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
14.05 - 14.15 h

18. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 24. 5. 2011
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 18
14.15 - 14.25 h

19. Interpelácie poslancov

20. D i s k u s i a

21. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Informatívne materiály:

Informatívna správa o plnení rozpočtu k 30.04.2011 materiál
Informatívna správa o stave projektu "Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica" materiál
Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici materiál
Informatívna správa o prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál

 


Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1378465

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka