Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ - 30.6.2011

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                               V Banskej Bystrici, 27. 6. 2011

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 9, ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  z v o l á v a m mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

30. jún 2011 (štvrtok) o 8.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia
1. O t v o r e n i e 8.00 - 8.05 h
2. Voľba návrhovej komisie 8.05 - 8.10 h
3. Schválenie programu rokovania 8.10 - 8.15 h
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica (materiály z 21.6.2011)
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ
8.15 - 9.00 h
5. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 


Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1378142

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka