Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Postavenie hlavného kontrolóra

§ 18


Postavenie hlavného kontrolóra

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 16) Hlavný kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 16a)

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo
zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona. 10b)
------------------------------------------------------------------
10b) Napríklad zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych
čakateľoch prokuratúry.
16) Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
16a) Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite.


 


1381374

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka