Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 7. zasadnutie MsZ - 20.9.2011

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 7. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                  V Banskej Bystrici, 12. 9. 2011

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

20. september 2011 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:


Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e 9.00 - 9.05 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.05 - 9.10 h

3. Schválenie programu rokovania 9.10 - 9.15 h

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 4
9.15 - 10.15 h

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5
10.15 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

6. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2010
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6
10.40 - 10.50 h

7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7
10.50 - 11.00 h

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8
11.00 - 11.15 h

9. Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 vykonanej NKÚ SR
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9
11.15 - 11.25 h

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o verejnom poriadku na území mesta
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 10
11.25 - 11.45 h

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o nakladaní s bytovým fondom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11
11.45 - 11.55 h

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 12
11.55 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h
 

13. Zriadenie Komunitného centra v mestskej časti Sásová
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 13
12.20 - 12.30 h

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2011 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14
12.30 - 12.40 h

15. Zriaďovacia listina Základnej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica, - zosúladenie názvu školy so zapožičaním čestného názvu školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15
12.40 - 12.45 h

16. Slovo pre verejnosť
12.45 - 13.15 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.15 - 13.45 h

17. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 17
13.45 - 13.50 h

18. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007-2013 v roku 2010
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 18
13.50 - 14.00 h

19. Prehľad realizovaných a nerealizovaných investičných akcií v jednotlivých volebných obvodoch - doplnenie
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 19
14.00 - 14.10 h


20. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 20
14.10 - 14.20 h

21. Projekt cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 21
14.20 - 14.25 h

22. Územný plán CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták – Belveder Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny H a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták Belveder Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny H
Predkladá: Mgr Peter Gogola, primátor mesta materiál 22
14.25 - 14.35 h

23. Územný plán aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXXIX .etapa lokalita č.192 Rudlovský potok – rekonštrukcia, lokalita č.193 Kotva – prístupová komunikácia a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXIX. etapa lokalita č.192 Rudlovský potok – rekonštrukcia, lokalita č.193 Kotva – prístupová komunikácia
Predkladá: Mgr Peter Gogola, primátor mesta materiál 23
14.35 - 14.45 h

24. Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Murgašova ulica II. a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Murgašova ulica II.
Predkladá: Mgr Peter Gogola, primátor mesta materiál 24
14.45 - 14.55 h

25. Výkon úloh ustanovených zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Mestskou políciou v Banskej Bystrici na území obcí Selce a Hrochoť
Predkladá: Mgr Peter Gogola, primátor mesta materiál 25
14.55 - 15.05 h

26. Informatívna správa o stave plážového kúpaliska v zmysle uznesenia č. 803/2010 k 31. 7. 2011
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 26
15.05 - 15.15 h

P r e s t á v k a 15.15 - 15.25 h

27. Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 27
15.25 - 15.30 h

28. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2011
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 28
15.30 - 15.40 h

29. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku následnej kontroly č. 1/2011 použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom v správe Parku kultúry a oddychu (so sídlom Námestie Š. Moysesa 52-56 Banská Bystrica) príspevkovej organizácie Mesta Banská Bystrica za roky 2009-2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.40 - 15.50 h

30. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku následnej kontroly č. 4/2011 vybratých zmlúv, ktoré boli podpísané na základe schválených uznesení mestského zastupiteľstva o nakladaní s nehnuteľným majetkom Mesta Banská Bystrica v priebehu roka 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.50 - 16.00 h

31. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku následnej kontroly č. 6/2011 dodržiavania interných predpisov Mesta Banská Bystrica pri tvorbe, použití, účtovaní a vykazovaní oprávnených položiek k pohľadávkam k 31. decembru 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.00 - 16.10 h

32. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 22. júna 2011 do 16. septembra 2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.10 - 16.15 h

33. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 33
16.15 - 16.20 h

34. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 21.6.2011 do 20.9.2011
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 34
16.20 - 16.25 h

35. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. 6. 2011
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 35
16.25 - 16.35 h

36. Interpelácie poslancov

37. D i s k u s i a

38. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Informatívne materiály:
Informatívna správa o plnení zásad informačného systému mesta Banská Bystrica za rok 2010 materiál
Informatívna správa "Rámcový prehľad nehnuteľností vo vlastníctve mesta užívaných bez právneho titulu tretími osobami" na základe uznesenia č. 871/2010 z 29.6.2010 materiál
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa o plnení rozpočtu k 31. 7. 2011 materiál
Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 1 materiál
Informatívna správa o Organizačných zmenách Mestského úradu v Banskej Bystrici materiál

 

 


Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1377892

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka