Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na pokračovanie 7. zasadnutia MsZ - 27.9.2011

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica


P O Z V Á N K A

 

nakoľko sa na rokovaní Mestského zastupiteľstva 20. septembra 2011 nepodarilo prerokovať všetky body programu bude zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici pokračovať

 

v utorok 27. septembra 2011

 

o 9:00 hod. vo Veľkej sieni MsÚ v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

28. Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad

29. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2011

30. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku následnej kontroly č. 1/2011 použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom v správe Parku kultúry a oddychu (so sídlom Námestie Š. Moysesa 52-56 Banská Bystrica) príspevkovej organizácie Mesta Banská Bystrica za roky 2009-2010

31. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku následnej kontroly č. 4/2011 vybratých zmlúv, ktoré boli podpísané na základe schválených uznesení mestského zastupiteľstva o nakladaní s nehnuteľným majetkom Mesta Banská Bystrica v priebehu roka 2010

32. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku následnej kontroly č. 6/2011 dodržiavania interných predpisov Mesta Banská Bystrica pri tvorbe, použití, účtovaní a vykazovaní oprávnených položiek k pohľadávkam k 31. decembru 2010

33. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 22. júna 2011 do 16. septembra 2011

34. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie

35. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie

36. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. 6. 2011

37. Interpelácie poslancov

38. D i s k u s i a

39. Ukončenie mestského zastupiteľstva


 


1377632

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka