Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 8. zasadnutie MsZ - 8.11.2011

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 8. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                                V Banskej Bystrici, 31. 10. 2011

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

8. november 2011 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e 9.00 - 9.05 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.05 - 9.10 h

3. Schválenie programu rokovania 9.10 - 9.15 h

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4
9.15 - 9.30 h

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5
9.30 - 9.35 h

6. Novela "Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica" - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6
9.35 - 9.40 h

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7
9.40 - 9.45 h

8. Výkon úloh ustanovených zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Mestskou políciou v Banskej Bystrici na území obce Kynceľová
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8
9.45 - 10.00 h

9. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, členov- neposlancov a sekretárov komisií mestského zastupiteľstva
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9
10.00 - 10.10 h

10. Personálne otázky - Vymenovanie riaditeľa Parku kultúry a oddychu mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 10
10.10 - 10.20 h

11. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11
10.20 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 12
10.40 - 11.00 h

13. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 13
11.00 - 12.00 h

14. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14
12.00 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

15. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č.22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15
12.20 - 12.25 h

16. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - šport
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 16
12.25 - 12.35 h

17. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností materiál 17
12.35 - 12.45 h

18. Slovo pre verejnosť
12.45 - 13.15 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.15 - 13.45 h

19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2011 postupov Mesta Banská Bystrica pri obstarávaní vybratého dlhodobého hmotného majetku evidovaného na účte 042 k 31. decembru 2010 obstaraného v období rokov 2009 a 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
13.45 - 13.55 h

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2011 plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
13.55 - 14.05 h

21. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 21. septembra 2011 do 4. novembra 2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
14.05 - 14.15 h

22. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 21. 9. do 8.11. 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 22
14.15 - 14.25 h

23. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 21.9.2011 do 8.11.2011
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 23
14.25 - 14.35 h

24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 27. 9. 2011
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 24
14.35 - 14.45 h

25. Interpelácie poslancov

26. D i s k u s i a

27. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Informatívne materiály:

Informatívna správa - Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2011 - 2012 materiál
Informatívna správa o vytypovaných priestoroch pre vznik komunitných centier v ostatných častiach mesta materiál
Informatívna správa k právnemu prevereniu dodržiavania zmlúv so spoločnosťou Marius Pedersen o ukladaní odpadu na RSO Banská Bystrica (k uzneseniu MsZ č. 220/2011) materiál
Informatívna správa likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok v roku 2010 materiál
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa o plnení rozpočtu k 30.09.2011 materiál
Informatívna správa o Organizačných zmenách Mestského úradu v Banskej Bystrici od 1. 10. 2011 materiál

 

 


Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1378471

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka