Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 9. zasadnutie MsZ - 13.12.2011

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 9. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                                V Banskej Bystrici, 6. 12. 2011

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

13. decembra 2011 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e 9.00 - 9.05 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.05 - 9.10 h

3. Schválenie programu rokovania 9.10 - 9.15 h

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4
9.15 - 9.40 h

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5
9.40 - 9.50 h

6. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6
9.50 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h

7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7
10.40 - 10.50 h

8. Vstup Mesta Banská Bystrica do obchodnej spoločnosti VISIT BB, s.r.o.
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8
10.50 - 11.00 h

9. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 9
11.00 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

10. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 10
12.20 - 12.35 h

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 3/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11
12.35 - 12.45 h

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o financovaní činnosti výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 12
12.45 - 13.00 h


13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 13
13.00 - 13.15 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.15 - 13.45 h

14. Slovo pre verejnosť
13.45 - 14.15 h

15. Účelové zariadenie Úradu vlády Bystrica - prevod vlastníckeho práva
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15
14.15 - 14.40 h

16. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 16
14.40 - 14.55 h

17. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2010
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 17
14.55 - 15.05 h

18. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 18
15.05 - 15.15 h

P r e s t á v k a 15.15 - 15.25 h

19. Udelenie Ceny mesta
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 19
15.25 - 15.35 h

20. Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 - aktualizácia 2011
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, riaditeľ ÚHA materiál 20
15.35 - 15.45 h

21. Návrh spoločnosti VAV invest, s.r.o. na spoluprácu v projekte "Nájomné byty Belveder - bývanie pre mladých"
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 21
15.45 - 16.00 h

22. Pasportizácia vonkajšej mestskej reklamy
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 22
16.00 - 16.10 h

23. Správa o plnení uznesenia MsZ č. 223/2011 z 27. septembra 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 23
16.10 - 16.15 h

24. Územný plán zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.../2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1
Predkladá: Mgr. Peter Gogola primátor mesta materiál 24
16.15 - 16.25 h

25. Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 25
16.25 - 16.35 h

26. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 26
16.35 - 16.45 h

27. Informácia o prehodnotení zmluvy č. 40/2003/RÚRV o zriadení spoločného obecného úradu
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta materiál 27
16.45 - 16.55 h

P r e s t á v k a 16.55 - 17.05 h

28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2011 hospodárenia s finančnými prostriedkami v príspevkovej organizácii Správa športových a telovýchovných zariadení Mesta Banská Bystrica za rok 2010
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.05 - 17.15 h

29. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2012
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.15 - 17.25 h

30. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 9. novembra 2011 do 9. decembra 2011
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.25 - 17.35 h

31. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 9.11.2011 do 12.12.2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 31
17.35 - 17.45 h

32. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 8.11. 2011 do 13. 12. 2011
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 32
17.45 - 17.55 h

33. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 8.11. 2011
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 33
17.55 -18.05 h

34. Interpelácie poslancov

35. D i s k u s i a

36. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Informatívne materiály:
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa o plnení rozpočtu k 31.10.2011 materiál
Vyhodnotenie uznesenia č. 250/2011 bod MsZ o plnení uznesenia č. 209/2011 materiál
Informatívna správa o plnení uznesenia MsZ č. 220/2011 - Zmluvy o ukladaní odpadov na RSO (k uzneseniu MsZ č. 250/2011) materiál


 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377615

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka