Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rozpočet mesta na rok 2012

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na roky 2012 - 2014

 

Uznesenie z 13. decembra 2011 číslo 255/2011 - MsZ
K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014
______________________________________________________________________
 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
 

I. b e r i e n a v e d o m i e
a) dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012 – 2014
b) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2013
c) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2014
d) stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012 –
2014
 

II. s ch v a ľ u j e
a) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2012 (vrátane rozpočtov príjmov a výdavkov
rozpočtových organizácií, príspevkov príspevkovým organizáciám zriadeným mestom, ako
aj finančných vzťahov k právnickým osobám, zakladateľom ktorých je Mesto), zostavený
ako vyrovnaný, v nasledovnej štruktúre:
 

Bežné príjmy 42 989 286 eur
Bežné výdavky 42 707 017 eur
Kapitálové príjmy 1 223 008 eur
Kapitálové výdavky 1 676 635 eur
Príjmové finančné operácie 784 602 eur
Výdavkové finančné operácie 613 244 eur
 

so schválenými zmeny:
- z 2.1.2. Cestovný ruch (kapitálový výdavok) presunúť sumu 52.500,- eur do 7.1. Výstavba a
rekonštrukcia MK (kapitálový výdavok) rovnomerne do 7 volebných obvodov
- z 15.1.1. Zariadenia pre seniorov presunúť sumu určenú na prevádzku EUROHOTELA
(Bežný) suma: 48.000,-eur do 7.2.1. Oprava miestnych komunikácií (Bežný) rovnomerne do 7
volebných obvodov
- z 2.1.2. Cestovný ruch (kapitálový) presunúť sumu 16.000,- eur do 13. Prostredie pre život
(kapitálový) vybudovanie dvoch venčovísk pre psov
k uzn. č. 255/2011 - MsZ
- z programu 16. Administratíva vyčleniť na prevádzkové prostriedky PKO sumu 15.000 eur na
pokrytie programu Ľudia ľuďom v Medzinárodnom projekte cezhraničnej spolupráce, ide o
finančné prostriedky na zabezpečenie honorárov, cestovné náklady, ubytovanie, stravovanie,
osvetlenie, ozvučenie a propagáciu medzinárodného projektu
- z 2.1.2. Cestovný ruch (kapitálový) presunúť sumu 12.000,- eur do 9.3. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia (kapitálový) – (presné lokality pre osadenie bezpečnostných osvetlení
prechodov pre chodcov určí poslanec Turčan s vedúcim oddelenia)
- presun finančných prostriedkov z podprogramu 2.1.2. Cestovný ruch do podprogramu 13.4.
Verejné pieskoviská a ihriská v sume 24.500 eur v rámci kapitálových výdavkov
b) použitie prostriedkov z fondu minulých rokov na elektronizáciu verejnej správy v sume
146 059 eur
c) zmenu účelu použitia prostriedkov z fondu minulých rokov pôvodne schválených uznesením
MsZ č. 679/2009 na rekonštrukciu chodníka Kukučínovej ulice medzi ulicami Československej
armády a Robotnícka, na navrhovaný účel: elektronizácia verejnej správy v sume 11 600 eur.

 

Mgr. Peter Gogola, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

 

V Banskej Bystrici, 16. decembra 2011

 


 

Uznesenie zo 14. februára 2012 číslo 332/2012 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 1
_______________________________________________________________________
 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e   n a   v e d o m i e
Návrh na zmenu rozpočtu č. 1
II. s ch v a ľ u j e
a) zmenu rozpočtu č. 1
b) použitie fondu minulých rokov na účel: verejné priestory a detské ihriská v sume 37 734 €
c) preschválenie účelu použitia fondu rozvoja bývania z pôvodného použitia na prestavbu
objektu SAV, na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 14 297 € a na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v sume 5 645 €
d) použitie rezervného fondu na úhradu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou Zimného
štadióna, ktoré boli vynaložené v roku 2011, v objeme 68 000 €
 

Mgr. Peter Gogola, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 21. februára 2012


 

Uznesenie zo 17. apríla 2012 číslo 397/2012 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
__________________________________________________________________________
 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh na zmenu rozpočtu č. 2
b) informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú
schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona
II. s ch v a ľ u j e
a) zmenu rozpočtu č. 2
b) presun finančných prostriedkov výborov mestských častí, ktoré do 20. 5. 2012 nepožiadali
o dotáciu pre rok 2012 v zmysle VZN o financovaní činnosti VMČ z položky dotácie na
položky tovar, služby a práca podľa predloženého rozpočtu
III. u k l a d á
predsedom výborov mestských častí,
ktoré nepožiadali o dotáciu pre rok 2012, aby do 20.5 2012 predložili rozpočet akcií na rok 2012
podľa ekonomickej klasifikácie
 

Mgr. Peter Gogola, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 20. apríla 2012


 

Uznesenie z 26. júna 2012 číslo 537/2012 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
_________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
b) informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú
schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona
c) informáciu o úprave rozpočtu prostriedkov z prijatých grantov podľa § 5 odst. 3 zákona
II. s ch v a ľ u j e
a) zmenu rozpočtu č. 3
b) presun finančných prostriedkov z dôvodu podpory športovej činnosti športovým subjektom
v sume 28 822 eur
III. r u š í
časť uznesenia zo 17. apríla 2012 číslo 462/2012 – MsZ bod II. odstavec 4,5,6.
 

Mgr. Peter Gogola, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 2. júla 2012


 

Uznesenie z 21. augusta 2012 číslo 561/2012 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 4
_________________________________________________________________________
 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na zmenu rozpočtu č. 4
II. s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 4
 

Mgr. Peter Gogola, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 22. augusta 2012

 

 

 

Uznesenie z 18. septembra 2012 číslo 617/2012 - MsZ

K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 5
_________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) Návrh na zmenu rozpočtu č. 5
b) informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona
II. s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 5

 

 

Mgr. Peter Gogola, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 24. septembra 2012


 


1378475

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka