Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rozpočet mesta na rok 2005

MsZ na svojom zasadnutí dňa 21. decembra 2004 schválilo uznesením číslo 277/2004 – MsZ rozpočet mesta na rok 2005.

K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2005
_________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2005
II. s c h v a ľ u j e
a) Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2005 so schválenými zmenami:
zlúčiť prostriedky v časti Vysielacie a vydavateľské služby v súlade s rozpočtovými pravidlami
v časti Referát pre mládež a šport: – rekonštrukcia športových zariadení navýšiť o 100 tis. Sk a znížiť spolufinancovanie siete ihrísk s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto o 100 tis.Sk
v časti Referát ÚR a V – Stavebný úrad: – koncept územného plánu mesta znížiť o 270 tis. Sk a zmeniť názov na prieskumy a rozbory ÚPN Mesta a doplniť výdavok na realizáciu súťaže urbanisticko-architektonických návrhov pre plážové kúpalisko v sume 270 tis. Sk
b) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2005
III. n a v r h u j e
pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2004 zmeniť Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2005 navýšením výdavkovej časti z prebytku hospodárenia za rok 2004 a dodatočných príjmov podľa ich skutočnej výšky prednostne v položkách: a) malé investičné akcie vo volebných obvodoch + 16 mil. Sk, b) vysielacie a vydavateľské služby + 1 mil. Sk

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta

V Banskej Bystrici, 31. decembra 2004

 
Rozpočet 2005 - tabuľky - formát pdf
 Rozpočet 2005 tabuľky.pdf (96.8 kB) (96.8 kB)

 
Rozpočet 2005 - tabuľky
 Rozpočet 2005 tabuľky.xls (142.5 kB) (142.5 kB)

 
Rozpočet 2005 s komentárom
 Rozpočet 2005.doc (418.5 kB) (418.5 kB)

 
Rozpočet 2005 s komentárom - formát pdf
 Rozpočet 2005.pdf (189.9 kB) (189.9 kB)

 


1377659

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka