Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na pokračovanie 10. zasadnutia MsZ - 21.2.2012

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle uznesenia MsZ č. 374/2012 zo dňa 14. februára 2012 zvolávam pokračovanie 10. zasadnutia MsZ na deň

 

21. februára 2012 /utorok/ o 13.30 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26 v Banskej Bystrici. Predmetom zasadnutia bude prerokovanie zostávajúceho programu 10. MsZ nasledovne:

O t v o r e n i e

22. VZN Mesta B. Bystrica č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta B. Bystrica č. 2/2011 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
 

23. VZN Mesta B.B. o poplatkoch na režijné náklady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta B.B. - žiadosť o odklad
 

24. Návrh na priznanie štipendia na školský rok 2011/2012 pre Lujzu Demuthovú, v zmysle VZN č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011
 

25. ÚPN CMZ B. Bystrica, Zmeny a doplnky Námestie Ľudovíta Štúra a VZN mesta B. Bystrica č.../2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Námestie Ľudovíta Štúra
 

26. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
 

27. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2011
 

28. Správa HK o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2011 hospodárenia s finančnými prostriedkami v príspevkovej organizácii Správa športových a telovýchovných zariadení Mesta Banská Bystrica za rok 2010
 

29. Správa HK o výsledku následnej finančnej kontroly č. 10/2011 vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne v rozpočtovej organizácii - ZŠ Golianova 8 Banská Bystrica za 3. štvrťrok 2011
 

30. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2012
 

31. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2011
 

32. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 01. 1. 2012 do 10. 2. 2012
 

33. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 9.11.2011 do 13. 2. 2012
 

34. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 8.11. 2011 do 14. 2. 2012
 

35. a) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 8. 11. 2011
b) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13. 12. 2011
 

36. Interpelácie poslancov
 

37. D i s k u s i a
 

38. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 


 


1377703

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka