Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 11. zasadnutie MsZ - 17.4.2012

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                    V Banskej Bystrici, 10. 4. 2012

 

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

17. apríl 2012 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

 

1. O t v o r e n i e 9.00 - 9.05 h

 

2. Voľba návrhovej komisie 9.05 - 9.10 h

 

3. Schválenie programu rokovania 9.10 - 9.20 h

 

4. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
a) Voľba volebnej komisie
b) Voľba hlavného kontrolóra
c) Vyhlásenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra
d) Určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4
9.20 - 10.30 h
 

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h
 

5. Prerokovanie protestu okresného prokurátora v Banskej Bystrici č. Pd 13/12-6 z 14. 3. 2012 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva číslo 80/2011 - MsZ
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5
10.40 - 10.50 h

 

6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6
10.50 - 11.00 h

 

7. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7
11.00 - 11.10 h

 

8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8
11.10 - 11.25 h

 

9. Zoznam neupotrebiteľného nehnuteľného majetku vhodného na odpredaj
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 9
11.25 - 11.40 h

 

10. Uznanie záväzku formou notárskej zápisnice
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 10
11.40 - 11.55 h

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11
11.55 - 12.00 h

 

12. Správa o plnení uznesenia č. 241/2011 - MsZ zo dňa 8. novembra 2011
Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností materiál 12
12.00 - 12.10 h
 

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h

 

13. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 13
12.20 - 13.15 h
 

O B E D Ň A J Š I A  P R E S T Á V K A  13.15 - 13.45 h

 

14. Slovo pre verejnosť
13.45 - 14.15 h

 

15. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 - Trhový poriadok príležitostných trhov Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15
14.15 - 14.20 h

 

16. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 - Trhový poriadok príležitostného trhu konaného v Robotníckom dome, Robotnícka 5, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 16
14.20 - 14.25 h

 

17. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 - Trhový poriadok príležitostného trhu konaného v Dome Slovenského misijného hnutia, Skuteckého 4 v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 17
14.25 - 14.30 h
 

18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2012 - Trhový poriadok príležitostného trhu GRILIÁDA
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 18
14.30 - 14.35 h

 

19. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2012 - Trhový poriadok príležitostného trhu Yní Víkend
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 19
14.35 - 14.40 h

 

20. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2012 - Trhový poriadok príležitostného trhu DNI MESTA
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 20
14.40 - 14.45 h

 

21. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ….../2012 - Trhový poriadok trhoviska na Rudohorskej ulici 16 v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 21
14.45 - 14.50 h

 

22. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ….../2012 - Trhový poriadok trhoviska pred OD PRIOR, a.s., Robotnícka 2, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 22
14.50 - 14.55 h

 

23. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 - Trhový poriadok trhoviska na Hornej ul. 4 - pod bránou, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 23
14.55 - 15.00 h

 

24. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2012 - Trhový poriadok trhoviska na ul. 29. augusta 63 pred OC Kaufland, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 24
15.00 - 15.05 h
 

25. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 - Trhový poriadok trhoviska pred Nemocnicou F.D.Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 25
15.05 - 15.10 h

 

26. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2012 - Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 26
15.10 - 15.15 h
 

P r e s t á v k a 15.15 - 15.25 h

 

27. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 - Trhový poriadok trhoviska na Zvolenskej ceste 8, Banská Bystrica pred Hypermarketom TESCO v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 27
15.25 - 15.30 h

 

28. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 - Trhový poriadok trhoviska Úsvit na Jilemnického ul. v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 28
15.30 - 15.35 h

 

29. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o verejných kultúrnych podujatiach - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 29
15.35 - 15.40 h

 

30. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 30
15.40 - 15.50 h

 

31. Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2011 - žiadosť o odklad
Predkladá: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP materiál 31
15.50 - 15.55 h

 

32. Zriadenie Mestského hasičského zboru Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 32
15.55 - 16.05 h

 

33. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 o financovaní činnosti výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 33
16.05 - 16.15 h

 

34. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 34
16.15 - 16.25 h

 

35. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2011 postupov Mesta Banská Bystrica a Základnej školy Skuteckého ulica č. 8 pri "Rekonštrukcii ZŠ"... so zameraním sa na hospodárnosť počnúc výberom zhotoviteľov až po samotnú realizáciu
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.25 - 16.35 h

 

36. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 15. februára 2012 do 13. apríla 2012
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.35 - 16.45 h

 

37. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 14. 2. 2012 do 16.4. 2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 37
16.45 - 16.55 h
 

P r e s t á v k a 16.55 - 17.05 h

 

38. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 15.2. 2012 do 16.4.2012
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 38
17.05 - 17.15 h

 

39. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. 2. 2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 39
17.15 - 17.25 h

 

40. Interpelácie poslancov

 

41. D i s k u s i a

 

42. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Informatívne materiály:
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Vyhodnotenie plnenia uznesenia MsZ číslo 209/2011 (nájomná zmluva - plážové kúpalisko) materiál
Informatívna správa o hospodárení mesta za 1. štvrťrok 2012
Informatívna správa o Organizačných zmenách Mestského úradu v Banskej Bystrici materiál

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377665

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka