Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 12. zasadnutie MsZ - 29.5.2012

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                     V Banskej Bystrici, 21. 5. 2012

 

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

29. máj 2012 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Zriadenie neziskovej organizácie mesta Banská Bystrica – podniku medzitrhu práce „Šanca pre všetkých“
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5

6. Racionalizácia siete základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6

7. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 7

8. Návrh na zníženie základného imania BBES a.s., Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8

9. Zriadenie Mestského hasičského zboru Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9

10. Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

11. Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2011 - žiadosť o odklad
Predkladá: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP materiál 11

12. Správa o plnení uznesenia MsZ číslo 209/2011 (nájomná zmluva - plážové kúpalisko)
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál materiál 12

13. Správa o plnení uznesenia MsZ číslo 220/2011 (zmluva o ukladaní odpadov na RSO)
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 13

O B E D Ň A J Š I A   P R E S T Á V K A

14. Schválenie partnerstsva v projekte s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z grantového programu UNDP GEF SGP v SR implementovaného Kanceláriou rozvojového programu OSN v SR - "Nemotorové prepojenie historického centra mesta s dôležitým dopravným uzlom"
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14

15. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Pavol Bielik, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností materiál 15

16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2011 zákonnosti pri nakladaní s majetkom Mesta Banská Bystrica v súvislosti s vyhlásením a priebehom "Verejno-obchodnej súťaže na prenájom Krematória v Banskej Bystrici" v roku 2010
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

17. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2012 dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

18. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 2. mája 2012 do 25. mája 2012
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

19. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 17. 4. 2012 do 28. 5. 2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 19

20. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 17. 4. 2012 do 29. 5. 2012
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 20

21. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 17. 4. 2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 21

22. Interpelácie poslancov

23. D i s k u s i a

24. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 Informatívne materiály:
Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Banská Bystrica za obdobie zimy 2011 – 2012 materiál
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa k jestvujúcemu stavu akcie „Centrálny cintorín a Urnový háj Kremnička, Banská Bystrica“ materiál
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2011 materiál


 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica
 


 


1378500

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka