Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 13. zasadnutie MsZ - 26.6.2012

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                    V Banskej Bystrici, 18. 6. 2012

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

26. jún 2012 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu rokovania

 

4. Informácia o situácii na Mestskom úrade
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

 

5. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 5

 

6. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6

 

7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7

 

8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8

 

9. Ekonomické stanovisko k návrhu spoločnosti VaV invest, s.r.o. Na spoluprácu v projekte „Nájomné byty Belveder – bývanie pre mladých“
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 9

 

10. Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 12

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 13

 

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o verejných kultúrnych podujatiach
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14

 

15. Zmena Zriaďovacej listiny Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Janka Suraová, riaditeľka PKO materiál 15

 

16. Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2011
Predkladá: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP materiál 16
 

17. Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica za rok 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 17

 

18. Informácia o stave mostov a lávok v správe a majetku mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 18

 

19. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 19

 

20. Schválenie prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie – ROP – 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Projekt Kotvička
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 20

 

21. Schválenie zástupcu Mesta Banská Bystrica na funkciu konateľa BPM, s.r.o. Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 21

 

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2012 hospodárenia s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Centum voľného času Havranské 9, Banská Bystrica za rok 2011
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

23. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2012 stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2010 a 2011
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

24. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2012
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

25. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 30. mája 2012 do 22. júna 2012
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

26. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 29.05.2012 do 25.06.2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 26

 

27. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 30.05.2012 do 25.06.2012
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 27

 

28. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 29. 5. 2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 28

 

29. Interpelácie poslancov

 

30. D i s k u s i a

 

31. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 Informatívne materiály:

Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa o plnení zásad informačného systému Mesta Banská Bystrica za rok 2011 materiál
Informatívna správa o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie školstva mesta Banská Bystrica materiál
Informatívna správa o zvyšovaní kapacity miest v MŠ pre školský rok 2012/2013 a o možnostiach v ďalších rokoch materiál
Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 30.04.2012 materiál

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377645

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka