Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ - 21.8.2012

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                   V Banskej Bystrici, 13. 8. 2012

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 9, ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici z v o l á v a m mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

21. august 2012 (utorok) o 13.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

 

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu rokovania

 

4. Racionalizácia siete základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušenie Základnej školy, Tatranská 10, Banská Bystrica, Školského klubu detí pri Základnej škole, Tatranská 10, Banská Bystrica a Školskej jedálne pri Základnej škole, Tatranská 10, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4

 

5. Racionalizácia siete základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušenie Základnej školy, Okružná 2, Banská Bystrica, Školského klubu detí pri Základnej škole, Okružná 2, Banská Bystrica a Školskej jedálne pri Základnej škole, Okružná 2, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5

 

6. Zmena rozpočtu Základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6

 

7. Zmena termínov rokovaní v Rámcovom pláne predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici v II. polroku 2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7

 

8. Personálne otázky
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

 

9. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1378464

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka