Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 14. zasadnutie MsZ - 18.9.2012

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 10. 9. 2012

 

 

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

18. september 2012 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia


1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu rokovania

 

4. Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici proti VZN Mesta Banská Bystrica č. 8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4

 

5. Územný plán CMZ Banská Bystrica Zmeny časť Hušták - Belveder, Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny D a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny časť Hušták - Belveder, Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny D
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5

 

6. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 6

 

7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7

 

8. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8

 

9. Návrh na zmenu rozpočtu č. 5
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9

 

10. Reštrukturalizácia úverov Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 10

 

11. Návrh opatrení na zvýšenie atraktivity Námestia SNP - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 11

 

12. Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

 

13. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – cestovný ruch
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 13

 

14. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - šport
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14

 

15. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15

 

16. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 16


17. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2012 postupov Mesta Banská Bystrica a BPM, s.r.o. pri obstarávaní a realizácii rekonštrukcie krytej plavárne
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2012 plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2011
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

19. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 27. júna 2012 do 14. septembra 2012
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

20. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 26. 6. 2012 do 17. 9. 2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 20

 

21. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 26. 6. 2012 do 17. 9. 2012
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 21

 

22. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 26. 6. 2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 22

 

23. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. 8. 2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

 

24. Interpelácie poslancov

 

25. D i s k u s i a

 

26. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Informatívne materiály:
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok v roku 2011 materiál
Informatívna správa o plnení uznesenia MsZ č. 557/2012 z 26. 6. 2012 v časti b) materiál

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377859

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka