Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 15. zasadnutie MsZ - 16.10.2012

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

 

                                                                                 V Banskej Bystrici, 8. 10. 2012

 

 

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

16. október 2012 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

 

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu rokovania

 

4. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 4

 

5. Návrh opatrení na zvýšenie atraktivity Námestia SNP
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 5

 

6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 6
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6

 

7. Územný plán CMZ Banská Bystrica Zmeny časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny D a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ...../2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny časť Hušták - Belveder, Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny D
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7

 

8. Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

 

9. Schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do správnej rady združenia BI a TC Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9

 

10. Zmena organizačnej štruktúry Mestskej polície Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník mestskej polície materiál 10

 

11. Podpora zorganizovania 8. stretnutia Banských miest a obcí Slovenska v Banskej Bystrici (24.-26.júla 2015) a Podpora zorganizovania 250. výročia návštevy synov Márie Terézie - princa Leopolda a Rímskeho kráľa Jozefa II. so sprievodom v baníckych regiónoch Banskej Bystrice a okolí pod názvom "CISÁRSKA VIZITÁCIA BANÍCTVA BANSKÁ BYSTRICA 2014" Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11

 

12. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2012 príjmov a výdavkov za rok 2011 v Základnej škole Spojová 14 Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

13. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2012 stavu a úrovne vybavovania sťažností na Mestskom úrade Banská Bystrica v roku 2011
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

14. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 19. septembra 2012 do 12. októbra 2012
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

15. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 18.09.2012 do 15.10.2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15

 

16. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 19. 09. 2012 do 15. 10. 2012
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 16

 

17. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 18. 9. 2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 17

 

18. Interpelácie poslancov

 

19. D i s k u s i a

 

20. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Informatívny materiál:
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa o Organizačných zmenách Mestského úradu v Banskej Bystrici materiál


 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377633

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka