Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 16. zasadnutie MsZ - 13.11.2012

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 6. 11. 2012

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

13. november 2012 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

 

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu rokovania

 

4. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 4

 

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 7
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5

 

6. Reštrukturalizácia pohľadávky - kúpa Mosta v zmysle uznesenia z 13. decembra 2011 číslo 305/2011 – MsZ
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 6

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ... /2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ...../2012 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8

 

9. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9

 

10. Prerokovanie zápisnice z verejného zhromaždenia konaného 7. novembra 2012 v zmysle VZN č. 179/2007
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

 

11. Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

 

12. Návrh postupu pri príprave a tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2014-2020
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 12

 

13. Správa o činnosti PKO za obdobie od 15.3.2012-15.10.2012
Predkladá: Mgr. Jana Suraová, riaditeľka PKO materiál 13

 

14. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Materskej školy Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14

 

15. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2012 hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie č. 6, Banská Bystrica za rok 2011 a v príslušných referátoch MsÚ
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 10/2012 na Mestskej polícii v Banskej Bystrici so zameraním sa na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných smerníc a nariadení súvisiacich s činnosťou mestskej polície, na hospodárenie so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami za rok 2011
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

17. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 17. októbra 2012 do 9. novembra 2012
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

18. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 16.10.2012 do 12.11.2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 18

 

19. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 17.10.2012 do 13.11.2012
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 19

 

20. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 16.10.2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 20

 

21. Interpelácie poslancov

 

22. D i s k u s i a

 

23. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Informatívny materiál:
Informatívny materiál o rozvoji a rozširovaní činností Komunitného centra Sásová so sídlom na Rudohorskej ulici č. 33 do priestorov bývalej Základnej školy na Tatranskej ulici, Banská Bystrica materiál
Informatívna správa "Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2012 - 2013" materiál

 

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377706

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka